UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2013 r."

Transkrypt

1 Projekt z dnia 19 lutego 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki w Gminie Barcin Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn.zm.) 1) oraz art.7a i 7b ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się szczegółowe zasady udzielania i cofania oraz wysokość stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki w Gminie Barcin. 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w danym roku budżetowym na stypendia i nagrody określa Rada Miejska w Barcinie w uchwale budżetowej, w proporcjach: 1. 80% na stypendia; 2. 20% na nagrody. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina. 4. Traci moc Uchwała Nr XLVI/278/06 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 marca 2006 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród za twórczość artystyczną i działalność kulturalną w Gminie Barcin. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 1) Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. : Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz.567; z 2013 r. poz.153 Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia r. Regulamin udzielania i cofania stypendiów za twórczość artystyczną i działalność kulturalną oraz szczegółowe zasady i tryb udzielania nagród za twórczość artystyczną i kulturalną 1. Regulamin określa: Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz cofania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, zwane dalej "stypendium artystyczno-kulturalnym"; 2) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród Burmistrza Barcina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zwane dalej "nagrodą Burmistrza Barcina za całokształt pracy artystyczno-kulturalnej" Celem stypendium artystyczno-kulturalnego jest wsparcie uczniów, studentów (słuchaczy kolegiów), zamieszkałych na terenie Gminy Barcin zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem lub ochroną dóbr kultury, którzy ukończyli IV klasę szkoły podstawowej i nie ukończyli 25 roku życia, a swoimi osiągnięciami promują Gminę Barcin. 2. Celem nagrody Burmistrza Barcina za całokształt pracy artystycznokulturalnej jest wyróżnienie i uhonorowanie artystów oraz działaczy kultury, którzy swoimi osiągnięciami oraz postawą promowali gminę Barcin lub obszarem swego działania obejmowali rozwój, upowszechnianie i dziedzictwo kulturowe. Rozdział 2. Kryteria Stypendium, o którym mowa w 2 ust.1 ma charakter indywidualny i może być przyznane uczniom, którzy mogą poświadczyć znaczące osiągnięcia na polu artystyczno-kulturalnym (laureaci konkursów), w okresie poprzedzającym złożenie wniosku i kontynuujące swój rozwój w tym kierunku lub osoby rokujące osiągnięcie wysokich wyników w przyszłości. 2. Do wniosku należy dołączyć rekomendacje do przyznania stypendium co najmniej 2 osób kompetentnych w danej dziedzinie, którzy potwierdzą zdolności i osiągnięcia potencjalnych stypendystów, a przede wszystkim zasadność przyznania stypendium. Strona 1

3 4. Dodatkowym kryterium przemawiającym za przyznaniem stypendium będzie występowanie okoliczności, które utrudniają rozwój i osiąganie wysokich wyników, w szczególności: niepełnosprawność, patalogie w rodzinie, ubóstwo Warunkiem przyznania stypendium jest przedłożenie wraz z wnioskiem przez stypendystę programu stypendialnego na okres 10 miesięcy. 2. Program stypendium określa w szczególności: 1) cele na jakie zostaną przeznaczone środki otrzymywane w ramach stypendium; 2) sposób realizacji wyznaczonych celów; 3) termin osiągnięcia wyznaczonych celów. 3. Osoba, która otrzymała stypendium zobowiązana jest do złożenia, do dnia 31 marca następnego roku lub na żądanie Burmistrza Barcina w każdym czasie sprawozdania z realizacji stypendium Warunkiem przyznania nagrody, o której mowa w 2 ust.2 jest złożenie umotywowanego wniosku i poświadczenie przez wnioskodawcę całokształtu pracy artystyczno-kulturalnej. 2. Nagroda może być przyznana osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. 3. Nagroda może być również przyznana zespołom twórców lub wykonawców. Rozdział 3. Tryb przyznawania 7. Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić do Burmistrza: 1) pełnoletni uczniowie; 2) rodzice lub opiekunowie prawni; 3) dyrektorzy szkół, do których uczęszczają uczniowie; 4) instytucje kultury; 5) stowarzyszenia i związki twórcze, inne podmioty, których statutowa działalność obejmuje zadania w zakresie kultury i sztuki. 8. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza Barcina za całokształt pracy artystyczno-kulturalnej mogą wystąpić: 1) instytucje kultury; 2) inne podmioty, których statutowa działalność obejmuje zadania w zakresie kultury i sztuki. 3) przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu Rady. 9. Wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Barcinie w terminach: 1) do 30 września danego roku - o stypendium artystyczno-kulturalne, 2) do 10 maja danego roku - o nagrodę Burmistrza Barcina. Strona 2

