SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej powyżej 14000,-Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE PRZEDSIEBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNLANEJ sp. z o.o. w Brodnicy ZNAK SPRAWY 1/ADM/ Zatwierdził Brodnica

2 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Wykonawca winien zapoznać się z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, przed przystąpieniem do sporządzania oferty. 2. Oferty składane przez Wykonawców powinny odpowiadać postanowieniom SIWZ. 3. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ Wykonawca winien wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentu nie dotyczy Wykonawcy należy wpisać nie dotyczy. 4. Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać nie zmieniony. 5. Oferty, niezgodne z Ustawą Prawo zamówień publicznych lub takie, których treść nie odpowiada treści SIWZ zostaną odrzucone, a spośród tych, które nie podlegają odrzuceniu, w tym Wykonawca nie został wykluczony, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza. 6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i realizowana będzie przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Nord Partner sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który jest brokerem obsługującym Zamawiającego. 2. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. Gajdy 13, Brodnica TEL./FAX REGON NIP Reprezentowany przez Janusz Posłuszny Prezes Spółki Eugeniusz Skonieczka V-ce Prezes 3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem procedur zamówienia powyżej EURO a poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm). 3. Podstawa prawna wyboru trybu postępowania: art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia ubezpieczenie obejmuje: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi ubezpieczenia od ognia Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych auto-casco usługi ubezpieczenia assistance Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA od dnia do dnia z zastrzeżeniem dla ubezpieczeń komunikacyjnych, dla których polisy będą wystawiane indywidualnie na okres jednego roku zgodnie z terminami ekspiracji poszczególnych polis, które określone są w załączniku nr 10 2

3 6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Posiadają przewidziane prawem zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: a) Posiadają pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 100%, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz.U. Nr 211, poz. 2060) - na dzień roku. b) Posiadają kapitały własne w wysokości min PLN na dzień r. 4. Posiadają wiedzę i doświadczenie. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym celu powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie w odniesieniu do warunków określonych w: pkt 1 i 2, 3 lit. a - warunki te musi spełnić każdy wykonawca, pkt 3lit. b i 4 - warunki te wykonawcy mogą spełnić łącznie. Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na podstawie przedłożonych dokumentów, określonych w oparciu o oświadczenia stanowiące Załącznik nr 5 i 6 do SIWZ, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku. Zamawiający wezwie na podstawie art. 26 ust. 3 wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 3

4 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Zezwolenie do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski zgodnie z wymogami ustawy o działalności ubezpieczeniowej ( Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn.zm.). 2. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada możliwość realizacji zamówienia, zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy,.z którego wynikać będzie wysokość: a) pokrycia marginesem wypłacalności środkami własnymi min. 100% - według stanu na dzień r. b) kapitałów własnych w wysokości PLN na dzień r. - sporządzone na załączniku nr 5 Dodatkowo do oferty wykonawca dołączy: Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli upoważnienie do jej złożenia nie wynika z przepisów bądź z zapisów właściwego rejestru KRS. Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, listę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda umowę regulującą współpracę tych wykonawców. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 6 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeśli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych wyżej składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę potwierdzający odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. 8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO 1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie, w formie faksu lub drogą elektroniczną do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. W przypadku przekazania dokumentów w formie faksu, każda ze stron zobowiązana jest na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 2. Jeżeli pisemne zapytanie Wykonawcy wpłynie do niego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej. 5. Zamawiający nie zamierza organizować zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający lub Wykonawcy mogą przekazać pisemnie, fax-em lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazania pism, o których mowa w formie fax-u lub droga elektroniczną, każda ze stronna żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4

5 7. Osobami uprawnionymi do składania wyjaśnień Wykonawcom są: - w zakresie części formalnej Eugeniusz Skonieczka tel. (56) od poniedziałku do piątku w godz do w zakresie przedmiotu zamówienia Aneta Sakowska tel. (56) od poniedziałku do piątku w godz do Adres strony elektronicznej zamawiającego: Adres poczty elektronicznej 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. Ewentualne wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert, zawiesza bieg tego terminu, do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 1 Oferta winna być przygotowana na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2 Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 3 Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4 W przypadku, gdyby Wykonawca dołączył do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie kopii dokumentu) przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub notariusza. 5 Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek przedstawić oryginały złożonych przez siebie dokumentów lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 6 Wykonawca winien złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne (oferty wariantowej) spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 7 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnie, nieścieralnym pismem drukowanym (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego). 8 W przypadku załączenia dokumentów w językach obcych, niezbędne jest przedstawienie tłumaczenia dokumentów na język polski. 9 Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku Wykonawca winien wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. Pozostała część oferty będzie dopuszczona do wglądu dla wszystkich zainteresowanych. 10 Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. odpisu z rejestru sądowego). 11 Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. 12 Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści wraz z wykazem załączników. Wszystkie strony oferty w tym wszystkie załączniki winny być ponumerowane. 13 Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany bądź poprawki winny być parafowane przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy. 14 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego i oznaczona w następujący sposób: 5

6 OFERTA na kompleksowe ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Brodnicy nie otwierać przed 13 stycznia 2012, godz. 10:00 15 Koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 16 Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty. 17 W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejne koperty oznaczone jak w punkcie 14 i 15 z dodaniem słowa ZMIANA lub WYCOFANIE. 18 Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści, po upływie terminu do składania ofert. 19 Ważność i odrzucanie ofert Oferta zostanie odrzucona w sytuacji, gdy wystąpią okoliczności określone w art. 89 Ustawy Prawo zamówień publicznych W razie wystąpienia przesłanek ustawowych określonych w art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych lub określonych w niniejszej specyfikacji, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę. 2. Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku od wartości brutto przedmiotu ubezpieczenia. 3. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę. 4. Ponadto należy dokonać podziału ceny na ryzyka zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat, w godz Termin składania ofert upływa dnia 13 stycznia 2012 roku, o godz Oferty złożone w innym miejscu, niż wskazane w pkt.1 lub złożone po terminie wskazanym w pkt. 2, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 1. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy przybędą w dniu 13 stycznia 2012, o godz. 10 : 00 do siedziby Zamawiającego w pokoju nr 9 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. Informacje te odnotowywane są w protokole postępowania. 4. Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnienia dotyczących złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 6

7 14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY OSTATECZNEJ, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: Zadanie I a) cena oferty 80 % b) fakultatywne klauzule ubezpieczenia 20 % Ad a) Ad b) W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 pkt. x 80 % W kryterium Fakultatywne klauzule ubezpieczenia przyjmując wagę 20% zagwarantowanie lepszych warunków od wymaganych, punktowane będzie w następujący sposób: Fakultatywne = suma punktów x 20% klauzule ubezpieczenia za klauzule fakultatywne (suma punktów za podkategorie A-J) Punktacja za klauzule fakultatywne Ocena punktowa = suma ocen za podkategorie A-J A. Ubezpieczenie mienia Ubezpieczenie mienia Lp Klauzule fakultatywne Ilość pkt. Włączenie strajków, zamieszek i aktów terroryzmu, gdzie przez akty 5 terroryzmu rozumie się usiłowanie lub użycie przemocy dla osiągnięcia A celów politycznych lub społecznych, skierowanej przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia limit w systemie I ryzyka PLN Brak pokrycia 0 B W przypadku wyczerpania limitów odpowiedzialności określonych w systemie I ryzyka ubezpieczający będzie miał prawo do wystąpienia o uzupełnienie limitów na warunkach zawartej umowy 10 C D Brak 0 Klauzula wypłaty zaliczki Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej 5 odpowiedzialności za szkodę wypłaca zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości 50% szacunkowych kosztów naprawy Brak 0 Klauzula składowania odpowiedzialność za mienie składowane 5 bezpośrednio na podłodze również w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. Brak 0 7

8 E Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko powstania wszelkich czystych strat finansowych u poszkodowanych - ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia strat finansowych, nie będących następstwem szkody rzeczowej lub osobowej. Limit: PLN 5 Brak 0 F G Objęcie ochroną ryzyka szkód wyrządzonych celowo przez Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność limit odpowiedzialności zł Brak 0 Objęcie ochroną ryzyka szkód spowodowanych przez osoby w stanie 5 nietrzeźwości Brak 0 10 Ubezpieczenia komunikacyjne Uznanie deklarowanych przez Ubezpieczającego wartości pojazdów i przyjęcie ich jako obowiązujących sum ubezpieczenia, w przypadku szkody H całkowitej wysokość odszkodowania wypłacana do wysokości 10 deklarowanych sum ubezpieczenia pojazdów (niezmienność sumy ubezpieczenia). Wypłata odszkodowania do wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody 0 Objęcie ochroną w ramach ubezpieczenia autocasco szkód spowodowanych pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających 15 I Brak 0 Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego 30 niedbalstwa reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się członków zarządu Spółki J Brak OCZYWISTE OMYŁKI. Zamawiający poprawia w ofercie: 1. oczywiste omyłki pisarskie, 2. oczywiste omyłki rachunkowe, które w szczególności poprawia w następujący sposób: 1) w przypadku mnożenia sumy ubezpieczenia i liczby jednostek miar, przy czym za jednostkę miary Zamawiający rozumie stawkę/ składkę ubezpieczeniową, wyrażoną w promilach, procentowo bądź kwotowo: a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi sumy ubezpieczenia oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz sumę ubezpieczenia, b) jeżeli sumę ubezpieczenia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis sumy ubezpieczenia, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny; 2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: 8

9 a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia, b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie; 3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część: a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia, b) jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie, c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny. 4) Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 1 uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. 16. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY OSTATECZNEJ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów. 2. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający wybierze spośród złożonych ofert, ofertę z najniższą ceną. 3. Zamawiający niezwłocznie poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. d) terminie, określonym zgodnie z ustawą pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. W powiadomieniu przesłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, Zamawiający poda miejsce i termin zawarcia umowy. 4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 5. Jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 oraz zgodnie z przesłankami określonymi w art. 94 ust. 2 ustawy pzp. 6. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez dokonywania ich ponownej oceny, chyba że wystąpią przesłanki, o których mowa w art.93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 3 lit. a, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9

10 18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY. 1. Integralną część Umowy stanowi SIWZ i oferta ostateczna Ubezpieczyciela. 2. Wzór umowy generalnej. 19. PRZEWIDYWANA ZMIANA UMOWY. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może w szczególności na: 1. zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, modernizację i ulepszenie środków trwałych, wdrażanie nowych inwestycji 2. zmianie ilości posiadanych przez Zamawiającego mienia na podstawie umów cywilnoprawnych nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia 3. zmianie ilości pojazdów nabywanych przez Zamawiającego 4. likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji, w tym sprzedaży pojazdów 5. zmiana sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej 6. zmianie wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia; 7. zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności, 8. korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 9. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej w specyfikacji 10. zmiany przewidziane w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia określone w SIWZ 11. zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. 20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w art. 179 i następne Pzp; 21. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. 22. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 23. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego, w szczególności w następujących przypadkach: a) wzrostu wartości ubezpieczanego majątku, b) nowo nabywanego mienia, c) podwyższenia lub uzupełnienia skonsumowanych limitów sum ubezpieczenia/ gwarancyjnych, d) zmiany ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku konieczności zawarcia umów uzupełniających dla konkretnych rodzajów ubezpieczeń sporządzone zostaną odpowiednie umowy określające szczegółowo przedmiot, zakres i termin udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 10

11 Załączniki: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Załącznik nr 10 Załącznik nr 11 Formularz oferty Informacje ogólne Opis posiadanych zabezpieczeń Szkodowość Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy Pzp Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy Pzp wzór umowy ubezpieczenia generalnego Opis przedmiotu zamówienia wykaz mienia wykaz pojazdów wykaz sprzętu elektronicznego 11

12 ZAŁĄCZNIK NR 1- OFERTA DANE WYKONAWCY: Nazwa Wykonawcy REGON NIP NR KRS Siedziba Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oferujmy wykonanie przedmiotu ubezpieczenia USŁUGA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE PRZEDSIEBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNLANEJ sp. z o.o. w Brodnicy za cenę brutto (za cały 12 miesięczny okres ubezpieczenia) :...zł (słownie złotych:...) Przedmiot ubezpieczenia budynki wg wykazu Nakłady w obcych środkach trwałych Pozostałe środki trwałe wg wykazu Środki obrotowe Mienie niskocenne w tym tablice informacyjne, pojemniki na odpady użytkowane w Spółdzielni Mieszkaniowej, Wspólnot Mieszkaniowych i BTBS w Brodnicy Mienie pracownicze, uczniowskie Wartości pieniężne Ubezpieczenie mienia za pełny 12 miesięczny okres ubezpieczenia suma ubezpieczenia / limit (PLN) zł zł ,15 zł zł Limit PLN Limit PLN Limit PLN Stawka (%) składka za 12 m-cy (PLN) Składka za ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku sumy i zakres zgodnie z SIWZ zł Składka za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Przedmiot ubezpieczenia Sprzęt stacjonarny suma ubezpieczenia / limit (PLN) ,89 zł Stawka (%) składka za 12 m-cy (PLN) Sprzęt przenośny 9.686,03 zł 12

13 Składka za ubezpieczenie odpowiedzialności Cywilnej..zł sumy i zakres zgodnie z SIWZ Składka za ubezpieczenia komunikacyjne sumy i zakres zgodnie z SIWZ Rozbicie składki....zł Suma ubezpieczenia AC Suma NW Okres ubezpieczenia Lp. Numer rejestracyjny Rodzaj pojazdu Wyposażenie specjalistyczne bez VAT składka OC składka NNW składka Autocasco Assistance 1 CBR M587 Autobus , ,00-2 CBR M870 Autobus , ,00-3 CBR K084 Autobus , ,00-4 CBR L824 Autobus , ,00-5 CBR N558 Autobus , ,00-6 CBR 1A45 Autobus , ,00-7 CBR X572 Autobus , ,00-8 CBR 19CK Autobus , ,00-9 CBR Y125 Autobus 3 000, ,00-10 CBR 46AF 11 CBR T794 Ciężarowy śmieciarka Ciężarowy śmieciarka , , , ,00-12 CBR W149 Ciężarowy 6 000, ,00 13 CBR 02ET Ciężarowy 7 000, ,00 14 CBR 18PT Specjalny myjący 2 000, ,00 15 CBR R884 Ciężarowy pług 20000,00+posypywarko-solarka KUPPER 85000, , ,00-16 CBR 50FT Ciągnik rolniczy pług 5 000, , ,00-13

14 17 CBR V989 Ciągnik rolniczy pług 1 500,00+ Motyl l 000, , ,00-18 CBR 04PC Przyczepa ciężarowa 2 000, CBR E838 Przyczepa rolnicza 2 800, CBR J185 Przyczepa rolnicza 1 500, CBR W153 Specjalny pogrzebowy 3 500, ,00-22 CBR 71GH Przyczepa , CBR 80AC Osobowy , ,00 24 CBR 76GM Pogrzebowy , ,00 25 CBR 15JS Przyczepa 1 000, CBR 90MA 27 CBR 09RL 28 CBR 45TV Ciężarowy wywóz śmieci Samochód ciężarowy wywóz śmieci Samochód ciężarowy wywóz śmieci , , , , , ,00-29 CBR 09TT Autobus , ,00-30 CBR 57SW Ciągnik rolniczy pług 6 000,00+ rozsiewacz 5000, , ,00-31 CBR 79NN Przyczepa rolnicza 6 000, CBR 16LG Samochód ciężarowy , ,00 33 Melex , ,00-34 Mikrociągnik 3 000, ,00-35 Mikrociągnik 3 000, , Przyczepa do przewozu osób Ładowarka teleskopowa Brodson Nordic zamiatarka elewatorowa 700, , , ,

15 39 Zamiatarka , ,00-40 Melex , ,00-41 Mikrociągnik 4 000, ,00-42 Piaskarko Solarka , , CBR 40XK Autobus ,00-44 CBR 79VR Przyczepa ciężarowa rolnicza , CBR 58YF CBR 86SE Samochód ciężarowy Samochód ciężarowy wywóz śmieci , , , , CBR 3E55 Samochód ciężarowy , ,00-48 Ładowarka kołowa , ,00-49 CBR 3T58 Ciągnik rolniczy pług 6 600,00+ rozsiewacz Motyl 2764, , ,00-50 RĘBARKA BEAR CAT Rozsiewacz Nawozów i Wapna Suma , ,00 Razem razem razem razem 15

16 Klauzule FAKULTATYWNE Ubezpieczenie mienia Lp Klauzule fakultatywne Ilość pkt. * Włączenie strajków, zamieszek i aktów terroryzmu, gdzie przez akty 5 terroryzmu rozumie się usiłowanie lub użycie przemocy dla osiągnięcia A celów politycznych lub społecznych, skierowanej przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia limit w systemie I ryzyka PLN Brak pokrycia 0 B W przypadku wyczerpania limitów odpowiedzialności określonych w systemie I ryzyka ubezpieczający będzie miał prawo do wystąpienia o uzupełnienie limitów na warunkach zawartej umowy 10 C D Brak 0 Klauzula wypłaty zaliczki Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej 5 odpowiedzialności za szkodę wypłaca zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości 50% szacunkowych kosztów naprawy Brak 0 Klauzula składowania odpowiedzialność za mienie składowane 5 bezpośrednio na podłodze również w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. Brak 0 E Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko powstania wszelkich czystych strat finansowych u poszkodowanych - ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia strat finansowych, nie będących następstwem szkody rzeczowej lub osobowej. Limit: PLN 5 Brak 0 F G Objęcie ochroną ryzyka szkód wyrządzonych celowo przez Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność limit odpowiedzialności zł Brak 0 Objęcie ochroną ryzyka szkód spowodowanych przez osoby w stanie 5 nietrzeźwości Brak 0 10 Ubezpieczenia komunikacyjne Uznanie deklarowanych przez Ubezpieczającego wartości pojazdów i H przyjęcie ich jako obowiązujących sum ubezpieczenia, w przypadku szkody całkowitej wysokość odszkodowania wypłacana do wysokości deklarowanych sum ubezpieczenia pojazdów (niezmienność sumy ubezpieczenia)

17 I J Wypłata odszkodowania do wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody 0 Objęcie ochroną w ramach ubezpieczenia autocasco szkód spowodowanych 15 pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających Brak 0 Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego 30 niedbalstwa reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się członków zarządu Spółki Brak 0 *zaznaczyć właściwe TAK/NIE Ponadto: 1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 2. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany. 4. W razie wyboru naszej oferty osobą upoważnioną do podpisania umowy jest (podać imię, nazwisko, funkcję): 5. OFERTĘ niniejszą składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. 6. Wykonawca oświadcza, że następujący zakres zamówienia powierzy do wykonania następującym Podwykonawcom : 1.Podwykonawca : Zakres zamówienia.. 2. Podwykonawca : 2.1. Zakres zamówienia.. 7. Zastrzeżenie wykonawcy: Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 1). 2). 3)... 4) dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) 17

18 Informacje ogólne Załącznik nr 2 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. NAZWA Brodnica ul. Gajdy 13 DOKŁADNY ADRES , TELEFON, FAX Sp. z o.o. STATUS PRAWNY Numer REGON: NIP: PKD: Z Zatrudnienie 98 osób, przychody za 2011r zł Miejsca prowadzenia działalności L.p. Rodzaj placówki Adres 1. Siedziba baza ul. Gajdy13 Brodnica 2. Składowisko ul. Ustronie Brodnica 3. domek letniskowy Ośrodek Zbiczno 4. Oraz teren miasta Brodnicy 18

19 Ubezpieczeniu nie podlegają : pozycja z ewidencji ST Drogi wartość ksiegowa zł, agregat prądotwórczy wartość księgowa zł Wartość środków trwałych została podana bez VAT Nie występują obiekty o konstrukcji płyta warstwowa wypełniona pianką /styropianem ŚRODKI OBROTOWE Rodzaj Wartość maksymalna przewidywana w okresie ubezpieczenia (w tys. zł) Wartość średnia w ciągu roku Materiały/surowce , ,00 Produkcja w toku , ,00 Wyroby gotowe Towary Inne Razem Procent łącznej wartości środków obrotowych składowany na wolnym powietrzu 10 % Łatwopalne lub wybuchowe środki obrotowe stanowią one 40 % łącznej wartości środków obrotowych (stacja paliw) UBEZPIECZENIE GOTÓWKI Miejsce przechowywania Maksymalna wartość gotówki i papierów wartościowych w ciągu dnia Maksymalnie w jednej Razem we wszystkich lokalizacji lokalizacjach Schowki ogniotrwałe Pozostałe , ,00 Lp. Schowki służące do przechowywania gotówki Rodzaj Ilość Pogotowie kasowe - gotówka pozostawiana w kasie Wartość Razem w tego maksymalna rodzaju schowkach w tym rodzaju schowka 1 Kaseta stalowa , ,00 2 Szafa stalowa , ,00 19

20 Nie wszystkie otwory zewnętrzne lokali znajdujących się w piwnicach i na parterach lub do których jest dostęp z tarasów, balkonów, dachów itp., w których jest przechowywana gotówka są okratowane lub zabezpieczone GOTÓWKA TRANSPORTOWANA Maksymalna kwota jednego transportu Przeciętna kwota transportów miesięcznie , ,00 1. Czy transportów dokonuje koncesjonowana firma ochrony mienia? nie 2. Czy gotówka może być przenoszona bez zabezpieczenia technicznego (brak torby / walizki) tak, max. do kwoty ,00 zł 3. Czy gotówka może być przewożona pojazdem nieprzystosowanym (nie spełniającym wymogów Rozporządzenia) tak, max. do kwoty ,00 zł 20

21 Załącznik nr 3 Opis posiadanych zabezpieczeń Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe Rodzaje zabezpieczeń Zastosowanie w lokalizacjach [%] (% lokalizacji wyposażony w zabezpieczenia) 2 zamki w tym jeden atestowany o zwiększonej 100% odporności Dozór bezpośredni własne służby 80% Dozór bezpośredni koncesjonowana firma 20% ochrony Alarm miejscowy 100% Okratowanie/zabezpieczenie otworów Kasa, baza paliw zewnętrznych lokali znajdujących się w piwnicach i na parterach lub do których jest dostęp z tarasów, balkonów, dachów itp. 21

22 Załącznik nr 4 Szkodowość Stan na OC komunikacyjne rok Liczba szkód Wypłacone rezerwa odszkodowania Autocasco rok Liczba szkód Wypłacone rezerwa odszkodowania NNW brak szkód pozostałe ubezpieczenia Liczba szkód Wypłacone odszkodowania rezerwa Rodzaj ubezpieczenia Oc działalności Szkody rzeczowe Oc działalności Szkody rzeczowe Oc działalności Szkody rzeczowe Oc działalności Szkody rzeczowe 22

23 Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY NA PODSTAWIE ART.44 w związku z art. 22 Ja reprezentując firmę jako (stanowisko) upoważniony przez SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USŁUGA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE PRZEDSIEBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNLANEJ sp. z o.o. w Brodnicy OŚWIADCZAMY, ŻE: 1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia 3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. 1) Firma znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi na poziomie powyżej 100%. a. Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wg stanu na dzień r. wynosił %. b. Firma posiada kapitały własne w wysokości zł na dzień miejscowość, data / podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/ *niepotrzebne skreślić 23

24 Załącznik nr 6 Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 24 Pzp OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 24 PZP (pieczęć wykonawcy ) SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USŁUGA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE PRZEDSIEBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNLANEJ sp. z o.o. w Brodnicy OŚWIADCZAMY, ŻE: Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,...dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) *niepotrzebne skreślić 24

25 ZAŁĄCZNIK NR 7 WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO zawarta w dniu..2011r. w.. przez : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Brodnicy reprezentowany przez : 1) 2) zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER sp.z o. o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Fałata 94 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: , wysokość kapitału zakładowego ,00 PLN z jednej strony a.... reprezentowanym przez: 1)..., 2) zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego o sygnaturze.. zawiera się umowę o następującej treści: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na usługi ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne. 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie, odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzoną działalnością oraz ubezpieczenia komunikacyjne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Brodnicy. 2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje zał. Nr 8 Opis przedmiotu ubezpieczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej Umowy. 3 OKRES UBEZPIECZENIA Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta na okres: od dnia do dnia umowy ubezpieczenia których zawarcie nastąpi w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy objęte będą ochroną ubezpieczeniową do czasu ich ukończenia na warunkach niniejszej Umowy. 4 25

26 ZASADY UBEZPIECZENIA 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową integralną część niniejszej Umowy. 2. W wykonaniu niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia w oznaczonym w tych umowach okresie w oparciu o postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia określające zakres i koszt ubezpieczenia. 5 NIEZMIENNOŚĆ UMOWY 1. W okresie obowiązywania Umowy warunki ubezpieczenia, w tym określone Ogólne Warunki Ubezpieczenia, nie mogą zostać zmienione w stosunku do treści oferty. 2. Zmiana Umowy może nastąpić tylko w okolicznościach, przewidzianych w pkt. 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia generalnego, a treścią ogólnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść Umowy. 4. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią SIWZ, decyduje treść SIWZ, oraz oferta Wykonawcy. 6 SKŁADKI 1. Łączna wysokość składki wynosi: Płatność składki dokonana zostanie na konto Wykonawcy w sześciu równych ratach wysokości i terminach określonych w polisach. 7 ROZWIĄZANIE UMOWY 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku rozwiązania Umowy jak w pkt 1, Wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał on ochrony ubezpieczeniowej. 8 ROZSTRZYGANIE SPORÓW Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm.) 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z Umową składane są przez strony tej Umowy, powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane listem poleconym. 3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności ustawa kodeks cywilny, ustawa o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawa Prawo zamówień publicznych. 5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy oraz Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 26

27

28 Załącznik nr 8 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Ubezpieczenie od ognia i innych skutków żywiołów Mienie ubezpieczane według wartości księgowej brutto, bez względu na wiek i stopień umorzenia, zużycia technicznego, z odszkodowania nie będzie potrącana amortyzacja, zużycie techniczne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorygowania sum ubezpieczenia w przypadku przejścia ryzyka ubezpieczeniowego z/na Zamawiającego wskutek zawarcia i/lub zmian umów dzierżawy, użyczenia, najmu, zakupu czy sprzedaży itp. Wykaz mienia stanowi załącznik nr 9, Dane dotyczące środków trwałych uwzględniają stan na dzień 30 listopada 2011 roku 1. Okres ubezpieczenia: od dnia 1 lutego 2012 r. do 31 stycznia 2013r. 2. Miejsca ubezpieczenia: Teren miasta Brodnicy wszystkie miejsca prowadzenia działalności (obecne i przyszłe). Automatyczne objęcie ochroną nowych miejsc ubezpieczenia. 3. Zakres ubezpieczenia: 3.1 Ubezpieczenie winno objąć w szczególności następujące ryzyka: pożar, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna w przedmiot ubezpieczenia, upadek statku powietrznego, silny wiatr (huragan), deszcz nawalny, powódź (nie dopuszcza się wprowadzenia limitu na ryzyko powodzi oraz ograniczenia terytorialnego obowiązywania tego ryzyka w umowie ubezpieczenia), zalanie w tym również na skutek szybko topniejących mas śniegu, zalanie przez wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, zalanie przez osoby trzecie, zapadanie i osuwanie się ziemi, uderzenie pojazdu, w tym szkód spowodowanych przez pojazdy własne, upadek drzew, budynków lub budowli na ubezpieczone mienie, grad, śnieg, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, trzęsienie ziemi, skażenie i/lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia oraz koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną. Nie dopuszcza się wprowadzania jakiegokolwiek ograniczenia zakresu czy wprowadzania limitu odpowiedzialności na ww ryzyka w związku z przedmiotem ubezpieczenia, ubezpieczyciel odpowiada do wysokości zgłoszonych sum ubezpieczenia mienia. 3.2 Ubezpieczenie winno także objąć poniższe ryzyka zgodnie z definicją: Przepięcie jako szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych (w szczególności w sieciach energetycznych i instalacjach elektrycznych i elektronicznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego i zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Dopuszcza się wprowadzenie limitu na ryzyko przepięcia w wyniku niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego. Limit odpowiedzialności zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Włączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej z limitem zł na jedno i wszystkie zdarzenia Dewastację jako rozmyślne zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie bez konieczności pokonania zabezpieczeń w systemie I ryzyka dla budynków i budowli, elementów stałych budynków, 28

29 urządzeń, środków obrotowych i wyposażenia w tym dewastację wiat komunikacyjnych i tablic informacyjnych na terenie miasta Brodnicy, w wysokości PLN na wszystkie lokalizacje, w tym podlimit na ryzyko graffiti oraz podlimit zł na ryzyko stłuczenia szyb z uwzględnieniem kosztów dodatkowych wynikających z napraw (nadgodziny, dni świąteczne, nocne). Wypłata odszkodowania następuje do wartości odtworzeniowej (nowej) nie więcej niż do ustalonego powyższej limitu odpowiedzialności. 4.Przedmiot ubezpieczenia: budynki (wraz z infrastrukturą wewnętrzną obejmującą min. okablowanie, siec internetową, elementy stałe wbudowane i złączone na stałe z substancją budynku w tym podłogi, zabudowy itp.), budowle urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe (w tym materiały i przyrządy do bieżącej działalności, materiały w czasie wykonywania prac na terenie Brodnicy, zapasy, środki czystości, materiały promocyjne), wartości pieniężne; meble i pozostałe drobne wyposażenie w tym pojemniki na odpady użytkowane w Spółdzielni Mieszkaniowej, Wspólnot Mieszkaniowych i BTBS w Brodnicy w systemie I ryzyka. Ochroną ubezpieczeniową winno być objęte także mienie tymczasowo wyłączone z użytkowania pow. 30 dni z zastrzeżeniem, że gaśnice oraz inne instalacje ppoż. są stale utrzymywane w gotowości do użycia. 5.Sumy i system ubezpieczenia Ubezpieczenie według wartości: budynki, budowle, urządzenia i wyposażenie, nakłady adaptacyjne wartości księgowe brutto; środki obrotowe ubezpieczenie według wartości zakupu lub wytworzenia;, mienie niskocenne, mienie pracownicze i uczniowskie oraz wartości pieniężne (w szczególności: krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle, znaczki skarbowe, gwarancje i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę), gotówka oraz pozostałe znaki wartościowe według wartości nominalnej, mienie pracownicze i uczniowskie- system I ryzyka, ubezpieczone według wartości odtworzeniowej. Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, dla mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto stanowi suma ubezpieczenia dla poszczególnego środka trwałego, bez względu na wiek, stopień umorzenia i zużycia technicznego. Nie ma zastosowania zasada proporcji zarówno dla szkód częściowych jak i całkowitych. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rodzaj wartości budynki wg wykazu Nakłady w obcych środkach trwałych Pozostałe środki trwałe wg wykazu Środki obrotowe zł Księgowa brutto zł Księgowa brutto ,15 Księgowa brutto zł Koszty wytworzenia/ zakupu limity w systemie pierwszego ryzyka dla Mienie niskocenne w tym tablice informacyjne, pojemniki na odpady użytkowane w Spółdzielni Mieszkaniowej, Wspólnot Mieszkaniowych i BTBS w Brodnicy Limit PLN 29

Zamawiający określił w SIWZ warunki i treści klauzul obowiązkowych i fakultatywnych:

Zamawiający określił w SIWZ warunki i treści klauzul obowiązkowych i fakultatywnych: Brodnica 9 stycznia 2014 r. Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców Dotyczy sprawy 11/ADM/2013 Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.11 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1) Nazwę (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Toruń: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. data zamieszczenia: 27.10.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. data zamieszczenia: 27.10.2011r. Znak sprawy 11/2011 Radecznica: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY W OKRESIE OD 01/01/2012 ROKU

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZP / 5 / 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA Doposażenie placu zabaw W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie art.69-73 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Ośrodka Doren w Różewcu przez okres 1 roku ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ TRZECH KOMPUTERÓW Zatwierdza (podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi2.php (strona pełnomocnika Zamawiającego) Toruń: Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO ZAŁĄCZNIK NR 22 WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO zawarta w dniu... w Gnieźnie, pomiędzy: Miastem Gniezno z siedzibą w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno reprezentowanym przez: -.. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO. Urbis Sp. Z o.o., ul. Chrobrego 24-25, Gniezno reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO. Urbis Sp. Z o.o., ul. Chrobrego 24-25, Gniezno reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 7 WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO zawarta w dniu... w Gnieźnie, pomiędzy: Urbis Sp. Z o.o., ul. Chrobrego 24-25, 62-200 Gniezno reprezentowanym przez: -.. zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Nord Partner Sp. z o.o., ul. Fałata 94, 87-100 Toruń, woj. kujawskopomorskie, tel. +48 56 651 43 00, faks +48 56 651 43 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Nord Partner Sp. z o.o., ul. Fałata 94, 87-100 Toruń, woj. kujawskopomorskie, tel. +48 56 651 43 00, faks +48 56 651 43 01. Toruń: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 123338-2014; data zamieszczenia: 10.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 telefon : (089) 537-32-75 fax : (089) 537-32-72 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO ELEKTROFOREZY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi 1 z 6 2014-10-14 11:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Toruń: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę materiałów biurowych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę materiałów biurowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę materiałów biurowych ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NIP:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-11-15 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi2.php (strona pełnomocnika Zamawiającego) Toruń: usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.eu e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.oswiecim.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.oswiecim.pl Oświęcim: Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasta Oświęcim i jej jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest bezgotówkowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Państwowym Instytutem Geologicznym- Państwowym Instytutem Badawczym,... reprezentowanym przez:

Państwowym Instytutem Geologicznym- Państwowym Instytutem Badawczym,... reprezentowanym przez: Załącznik Nr 5 do SIWZ Część I zamówienia UMOWA Nr... - WZÓR zawarta w Warszawie, dnia... pomiędzy: Państwowym Instytutem Geologicznym- Państwowym Instytutem Badawczym,. reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej nr sprawy: ZP/025/2019 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej powyżej 14000,-Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ OPATRUNKÓW /CPV / W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

DOSTAWĘ OPATRUNKÓW /CPV / W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 telefon : (089) 537-32-21 fax : (089) 537-32-22 Przychodnia Specjalistyczna W Olsztynie na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWĘ OPATRUNKÓW /CPV 33.14.11.00/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Przychodnia Specjalistyczna W Olsztynie

Przychodnia Specjalistyczna W Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 telefon : (089) 537-32-21 fax : (089) 537-32-72 Przychodnia Specjalistyczna W Olsztynie SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO OZNACZEŃ BORELIOZY

Bardziej szczegółowo

O F E R T A C Z Ę Ś Ć I

O F E R T A C Z Ę Ś Ć I Załącznik Nr 2 do SIWZ. UWAGA: Wykonawca składa formularz oferty tylko na część, o którą się ubiega. O F E R T A C Z Ę Ś Ć I Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin -Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIEJSKIEJ BARTOSZYCE i JEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN/BO/341/6/11. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę bonów towarowych dla Teatru Polskiego w Warszawie.

Znak sprawy: PN/BO/341/6/11. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę bonów towarowych dla Teatru Polskiego w Warszawie. Znak sprawy: PN/BO/341/6/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę bonów towarowych dla Teatru Polskiego w Warszawie. Ilekroć w tekście są wymieniane artykuły ustawy, dotyczą one

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 lutego 2018 roku

Warszawa, 22 lutego 2018 roku Warszawa, 22 lutego 2018 roku 1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne Organizacja dwudniowej konferencji pt. 12. międzynarodowa konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. a... reprezentowanym przez:...

Umowa nr. a... reprezentowanym przez:... Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr zawarta w Starym Lesie w dniu.. pomiędzy: Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Lesie 9, 83-200 Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Świętochłowicach Świętochłowice, ul. Chorzowska 38

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Świętochłowice, ul. Chorzowska 38 Znak sprawy: 36/ZA/11 Świętochłowice, 29 grudnia 2011 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 38 www.zoz.net.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 1 77-100 Bytów Tel./fax 59 822-22-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej rok produkcji 2015r.

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2007 r., Dz.U. Nr 223, poz. 1655, oraz z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE*

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE* Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Stadion w Zabrzu Sp. z o.o., ul. F. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Stadion w Zabrzu Sp. z o.o., ul. F. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 Zabrze: Kompleksowe ubezpieczenie spółki Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 143657-2014; data zamieszczenia: 03.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgokrzedow.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgokrzedow.pl Tuczępy: Ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie Numer ogłoszenia: 222622-2014; data zamieszczenia: 03.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych Nr sprawy: 38/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej powyżej 14000,-Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 22/2012 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.eu e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/ 1 z 5 2015-02-20 11:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/ Jasło: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, Sztum, woj. pomorskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, Sztum, woj. pomorskie, tel , faks Sztum: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta i Gminy Sztum Numer ogłoszenia: 60418-2014; data zamieszczenia: 20.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINKU

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINKU Załącznik Nr 4A do SIWZ Wzór umowy część I UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO nr./2018 zawarta w dniu w Szczecinku, pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY BARTOSZYCE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY BARTOSZYCE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562, faks 32 2078578.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562, faks 32 2078578. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 137070-2011; data zamieszczenia: 31.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA - projekt. Zawarta w dniu.. r. pomiędzy Zakładem Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie sp. z o.o. reprezentowanym przez:

UMOWA - projekt. Zawarta w dniu.. r. pomiędzy Zakładem Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie sp. z o.o. reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 UMOWA - projekt Zawarta w dniu.. r. pomiędzy Zakładem Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie sp. z o.o. reprezentowanym przez: Ryszarda Ruszczyńskiego Prezesa Zarządu zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ozarow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ozarow.pl 1 z 6 2014-05-20 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ozarow.pl Ożarów: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo