Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006"

Transkrypt

1 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 24 LOCTITE AA 3504 LC KC Numer : Aktualizacja: Data druku: Zastępuje wersje z: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu LOCTITE AA 3504 LC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie substancji/preparatu: klej 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Henkel Polska Sp.z o.o ul. Domaniewska Warszawa Polska Tel.: +48 (22) Nr faksu: +48 (22) Numer telefonu alarmowego Henkel Polska (24h) 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń Klasyfikacja (CLP): Działanie drażniące na skórę kategoria 2 H315 Działa drażniąco na skórę. Działanie drażniące na oczy kategoria 2 H319 Działa drażniąco na oczy. Działanie uczulające na skórę kategoria 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie jednorazowe kategoria 3 H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Narządy docelowe: Podrażnienie dróg oddechowych Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego zagrożenie przewlekłe kategoria 3 H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki Elementy oznakowania Elementy oznakowania (CLP):

2 LOCTITE AA 3504 LC Strona 2 z 24 Piktogram określający rodzaj zagrożenia: Zawiera Metakrylan hydroksypropylu 1-acetylo-2- fenylohydrazyna Hasło ostrzegawcze: Uwaga Zwrot określający zagrożenie: H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 Działa drażniąco na oczy. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zwrot określający środki ostrożności: ***W przypadku stosowania przez wszystkich konsumentów: P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P501 Odpady i pozostałości utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.*** Zwrot określający środki ostrożności: Zapobieganie Zwrot określający środki ostrożności: Reagowanie P261 Unikać wdychania par. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza Inne zagrożenia Brak przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem i w sposób zgodny z zaleceniami. Nie spełnia kryteriów PBT (trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji, toksyczna) oraz vpvb (bardzo trwała, wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji) według załącznika XIII, rozporządzenia REACH Mieszaniny Ogólna charakterystyka chemiczna: Uszczelniacz anaerobowy SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3 LOCTITE AA 3504 LC Strona 3 z 24 Informacje o składnikach według Rozporządzenia WE Nr 1272/2008: Niebezpieczne składniki Numer WE Nr rejestracyjny REACH Zawartość Klasyfikacja % Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H < 10 % Aquatic Chronic 3 H < 3 % STOT SE 3 H335 Aquatic Chronic 2 H411 Aquatic Acute 1 H400 Acute Tox. 4; Wdychanie H332 Acute Tox. 4; Połknięcie H302 Flam. Liq. 3 H226 Skin Corr. 1A H314 Acute Tox. 4; Przenikanie przez skórę H312 Metakrylan hydroksypropylu 2,2-dimetoksy-2-fenyloacetofenon acetylo-2- fenylohydrazyna < 5 % Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H ,25- < 2,5 % Aquatic Chronic 1 H410 Aquatic Acute 1 H ,1- < 1 % Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 3 H311 Acute Tox. 4 H332 Skin Corr. 1A H314 Eye Dam. 1 H318 STOT SE 3 H ,1- < 1 % Acute Tox. 4; Przenikanie przez skórę H312 STOT RE 2 H373 Acute Tox. 4; Połknięcie H302 Org. Perox. E H242 Acute Tox. 3; Wdychanie H331 Aquatic Chronic 2 H411 Skin Corr. 1B H ,1- < 1 % Acute Tox. 3; Połknięcie H301 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3; Wdychanie H335 Carc. 2

4 LOCTITE AA 3504 LC Strona 4 z H351 0,1- < 1 % STOT SE 3 H335 Skin Sens. 1 H317 Pełne brzmienie zwrotów H wymienione jest w sekcji 16 ' Inne informacje". Substancje nie sklasyfikowane, dla których określono najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy Opis środków pierwszej pomocy SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy Przedostanie się do dróg oddechowych: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku utrzymywania się dolegliwości zwrócić się o pomoc lekarską. Kontakt ze skórą: Przemyć mydłem pod bieżącą wodą. Skonsultować się z lekarzem. Kontakt z oczami Natychmiast przemyć pod bieżącą wodą (przez 10 minut), w razie potrzeby udać się do lekarza. Połknięcie Przepłukać jamę ustną, wypić 1-2 szklanki wody, nie wywoływać wymiotów. Skonsultować się z lekarzem Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Skóra: wysypka, pokrzywka. Skóra: zaczerwienienie, podrażnienie. Układ oddechowy: podrażnienie, problemy z oddychaniem. Oczy: podrażnienie, zapalenie spojówek Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Patrz sekcja: Opis środków pierwszej pomocy 5.1. Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze: woda, dwutlenek węgla, piana gaśnicza, proszek gaśniczy SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru Środki gaśnicze, które nie mogą być używane ze względów bezpieczeństwa: strumień wody pod wysokim ciśnieniem 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Podczas pożaru wyzwalają się tlenki węgla (CO), dwutlenki węgla ( CO2) i tlenki azotu ( Nox) Informacje dla straży pożarnej Stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych, aparaty oddechowe z niezależnym źródłem powietrza, oraz odpowiednie ubranie ochronne, takie jak kombinezon ochronny. Dodatkowe wskazówki: W przypadku pożaru zagrożone pojemniki chłodzić rozpyloną wodą. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

5 LOCTITE AA 3504 LC Strona 5 z Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Zapewnić należytą wentylację. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nosić wyposażenie ochronne Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji / wód powierzchniowych / gruntowych Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Niewielkie ilości uwolnionego produktu zetrzeć papierowym ręcznikiem i umieścić w pojemniku na odpady. Duże ilości uwolnionego produktu przesypać obojętnym materiałem pochłaniającym i zebrać mechanicznie do szczelnie zamykanego pojemnika na odpady. Zabrudzony materiał usuwać jako odpad, postępować zgodnie z sekcją Odniesienia do innych sekcji Patrz: sekcja 8. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Preparat stosować tylko w pomieszczeniu odpowiednio wentylowanym. Nie dopuścić do kontaktu z oczami i skórą. Patrz: sekcja 8. Zasady higieny: Należy przestrzegać dobrych praktyk higieny przemysłowej Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie pracy. Przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu umyć ręce Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności Więcej informacji zawartych jest w karcie technicznej produktu Szczególne zastosowanie(-a) końcowe klej SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1. Parametry dotyczące kontroli LIMITY NARAŻENIA Dotyczy Polska Klasyfikacja [Substancja wg obowiązującej regulacji prawnej] [KWAS AKRYLOWY (KWAS PROP-2- ENOWY)] [KWAS AKRYLOWY (KWAS PROP-2- ENOWY)] [] [] ppm mg/m 3 Typ wartości mierzonej Kategoria dla narażenia Podstawy prawne krótkotrwałego/ Uwagi Średnia Ważona Czasu Wskazujący ECTLV Limit Narażenia Krótkotrwały: 10 Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) 29,5 Limit Narażenia Krótkotrwały Wskazujący ECTLV POL MAC POL MAC

