KOSZTORYS. PHU "Avente" Robert Ko win ul. Wolno ci 262/ Zabrze. ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS. PHU "Avente" Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze. ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in."

Transkrypt

1 PHU "Avente" Robert Ko win ul. Wolno ci 262/ Zabrze KOSZTORYS ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in. Malwina Konieczny Stawka roboczogodziny : zł NARZUTY Koszty po rednie [Kp]... Zysk [Z]... VAT [V] %R, S %R+Kp(R), S+Kp(S) 8.00 %Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem warto kosztorysowa robót : zł Słownie: sze set czterdzie ci trzy tysi ce dziewi set dwa i 75/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

2 1 Rozbiórka przewi zki 1 KNR 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach d drewnianych - pierwsza warstwa obmiar = 5.50*3.20 = r-g r-g/ * 16.00zł/r-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 4-01 d Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nast pna warstwa obmiar = poz.1 = r-g r-g/ * 16.00zł/r-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 4-01 m 3 d Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych obmiar = poz.1*0.15 = m 3 r-g r-g/m 3 * 16.00zł/r-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 4-01 m 3 d Rozebranie cian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = (2*( )*2.80-2*1.78* 2.16)*0.25 = m 3 r-g r-g/m 3 * 16.00zł/r-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: m 3 d.1 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległo 10 km obmiar = poz.1*0.003+poz.3+poz.4 = m r-g/m 3 * 16.00zł/r-g r-g * samochód samowyładowczy do 5 t m-g *0.02=0.68m-g/m 3 * 60.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: d.1 kalk. własna Utylizacja gruzu obmiar = poz.5 = m 3 m 3 Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: d.1 kalk. własna Rozbiórka, wywóz i utylizacja schodów - ł cznik obmiar = 2 szt Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: szt - 2 -

3 PODSUMOWANIE Rozbiórka przewi zki RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprz t RAZEM Koszty po rednie [Kp] 68% od (R, S) RAZEM Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM OGÓŁEM Słownie: dziewi tysi cy czterysta dwadzie cia i 25/100 zł 2 Wykonanie izolacji 8 Rozbiórka, wywóz i utylizacja schodów szt d.2 kalk. własna wraz z zadaszeniami - klatki obmiar = 3 szt Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 2-31 d Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przej dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - rozbiórka istniej cej opaski obmiar = (2* )*0.35 = r-g r-g/ * 16.00zł/r-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 2-01 m 3 d R czne wykopy ci głe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gł bok.do 1.5m ze zło eniem urobku na odkład (kat.gr.iv) obmiar = (2* )*2.0*1.0 = m 3 r-g *0.955= r-g/m 3 * 16.00zł/r-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 2-01 m 3 d R czne wykopy ci głe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze zło eniem urobku na odkład (kat.gr.iv)-dod.za ka de dalsze 0.5m gł bok. obmiar = poz.10 = m 3 r-g *0.955= r-g/m 3 * 16.00zł/r-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 4-01 d Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 obmiar = (2* )*1.80 = r-g/ * 16.00zł/r-g r-g

4 Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 4-01 d Odgrzybianie powierzchni cian łatwo dost pnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy u yciu szczotek stalowych obmiar = poz.12 = r-g r-g/ * 16.00zł/r-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 0-23 d Przygotowanie starego podło a pod docieplenie metod lekk -mokr - jednokrotne gruntowanie emulsj obmiar = poz.12 = r-g/ * 16.00zł/r-g 2* emulsja gruntuj ca 0.2kg/ * 6.60zł/kg r-g kg % * rodek transportowy m-g m-g/ * 48.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: d.2 NNRNKB analogia (z.i) tynki cementowe I kat.wykonywane r cznie na cianach - OBRZUTKA obmiar = poz.12 = r-g/ * 16.00zł/r-g r-g m * zaprawa cementowa M m 3 / * zł/m 3 % * wyci g m-g m-g/ * 7.10zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 2-02 d Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa obmiar = poz.12 = r-g/ * 16.00zł/r-g 2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej 1.25kg/ * 4.51zł/kg r-g kg %

5 4* rodek transportowy m-g m-g/ * 48.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 2-02 d Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nast pna warstwa obmiar = poz.12 = r-g/ * 16.00zł/r-g 2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej 1.05kg/ * 4.51zł/kg r-g kg % * rodek transportowy m-g m-g/ * 48.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR d Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z folii kubełkowej obmiar = poz.12 = r-g/ * 16.00zł/r-g r-g * folia kubełkowa 1.1 / * 4.95zł/ 3* klej winylowy osakrylowy kg kg/ * 2.75zł/kg 4* materiały pomocnicze 1%(od M) % * wyci g m-g m-g/ * 7.10zł/m-g m-g m-g/ * 48.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 2-01 m 3 d Drena - podsypka filtracyjna ze wiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa obmiar = (11.80*2+48.0)*0.20*0.15 = m *0.955=2.6549r-g/m 3 * 16.00zł/r-g r-g * wirek filtracyjny 1.271m 3 /m 3 * 50.69zł/m 3 m Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa:

6 20 KNR 2-01 Drena - podsypka filtracyjna z piasku w m 3 d gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa obmiar = (11.80*2+48.0)*0.20*0.15 = m *0.955=2.5212r-g/m 3 * 16.00zł/r-g r-g * piasek filtracyjny m m 3 /m 3 * 44.11zł/m 3 Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: d.2 KNR Zag szczenie nasypów zag szczarkami; grunty sypkie kat. I-III obmiar = poz.19 = m 3 m r-g/m 3 * 16.00zł/r-g r-g * zag szczarka wibracyjna spalinowa 100 m-g m3/h 0.031m-g/m 3 * 45.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 2-01 m d Drena rurowy jednorz dowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury kamionkowe pełne lub perforowane mm obmiar = 11.80* = m *0.955= r-g/m * 16.00zł/rg 2* rury pcv 100 MM 1.06m/m * 17.58zł/m r-g m * uraw budowlany 0.75 t m-g m-g/m * 3.50zł/m-g 4* Zespół pr dotwór.3-faz.5kva m-g m-g/m * 11.40zł/m-g 5* Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g m-g/m * 58.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR-W 2- szt d Studzienki kanalizacyjne systemowe "VA- WIN" o r mm - zamkni cie sto kiem betonowym obmiar = 6 szt 3.21r-g/szt * 16.00zł/r-g 2* kineta studzienki z PE 1szt/szt * zł/szt 3* uszczelka 2szt/szt * 43.18zł/szt r-g szt szt

