Program wychowawczy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łowiczu w II półroczu roku szkolnego 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program wychowawczy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łowiczu w II półroczu roku szkolnego 2015/2016"

Transkrypt

1 Program wychowawczy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łowiczu w półroczu roku szkolnego 2015/2016 Podstawa prawna programu wychowawczego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (poz. 1249).

2 WSTĘP Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród rodziców uczniów klas I I w Szkole Podstawowej nr 4 w Łowiczu we wrześniu 2015r. Analizie poddano 98 ankiet. Celem ankiety było zdiagnozowanie oczekiwań rodziców wobec szkoły dotyczących nauki, opieki i wychowania. Na pytanie: Jakie są oczekiwania Państwa wobec naszej szkoły w zakresie nauczania 77 osób (78% badanych) odpowiedziało, że dobre przygotowanie do podjęcia nauki w gimnazjum, 70 osób (71% badanych) zaznaczyło znajomość języka angielskiego, 58 osób (59% badanych) opanowanie podstawy programowej, 57 osób (58% badanych) umiejętność pracy zespołowej. Na pytanie: Jakie są oczekiwania Państwa wobec naszej szkoły w zakresie wychowania i opieki, rodzice udzielili następujących odpowiedzi: 93 osoby (95% badanych) odpowiedziały, że zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, 57 osób ( 58% badanych) dostarczenie podstawowej wiedzy na temat zagrożeń uzależnieniami, 56 osób ( 57 % badanych) ukształtowanie postaw asertywnych, 45 osób ( 46% badanych) zapewnienie opieki świetlicowej. Na pytanie: Jakie są inne oczekiwania Państwa wobec naszej szkoły, rodzice najczęściej odpowiadali: - zorganizowanie dodatkowych zajęć po lekcjach ( z języka angielskiego, tanecznych, sportowych, teatralnych), - zapewnienie opieki świetlicowej w godzinach pracy rodzica, w razie potrzeby nawet od 7.00 do 17.00, - estetyczny i przyjazny wizerunek pomieszczeń szkolnych, np. szatni, przebieralni, - prowadzenie zajęć logopedycznych. Wywiad przeprowadzony wspólnie z Samorządem Uczniowskim udzielany był przez uczniów klas 4 6 w dniu 16 listopada 2015 roku. Wyniki przeprowadzonego wywiadu wskazują, że uczniowie uznali, że najważniejszymi sprawami z zakresu wychowania, które powinny być wzięte pod uwagę to: - więcej konkursów, więcej zawodów, 2

3 - więcej wycieczek, - więcej zajęć dodatkowych, - kontrola zdrowia, - paczki na święta dla uczniów kl. 4-6, - bezpieczeństwo w czasie przerw. Cel nadrzędny: Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 1) fizycznej ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 2) psychicznej ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności; 3) społecznej ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych; 4) aksjologicznej ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. Cel szczegółowy: Zadanie: Termin Osoby odpowiedzialne Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu 1. Poszerzanie i ugruntowywanie wiedzy i umiejętności u uczniów, ich rodziców, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 1.Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej oraz zaangażowania w działalność podmiotów, których celem jest oświata i wychowanie. Pielęgniarka Pielęgniarka 3

4 Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością szkolną 1. Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej. Nauczyciele Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców lub opiekunów Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów (u najmłodszych) 1. Poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji (psychotropowych, środków odurzających, zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych), a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach. 2. Dostarczanie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych związanych z przeciwdziałaniem używania środków i substancji (psychotropowych, środków odurzających, zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych). 1. Wspieranie prawidłowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. 2. Objęcie pomocą psychologiczno pedagogiczną oraz terapeutyczną. 3. Działania wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa. Zespół Polityki Ochrony Dzieci Dyrekcja 4

5 Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwoju i zdrowemu życiu 1. Podejmowanie działań przeciwko agresji i przemocy w szkole. 1. Przestrzeganie dyscypliny szkolnej. Nauczyciele Pracownicy obsługi Działalność wychowawcza może odbywać się w oddziale, grupie oddziałowej lub międzyklasowej, z udziałem całej społeczności szkolnej lub w trakcie bieżącej pracy z uczniem. Może odbywać się w ramach zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć edukacyjnych z zakresu religii, wychowania do życia w rodzinie, zajęć z wychowawcą, zajęć o których mowa w art. 42 w szczególności w formie: interaktywnych wykładów, warsztatów, treningów umiejętności, projektów, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, spotów, kampanii społecznych, happeningów, pikników edukacyjnych lub w innych formach uwzględniających wykorzystanie aktywnych metod pracy. Projekt ewaluacji: - analiza problemów dydaktyczno wychowawczych na podstawie sprawozdań wychowawców, pedagoga, Samorządu Uczniowskiego, - ankiety do uczniów i rodziców, - ocena bezpieczeństwa w szkole, - wywiad z dyrektorem i pracownikiem ds. BHP. 5