6 LOCTITE AA 3504 LC Strona 6 z 24 Predicted No-Effect Concentration (PNEC): Nazwa z listy metakrylan hydroksypropylu metakrylan hydroksypropylu metakrylan hydroksypropylu metakrylan hydroksypropylu Elementy (przedziały) środowiska woda (świeża woda) woda (morska) Zakład oczyszczania ścieków woda (okresowo zwalniana) osad Czas ekspozycji Wartość mg/l ppm mg/kg inne 0,482 mg/l 0,482 mg/l 10 mg/l 1 mg/l 3,79 mg/kg osad (w wodzie 3,79 mg/kg morskiej) Gleba 0,476 mg/kg Drapieżnik woda (świeża 4,66 µg/l woda) Gleba 0,118 mg/kg Zakład 2,45 mg/l oczyszczania ścieków osad 0,604 mg/kg woda (świeża 0,003 mg/l woda) woda (morska) 0,0003 mg/l woda 0,0013 (okresowo mg/l zwalniana) Zakład 0,9 mg/l oczyszczania ścieków osad 0,0236 mg/kg osad (w wodzie 0,00236 morskiej) mg/kg Gleba 1 mg/kg doustnie Drapieżnik Powietrze woda (świeża woda) woda (morska) Zakład oczyszczania ścieków woda (okresowo zwalniana) osad 0,904 mg/l 0,904 mg/l 10 mg/l 0,972 mg/l 0,03 g/kg 0,03 g/kg metakrylan hydroksypropylu 6,28 mg/kg metakrylan hydroksypropylu osad (w wodzie 6,28 mg/kg morskiej) metakrylan hydroksypropylu Gleba 0,727 mg/kg woda (świeża 0,82 mg/l woda) woda (morska) 0,82 mg/l Uwagi

7 LOCTITE AA 3504 LC Strona 7 z 24 Zakład oczyszczania ścieków woda (okresowo zwalniana) Gleba 10 mg/l 0,82 mg/l 1,2 mg/kg woda (świeża 0,0031 woda) mg/l woda (morska) 0,00031 mg/l woda 0,031 mg/l (okresowo zwalniana) Zakład 0,35 mg/l oczyszczania ścieków osad 0,023 mg/kg osad (w wodzie 0,0023 morskiej) mg/kg Gleba 0,0029 mg/kg woda (świeża 0,139 mg/l woda) woda (morska) 0,0139 mg/l woda 0,15 mg/l (okresowo zwalniana) Zakład 57 mg/l oczyszczania ścieków osad 1,6 mg/kg osad (w wodzie morskiej) Powietrze 0,16 mg/kg Gleba 0,239 mg/kg Drapieżnik

8 LOCTITE AA 3504 LC Strona 8 z 24 Derived No-Effect Level (DNEL): Nazwa z listy metakrylan hydroksypropylu metakrylan hydroksypropylu metakrylan hydroksypropylu metakrylan hydroksypropylu metakrylan hydroksypropylu Obszar zastosowań Drogi narażenia Efekt zdrowotny Czas ekspozycji Pracownicy skórny długotrwałe Pracownicy Wdychanie długotrwałe skórny długotrwałe narażenie- miejscowe Wdychanie długotrwałe doustnie długotrwałe Pracownicy skórny długotrwałe skórny długotrwałe Pracownicy inhalacja długotrwałe narażenie- ogólne Pracownicy inhalacja ostra/krótkotrwałe Pracownicy skórny ostra/krótkotrwałe skórny inhalacja inhalacja ostra/krótkotrwałe ostra/krótkotrwałe długotrwałe narażenie- ogólne Pracownicy skórny długotrwałe Pracownicy Wdychanie długotrwałe Pracownicy Pracownicy skórny długotrwałe Wdychanie długotrwałe doustnie długotrwałe Wdychanie długotrwałe narażenie- ogólne Wdychanie długotrwałe Pracownicy skórny długotrwałe Wdychanie długotrwałe narażenie- ogólne Wdychanie długotrwałe skórny długotrwałe narażenie- Wartość 1,3 mg/kg 4,9 mg/m3 0,83 mg/kg 2,9 mg/m3 0,83 mg/kg 1,04 mg/kg 0,625 mg/kg 30 mg/m3 30 mg/m3 1 mg/cm2 1 mg/cm2 3,6 mg/m3 3,6 mg/m3 4,2 mg/kg 14,7 mg/m3 2,5 mg/kg 8,8 mg/m3 2,5 mg/kg 88 mg/m3 29,6 mg/m3 4,25 mg/kg 6,55 mg/m3 6,3 mg/m3 2,55 mg/kg Uwagi

9 LOCTITE AA 3504 LC Strona 9 z 24 miejscowe Pracownicy inhalacja długotrwałe Pracownicy inhalacja długotrwałe Pracownicy skórny długotrwałe inhalacja długotrwałe skórny doustnie długotrwałe długotrwałe 6 mg/m3 2,45 mg/m3 1,3 mg/kg 1,45 mg/m3 0,83 mg/kg 0,83 mg/kg Wskaźnik ekspozycji biologicznej: brak 8.2. Kontrola narażenia: Wskazówki dot. konstruowania instalacji technicznych zapewnić dobrą wentylacje. Lampy emitujące promieniowanie UV powinny być zaprojektowane, wykonane i zainstalowane w sposób uniemożliwiający narażenie skóry i oczu na działanie promieniowania rozproszonego. Ochrona dróg oddechowych: W pomieszczeniach o niedostatecznej wentylacji nalezy stosowac odpowiednie maski ochronne lub respiratory z filtrami chroniacymi przed oparami organicznymi. Typ filtru: A (EN 14387) Zapewnić należytą wentylację. Ochrona rąk: Zakładać rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów (EN 374). Odpowiedni materiał przy krótkotrwałym kontakcie z preparatem lub zachlapaniu (zalecenie: minimalny indeks ochronny 2, odpowiednio > 30 minut czas przenikania wg EN 374): kauczuk nitrylowy (NBR; grubość warstwy >= 0.4 mm). Odpowiedni materiał przy dłuższym bezpośrednim kontakcie z preparatem, (zalecenie: minimalny indeks ochronny 6, odpowiednio > 480 minut czas przenikania wg EN 374): kauczuk nitrylowy (NBR; grubość warstwy >= 0.4 mm). Podane informacje pochodzą z dostępnej literatury i informacji podawanych przez producentów rękawic lub przez analogię do innych podobnych materiałów. Należy pamiętać, że na skutek działania innych czynników (np. temperatury) okres użytkowania rękawic odpornych na przenikanie chemikaliów może się w praktyce okazać znacznie krótszy od czasu przenikania ustalonego wg EN 374. W razie pierwszych objawów zużycia rękawice wymienić Ochrona oczu: Nosić okulary ochronne. Sprzęt do ochrony oczu powinien być zgodny z wymaganiami normy PN-EN 166. Ochrona skóry: Podczas pracy nosić odpowiednią odzież ochronną. Odzież ochronna powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN w przypadku cieczy, lub zgodna z normą PN-EN dla pyłów. wskazówki dotyczące osobistego osprzętu ochronnego Informacje dotyczące środków ochrony indywidualnej podane są jedynie w celach informacyjnych, jako wskazówka. Pełna ocena ryzyka powinna być przeprowadzona przed użyciem tego produktu, aby dobrać odpowiednie środki ochrony indywidualnej do istniejących warunków. Sprzęt ochrony osobistej powinien być zgodny z odpowiednią normą PN-EN.