7 4* trzon studzienki rura karbowana m m/szt * 27.72zł/m 5* sto ek betonowy szt szt/szt * zł/szt 6* Pokrywa nadstudzienna elb. fi 100 cm szt szt/szt * zł/szt 7* pospółka - kruszywo nienormowane m m 3 /szt * 75.02zł/m 3 8* materiały pomocnicze 2.5%(od M) % * Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g m-g/szt * 75.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 2-01 m 3 d Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w gruntach kat.iii-iv; gł boko do 1.5 m, szeroko m obmiar = poz.10 = m 3 r-g r-g/m 3 * 16.00zł/r-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: m 3 d.2 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległo 10 km obmiar = poz.9*0.05+poz.12*0.03 = m r-g/m 3 * 16.00zł/r-g r-g * samochód samowyładowczy do 5 t m-g *0.02=0.68m-g/m 3 * 60.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: Cena jednostkowa: d.2 kalk. własna Utylizacja gruzu obmiar = poz.25 = m 3 m 3 PODSUMOWANIE Wykonanie izolacji RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprz t RAZEM Koszty po rednie [Kp] 68% od (R, S) RAZEM Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM OGÓŁEM Słownie: czterdzie ci pi tysi cy sze set sze dziesi t cztery i 55/100 zł - 7 -

8 3 Ocieplenie cian 27 KNR 0-23 Przygotowanie starego podło a pod docieplenie d metod lekk -mokr - jedno- krotne gruntowanie obmiar = (11.80*2+48.0)* * <okna, drzwi>(76*1.70*1.41+4*1.50* 2.20) RAZEM r-g/ * 16.00zł/r-g 2* emulsja gruntuj ca 0.2kg/ * 6.60zł/kg r-g kg % * rodek transportowy m-g m-g/ * 48.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR-W 2- d Osłony okien foli polietylenowa obmiar = 76*1.70*1.41+4*1.50*2.20 = r-g/ * 16.00zł/r-g r-g m * deski iglaste obrzynane kl.iii m 3 / * zł/m 3 3* folia kalandrowana z polichlorku winylu uplastycznionego / * 4.40zł/ 4* gwo dzie budowlane okr głe gołe kg kg/ * 5.51zł/kg 5* materiały pomocnicze % * Wyci g jednomaszt. elektr.0.5t m-g m-g/ * 6.95zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 0-23 d przyklejenie płyt styropianowych do cian - styropian gr. 14 cm obmiar = poz.27 = r-g/ * 16.00zł/r-g r-g * płyty styropianowe 14 cm 0.147m 3 / * zł/m 3 m * uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych 6kg/ * 3.08zł/kg 4* materiały pomocnicze kg %

9 5* uraw okienny m-g m-g/ * 4.15zł/m-g m-g m-g/ * 48.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 0-23 d przyklejenie płyt styropianowych do o cie y obmiar = ( )*2*76*0.08 = r-g/ * 16.00zł/r-g r-g m * płyty styropianowe 2 cm m 3 / * zł/m 3 3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg kg/ * 3.08zł/kg 4* materiały pomocnicze % * uraw okienny m-g m-g/ * 4.15zł/m-g m-g m-g/ * 48.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 0-23 szt d przymocowanie płyt styropianowych za pomoc dybli plastikowych do cian z gazobetonu w ilo ci 5 szt./m2 obmiar = poz.29*5 = szt r-g/szt * 16.00zł/r-g 2* dyble plastikowe "z grzybkami" 1.04szt./szt * 0.29zł/szt. r-g szt % * uraw okienny m-g m-g/szt * 4.15zł/m-g 5* rodek transportowy m-g m-g/szt * 48.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 0-23 d przyklejenie warstwy siatki na cianach obmiar = poz.29 = r-g/ * 16.00zł/r-g r-g

10 2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg kg/ * 3.08zł/kg 0 3* siatka z włókna szklanego / * 4.95zł/ 6 4* materiały pomocnicze % * uraw okienny m-g m-g/ * 4.15zł/m-g m-g m-g/ * 48.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 0-23 d przyklejenie warstwy siatki na o cie ach obmiar = poz.30 = r-g/ * 16.00zł/r-g r-g * uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych 4kg/ * 3.08zł/kg kg * siatka z włókna szklanego / * 4.95zł/ * materiały pomocnicze % * uraw okienny m-g m-g/ * 4.15zł/m-g m-g m-g/ * 48.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 0-23 m d ochrona naro ników wypukłych k townikiem metalowym obmiar = ( )*2*76+2*16.80 = m 0.22r-g/m * 16.00zł/r-g 2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych 0.9kg/m * 3.08zł/kg 3* k townik aluminiowy ochronny 1.176m/m * 8.80zł/m 4* materiały pomocnicze r-g kg m % * uraw okienny m-g m-g/m * 4.15zł/m-g m-g m-g/m * 48.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa:

