SPRAWOZDANIE STAROSTY POLKOWICKIEGO. z dnia 17 stycznia 2013 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polkowickiego za rok 2012.

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE STAROSTY POLKOWICKIEGO. z dnia 17 stycznia 2013 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polkowickiego za rok 2012."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE STAROSTY POLKOWICKIEGO z dnia 17 stycznia 2013 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polkowickiego za rok Na podstawie art.38 b ust.3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm. / składam roczne sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polkowickiego za rok Komisja Bezpieczeństwa w myśl art.38a ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym została powołana w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Zgodnie z przyjętym planem pracy, Komisja w roku 2012 r. obradowała na trzech posiedzeniach. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 29 marca 2012 r., gdzie Dyrektor Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych omówił plan zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Polkowickiego. W swoim wystąpieniu stwierdził, że stan dróg powiatowych jak i gminnych jest dobry, należy jednak uzupełnić ubytki w jezdniach zaznaczając, iż są to jedynie zabiegi kosmetyczne Kolejnym punktem posiedzenia było podsumowanie przez przedstawicieli służb, inspekcji i straży akcji Bezpieczne ferie oraz akcji Bezpieczna Zima. Witold Trzmielewski Komendant Powiatowy Policji w Polkowicach szczegółowo omówił działania Policji w czasie zimy, których ważnym elementem było skupienie się na kontroli miejsc gromadzenia się osób bezdomnych i pomocy tym osobom. Sylwester Jatczak z KP PSP zaznaczył, iż najwięcej zdarzeń dotyczyło zgłoszeń mieszkańców w sprawie nieszczelności instalacji grzewczych oraz ulatniających się gazów spalinowych. W chwili obecnej dochodzi do masowych wypaleń pól, gdzie do akcji gaszenia jednostki KP PSP wyjeżdżają nawet do 27 razy dzienne. Pan Jatczak wystąpił z propozycją likwidacji wysepek na jezdni w Szklarach Górnych, gdyż wozy strażackie podczas akcji nie mieszczą się w pasie jezdni i może to doprowadzić do wywrotki wozu bojowego. Starosta zobowiązał Pana Komendanta KP PSP o przedstawienie tego problemu na posiedzeniu Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która przedłoży stosowny wniosek w/w sprawie do Starosty Lubińskiego. Józef Usowicz, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował, iż w okresie zimowym nie zachodziła konieczność kontroli odśnieżania dachów, ponieważ małe opady śniegu nie stwarzały zagrożenia dla konstrukcji nośnych obiektów wielkopowierzchniowych. Mirosław Sienkiewicz, Komendant Straży Miejskiej omówił działania podejmowane w zakresie kontroli różnych placówek i obiektów oraz podjętych w związku z tym czynności. Oznajmił, że w czasie Akcji Zima strażnicy miejscy zwrócili szczególną uwagę na pomoc osobom bezdomnym. Następnym punktem posiedzenia było zapoznanie członków Komisji ze sprawozdaniem rocznym z działalności Komisji za 2011r. Sprawozdanie Członkowie Komisji zaakceptowali jednogłośnie. Uczestniczący w posiedzeniu Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Oddział w Legnicy Pan Jacek Pabisek oznajmił, że obecny system finansowania przez państwo zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej jest niewystarczający. Każde oszczędności w budżecie odbijają się na środkach, jakie otrzymuje Regionalny Zarząd, a tym samym na jakości usług organizowanych przez spółki. Środki te są z każdym rokiem coraz mniejsze, a cieki coraz bardziej zaniedbane. Powiat Polkowicki jest specyficznym powiatem gdyż na jego terenie znajduje się ok. 12% wałów województwa dolnośląskiego oraz 22% cieków wodnych i potrzebne tu są duże środki na melioracje, gdyż cieki szybko zarastają ze względu na ich nizinny charakter. Następnie zabrał głos Szef Hydrokompleksu Pan Robert Pratkowiecki, który przedstawił problematykę składowania odpadów poflotacyjnych, zabezpieczeń technicznych przed awarią zbiornika ŻM oraz możliwości techniczne składowiska. Id: FLNQY-MERTS-VBXSF-WXORZ-GXHPN. Podpisany Strona 1

2 Dyrektor Zakładu Hydrotechnicznego Pan Wiesław Świerczyński, zapoznał uczestników posiedzenia z polityką rozwojową KGHM PM S.A. do 2042 r. oraz wariantami rozbudowy składowiska ŻM, przedstawiając szczegółową koncepcje budowy drugiego składowiska w rejonie południowym od zbiornika ŻM. Jak poinformował zebranych, będzie to zbiornik, który powstanie w rejonie miejscowości Tarnówek, Dąbrowa, Żelazny Most, Rynarcice, południe Zbiornika Żelazny Most i będzie o wiele bezpieczniejszy ponieważ składowany będzie urobek poflotacyjny w postaci pulpy poodpadowej, a nie jak obecnie odpady z dużą ilością wody. Pani Izabela Majewicz-Spigiel - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach, przedstawiła opinię na temat bezrobocia na terenie Powiatu Polkowickiego oraz środków finansowych na staże i likwidację bezrobocia. Najbardziej obciążające budżet PUP są dotacje dla małych firm, natomiast najmniej kosztowne są prace interwencyjne. Stopa bezrobocia w powiecie jest na stałym poziomie. Komendant Powiatowy Policji poinformował członków Komisji o brakach kadrowych oraz o konieczności oddelegowania dużej części funkcjonariuszy do pracy przy Euro 2012, w związku z powyższym zwiększą się zadania stawiane przed Komendą w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego na terenie powiatu. Podsumowując wystąpienie Dyrektora PUP, Dyrektora RZMiUW, Dyr. KGHM PM S.A. O/ZH oraz szefów służb Starosta podziękował wszystkim za prawidłową realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu w okresie zimowym jak i w całym 2011 roku, który był dla Powiatu Polkowickiego bardzo pomyślny.na tym pierwsze posiedzenie Komisji w 2012r. zakończono. Drugie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 23 maja 2012 r. i przebiegało następująco: Przedstawiono sprawozdania z zakresu zagrożeń, porządku publicznego na terenie Powiatu Polkowickiego oraz przygotowania służb, inspekcji i straży, urzędów gmin oraz placówek oświatowych do zbliżającego się okresu wakacji letnich. Pan Witold Trzmielewski Komendant Powiatowy Policji w Polkowicach stwierdził, że odnotowano spadek przestępstw i wypadków drogowych. Poważnym zagrożeniem pozostaje nadal problem narkomanii wśród młodzieży oraz wzrost kradzieży samochodów. W ramach programu Razem bezpieczniej, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach przeprowadzili dotychczas i prowadzą nadal pogadanki, prelekcje, spotkania z rodzicami uczniów stwarzających trudności wychowawcze. Przeprowadzono rozmowy profilaktyczno - ostrzegawcze z uczniami wykazującymi symptomy demoralizacji lub stwarzającymi trudności wychowawcze na terenie szkół lub innych placówek oświatowychoraz przeprowadzane są prelekcje dla uczniów z tematyki uzależnień. Przeprowadzane są też instruktaże dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół z zakresu procedur postępowania nauczycieli i metod współpracy szkół z policją w sytuacji zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością oraz demoralizacją. W okresie wakacyjnym Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach uruchomi, podobnie jak w latach poprzednich programy prewencyjne, których skuteczność potwierdzono w poprzednich latach. Będą to min. programy, które zapewniać mają bezpieczeństwo osobom poruszającym się środkami transportu publicznego. Komendant Straży Miejskiej w Polkowicach, Pan Mirosław Sienkiewicz oznajmił, że obecnie Straż jest w trakcie realizacji wielu projektów mających za zadanie zaznajomienie młodzieży z procedurami bezpiecznego zachowania się. Realizowane jest to w ramach wielu programów, m.in. takich jak Strażomania. Pan Józef Usowicz - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że właściciele obiektów wywiązują się prawidłowo ze swoich obowiązków i do chwili obecnej nie odnotowano żadnych zdarzeń, które wymagałyby działań restrykcyjnych w stosunku do właścicieli obiektów. W opinii Pani Ewy Gudowskiej Z-cy Powiatowego Inspektora Weterynarii - poziom bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie Powiatu Polkowickiego jest wysoki. Nie odnotowano żadnych nadzwyczajnych zdarzeń wymagających podjęcia szczególnych działań ze strony Inspektoratu Weterynarii. Po zakończeniu wystąpień szefów służb, inspekcji i straży Starosta podziękował wszystkim obecnym za dotychczasowa pracę na rzecz bezpieczeństwa w Powiecie Polkowickim. Poprosił jednocześnie dyrektorów placówek oświatowych o przedstawienie problematyki przygotowania placówek do okresu letniego. Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie Pani Monika Urbaniak-Halla stwierdziła, że jest w trakcie przygotowania 6 turnusów dla młodzieży / w sumie 250 dzieci/, która będzie przebywać na wakacjach w Przemkowie. Sprzęt do zabaw jest wyremontowany i przygotowany na potrzeby młodych wczasowiczów. Id: FLNQY-MERTS-VBXSF-WXORZ-GXHPN. Podpisany Strona 2

3 Dyrektor Placówki Socjalizacyjnej Skarbek w Polkowicach stwierdziła, że 95 % wychowanków Placówki wyjedzie na wakacje poza Powiat Polkowicki. Inspektor ds. BHP dokonał sprawdzenia i dopuścił plac zabaw z wyposażeniem do zabaw w okresie lata. Pan Zbigniew Gołębiowski - Dyrektor Zespołu Szkół w Polkowicach serdecznie podziękował Policji i Straży Miejskiej za działania profilaktyczne, które prowadzone są na terenie szkoły. Dyrektor wystąpił z propozycją aby we wrześniu zorganizować spotkanie przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej z uczniami. Spotkanie poświęcone byłoby uwagom Policji i Straży Miejskiej kierowanym do młodzieży nagannie zachowującej się w okresie ferii letnich, a które byłyby wynikiem obserwacji zachowań w okresie wolnym od zajęć. Pozostali dyrektorzy szkół potwierdzili, że na terenie placówek nie będą prowadzone w okresie letnim kolonie ani nie otwierają placów zabaw. W związku ze zbliżającym się letnim okresem wypoczynku dzieci i młodzieży Starosta Polkowicki przekazał na piśmie wytyczne dla służb, inspekcji i straży w zakresie wzmożenia kontroli: pojazdów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek, punktów sprzedaży lodów punktów żywienia zbiorowego, a także otwartych akwenów wodnych i stanu technicznego urządzeń na placach zabaw. Starosta zwrócił się też z prośbą do Burmistrzów, Wójtów Powiatu Polkowickiego o: a) zapewnienie szczególnego nadzoru nad stanem bezpieczeństwa w miejscach wypoczynku i zabaw w okresie wakacji na terenie miast i gmin powiatu, b) ścisłą współpracę z funkcjonariuszami służb, inspekcji i straży Powiatu Polkowickiego w okresie prowadzonych kontroli oraz prowadzonych działań profilaktycznych, c) wspieranie inicjatywy tworzenia turystycznych punktów informacyjnych, d) współpracę z lokalnymi mediami, celem propagowania prowadzonych działań skierowanych na zapewnienie bezpiecznego wypoczynku, e) dokonanie na szczeblu miast i gmin kontroli placów zabaw, f) zabezpieczenia wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania. Na posiedzeniu komisji poruszony został także temat dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa w czasie EURO Pan Trzmielewski, Komendant Policji w Polkowicach stwierdził, że wg oceny, niebezpieczne będą dni 8, 12, 14 czerwca, w których odbywać będą się mecze we Wrocławiu. W związku z powyższym Komenda już wyznaczyła specjalne 4 grupy Policjantów do zabezpieczenia min. przejazdów i innych zadań związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa uczestnikom meczy. Ponadto na terenie rynku w Polkowicach będzie zorganizowana Strefa Kibica, gdzie codziennie przez okres trwania EURO w godz do teren rynku będzie kontrolowało 6-8 policjantów oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej. Komendant Straży Miejskiej potwierdził znaczenie zadań, jakie stoją przed Strażą Miejską w związku z organizacją Strefy Kibica, a tym samym wagę zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Polkowic. Następnie głos zabrał Pan Sebastian Kluczyński prokurator z Prokuratury Rejonowej, który stwierdził, że od 1 czerwca 2012 r. w Prokuraturze Rejonowej w Głogowie jak i Lubinie zostaną uruchomione całodobowe dyżury prokuratorów w celu szybszej realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem uczestników imprezy Euro Starosta podsumowując przygotowania do Euro 2012 przedstawił stanowisko i oczekiwania Wojewody Dolnośląskiego w zakresie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem oraz wzmożonego nadzoru gmin, w tym GCZK, poprzez analizę zagrożeń takich jak: - wzmożone ruchy migracyjne ludności obcego pochodzenia w szczególności pochodzących z krajów arabskich, - wzmożonego zainteresowania osób takimi obiektami jak zbiornik ŻM., Maksam Polska S.A. w Chocianowcu czy KGHM PM SA, - zapewnienia odpowiedniej ochrony imprez masowych, w tym wspólnego oglądania na telebimach meczów EURO 2012 na rynku w Polkowicach, Id: FLNQY-MERTS-VBXSF-WXORZ-GXHPN. Podpisany Strona 3

4 - wzmożonej aktywności kibiców w szerzeniu nietolerancji, rasizmu itp., - masowych zachowań krytycyzmu i niezadowolenia z osiągnięć Państwa Polskiego, - prób zakupu materiałów wybuchowych. W dniu 16 listopada 2012 r. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polkowickiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PCZK), na którym Starosta poprosił szefów służb, inspekcji i straży powiatu o przedstawienie sprawozdań z zakresu przebiegu akcji Bezpieczne wakacje" oraz stanu bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. Pan Krzysztof Płaskonka - Naczelnik Prewencji KP Policji oznajmił, że Funkcjonariusze Polkowickiej Policji przeprowadzili szereg pogadanek z młodzieżą w 15 placówkach oświatowych na temat bezpiecznych zachowań oraz potencjalnych zagrożeń podczas letniego wypoczynku. Skontrolowano 46 autokarów wyjeżdżających z dziećmi na letni wypoczynek, przeprowadzono 9 pogadanek z organizatorami letniego wypoczynku. Pan Witold Trzmielewski - Komendant Powiatowy Policji w Polkowicach podsumowując stan bezpieczeństwa na terenie powiatu stwierdził, że wykrywalność sprawców przestępstw na terenie powiatu wynosi 74%. W ostatnim okresie znacząco wzrosła ilość kradzieży samochodów oraz wypadków z udziałem nietrzeźwych rowerzystów. Zmalała natomiast ilość wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Pan Mirosław Sienkiewicz Komendant Straży Miejskiej w Polkowicach stwierdził, że w okresie wakacji razem z funkcjonariuszami Policji skontrolowano 720 razy miejsca zabaw, 113 razy obiekty sportowe, 45 razy ścieżki zdrowia, 191 razy miejsca kąpieli oraz 258 razy miejsca sprzedaży alkoholu. Pan Wiktor Husar - Komendant PSP w Polkowicach stwierdził, że wakacje przebiegły spokojnie. Wspólnie z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i Powiatowym Lekarzem Weterynarii przeprowadzono czterokrotnie kontrole obiektów, w których przebywały dzieci. Skontrolowano stan zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz stan sanitarno higieniczny, zagrożeń nie stwierdzono. Co do stanu zagrożenia przeciwpożarowego powiatu, jednostki KP PSP w Polkowicach do pożaru wyjechały ponad 900 razy. Były to wyjazdy w większości do zdarzeń o małym stopniu zagrożenia. Ogólnie można powiedzieć, że stopień zagrożenia utrzymuje się na poziomie lat ubiegłych. Pan Jan Mielnikiewicz - Powiatowy Inspektor Sanitarny - ocenił przebieg wakacji jako bardzo spokojny, bez żadnych niepokojących zdarzeń. Stwierdził, ze na terenie powiatu nie odnotowano zdarzeń mających znamiona kryzysu czy epidemii. Pan Grzegorz Kowalik - Powiatowy Lekarz Weterynarii - stwierdził, że ze względu na upalne lato pojawiło się wiele kleszczy pasożytujących na psach. Nie były to jednak okoliczności zagrażające w bezpośredni sposób ludziom. Zauważył, że w Powiecie Polkowickim zmalała populacja lisów. Natomiast wzrosła ilość pokąsań przez zwierzęta domowe. Głos w sprawie zasad odśnieżania dachów wielkopowierzchniowych w okresie zimowym zabrał Józef Usowicz - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Powiedział, że na terenie powiatu mamy 55 obiektów o dachach wielkopowierzchniowych, a za odśnieżanie dachów odpowiadają właściciele tych obiektów. Natomiast do końca miesiąca listopada mają obowiązek przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektu. Ponadto w dniu 8 listopada br. Zarządzeniem Starosty Polkowickiego nr 21/2012 powołano komisję ds. kontroli stanu odśnieżania dachów. Pan Robert Brzezicki -Dyrektor PZDP z siedzibą w Przemkowie omówił plan zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Polkowickiego sezonu 2012/2013, a który został już przesłany do gmin oraz szefów służb, inspekcji i straży Powiatu Pokowickiego. Pan Dyrektor poinformował wszystkich o fakcie zabezpieczenia odpowiedniej ilości materiałów do posypywania dróg w ilościach podobnych do roku ubiegłego. Sprzęt niezbędny do zimowego utrzymania dróg jest stale modernizowany. Pan Dyrektor poinformował, ze Zarząd Powiatu zdecydował o zakupie siatki przeciwśnieżnej, która będzie wystawiona na drodze powiatowej na odcinku droga nr 3 Grabik. Pan Marek Tramś - Starosta Polkowicki zaznaczył również, że sezon zimowy to nie tylko kwestia odpowiedniego utrzymania dróg, ale również problematyka związana z zabezpieczeniem okresu ferii świątecznych i zimowych młodzieży, przy czym zwrócił się z prośbą do Burmistrzów, Wójtów, dyrektorów placówek oświatowych Powiatu Polkowickiego o: a) zapewnienie szczególnego nadzoru nad stanem bezpieczeństwa w miejscach wypoczynku i zabaw w okresie ferii zimowych na terenie miast i gmin powiatu, Id: FLNQY-MERTS-VBXSF-WXORZ-GXHPN. Podpisany Strona 4

5 b) ścisłą współpracę z funkcjonariuszami służb, inspekcji i straży Powiatu Polkowickiego w okresie prowadzonych kontroli oraz prowadzonych działań profilaktycznych, c) współpracę z lokalnymi mediami, celem propagowania prowadzonych działań skierowanych na zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci, d) zabezpieczenia wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania. A do szefów służb, inspekcji i straży z apelem o wzmożone kontrole w ramach swych kompetencji. Następnie Starosta Polkowicki, nawiązując do przesłanego wcześniej członkom Komisji projektu Opinii budżetu Powiatu Polkowickiego na rok 2013" stwierdził, że Zarząd Powiatu Polkowickiego zakończył ostatecznie prace nad budżetem w dziale bezpieczeństwo. Zapewnił, że w budżecie zostały zabezpieczone środki na bieżące potrzeby związane z bezpieczeństwem powiatu, w tym również na nagrody, konkursy czy dodatkowe służby. Projekt przedłożonej opinii budżetu z zakresu zabezpieczenia środków finansowych na funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Polkowickiego został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich członków Komisji. Na tym wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zakończono. Id: FLNQY-MERTS-VBXSF-WXORZ-GXHPN. Podpisany Strona 5

PLAN PRACY Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2016 rok

PLAN PRACY Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2016 rok STAROSTWO POWIATOWE W NAMYSŁOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBYWATELSKICH ZATWIERDZAM. ZKO.5510.2.2016 PLAN PRACY Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2016 rok Lp. Termin realizacji Temat

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2018 rok

P L A N P R A C Y Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2018 rok S T A R O S T W O P O W I A T O W E W NA M Y S Ł O W I E W Y D Z I A Ł Z A R Z Ą D Z A N I A K R Y Z Y S O W E G O I S P R A W O B Y W A T E L S K I C H ZATWIERDZAM. ZKO.5510.1.2018 P L A N P R A C Y Komisji

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 717 INFORMACJA STAROSTY CHEŁMSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Lublin, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 717 INFORMACJA STAROSTY CHEŁMSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 717 INFORMACJA STAROSTY CHEŁMSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Starosty Choszczeńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku

Sprawozdanie Starosty Choszczeńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku Sprawozdanie Starosty Choszczeńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku Ustawa o samorządzie powiatowym nakłada na jego organ szereg zadań publicznych, a jednym z nich jest podejmowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za rok 2012

SPRAWOZDANIE Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za rok 2012 SPRAWOZDANIE Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za rok 2012 W związku z art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu realizacji zadań Starosty w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/227/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/227/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/227/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za rok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014

SPRAWOZDANIE Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014 SPRAWOZDANIE Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014 W związku z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY MAKOWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE STAROSTY MAKOWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2015 ROK SPRAWOZDANIE STAROSTY MAKOWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2015 ROK Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR I/3/2019 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 1 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR I/3/2019 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 1 lutego 2019 r. UCHWAŁA NR I/3/2019 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku w 2018 roku Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA I POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA I POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA I POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2012 ROK Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2019 rok

PLAN PRACY Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2019 rok STAROSTWO POWIATOWE W NAMYSŁOWIE Wydział ZATWIERDZAM STAROSTA NAMYSŁOWSKI Konrad Gęsiarz ZKO.5510...2019 PLAN PRACY Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2019 rok Lp. Termin realizacji Temat Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA BYTOMIA ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA BYTOMIA ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA BYTOMIA ZA ROK 2014 Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA I POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA I POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2015 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA I POWIATU NOWOSĄDECKIEGO ZA 2015 ROK Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Nr 1/2016 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok

Sprawozdanie Nr 1/2016 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok Sprawozdanie Nr 1/2016 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok Na podstawie art. 38b, pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz.1445) składam

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM ZA ROK 2011 SO-IV.5511.1.2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM ZA ROK 2011 Na podstawie art. 38b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Funkcjonariusze zabezpieczyli 19 imprez masowych, w tym 16 sportowych i 3 koncerty w Wągrowcu angażując do tego znaczne siły osobowe i sprzętowe.

Funkcjonariusze zabezpieczyli 19 imprez masowych, w tym 16 sportowych i 3 koncerty w Wągrowcu angażując do tego znaczne siły osobowe i sprzętowe. Odprawa roczna wągrowieckiej policji 8 stycznia w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyła się narada roczna podsumowująca wyniki osiągnięte przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /22/ 2014 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR /22/ 2014 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR /22/ 2014 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Żnińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM ZA ROK 2010 Na podstawie art. 38b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/15/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/15/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/15/2015 RADY GMINY NIEBORÓW w sprawie uchwalenia planu pracy oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieborów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 i art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY ŻNIŃSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok

SPRAWOZDANIE STAROSTY ŻNIŃSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok SPRAWOZDANIE STAROSTY ŻNIŃSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zobowiązała samorządy powiatowe do utworzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018r.

UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018r. UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego na 2019r. Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lutego 2016 r. Poz. 1004 SPRAWOZDANIE STAROSTY WĘGROWSKIEGO. z dnia 20 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 1 lutego 2016 r. Poz. 1004 SPRAWOZDANIE STAROSTY WĘGROWSKIEGO. z dnia 20 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 lutego 2016 r. Poz. 1004 SPRAWOZDANIE STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 564 SPRAWOZDANIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO. z dnia 12 stycznia 2016 r.

Wrocław, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 564 SPRAWOZDANIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO. z dnia 12 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 564 SPRAWOZDANIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO z dnia 12 stycznia 2016 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok

Bardziej szczegółowo

P O S I E D Z E N I A

P O S I E D Z E N I A 2 0 1 4 1. 30.06.2014 r. 1. Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Prudniku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. Projekt w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Żninie na 2017 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA DLA POWIATU GORZOWSKIEGO

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA DLA POWIATU GORZOWSKIEGO Załącznik do uchwały nr 53/X/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 września 2015 r. POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2015 2020

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/359/2014 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 14 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/359/2014 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 14 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/359/2014 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2019 RADY MIEJSKIEJ W KOLE. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kole na 2019 rok

UCHWAŁA NR / /2019 RADY MIEJSKIEJ W KOLE. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kole na 2019 rok Projekt złożony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole UCHWAŁA NR / /2019 RADY MIEJSKIEJ W KOLE Z dnia stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kole na

Bardziej szczegółowo

P O S I E D Z E N I A Lp. Data Temat, cel r. 1. Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, Komendy Powiatowej

P O S I E D Z E N I A Lp. Data Temat, cel r. 1. Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, Komendy Powiatowej 2 0 1 7 1. 15.05.2017 r. 1. Zaopiniowanie pracy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku

Bardziej szczegółowo

JEST BEZPIECZNIE - PODSUMOWANIE EFEKTÓW PRACY ŚWIĘTOKRZYSKICH POLICJANTÓW W 2016 R.

JEST BEZPIECZNIE - PODSUMOWANIE EFEKTÓW PRACY ŚWIĘTOKRZYSKICH POLICJANTÓW W 2016 R. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/137619,jest-bezpiecznie-podsumowanie-efektow-pracy-swietokrzyskich-policjantow-w-2 016-r.html Wygenerowano: Wtorek, 26 grudnia 2017, 07:15 Strona

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XXVII/../2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 stycznia 2013 roku

- Projekt - Uchwała Nr XXVII/../2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 stycznia 2013 roku - Projekt - Uchwała Nr XXVII/../2013 Rady Powiatu w sprawie: uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2013 rok. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1061

Wrocław, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1061 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1061 Sprawozdanie Starosty Lubińskiego z dnia 23 stycznia 2013 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok

Bardziej szczegółowo

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie powiatu krośnieńskiego.

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie powiatu krośnieńskiego. Zarządzenie Nr 5/2012 Starosty Krośnieńskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi

Bardziej szczegółowo

JEST BEZPIECZNIE - PODSUMOWANIE EFEKTÓW PRACY ŚWIĘTOKRZYSKICH POLICJANTÓW W 2016 R.

JEST BEZPIECZNIE - PODSUMOWANIE EFEKTÓW PRACY ŚWIĘTOKRZYSKICH POLICJANTÓW W 2016 R. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/137619,jest-bezpiecznie-podsumowanie-efektow-pracy-swietokrzyskich-policjantow-w-2 016-r.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 05:19 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/2013 STAROSTY MAKOWSKIEGO. z dnia 11 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2013 STAROSTY MAKOWSKIEGO. z dnia 11 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 29/2013 STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz ustalenia Regulaminu Pracy Na podstawie art. 38a ust. 1, 5, 6 i 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

Konferencja Czad i ogień obudź czujność.

Konferencja Czad i ogień obudź czujność. Konferencja Czad i ogień obudź czujność. Działania Powiatu Poznańskiego na rzecz mieszkańców w zakresie prewencji przeciwpożarowej. Paweł Kurosz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1066 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA WROCŁAWIA. z dnia 4 stycznia 2013 r.

Wrocław, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1066 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA WROCŁAWIA. z dnia 4 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1066 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 4 stycznia 2013 r. z działalności funkcjonującej przy Prezydencie Wrocławia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/351/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 17 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/351/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 17 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/351/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR OR STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 10 stycznia 2017 r.

SPRAWOZDANIE NR OR STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 10 stycznia 2017 r. SPRAWOZDANIE NR OR.551.2.1017 STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 stycznia 2017 r. Starosty Zielonogórskiego dla Rady Powiatu Zielonogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2018 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 2 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Nr 2/2018 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 2 stycznia 2018 r. Zarządzenie Nr 2/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2018 roku Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/159/2017 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 13 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/159/2017 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 13 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/159/2017 RADY GMINY NIEBORÓW w sprawie uchwalenia planu pracy oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieborów na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 i art.21 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R.

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. (Projekt) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. Poz. 987 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO. z dnia 5 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. Poz. 987 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO. z dnia 5 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. Poz. 987 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO z dnia 5 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Bardziej szczegółowo

Id: 17CEAC32-D816-4E7F-BC60-A7334A51F47C. Podpisany Strona 1

Id: 17CEAC32-D816-4E7F-BC60-A7334A51F47C. Podpisany Strona 1 SPRAWOZDANIE z dnia 31 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku W 2017 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pracowała w następującym składzie: Przewodniczący: Antoni

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XL/255/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 stycznia 2018 r.

U C H W A Ł A NR XL/255/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 stycznia 2018 r. U C H W A Ł A NR XL/255/2018 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy oraz przyjęcia planów pracy Komisji. Na podstawie art. 18 ust.1 i art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ W ROKU 2005 Załącznik do uchwały Nr.... /.. Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia.....2006r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ W ROKU 2005 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Radomiu

Urząd Miejski w Radomiu Urząd Miejski w Radomiu Źródło: http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/1078,uchwala-nr-2732008-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-z-dzialalnosci-kom isji-bezpi.html Wygenerowano: Wtorek, 10 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/86/2016 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 27 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/86/2016 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 27 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/86/2016 RADY GMINY NIEBORÓW w sprawie uchwalenia planu pracy oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieborów na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU ŚREMSKIEGO ZA ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU ŚREMSKIEGO ZA ROK DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 lutego 2016 r. Poz. 1046 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU ŚREMSKIEGO ZA ROK 2015 Zgodnie z art. 38b ust.

Bardziej szczegółowo

3!/ UCHWAŁA NR XXVII/159/05 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2005 roku

3!/ UCHWAŁA NR XXVII/159/05 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2005 roku 3!/ UCHWAŁA NR XXVII/159/05 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Siedlcach i planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2006 rok. Na podstawie 14 ust. 1-4

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0063/1/1-1/06 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego w dniu roku

PROTOKÓŁ NR 0063/1/1-1/06 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego w dniu roku PROTOKÓŁ NR 0063/1/1-1/06 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego w dniu 12.01.2006 roku Obecni: Według załączonej listy obecności (zał. nr 1 do protokołu). Porządek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi 1. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Styczeń

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2012

BEZPIECZEŃSTWO W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2012 BEZPIECZEŃSTWO W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2012 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2012 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.280.000 zł. (w latach 2000-2012 około

Bardziej szczegółowo

Zadania realizacyjne programu

Zadania realizacyjne programu Zadania realizacyjne programu Zagrożenia Cele Zadania i formy realizacji Realizator Partnerzy Termin Koordynator 1 2 3 4 5 6 7 1. Ograniczenie 1. Rozpoznawanie zagrożeń demoralizacją i na bieżąco czynów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 16 listopada 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 74/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 16 listopada 2017 roku ZARZĄDZENIE NR 74/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie: w sprawie utworzenia i powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA LATA DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA LATA DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr... /2017 z dnia.. stycznia 2017 r. POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 167/2018

PROTOKÓŁ NR 167/2018 OR.IV.0022.1.10.2018 PROTOKÓŁ NR 167/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 marca 2018 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 1685

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 1685 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 1685 SPRAWOZDANIE NR 1 KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W WYSZKOWIE z dnia 9 stycznia 2013 r. z działalności za rok 2012.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2015. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr III/19/2015. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 29 stycznia 2015 r. Uchwała Nr III/19/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Słubicach, zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słubicach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

Priorytety Straży Gminnej przyjęte 2013r

Priorytety Straży Gminnej przyjęte 2013r STRAŻ GMINNA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI Priorytety Straży Gminnej przyjęte 2013r Czystość i porządek w Gminie Ochrona spokoju i porządku publicznego Przeciwdziałanie alkoholizmowi Bezpieczeństwo i porządek

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 252/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Legnicy

ZARZĄDZENIE Nr 252/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Legnicy ZARZĄDZENIE Nr 252/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA ROK 2015

PLAN DZIAŁANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA ROK 2015 ZATWIERDZAM: STAROSTWO POWIATOWE w DZIERŻONIOWIE SO.5530.1.2015 PLAN DZIAŁANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA ROK 2015 OPRACOWAŁ: Dzierżoniów, grudzień 2014 r. Uwagi o 1 2 3 4 5 - Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK PRACY

ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK PRACY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/138109,lomzynscy-funkcjonariusze-podsumowali-rok-pracy.html Wygenerowano: Środa, 15 lutego 2017, 14:35 ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /15 RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR / /15 RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia 29 stycznia 2015 roku Projekt uchwały przygotowany przez Starostę Pabianickiego UCHWAŁA NR / /15 RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Pabianickiego z działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 1 Lp. Zamierzony cel Zadania Sposób realizacji Instytucje realizujące Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 22 lutego 2012 r. Poz. 763 SPRAWOZDANIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 22 lutego 2012 r. Poz. 763 SPRAWOZDANIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 lutego 2012 r. Poz. 763 SPRAWOZDANIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2012 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2016 Starosty Kluczborskiego z dnia 21 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 4/2016 Starosty Kluczborskiego z dnia 21 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 4/2016 Starosty Kluczborskiego z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w 2016 roku. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU STRZELECKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2010

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU STRZELECKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2010 KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU STRZELECKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2010 Strzelce Opolskie styczeo 2011 Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeostwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/28/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR III/28/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR III/28/2015 Rady Powiatu z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2015 rok Na podstawie 44 ust. 2 Statutu Powiatu ego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2003 r.

Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2003 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Legionowie nr V/.49/2003 z dnia 19 lutego 2003 roku I KWARTAŁ miesiąc tematy posiedzeń styczeń Zaopiniowanie budżetu gminy na rok 2003. Zapoznanie z działalnością

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata Załącznik do uchwały Nr XXXI/230/13 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 30 grudnia 2013 r. Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata

Bardziej szczegółowo

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Data publikacji : 31.01.2013 Analiza stanu bezpieczeństwa - rok 2012 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/89/19 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 31 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR IV/89/19 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 31 stycznia 2019 r. UCHWAŁA NR IV/89/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Na podstawie art. 38 b ust. 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krapkowickim za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krapkowickim za 2014 rok Starostwo Powiatowe w Krapkowicach Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krapkowickim za 2014 rok Krapkowice, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/238/2018 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 26 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR LI/238/2018 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 26 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR LI/238/2018 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 26 stycznia 2018 r w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nieborów oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieborów na 2018 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

podpalaniem śmietników

podpalaniem śmietników Podstawowym czynnikiem kształtującym bezpieczeństwo publiczne i wpływającym na jego społeczną ocenę są uwarunkowania społeczne. Ciągłym przemianom społeczno - gospodarczym towarzyszą coraz częściej takie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 969 SPRAWOZDANIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 969 SPRAWOZDANIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 969 SPRAWOZDANIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2015 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Komisja Polityki Społecznej Rady Miasta Katowice 09.01.2014 r. Straż Miejska w Katowicach mając

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/261/06 Rady Powiatu w Bochni z dnia 14 lutego 2006 roku

Uchwała Nr XXX/261/06 Rady Powiatu w Bochni z dnia 14 lutego 2006 roku Uchwała Nr XXX/261/06 Rady Powiatu w Bochni z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania Starosty Bocheńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bocheńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/2007 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Z DNIA 21 LUTEGO 2007 ROKU. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu na 2007 rok

UCHWAŁA NR V/31/2007 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Z DNIA 21 LUTEGO 2007 ROKU. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu na 2007 rok UCHWAŁA NR V/31/2007 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Z DNIA 21 LUTEGO 2007 ROKU w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu na 2007 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/301/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 lutego 2014r.

Uchwała nr XLVI/301/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 lutego 2014r. Uchwała nr XLVI/301/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013 Na podstawie art. 38b ust. 3 Ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 919 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA TYCHY Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W ROKU 2013 Na podstawie art. 38

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 19 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2017 roku Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 123/09. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 maja 2009r.

PROTOKÓŁ NR 123/09. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 maja 2009r. PROTOKÓŁ NR 123/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 maja 2009r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 42/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 25 września 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 42/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 25 września 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 42/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 25 września 2015 r., w godz. 8 00 9 10 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia... 2013 r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnica w 2013r. Na

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 marca 2013 r. Poz SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA LUBLIN. z dnia 17 stycznia 2013 r.

Lublin, dnia 15 marca 2013 r. Poz SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA LUBLIN. z dnia 17 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 1495 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA LUBLIN z dnia 17 stycznia 2013 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO, GOSPODARKI FINANSOWEJ, RZEMIOSŁA I USŁUG RADY GMINY NA 2016 ROK

PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO, GOSPODARKI FINANSOWEJ, RZEMIOSŁA I USŁUG RADY GMINY NA 2016 ROK PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO, GOSPODARKI FINANSOWEJ, RZEMIOSŁA I USŁUG RADY GMINY NA 2016 ROK 1. 1. Analiza wniosków stałych Komisji Rady Gminy wypracowanych podczas konsultacji projektu

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009. Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2018 ZALECENIA

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2018 ZALECENIA ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Krzysztof Kozłowski Szczecin, dnia 07 grudnia 2017 r. BZK-2.68.1.15.2017.AU BEZPIECZNE FERIE

Bardziej szczegółowo