10 LOCTITE AA 3504 LC Strona 10 z 24 SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Postać płynny bursztynowy Zapach łagodny Próg zapachu ph Temperatura topnienia Temperatura krzepnięcia Początkowa temperatura wrzenia Temperatura zapłonu Szybkość parowania Palność Granica wybuchowości Prężność par Względna gęstość par: Gęstość () Gęstość nasypowa rozpuszczalność Rozpuszczalność jakościowa (Rozp.: Woda) Współczynnik podziału: n-oktanol/woda Temperatura samozapłonu Temperatura rozkładu Lepkość (Brookfield; Urządzenie: RVT; Częstotl. rotacji: 20 min-1; Trzpień Nr: 3) Lepkość (kinematyczna) Właściwości wybuchowe Właściwości utleniające Nie określono Nie określono > 100 C (> 212 F) 1,05-1,1 g/cm3 nie mieszać mpa.s 9.2. Inne informacje Reaktywność Reakcja z silnymi kwasami Reaguje z silnymi środkami utleniającymi. Środki redukujące. Polimeryzuje w obecności światła słonecznego Stabilność chemiczna Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji patrz: sekcja Reaktywność SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność Warunki, których należy unikać Stabilny w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania Materiały niezgodne patrz: podsekcja Reaktywność Niebezpieczne produkty rozkładu Drażniące organiczne pary tlenki węgla

11 LOCTITE AA 3504 LC Strona 11 z 24 SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Toksyczność ostra drogą pokarmową: Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metodę obliczeniową biorąc pod uwagę zawartość substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie. Substancje niebezpieczne Metakrylan 2- hydroksyetylu Metakrylan hydroksypropylu 2,2-dimetoksy-2- fenyloacetofenon acetylo-2- fenylohydrazyna Rodzaj wielkości Wartość Organizm testowy LD50 > mg/kg szczur bez specyfikacji LD mg/kg szczur bez specyfikacji LD mg/kg szczur BASF Test LD50 > mg/kg szczur OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) LD50 > mg/kg szczur bez specyfikacji LD mg/kg szczur OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) LD mg/kg szczur bez specyfikacji LD mg/kg szczur bez specyfikacji LD mg/kg szczur Toksyczność ostra przez skórę Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metodę obliczeniową biorąc pod uwagę zawartość substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie. Substancje niebezpieczne Metakrylan 2- hydroksyetylu Metakrylan hydroksypropylu 2,2-dimetoksy-2- fenyloacetofenon Rodzaj wielkości Wartość Organizm testowy LD50 > mg/kg królik bez specyfikacji LD50 > mg/kg królik bez specyfikacji Acute toxicity estimate (ATE) mg/kg Opinia eksperta LD50 > mg/kg królik OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) LD50 > mg/kg królik bez specyfikacji LD50 > mg/kg szczur bez specyfikacji LD mg/kg królik Toksyczność skórna Screening LD bez specyfikacji mg/kg LD50 > mg/kg szczur OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

12 LOCTITE AA 3504 LC Strona 12 z 24 Toksyczność ostra drogą oddechową: Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metodę obliczeniową biorąc pod uwagę zawartość substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie. Substancje niebezpieczne Rodzaj wielkości Wartość Badania atmosfery Czas ekspozycji Organizm testowy LC50 > 5,1 mg/l para 4 h szczur OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) Acute 11 mg/l para Opinia eksperta toxicity estimate (ATE) LC50 > 3,6 mg/l pyłu/mgły 4 h szczur OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) Działanie żrące/drażniące na skórę: Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metodę obliczeniową biorąc pod uwagę zawartość substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie. Substancje niebezpieczne Metakrylan hydroksypropylu Wynik Czas ekspozycji Organizm testowy mildly królik OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) irritating silnie żrące 3 min królik OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) nie drażniący 24 h królik Draize test żrący 3 min królik OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) żrący królik Draize test Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metodę obliczeniową biorąc pod uwagę zawartość substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie. Substancje niebezpieczne Metakrylan 2- hydroksyetylu Wynik Czas ekspozycji Organizm testowy drażniący królik Draize test żrący 21 days królik BASF Test żrący królik Draize test nie drażniący królik Draize test

13 LOCTITE AA 3504 LC Strona 13 z 24 Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o zasady pomostowe odnoszące się do zaklasyfikowanych substancji obecnych w mieszaninie. Substancje niebezpieczne Wynik Typ testu Organizm testowy nie powoduje uczuleń nie powoduje uczuleń nie powoduje uczuleń powoduje uczulenia test na śwince morskiej świnka morska Metoda OECD 406 (Działanie uczulające na skórę) Skin painting test świnka morska bez specyfikacji Test Buehlera świnka morska Metoda OECD 406 (Działanie uczulające na skórę) Mysz miejscowe oznaczenie mysz Metoda OECD 406 (Działanie uczulające lymphnode (LLNA) na skórę)

14 LOCTITE AA 3504 LC Strona 14 z 24 Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o zasady pomostowe odnoszące się do zaklasyfikowanych substancji obecnych w mieszaninie. Substancje niebezpieczne Metakrylan 2- hydroksyetylu Metakrylan 2- hydroksyetylu Metakrylan 2- hydroksyetylu Metakrylan 2- hydroksyetylu Metakrylan hydroksypropylu Metakrylan hydroksypropylu Metakrylan 2- hydroksyetylu Metakrylan hydroksypropylu Wynik pozytywny Typ badań/droga podania Test rewersji mutacji bakteryjnych (np. test Amesa test abberacji chromosomowej ssaków, in vitro oznaczanie mutacji genów komórek ssaków Test rewersji mutacji bakteryjnych (np. test Amesa Test rewersji mutacji bakteryjnych (np. test Amesa Aktywacja metaboliczna/czas ekspozycji z i bez z i bez z i bez z i bez z i bez Organizm testowy OECD 471 (Reversja mutacji bakteeryjnych) OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) OECD Guideline 472 (Genetic Toxicology: Escherichia coli, Reverse Mutation Assay) OECD 471 (Reversja mutacji bakteeryjnych) z i bez OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) pozytywny test abberacji chromosomowej ssaków, in vitro oznaczanie mutacji genów komórek ssaków oznaczanie zniszczonego i naprawionego DNA, nieplanowana synteza DNA w komórkach ssaków, in vitro Test rewersji mutacji bakteryjnych (np. test Amesa oznaczanie mutacji genów komórek ssaków Test rewersji mutacji bakteryjnych (np. test Amesa Test rewersji mutacji bakteryjnych (np. test Amesa z i bez z i bez without z i bez z i bez z i bez bez OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) OECD Guideline 482 (Genetic Toxicology: DNA Damage and Repair, Unscheduled DNA Synthesis in Mammalian Cells In Vitro) OECD 471 (Reversja mutacji bakteeryjnych) OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) OECD 471 (Reversja mutacji bakteeryjnych) OECD 471 (Reversja mutacji bakteeryjnych) pozytywny without OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) droga pokarmowa zgłębnikiem droga pokarmowa zgłębnikiem droga pokarmowa zgłębnikiem szczur OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test) szczur OECD 475 (test abberacji chromosowych komórek szpiku kostnego ssaków) szczur OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test) Inhalacja mysz OECD Guideline 478 (Genetic Toxicology: Rodent Dominant Lethal Test) skórny mysz bez specyfikacji