11 35 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z d tynku mineralnego wykonana r cznie na uprzednio przygotowanym podło u - nało- enie podkładowej masy tynkarskiej obmiar = poz.29+poz.30 = r-g/ * 16.00zł/r-g 2* podkładowa masa tynkarska 0.3kg/ * 9.79zł/kg r-g kg % * rodek transportowy m-g m-g/ * 48.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 0-23 d Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ykonana r cznie na uprzednio przygotowanym podło u - ciany płaskie i powierzchnie poziome obmiar = poz.29 = r-g/ * 16.00zł/r-g 2* sucha mieszanka tynkarska mineralna 3kg/ * 8.47zł/kg r-g kg % * uraw okienny m-g m-g/ * 4.15zł/m-g 5* rodek transportowy m-g m-g/ * 48.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 0-23 d Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana r cznie na uprzednio przygotowanym podło u - o cie a o szer. do 15 cm obmiar = poz.30 = r-g/ * 16.00zł/r-g 2* sucha mieszanka tynkarska mineralna 3.3kg/ * 8.47zł/kg r-g kg % * uraw okienny m-g m-g/ * 4.15zł/m-g 5* rodek transportowy m-g m-g/ * 48.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa:

12 38 KNR 2-02 Czas pracy rusztowa grupy 1 d.3 r.16 (poz.:27,29,30,31,32,33,34,35,36,37) z.sz * rusztowanie /(1*5)= m-g * 15.00zł/m-g m-g Razem koszty bezpo rednie: KNR 2-02 d Rusztowania zewn trzne rurowe o wysoko ci do 20 m obmiar = (16.80*2+48.0)*17.70 = r-g/ * 16.00zł/r-g r-g m m m * płyty pomostowe robocze / * 23.16zł/ 3* płyty komunikacyjne długie / * 32.23zł/ 4* płyty komunikacyjne krótkie / * 24.20zł/ 5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.ii m 3 / * zł/m 3 6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.ii m 3 / * zł/m 3 7* deski iglaste obrzynane mm kl.iii m 3 / * zł/m 3 8* haki do muru kg kg/ * 7.26zł/kg 9* drut stalowy okr gły 3 mm kg kg/ * 5.08zł/kg 10* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm / * 17.71zł/ 11* materiały pomocnicze % * rusztowanie rurowe m-g m-g/ * 15.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNNR 2 d Osłony z siatki na rusztowaniach zewn trznych obmiar = poz.39 = r-g/ * 16.00zł/r-g r-g * siatka / * 3.85zł/ Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: d.3 KNR AT Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany r cznie na cianach - pasy wokół drzwi wej ciowych obmiar = 4*0.40*( *2) = r-g/ * 16.00zł/r-g r-g

13 2* masa tynkarska mozaikowa 5.5kg/ * 18.70zł/kg kg % * uraw okienny m-g m-g/ * 4.15zł/m-g 5* rodek transportowy m-g m-g/ * 48.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: PODSUMOWANIE Ocieplenie cian RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprz t RAZEM Koszty po rednie [Kp] 68% od (R, S) RAZEM Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM OGÓŁEM Słownie: dwie cie siedemdziesi t pi tysi cy trzysta siedemdziesi t pi i 53/100 zł 4 Ocieplenie cokołu 42 KNR 0-23 Przygotowanie starego podło a pod docieplenie d metod lekk -mokr - jedno- krotne gruntowanie obmiar = (11.80*2+48.0)* *0.51* 0.46 = r-g/ * 16.00zł/r-g 2* emulsja gruntuj ca 0.2kg/ * 6.60zł/kg r-g kg % * rodek transportowy m-g m-g/ * 48.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 0-23 d przyklejenie płyt styropianowych do cian - styrodur gr. 8 cm obmiar = poz.42 = r-g/ * 16.00zł/r-g r-g

14 m * styrodur gr. 8 cm 0.084m 3 / * zł/m 3 3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg kg/ * 3.08zł/kg 4* materiały pomocnicze % * uraw okienny m-g m-g/ * 4.15zł/m-g m-g m-g/ * 48.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 0-23 d przyklejenie płyt styropianowych do o cie y obmiar = ( )*2*0.08 = r-g/ * 16.00zł/r-g r-g m * płyty styropianowe 2 cm m 3 / * zł/m 3 3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg kg/ * 3.08zł/kg 4* materiały pomocnicze % * uraw okienny m-g m-g/ * 4.15zł/m-g m-g m-g/ * 48.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 0-23 szt d przymocowanie płyt styropianowych za pomoc dybli plastikowych do cian z gazobetonu w ilo ci 5 szt./m2 obmiar = poz.43*5 = szt r-g/szt * 16.00zł/r-g 2* dyble plastikowe "z grzybkami" 1.04szt./szt * 0.29zł/szt. r-g szt % * uraw okienny m-g m-g/szt * 4.15zł/m-g 5* rodek transportowy m-g m-g/szt * 48.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 0-23 d przyklejenie warstwy siatki na cianach obmiar = poz.43 =

15 0.6112r-g/ * 16.00zł/r-g r-g * uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych 4kg/ * 3.08zł/kg kg * siatka z włókna szklanego / * 4.95zł/ * materiały pomocnicze % * uraw okienny m-g m-g/ * 4.15zł/m-g m-g m-g/ * 48.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 0-23 d przyklejenie warstwy siatki na o cie ach obmiar = poz.44 = r-g/ * 16.00zł/r-g r-g * uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych 4kg/ * 3.08zł/kg kg * siatka z włókna szklanego / * 4.95zł/ * materiały pomocnicze % * uraw okienny m-g m-g/ * 4.15zł/m-g m-g m-g/ * 48.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 0-23 m d ochrona naro ników wypukłych k townikiem metalowym obmiar = 2* *2*( ) = m 0.22r-g/m * 16.00zł/r-g 2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych 0.9kg/m * 3.08zł/kg 3* k townik aluminiowy ochronny 1.176m/m * 8.80zł/m 4* materiały pomocnicze 5* uraw okienny m-g/m * 4.15zł/m-g r-g kg m % m-g