4 Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje "Komisja ds. stypendiów gminnych" powołana przez Burmistrza Barcina zwana dalej "Komisją" w składzie: 1) Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Barcinie; 2) 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Barcinie; 3) Przedstawiciel Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie; 4) Przedstawiciel Miejskiego Domu Kultury w Barcinie. 2. Komisja na pierwszym posiedzeniu opracowuje regulamin pracy do końca roku budżetowego, w szczególności planuje dysponowanie przyznanymi środkami finansowymi. 3. Komisja opiniuje wnioski oraz ustala wysokość stypendiów w ramach posiadanych środków. 4. Komisja podejmuje decyzje większością głosów, przy obecności minimum 3 członków. 5. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który przedkłada się Burmistrzowi w terminie do 7 dni od zakończenia prac Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz. 2. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie. 3. O przyznaniu stypendium wnioskodawcę informuje Burmistrz w terminie do 14 dni od podjęcia decyzji Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Barcina za całokształt pracy artystyczno-kulturalnej rozpatruje Burmistrz. 2. Burmistrz może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy. 3. Nagrodę Burmistrz przynaje raz w roku, nie więcej niż trzem osobom. 4. Nagroda Burmistrza Barcina za całokształt pracy artystyczno-kulturalnej może być wręczona tej samej osobie nie częściej niż raz na 5 lat. 5. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie. 6. O swojej decyzji Burmistrz informuje laureatów nie później niż 7 dni przed planowanym wręczeniem nagrody. 13. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 1) złożenia po terminie, o którym mowa w 9; 2) nieuzupełnienia braków formalnych wniosku; 3) pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę. Rozdział 4. Wysokość stypendiów i nagród Stypendium przyznaje się na okres do 10 miesięcy. Stypendysta może pobierać stypendium nie dłużej niż przez okres kolejnych 3 lat. 2. Stypendium wypłaca się w miesięcznych ratach, z góry, do dnia 10-go każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Barcinie, ul. Artylerzystów Miesięczna wysokość stypendium wynosi nie mniej niż 100,00 zł brutto i nie więcej niż 200,00 zł brutto. Strona 3

5 4. Wysokość stypendium ustala Komisja, o której mowa w 10 ust Wysokość nagrody Burmistrza Barcina wynosi nie mniej niż 500,00 zł netto i nie więcej niż 1000,00 zł netto. 2. Wysokość nagrody ustala Burmistrz. 3. Nagrodę wręcza Burmistrz Barcina, przy okazji obchodów "Dni Barcina". Rozdział 5. Cofanie stypendium Stypendium zostaje cofnięte w przypadku: 1) zaprzestania realizacji programu stypendium; 2) nieprzedstawienia sprawozdania, o którym mowa w 5 ust.3; 3) zawieszenia w prawach ucznia, bądź nałożenia innych kar dyscyplinarnych; 4) zmiany miejsca zamieszkania poza Gminę Barcin; 5) gdy wnioskujący o stypendium przedłoży pisemną prośbę o cofnięcie lub wstrzymanie wypłaty świadczenia. 2. Stypendium nie będzie wypłacane począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w któym zaistniały przesłanki, o których mowa w ust.1. Strona 4

6 Załącznik do Regulamin udzielania i cofania stypendiów za twórczość artystyczną i działalność kulturalną oraz szczegółowe zasady i tryb udzielania nagród za twórczość artystyczną i kulturalną WNIOSEK o przyznanie stypendium artystyczno-kulturalnego* nagrody Burmistrza Barcina za całokształt pracy artystyczno-kulturalnej A. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 1. Imię i nazwisko stypendysty/laureata nagrody*. Data i miejsce urodzenia.... Adres zameldowania NIP tel. kontaktowy.. PESEL.. Imiona rodziców 2. Imię i nazwisko wnioskodawcy/nazwa instytucji* Adres Powiązania ze stypendystą/laureatem*. 3. Miejsce pobierania nauki Merytoryczny wykaz osiągnięć: Strona 6

7 5. Uzasadnienie wniosku:. 6. Dodatkowe informacje tj.: niepełnosprawność, ubóstwo, patologie w rodzinie Załączniki: /miejscowość, data/ /podpis wnioskodawcy/ * zakreślić odpowiednią pozycję Strona 7

8 B. WYPEŁNIA URZĄD MIEJSKI W BARCINIE 1. Formalna ocena wniosku: Analiza wniosku TAK NIE UWAGI Wniosek złożony w terminie Dołączono 2 rekomendacje osób kompetentnych Przedłożono program stypendialny Spełnienie kryteriów dotyczących kandydata: 1) miejsce zameldowania kandydata na terenie Gminy Barcin 2) nie ukończony 25 rok życia 3) udział w koncertach, wystawach indywidulanych i zbiorowych, konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach artystycznych itp. 4) dodatkowe kryteria tj. niepełnosprawność, ubóstwo itp. Zweryfikowano pozytywnie Zweryfikowano negatywnie 2. Decyzja Komisji: Decyzja Komisji ds. stypendiów gminnych TAK NIE Proponowana wysokość stypendium Podpis Przewodniczącego Komisji: Podpisy członków Komisji: Decyzja Burmistrza Barcina:. /pieczątka i podpis/ Strona 8

9 Uzasadnienie Zgodnie z art. 7a i 7b ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organy samorządu terytorialnego mogą przyznawać doroczne nagrody oraz stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Podnoszenie poziomu umiejętności artystycznych młodego pokolenia powinno odbywać się poprzez pomoc najzdolniejszym, tym, którzy wykorzystując swój talent promują miasto i są jego ambasadorami. Uchwała określa między innymi podmioty, które mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie stypendium lub nagrody, terminy składania wniosków oraz wysokość stypendium i nagrody. Decyzję o przyznaniu stypendium lub nagrody podejmuje Burmistrz. Biorąc pod uwagę powyższe, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne. Sporządziła: Agnieszka Antczak - inspektor ds. oświaty i kultury. Referuje posiedzeniach komisji RM oraz na sesji Rady Miejksiej: Sławomir Różański. Zatwierdził... Akceptuję... Wnoszę o wprowadzenie niniejszego projektu uchwały do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej (data i podpis)... Strona 1