15 LOCTITE AA 3504 LC Strona 15 z 24 doustny: bez specyfikacji mysz OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test) Rakotwórczość Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o zasady pomostowe odnoszące się do zaklasyfikowanych substancji obecnych w mieszaninie. Niebezpieczne składniki Metakrylan 2- hydroksyetylu Metakrylan hydroksypropylu Wynik Droga narażenia inhalacja doustnie: woda pitna Czas ekspozy-cji / Częstotliwo ść 102 weeks 6 hours/day, 5 days/week 26 (males) - 28 (females) month continuously nierakotwórczy inhalacja 2 years (102 weeks) 6 hours/day, 5 days/week Organizm testowy Płeć szczur żeński OECD Guideline 451 (Carcinogenicity Studies) szczur męski / żeński nierakotwórczy inhalacja 2 y mysz męski / żeński inhalacja 2 years 6 hours/day, 5 days/week OECD Guideline 451 (Carcinogenicity Studies) szczur męski OECD Guideline 451 (Carcinogenicity Studies) szczur męski / żeński OECD Guideline 451 (Carcinogenicity Studies) OECD Guideline 451 (Carcinogenicity Studies) Szkodliwe działanie na rozrodczość: Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o zasady pomostowe odnoszące się do zaklasyfikowanych substancji obecnych w mieszaninie. Substancje niebezpieczne Metakrylan 2- hydroksyetylu Metakrylan hydroksypropylu Wynik / Wartość Typ testu Droga narażenia NOAEL P >= mg/kg NOAEL F1 >= mg/kg NOAEL P 25 mg/kg NOAEL F1 500 mg/kg NOAEL P 240 mg/kg NOAEL F2 53 mg/l NOAEL P 400 mg/kg NOAEL P 50 mg/kg NOAEL F1 400 mg/kg NOAEL F2 400 mg/kg screening badanie dwu generacji Two generation study droga pokarmowa zgłębnikiem droga pokarmowa zgłębnikiem doustnie: woda pitna droga pokarmowa zgłębnikiem droga pokarmowa zgłębnikiem Organizm testowy szczur OECD Combined Repeated Dose and Reproductive / Developmental Toxicity Screening Test (Precursor Protocol of GL 422) szczur OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) szczur OECD Guideline 416 (Two- Generation Reproduction Toxicity Study) szczur OECD Guideline 416 (Two- Generation Reproduction szczur Toxicity Study) OECD Guideline 416 (Two- Generation Reproduction Toxicity Study) NOAEL P >= mg/kg NOAEL F1 >= mg/kg droga pokarmowa zgłębnikiem szczur OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) Narażenie jednorazowe STOT: Brak danych.

16 LOCTITE AA 3504 LC Strona 16 z 24 Narażenie wielokrotne STOT:: Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o zasady pomostowe odnoszące się do zaklasyfikowanych substancji obecnych w mieszaninie. Substancje niebezpieczne Metakrylan 2- hydroksyetylu Metakrylan hydroksypropylu Wynik / Wartość NOAEL 100 mg/kg NOAEL 300 mg/kg NOAEL 100 mg/kg Droga narażenia droga pokarmowa zgłębnikiem droga pokarmowa zgłębnikiem Inhalacja : aerozol droga pokarmowa zgłębnikiem Czas narażenia/częstotliw ość narażenia Organizm testowy once daily szczur OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) szczur OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) 6 h/d 5 d/w szczur bez specyfikacji once daily szczur OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) Zagrożenie spowodowane aspiracją: Brak danych.

17 LOCTITE AA 3504 LC Strona 17 z 24 SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Ogólne informacje na temat ekologii: Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji / wód powierzchniowych / gruntowych. W stanie utwardzonym zagrożenie dla środowiska stwarzane przez utwardzone produkty Loctite są nieznaczne w porównaniu z artykułami, w których są stosowane. Środki ostrożności, które należy podjąć w związku z zagrożeniami dla środowiska powinny uwzględniać zagrożenia stwarzane przez artykuły, w których produkt jest stosowany Toksyczność Toksyczność (ryby) Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metodę obliczeniową biorąc pod uwagę zawartość substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie. Rodzaj wielkości Wartość Czas ekspozycji Organizm testowy LC50 > 100 mg/l 96 h Oryzias latipes OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) LC50 1,79 mg/l 96 h Danio rerio OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) LC50 27 mg/l 96 h Salmo gairdneri (new name: EPA OTS (Fish Oncorhynchus mykiss) Acute Toxicity Test) LC mg/l 48 h Leuciscus idus melanotus DIN Substancje niebezpieczne Metakrylan hydroksypropylu 2,2-dimetoksy-2- fenyloacetofenon LC50 7,2 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) LC50 85 mg/l 96 h Salmo gairdneri (new name: Oncorhynchus mykiss) EPA OTS (Fish Acute Toxicity Test) LC50 3,9 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) LC50 15,95 mg/l 96 h Danio rerio OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) Toksyczność (dafnie) Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metodę obliczeniową biorąc pod uwagę zawartość substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie. Substancje niebezpieczne Metakrylan hydroksypropylu Rodzaj wielkości Wartość Czas ekspozycji Organizm testowy EC mg/l 48 h Daphnia magna OECD 202 (Daphnia sp., test ostrej toksyczności - unieruchomienia ) EC50 1,1 mg/l 48 h Daphnia magna OECD 202 (Daphnia sp., test ostrej toksyczności - unieruchomienia ) EC50 95 mg/l 48 h Daphnia magna EPA OTS (Aquatic Invertebrate Acute Toxicity Test, Freshwater Daphnids) EC50 > 143 mg/l 48 h Daphnia magna OECD 202 (Daphnia sp., test ostrej toksyczności - unieruchomienia ) EC50 26 mg/l 24 h Daphnia magna OECD 202 (Daphnia sp., test ostrej toksyczności - unieruchomienia ) EC50 > 130 mg/l 48 h Daphnia magna EPA OTS (Aquatic Invertebrate Acute Toxicity Test, Freshwater Daphnids) EC50 18 mg/l 48 h Daphnia magna OECD 202 (Daphnia sp., test ostrej toksyczności - unieruchomienia ) EC50 44,9 mg/l 48 h Daphnia magna OECD 202 (Daphnia sp., test ostrej toksyczności - unieruchomienia ) 2,2-dimetoksy-2- fenyloacetofenon Toksyczność przewlekłeja dla bezkręgowców wodnych Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metodę obliczeniową biorąc pod uwagę zawartość substancji