16 m-g m-g/m * 48.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 0-23 d Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana r cznie na uprzednio przygotowanym podło u - nało- enie podkładowej masy tynkarskiej obmiar = poz.43+poz.44 = r-g/ * 16.00zł/r-g 2* podkładowa masa tynkarska 0.3kg/ * 9.79zł/kg r-g kg % * rodek transportowy m-g m-g/ * 48.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR AT-31 d Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany r cznie na cianach obmiar = poz.49 = r-g/ * 16.00zł/r-g 2* masa tynkarska mozaikowa 5.5kg/ * 18.70zł/kg r-g kg % * uraw okienny m-g m-g/ * 4.15zł/m-g 5* rodek transportowy m-g m-g/ * 48.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: PODSUMOWANIE Ocieplenie cokołu RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprz t RAZEM Koszty po rednie [Kp] 68% od (R, S) RAZEM Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM OGÓŁEM Słownie: trzydzie ci trzy tysi ce trzysta sze dziesi t siedem i 15/100 zł

17 5 Roboty dodatkowe 51 KNNR 7 Drzwi wej ciowe - demonta d obmiar = 4*1.50*2.20 = z.o.3.4. analogia 4.23*0.3=1.269r-g/ * 16.00zł/r-g r-g * wyci g m-g *0.3=0.027m-g/ * 7.10zł/m-g 3* rodek transportowy m-g *0.3=0.057m-g/ * 48.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: d.5 KNNR analogia Drzwi wej ciowe stalowe ocieplone - monta nowych obmiar = poz.51 = r-g/ * 16.00zł/r-g r-g * silikon kg kg/ * 28.78zł/kg 3* pianka poliuretanowa kg kg/ * 26.58zł/kg 4* k townik m m/ * 3.66zł/m 5* kołki rozporowe plastikowe szt szt./ * 0.20zł/szt. 6* materiały pomocnicze % %(od M2+M3+M4+M5) 7* drzwi wej ciowe stalowe ocieplone / * zł/ 8* wyci g m-g m-g/ * 7.10zł/m-g 9* rodek transportowy m-g m-g/ * 48.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 4-01 szt. d Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okienka piwniczne obmiar = 39 szt. r-g r-g/szt. * 16.00zł/r-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR-W 4- szt. d Obsadzenie stalowych okienek piwnicznych typu Baswind z osłona a urow obmiar = 39 szt. 1.78r-g/szt. * 16.00zł/r-g 2* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 4.75kg/szt. * 4.82zł/kg r-g kg

18 m * piasek 0.01m 3 /szt. * 32.18zł/m 3 4* okienka piwniczne z osłon a urow szt szt/szt. * zł/szt 5* pianka polietylenowa kg kg/szt. * 23.02zł/kg 6* materiały pomocnicze % * wyci g m-g m-g/szt. * 7.10zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: d.5 kalk. własna Demonta istniej cego domofomu i monta nowego domofonu cyfrowego obmiar = 4 kpl kpl Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: d.5 kalk. własna Monta nowych prefabrykowanych schodów wraz z zadaszeniami obmiar = 4 kpl Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: d.5 KNR Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadaj cej si do u ytku obmiar = <stolarka>[76* *0.51]* 0.10 = r-g r-g/ * 16.00zł/r-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 4-01 d Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - zadaszenie nad balkonami obmiar = 48.0*1.50 = r-g r-g/ * 16.00zł/r-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 4-01 d Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nast pna warstwa - zadaszenie nad balkonami obmiar = poz.58 = r-g r-g/ * 16.00zł/r-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 2-02 d Pokrycie dachów pap na podło u betonowym lepik asfaltowy na zimno, dwie warstwy papy, budynki mieszkalne obmiar = poz.58 = kpl r-g/ * 16.00zł/r-g r-g

19 * papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 2.36 / * 2.54zł/ 3* lepik asfaltowy na zimno kg kg/ * 4.82zł/kg 4* emulsja asfaltowa izolacyjna kg kg/ * 2.37zł/kg 5* materiały pomocnicze % * wyci g m-g m-g/ * 7.10zł/m-g 7* rodek transportowy m-g m-g/ * 48.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: d.5 NNRNKB (z.vi) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu ponad 25 cm obmiar = <okna> [76* *0.51]*0.30 = r-g/ * 16.00zł/r-g r-g * blacha powlekana płaska 1.23 / * 28.59zł/ 3* wkr ty samogwintuj ce typu SW do blach szt szt/ * 0.066zł/szt 4* zaprawa cementowa M 80 m m 3 / * zł/m 3 5* materiały pomocnicze % m-g m-g/ * 48.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: d.5 kalk. własna Ko cówki podokienników obmiar = (76+39)*2 = szt szt 1* ko cówki podokienników szt szt/szt * 4.72zł/szt Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: m 3 d.5 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległo 10 km obmiar = poz.51* *0.51*0.46* 0.05+poz.57*0.003+poz.58* poz.59*0.003 = m r-g/m 3 * 16.00zł/r-g r-g * samochód samowyładowczy do 5 t m-g *0.02=0.68m-g/m 3 * 60.00zł/m-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa:

20 64 Utylizacja gruzu m 3 d.5 kalk. własna obmiar = poz.63 = m 3 Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: d.5 kalk. własna Wymiana skrzynek gazowych obmiar = 4 szt szt Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: d.5 kalk. własna Opnia kominiarska obmiar = 1 szt Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: Demonta i po ociepleniu monta nowej instalacji odgromowej obmiar = 1 kpl Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: szt kpl 67 d.5 kalk. własna PODSUMOWANIE Roboty dodatkowe RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprz t RAZEM Koszty po rednie [Kp] 68% od (R, S) RAZEM Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM OGÓŁEM Słownie: sto trzydzie ci cztery tysi ce siedemdziesi t osiem i 45/100 zł 6 Ocieplenie stropodachu 68 Ocieplenie stropodachu - natrysk pianki d.6 kalk. własna gr. 9 cm obmiar = 11.80*48.0 = Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:

21 PODSUMOWANIE RAZEM Koszty po rednie [Kp] 68% od (R, S) RAZEM Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM Uproszczone RAZEM Ocieplenie stropodachu Robocizna Materiały Sprz t OGÓŁEM Słownie: dziewi dziesi t sze tysi cy dwie cie osiemdziesi t osiem i 00/100 zł 7 Wykonanie opaski wokół budynku 69 KNR 2-31 Rowki pod kraw niki i ławy kraw nikowe m d o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.iii-iv obmiar = 11.80* = m r-g r-g/m * 16.00zł/r-g Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: KNR 2-31 m d Obrze a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zapraw cementow obmiar = poz.69 = m r-g/m * 16.00zł/r-g r-g * obrze a betonowe 20x6 cm 1.02m/m * 13.20zł/m m * piasek m 3 /m * 32.18zł/m 3 m * cement portlandzki zwykły bez dodatków t/m * zł/t t m * woda m 3 /m * 8.80zł/m 3 6* materiały pomocnicze % %(od M) Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa: d.7 KNR analogia Nawierzchnia wirowa - chodnik roz cielany r cznie - grubo po zag szczeniu 5 cm - wykonanie opaski ze wiru ozdobnego obmiar = (11.80*2+48.0)*0.50 = r-g/ * 16.00zł/r-g r-g m * wir m 3 / * 91.63zł/m 3 % %(od M) Razem koszty bezpo rednie: Cena jednostkowa:

22 PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Wykonanie opaski wokół budynku RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprz t RAZEM Koszty po rednie [Kp] 68% od (R, S) RAZEM Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM OGÓŁEM Słownie: dwa tysi ce dwana cie i 32/100 zł CAŁY KOSZTORYS RAZEM Uproszczone Robocizna Materiały Sprz t RAZEM Koszty po rednie [Kp] 68% od (R, S) RAZEM Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) VAT [V] 8% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+ Z(S))) Słownie: sze set czterdzie ci trzy tysi ce dziewi set dwa i 75/100 zł RAZEM RAZEM OGÓŁEM

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowa i zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Żukowice - elewacja obiektu nr II ADRES INWESTYCJI : Stare Żukowice, gmina Lisia Góra INWESTOR : Gmina Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa inwestycji : Termomodernizacja budynku biblioteki i ośrodka zdrowia Adres inwestycji : Koźle 44 gm. Stryków Inwestor : Gmina Stryków : Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 Sporządził

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji INVESTA ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Jastrowie ul. Wojska Polskiego 14 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł ADMINISTRACJA OSIEDLA NR AO 3 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. BEMA 32 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DOCIEPLENIA SZCZYTU W SYSTEMIE CERESIT CE-

Bardziej szczegółowo

1 Naprawa elewacji budynku stra nicy p.po. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23.

1 Naprawa elewacji budynku stra nicy p.po. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23. 1 1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl d.1.1 kalk. w asna obmiar = 1kpl 13.2r-g/kpl r-g 13.2000 0.000 0.00 2* Folia budowlana gruba 1szt/kpl szt 1.0000

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY "KONSTRUKTOR" mgr inŝ. Krystian Szydłowski ul. Wylotowa 1/3, 74-320 Barlinek KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont wnętrza hali sportowej ADRES INWESTYCJI : ul. Za Bramką 8, 74-300 Myślibórz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana Okien w Ramach Kompleksowej Termomodernizacji ZWPS w Katowicach wraz z Zastosowaniem Odnawialnego Źródła Energii ADRES INWESTYCJI : 40-038 Katowice ul.powstańców

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 01.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : 01.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Racibórz, ul. Batorego 14 INWESTOR : MAX Spółka Jawna Majchrzak ADRES INWESTORA : Racibórz, Plac Dworcowy 1 BRANŻA

Bardziej szczegółowo

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214000-0 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Obiekt Budowa Augustów ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej wiaty ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES

Bardziej szczegółowo

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowienie elewacji wraz z balkonami ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny ul. Warszawska 1 w Gizycku INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa nr 114 ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Data: 2011-07-20 Budowa: Docieplenie scian Obiekt: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyślu nad Sanem Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyslu nad Sanem ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń garażowych OSP w Miałach ADRES INWESTYCJI : Miały INWESTOR : Gmima Wieleń ADRES INWESTORA : 64-730 Wieleń ul. Kosciuszki 34 BRANŻA : Remontowo-budowlana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16 Przedmiar Budowa: Budynek użytkowy OSP Moszczenica Obiekt: Jastrzębie-Zdrój ul. Komuny Paryskiej 16 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 55 Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3.

KOSZTORYS OFERTOWY. Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3. KOSZTORYS OFERTOWY Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3. Zamawiający: Miejski Zakład Budynków Komunalnych 64-100 Leszno ul. J.Dekana 10. Wykonawca prac: ul. Rodzaj robót: renowacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.przczela2 66-004 Zatonie. Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.przczela2 66-004 Zatonie. Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś ul.przczela2 66-004 Zatonie KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku leśniczówki ADRES INWESTYCJI : Górki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z RM KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ciany wschodniej budynku mieszkalnego w wiebodzinie, Pl. Wolno ci 21 ADRES INWESTYCJI : 66-200 wiebodzin, Pl. Wolno ci 21 INWESTOR : GMINA WIEBODZIN

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR UL. SANATORYJNA 18/4, 82-550 PRABUTY ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JA- NUSZ LEŚNIEWSKI

PRZEDMIAR UL. SANATORYJNA 18/4, 82-550 PRABUTY ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JA- NUSZ LEŚNIEWSKI ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JA- NUSZ LEŚNIEWSKI UL. SANATORYJNA 8/4, 8-550 PRABUTY PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy docieplenia budynku socjalnego i cz. stolarni

Kosztorys ofertowy docieplenia budynku socjalnego i cz. stolarni Kosztorys ofertowy docieplenia budynku socjalnego i cz. stolarni NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie budynku socjalnego i cz. stolarni ADRES INWESTYCJI : Kijany gm. Spiczyn INWESTOR : Zespól Szkól Rolniczych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY KAMFONIK RYSZARD SZCZEPAN 69-200 Sulęcin, Miechów 24 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : 12 maj 2014. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : 12 maj 2014. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU I EEWACJI BUDYNKU MIESZKANEG0 ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK REJTANA 2C INWESTOR : PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI "Wit- Bud" Zdzisław Witkowski 97-200 Tomaszów Maz. ul. Jodłowa 8 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Ośrodka Zdrowia ADRES INWESTYCJI : Rzgów ul. Szkolna INWESTOR : Gmina Rzgów ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/B/08

Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Inwestor: Urząd Dzielnicy Praga Północ ul. Kłopotowskiego 15 Warszawa Wykonawca: 2008-07-08 Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Nr. Umowy: Kod CPV: 45453100-8 Data Oprac.: 2008-07-03 Umowa z dnia: 2008-07-03 Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - ELEWACJA

PRZEDMIAR - ELEWACJA PRZEDMIAR - ELEWACJA 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Wyprawy tynkarskie i malowanie elewacji w budynku 16/17 cz. B i C Wojewódzkiego Sądu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

obmiar = 0.421m3 -- R -robocizna 16.4r-g/m3 -- M -Ceg a ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwyk a, pe na kl.15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 372szt/m3

obmiar = 0.421m3 -- R -robocizna 16.4r-g/m3 -- M -Ceg a ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwyk a, pe na kl.15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 372szt/m3 Kosztorys z przedmiarem robót Lp. Podstawa Nr sprawy 46/PN/2017 Załącznik Nr 11 do SIWZ Opis jm Nak ady Koszt R M S "Naprawa tynków zewn trznych na elewacji budynku nr 88/2617 1 KNR-W 4-01 Uzupe nienie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca STAROSTWO POWIATOWE Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ADRES INWESTYCJI : ul.ozorkowskie Przedm. 2,99-100 Łęczyca INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Węzeł cieplny - roboty budowlane ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. śelazna 81 INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska KOSZTORYS NAKŁADCZY- termorenowacja stropodachu Nazwa inwestycji : Projekt termorenowacji stropodachu oraz odnowienia schodów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy - Ślepy

Kosztorys Nakładczy - Ślepy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Nakładczy - Ślepy Obiekt Prace remontowe elewacji budynku mieszkalnego. Kod CPV 45453000-7 Budowa Budynek mieszkalny wielorodzinny, Gdańsk ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : przebudowa magazynu obrony cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urządu Gminy ADRES INWESTYCJI : Sieroszewice ul. Ostrowska, dz. nr 316/2. INWESTOR : Gmina Sieroszewice

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. Marek Powiecka DATA OPRACOWANIA : październik 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. Marek Powiecka DATA OPRACOWANIA : październik 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : pracownia projektowa ARCH+ ul. Leśna 15, 44-195 Knurów PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ NA NOWĄ PVC W PRZEDSZKOLU NR 8 ADRES INWESTYCJI : ul. Czempiela 5, Piekary

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Przediot karkulacji Przediote karkulacji jest teroodernizacja budynku ieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 6 2. Zaawiający Kosztorys wykonano

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sprawdzający:... ...

Przedmiar robót. Sprawdzający:... ... Przedmiar robót wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów fundamentowych i ścian piwnic wraz z drenażem obwodowym budynku - I etap Data: 2013-03-27 Budowa: Krosno, ul. Powstańców Śląskich 75 Obiekt:

Bardziej szczegółowo

m Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR analogia m 2

m Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR analogia m 2 "Naprawa tynków zewn trznych na elewacji budynku nr 88/2617 1 KNR-W 4-01 Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w m 3 0304-01 cianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg- ami obmiar = 0.421m 3 16.4r-g/m

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

KOSZTORYS ZEROWY. 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne KOSZTORYS ZEROWY 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Nazwa inwestycji : Termomodernizacja poddasza budynku A Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

... SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny :

... SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : ...... KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY) NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Szkoły Podstawowej : Tynki wewnętrzne - kod CPV: 45200000-9, 45400000-1 ADRES INWESTYCJI : Nowa Jastrząbka INWESTOR : Gmina Lisia Góra ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Biuro Projektów "IZOL" 87-8 Włocławek, ul. Płocka 26 KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4521-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia 1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 kalkulacja Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl. d.1 asna obiar = 1.000kpl. kalk. w asna ' 1r-g/kpl. r-g 1.0000 0.000000 0.00 2 KNR 0-23 d.1 2611-01 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS IWESTORSKI NAKŁADCZY

KOSZTORYS IWESTORSKI NAKŁADCZY "ATLANT" Wiktor Kuśmirek 05-402 OTWOCK ul.skrzetuskiego 20 KOSZTORYS IWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w obiekcie Koncertowa ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul.koncertowa 4 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM.

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM. Przedmiar robót Data:2010-05-21 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ZBiLK REJON 4-5 SZCZECIN UL.KADŁUBKA NR.24 A PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych z montaŝem drzwi wewnętrznych ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul Szczecińska 12 INWESTOR : ZBILK ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r.

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r. Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR" ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle Górnicze 4 INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kosztorys inwestorski POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Kosztorys inwestorski Budowa: Konin Obiekt lub rodzaj robót: budowlane Lokalizacja: Konin, ul Kard. St. Wyszyńskiego Inwestor: Paaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ul. Przyjaźni 1 62-510 Konin Data

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie Data: 2009-08-19 Budowa: DrenaŜ opaskowy Zamawiający: GMINA śabno Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Zbiór: śabno-przedmiar drenaŝ opaskowy

Bardziej szczegółowo

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia

Naprawa elewacji budynku Nr Spadochroniarnia KOSZTORYS NAK ADCZY - LEPY Lp. Podstawa 1 1 kalkulacja d.1 asna kalk. w asna Opis j Nak ady R M S PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl. obiar = 1.000kpl. --

Bardziej szczegółowo

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Str: 1 1. STAN : PARTER 1.1. ELEMENT : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1,000 kpl... Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys

Kosztorys ofertowy. Kosztorys Kosztorys ofertowy Kosztorys Budowa: ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ URZĘDU STANU CYWILNEGO DOPIEWO Obiekt: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Zamawiający: URZĄD GMINY DOPIEWO ul.leśna 1c 62-070 Dopiewo

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU URZEDU ADRES INWESTYCJI : CZESTOCHOWA INWESTOR : URZAD MIEJSKI ADRES INWESTORA : CZESTOCHOWA CPV : 00- CPV : 000- BRANŻA : ELEWACJA Ogółem

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT CIANY ZACHODNIEJ BUDYNKU INTERNATU ADRES INWESTYCJI : KO MIN WLKP. UL.KLASZTORNA 39 INWESTOR : ODZIEZOWY O RODEK WYCHOWAWCZY ADRES INWESTORA : 63-720 KO MIN

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT DACHU NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PROMYCZEK" W JAROCINIE

Kosztorys ofertowy REMONT DACHU NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PROMYCZEK W JAROCINIE Kosztorys ofertowy REMONT DACHU W Budowa: REMONT DACHU W Obiekt lub rodzaj robót: REMONT DACHU W Inwestor: STOWARZYSZENIE WYCHOWACZO-OPIEKU CZO-DYDAKTYCZNE UL. BATOREGO 5 63-200 JAROCIN kosztorysu: z Data

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien. m 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien. m 2 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien d.2 01 0808-08 obiar = 381.00 analogia 1* robocizna r-g 68.5800 0.18r-g/ 45 KNR-W 4- d.2 01 0545-08 Rozebranie obróbek z blachy nie nadaj

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót DATA OPRACOWANIA : 09-09-2008

Przedmiar robót DATA OPRACOWANIA : 09-09-2008 Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Parking dla hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania "Poprawa infrastruktury edukacyjnej -budowa hali sportowej przy Zespole Szkół" CPV 45233140-2

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI -NAKŁADCZY

KOSZTORYS INWESTORSKI -NAKŁADCZY KOSZTORYS INWESTORSKI -NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej j.. d.. 0805-03 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 c na podsypce ceentowo-piaskowej 93,880 d.. 085-0 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEPANOWICACH

Kosztorys inwestorski MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEPANOWICACH Kosztorys inwestorski Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE Inwestor: GMINA PLEŚNA Stawka r-g: 12,00 zł Narzuty: Koszty pośrednie 60,00%R+ 60,00%S Zysk 10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S)) VAT

Bardziej szczegółowo

Jan Witkowski. Łukasz Gardian DATA OPRACOWANIA : 10.04.2013

Jan Witkowski. Łukasz Gardian DATA OPRACOWANIA : 10.04.2013 .. KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO-WARSZTATOWEGO ADRES INWESTYCJI : Baćkowice, dz. nr ew. 181/5 INWESTOR : Gina Baćkowice ADRES INWESTORA : Baćkowice 84, 27-552

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 KNNR N001-0210-030 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyŝki 0,25 3, głębokość wykopu do 3,00. Grunt kategorii

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 IZOLACJA COKO U I OPASKA BUDYNKU czne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej m 2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 IZOLACJA COKO U I OPASKA BUDYNKU czne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej m 2 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 IZOLACJA COKO U I OPASKA BUDYNKU 1 KNR 2-31 d.1 0805-02 czne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej 5*0.5 2.500 RAZEM 2.500 2 KNR-W

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI URZĄD MIASTA I GMINY LIDZBARKU ul.sądowa 21 KOSZTORYS INWESTORSKI CPV 45321000-3 CPV 45421125-6 CPV454221 00-2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DOCIEPLNIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYMIANA STOLARKI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej okna skrzynkowe na okna zespolone z drewna klejonego ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Cegielskiego 1 INWESTOR : Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 22,44-100

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : 26.10.2011

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : 26.10.2011 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : WIĘŻBA DACHOWA+ POKRYCIE Z OBRÓBKAMI ADRES INWESTYCJI : 19-420 KOWALE OLECKIE Dz, nr, 504/2 INWESTOR : Gmina KOWALE OLECKIE ADRES INWESTORA : KOWALE OLECKIE ul, KOŚCIUSZKI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KOSZTORYS ŚLEPY Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja i remont częśc wspólnych budynku mieszkalnego jednorodzinnego ADRES INWESTYCJI : ul. Struga 15,17,19 73-110 Stargard Szczeciński INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

- część budowlana i konstrukcyjna

- część budowlana i konstrukcyjna RUSZCZAK s.c. Firma usługowo Projektowa 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 8 m 81 PRZEDMIAR ROBÓT - część budowlana i konstrukcyjna NAZWA INWESTYCJI : Montaz agregatu prądotwórczego 400 kva ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ROBOTY BUDOWLANE. 0- Roboty rozbiórkowe d.. KNR -0 0-0 KNR -0 d.. 0-0 KNR -0 d.. 0- KNR -0 d.. 0- d.. kalk. własna Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI MET-BUD LESZCZAK JACEK, LESZCZAK KRZYSZTOF, LESZCZAK TOMASZ SP. JAW- NA UL. SPÓŁDZIELCZA A 38-00 STRZYŻÓW KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja placu na materiały sypkie o powierzchni 5 ar.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Likwidacja barier architektonicznych u budynku "D" - Poradni Specjalistycznych - budowa szybu windowego Budowa 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

PRZEDMIAR ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 NAZWA INWESTYCJI : IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNE-

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych

KOSZTORYS ślepy bez nakładów finansowych KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych NAZWA INWESTYCJI : Poieszczenie serwerowni ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica INWESTOR : Sąd Rejonowy w Legnicy ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica, ul.złotoryjska

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic Kosztorys ślepy z przedmiarem robót Data: 2012-04-12 Obiekt:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Zamawiający:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Cennik materiałów:2012 I kw.inw Cennik sprzętu:2012

Bardziej szczegółowo

INPRO WARSZAWA, UL.HOśA 72/33

INPRO WARSZAWA, UL.HOśA 72/33 INPRO WARSZAWA, UL.HOśA 72/33 KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45262311-4 Betonowanie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Strona 1/10

Kosztorys Strona 1/10 Kosztorys Strona 1/10 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Docieplenie stropu 1 KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho-gr

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO. ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. SOPOCKA 3/5 dz. nr 592/2 obręb G-23

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO. ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. SOPOCKA 3/5 dz. nr 592/2 obręb G-23 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. SOPOCKA 3/5 dz. nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR : URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 84/2010

Przedmiar robót Nr: 84/2010 Inwestor: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem ul. Rynek 40 37-420 Rudnik nad Sanem Wykonawca: Rudnik nad Sanem 2010-09-10 Przedmiar robót Nr: 84/2010 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261210-9 Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały.

Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały. Data utworzenia: 2008-09-21 Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały. Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Samolicz KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny.........

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR 4-01. 21.60 0426-03 Rozebranie boazerii drewnianej

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR 4-01. 21.60 0426-03 Rozebranie boazerii drewnianej KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 1.60 046-03 Rozebranie boazerii drewnianej KNR 0-19 099-06 3 KNR 0-19 099-06 4 KNR 0-19 099-05 5 0535-08 (1.4+0.83)*30.15 Wymiana okien

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Warszawa ul. Bema 70 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy. Remont oraz renowacja

Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy. Remont oraz renowacja Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa S łownie: PLN Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy Remont oraz renowacja Obiekt Budowa S łupsk, Plac Zwycięstwa 3 Inwestor MIASTO SŁUPK 76-200 Słupsk,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T ZABEZPIECZENIE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MŚCIÓW GM. DWIKOZY USZKODZONEGO W Inwestor : Gmina Dwikozy ul. Spółdzielcza 15 Opracował

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : H. Iwaniura DATA OPRACOWANIA : 20.03.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : H. Iwaniura DATA OPRACOWANIA : 20.03.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Inwestycji i Remontów KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej ADRES INWESTYCJI : Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Piłsudskiego 17 w Piekarach Śląskich

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Kod CPV : 45214210-5 Szkoły podstawowe Kod CPV : 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian Inwestor : Publiczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ul. Średnia 8 Dach i elewacja

Przedmiar robót ul. Średnia 8 Dach i elewacja Przedmiar robót ul. Średnia 8 Dach i elewacja Lp. Podstawa ustalenia 1 wg nakładów KNR 2-020908-01- Opis robót Tynki szlachetne nakrapiane wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TECHNICZNY SSM "CZYN"

DZIAŁ TECHNICZNY SSM CZYN DZIAŁ TECHNICZNY SSM "CZYN" Kosztorysowanie FORTE 13.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Załącznik nr 8 - kosztorys pomocniczy bm.zyg.augusta 76, Piłsudskiego 1D odnowienie ścian szczytowych w istniejącej

Bardziej szczegółowo

kosztorys ślepy- budowa schronu na sprzęt (rowery, kajaki) - przy budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego

kosztorys ślepy- budowa schronu na sprzęt (rowery, kajaki) - przy budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego Brodnicki Park Krajobrazowy w Grzmięcy 87-312 Pokrzydowo kosztorys ślepy- budowa schronu na sprzęt (rowery, kajaki) - przy budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego Stawka roboczogodziny : NARZUTY

Bardziej szczegółowo

ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO

ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO Przedmiar REMONT KOMINÓW i WIĘŹBY WRAZ ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO Budowa: Budynek dydaktyczny C.K.U w Jarosławiu Obiekt: Jarosław ul. 3-go Maja 31 dz. Nr 3089 Zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów.

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Załącznik nr 1 1. Budynek nadleśnictwa wieś Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Prace termomodernizacyjne obejmują wykonanie docieplenia ścian metodą lekką mokrą gr. 14 cm z wyprawą z tynku akrylowego typu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki ieszkaniowej półka z o.o. Kościuszki 42, 77-330 Czarne KOZTOY INWETOKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego łownika Zaówień NAZWA INWETYCJI: ADE INWETYCJI: INWETO: ADE INWETOA:

Bardziej szczegółowo

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 Książka przedmiarów REMONT TARASÓW WIEJSKA 22A-22C, 56-400 OLEŚNICA 1. REMONT TARASÓW 1 KNR 2-02 1610-08-020 Rusztowania przesuwne typu RR 1/30,o wysokości kolumny do 10 m. 2 AW-020 Dodatek za przestawienie

Bardziej szczegółowo

ODBUDOWA ZALANEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL

ODBUDOWA ZALANEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL Przedmiar robót OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL. PORTOWEJ ORAZ REMONT I ODBUDOWA ZALANEGO BUDYNKU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W PRAWOBRZEŻNEJ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI "Wit- Bud" Zdzisław Witkowski 97-200 Tomaszów Maz. ul. Jodłowa 8 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Szkoły ADRES INWESTYCJI : Guzew, gm. Rzgów INWESTOR : Gmina Rzgów ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

Naprawa elewacji budynku spadochroniarni. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23.

Naprawa elewacji budynku spadochroniarni. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23. 1 1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl d.1.1 kalk. w asna obiar = 1kpl 13.2r-g/kpl r-g 13.2000 0.000 0.00 2* Folia budowlana gruba 1szt/kpl szt 1.0000

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE BUDYNKU ADM-GOSPODARCZEGO ADRES INWESTYCJI : UL. PRÓCHNIKA INWESTOR : SZPITAL REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYB. ADRES INWESTORA : ROOSEVELTA 3 BRANŻA : BUDOWLANA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przetargu nieograniczonego jest termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Dotyczy : przetargu nieograniczonego jest termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Września 29.04.2011r. Dotyczy : przetargu nieograniczonego jest termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Na podst. art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający odpowiada na następujące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ - Ocieplenie ścian

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY CHANÓW

KOSZTORYS OFERTOWY CHANÓW PD CONSTRUCTION POLAND SP. Z O.O. UL. WOJKSA POLSKIEGO 1/2, 06-400 CIE- CHANÓW KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku koszarowego ADRES INWESTYCJI : Turowo 12, 06-415

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ - Ocieplenie ścian

Bardziej szczegółowo