KOSZTORYS OFERTOWY. Branża drogowa

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS OFERTOWY. Branża drogowa"

Transkrypt

1 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4800P i 4803P relacji Dąbcze Rydzyna ADRES INWESTYCJI: obręb Dąbcze, Rydzyna BRANŻA: drogowa, sanitarna, elektryczna Lp Nr SST Opis jm Ilość Roboty przygotowawcze Roboty rozbiórkowe Roboty pomiarowe przy liniowych D robotach ziemnych - trasa dróg w terenie km 4,3 równinnym 2 D Zdjęcie warstwy humusu z transportem urobku samochodami w miejsce pozyskane przez Wykonawcę m Zabezpieczenie kabli rurami osłonowymi D A PS 60 mm m 250 Mechaniczne rozebranie podbudowy z 4 D kruszywa kamiennego o grubości 0 cm z m załad. I Zdejmowanie tablic znaków drogowych 5 D zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych z załad. I transp.poza szt. 22 teren bud 6 D Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, szt. 24 informacyjnych (do przesunięcia) 7 D Rozebranie słupków do znaków z załad. I szt D Rozebranie słupków do znaków (do przesunięcia) szt. 2 9 D Rozebranie słupków U-7 z załad. I szt. 4 0 D Rozebranie słupków U-2c z załad. I szt. 6 D Rozebranie barier stalowych z załad. I m 25 2 D Rozebranie barier betonowych z załad. I m 0 3 D Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm z załad. I transp.poza teren m2 20 bud 4 D Rozebranie krawężników betonowych 5x30 cm na podsypce cementowopiaskowej i ławie betonowej z załad. I m D Branża drogowa Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej z załad. I m 728 Cena jedn. Netto Wartość netto 6 D Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z załad. I m D Rozebranie murka oporowego w km 0+75,00 z załad. I m3 2,5

2 8 D D D D D D D Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 000 mm w km 2+680,8 z załad. I Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe oporowe przepustu z załad. I Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 5 cm z załad. I Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm pod progi spowalniające z załad. I transp.poza teren bud Rozbiórka progów spowalniających kwadratowych z kostki betonowej z załad. I Rozebranie ścieku przykrawężnikowego na ławie betonowej z załad. I transp.poza teren bud m 3,5 m3 m2 75 m2 6 m2 6 m 630 Rozebranie poręczy ochronnych dla pieszych z załad. I m 2,5 Razem dział: Roboty rozbiórkowe 25 D D D D A 29 D D D Wycinka drzew Karczowanie pni z z załad. I transp.poza teren bud szt. 35 Roboty ziemne Formowanie i zagęszczanie nasypów grunt kat. I-II wraz z zakupem i dowozem m ziemi przez Wykonawcę Razem dział: Roboty ziemne Odwodnienie korpusu drogowego Wykonanie przepustu skrzynkowego o wymiarach 200x200 mm x 3,5m wg. Rys. nr D/9 Wykonanie przepustu pod zjazdami HDPE śr 400mm z obrukowaniem wylotów mb 90 2m x 2szt Wykonanie przepustu stalowego z blachy falistej z zabezpieczeniem antykorozyjnym warstwa cynku grubości 42 µm + powłoka polimerowa 250 µm. (wg,proj. przepust) Podbudowy Mechaniczne wykonanie koryta pod c-p-r i chodnik, zjazdy i m-p w gruncie kat. I-IV m2 600 głębokości 20 cm z wywozem ziemi poza teren budowy Mechaniczne wykonanie koryta pod remont i ściek i kraw.,zatoki w gruncie kat. m2 600 I-IV głębokości 40 cm z wywozem ziemi poza teren budowy

3 32 D D D D D D a Kruszywo stab-cem wytwarzanego w węźle bet.pod c-p-r, chodnik, zatoki Rm=,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 0 cm Kruszywo stab-cem wytwarzanego w węźle bet. do Rm=5 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 0 cm Podbudowa betonowa C8/0 zjazdy - grubość warstwy po zagęszczeniu 0 cm m2 600 m m2 300 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu m cm Podbudowa betonowa C20/25 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC6P - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (remont) m2 840 m D Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m Razem dział: Podbudowy 39 D b 40 D b 4 D a 42 D D D D D Nawierzchnie Ułożenie siatki z włókien szklanych powlekanych asfaltem o szerokości,0 m m2 w osi krawędzi - zabezpieczenie przeciw 6700 pęknięciom nawierzchni Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC6W 50/70 - grubość po m zagęszcz. śr 6 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ACS - grubość po zagęszcz. 5 cm Nawierzchnia zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej bez faz. grubość 8 cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej Nawierzchnia miejsc postojowych, azyli i wysp przy rondzie z kostki brukowej betonowej bez faz. grubość 8 cm w kolorze czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostkę brukową dostarcza Zamawiający) Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej bez,faz grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Nawierzchnia zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm w kolorze czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej m m2 300 m2 276 m2 900 m m2 450

4 47 D Nawierzchnia z kostki kamiennej 5/7 cm na podsypce cementowo-piaskowej (łączenie kostki żywicami epoksydowymi) Nawierzchnia z płyt ażurowych o wymiarach 60x40x2 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 395 m D a 50 D D D D D D Regulacja pionwa studzienek rewizyjnych telekomunikacyjnych, zaworów i zasuw szt 70 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki (OD ZDP w Święciechowie) m2 500 Roboty wykończeniowe Humusowanie skarp z obsianiem przy m grubości warstwy humusu 5 cm Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi o wymiarach 60x40x0 cm na podsypce piaskowej m2 50 Oczyszczenie przepustów o śr. 0.7 m z namułu m 6 Oczyszczenie przepustów o śr. 0.8 m z namułu m 6 Odtworzenie rowów z namułu o śr. Gr. 50 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m 500 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 55 D Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie m D Słupki do znaków drogowych z rur stalowych (materiał z rozbiórki) szt D Przymocowanie tablic znaków drogowych (materiał z rozbiórki) szt D Słupki do znaków drogowych z rur stalowych szt D Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych szt D Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu szt. 6 6 D Przymocowanie tablic znaków drogowych nakazu szt D Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych szt D Przymocowanie tablic znaków drogowych kierunku i miejscowości szt D Przymocowanie tablic znaków drogowych uzupełniających szt D Przymocowanie tablic znaków drogowych - szt. tabliczki 2 66 D Słupki U-2 szt D Słupki U-7 szt D Betonowanie stóp niezbrojonych - objętość nieprzekraczająca m3 w jednym miejscu (wykonanie stóp fundamentowych pod bariero-poręcze) m3 3,67

5 69 D D D D D Bariero-poręcze stalowe sztywne o dł. 2,50 m m 25 Ustawienie słupków przeszkodowych zespolonych ze znakiem C-9 szt 4 Azyl z elementów (gumopodobnych) 4szt (2mx2m) m2 6 Elementy ulic Krawężniki granitowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce m cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem 63 ławy betonowej Regulacja wysokościowa krawężnika bet. Z uzupełnieniem ubytków betonem B-5 m D Krawężniki betonowe o wymiarach 5x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu (w tym łukowe, zjazdy) m D D D D D D D D S Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 5x22x30 cm na podsypce cementowopiaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej Krawężniki wysepkowe o wymiarach 0x30 cm na podsypce cementowopiaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej Krawężniki trapezowe wysepkowe o wymiarach 25x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej Krawężniki trapezowe wysepkowe skośne o wymiarach 0x25x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie bet. Z oporem ściek z 4 rzędów kostki brukowej betonowej bez faz. szer. 40cm na ławie betonowej gr 20cm i podsypce cem-piask gr 5cm ściek z ele.betonowych szer. 33cm na ławie betonowej gr 20cm i podsypce cempiask gr 5cm ściek z 2 rzędów kostki brukowej betonowej bez faz. szer. 20cm na ławie betonowej gr 20cm i podsypce cem-piask gr 5cm m 390 m 00 m 40 szt 20 m 5800 mb 630 mb 640 mb 5200 Przełożenie odcinków sieci gazowych Roboty ziemne Roboty pomiarowe przy liniowych kpl. robotach ziemnych

6 82 S Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do.5 m i głębok.do.5m ze złożeniem urobku na odkład m3 3,84 (kat.gr.iii) 83 S Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na m3 5,36 odkład w gruncie kat.iii 84 S Podsypka o grub. 0 cm m3,6 85 S Obsypka rurociągu 20 cm ponad wierzch rury m3 5,4 Zasypywanie wykopów spycharkami z 86 S przemieszczeniem gruntu na odl. do 0 m m3 9,76 w gruncie kat. I-III 87 S Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.iii-iv; głębokość do 3.0 m, szerokość m m3 2,44 88 S Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3 2,2 89 S Wywózka nadmiaru ziemi i przywózka piasku Krotność = 2 m S Utylizacja gruntu m3 7 Roboty drogowe 9 D Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-0 cm m 6 92 D Rozebranie nawierzchni z mas mineralnobitumicznych gr. 4 cm ręcznie Krotność = m D Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 5 cm ręcznie Krotność =,8 m D Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m D b Podbudowa z bet asf o grubości 5 cm m D Wywózka gruzu m3 4, 97 D Utylizacja gruzu m3 4, Roboty demontażowe i montażowe- bay-pass 98 S Kształtka dwudzielna na rur. o śr.60 mm kpl S Króćce do balonowania na ruro. o śr.nom.50 mm kpl S Sączki węchowe kpl. 2 Kontrola połaczen zgrzewanych wraz ze 0 S sporzadzeniem metryczki zgrzewu-dn0 kpl. 6 mm 02 S Montaż rurociągu Dn 0 mm m S Podpory pod rurociag Dn 0 mm 0 04 S Rozpiecie,przedmuchanie i zabetonowanie koncówek gazociagów wyłaczonych z obiegu sieci czynnych przez pracowników DZG kpl Roboty montażowe-rurociąg 05 S Montaż rur PE00 PN0 SDR dn 25x,4mm m 8 06 S Montaż rur PE00 PN0 SDR 32x3,0 mm m 4

7 07 S S S S S S S S S Montaż rur PE00 PN0 SDR 25x3,0 mm Połączenia rur z polietylenu o śr. 25 mm za pomocą kształtek elektrooporowych- Kolano dn 25/45 st. Połączenia rur z polietylenu o śr. 32 mm za pomocą kształtek elektrooporowych- Kolano dn 32/45st. Połączenia rur z polietylenu o śr. 25 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - Kolano dn25/90 st. Połączenia rur z polietylenu o śr. 25 mm za pomocą kształtek elektrooporowych- Trójnik redukcyjny dn 25/75 mm Połączenia rur z polietylenu o śr. 32 mm za pomocą kształtek elektrooporowych- Trójnik redukcyjny dn 32/25 mm Połączenia rur z polietylenu o śr. 25 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - Trójnik dn 25 mm Połączenia rur z polietylenu o śr. 75 mm za pomocą kształtek elektrooporowych- Redukcja dn 75/40 mm Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą kształtek elektrooporowych- Redukcja dn 40/25 mm m 4 szt. 8 szt. 4 szt. 4 szt. 4 szt. 2 szt. 4 szt. 2 szt. 2 6 S Zespół zaporowo-upustowy gazociągu o śr. 25 mm kpl. 2 7 S Taśma lokalizacyjna m 6 8 S Taśma ostrzegawcza m 6 9 S Bloczki oporowe m3 0,45 Próby 20 S Kontrola połaczen zgrzewanych wraz ze sporzadzeniem metryczki zgrzewu-dn25 do Dn25 mm kpl S Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą centryczną. Średnica zewnętrzna rur 89 mm. Grubość ścianki do 3.6 mm złącz S Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą centryczną. Średnica zewnętrzna rur 33 mm. Grubość ścianki do 7 mm złącz S S Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 65 mm na ciśnienie do 0.6 MPa Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 50 mm na ciśnienie do 0.6 MPa m 8 m 8 Pozostałe 25 S Badanie zagęszczenia gruntu kpl. 26 S Wywózka rur z demontażu m3 0,25

8 Kanalizacja deszczowa Ułozenie rury drenarskiej o śr. 200 mm na podsypce piaskowej gr 0cm wraz z: rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi do gł.,5m Wymiana wszystkich elementów kanału betonowego na rury PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 35 mm ułożonych na podsypce piaskowej gr 0cm wraz z: rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gł. 2,0m), z załadunkiem i transportem gruzu poza teren budowy m 480 m 2600 Wymiana wszystkich elementów studni rewizyjnych na: z kręgów betonowych o śr. 000 mm z włazem żeliwnym D400 wraz z szt 54 rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gł. 2,0m), z załadunkiem i transportem gruzu poza teren budowy Wymiana wszystkich elementów studni rewizyjnych na: studnie PP o śr. 600 mm z włazem żeliwnym D400 i pierścieniem betonowym wraz z rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gł. 2,0m), z załadunkiem i transportem gruzu poza teren budowy Studzienka z PP DN 425 na kanale drenarskim(do gł.,5m)(wykop,nasyp) Wykonanie przykanalików z rur PVC dn 60 mm na podsypce piaskowej gr 0 cm wraz z robotmi rozbiórkowymi i odtworzeniowymi Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu-- wpusty żeliwny D-400 (zawias i rygiel) wraz z rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gł.,5m), z załadunkiem i transportem gruzu poza teren budowy szt 50 szt. 0 mb 96 szt S S S S Przełożenie odcinków sieci wodociągowych Roboty ziemne Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych kpl. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do.5 m i głębok.do.5m ze złożeniem urobku na odkład m3,94 (kat.gr.iii) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na m3 47,74 odkład w gruncie kat.iii Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w m3 35,2 gruncie kat.iii

9 38 S Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 5/25 rurami o m 52,5 śr mm w gruntach kat.iii-iv Przeciąganie rurociągów przewodowych o 39 S śr.nominalnej mm w rurach m 52,5 ochronnych 40 S Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypras- kami w grunt.suchych kat.iii-iv wraz z rozbiór.(szer.do m) m2 227,85 4 S Uszczelnianie końców rur przeciskowych i szt. przewiertowych 4 42 S Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl. 4 lekki; element o rozpiętości 4 m 43 S Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl. 4 lekki; element o rozpiętości 4 m Montaż konstrukcji podwieszeń 44 S rurociągów i kanałów; element o kpl. rozpiętości 4 m 45 S Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o kpl. rozpiętości 4 m 46 S Podsypka o grub. 5 cm m3 4,2 47 S Obsypka rurociągu 20 cm ponad wierzch rury m3 9,35 48 S Taśma ostrzegawcza 250 m m 28 Zasypywanie wykopów spycharkami z 49 S przemieszczeniem gruntu na odl. do 0 m m3 72,6 w gruncie kat. I-III 50 S Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.iii-iv; głębokość do 3.0 m, szerokość m m3 9,24 5 S Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3 8,4 52 S Wywózka nadmiaru ziemi i przywózka piasku Krotność = 2 m3 3,47 53 S Utylizacja gruntu m3 3,47 Roboty drogowe 54 D D D D Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-0 cm m 56 Rozebranie nawierzchni z mas mineralnobitumicznych gr. 4 cm ręcznie Krotność = 2 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 5 cm ręcznie Krotność =,8 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2 42 m2 42 m D Warstwa podbudowy z bet asf. gr. 5 cm m D Wywózka gruzu m3 9,66 60 D Utylizacja gruntu m3 9,66 Roboty montażowe

10 6 S Montaż rurociągów z rur PE SDR7 o śr. 60x9.5 mm m S Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o złącz. 2 śr.zewnętrznej 60 mm 63 S Trójnik, PEHD o śr. 60/60 mm szt 2 64 S Łuk PEHD 30 st.o śr. 60 mm 65 S Zasuwy typu"e" kołnierzowe z obudową o śr.50 mm kpl S Bloczki oporowe m3 0,5 Próby 67 S Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE prób. 68 S Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej prób. 69 S Dezynfekcja rurociągów sieci prób wodociągowych. 70 ST-08 7 ST ST ST ST-08 Branża elektryczna Usuwanie kolizji dróg powiatowych 4800P i 4803P z siecią telekomunikacyjną Sieć ORANGE TP S.A. Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 30 mm w rowie kablowym gr.kat.iii - pierwszy m 284 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.iii, warstw.w ciągu kan., rur.w warstwie, otw.w ciągu kan. - wykonanie m 964 z rur A58PS Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.iii, warstw.w ciągu kan., rur.w warstwie, otw.w ciągu kan. - wykonanie m 00 z rur A20PS Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.iii, warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. - przejścia przez drogi A58PS+SRS0/6,3 m 40 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR - w szt. 2 gruncie kategorii III. Przebudowa linii napowietrznej nn 0.4kV. Demontażprzewodów 4x AL - 640m + słup. Prace montażowe: posadowienie słupów -szt. + montażal70mm2-65m +AL35mm2-40m +AL25mm2-45m 75 ST ST ST ST-05 Demontaże Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku - oprawa OUS 250 kpl. Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie - szt wysięgnik do lampy oświetlenia ulicznego WO- Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych(z odkopaniem)

11 79 ST ST-05 8 ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST-05 9 ST ST ST ST-05 Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik narożny lub krańcowy na słupie le-żącym - klin KS5 Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym 3 - trzon TK/S5 +izolator S-5 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z km przeznaczeniem na złom AL 25mm2-27 0,27 m poj. przew Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom AL 35mm2 - km 0, m poj. przew Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom AL 70mm2 - km 0,39 39m poj. przew. Montaż Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 0.5 m żerdźe słup 0,5/7,5 z ustojem U2a Montaż przewodów nieizolowanych o Km/ przekroju do 70 mm2 linii napowietrznej przew nn - AL 70 nowy 0,65 Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn - AL 35 nowy Zwolnienie i powtórny naciąg przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm2 linii napowietrznej nn- od ist. słupa RN0 do proj. RNK 0,5/7,5 Montaż konstrukcji na słupie leżącym ( izolator) dla linii niskiego napiecia - konstrukcja Km-0 Montaż konstrukcji na słupie leżącym ( izolator) dla linii niskiego napiecia - konstrukcja Km-6 Montaż trzonów kabłąkowych na słupie leżącym dla linii niskiego napiecia - izolator S5/2 + zacisk SPIN 383 Montaż bezpiecznych zawieszeńodciągowych przewodów o przekroju do 70 mm2 dla linii niskiego napięcia UPA Monta żmostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla linii niskiego napięcia Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napiecia - GXO 066/5 Montaż układów odłącznikowych i konstrukcji pod głowicękablowąi kabel - przewód uziemiający -FeZn 25x4 Km/ przew Km/ przew 0,4 0,65 szt 4 szt 4 2 szt 8 szt 8 kpl 3 m 0

12 95 ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST-05 Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 20 mm2 -FeZn 25x4 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m w gruncie kat. III (metoda wykonania udarowa Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (następne.5 m długości) w gruncie kat. III (metoda wykonania udarowa) Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z lampąrtęciowa ( żarówka) OPRAWA Z DEMONTAŻU Wysięgnik Wo-2 nowy na slup wirow. Montaż konstrukcji na słupie leżącym ( izolator) dla linii niskiego napiecia - konstrukcja Km-9 Montaż konstrukcji na słupie leżącym ( izolator) dla linii niskiego napiecia - konstrukcja Km-5 Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn - AL 25 nowy Montażtrzonów kabłąkowych na słupie leżącym dla linii niskiego napiecia - izolator S80/2+zacisk SPIN 382 Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla linii niskiego napięcia Montaż bezpiecznych zawieszeńodciągowych przewodów o przekroju do 70 mm2 dla linii niskiego napięcia UPa Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napiecia - GXO 066/5 Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napieciabezpiecznik BNu-63 m 5 szt 6 pomia r. kpl. Km/ przew 0,45 szt 2 kpl kpl Koszt zwózki materiałów z demontażu do RE lub ich utylizacja (w uzgodnieniu z RE) Razem dział: Przebudowa linii napowietrznej nn 0.4kV. Demontażprzewodów 4x AL - 640m + słup. Prace montażowe: posadowienie słupów -szt. + montażal70mm2-65m +AL35mm2-40m +AL25mm2-45m Przebudowa oświetlenia Układanie rur ochronnych z PCW o 209 ST-05 średnicy do 75 mm w wykopie - rura m 2 A58PS 20 ST-05 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl 2

13 2 ST ST ST ST ST ST ST ST ST-05 Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 00 kg szt 2 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 00 kg - słupy szt 2 z demontażu Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku -oprawa z demontażu szt 2 Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie m3 kat. III,84 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m 74 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III m3 8,88 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 0 kv w rowach m 37 kablowych. Kabel YKY 4x6mm2 Układanie kabli wielożyłowych o masie do.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 0 kv w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel YKY 4x6mm2 m 3 Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju szt 2 do 6 mm2 na napięcie do kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 220 ST-05 Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 20 mm2 - FeZn 25x4 m 5 22 ST-05 Badanie linii kablowej nn o ilości żył 4 odc. 222 ST-05 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego pomia lub roboczego r. 223 ST-05 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia pomia zasilania - pomiar impedancji pętli r. zwarciowej - pierwszy 224 ST-05 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny pomia r. Koszty towarzyszące 225 ST-05 Koszt obsługi geodezyjnej: wytyczenie i inwentaryzacja całęgo zadania kpl 226 ST-05 Koszt wyłączeń i dopuszczań kpl 2 Razem netto Podatek VAT Razem brutto słownie zł brutto:

14 sporządził

KOSZTORYS OFERTOWY. Branża drogowa

KOSZTORYS OFERTOWY. Branża drogowa KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4800P i 4803P relacji Dąbcze Rydzyna ADRES INWESTYCJI: obręb Dąbcze, Rydzyna BRANŻA: drogowa, sanitarna, elektryczna Lp Nr SST Opis

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe D a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe D a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 KNR 2-01 d.1 0119-03 D.01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0.825 km 0.825 RAZEM 0.825 2 KNR 2-31 d.1

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY L.p. Cena DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * * * 1 00.00.00 Koszt wykonania, utrzymania i demontażu tymczasowego oznakowania robót, kpl 1 2 00.00.00 Koszty zajęcia i doprowadzenia do stanu pierwotnego działek

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kowalczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Piasecki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kowalczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Piasecki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Usług Inwestycyjnych PLUMBER ul. Lwowska 31/303, 56-400 Oleśnica PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wartość Netto [PLN] I D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE D

Wartość Netto [PLN] I D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE D Lp. Numer Specyfikacji Technicznej KOSZTORYS OFERTOWY dla zadania pn.: Odbudowa drogi powiatowej nr 3323D Dzikowiec Koszyn - Bożków, km 4+600 do 5+722 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.] Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Inwentaryzacja powykonawcza robót jezdnia - wycena własna. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót

Kosztorys ofertowy. Inwentaryzacja powykonawcza robót jezdnia - wycena własna. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 Spichrzowa 1 d.1 2 d.2 3 d.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Jezdnia - roboty przygotowawcze 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. ul. Spichrzowa

Kosztorys ofertowy. ul. Spichrzowa Kosztorys ofertowy ul. Spichrzowa Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 Spichrzowa 1 d.1 2 d.2 3 d.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Jezdnia - roboty przygotowawcze 01.01.01 Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Lp. Specyfikacja Wyszczególnienie robót Jedn. miary Ilość jedn. Cena jedn. Wartość netto I. 1 D-01.01.01a II. 2 D-01.02.01 3 D-01.02.04 4 D-01.02.04 Roboty pomiarowe geodezyjne,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWY

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWY MS PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA UL. ZBYSZEWSKIEJ NA ODCINKU OD UL. ŁĄKOWEJ DO KOŃCA UL. ZBYSZEWSKIEJ W GRÓJCU Etap 1 MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWY Opracowane dla: Gmina Grójec Ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2434P W OWIŃSKACH KOSZTORYS OFERTOWY. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona Poznań 03/X/U/2012

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2434P W OWIŃSKACH KOSZTORYS OFERTOWY. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona Poznań 03/X/U/2012 WYKONAWCA PROJEKTU: INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8 61-851 Poznań NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2434P W OWIŃSKACH ODCINEK 0+811 km FAZA PROJEKTU:

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV Rozbudowa sieci rozdzielczej na terenie Gminy Łososina DZIAŁY Dolna KOSZTORYSU cz. 2.04. L p. Nazwa działu Od Do Kod wg CPV 1 Roboty ziemne 1 8 45231300-8 2 Roboty sieciowo-montażowe 9 60 45231300-8 3

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 0119-03 analogia Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej km 0.1 2 3 4 5 6 7 D-01.01.01a kalkulacja Organizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D ul. Płk. Józefa Sokola w Nowej Rudzie.

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D ul. Płk. Józefa Sokola w Nowej Rudzie. PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi powiatowej nr 3356 D ul. Płk. Józefa Sokola w Nowej Rudzie. Lp. Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień w km 0+009,42 0+184,07 i 0+310,74 1+218, długość łączna 1,082 km Numer

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. ul. Świetlicowa Budowa nawierzchni jezdni i chodników. Cena zł. Ilość. Wartość zł (5 x 6) miary. spec.techn.

Kosztorys ofertowy. ul. Świetlicowa Budowa nawierzchni jezdni i chodników. Cena zł. Ilość. Wartość zł (5 x 6) miary. spec.techn. Kosztorys ofertowy ul. Świetlicowa Budowa nawierzchni jezdni i chodników Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Roboty rozbiórkowe, remonty cząstkowe

Bardziej szczegółowo

kosztorys ofertowy ul.torowa

kosztorys ofertowy ul.torowa kosztorys ofertowy ul.torowa Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 ul. Torowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE D-01.01.01 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej Nr B - ul. Sosnowa i dr. gm. Nr B - ul. Spokojna we wsi Wygoda. Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej Nr B - ul. Sosnowa i dr. gm. Nr B - ul. Spokojna we wsi Wygoda. Przedmiar robót Data utworzenia: 2010-12-14 Przebudowa drogi gminnej Nr 105808B - ul. Sosnowa i dr. gm. Nr 105809B - ul. Spokojna we wsi Wygoda Przedmiar robót Dział nr 1. D.01.00.00. Roboty przygotowawcze [CPV: 45111000-8

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 137 W MIEJSCOWOŚCI TRZEMESZNO LUBUSKIE OD KM DO KM Z WYŁĄCZENIEM KM OD DO KM 5+968,82

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 137 W MIEJSCOWOŚCI TRZEMESZNO LUBUSKIE OD KM DO KM Z WYŁĄCZENIEM KM OD DO KM 5+968,82 Lp. PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 137 W MIEJSCOWOŚCI TRZEMESZNO LUBUSKIE OD KM 52+000 DO KM 54+400 Z WYŁĄCZENIEM KM OD 52+955 DO KM 5+968,82 KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 2 Rozebranie nawierzchni z mas

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. Budowa drogi gminnej w miejscowości Pyrzowice (obwodnica wschodnia) wraz z przedłużeniem ul. Krótkiej 1 D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8 1 d.1 KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01. 2 KNR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska, 84-7 Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 456-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1201D w miejscowości Grębocice. KOSZTORYS OFERTOWY - br. drogowa

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1201D w miejscowości Grębocice. KOSZTORYS OFERTOWY - br. drogowa Załącznik nr 2 do SIWZ na zadanie pn. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1201D w miejscowości Grębocice Dane wyjściowe: Rg :.zł, Z :.%, Kp :.%, Kz :.%, KOSZTORYS OFERTOWY - br.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Budowa przyłaczy i instalacji sanitarnych: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Kod CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. ul. Krakowska - etap I

Kosztorys ofertowy. ul. Krakowska - etap I Kosztorys ofertowy ul. Krakowska - etap I Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 ul. Krakowska 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE. 1.1 D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Przebudowa drogi gminnej ul. Gwoździa w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej 1 01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Bardziej szczegółowo

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Specyfikacji elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej 1 2 3 4 5 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 1 Odtworzenie trasy

Bardziej szczegółowo

ul. 4 Stycznia, m. Barcin OBLICZENIA PRZEDMIAROWE część DROGOWA

ul. 4 Stycznia, m. Barcin OBLICZENIA PRZEDMIAROWE część DROGOWA KNR I D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x KNNR 1 0111-01 D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów 1 - roboty pomiarowe sytuacyjno - km 0,400 2 kalkulacja własna - dokumentacja geodezyjna kpl. 1,000

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. Netto. Wartość Netto. Lp. Podstawa Opis jedn. Przedmiar 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

Cena jedn. Netto. Wartość Netto. Lp. Podstawa Opis jedn. Przedmiar 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Lp. Podstawa Opis jedn. Przedmiar 1. 1 2 3 4 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze KNR 2-01 0119- KNR AT- 0101-01 KNR AT- 0101- KNR 2-31 - + kalkulacja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH PRZEDMIAR ROBÓT- LP. POZYCJA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTKA NAZWA 1 2 3 4 5 DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * ILOŚĆ 1

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis robót Jm Ilość. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

Podstawa Opis robót Jm Ilość. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 2 3 4 5 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Załącznik nr 12 Zakres czynności niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ

Załącznik nr 1A do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY - NOWY 1 Roboty pomiarowe 1+770-3+315 1 d.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. m 3315-1770 = 2 Przebudowa przepustów 1+875, 3+060 2 Mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Roboty drogowe skrzyżowanie ulic Żniwna, Korsaka, Dwernickiego. Wartość zł (5 x 6) miary. spec.techn. 1 Rozbiórki. 1 d.1.

Kosztorys ofertowy. Roboty drogowe skrzyżowanie ulic Żniwna, Korsaka, Dwernickiego. Wartość zł (5 x 6) miary. spec.techn. 1 Rozbiórki. 1 d.1. Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 d.2 11 d.2 12 d.2 1 Rozbiórki D-02.00.04 Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Budowa ronda w Krotoszynie na skrzyżowaniu ul. Stawnej i ul. Wiśniowej. Kosztorys ofertowy

Budowa ronda w Krotoszynie na skrzyżowaniu ul. Stawnej i ul. Wiśniowej. Kosztorys ofertowy Załącznik 1 a Budowa ronda w Krotoszynie na skrzyżowaniu ul. Stawnej i ul. Wiśniowej Kosztorys ofertowy Lp. Podstawa Opis Jedn. Ilość 1 ZIELEŃ - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Ścinanie drzew z karczowaniem 1 d.1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1211F W MIEJSCOWOŚCI SZCZANIEC ETAP I od km do km 0+800,00

KOSZTORYS OFERTOWY. BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1211F W MIEJSCOWOŚCI SZCZANIEC ETAP I od km do km 0+800,00 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH. 1 D 01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 1,00 D 01.02.01 USUNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m.

KOSZTORYS OFERTOWY. na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m. KOSZTORYS OFERTOWY na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m. Sława Lp. Podstawa wyceny Rodzaj wykonywanych prac Jedn. miary Ilość

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Demontaż wg nakładów rzeczowych KNNR

Przedmiar robót Demontaż wg nakładów rzeczowych KNNR Przedmiar robót Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary Obmiar 1. Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn-,4 kv bez oświetlenia drogowego 1. Demontaż 1 wg nakładów 971-4-177 Demontaż przyłącza

Bardziej szczegółowo

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy. K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa Obiekt Budowa REJON UL. WYZWOLENIA W ŻORACH, NR DZIAŁEK: 2031/114, 2089/115, 1640/176. Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Nr Podstawa Opis Jedn ostka

Nr Podstawa Opis Jedn ostka Przedmiar robót Przebudowa drogi powiatowej nr 1401 S Buczkowice - Rybarzowice w Łodygowicach na długości 306,17 m Nr Podstawa Opis Jedn ostka 1 Element WYMAGANIA OGÓLNE 1.1 kalk własna Organizacja ruchu

Bardziej szczegółowo

ZDP.ZP KOSZTORYS OFERTOWY ODCINEK I Załącznik A1

ZDP.ZP KOSZTORYS OFERTOWY ODCINEK I Załącznik A1 ZDP.ZP.271.1.2017 KOSZTORYS OFERTOWY ODCINEK I Załącznik A1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2028 K Zbydniowice - Siercza w km 2+435 do km 4+725 - odcinek od km 2+435,00 do km 3+207,10 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ DRG-341-1/2010 Numer Podstawa Opis robót I Roboty przygotowawcze Jedn ostka Cena jedn. Ilość Krotność netto 1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ kosztorys ofertowy postępowanie nr ZDP.2000/AZ/16/2015. Numer Specyfikacji Technicznej. Jednostka. Cena (Jedn.

Załącznik nr 3 do SIWZ kosztorys ofertowy postępowanie nr ZDP.2000/AZ/16/2015. Numer Specyfikacji Technicznej. Jednostka. Cena (Jedn. KOSZTORYS OFERTOWY "Odbudowa drogi powiatowej nr 3280 D w miejscowości Krosnowice, km 0+800 1+670 - III etap [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]" Lp. Numer Specyfikacji Technicznej Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach . KOSZTORYS OFERTOWY Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45232150-8 CPV-45233142-6 NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej w

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Etap II

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Etap II Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Etap II Obiekt Budowa chodnika wzdłuż jezdni drogi powiatowej w m. Kolincz wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Rondo Śmigielskiego- Paderewskiego roboty drogowe

Kosztorys ofertowy Rondo Śmigielskiego- Paderewskiego roboty drogowe Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 Śmigielskiego - Paderewskiego 1 d.1 2 d.2 3 d.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Jezdnia - roboty przygotowawcze D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych

Bardziej szczegółowo

ZDP.ZP KOSZTORYS OFERTOWY ODCINEK II Załącznik A1

ZDP.ZP KOSZTORYS OFERTOWY ODCINEK II Załącznik A1 ZDP.ZP.271.1.2017 KOSZTORYS OFERTOWY ODCINEK II Załącznik A1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2028 K Zbydniowice - Siercza w km 2+435 do km 4+725 - odcinek od km 3+207,10 do km 4+725,00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : ZIMIN Obiekt : Budowa chodnika w miejscowości Zimin Inwestor : Gmina Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :

Bardziej szczegółowo

SKAR CENTRUM Sp. z o. o Kielce, ul. Panoramiczna 5/19

SKAR CENTRUM Sp. z o. o Kielce, ul. Panoramiczna 5/19 SKAR CENTRUM Sp. z o. o. 25-503 Kielce, ul. Panoramiczna 5/19 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gilów, Gmina Bliżyn z siedziba Bliżyn ul. Kościuszki 79a

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gilów, Gmina Bliżyn z siedziba Bliżyn ul. Kościuszki 79a KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gilów, gmina Bliżyn ADRES INWESTYCJI: Gmina Bliżyn, miejscowość Gilów, INWESTOR: Gmina Bliżyn z siedziba 26-120 Bliżyn ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiary robót. r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/3/2012

Przedmiary robót. r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/3/2012 Załącznik nr 12 do SIWZ Przedmiary robót azwa zamówienia: Część I - Zadanie 6 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie wchodzące w skład Projektu pn.: Gospodarka wodno ściekowa w mieście

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY BUDOWY TRASY SPACEROWO-EDUKACYJNEJ W MSC. WSZEBORY ETAP I 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

KOSZTORYS OFERTOWY BUDOWY TRASY SPACEROWO-EDUKACYJNEJ W MSC. WSZEBORY ETAP I 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE KOSZTORYS OFERTOWY BUDOWY TRASY SPACEROWO-EDUKACYJNEJ W MSC. WSZEBORY ETAP I Jedn. Ilość Cena Lp. Numer SST Opis robót Wartość netto obm. jednostek jednostki 1 2 3 4 5 6 7 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+770 km 13+970

Bardziej szczegółowo

A-PRO Anna Utrata Konstancin - Jeziorna, Opacz 36

A-PRO Anna Utrata Konstancin - Jeziorna, Opacz 36 A-PRO Anna Utrata 05-520 Konstancin - Jeziorna, Opacz 36 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Przedmiar 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Roboty pomiarowe przy liniowych KNR

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Przedmiar 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Roboty pomiarowe przy liniowych KNR Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Przedmiar 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Roboty pomiarowe przy liniowych 1 KNR 2-01 0119- robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 1.65 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Cena Jedn. Nazwa Ilość zł.

KOSZTORYS OFERTOWY. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Cena Jedn. Nazwa Ilość zł. KOSZTORYS OFERTOWY ZADANIE : ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3310D KŁODZKO MORZYSZÓW, km 0+712 2+275 wraz z odbudową mostu w miejscowości Ławica, km2+163 Lp. Numer Specyfikacji Technicznej Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Cetus 1.0 Opracował: inż. Edwin ECKERT Str. 1

Cetus 1.0 Opracował: inż. Edwin ECKERT Str. 1 1 KNR-0201-01-19-3 D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Obmiar (w km) (245,00+230,00-217,65+28,45)/1000 = 0,2858 Ilość: 0,2858 Jedn.: km 2 KNR-0231-08-10-1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km do km 0+146

PRZEDMIAR ROBÓT. remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km do km 0+146 PRZEDMIAR ROBÓT remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+146 Kod głównego przedmiotu zamówienia CPV 45000000-7 Roboty budowlane Lp. Podstawa wyceny Kod Ogólnej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : Poprawa odwodnienia dróg Obiekt : Drogi powiatowe Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu Adres : 61-851 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Nowa Deba centrum etap II cz Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 3538) strona nr: 2. Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Nowa Deba centrum etap II cz Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 3538) strona nr: 2. Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Grupa Miasto 1.1 Element Roboty ziemne 1.1.1 KNR-W 2-01 0113-03 1.1.2 KNR 2-01 0126-01 0126-02 1.1.3 KNRW 201/212/7 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICA GRANICZNA W WITOBLU KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICA GRANICZNA W WITOBLU KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCA PROJEKTU: INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY: Gmina Stęszew ul. Poznańska 11 62-060 Stęszew NAZWA INWESTYCJI: ZADANIE BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICA GRANICZNA W WITOBLU

Bardziej szczegółowo

Kod CPV. Lokalizacja. Bytów, 14 września 2018 r.

Kod CPV. Lokalizacja. Bytów, 14 września 2018 r. Przedmiar robót Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasień na długości L=346,8mb z kostki betonowej gr. 8 cm oraz ciągu pieszo-jezdnego na długości L=55,5mb z kostki betonowej gr. 8 cm. Szerokość jezdni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. <12+135, ,00> m RAZEM ROBOTY ZIEMNE 4.1 D D

PRZEDMIAR ROBÓT. <12+135, ,00> m RAZEM ROBOTY ZIEMNE 4.1 D D 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 15.46600-12.13559 k.33 RAZEM 3.33 2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulicy Szpitalnej w Kłodzku

KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulicy Szpitalnej w Kłodzku KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulicy Szpitalnej w Kłodzku Lp. KOD ST Opis 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 1 ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym d.1 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) 1. CPV: 45.11.13.00-1 roboty rozbiórkowe Kalkulacja 1 indywidualna Kalk. ind. Organizacja ruchu na

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWETPROJEKT-ŁUPK Luszowice - Przebudowa drogi cz. I Identyfikator kosztorysu: Luszowice - Przebudowa drogi W1 Przedmiar robót wyk. dn: 2009-10-12

Bardziej szczegółowo

ZDP-5-DZP/373/10/2018 Rzeszów, r. ZMIANA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

ZDP-5-DZP/373/10/2018 Rzeszów, r. ZMIANA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZDP-5-DZP/373/10/2018 Rzeszów, 29.06.2018 r. ZMIANA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. PRZEDMIAR: 1 Branża drogowa 1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 45100000-8 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi 1 KNNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa: BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W MOSINIE Obiekt: Roboty drogowe Inwestor: Gmina Mosina Pl.20 Października Mosina

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa: BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W MOSINIE Obiekt: Roboty drogowe Inwestor: Gmina Mosina Pl.20 Października Mosina Sykal sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Budowa: BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W MOSINIE Obiekt: Roboty drogowe Inwestor: Gmina Mosina Pl.20 Października 1 62-050 Mosina Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 3. ŚCIEŻKA ROWEROWA

Kosztorys 3. ŚCIEŻKA ROWEROWA 3. ŚCIEŻKA ROWEROWA 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. 2 Roboty wstępne i przygotowawcze. Zdjęcie warstwy ziemi (humusu) grub.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY

PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523 R, Białobrzegi Kosina w km 0+000 do km 1+560 wraz z remontem mostów w km 0+736,94 oraz w 1+526,70" Lp. Nr Specyfikacji Technicznej Nazwa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG Lp Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWY

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWY MS PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA DROGI GMINNEJ W SKUROWIE MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWY Opracowane dla: Gmina Grójec Ul. Piłsudskiego 47 05 600 Grójec WARSZAWA, marzec 2014 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.i-iii - pobocza SST D i D

Kosztorys ofertowy. Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.i-iii - pobocza SST D i D Kosztorys ofertowy ul. Gdańska Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł Wartość zł (5 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Gdańska 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Jezdnia - roboty przygotowawcze i ziemne 0119-03 0206-02 0214-04

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ W DĘBICY ETAP II.

PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ W DĘBICY ETAP II. 32 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ul. Osiedlowej w Dębicy etap II. 33 PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ W DĘBICY ETAP II. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA. Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 22,00

KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA. Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 22,00 INWESTOR: KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA URZĄD GMINY W POMIECHÓWKU z siedzibą w Brodach Parcelach ul. Szkolna 1a 05-180 Pomiechówek OBIEKT: PRZEBUDOWA UL. WOLNOŚCI WE WSI POMIECHÓWEK W GM. POMIECHÓWEK

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916 O polegająca na budowie drogi rowerowej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Projektowe MDS - Projekt Zgorzelec, ul. Kulczyńskiego 3

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Projektowe MDS - Projekt Zgorzelec, ul. Kulczyńskiego 3 Biuro Projektowe MDS - Projekt 59-900 Zgorzelec, ul. Kulczyńskiego 3 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tylicach ADRES INWESTYCJI : obr.tylice, dz.nr

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY DROGOWE

KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY DROGOWE KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY DROGOWE Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile na odc. od skrzyżowania z al. Powstańców Wlkp. do przejazdu kolejowego ETAP I odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Podchorążych łącznie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi powiatowej nr 1710B odc. Czartajew - Krasewice Stare w km rob

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi powiatowej nr 1710B odc. Czartajew - Krasewice Stare w km rob D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 1.1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Biesiekierz.

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Biesiekierz. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Budowa obręb ewidencyjny Biesiekierz działki nr: 2/44, 2/56,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 d.

KOSZTORYS OFERTOWY. Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 d. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Bardziej szczegółowo

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT SST 01.00.00.00 CPV 45111000-8 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 1 01.01.01.12 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,321 0111/02

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x5, 35x35x5 cm na podsypce cem. piaskowej.

KOSZTORYS OFERTOWY. Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x5, 35x35x5 cm na podsypce cem. piaskowej. KOSZTORYS OFERTOWY OPOLE, Korfantego -przejście dla pieszych, I Roboty drogowe Roboty rozbiórkowe - CPV 45111100-9 1 Rozebranie krawężników kamiennych 20x30 cm na podsypce cem.-piaskowej. 14,000 2 Rozebranie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa

Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa Wartość kosztorysowa. Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa. Słownie: Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2217R Jurowce - Trepcza od km 0+005 do km 4+665 Inwestor: Powiat

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wg nakładów rzeczowych KNNR 1N wg nakładów rzeczowych KNNR 1N

PRZEDMIAR ROBÓT wg nakładów rzeczowych KNNR 1N wg nakładów rzeczowych KNNR 1N PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa budowy: Ośrodek Administracyjno Warsztatowy Adres budowy: Kazimierz Biurowiec, 62-530 Kazimierz Biskupi Obiekt: Przyłącze wodociągowe Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 2014-09-30. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 2014-09-30. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych z drogami dojazdowymi ADRES INWESTYCJI : Elbląg ul. Gwiezdna -0, Robotnicza 88-96, Płk. Dąbka, 5 INWESTOR : Elbląska

Bardziej szczegółowo

Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w km w Bieruniu

Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w km w Bieruniu Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 59S, ul. Krakowskiej w km 0+000-1+586 w Bieruniu Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) Cięcie

Bardziej szczegółowo

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I Przedmiar robót Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość Branża kanalizacja deszczowa - etap I Pole przekroju kanału o średnicy DN200 PK200 3,14*(0,2^2)/4 0,03 Pole przekroju kanału o średnicy

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45334- Roboty drogowe 4533-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa : STARE OBORZYSKA

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa : STARE OBORZYSKA STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : STARE OBORZYSKA Obiekt : Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Stare Oborzyska ul. Długa i ul. Łąkowa oraz przebudowa włączenia drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Kod CPV Inwestor Biuro kosztorysowe 45233140-2 Roboty drogowe Gmina Stara Dąbrowa Stara Dąbrowa 20 73-112 Stara Dąbrowa Biuro

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem OBMIAR: 1 Roboty ziemne i rozbiórkowe

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem OBMIAR: 1 Roboty ziemne i rozbiórkowe OBMIAR: 1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 KNR 2-31 d.1 0807-01 2 KNR 2-31 d.1 0813-04 3 KNR 2-31 d.1 1510-03 4 KNR 2-31 d.1 0802-07 5 KNR-W 2-01 d.1 0208-07 6 KNR-W 2-01 d.1 0203-08 7 KNR-W 2-01 d.1 0210-02

Bardziej szczegółowo

Przebudowa mostu na przepust przez rzekę Wągroda w m.pęchratka Polska w ciągu drogi powiatowej nr 2033B. Przedmiar robót

Przebudowa mostu na przepust przez rzekę Wągroda w m.pęchratka Polska w ciągu drogi powiatowej nr 2033B. Przedmiar robót Przebudowa mostu na przepust przez rzekę Wągroda w m.pęchratka Polska w ciągu drogi powiatowej nr 2033B Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów pomiarowych Poz. 1

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 km 0,307 Cena 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie 2. ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 Element 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1. KSNR 00-01-0104-03-00 1. 2. KNR 02-01-0126-01-00 1. 3. KSNR 00-01-0201-08-01 1. 4. KSNR 00-01-0204-02-01 Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej Nr 118173R (ul. Słowackiego) w km 0+012-1+408 w miejscowości Lesko (1396mb) Gmina

Bardziej szczegółowo