18 LOCTITE AA 3504 LC Strona 18 z 24 zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie. Substancje niebezpieczne Metakrylan hydroksypropylu Rodzaj wielkości Wartość Czas ekspozycji Organizm testowy NOEC 24,1 mg/l 21 days Daphnia magna OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) NOEC 0,233 mg/l 21 days Daphnia magna OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) NOEC 19 mg/l 21 days Daphnia magna EPA OTS (Daphnid Chronic Toxicity Test) NOEC 45,2 mg/l 21 days Daphnia magna OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) NOEC 5,05 mg/l 21 days Daphnia magna OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) Toksyczność (algi)

19 LOCTITE AA 3504 LC Strona 19 z 24 Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metodę obliczeniową biorąc pod uwagę zawartość substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie. Substancje niebezpieczne EC50 0,13 mg/l 72 h Scenedesmus subspicatus (nowa nazwa: Desmodesmus subspicatus) Metakrylan hydroksypropylu Metakrylan hydroksypropylu 2,2-dimetoksy-2- fenyloacetofenon Rodzaj wielkości Wartość Czas ekspozycji Organizm testowy EC mg/l 72 h Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella subcapitata) NOEC 400 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201 (Algi, test inhibitowania wzrostu) OECD 201 (Algi, test inhibitowania wzrostu) EC50 2,66 mg/l 96 h Pseudokirchneriella subcapitata OECD 201 (Algi, test inhibitowania wzrostu) NOEC 0,254 mg/l 96 h Pseudokirchneriella subcapitata OECD 201 (Algi, test inhibitowania wzrostu) EC10 0,03 mg/l 72 h Scenedesmus subspicatus (nowa EU Method C.3 (Algal nazwa: Desmodesmus subspicatus) Inhibition test) EU Method C.3 (Algal Inhibition test) EC50 > 97,2 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata OECD 201 (Algi, test inhibitowania wzrostu) NOEC > 97,2 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata OECD 201 (Algi, test inhibitowania wzrostu) EC50 0,17 mg/l 72 h Scenedesmus sp. OECD 201 (Algi, test inhibitowania wzrostu) NOEC 8,2 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella subcapitata) EC50 45 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201 (Algi, test inhibitowania wzrostu) OECD 201 (Algi, test inhibitowania wzrostu) ErC50 3,1 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata OECD 201 (Algi, test inhibitowania wzrostu) EC50 17,3 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata OECD 201 (Algi, test inhibitowania wzrostu) EC10 6,93 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata OECD 201 (Algi, test inhibitowania wzrostu) Toksyczność dla mikroorganizmów Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metodę obliczeniową biorąc pod uwagę zawartość substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie. Substancje niebezpieczne Rodzaj Wartość Czas ekspozycji Organizm testowy wielkości EC0 > mg/l 16 h Pseudomonas fluorescens inne poradniki Metakrylan hydroksypropylu 2,2-dimetoksy-2- fenyloacetofenon EC mg/l 30 min activated sludge, domestic ISO 8192 (Test for Inhibition of Oxygen Consumption by Activated Sludge) EC mg/l 16 h not specified EC50 > 100 mg/l 3 h OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test) EC mg/l 17 h not specified EC10 70 mg/l 30 min not specified EC mg/l 3 h activated sludge of a ISO 8192 (Test for predominantly domestic sewage Inhibition of Oxygen Consumption by Activated Sludge) Trwałość i zdolność do rozkładu Produkt nie ulega biodegradacji.

20 Substancje niebezpieczne Metakrylan hydroksypropylu LOCTITE AA 3504 LC Strona 20 z 24 Wynik Typ testu Degradowaln ość Czas ekspozy-cji biologicznie łatwo tlenowy % 14 days OECD Guideline 301 C (Ready rozkładający się Biodegradability: Modified MITI Test (I)) biologicznie łatwo rozkładający się tlenowy 70 % 28 days OECD Guideline 310 (Ready BiodegradabilityCO2 in Sealed Vessels (Headspace Test) biodegradowalny tlenowy 100 % 28 days OECD Guideline 302 B (Inherent biodegradability: Zahn- Wellens/EMPA Test) biologicznie łatwo rozkładający się biologicznie łatwo rozkładający się tlenowy 81 % 28 days OECD 301 D (Łatwa rozkładaslność biologiczna test zamkniętej butli) tlenowy 94,2 % 28 days OECD Guideline 301 E (Ready biodegradability: Modified OECD Screening Test) biodegradowalny tlenowy 100 % 14 days OECD Guideline 302 B (Inherent biodegradability: Zahn- Wellens/EMPA Test) biologicznie łatwo rozkładający się readily biodegradable, but failing 10-day window tlenowy 86 % 28 days OECD 301 D (Łatwa rozkładaslność biologiczna test zamkniętej butli) brak danych 0 % 28 days OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test) tlenowy 69 % 28 days OECD Guideline 301 F (Ready Biodegradability: Manometric Respirometry Test) Zdolność do bioakumulacji dane nieznane Substancje niebezpieczne Współczynnik biokoncentracji (BCF) Czas ekspozycji temperatura Organizm testowy day 24 C Danio rerio OECD Guideline 305 E (Bioaccumulation: Flow-through Fish Test) 3,16 QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship) 9,1 obliczenie OECD Guideline 305 (Bioconcentration: Flow-through Fish Test) Mobilność w glebie Utwardzone kleje są trwałe, nie przenikają do wód powierzchniowych, nie ulegają rozkładowi.

21 Substancje niebezpieczne Metakrylan hydroksypropylu 2,2-dimetoksy-2- fenyloacetofenon acetylo-2- fenylohydrazyna LOCTITE AA 3504 LC Strona 21 z 24 LogPow temperatura 0,42 25 C OECD 107 ( (współczynnik podziału: n-octanol / water, metoda wstrząsanej kolby) 5,09 OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC Method) 0,46 25 C OECD 107 ( (współczynnik podziału: n-octanol / water, metoda wstrząsanej kolby) 0,97 20 C bez specyfikacji 3,42 bez specyfikacji 0,93 22 C OECD 107 ( (współczynnik podziału: n-octanol / water, metoda wstrząsanej kolby) 2,16 bez specyfikacji 0,74 bez specyfikacji 2,4 OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC Method) Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Substancje niebezpieczne Metakrylan hydroksypropylu 2,2-dimetoksy-2-fenyloacetofenon PBT / vpvb nie spełnia kryteriów PBT oraz vpvb według załącznika XIII. nie spełnia kryteriów PBT oraz vpvb według załącznika XIII. nie spełnia kryteriów PBT oraz vpvb według załącznika XIII. nie spełnia kryteriów PBT oraz vpvb według załącznika XIII. nie spełnia kryteriów PBT oraz vpvb według załącznika XIII. nie spełnia kryteriów PBT oraz vpvb według załącznika XIII. nie spełnia kryteriów PBT oraz vpvb według załącznika XIII. nie spełnia kryteriów PBT oraz vpvb według załącznika XIII Inne szkodliwe skutki działania Brak danych. SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów Usuwanie produktu: Sposób utylizacji odpadów powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami. Zebrać i odprowadzić do przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem lub do odpowiedniego zakładu utylizacji. Usuwanie opakowania: Po zużyciu, opakowania, tubki, kartony i butelki zawierające resztkowe ilości preparatu, należy traktować jako odpad chemicznie skażony i utylizować metodą spalania w warunkach kontrolowanych i w specjalnie do tego wyodrębnionym miejscu. Kod odpadu * Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne Kody odpadów nie odnoszą się do produktu lecz do jego pochodzenia. Dlatego też producent nie może nadać kodu tym produktom, które mają różnorodne zastosowanie w branżach. Wymienione kody są rozumiane przez użytkowników jako rekomendacje produktu.

22 LOCTITE AA 3504 LC Strona 22 z 24 SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu Nr ONZ Nie dotyczy produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w myśl RID, ADR, ADN, IMDG, IATA- DGR Prawidłowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w myśl RID, ADR, ADN, IMDG, IATA- DGR Klasa(-y) zagrożenia w transporcie Nie dotyczy produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w myśl RID, ADR, ADN, IMDG, IATA- DGR Grupa pakowania Nie dotyczy produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w myśl RID, ADR, ADN, IMDG, IATA- DGR Zagrożenia dla środowiska Nie dotyczy produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w myśl RID, ADR, ADN, IMDG, IATA- DGR Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Nie dotyczy produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w myśl RID, ADR, ADN, IMDG, IATA- DGR Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC nie dotyczy SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Zawartość LZO < 3 % (EU) Ocena bezpieczeństwa chemicznego Ocena bezpieczeństwa chemicznego nie była dokonana. Regulacje krajowe/informacje (Polska):

23 Uwagi LOCTITE AA 3504 LC Strona 23 z 24 Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U nr 199, poz.1671 wraz z późn. zm.). Rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz ze zmianami z 2014 r. (Dz.U. Nr 2014, poz. 817)). Rozporządzenie (WE) nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r. (Dz. U nr 27, poz.162 wraz z załącznikiem). SEKCJA 16: Inne informacje Oznakowanie produktu znajduje się w sekcji 2 karty charakterystyki. Pełne brzmienie zwrotów H użytych w sekcji 3 jest następujące: H226 Łatwopalna ciecz i pary. H242 Ogrzanie może spowodować pożar. H301 Działa toksycznie po połknięciu. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H319 Działa drażniąco na oczy. H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania. H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H351 Podejrzewa się, że powoduje raka. H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Inne informacje: Niniejsza karta charakterystyki została opracowana na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) dla produktów kupowanych przez odbiorców firmy Henkel. Informacje podane w karcie charakterystyki są zgodne z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej. W związku z tym nie mamy obowiązku przygotowywania żadnych oświadczeń, deklaracji lub innych dokumentów dotyczących zgodności z regulacjami prawnymi obowiązującymi na terytorium innym niż Unia Europejska. Eksport produktów poza Unię Europejską wymaga uprzedniego zapoznania się z kartą charakterystyki obowiązującą na terenie danego kraju, i ewentualnie kontakt z działem PSRA Dane opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i odnoszą się do produktu w stanie dostawy. Mają one za zadanie opisanie naszych produktów pod kątem wymogów bezpieczeństwa i nie mają tym samym za zadanie zapewnienie określonych cech. Istotne zmiany w karcie charakterystyki są oznaczone liniami pionowymi na lewym marginesie w treści tego dokumentu. Zmieniony tekst jest wyświetlany w innym kolorze w zacienionym polu.

24 LOCTITE AA 3504 LC Strona 24 z 24

Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006

Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 Loctite 7855 Strona 1 z 5 Nr SDB : 173179 V001.5 przeredagowano w dniu: 25.01.2012 Data druku: 05.02.2013 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 Power Pritt Stift KC Numer : 466232 Aktualizacja: 18.07.2018 Data druku: 21.11.2018 Zastępuje wersje z: 24.10.2016 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 TEROSON RB VII KC Numer : 75656 Aktualizacja: 20.07.2018 Data druku: 11.08.2019 Zastępuje wersje z: 25.01.2016 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 TEROSON RB 81 KC Numer : 428069 Aktualizacja: 27.10.2016 Data druku: 16.08.2019 Zastępuje wersje z: 24.06.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 Loctite 3090 Part B KC Numer : 337099 Aktualizacja: 02.05.2017 Data druku: 03.07.2019 Zastępuje wersje z: 26.02.2015 SEKCJA 1:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 TEROSON VR 500 KC Numer : 76984 Aktualizacja: 12.06.2018 Data druku: 02.09.2019 Zastępuje wersje z: 01.07.2016 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006

Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 LOCTITE 6300 Strona 1 z 6 Nr SDB : 433820 V001.2 przeredagowano w dniu: 15.12.2011 Data druku: 05.02.2013 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta Charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta Charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 Pritt Sztyft Nr SDB : 43182 V001.4 przeredagowano w dniu: 01.10.2013 Data druku: 16.06.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 9 LOCTITE LB 8104 KC Numer : 447543 Aktualizacja: 19.10.2018 Data druku: 24.06.2019 Zastępuje wersje z: 08.04.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 TEROSON VR 500 KC Numer : 76984 Aktualizacja: 01.07.2016 Data druku: 26.01.2018 Zastępuje wersje z: 08.09.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 22 LOCTITE AA 326 known as Loctite 326 KC Numer : 168434 Aktualizacja: 12.06.2019 Data druku: 22.07.2019 Zastępuje wersje z: 11.10.2016

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 TEROSON VR 5080 known as Loc&Tson Fx'n'Repr Tape 50m,M/L KC Numer : 200194 Data aktualizacji: 11.09.2014 Data druku: 24.11.2014

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 12 LOCTITE 5776 KC Numer : 357533 Aktualizacja: 04.01.2019 Data druku: 03.06.2019 Zastępuje wersje z: 26.02.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 LOCTITE 6300 KC Numer : 573245 Aktualizacja: 11.01.2017 Data druku: 18.10.2018 Zastępuje wersje z: - SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 24 LOCTITE 276 KC Numer : 303460 Aktualizacja: 26.10.2018 Data druku: 21.05.2019 Zastępuje wersje z: 08.06.2016 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 LOCTITE 5800 KC Numer : 549802 Aktualizacja: 17.08.2015 Data druku: 29.01.2016 Zastępuje wersje z: - SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 20 LOCTITE 660 KC Numer : 164196 Aktualizacja: 17.07.2018 Data druku: 05.11.2018 Zastępuje wersje z: 22.05.2017 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 15 LOCTITE 572 KC Numer : 454059 Aktualizacja: 26.04.2018 Data druku: 31.05.2019 Zastępuje wersje z: 24.04.2018 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 LOCTITE 2700 KC Numer : 497817 Aktualizacja: 05.07.2017 Data druku: 10.06.2019 Zastępuje wersje z: 12.06.2017 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 9 LOCTITE 5776 KC Numer : 375214 Aktualizacja: 02.06.2015 Data druku: 15.01.2016 Zastępuje wersje z: 04.08.2014 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 9 LOCTITE 2400 KC Numer : 596541 Aktualizacja: 05.03.2018 Data druku: 22.05.2019 Zastępuje wersje z: 22.02.2017 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 Loctite 5926 Blue 40ml SFDN WIP KC Numer : 165213 Aktualizacja: 18.06.2015 Data druku: 22.10.2015 Zastępuje wersje z: 30.09.2013

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 Pattex Hobby Hot Sticks transparent KC Numer : 408802 Aktualizacja: 22.05.2015 Data druku: 23.06.2015 Zastępuje wersje z: 19.11.2013

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 11 LOCTITE 586 KC Numer : 173083 Aktualizacja: 16.01.2018 Data druku: 16.01.2019 Zastępuje wersje z: 02.02.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 LOCTITE 2700 KC Numer : 340671 Aktualizacja: 30.11.2016 Data druku: 16.04.2019 Zastępuje wersje z: 14.12.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 27 LOCTITE 638 KC Numer : 450822 Aktualizacja: 14.06.2018 Data druku: 30.11.2018 Zastępuje wersje z: 22.03.2017 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 9 LOCTITE 55 48X160M PL / 305914 KC Numer : 168432 Aktualizacja: 25.04.2018 Data druku: 03.06.2019 Zastępuje wersje z: 24.03.2017

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 TEROSON MS 931 WH KC Numer : 75711 Aktualizacja: 18.06.2015 Data druku: 19.02.2016 Zastępuje wersje z: 11.04.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 5 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PELAPT08 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 9 Loctite 225 KC Numer : 153491 Aktualizacja: 31.05.2015 Data druku: 13.06.2017 Zastępuje wersje z: 11.02.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 Ceresit IN46 KC Numer : 521214 Aktualizacja: 22.05.2015 Data druku: 07.07.2015 Zastępuje wersje z: 20.01.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 12 LOCTITE 242 KC Numer : 173036 Aktualizacja: 07.01.2019 Data druku: 28.05.2019 Zastępuje wersje z: 28.09.2017 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 21 LOCTITE 640 KC Numer : 173097 Aktualizacja: 30.07.2018 Data druku: 10.06.2019 Zastępuje wersje z: 13.06.2017 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 LOCTITE 2700 KC Numer : 340671 Aktualizacja: 14.12.2015 Data druku: 29.12.2015 Zastępuje wersje z: 26.02.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 11 LOCTITE 573 KC Numer : 153496 Aktualizacja: 16.03.2018 Data druku: 04.06.2019 Zastępuje wersje z: 20.12.2016 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 17 LOCTITE 270 BO10ML PL/UA/133589 KC Numer : 346906 Aktualizacja: 23.07.2018 Data druku: 17.05.2019 Zastępuje wersje z: 30.12.2016

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 Pritt Sztyft KC Numer : 43182 Aktualizacja: 20.05.2016 Data druku: 19.08.2016 Zastępuje wersje z: 29.06.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 LOCTITE CR 6127 known as MACROPLAST CR 6127 KC Numer : 295127 Aktualizacja: 30.07.2015 Data druku: 25.01.2018 Zastępuje wersje

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006

Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 Loctite 7850 Strona 1 z 6 Nr SDB : 173739 V001.3 przeredagowano w dniu: 26.01.2012 Data druku: 05.02.2013 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 11 TEROSON MS 939 BK KC Numer : 521277 Aktualizacja: 31.01.2018 Data druku: 22.03.2019 Zastępuje wersje z: 04.08.2016 SEKCJA 1:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 LOCTITE 2400 KC Numer : 596541 Aktualizacja: 22.02.2017 Data druku: 19.01.2018 Zastępuje wersje z: - SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 21 LOCTITE 276 KC Numer : 303460 Aktualizacja: 08.06.2016 Data druku: 02.05.2017 Zastępuje wersje z: 21.07.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 Pattex Fix Power KC Numer : 396635 Aktualizacja: 22.06.2015 Data druku: 03.07.2015 Zastępuje wersje z: 04.04.2014 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 9 LOCTITE LB 8106 known as Loctite 8106 400g EGFD KC Numer : 283266 Aktualizacja: 02.06.2015 Data druku: 06.12.2017 Zastępuje wersje

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 Pattex Repair Express new KC Numer : 505348 Aktualizacja: 23.05.2015 Data druku: 20.03.2017 Zastępuje wersje z: 10.03.2015 SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 22 LOCTITE 648 KC Numer : 450730 Aktualizacja: 10.04.2017 Data druku: 21.09.2017 Zastępuje wersje z: 28.04.2016 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 Pattex hot Sticks transparent KC Numer : 43178 Aktualizacja: 27.07.2015 Data druku: 22.10.2015 Zastępuje wersje z: 10.02.2015

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 13 LOCTITE 510 KC Numer : 153499 Aktualizacja: 17.05.2018 Data druku: 18.07.2019 Zastępuje wersje z: 22.06.2017 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 12 LOCTITE 221 KC Numer : 173033 Aktualizacja: 07.05.2018 Data druku: 30.07.2018 Zastępuje wersje z: 27.02.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 TECHNOMELT AS 9268 H known as CX412 Q 9268 H 11,3/200 KC Numer : 44813 Aktualizacja: 03.06.2015 Data druku: 13.12.2017 Zastępuje

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki według normy Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Karta Charakterystyki według normy Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Karta Charakterystyki według normy Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 TEROSON VR 500 known as PLASTILUBE TB 75ml Nr SDB : 76984 V003.1 przeredagowano w dniu: 22.08.2013 Data druku: 24.11.2014

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 10 LOCTITE LB 8156 known as Loctite 8156 500g EGFD KC Numer : 283267 Aktualizacja: 29.01.2019 Data druku: 21.06.2019 Zastępuje wersje

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 13 LOCTITE 222 KC Numer : 168430 Aktualizacja: 24.07.2018 Data druku: 13.02.2019 Zastępuje wersje z: 05.09.2016 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 18 LOCTITE 518 CR 300MLHR/PL/RU/UA KC Numer : 544621 Aktualizacja: 25.07.2018 Data druku: 14.06.2019 Zastępuje wersje z: 21.12.2016

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 20 LOCTITE 638 KC Numer : 450822 Aktualizacja: 22.03.2017 Data druku: 26.01.2018 Zastępuje wersje z: 30.09.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 Loctite 55 KC Numer : 349566 Aktualizacja: 29.05.2015 Data druku: 20.10.2015 Zastępuje wersje z: 25.08.2014 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 Pattex FIX Extreme Power KC Numer : 470792 Aktualizacja: 05.06.2015 Data druku: 09.07.2015 Zastępuje wersje z: 02.12.2014 SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 TEROSON VR 2200 KC Numer : SET00023012N Aktualizacja: 10.09.2015 Data druku: 20.05.2016 Zastępuje wersje z: 22.04.2015 SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 LOCTITE SI 5367 WH known as 5367 WHITE 100ML FR KC Numer : 164827 Aktualizacja: 26.05.2015 Data druku: 05.02.2018 Zastępuje wersje

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 Pattex Super Fix KC Numer : 41493 Aktualizacja: 21.05.2015 Data druku: 25.06.2015 Zastępuje wersje z: 24.06.2014 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 21 LOCTITE 2701 KC Numer : 173107 Aktualizacja: 17.09.2018 Data druku: 13.02.2019 Zastępuje wersje z: 09.03.2018 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 TEROSON MS 930 BK CR310ML EGFD KC Numer : 564194 Aktualizacja: 21.12.2017 Data druku: 26.07.2019 Zastępuje wersje z: 14.12.2017

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 9 Loctite 5926 Blue 40ml SFDN WIP KC Numer : 165213 Aktualizacja: 16.11.2018 Data druku: 11.02.2019 Zastępuje wersje z: 16.03.2017

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 25 LOCTITE 5188 KC Numer : 275741 Aktualizacja: 26.03.2019 Data druku: 03.06.2019 Zastępuje wersje z: 31.07.2018 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 18 LOCTITE 577 ACC50ML EE/PL/RU/UA KC Numer : 541371 Aktualizacja: 17.05.2019 Data druku: 13.06.2019 Zastępuje wersje z: 01.06.2017

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 9 Pattex One4All Crystal KC Numer : 497907 Aktualizacja: 17.09.2015 Data druku: 18.09.2015 Zastępuje wersje z: 17.09.2015 SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 TEROSON MS 9220 BK KC Numer : 522589 Aktualizacja: 04.08.2016 Data druku: 04.01.2019 Zastępuje wersje z: 29.07.2016 SEKCJA 1:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 22 LOCTITE 603 KC Numer : 153475 Aktualizacja: 11.09.2018 Data druku: 12.12.2018 Zastępuje wersje z: 30.04.2018 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 9 TEROSON MS 9220 BK KC Numer : 522589 Aktualizacja: 03.05.2019 Data druku: 29.07.2019 Zastępuje wersje z: 04.08.2016 SEKCJA 1:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 14 LOCTITE SI 5615 B known as Loctite 5615 part B 17Lt M/L KC Numer : 312315 Aktualizacja: 09.09.2019 Data druku: 12.09.2019 Zastępuje

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 11 TEROSON MS 935 WH KC Numer : 521287 Aktualizacja: 26.09.2018 Data druku: 29.07.2019 Zastępuje wersje z: 25.07.2016 SEKCJA 1:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 11 LOCTITE 932 KC Numer : 173115 Aktualizacja: 13.06.2017 Data druku: 01.08.2017 Zastępuje wersje z: 10.02.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 10 LOCTITE 262 50 ml KC Numer : 153483 Aktualizacja: 25.05.2015 Data druku: 02.12.2015 Zastępuje wersje z: 02.02.2015 SEKCJA 1:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 16 LOCTITE 601 KC Numer : 173085 Aktualizacja: 11.12.2017 Data druku: 14.02.2018 Zastępuje wersje z: 09.11.2017 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT - MONITORING zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT - MONITORING zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 10 Pattex TOTAL Klej KC Numer : 445438 Aktualizacja: 23.05.2015 Data druku: 22.06.2015 Zastępuje wersje z: 12.06.2014 SEKCJA 1:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 17 LOCTITE UK 5400 KC Numer : 488272 Aktualizacja: 09.04.2018 Data druku: 05.08.2019 Zastępuje wersje z: 18.01.2017 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 LOCTITE 5400 KC Numer : 596540 Aktualizacja: 05.07.2017 Data druku: 07.09.2018 Zastępuje wersje z: 20.02.2017 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 9 CER CS101 white PL KC Numer : 505845 Aktualizacja: 27.05.2015 Data druku: 25.06.2015 Zastępuje wersje z: 18.03.2014 SEKCJA 1:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 16 Loctite 7219 A KC Numer : 204355 Aktualizacja: 11.04.2018 Data druku: 30.11.2018 Zastępuje wersje z: 30.06.2017 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 18 LOCTITE 640 KC Numer : 173097 Aktualizacja: 13.06.2017 Data druku: 01.08.2017 Zastępuje wersje z: 29.07.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 Pattex Facade Acryl old white KC Numer : 433438 Aktualizacja: 23.10.2015 Data druku: 21.01.2016 Zastępuje wersje z: - SEKCJA 1:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 18 LOCTITE PC 7210A EXTSFG KC Numer : 431280 Aktualizacja: 17.10.2018 Data druku: 03.09.2019 Zastępuje wersje z: 21.11.2016 SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 17 LOCTITE 648 KC Numer : 450730 Data aktualizacji: 07.07.2014 Data druku: 13.11.2014 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 10 LOCTITE 586 THREAD SEALANT KC Numer : 173083 Aktualizacja: 30.05.2015 Data druku: 08.02.2016 Zastępuje wersje z: 02.02.2015 SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 16 LOCTITE 660 RETAINING COMPOUND known as Loctite(R) 660 KC Numer : 164196 Aktualizacja: 22.05.2017 Data druku: 06.12.2017 Zastępuje

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PWIPSC100 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 Pattex Wall & Ceiling Acrylics - all colours KC Numer : 435017 Aktualizacja: 01.06.2015 Data druku: 21.01.2016 Zastępuje wersje

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 9 LOCTITE SI 5940 BK CR310ML ML(2 KC Numer : 165214 Aktualizacja: 23.11.2018 Data druku: 31.05.2019 Zastępuje wersje z: 21.11.2014

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 10 LOCTITE 222 KC Numer : 168430 Aktualizacja: 20.08.2015 Data druku: 07.10.2015 Zastępuje wersje z: 23.03.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 19 LOCTITE AA 312 known as Loctite 312 KC Numer : 153515 Aktualizacja: 15.07.2015 Data druku: 11.02.2016 Zastępuje wersje z: 14.07.2015

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 17 LOCTITE 518 KC Numer : 153476 Aktualizacja: 07.06.2017 Data druku: 06.01.2019 Zastępuje wersje z: 28.10.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 11 LOCTITE 242 known as Loctite 242 KC Numer : 173036 Aktualizacja: 04.02.2016 Data druku: 07.02.2016 Zastępuje wersje z: 13.10.2015

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006

Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 POLYOLEFIN BONDER-PART B (ADHES Strona 1 z 7 Nr SDB : 157189 V001.1 przeredagowano w dniu: 09.06.2011 Data druku: 21.05.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/ ISO

Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/ ISO Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 Strona 1 z 1 Loctite 2701 Nr SDB : 173107 V001.1 przeredagowano w dniu: 10.02.2010 Data druku: 24.02.2010 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 Ceresit CS 125 Numer KCH: 447420 Data aktualizacji: 14.07.2014 Data druku: 17.07.2014 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo