KARTA CHARAKTERYSTYKI

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI"

Transkrypt

1 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : Wzórcząsteczkowy TiO Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zalecane zastosowanie Zastosowania 0dradzane Laboratoryjne substancje chemiczne. Brakdostępnejinformacji 1.3.Danedotyczącedostawcykartycharakterystyki Firma/Przedsiębiorstwo Adres Numer telefonu alarmowego Thermo Fisher (Kandel) GmbH. Zeppelinstr. 7b Karlsruhe / Germany Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) WydziałBezpieczeństwaProdukcji(BHP)Tel.++049(0) Carechem 24:+44(0) (W wielujęzykach,24godzinynumeralarmowy) Giftnotruf Universität Mainz / Poison Centrum Informacji Mainz Telefon:+49(0)6131/19240 SEKCJA2:IDENTYFIKACJAZAGROŻEŃ 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny CLPklasyfikacji-rozporządzenia(WE)nr1272/2008 Zagrożeniafizyczne Zagrożeniadlazdrowia Zagrożeniadlaśrodowiska 2.2. Elementy oznakowania Strona 1 / 11

2 ZwrotywskazująceRodzajZagrożenia Zwrotywskazującenaśrodkiostrożności 2.3.Innezagrożenia SEKCJA3:SKŁAD/INFORMACJAO SKŁADNIKACH 3.2. Mieszaniny Składnik Nr CAS Nr WE. Procent wagowy CLPklasyfikacji-rozporządzenia(WE) nr 1272/2008 Woda Pyłyditlenkutytanu EEC No Pełentekstzwrotywskazującerodzajzagrożenia:patrzsekcja16 SEKCJA4:ŚRODKIPIERWSZEJPOMOCY 4.1.Opisśrodków pierwszejpomocy Kontakt z oczyma Kontaktzeskórą Spożycie Wdychanie Ochronaosobyudzielającej pierwszej pomocy Bezzwłocznieprzepłukiwaćdużąilościąwodyprzezconajmniej15minut,takżepod powiekami.uzyskaćpomocmedyczną. Bezzwłoczniezmywaćdużąilościąwodyprzezconajmniej15minut.Jeśliwystąpią objawy,bezzwłocznieuzyskaćpomocmedyczną. Przepłukaćustaipopićdużąilościąwody.Uzyskaćpomocmedyczną,jeśliwystąpią objawy. Przenieśćnaświeżepowietrze.Jeśliwystąpiąobjawy,bezzwłocznieuzyskaćpomoc medyczną. Wymaganeżadnespecjalneśrodkiostrożności. 4.2.Najważniejszeostreiopóźnioneobjawyorazskutkinarażenia Brakmożliwychdoprzewidzenia. 4.3.Wskazaniadotyczącewszelkiejnatychmiastowejpomocylekarskiejiszczególnegopostępowaniazposzkodowanym Uwagi dla lekarza Leczyćobjawowo. SEKCJA5:POSTĘPOWANIEW PRZYPADKUPOŻARU Strona 2 / 11

3 5.1.Środkigaśnicze Odpowiednieśrodkigaśnicze Substancja niepalna. Środkigaśnicze,którychniewolnostosowaćzewzględów bezpieczeństwa. 5.2.Szczególnezagrożeniazwiązanezsubstancjąlubmieszaniną Rozkładtermicznymożeprowadzićdouwolnieniadrażniącychgazówioparów. Niebezpieczne produkty spalania Titanium oxides. 5.3.Informacjedlastrażypożarnej Podobniejakwprzypadkukażdegoinnegopożaru,stosowaćodpowiedniniezależnyaparatoddechowyociśnieniowym zasilaniu, zhomologacjąmsha/nioshlubrównorządnąipełnysprzętochronny. SEKCJA6:POSTĘPOWANIEW PRZYPADKUNIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIADO ŚRODOWISKA 6.1.Indywidualneśrodkiostrożności,sprzętochronnyiproceduryw sytuacjachawaryjnych Zapewnićodpowiedniąwentylację.Użyćśrodkówochronyosobistej. 6.2.Środkiostrożnościw zakresieochronyśrodowiska Substancjaniepowinnabyćuwalnianadośrodowiska.PatrzDział12,abyuzyskaćdodatkoweinformacjeekologiczne.Nie dopuścićabymateriałskaziłwodygruntowe.niespłukiwaćdowódpowierzchniowychanikanalizacjisanitarnej. 6.3.Metodyimateriałyzapobiegającerozprzestrzenianiusięskażeniaisłużącedousuwaniaskażenia Zebraćpróżnioworozsypanymateriałizebraćwodpowiednim pojemnikudousunięcia Odniesienia do innych sekcji SprawdY orodki ochronne w sekcjach 8 i 13. SEKCJA7:POSTĘPOWANIEZSUBSTANCJAMIIMIESZANINAMIORAZICH MAGAZYNOWANIE 7.1Środkiostrożnościdotyczącebezpiecznegopostępowania Stosowaćśrodkiochronyosobistej.Zapewnićodpowiedniąwentylację.Unikaćkontaktuzeskórą,oczamiiubraniem.Unikac polkniecia i narazenia przez drogi oddechowe. Środkihigieny PostępowaćzgodniezogólnieprzyjętymizasadamiBHP.Nieprzechowywaćrazem zżywnością,napojamiipaszamidlazwierząt. Niejeść,niepićiniepalićpodczasużywaniaproduktu.Zdjąćiupraćskażonąodzieżprzedponownym użyciem.myćręceprzed posiłkamiipozakończeniupracy. 7.2.Warunkibezpiecznegomagazynowania,w tym informacjedotyczącewszelkichwzajemnychniezgodności Trzymaćpojemnikszczelniezamkniętywdobrzewentylowanym miejscu. Strona 3 / 11

4 7.3.Szczególnezastosowanie(-a)końcowe Zastosowanie w laboratoriach SEKCJA8:KONTROLANARAŻENIA/ŚRODKIOCHRONYINDYWIDUALNEJ 8.1.Parametrydotyczącekontroli Wartościgranicznenarażenia źródłolista PL -RozporządzenieMinistraPracyiPolitykiSpołecznejzdnia29listopada2002r.wsprawienajwyższych dopuszczalnychstężeńinatężeńczynnikówszkodliwychdlazdrowiawśrodowiskupracy.dziennikustawnr.217,poz.1833,dnia 29 listopada 2002 Składnik Unia Europejska Wielka Brytania Francja Belgia Hiszpania Pyłyditlenkutytanu STEL: 30 mg/m 3 15 min STEL: 12 mg/m 3 15 min TWA: 10 mg/m 3 8 hr TWA: 4 mg/m 3 8 hr TWA / VME: 10 mg/m 3 (8 heures). TWA: 10 mg/m 3 8 uren TWA / VLA-ED: 10 mg/m 3 (8 horas) Składnik Włochy Niemcy Portugalia Holandia Finlandia Pyłyditlenkutytanu TWA: 10 mg/m 3 8 horas Składnik Austria Dania Szwajcaria Polska Norwegia Pyłyditlenkutytanu MAK-KZW: 10 mg/m 3 15 Minuten MAK-TMW: 5 mg/m 3 8 Stunden TWA: 6 mg/m 3 8 timer TWA: 3 mg/m 3 8 Stunden TWA: 10.0 mg/m 3 8 godzinach TWA: 5 mg/m 3 8 timer STEL: 10 mg/m 3 15 minutter. value calculated Składnik Bułgaria Chorwacja Irlandia Cypr Republika Czeska Pyłyditlenkutytanu TWA: 10.0 mg/m 3 TWA-GVI: 10 mg/m 3 8 satima. total dust TWA-GVI: 4 mg/m 3 8 satima. respirable dust TWA: 10 mg/m 3 8 hr. total inhalable dust TWA: 4 mg/m 3 8 hr. respirable dust STEL: 30 mg/m 3 15 min STEL: 12 mg/m 3 15 min Składnik Estonia Gibraltar Grecja Węgry Islandia Pyłyditlenkutytanu TWA: 5 mg/m 3 8 tundides. TWA: 10 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 TWA: 6 mg/m 3 8 klukkustundum. Ti Ceiling: 12 mg/m 3 Ti Składnik Łotwa Litwa Luksemburg Malta Rumunia Pyłyditlenkutytanu TWA: 10 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 IPRD TWA: 10 mg/m 3 8 ore STEL: 15 mg/m 3 15 minute Składnik Rosja RepublikaSłowacka Słowenia Szwecja Turcja Pyłyditlenkutytanu TWA: 10 mg/m TLV: 5 mg/m 3 8 timmar. NGV Biologiczne wartosci graniczne Niniejszyproduktwdostarczonejpostaci,niezawierażadnychmateriałówstwarzającychzagrożenie,objętychograniczeniami dotyczącymidopuszczalnejwartościbiologicznejustanowionymiprzezwłaściwedlaregionuorganynadzorcze Metody monitorowania Pochodnypoziom niepowodujący Strona 4 / 11

5 zmian (DNEL) Droganarażenia Ostra efekt (lokalny) Ostra efekt (ogólnie) Przewlekle skutki (lokalny) Doustny(-a,-e) Skórny(-a,-e) Wdychanie Przewlekłeskutki (ogólnie) Przewidywanestężenie. niepowodującezmianw środowisku (PNEC) 8.2.Kontrolanarażenia Środkitechniczne Żadnewnormalnychwarunkachstosowania. Wyposażenieochrony indywidualnej Ochrona oczu Ochronarąk Okularyochronnezosłonamibocznymi(NormaUE-EN166) Rękawiceochronne Materiałrękawic Czas przebicia Grubośćrękawic Norma UE Komentarzerękawica Kauczuk naturalny Zobaczzaleceń - EN 374 (minimalny wymóg) Kauczuk nitrylowy producentów Neopren PCW Ochronaskóryiciała Odzieżzdługimirękawami Sprawdzićrękawiceprzedużyciem Prosimy przestrzegac instrukcji dotyczacych przepuszczalnosci i czasu przebicia dostarczonych przez dostawce rekawic. Przestrzegaćwskazówekproducentalubdostawcy Zadbaćrękawicenadająsiędotegozadania;Kompatybilnośćchemiczna,zręczność,warunkipracy,Podatnośćużytkownika,np. efektówuczulających Równiez wziac pod uwage specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczenstwo przeciecia, scierania Usuńrękawicezopiekiuniknąćzanieczyszczeniaskóry Ochrona dróg oddechowych Niepotrzebnejestwyposażenieochronnewnormalnychwarunkachużytkowania. Dużaskala/użycieawaryjnego Małaskala/urządzeń laboratoryjnych Stosowac aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 136 w przypadku przekroczenia progu narazenia lub w przypadku podraznienia lub wystapienia innych objawów Zalecany rodzaj filtra: Cząstkistałefiltr Zachowywac wlasciwa wentylacje. Środkikontrolnenarażenia środowiska. SEKCJA9:WŁAŚCIWOŚCIFIZYCZNEICHEMICZNE 9.1.Informacjenatematpodstawowychwłaściwościfizycznychichemicznych Strona 5 / 11

6 Wygląd Stan fizyczny PłynZawiesina Zapach Prógwyczuwalnościzapachu ph Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia Temperaturamięknienia Temperatura wrzenia/zakres 368 C / F temperatur wrzenia Temperaturazapłonu Metoda - Szybkośćparowania Palność(ciałastałego,gazu) Nie dotyczy Płyn Granicewybuchowości Ciśnieniepary Gęstośćpary (Powietrze = 1.0) Ciężarwłaściwy / Gęstość C Gęstośćnasypowa Nie dotyczy Płyn Rozpuszczalnośćw wodzie Substancjaniemieszającasię Rozpuszczalnośćw innych rozpuszczalnikach Współczynnikpodziału(n-oktanol/woda) Temperaturasamozapłonu Temperaturarozkładu Lepkość Właściwościwybuchowe Właściwościutleniające 9.2. Inne informacje Wzórcząsteczkowy TiO2 Masacząsteczkowa SEKCJA10:STABILNOŚĆIREAKTYWNOŚĆ 10.1.Reaktywność Nie znane na podstawie posiadanych informacji 10.2.Stabilnośćchemiczna Substancja stabilna w normalnych warunkach Możliwośćwystępowanianiebezpiecznychreakcji Niebezpieczna polimeryzacja Niebezpieczne reakcje. Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego Warunki,którychnależyunikać Produkty niezgodne. Nadmierne cieplo Materiałyniezgodne Brak znanych Niebezpieczneproduktyrozkładu Titanium oxides. SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Strona 6 / 11

7 11.1.Informacjedotycząceskutków toksykologicznych Informacje o produkcie a)toksycznośćostra; Doustny(-a,-e) Skórny(-a,-e) Wdychanie Danetoksykologicznedlaskładników Składnik LD50 doustnie LD50 skórnie LC50 przez wdychanie Woda - Pyłyditlenkutytanu >10000 mg/kg (Rat) >10000 mg/kg (Rabbit) >5.09 mg/l/4h (Rat) b)działanieżrące/drażniącena skórę; c)poważneuszkodzenie oczu/działaniedrażniącenaoczy; d)działanieuczulającenadrogioddechowelubskórę; Oddechowy(-a,-e) Skóra e)działaniemutagennenakomórki rozrodcze; f)rakotwórczość; Poniższatabelawskazujeczykażdazagencjiwymieniłaskładnikwspisiejakoczynnik rakotwórczy Składnik UE UK Niemcy IARC Pyłyditlenkutytanu Cat. 3A Group 2B g)szkodliwedziałaniena rozrodczość; h)działanietoksycznenanarządy docelowe narażeniejednorazowe; i)działanietoksycznenanarządy docelowe narażeniepowtarzane; Narządydocelowe Brak znanych. j)zagrożeniespowodowane aspiracją; Objawy / efekty, ostreiopóźnione SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE Strona 7 / 11

8 12.1.Toksyczność Działanieekotoksyczne Możepowodowaćdługoutrzymującesięniekorzystnezmianywśrodowisku.Niedopuścić abymateriałskaziłwodygruntowe Trwałośćizdolnośćdo rozkładu Trwałość Degradacja w oczyszczalni ścieków Produktzawierametaleciężkie.Zapobiegaćuwolnieniudośrodowiska.Wymaganajest wstępnaobróbka Niemieszasiezwoda,możeutrzymywaćsię. Zawierasubstancjeznanesąniebezpiecznedlaśrodowiskalubniedegradacjiw oczyszczalniachścieków Zdolnośćdobioakumulacji Material moze w pewnym stopniu potencjalnie ulegac biokumulacji; Product has a high potential to bioconcentrate 12.4.Mobilnośćw glebie RozlaniesiępenetrowaćglebęProduktjestnierozpuszczalnyitoniewwodzie Najprawdopodobniejmałaruchliwośćwśrodowiskuzewzględunaniskąrozpuszczalność w wodzie WynikiocenywłaściwościPBT Brakdostępnychdanychdlaoceny. i vpvb 12.6.Inneszkodliweskutkidziałania Informacje o dyzruptorze Niniejszyproduktniezawierażadnychznanychlubpodejrzewanychdysruptorów wydzielaniawewnętrznego wydzielaniawewnętrznego TrwałezanieczyszczenieorganiczneNiniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub przypuszczalnych substancji Potencja3 niszczenia ozonu Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub przypuszczalnych substancji SEKCJA13:POSTĘPOWANIEZODPADAMI Metody unieszkodliwiania odpadów Pozostałeodpady/niezużyte wyroby Skażoneopakowanie Europejski Katalog Odpadów Inne informacje Utylizatorzy odpadów chemicznych musza okreslic, czy odpad chemiczny zostal sklasyfikowany jako odpad niebezpieczny. Utylizatorzy odpadów chemicznych musza sprawdzac lokalne, regionalne i panstwowe przepisy, aby dokonac pelnej i dokladnej klasyfikacji. Opróżnićzpozostałychresztek.Usunąćzgodniezprzepisamilokalnymi.Nieużywać ponownie pustych pojemników. ZgodniezEuropejskim Katalogiem OdpadówKodyOdpadówwynikajązzsowania produktu,aniejegowłaściwości. Użytkownikpowinienprzyporządkowywaćkodyodpadówwoparciuocel,doktórego zastosowano produkt. SEKCJA14:INFORMACJEDOTYCZĄCETRANSPORTU IMDG/IMO Nie podlega regulacji Numer UN (numer ONZ) 14.2.Prawidłowanazwa przewozowa UN 14.3.Klasa(-y)zagrożeniaw transporcie Grupa opakowaniowa Strona 8 / 11

9 ADR Nie podlega regulacji Numer UN (numer ONZ) 14.2.Prawidłowanazwa przewozowa UN 14.3.Klasa(-y)zagrożeniaw transporcie Grupa opakowaniowa IATA Nie podlega regulacji Numer UN (numer ONZ) 14.2.Prawidłowanazwa przewozowa UN 14.3.Klasa(-y)zagrożeniaw transporcie Grupa opakowaniowa 14.5.Zagrożeniadlaśrodowiska Brakzagrożeńzidentyfikowanych 14.6.Szczególneśrodkiostrożności Wymaganeżadnespecjalneśrodkiostrożności dlaużytkowników Transport luzem zgodnie z załącznikiem Idokonwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie dotyczy, pakowane towary SEKCJA15:INFORMACJEDOTYCZĄCEPRZEPISÓW PRAWNYCH 15.1.Przepisyprawnedotyczącebezpieczeństwa,zdrowiaiochronyśrodowiskaspecyficznedlasubstancjilub mieszaniny Listymiędzynarodowe X = wymienione. Składnik EINECS ELINCS NLP Ustawa o kontroli substancji toksyczny ch (TSCA) DSL NDSL PICCS (Filipińs ki wykaz chemikal iów i substan cji chemicz nych) ENCS IECSC AICS KECL (koreańs ki wykaz istniejąc ych substanc ji chemicz nych) Woda X X - X - X X X Pyłyditlenkutytanu X X - X X X X X Przepisy krajowe Klasyfikacja WGK Klasazagrożeniawód= niejestniebezpiecznydlawód(klasyfikacjawłasna) Składnik Klasyfikacja wody w Niemcy (VwVwS) Niemcy - TA-Luft Klasa Pyłyditlenkutytanu nwg - nicht wassergefährdend (non-hazardous to waters). Strona 9 / 11

10 15.2.Ocenabezpieczeństwachemicznego Ocenabezpieczeństwachemicznego/Raporty(CSA/CSR)niesąwymaganewprzypadkumieszanin SEKCJA 16: INNE INFORMACJE Pełnatreśćodnośnychzwrotów Hw sekcji2i3 CAS - Chemical Abstracts Service EINECS/ELINCS -Europejskiwykazistniejącychprzemysłowych substancji chemicznych/wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych PICCS -Filipińskiwykazchemikaliówisubstancjichemicznych IECSC -Chińskiwykazistniejącychsubstancjichemicznych Legenda TSCA - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz DSL/NDSL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych ENCS - Japán létezo és új vegyi anyagok AICS - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances) KECL -KoreańskiwykazistniejącychibadanychsubstancjichemicznychNZIoC - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych WEL - Ograniczone w miejscu pracy TWA -Średniaważonawczasie ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists IARC -MiędzynarodowaAgencjads.BadańnadRakiem (AmerykańskaKonferencjaPaństwowychHigienistówPracy) DNEL -Pochodnyniepowodującyefektówpoziom PNEC -Przewidywaneniepowodująceefektówstężenie RPE -Środkiochronydrógoddechowych LD50 - Zabójcza Dawka 50% LC50 -Stężenieśmiertelne50% EC50 -Skutecznestężenie50% NOEC -StężeniebezobserwowanegoEfect POW -Współczynnikpodziałuoktanol:woda PBT -Trwały,Bioakumulacji,toksyczne vpvb -bardzotrwałe,bardzobioakumulacji ADR -Umowyeuropejskiejdotyczącejmiędzynarodowegoprzewozu drogowego towarów niebezpiecznych IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code OECD -OrganizacjaWspółpracyGospodarczejiRozwoju BCF -Współczynnikabiokoncentracji(BCF) Najważniejszeodnośnikidoliteraturyiźródełdanych Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association MARPOL -Międzynarodowakonwencjaozapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki ATE -Szacunkowatoksycznośćostra VOC -Lotnezwiązkiorganiczne Klasyfikacjaiprocedurawykorzystanaw celudokonaniaklasyfikacjimieszaninzgodniezrozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]: Zagrożeniafizyczne Napodstawiedanychzbadań Zagrożeniadlazdrowia Metoda obliczeniowa Zagrożeniadlaśrodowiska Metoda obliczeniowa Poradydotycząceszkoleń Szkoleniezwiązanezeświadomościąozagrożeniach,łączniezoznakowaniami,kartamicharakterystykiproduktu(SDS), indywidualnywyposażeniem ochronnym ihigienawmiejscupracy. Opracowano przez Data aktualizacji Podsumowanie aktualizacji WydziałBezpieczeństwaProdukcji(BHP)Tel.++049(0) lip-2018 AktualizacjasystemówtworzeniakartSD,zastępujeChemGesSDSNo.227. Oświadczenie Informacjepodanew niniejszejkarciecharakterystyki(sds)sąwłaściwewedługnaszejwiedzy,posiadanychinformacjii wiaryw dniuichpublikacji.podaneinformacjezostałystworzonejedyniejakowytycznecodobezpiecznego postępowania,stosowania,przetwarzania,przechowywania,transportu,utylizacjiiuwolnieniainiemogąbyćuważaneza jakąkolwiekgwarancjęlubspecyfikacjęjakościową.niniejszeinformacjeodnosząsiędoszczególnegoiokreślonego materiałuimogąbyćnieważne,jeślininiejszymateriałjeststosowanywrazzjakimkolwiekinnym materiałem/innymi Strona 10 / 11

11 materiałamilubw jakimkolwiekprocesietechnologicznym,jeśliniezostałotookreślonew niniejszym tekście Koniec karty charakterystyki Strona 11 / 11

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 42918 Wzórcząsteczkowy H14 N4 O2 Pt 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 42686 Wzórcząsteczkowy Pt:Ru; 95.2:4.8 wt% 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 05-gru-2011 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A10752 Synonimy Gelose. Nr CAS

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A13137 Nr CAS 609-36-9 Wzórcząsteczkowy C5 H9 N O2 Numer rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 46972 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A11461 Nr CAS 85-86-9 Wzórcząsteczkowy C22H16N4O Numer rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 43372 Nr CAS 13813-42-8 Wzórcząsteczkowy ErI3 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 3 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 13219 Wzórcząsteczkowy C15 H21 DyO6. xh2 O 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 15-paź-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 45084 Nr CAS 7440-57-5 Wzórcząsteczkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 22-gru-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : L15029 Synonimy Polyoxyethylene(20)sorbitan

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 19-paź-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 43398 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 02-lis-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A16266 Synonimy 4-(alpha-D-glucosido)-D-glucose

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 10458 Nr CAS 25470-96-6 Wzórcząsteczkowy C24 H22 O3 PRh 1.2.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A14300 Nr CAS 75708-92-8 Wzórcząsteczkowy C19 H19 N7 O6.2H2

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 11250 Synonimy Neodymium trioxide.; Neodymium sesquioxide;

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 46945 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : J61249 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 20-lut-2012 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A12919 Synonimy Monosodium glutamate

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 26-wrz-2009 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : L08423 Nr CAS 18531-99-2 Wzórcząsteczkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : J62692 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 42871 Nr CAS 7440-06-4 Nr WE. 231-116-1 Wzórcząsteczkowy Pt

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : H30253 Synonimy Carbon, activated. Nr CAS 7440-44-0 Wzórcząsteczkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 00155 Nr CAS 7440-74-6 Nr WE. 231-180-0 Wzórcząsteczkowy In

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : B24390 Synonimy 1-Butyl butyrate; Butyl butanoate; Butanoic

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : J60496 Nr CAS 89226-75-5 Wzórcząsteczkowy C35 H38 N4 O6.2HCl

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 39560 Nr CAS 136-53-8 Wzórcząsteczkowy C16 H30 O4 Zn 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 14-5670-10 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : J66364 Nr CAS 7413-34-5 Wzórcząsteczkowy C20 H20 N8 Na2 O5

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 42894 Wzórcząsteczkowy Pt:Rh; 90:10 wt% 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 26-wrz-2009 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 11306 Synonimy Erbium Trinitrate

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 15-gru-2011 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A13736 Synonimy (2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 13216 Nr CAS 30618-31-6 Wzórcząsteczkowy C6 Er2 O12.10H2 O

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 14-mar-2011 Wersja Nr 4 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : AN0035 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 23-wrz-2009 Wersja Nr 2 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 31997 Synonimy cis-9-octadecenoic

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 39665 Nr CAS 2314-97-8 Wzórcząsteczkowy CF3 I 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 24-maj-2011 Wersja Nr 5 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : EP, PB, PO 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : J66820 Nr CAS 191114-48-4 Wzórcząsteczkowy C43 H65 N5 O10 1.2.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 21-kwi-2009 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 16797 Synonimy 2-Propanone-d6;

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 22-wrz-2009 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 00428 Synonimy Antimony Regulus;

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 12-paź-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 00005 Nr CAS 7429-90-5 Nr WE.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 12-paź-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 00004 Nr CAS 7429-90-5 Nr WE.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 09-lip-2014 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A15782 Synonimy alpha,alpha-dipyridyl;

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 4 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 14-5602-01 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 14199 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 10004 Nr CAS 14873-63-3 Wzórcząsteczkowy PtCl2 [(C6 H5)(CN)]2

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 15-lip-2014 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A10431 Synonimy 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 12-lip-2013 Wersja Nr 2 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : SR0191 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : H51016 Nr CAS 459-02-9 Wzórcząsteczkowy C9 H12 F N 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 29-cze-2011 Wersja Nr 3 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : SR0020, SR0032, SR0033, SR0035,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 28-sty-2015 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A10527 Synonimy ((2-Hydroxyphenyl)

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 21-wrz-2009 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 33356 Synonimy Cyanic acid,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 11-paź-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 12163 Synonimy Gold Trichloride.;

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 11312 Nr CAS 13760-83-3 Wzórcząsteczkowy Er F3 Numer rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 44584 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 10-wrz-2009 Wersja Nr 2 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : R30164501 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 22-wrz-2009 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 11498 Synonimy Argentum. Nr

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 11323 Nr CAS 95838-16-7 Wzórcząsteczkowy Ce(SO4)2. xh2 O 1.2.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A12181 Synonimy C.I. 26105; Lipid crimson; Scarlet Red; Solvent

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 16-lis-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : B21187 Synonimy 7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 26-cze-2006 Wersja Nr 2 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 20835 Nr CAS 15768-18-0 Nr WE.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 15-wrz-2011 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A16254 Nr CAS 18851-33-7 Nr

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 17-lip-2013 Wersja Nr 2 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : CM0149 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania / Data aktualizacji 27-maj-2015 Wersja 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania / Data aktualizacji 27-maj-2015 Wersja 1 Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporzadzeniu (WE) No. 1907/2006 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Kod wyrobu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 2 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A17947 Nr CAS 60-10-6 Wzórcząsteczkowy C13 H12 N4 S 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 10-gru-2007 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 36551 Synonimy Deuterated THF.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 14-mar-2011 Wersja Nr 4 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : AN0025 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 07-gru-2009 Wersja Nr 3 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 403140000; 403140050; 403140100;

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : L18341 Nr CAS 288-42-6 Wzórcząsteczkowy C3 H3 N O 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 45496 Nr CAS 206986-90-5 Wzórcząsteczkowy Ag3 C6 H5 O7. xh2

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 08-kwi-2009 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A16158 Synonimy Iodine Bromide.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 28-paź-2009 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A10395 Synonimy 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 04-lut-2013 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : J60290 Synonimy Thioglycolic

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 26-sie-2009 Wersja Nr 2 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 349050000; 349050500; 349051000;

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 26-wrz-2009 Wersja Nr 3 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 424490000; 424490020; 424490025;

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 04-paź-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 00100 Nr CAS 7440-50-8 Wzórcząsteczkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 04-paź-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 00095 Nr CAS 7440-50-8 Wzórcząsteczkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 04-paź-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 00098 Nr CAS 7440-50-8 Wzórcząsteczkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 10-wrz-2009 Wersja Nr 5 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 215470000; 215470010; 215472500

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 06-sie-2009 Wersja Nr 3 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 202860000; 202860010; 202860051;

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 02-mar-2009 Wersja Nr 3 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : J63075 Synonimy Amet; Glutamic

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 26-mar-2012 Wersja Nr 3 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 125120000; 125121000; 125125000

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 2 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 44224 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania / Data aktualizacji 10-kwi-2015 Wersja 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania / Data aktualizacji 10-kwi-2015 Wersja 1 Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporzadzeniu (WE) No. 648/2004 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Kod wyrobu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 18-sty-2012 Wersja Nr 3 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : SR0181 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 25-paź-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 00010 Nr CAS 7429-90-5 Nr WE.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A15575 Synonimy Lanthanum trichloride heptahydrate. Nr CAS

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 11-lut-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : A18668 Nr CAS 7632-00-0 Nr WE.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania / Data aktualizacji 04-lut-2016 Wersja 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania / Data aktualizacji 04-lut-2016 Wersja 1 Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporzadzeniu (WE) No. 1907/2006 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Kod wyrobu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data przygotowania 21-maj-2010 Wersja Nr 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa wyrobu Cat No. : 43090 Synonimy Platinous chloride

Bardziej szczegółowo