Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych. Nazwa Ilo drogowa - uk ad drogowy

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych. Nazwa Ilo drogowa - uk ad drogowy"

Transkrypt

1 Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Poz. Cena jednostkowa Warto pozycji technicznej (Opis robót i obliczenie ich ilo ci) Nazwa Ilo * DM WYMAGANIA OGÓLNE * DM Wymagania ogólne 1 - koszt dostosowania si do Wymaga Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM rycza t 1, wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu rycza t 1,00-2a -aktualizacja sta ej organizacji ruchu rycza t 1, nadzór przyrodniczy rycza t 1, rozpoznaie saperskie rycza t 1, nadzór archeologiczny oraz archeologiczne badania wykopaliskowe rycza t 1,00 - * D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * D Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych 6 - zakres obj ty inwestycj rycza t 1,00 - * D Zdj cie warstwy humusu 7 - zdj cie warstwy humusu r. gr. 30 cm wraz z wyci ciem zakrzewie i podrostów m ,00 * D Rozbiórki elementów dróg, ogrodze i przepustów 8 KOSZTORYS OFERTOWY Odcinek A Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr od granicy miasta Gda sk w km z wy czeniem zrealizowanego odcinka w km przez GDDKiA pod nazw Po udniowa Obwodnica Miasta Gda sk, do w a Straszyn w km o d ugo ci oko o 1,4 km drogowa - uk ad drogowy - rozbiórka nawierzchni bitumicznych oraz z prefabrykowanych elementów betonowych, elbetowych i kamiennych wraz z podbudow z kruszywa naturalnego lub amanego o redniej gr. 30 cm wraz z obramowaniem m , rozebranie nawierzchni z kruszywa o grubo ci oko o 30 cm m 2 362, rozebranie ogrodze stalowych, drewnianych i stalowo-betonowych na fundamencie betonowym wraz z furtkami i bramami i osprz tem mb 158, rozbiórka elementów betonowych i elbetowych, w tym przepustów m 3 148, demonta znaków i reklam wraz z konstrukcj wsporcz, fundamentem i osprz tem szt. 134, przestawienie znaków i reklam wraz z konstrukcj wsporcz, fundamentem i osprz tem szt. 8, Rozbiórka elementów stalowych i konstrukcyjnych t 2, przestawienie i zabezpieczenie elementów ma ej architektury (tj.: kapliczek, awek, koszy, latarni ogrodowych itp.) szt. 8,00 * D ROBOTY ZIEMNE * D Wykonanie wykopów 16 - wykonanie wykopów m , przebudowa rur drenarskich mb 90, wykonanie studni drenarskich szt. 6,00 * D Wykonanie nasypów 19 - formowanie i zag szczanie nasypów m ,00 * D e Ulepszone pod e z mieszanki niezwi zanej stabilizowanej georusztem 20 - u enie georusztu trójosiowego m , u enie geow ókniny separacyjnej m , mieszanka niezwi zana C50/30 0/31,5, warstwa gr. 20 cm m , mieszanka niezwi zana C50/30 0/31,5, warstwa gr. 25 cm m , mieszanka niezwi zana C50/30 0/31,5, warstwa gr. 40 cm m ,00

2 * D ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * D a Drogowe przepusty z blachy falistej 25 Monta przepustu z rury o rednicy 140cm wraz z robotami towarzysz cymi szt. 2 mb 72,36 26 Monta przepustu z rury o rednicy 160cm wraz z robotami towarzysz cymi szt. 1 mb 28,00 Tymczasowe prze enie rowu oraz przecisk rur stalow o r cm 27 celem przepuszczenia wód w trakcie realizacji inwestycji oraz roboty rycza t 3,00 towarzysz ce - w przypadku gdy wody b wyst powa y. * D Kanalizacja deszczowa 28 Ruroci gi drenarskie z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PVC o r. nom 200 mm m 10,00 29 Studzienka ciekowa uliczna PVC o r. 400mm z osadnikiem z krat wlotow 20x30 cm wraz z fundamentem C7,5/10 gr. 20cm szt 1,00 * D a Wzmocnienie dna rowu z koszy gabionowych 30 Ustawienie koszy gabionowych o wymiarach 0,5 x 1,0 x 1,0 m wraz z wype nieniem oraz u eniem geow ókniny szt. 147,00 * D a Warstwa drenuj ca 31 - drena - rura drenarska w otulinie z w ókna kokosowego i obsypce z kruszywa naturalnego mb 121,40 * D PODBUDOWY * D Podbudowa z kruszywa niezwi zanego 32 - mieszanka niezwi zana C90/3 0/31,5 o gr. 20 cm m , mieszanka niezwi zana C50/30 0/31,5 o gr. 20 cm m , mieszanka niezwi zana C50/30 0/31,5 o gr. 15 cm m 2 808,00 * D Podbudowa z mieszanki zwi zanej spoiwem hydraulicznym 35 - grunt stabilizowany spoiwem C1,5/2 o gr. 30 cm m , mieszanka zwiazana cementem C3/4 o gr. 18 cm m , mieszanka zwiazana cementem C3/4 o gr. 10 cm m ,00 * D Podbudowa z betonu cementowego 38 - warstwa podbudowy z betonu C16/20 o gr. 24 cm m 2 179,00 * D Podbudowa z betonu asfaltowego 39 - warstwa podbudowy z AC22P o gr. 10 cm m ,00 * D NAWIERZCHNIE * D Nawierzchnia z mieszanki niezwi zanej 40 - nawierzchnia z mieszanki niezwi zanej C90/3 o gr. r.30cm m 2 32,00 * D Nawierzchnia z kostki kamiennej 41 - nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 cm na podsypce cementowopiaskowej gr. 3 cm m 2 636, nawierzchnia z kostki kamiennej 18/20 cm na podsypce cementowopiaskowej gr. 3 cm m 2 326,00 * D Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wyrównawcza oraz wi ca 43 - warstwa wi ca z AC16W o gr. 6 cm m ,00 * b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa cieralna 44 - warstwa cieralna z AC11S o gr. 4 cm m ,00 * D Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 45 - frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno na gr. 0-11cm, rednio 8cm m 2 494,00 * D Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) 46 - u enie warstwy cieralnej z SMA11 gr. 4 cm m , u enie warstwy cieralnej z SMA8 gr. 4 cm m ,00 * D Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo 48 m 2 442,00 - piaskowej gr. 3cm

3 * D ROBOTY WYKO CZENIOWE * D D Umocnienie skarp, Rowów i cieków 49 - umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie traw gr. 10 cm (do granic pasa drogowego) m , umocnienie dna rowu ciekiem betonowym korytkowym wg KPED mb 580, umocnienie skarp o nachyleniu wi kszym ni 1:1,5 kostk betonow gr. 8 cm na suchym betonie m 2 232, umocnienie dna rowu za pomoc kaskad wg KPED mb 19, wykonanie cieków korytkowych szt. 1 wg. KPED mb 15, wykonanie cieków trójk tnych wg. KPED mb 242, wykonanie cieków skarpowych szt. 7 wg. KPED mb 87, wykonanie odwodnienia liniowego na podbudowie z bet. C12/15 o gr. 15cm mb 78,00 * D Przepusty pod zjazdami 57 - wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o rednicy 40 cm wraz z umocnieniem wyotów w ilo ci 3 szt. mb 42,00 * D cinanie i uzupe nianie poboczy 58 - mieszanka niezwi zana C50/30 0/31,5 o gr. 15 cm m ,00 * D Oczyszczenie rowów 59 - Profilowanie rowu wraz z czyszczeniem oraz wywozem nadmiaru osadu, ziemi lub podniesieniem dna mb 194,00 * D URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU * D Oznakowanie poziome 60 - oznakowanie poziome materia ami cienkowarstwowymi. bia e m 2 119, oznakowanie poziome materia ami grubowarstwowymi. bia e m 2 865,30 * D Oznakowanie pionowe 62 - ustawianie znaków rednich (kategorii A, B, C, D, F i T), z folii typu 2 wraz z konstrukcj wsporcz szt. 88, ustawienie tablic E1 z folii typ 2 na konstrukcjach wsporczych szt. 2, ustawianie znaków kierunku i miejscowo ci (kategorii E), rednich, z folii typu 2 wraz z konstrukcj wsporcz szt. 16, ustawienie s upków prowadz cych U-1a, U1-b, U-1a+f szt. 26, ustawienie tablic prowadz cych U-3a szt. 8, ustawienie s upków przeszkodowych U-5a wraz ze znakami C-9 szt. 12,00 * D Bariery ochronne stalowe 68 - ustawienie barier ochronnych stalowych N2W2A mb 810,00 * D Ogrodzenia 69 - przestawianie ogrodze, bram i furtek wraz z regulacj wysoko ciow i osprz tem mb 87,50 * D Urz dzenia zabezpieczaj ce ruch pieszych 70 - ustawienie ogrodze U-11a mb 868,00 * D ELEMENTY ULIC * D Kraw niki betonowe 71 - ustawienie kraw ników betonowych 20x30x100 cm na awie betonowej z oporem z betonu C12/15 i na podsypce 5 cm 72 - ustawienie kraw ników betonowych najazdowych 20x22x100 cm na awie betonowej z oporem z betonu C12/15 i na podsypce 5 cm * D Kraw niki kamienne 73 - ustawienie kraw ników kamiennych 20x30x100 na awie betonowej z oporem z betonu C12/15 i na podsypce 5 cm 74 - ustawienie kraw ników kamiennych najazdowych 20x22x100 na awie betonowej z oporem z betonu C12/15 i na podsypce 5 cm mb 1 623,00 mb 288,00 mb 249,00 mb 544,00

4 * D Chodniki z betonowej kostki brukowej 75 - u enie chodników z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m 2 808,00 * D Betonowe obrze e chodnikowe 76 - ustawienie obrze y betonowych 30x8x100 cm na podsypce cementowopiaskowej gr. 5 cm mb 4 094,00 * D ROBOTY INNE * D Mur oporowy 77 - wykonanie murku oporowego z elementów prefabrykowanych typu L wraz z mb 20,00 * GG POMIAR POWYKONAWCZY * GG Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych 80 - zakres obj ty inwestycj rycza t 1,00 - SUMA CZ CIOWA Bran a sanitarna SIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODCINEK A D Roboty monta owe 81 Kana y z tworzyw sztucznych o r. zewn. 200 mm m 385,00 82 Kana y z tworzyw sztucznych o r. zewn. 315 mm m 595,00 83 Kana y z tworzyw sztucznych o r. zewn. 400 mm m 175,00 84 Kana y z tworzyw sztucznych o r. zewn. 500 mm m 175,00 85 Studnie betonowe w rowach stud. 8,00 86 Studnie rewizyjne PEHD DN1200 stud. 47,00 87 Studnie kanalizacyjne PEHD r. 500 mm z wpustem deszczowym kpl 68,00 88 Zespó podczyszczaj cy kpl 4,00 89 Wylot elbetowy DN200 kpl. 7,00 90 Wylot elbetowy DN300 kpl. 2,00 91 Wylot elbetowy DN400 kpl. 1,00 92 Wylot elbetowy DN500 kpl. 3,00 93 D A Regulacja potoku w. Wojciech mb 180,00 SIE WODOCI GOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ - ODCINEK A D Roboty monta owe 94 Demonta sieci wodoci gowych istniej cych wraz z uzbrojeniem kpl. 1,00 95 Regulacja elementów istniej cych kpl. 10,00 96 czenia do sieci istniej cych kpl. 8,00 Sieci kanalizacyjne - monta ruroci gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 97 r.zewn trznej 400 mm m 66,00 Sieci wodoci gowe - monta ruroci gów z rur eliwnych kielichowych o r mm m 1 300,00 Sieci wodoci gowe - monta ruroci gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 99 r.zewn trznej 160 mm m 6,00 Sieci wodoci gowe - monta ruroci gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 100 r.zewn trznej 110 mm m 34,00 Sieci kanalizacyjne - monta ruroci gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 101 r.zewn trznej 63 mm m 30, Studnie z zaworami odpowietrzaj cymi kpl. 2,00 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ - ODCINEK A D Roboty monta owe 103 Demonta sieci gazowych istniej cych wraz z uzbrojeniem m 60, czenia do sieci istniej cych kpl. 10,00 Sieci gazowe - monta ruroci gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 105 r.zewn trznej 125 mm - BY-PASS m 100,00 Sieci gazowe - monta ruroci gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 106 r.zewn trznej 225 mm m 160,00 Sieci gazowe - monta ruroci gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 107 r.zewn trznej 90 mm m 35,00 Sieci gazowe - monta ruroci gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 108 r.zewn trznej 63 mm m 30, SUMA CZ CIOWA Bran a teletechniczna Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE S.A. Budowa kanalizacji kablowej z rur PP w gr.kat.iii, 1 warstw.w ci gu kan., D rur.w warstwie, 2 otw.w ci gu kan. m D Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy pomocy m ota pneumatycznego poziomego, kat. gruntu III-IV, d ugo do 10m, rura HDPE 110/6,3mm- 2 otw m D Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy pomocy m ota pneumatycznego pozio mego, kat. gruntu III-IV, dodatkowo za ka dy 1 m ponad 10 m, rura HDPE 110 mm - 2 otw m D Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat.iii stud D Podwy szenie o 20 cm w azu studni 600x1000 szt. 1

5 115 D Wykonanie przepustów rur dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III - zabezpieczenie istniej cych kabli m 176,5 116 D Wykonananie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy pomocy m ota pneumatycznego poziomego, kat. gruntu III-IV, d ugo do 10m, rura HDPE 110/6,3mm m D Wykonananie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy pomocy m ota pneumatycznego pozio mego, kat. gruntu III-IV, dodatkowo za ka dy 1 m ponad 10 m, rura HDPE 110/6,3 mm m D Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metod p ucz co - wiercon sterowan, kat. gr III, d ugo przepustu do 30m, rury HDPE o rednicy, 125mm( ) m D grunyu III, rednica uk adanego kabla do 30mm, kabel pierwszy XzTKMXpw 50x4x0,8 m D grunyu III, rednica uk adanego kabla do 30mm, kabel ka dy nast pny XzTKMXpw 10x4x0,8 m D grunyu III, rednica uk adanego kabla do 30mm, kabel pierwszy XzTKMXpw 25x4x0,5 m D grunyu III, rednica uk adanego kabla do 30mm, kabel ka dy nast pny XzTKMXpw 25x4x0,5 m D Wci ganie kabla wype nionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, wci ganie r czne, otwór wolny, kabel o rednicy do 30 mm - kabel XzTKMXpw 50x4x0,8 m D Wci ganie kabla wype nionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, wci ganie r czne, otwór cz ciowo zaj ty, kabel o rednicy do 30 mm kabel XzTKMXpw 10x4x08 m D Wci ganie kabla wype nionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, wci ganie r czne, otwór wolny, kabel o rednicy do 30 mm- XzTKMXpw 25x4x0,5 m D Przek adanie kabla doziemnego o r. do 30 mm w rowie kablowym gr.kat.iii - pierwszy XzTKMXpw m D Monta z czy równoleg ych kabli wype nionych typu kana owego u onych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych czników i termokurczliwych os on wzmocnionych, z cze na kablu o liczbie par 100 cze D Monta z czy równoleg ych kabli wype nionych typu kana owego u onych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych czników i termokurczliwych os on wzmocnionych, z cze na kablu o liczbie par 50 cze D Monta z czy równoleg ych kabli wype nionych u onych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych czników i termokurczliwych os on wzmocnionych, z cze na kablu o liczbie par 50 cze D Monta puszek i skrzynek kablowych oraz s upków rozdzielczych. Monta upka osad. w wirze - p/a przestawienie s upka oznaczeniowego - materia istniej cy szt D Monta zasobników z czowych z tworzywa sztucznego, skr cany, dla liczby czy 1 szt D Monta stela y zapasów kabli swiat owodowych, montaz w studni szt D czne kopanie rowów dla kabli o g bok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III - p/a wykopy kontrolne m D czne zasypywanie rowów dla kabli o g bok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III m D Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.iii, 1 warstw.w ci gu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ci gu kan.p/a demonta Krotno = 0,5 m D Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-2 stud D Uk adanie kabla wypelnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, kat. grunyu III, rednica uk adanego kabla do 30mm, kabel pierwszyp/a demonta kabla KD 25 TKDFta 112x2x0,9 Krotno = 0,8 m D grunyu III, rednica uk adanego kabla do 30mm, kabel pierwszy p/a demonta kabla KD 25 TKDFta 112x2x0,9 Krotno = 0,8 m D grunyu III, rednica uk adanego kabla do 30mm, kabel pierwszy p/a demonta kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 Krotno = 0,8 m D Pomiary ko cowe pr dem sta ym kabla o 50 parach odc D Pomiary t umienno ci skutecznej przy jednej cz stotliwo ci kabla o 50 parach odc D Pomiary ko cowe pr dem sta ym kabla o 100 parach 120p/a Krotno = 1,2 odc. 1 Pomiary t umienno ci skutecznej przy jednej cz stotliwo ci kabla o D parach p/a 120 Krotno = 1,2 odc. 1

6 144 D D D D D D D D Wyci ganie kabla o r. do 30 mm w pow oce termoplast.z kanal.kablow.- otw.wype n.wi cej ni jednym kablem m 23 odcinkach o d ugo ci 2 km -p/a wyci ganie istn. 24J Krotno = 0,8 km 0,114 liczba rur w ruroci gu szt 1p/a demonta Krotno = 0,8 km 0,114 liczba rur w ruroci gu ka da nast pn.p/a demonta Krotno = 0,8 km 0,114 czne wci ganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 2xfi40(87+34 m 121 odcinkach o d ugo ci 2 km -24J km 0,95 Monta z aczy przelotowych na kablach wiatlowodowych u onych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skr cana, jeden spajany wiat owód z cze 2 Monta z aczy przelotowych na kablach wiatlowodowych u onych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skr cana, dodatek za ka dy nast pny spajany wiat owód cze D Monta z czy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE fi 40, z czki skr cane szt 12 Badanie szczelno ci zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i 153 D ruroci gów kablowych o d ugo ci do 2 km, w ziemi, spr arka, rury fi 40 odc D D prze cznicy, ka dy nast pny zmierzony wiat owód odc D D prze cznicy, ka dy nast pny zmierzony wiat owód odc D D D D D D D D D D D pomiar cznie z innymi pomiarami, mierzonyny jeden wiat owód odc. 1 pomiar cznie z innymi pomiarami, ka dy nast pny mierzony wiat owód odc. 23 wiat owodowych, pomiar acznie z innymi pomiarami, jeden zmierzony wiat owód rycza t 1 wiat owodowych, pomiar cznie z innymi pomiarami, ka dy nast pny zmierzony wiat owód rycza t 23 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej POLKOMTEL Wykonanie przepustów rur dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III - zabezpieczenie istniej cego ruroci gu 4xHDPE40 m 66 Otwarcie i zamkni cie muf z czowych przelotowych kabli wiat owodowych w kanalizacji kablowej, zamkni cie mufy czasowo, skr cana cze 1 odcinkach o d ugo ci 2 km -p/a wyci ganie istn. 48J Krotno = 0,8 km 0,135 liczba rur w ruroci gu szt 1p/a demonta Krotno = 0,8 km 0,038 liczba rur w ruroci gu ka da nast pn.p/a demonta 3xHDPE Krotno = 0,8(0,038*3) km 0,114 liczba rur w ruroci gu szt 1p/a materia z demonta u km 0,032 liczba rur w ruroci gu ka da nast pn.p/a materi z demonta u 3xHDPE (0,032*3 km 0, D Monta z czy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE fi 40, z czki skr cane szt 4 Badanie szczelno ci zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i 170 D ruroci gów kablowych o d ugo ci do 2 km, w ziemi, spr arka, rury fi 40 odc. 4

7 171 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D odcinkach o d ugo ci 2 km - istn. 48J km 0,135 czenie wiatlowodów kabli odga nych wprowadzonych dodatkowo do cza, kabel tubowy, liczba czonych wiat owodów 1 cze 1 czenie wiatlowodów kabli odga nych wprowadzonych dodatkowo do cza, kabel tubowy, liczba czonych wiat owodów ka dy nast pny cze 47 prze cznicy, ka dy nast pny zmierzony wiat owód odc. 47 prze cznicy, ka dy nast pny zmierzony wiat owód odc. 47 pomiar cznie z innymi pomiarami, mierzonyny jeden wiat owód odc. 1 pomiar cznie z innymi pomiarami, ka dy nast pny mierzony wiat owód odc. 47 wiat owodowych, pomiar acznie z innymi pomiarami, jeden zmierzony wiat owód rycza t 1 wiat owodowych, pomiar cznie z innymi pomiarami, ka dy nast pny zmierzony wiat owód rycza t 47 Przek adanie kabla doziemnego o r. do 30 mm w rowie kablowym gr.kat.iii - pierwszy kabel lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,6 m 38 Monta z czy przelotowych kabli wype nionych typu kana owego u onych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych czników i termokurczliwych os on wzmocnionych, zl cze na kablu o liczbie par 2 szt 1 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej VECTRA. Wykonanie przepustów rur PP 110/5 mm pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III m 3 Wykonanie przepustów rur HDPE 110 mm pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III m 5 Wykonananie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy pomocy m ota pneumatycznego poziomego, kat. gruntu III-IV, d ugo do 10m, rura HDPE 110/6,3mm m 6 liczba rur w ruroci gu szt 1p/a prze enie istn. ruroci gu - materia istniej cy km 0,004 liczba rur w ruroci gu szt 1 km 0,141 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 grunt kat III szt D Monta z czy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE fi 40, z czki skr cane szt D odcinkach o d ugo ci 2 km -p/a wyci ganie istn. 144J Krotno = 0,8 km 0, D odcinkach o d ugo ci 2 km -144J km 0, D Monta z aczy przelotowych na kablach wiatlowodowych u onych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skr cana, jeden spajany wiat owód z cze 2 Monta z aczy przelotowych na kablach wiatlowodowych u onych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skr cana, dodatek za ka dy 194 D nast pny spajany wiat owód cze D Monta stela y zapasów kabli swiat owodowych, montaz w studni szt D liczba rur w ruroci gu szt 1p/a demonta Krotno = 0,8 km 0, D D prze cznicy, ka dy nast pny zmierzony wiat owód odc D D prze cznicy, ka dy nast pny zmierzony wiat owód odc. 143

8 201 D pomiar cznie z innymi pomiarami, mierzonyny jeden wiat owód odc D pomiar cznie z innymi pomiarami, ka dy nast pny mierzony wiat owód odc D wiat owodowych, pomiar acznie z innymi pomiarami, jeden zmierzony wiat owód rycza t D wiat owodowych, pomiar cznie z innymi pomiarami, ka dy nast pny zmierzony wiat owód rycza t 143 SUMA CZ CIOWA Bran a elektroenergetyczna D Instalowanie systemów o wietleniowych 205 monta szafki o wietleniowej kpl wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb budowa linii kablowych YAKXS 4x35 mb budowa linii kablowych YKY 3x2.5 mb monta nowych s upów o wietleniowych wysoko ci 8m z wysi gnikiem kpl monta nowych s upów o wietleniowych wysoko ci 6m z wysi gnikiem kpl monta opraw o wietleniowych typu LED 141W kpl monta opraw o wietleniowych typu LED 115W kpl monta opraw o wietleniowych typu LED 44W kpl monta opraw o wietleniowych typu LED do wietlacz przej cia 2x55W kpl budowa uziemienia kpl przestawienie s upa o wietleniowego ocynkowanego kpl demonta s upów o wietleniowych ocynkowanych kpl 1 D Roboty budowlane w zakresie budowy linii kablowych energetycznych 218 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb enie nowych linii kablowych nn mb enie nowych linii kablowych SN mb enie w nowym wykopie linii kablowych nn z demonta u mb enie w nowym wykopie linii kablowych SN z demonta u mb przestawienie z cz kablowych nn kpl przestawienie z cz kablowych SN kpl demonta linii kablowej mb 45 SUMA CZ CIOWA Bran a ziele * D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * D Usuni cie drzew i krzewów - mechaniczne cinanie i karczowanie pni drzew o rednicy do 25 cm wraz z 226 wywiezieniem oraz utylizacj d yc, karpiny i ga zi i uprz tni ciem terenu szt. 201 po wycince - mechaniczne cinanie i karczowanie pni drzew o rednicy od 26 do 65 cm 227 wraz z wywiezieniem oraz utylizacj d yc, karpiny i ga zi i uprz tni ciem szt. 44 terenu po wycince - mechaniczne cinanie i karczowanie pni drzew o rednicy powy ej 65 cm 228 wraz z wywiezieniem oraz utylizacj d yc, karpiny i ga zi i uprz tni ciem szt. 3 terenu po wycince usuni cie starych karczy drzew wraz z odrostami z terenów niele nych szt karczowanie krzewów i zagajników ha 0,5698 * D A Zabezpieczenie drzew na czas budowy 231 -zabezpieczenie pni drzew zagro onych na czas wykonywania robót, drzewa o rednicy do 30 cm szt zabezpieczenie pni drzew zagro onych na czas wykonywania robót, drzewa o rednicy powy ej 30 cm szt. 14 * D ZIELE DROGOWA * D Sadzenie drzew i krzewów li ciastych wraz z piel gnacj w sezonach wegetacyjnych - sadzenie drzew li ciastych form piennych z ca kowit zapraw do ów 233 ziemi urodzajn o wymiarach 1,0/0,7 m wraz z piel gnacj w sezonach szt. 49 wegetacyjnych 234 ownie z otych: - sadzenie krzewów li ciastych z ca kowit zapraw do ów ziemi urodzajn o wymiarach 0,5/0,5 m wraz z piel gnacj w sezonach wegetacyjnych szt. 651 SUMA CZ CIOWA RAZEM (netto): PODATEK VAT.. %: CENA OFERTOWA (brutto):

9 , dnia 2016 r. podpiw Wykoawcy/pe nomocnika

Nazwa Ilo drogowa - uk ad drogowy

Nazwa Ilo drogowa - uk ad drogowy Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Poz. Cena jednostkowa Warto pozycji technicznej (Opis robót i obliczenie ich ilo ci) Nazwa Ilo 1 2 3 4 5 6 7 * DM.00.00.00 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa Wartość pozycji technicznej. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Poz. (Opis robót i obliczenie ich ilości)

Cena jednostkowa Wartość pozycji technicznej. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Poz. (Opis robót i obliczenie ich ilości) KOSZTORYS OFERTOWY Odcinek A Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 - od granicy miasta Gdańsk w km 0+000 z wyłączeniem zrealizowanego odcinka w km 0+881-1+439 przez GDDKiA pod nazwą Południowa Obwodnica

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Przebudowa ulicy Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim Odcinek od ul. Kaszubskiej do ul. Danysza ETAP I

Kosztorys ofertowy Przebudowa ulicy Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim Odcinek od ul. Kaszubskiej do ul. Danysza ETAP I Kosztorys ofertowy Przebudowa ulicy Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim Odcinek od ul. Kaszubskiej do ul. Danysza ETAP I 1 DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 Projekt organizacji ruchu na czas budowy * * ryczałt

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Kosztorys ofertowy. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kosztorys ofertowy 50- Roboty drogowe 55-5 Roboty odwadniające Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 997K Strzyganiec-Chochorowice w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie_Dobczyce_druk ODWODNIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH I OBIEKTÓW MOSTOWYCH. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 6628) strona nr: 1.

Odwodnienie_Dobczyce_druk ODWODNIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH I OBIEKTÓW MOSTOWYCH. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 6628) strona nr: 1. strona nr: 1 Przedmiar robót 1 ROBOTY ZIEMNE 1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 1,0 km 1.2 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokołci

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2434P W OWIŃSKACH KOSZTORYS OFERTOWY. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona Poznań 03/X/U/2012

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2434P W OWIŃSKACH KOSZTORYS OFERTOWY. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona Poznań 03/X/U/2012 WYKONAWCA PROJEKTU: INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8 61-851 Poznań NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2434P W OWIŃSKACH ODCINEK 0+811 km FAZA PROJEKTU:

Bardziej szczegółowo

Data: 2009-04-28 Jednostka opracowująca kosztorys: P.W."ZUMA" Zamość ul. Jesiotrowa 3, 89-203 Rynarzewo. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Data: 2009-04-28 Jednostka opracowująca kosztorys: P.W.ZUMA Zamość ul. Jesiotrowa 3, 89-203 Rynarzewo. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przebudowa i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia telefonicznego TP S.A. kolidującego z budową łącznika ulicy Metalowców z ulicą Toruńską w m. Inowrocław Data: 2009-04-28 Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

BRANŻA : ELEKTRYCZNA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. E. Kroczewska DATA OPRACOWANIA : 31.03.2015r. NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.

BRANŻA : ELEKTRYCZNA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. E. Kroczewska DATA OPRACOWANIA : 31.03.2015r. NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0. P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego 45314310-7 Układanie kabli (zabezpieczenie kabli energetycznych)

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka

Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka 59-220 Legnica, ul. Kard. B. Kominka 10/6 INWESTOR Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49, 53 633 Wrocław NAZWA ZADANIA ULICA RÓWNOŚCI WYRÓWNANIE I UTWARDZENIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej Przedmiar robót Budowa: Odcinek od Hm 0+0 do 0+135 Obiekt lub rodzaj robót: DZIAŁ 45.00.00.00 Roboty budowlane GRUPA 45.20.00.00 Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej KLASA 45.23.00.00 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E na odcinku Przył k Du y Kobylin w ramach PROW Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E na odcinku Przył k Du y Kobylin w ramach PROW Kosztorys ofertowy Kosztorys ofertowy Jedn. Krot. Ilos 1ETAP 1 - od km 12+410,00 do km 15+010,00 1.1 JEZDNIA I SKRZY OWANIA 1.1.1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO CIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowienie terenu wokół budynku użyteczności publicznej"

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zadanie Nr 1 Remont drogi gminnej Brzechów - Nowiny dł. 1,12 km

KOSZTORYS OFERTOWY. Zadanie Nr 1 Remont drogi gminnej Brzechów - Nowiny dł. 1,12 km Zadanie Nr 1 Remont drogi gminnej Brzechów - Nowiny dł. 1,12 km Lp. Podstawa Opis Jedn. obm. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, km 1,12 wytyczenie geodezyjne

Bardziej szczegółowo

ZDP.ZP KOSZTORYS OFERTOWY ODCINEK I Załącznik A1

ZDP.ZP KOSZTORYS OFERTOWY ODCINEK I Załącznik A1 ZDP.ZP.271.1.2017 KOSZTORYS OFERTOWY ODCINEK I Załącznik A1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2028 K Zbydniowice - Siercza w km 2+435 do km 4+725 - odcinek od km 2+435,00 do km 3+207,10 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY L.p. Cena DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * * * 1 00.00.00 Koszt wykonania, utrzymania i demontażu tymczasowego oznakowania robót, kpl 1 2 00.00.00 Koszty zajęcia i doprowadzenia do stanu pierwotnego działek

Bardziej szczegółowo

ZDP.ZP KOSZTORYS OFERTOWY ODCINEK II Załącznik A1

ZDP.ZP KOSZTORYS OFERTOWY ODCINEK II Załącznik A1 ZDP.ZP.271.1.2017 KOSZTORYS OFERTOWY ODCINEK II Załącznik A1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2028 K Zbydniowice - Siercza w km 2+435 do km 4+725 - odcinek od km 3+207,10 do km 4+725,00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Biuro kosztorysowe aktualizacja LS PROJEKT SC. aktualizacja Grzegorz Sikora. Myszków 30.01.2013r

Przedmiar robót. Biuro kosztorysowe aktualizacja LS PROJEKT SC. aktualizacja Grzegorz Sikora. Myszków 30.01.2013r Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, Przygotowanie, terenu, pod, budowe, 45200000-9, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, czesci, oraz, roboty,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWY

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWY MS PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA UL. ZBYSZEWSKIEJ NA ODCINKU OD UL. ŁĄKOWEJ DO KOŃCA UL. ZBYSZEWSKIEJ W GRÓJCU Etap 1 MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWY Opracowane dla: Gmina Grójec Ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1211F W MIEJSCOWOŚCI SZCZANIEC ETAP I od km do km 0+800,00

KOSZTORYS OFERTOWY. BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1211F W MIEJSCOWOŚCI SZCZANIEC ETAP I od km do km 0+800,00 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH. 1 D 01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 1,00 D 01.02.01 USUNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Nazwa Uproszczone Warto

Nazwa Uproszczone Warto Czerniejewo kostka TABELA WARTO CI ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa Uproszczone Warto Jedn. miary Ilo jedn. Wska nik na jednost- 8 9 1 1-14 Roboty przygotowawcze i ziemne 2 15-21 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY, ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa fragentu ul. Ks. Dobrawy i Mieszka I ADRES INWESTYCJI : Iława ul. Ks. Dobrawy i Mieszka I INWESTOR : Gina Miejska Iława ADRES INWESTORA : -00 Iława ul.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : Świebodzin O b i e k t : Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej ETAP I km 0+000 do 0+440 P R Z E D M I A R R O B Ó T Str: 1 A. STAN : Kanalizacja deszczowa a. ELEMENT : Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar. Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar Przebudowa, zabezpieczenie kanalizacji i kabli miedzian 1.1 Przebudowa kanalizacji kablowej strona nr: 1 Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1.1.1 Rozebranie krawężników,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Przebudowa sieci woodciągowej z przyłączami oraz remont sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w starej części miasta Koronowa - BRANŻA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - BRANŻA DROGOWA Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 180 Kocień Wielki - Piła - odcinek Piła ul. mjr.

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - BRANŻA DROGOWA Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 180 Kocień Wielki - Piła - odcinek Piła ul. mjr. TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - BRANŻA DROGOWA Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 180 Kocień Wielki - Piła - odcinek Piła ul. mjr. Siemiradzkiego Lp. Nr S.S.T. Opis 1 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ DRG-341-1/2010 Numer Podstawa Opis robót I Roboty przygotowawcze Jedn ostka Cena jedn. Ilość Krotność netto 1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Sieci wodociagowe Obiekt : Wieliszew - Aktualizacja 2008 Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

DROGOWA. RDS MULTIPROJEKT 1 ul. Błękitna 8, Goleniów. GMINA STEPNICA ul. Kościuszki Stepnica OPRACOWANIE: PRZEDMIAR.

DROGOWA. RDS MULTIPROJEKT 1 ul. Błękitna 8, Goleniów. GMINA STEPNICA ul. Kościuszki Stepnica OPRACOWANIE: PRZEDMIAR. RDS MULTIPROJEKT 1 ul. Błękitna 8, 72-100 Goleniów OPRACOWANIE: PRZEDMIAR BRANśA: DROGOWA OBIEKT: BUDOWA DROGI PO BYŁYM TOROWISKU NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BOGUSŁAWIE DO STEPNICY (PORT). dz. nr 579/2,

Bardziej szczegółowo

km 156,00 D Usunięcie drzew i krzaków m3 1394,20 D Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

km 156,00 D Usunięcie drzew i krzaków m3 1394,20 D Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki - Szczodrzykowo ETAP III od km 3+800 do km 5+363 PRZEDMIAR ROBÓT - TOM II BR. DROGOWA Poz. Podstawy Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 1 Roboty drogowe i organizacja ruchu

PRZEDMIAR ROBÓT NR 1 Roboty drogowe i organizacja ruchu D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.00 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i zamarkowanie punktów wysokościowych Odtworzenie trasy i zamarkowanie punktów wysokościowych drogi 1 Drogi km 1.28 D.01.02.00 Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z WYKONAWCA : INWESTOR : Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie 5000000-7 Roboty budowlane 5100000-8 Przygotowanie terenu pod budow 5111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 5100-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów rozliczeniowych nr 1

Tabela elementów rozliczeniowych nr 1 oznaczenie sprawy: 371-17/IZ/59/B/PN Pieczęć wykonawcy Tabela elementów rozliczeniowych 1 remont i budowa wybranych obiektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 ZADANIE NR 2- budowa parkingu dla

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH PRZEDMIAR ROBÓT- LP. POZYCJA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTKA NAZWA 1 2 3 4 5 DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * ILOŚĆ 1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Remont przepustu drogowego zlokalizowanego na działkach nr 156/1 i 167 obręb Guzki

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa zadania: Remont przepustu drogowego zlokalizowanego na działkach nr 156/1 i 167 obręb Guzki Data opracowania: 2011-03-31 KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa zadania: Remont przepustu drogowego zlokalizowanego na działkach nr 156/1 i 167 obręb Guzki Adres inwestycji: Guzki działka nr 167 i 156/1 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY MAJKOWSKIEGO w KARTUZACH. Roboty drogowe, kanalizacja deszczowa

KOSZTORYS OFERTOWY. BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY MAJKOWSKIEGO w KARTUZACH. Roboty drogowe, kanalizacja deszczowa Biuro Projektowe PRO-VIA tel. 606 966 230 / fax +48 58 333 49 45 biuro@pro-via.gda.pl ul. Łąkowa 60a/68, 80-769 Gdańsk KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa obiektu BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY MAJKOWSKIEGO w KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Budowa terminalu intermodalnego przy ulicy Ku Ujściu w Gdańsku

KOSZTORYS OFERTOWY Budowa terminalu intermodalnego przy ulicy Ku Ujściu w Gdańsku Budowa terminalu intermodalnego przy ulicy Ku Ujściu w Gdańsku Wyszczególnienie branż ROBOTY DROGOWE ROBOTY WODNO-KANALIZACYJNE ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE VAT 23 % OGÓŁEM Wartość [PLN] Balticon S.A. 1/

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze Zestawienie Tabel Elementów Rozliczeniowych. DROGI GMINNE WARTOŚĆ NETTO TER-1 - zł. DROGI POWIATOWE WARTOŚĆ NETTO TER-2 - zł

Zbiorcze Zestawienie Tabel Elementów Rozliczeniowych. DROGI GMINNE WARTOŚĆ NETTO TER-1 - zł. DROGI POWIATOWE WARTOŚĆ NETTO TER-2 - zł Oznaczenie sprawy: 214-19/IZ/31/B/PN Roboty uzupełniające przy odtwarzaniu nawierzchni dróg po robotach realizowanych przez AQUA S. A., THERMA Sp. z o. o. i innych gestorów sieci na terenie miasta Bielska-Białej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POMIAROWE [CPV: 45233120-6 ] [D-01.01.01]

Przedmiar robót. Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POMIAROWE [CPV: 45233120-6 ] [D-01.01.01] inŝ. Krystyna Lipińska Identyfikator: KL Data utworzenia: 2010-06-30 Przebudowa dróg gminnych w Tarnowie - ulica Sosnowa - I ETAP od drogi powiatowej do końca zabudowy Przedmiar robót Opis robót Dział

Bardziej szczegółowo

m3 1162,00 D Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

m3 1162,00 D Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki - Szczodrzykowo ETAP III od km 4+100 do km 5+363 PRZEDMIAR ROBÓT - TOM II BR. DROGOWA Poz. Podstawy Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka

Bardziej szczegółowo

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Specyfikacji elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej 1 2 3 4 5 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 1 Odtworzenie trasy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY (przedmiar robót)

FORMULARZ CENOWY (przedmiar robót) FORMULARZ CENOWY (przedmiar robót) zał. Nr 4 do siwz Lp. 1 Podstawa wyceny 1.1 KNR AT-03 0101-01 1.2 KNR AT-03 0101-02 Nr specyfikacji technicznej Opis Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Num er. Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn.

Przedmiar robót. Num er. Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Przedmiar robót Num er Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Przedmiar Przebudowa napowietrznej sieci TPSA oraz linii kablowejświatłowodowej dla potrzeb monitoringu miasta,na odcinku od ul. Pułtuskiej do Prostej

Bardziej szczegółowo

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT SST 01.00.00.00 CPV 45111000-8 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 1 01.01.01.12 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,321 0111/02

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY

PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523 R, Białobrzegi Kosina w km 0+000 do km 1+560 wraz z remontem mostów w km 0+736,94 oraz w 1+526,70" Lp. Nr Specyfikacji Technicznej Nazwa

Bardziej szczegółowo

3.5. Drena i uzbrojenie Tabela Odcinek I. Wykonanie Wykonano wykonania. Ilo do. Lp. Asortymenty robót Jedn.

3.5. Drena i uzbrojenie Tabela Odcinek I. Wykonanie Wykonano wykonania. Ilo do. Lp. Asortymenty robót Jedn. 3.5. Drena i uzbrojenie Tabela 5. 3.5.1. Odcinek I Lp. Asortymenty robót Jedn. Ilo do Wykonanie Wykonano wykonania procentowe 1 Przepusty o rednicy 40cm m 0 0 0 2 Przepusty o rednicy 60cm m 0 0 0 3 Przepusty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT WYLICZENIE ILOŚCI

PRZEDMIAR ROBÓT WYLICZENIE ILOŚCI NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. KOCHANOWSKIEGO W PORAJU ETAP I Etap NAZWA I ADRES INWESTORA URZĄD GMINY PORAJ ul. Jasna 21, 42-360 Poraj STADIUM PRZEDMIAR ROBÓT WYLICZENIE ILOŚCI

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary

Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary -2- KOSZTORYS PRZETARGOWY - budowa parkingu dla budynku poło onego w Płocku przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 6. ROBOTY DROGOWE I STAŁA ORGANIZACJA RUCHU. Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilo Cena

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ ULICY KSIĄŻĘCEJ W MIEJSCOWOIŚCI STOJADŁA

Kosztorys ofertowy PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ ULICY KSIĄŻĘCEJ W MIEJSCOWOIŚCI STOJADŁA Kosztorys ofertowy PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ ULICY KSIĄŻĘCEJ W MIEJSCOWOIŚCI STOJADŁA Budowa: PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ STOJADŁA ULICA KSIĄŻĘCA Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ kosztorys ofertowy postępowanie nr ZDP.2000/AZ/16/2015. Numer Specyfikacji Technicznej. Jednostka. Cena (Jedn.

Załącznik nr 3 do SIWZ kosztorys ofertowy postępowanie nr ZDP.2000/AZ/16/2015. Numer Specyfikacji Technicznej. Jednostka. Cena (Jedn. KOSZTORYS OFERTOWY "Odbudowa drogi powiatowej nr 3280 D w miejscowości Krosnowice, km 0+800 1+670 - III etap [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]" Lp. Numer Specyfikacji Technicznej Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa skrzy owania dróg wojewódzkich Nr 211 i Nr 214 w Sierakowicach KOSZTORYS OFERTOWY. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Rozbudowa skrzy owania dróg wojewódzkich Nr 211 i Nr 214 w Sierakowicach KOSZTORYS OFERTOWY. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Rozbudowa skrzy owania dróg wojewódzkich Nr 211 i Nr 214 w Sierakowicach Lp. Numer specyfikacji technicznej D-01.00.00 KOSZTORYS OFERTOWY Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Budowa terminalu intermodalnego. przy ulicy Ku Ujściu w Gdańsku

KOSZTORYS OFERTOWY Budowa terminalu intermodalnego. przy ulicy Ku Ujściu w Gdańsku KOSZTORYS OFERTOWY 2019-01-18 przy ulicy Ku Ujściu w Gdańsku Wyszczególnienie branż ROBOTY DROGOWE ROBOTY WODNO-KANALIZACYJNE ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE VAT 23 % OGÓŁEM Wartość [PLN] Balticon S.A. 1/6

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x5, 35x35x5 cm na podsypce cem. piaskowej.

KOSZTORYS OFERTOWY. Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x5, 35x35x5 cm na podsypce cem. piaskowej. KOSZTORYS OFERTOWY OPOLE, Korfantego -przejście dla pieszych, I Roboty drogowe Roboty rozbiórkowe - CPV 45111100-9 1 Rozebranie krawężników kamiennych 20x30 cm na podsypce cem.-piaskowej. 14,000 2 Rozebranie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY UL. SZPITALNA W SIEMIATYCZACH OPIS TECHNICZNY. Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500,

OPIS TECHNICZNY UL. SZPITALNA W SIEMIATYCZACH OPIS TECHNICZNY. Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa i zakres opracowania Umowa z Inwestorem, Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, Pomiary uzupełniające, Badania geotechniczne podłoŝa gruntowego, Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. WESOŁEJ I UL. LEŚNEJ W PORAJU NA ODCINKU OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa drogi gminnej (ul. Jeziorna) na odcinku Borowo Sitno. Kartuzy. Gmina Kartuzy ul. Hallera Kartuzy

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa drogi gminnej (ul. Jeziorna) na odcinku Borowo Sitno. Kartuzy. Gmina Kartuzy ul. Hallera Kartuzy MAXPROJEKT Mateusz Jezierski ul.świętopełka 28, 81-524 Gdynia biuro@maxprojekt.gda.pl, tel./fax 58 345 25 60 NIP 586-112-71-53 PRZEDMIAR ROBÓT Temat projektu: Miejscowość: Zleceniodawca: Budowa drogi gminnej

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Kalkulacja indywidualna. Dostosowanie do wymaga ogólnych specyfikacji zadania

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Kalkulacja indywidualna. Dostosowanie do wymaga ogólnych specyfikacji zadania OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Kalkulacja indywidualna SST 00.00.00 Dostosowanie do wymaga ogólnych specyfikacji zadania kpl 1 kpl 1.000 RAZEM 1.000 2 KNR 2-31 0807-01 Rozebranie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA Nr nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01. 45233000-9 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 1 trasa w terenie płaskim km 5,13 2 3 4 5 6 7 D-01.02.01. 77211400-6 Usunięcie

Bardziej szczegółowo

Podstawa wyceny. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. 1 KNNR 1 0305- Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze m 3 486.50

Podstawa wyceny. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. 1 KNNR 1 0305- Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze m 3 486.50 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kowal 1 Przyłącze do osadnika wstępnego,bioreaktora,przepompowni ścieków,drenażu rozsączającego,wylotów drenarskich 1 KNNR 1 0305- Wykopy liniowe

Bardziej szczegółowo

Tabela Elementów Rozliczeniowych nr ZAMIENNA

Tabela Elementów Rozliczeniowych nr ZAMIENNA oznaczenie sprawy 384-17/IZ/61/B/PN Załącznik 1 do rozdziału II Tabela Elementów Rozliczeniowych nr 1.1 - ZAMIENNA BUDOWA ULICY ZBIORCZEJ KDZ-1 OD WĘZŁA ROSTA DROGI EKSPRESOWEJ S1 DO UL. HAŁCNOWSKIEJ W

Bardziej szczegółowo

DANE WYJ CIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

DANE WYJ CIOWE DO KOSZTORYSOWANIA DANE WYJ CIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 1. PODSTAWA WYKONANIA PRZEDMIARU ROBÓT. a. Projekt techniczny. b. Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. (Dz.U. 202 poz. 2072) w sprawie szczegó

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY

PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534 R - ul. Grunwaldzka w Łańcucie, na działce 3237, od km 0+000 do km 1+148 wraz z remontem kanalizacji deszczowej" Lp. Nr Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. j.w. 961,0 x 0,15 144.15 m 3 144.150 RAZEM 144.150 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. j.w. 961,0 x 0,15 144.15 m 3 144.150 RAZEM 144.150 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ul świętojurska KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz 1 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 KNNR 6 d.1 0802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie

Bardziej szczegółowo

file:///d:/03,07,11-przedm. dla wyk..htm

file:///d:/03,07,11-przedm. dla wyk..htm 1 z 6 2011-08-16 10:33 Przedmiar robót 03/07/11. Obiekt Budowa sieci wodociągowej w Chwaszczynie - dz.nr 1137, 1131, 762, 772/45. Kod CPV: Budowa 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 1 - ZAMIENNA NR 1. Branża ogólna, drogowa, odwodnienie i zabezpieczenie sieci

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 1 - ZAMIENNA NR 1. Branża ogólna, drogowa, odwodnienie i zabezpieczenie sieci oznaczenie sprawy: 251-19/IZ/38/B/PN Pięczęć Wykonawcy /Wykonawcow Załącznik nr 1 do Rozdziału III Lp TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 1 - ZAMIENNA NR 1 Rozbudowa ulicy Jaworzańskiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

BIURO TECHNICZNE AQUA-SERVICE mgr inŝ. JÓZEF SZYMAŃSKI 33-300 Nowy Sącz ul. Jamnicka 79 A

BIURO TECHNICZNE AQUA-SERVICE mgr inŝ. JÓZEF SZYMAŃSKI 33-300 Nowy Sącz ul. Jamnicka 79 A Załącznik nr 4 BIURO TECHNICZNE AQUA-SERVICE mgr inŝ. JÓZEF SZYMAŃSKI 33-300 Nowy Sącz ul. Jamnicka 79 A tel: 0-18/441-91-87 NIP: 734-103-97-97 0-603-599-223 REGON: 490112660 e-mail: aqua.sacz@interia.pl

Bardziej szczegółowo

RPWiK-Komory monitoringu z armatur Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 7378) strona nr: 2. Przedmiar robót

RPWiK-Komory monitoringu z armatur Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 7378) strona nr: 2. Przedmiar robót strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Komora monitoringu 2,0 x 3,0 x 2,0 - D bno 2 1.1 Kalkulacja indywidualna. Wytyczenie trasy kanalizacji i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robót 1 1.2 KNNR 1/202/4 Razem

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia DT.2610.11.2018.BŻ Ostróda, dnia 15.06.2018 r. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: postępowania przetargowego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1239N Smykowo - Naprom - Smykówko

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 1. Branża ogólna, drogowa, odwodnienie i zabezpieczenie sieci

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 1. Branża ogólna, drogowa, odwodnienie i zabezpieczenie sieci Oznaczenie sprawy:251-19/iz/38/b/pn Załacznik nr 1 do Rozdziału III Pięczęć Wykonawcy /Wykonawcow Lp Numer Jednostka Cena Wartość Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych jedn. PLN Nazwa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ul. Strzeleckiej w Kościerzynie. Odcinek I od ul. Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców do ul.

KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ul. Strzeleckiej w Kościerzynie. Odcinek I od ul. Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców do ul. Lp. Kod pozycji Numer SST Nazwa i opis pozycji Jednostka Nazwa Ilość Cena jedn. Wartość 1 4 5 6 7 8 * D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 1 - ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.3

PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.3 PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.3 Budowa: ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO PPNT-II ETAP UZBROJENIE TERENU - PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO STREFA S1-3 JASIONKA woj. PODKARPACKIE

Bardziej szczegółowo

Wartość Netto [PLN] I D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE D

Wartość Netto [PLN] I D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE D Lp. Numer Specyfikacji Technicznej KOSZTORYS OFERTOWY dla zadania pn.: Odbudowa drogi powiatowej nr 3323D Dzikowiec Koszyn - Bożków, km 4+600 do 5+722 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.] Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY NA ZGŁOSZENIE

MATERIAŁY NA ZGŁOSZENIE MS PROJEKT MATERIAŁY NA ZGŁOSZENIE PRZEBUDOWA UL. ORZESZKOWEJ W GRÓJCU W ZAKRESIE CHODNIKA I ZATOK PARKINGOWYCH MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWY Opracowane dla: Gmina Grójec Ul. Piłsudskiego 47

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1295F W M. LUBNIEWICE

PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1295F W M. LUBNIEWICE PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1295F W M LUBNIEWICE Lp D 010000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D 010101 Element scalony - rodzaj Szczegółowy opis i obliczenie ich ilości ODTWORZENIE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRZETARGOWE DLA ROBÓT BUDOWLANYCH KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA

DOKUMENTY PRZETARGOWE DLA ROBÓT BUDOWLANYCH KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie ul. Krańcowa 6 21-100 Lubartów DOKUMENTY PRZETARGOWE DLA ROBÓT BUDOWLANYCH KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1558L (od

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Adres : droga powiatowa nr 1600P w m. Rybowo Rybowo Inwestor : Powiatowy Zarzad Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG Lp Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa

Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa Wartość kosztorysowa 325 201,52 Podatek VAT 23% 74 796,35 Cena kosztorysowa 399 997,87 Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy i 87/100 PLN Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa Obiekt: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa terminalu intermodalnego. przy ulicy Ku Ujściu w Gdańsku

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa terminalu intermodalnego. przy ulicy Ku Ujściu w Gdańsku Budowa terminalu intermodalnego przy ulicy Ku Ujściu w Gdańsku Wyszczególnienie branż ROBOTY DROGOWE ROBOTY WODNO-KANALIZACYJNE ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE VAT 23 % OGÓŁEM Wartość [PLN] Balticon S.A. 1/6

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 1. Remont ul. NMP Królowej Polski na odcinku od ul. Cieszyńskiej do ul. Sikornik w Bielsku-Białej

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 1. Remont ul. NMP Królowej Polski na odcinku od ul. Cieszyńskiej do ul. Sikornik w Bielsku-Białej oznaczenie sprawy: 187-15/IZ/50/B/PN Załącznik nr 1 do Rozdziału III Lp I 1 DM.00.00.00. 2 D.01.01.01. TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 1 Remont ul. NMP Królowej Polski na odcinku od ul. Cieszyńskiej

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 1 - ZAMIENNA NR 1 - ZADANIE NR 1

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 1 - ZAMIENNA NR 1 - ZADANIE NR 1 Pieczęć Wykonawcy Załacznik nr do Rozdziału III TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR - ZAMIENNA NR - ZADANIE NR REMONT ODCINKA ULICY HAJDUCZKA W BIELSKU-BIAŁEJ. ODCINEK O DŁUGOŚCI 4m Lp. Nr Spec. Technicz.

Bardziej szczegółowo

3.5. Drena i uzbrojenie Tabela Odcinek I

3.5. Drena i uzbrojenie Tabela Odcinek I 3.5. Drena i uzbrojenie Tabela 5. 3.5.1. Odcinek I Lp. Asortymenty robót Jedn. 17 Ilo do wykonania Wykonano Wykonanie procentowe 1 Przepusty o rednicy 40cm m 2 Przepusty o rednicy 60cm m 3 Przepusty o

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWA

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWA MS PROJEKT ul. Błotna 25 03 599 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA UL. SŁOWACKIEGO WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO UL. JANA PAWŁA II W GRÓJCU MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWA Opracowane dla: Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

P ARC. PB/Pr/6/14/2/KOR. PRZEDMIAR ROBÓT Roboty budowlane

P ARC. PB/Pr/6/14/2/KOR. PRZEDMIAR ROBÓT Roboty budowlane Jednostka projektowania: P ARC PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 28-100 Busko-Zdrój, ul. Kusocińskiego 9 tel./fax 0-41 378 34 44; e-mail:kurzeja@team.busko.pl Egzemplarz: Symbol projektu: Nazwa opracowania: PRZEDMIAR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz. Koszalin lipiec 2009r

Przedmiar robót. mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz. Koszalin lipiec 2009r Przedmiar robót Obiekt PRZEBUDOWA ULIC NA TERENIE DARŁÓWKA ZACHODNIEGO, KANALIZACJA DESZCZOWA Budowa ul. GDYŃSKA, CHIŃSKA, PUCKA, DORSZOWA (odc. Dr3 - Dr4.3) Inwestor BURMISTRZ MIASTA DARŁOWA 76-150 DARŁOWO,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY ŁABĘDZIEJ W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEBUDOWA ULICY ŁABĘDZIEJ W ZIELONEJ GÓRZE ZAŁĄCZNIK NR 11 KOSZTORYSY OFERTOWE Lp Podstawa opisu KOSZTORYS OFERTOWY ETAP II PRZEBUDOWA ULICY ŁABĘDZIEJ W ZIELONEJ GÓRZE Kod Specyfikacji Technicznej Opis J.m. Obmiar Cena jedn. Brutto 1 D-01.00.00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWY

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWY MS PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA DROGI GMINNEJ W SKUROWIE MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWY Opracowane dla: Gmina Grójec Ul. Piłsudskiego 47 05 600 Grójec WARSZAWA, marzec 2014 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 1 - ZADANIE NR 1

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 1 - ZADANIE NR 1 Pieczęć Wykonawcy Załacznik nr do Rozdziału III TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR - ZADANIE NR REMONT ODCINKA ULICY HAJDUCZKA W BIELSKU-BIAŁEJ. ODCINEK O DŁUGOŚCI 4m Lp. Nr Spec. Technicz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. KABLE TRAKCYJNE N.N. 0,66kV DC STACJA PROSTOWNIKOWA "BARDZKA"

PRZEDMIAR ROBÓT. KABLE TRAKCYJNE N.N. 0,66kV DC STACJA PROSTOWNIKOWA BARDZKA Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Wrocław PRZEDMIAR ROBÓT KABLE TRAKCYJNE N.N. 0,66kV DC STACJA PROSTOWNIKOWA "BARDZKA" NAZWA INWESTYCJI : Budowa stacji prostownikowe "Bardzka" ADRES INWESTYCJI : Wrocław,

Bardziej szczegółowo

D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI

D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru parkingów i zatok. 1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

DIADROME. ul. Fildorfa 10A/100, Warszawa, tel.: , ,

DIADROME. ul. Fildorfa 10A/100, Warszawa, tel.: , , Jednostka projektowa: DIADROME ul. Fildorfa 10A/100, 03-984 Warszawa, tel.: 606 397 433, 604 088 605, e-mail: diadrome-projekty@o2.pl ZAMAWIAJACY: Urząd Gminy Grębków ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków NAZWA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ETAP I OD KM DO KM 0+930,58

KOSZTORYS OFERTOWY ETAP I OD KM DO KM 0+930,58 Przebudowa drogi gminnej nr 104437B Łacha-Szablaki-Popiołki-Adamusy od km 0+000 do km 3+833,94 KOSZTORYS OFERTOWY ETAP I OD KM 0+000 DO KM 0+930,58 Opis J.m. Ilość Cena Wartość Element nr 1. D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

Ilość wykonanych robót. Zaawanso wanie na koniec okresu rozliczenio wego. Narastająco na koniec okresu rozliczeniowe go

Ilość wykonanych robót. Zaawanso wanie na koniec okresu rozliczenio wego. Narastająco na koniec okresu rozliczeniowe go L.p. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych III.1.1 Przygotowanie terenu inwestycji 1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych na trasie głównej i drogach dojazdowych wraz z wszelkimi obiektami ujętymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski. ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski. ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. nowoprojektowanej od ulicy Drohiczyńskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa obiektu

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa obiektu PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa obiektu lub robót budowlanych: Zagospodarowanie Parku Miniatur w Żywcu w ramach zadania p.n. Od Komorowskich do Habsburgów - utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oświetlenie drogowe w m.laszki kier.kozły. Zamawiający: Gmina Laszki. Sprawdzający:... ...

Przedmiar robót. Oświetlenie drogowe w m.laszki kier.kozły. Zamawiający: Gmina Laszki. Sprawdzający:... ... Przedmiar robót Zamawiający: Gmina Laszki Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Oswietlenie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. ul. Krakowska - etap I

Kosztorys ofertowy. ul. Krakowska - etap I Kosztorys ofertowy ul. Krakowska - etap I Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 ul. Krakowska 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE. 1.1 D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Bardziej szczegółowo