W zakresie kredytów, pożyczek, udzielonych poręczeń i gwarancji

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W zakresie kredytów, pożyczek, udzielonych poręczeń i gwarancji"

Transkrypt

1 Łódź, dnia 6 sierpnia 2012 roku Pan Tomasz Woźniak Wójt Gminy Wróblew WK 6020/44/2012 Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 55, poz. 577 ze zm.) informuję Pana Wójta, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Wróblew. Kontrolą objęto wybrane zagadnienia z lat dotyczące, przede wszystkim: kontroli finansowej, prowadzenia rachunkowości, sporządzania sprawozdań finansowych, gospodarki kasowej, realizacji dochodów z majątku, udzielania zamówień publicznych, wydatków inwestycyjnych oraz ewidencji i inwentaryzacji majątku. Stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych nieprawidłowości i uchybienia wynikały z błędnej interpretacji przepisów, niedostatecznego nadzoru ze strony kierownictwa oraz niewystarczających procedur wewnętrznej kontroli finansowej. Wykazane nieprawidłowości dotyczyły, w szczególności: W zakresie kredytów, pożyczek, udzielonych poręczeń i gwarancji Ustalono, że kontrolowana jednostka w latach udzieliła trzech poręczeń spłaty kredytu na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlakiem Sieradzkiej E-ski, na łączna kwotę zł. Powyższe poręczenia zostały udzielone bezterminowo, co stanowiło naruszenie art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz ze zm.), który określa, że poręczenia są terminowe i udzielane do określonej kwoty. W zakresie ewidencji i sprawozdawczości 1. W wyniku kontroli stwierdzono, że Urząd Gminy nie zwrócił kwoty ,88 zł na rachunek bankowy budżetu gminy. Powyższa kwota wynikała z niewykorzystania całej sumy zasilenia przekazanej z rachunku bankowego budżetu gminy na rachunek wydatków Urzędu do dnia 31 grudnia 2011 roku. W 2012 roku o kwotę niewykorzystanych wydatków 1

2 w roku 2011 zostało pomniejszone zasilenie rachunku wydatków Urzędu. Niezwrócenie kwoty niewykorzystanych wydatków stanowiło naruszenie zasady finansowania jednostek budżetowych określonej w art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym - jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Z powyższego przepisu wynikało, że wszystkie wydatki jednostki budżetowej są wydatkami budżetu. Ponadto, zgodnie z opisem do konta 130 rachunek bieżący jednostki, znajdującym się w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. nr 128, poz. 861 ze zm.) - konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym. Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki budżetowej. Konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na realizację wydatków budżetowych, a niewykorzystanych do końca roku. Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie przelewu środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 223. Z przytoczonych zapisów rozporządzenia wynikało, że jednostka budżetowa nie powinna na koniec roku posiadać na rachunku bankowym środków otrzymanych na realizację wydatków, gdyż saldo konta 130 powinno ulec likwidacji poprzez przelew niewykorzystanych środków do budżetu, z którego te środki pochodziły (w tym przypadku budżetu Gminy). 2. W 2010 roku Urząd Gminy we Wróblewie - wg oświadczenia Skarbnika Gminy - prowadził obsługę finansowo-księgową dla następujących jednostek organizacyjnych: Zespołu Szkół we Wróblewie, Szkoły Podstawowej we Wągłczewie, Szkoły Podstawowej w Charłupi Wielkiej, Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym, Publicznego Przedszkola we Wróblewie, przy czym księgi rachunkowe nie były wyodrębnione dla poszczególnych jednostek. Niewyodrębnienie ksiąg rachunkowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych stanowiło naruszenie zasad rachunkowości określonych w art. 4 ust. 1-3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r., Dz. U. nr 152, poz ze zm.). Z przywołanych przepisów wynikał obowiązek prowadzenia przez jednostki organizacyjne odrębnych ksiąg rachunkowych w celu zapewnienia ujmowania w tych księgach wyłącznie zdarzeń związanych z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi, a w konsekwencji rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej, a także wyniku finansowego każdej z tych jednostek oraz w celu umożliwienia sporządzenia obowiązujących te jednostki odrębnych sprawozdań finansowych. Powołane jednostki działały w formie jednostek budżetowych, natomiast ustawa o rachunkowości w art. 2 ust. 1 pkt 4 określa, że jej przepisy stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej gmin, powiatów, województw i ich związków, a także państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych, gminnych, powiatowych 2

3 i wojewódzkich zakładów budżetowych oraz państwowych funduszy celowych. W wyniku kontroli ustalono, że ww. jednostki budżetowe, dla których Urząd Gminy prowadzi obsługę finansowo-księgową, posiadały odrębne plany finansowe, lecz nie sporządzały odrębnych sprawozdań finansowych, do czego zobowiązywały przepisy ustawy o rachunkowości. Ponadto ww. jednostki budżetowe w wyniku niewyodrębnienia ksiąg rachunkowych nie sporządzały sprawozdań budżetowych, o których mowa w art. 41 ustawy o finansach publicznych. Należy zauważyć, że powyższa nieprawidłowość (niewyodrębnienie ksiąg rachunkowych jednostek oświatowych) została stwierdzona podczas kompleksowej kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w Gminie Wróblew przez RIO w Łodzi w 2008 roku. W rezultacie tej kontroli skierowane zostało do Wójta Gminy Wróblew wystąpienie pokontrolne, w którym wskazano na konieczności podjęcia działań w celu zaprowadzenia odrębnych ksiąg rachunkowych dla każdej z jednostek budżetowych. 3. Ustalono, że zaksięgowanie dochodów nieprzypisanych w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, w szczególności subwencji i dotacji, w księgach rachunkowych Urzędu Gminy nastąpiło poprzez jeden zbiorczy zapis na kontach Wn 800 fundusz jednostki Ma 720 przychody z tytułu dochodów budżetowych w kwocie ,60 zł (stanowiącej sumę dochodów wykonanych jednostki samorządu terytorialnego wg sprawozdania Rb-27S). Z powyższej kwoty nie wynikało, jaka jest wysokość poszczególnych rodzajów dochodów, w tym dochodów nieprzypisanych w planach finansowych innych jednostek. Saldo konta 720 uległo likwidacji poprzez zapis Wn 720 Ma 860 w kwocie ,60 zł. Podstawą powyższych księgowań był dokument zastępczy - polecenie księgowania nr 756 z dnia 31 grudnia 2011 roku, natomiast jako dokument źródłowy zostało wskazane sprawozdanie Rb-27S. Księgowania te zostały dokonane bez zachowania wymaganej szczegółowości wg pozycji planu finansowego, co stanowiło naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z opisem do konta ewidencja szczegółowa prowadzona do konta powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego. 4. W wyniku kontroli stwierdzono, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych wykazane w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27S za 2011 rok w zakresie podatku od nieruchomości zostały zaniżone o kwotę 718,37 zł, co było skutkiem błędów rachunkowych opisanych szczegółowo w protokole kontroli. 5. W wyniku kontroli, stwierdzono, że skutki finansowe udzielonych przez Radę Gminy zwolnień wykazane w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27S za 2011 rok w zakresie podatku od nieruchomości zostały zawyżone o kwotę 907,77 zł, co było skutkiem błędów rachunkowych opisanych szczegółowo w protokole kontroli. 6. W zakresie prawidłowości wykazania w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27S za 2011 rok skutków finansowych rozłożenia na raty podatku rolnego ustalono, że zostały one zawyżone o kwotę 66,00 zł, a w przypadku skutków finansowych rozłożenia na raty podatku od środków transportowych, ustalono, że zostały one zawyżone o kwotę 28 zł, co było skutkiem błędów 3

4 opisanych szczegółowo w protokole kontroli. 7. W zakresie poprawności sporządzania sprawozdań Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, stwierdzono, że nie dokonywano księgowania miesięcznych sprawozdań Rb-28S składanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz przez Urząd Gminy, a jedyne księgowanie zostało dokonane na podstawie rocznych sprawozdań, bez szczegółowości wykazanej w tychże sprawozdaniach (bez klasyfikacji budżetowej). Zaniechanie ewidencjonowania miesięcznych sprawozdań Rb-28S, sporządzanych przez jednostki budżetowe w okresach sprawozdawczych, w księgach rachunkowych budżetu Gminy powodowało niemożność sporządzenia zbiorczych miesięcznych sprawozdań budżetowych Rb-28S przez Gminę na podstawie ewidencji księgowej budżetu gminy. Zgodnie z zapisami art. 4 ustawy o rachunkowości, jednostki ujmują zdarzenia gospodarcze w księgach rachunkowych, które są podstawą do sporządzenia sprawozdań, zatem prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe zapewniają sporządzenie prawidłowych sprawozdań. Powyższa nieprawidłowość naruszała także zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych na koncie 902 wydatki budżetu (ewidencja na tym koncie jest podstawą do sporządzenia zbiorczego sprawozdania Rb-28S), określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 8. Stwierdzono, że na dzień 31 grudnia 2011 roku na saldo konta 224- rozrachunki budżetu, w ewidencji księgowej budżetu gminy, złożyła się między innymi kwota 17 zł, stanowiąca wpłacony w dniu 30 grudnia 2011 roku podatek rolny w kasie urzędu gminy, która to kwota nie została przekazana na rachunek bankowy budżetu Gminy w 2011 roku (ujęcie w ewidencji księgowej budżetu Gminy nastąpiło poprzez zapis na kontach Wn rozrachunki budżetu, Ma 901 dochody budżetu). Powyższy dochód został ujęty w raporcie kasowym i odprowadzony na rachunek budżetu dopiero w styczniu 2012 roku. Zatem, ujęcie zdarzenia gospodarczego w księgach rachunkowych Urzędu Gminy nastąpiło dopiero w 2012 roku. Powyższe działanie stanowiło naruszenie art. 20 ust 1 i 2 oraz art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowości, które stanowiły o tym, że do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej oraz że księgi rachunkowe uznaje się prowadzone na bieżąco, jeżeli ujęcie wpłat i wypłat gotówką, czekami i wekslami obcymi oraz obrotu detalicznego i gastronomii następuje w tym samym dniu, w którym zostały dokonane. 9. Ustalono, że kontrolowana jednostka w 2011 roku nie prowadziła ewidencji szczegółowej na koncie 909 rozliczenia międzyokresowe. Stosownie do opisu konta 909 rozliczenia międzyokresowe, zawartego w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej - ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 909 powinna 4

5 umożliwiać ustalenie stanu rozliczeń międzyokresowych według ich tytułów. Konto 909 może wykazywać saldo Wn i Ma. Brak ewidencji szczegółowej do konta 909 powodował, że konto to wykazało na dzień 31 grudnia 2011 roku jedno saldo po stronie Ma tego konta w kwocie ,28 zł, będące persaldem salda strony Wn w kwocie ,72 zł i salda strony Ma w kwocie ,00 zł. Pomimo braku ewidencji analitycznej do konta 909 jednostka wykazała w bilansie z wykonania budżetu prawidłowe kwoty pozostałych pasywów i aktywów. 10. W zakresie prawidłowości ujmowania operacji gospodarczych na koncie 201 rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, w ewidencji księgowej Urzędu Gminy w 2011 roku, stwierdzono, że brak było ewidencji analitycznej prowadzonej wg poszczególnych kontrahentów, co stanowiło naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z opisem do konta 201 znajdującym się ww. przepisach - ewidencja szczegółowa do konta 201 może być prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów. 11. Ponadto ustalono, że na koncie 201 na dzień 31 grudnia 2011 roku zostały zaewidencjonowane zobowiązania wynikające z poleceń wyjazdu służbowego na łączną kwotę 324,29 zł. Ujęcie na koncie 201 rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, zobowiązań wobec pracowników z tytułu kosztów podróży służbowych stanowiło naruszenie systematyki ewidencji operacji gospodarczych na kontach zespołu 2 rozrachunki i roszczenia, zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z opisem do konta pozostałe rozrachunki z pracownikami, zawartym w powołanych przepisach - na stronie Ma konta 234 ujmuje się, między innymi, rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych dla pracowników. 12. Ustalono, że kontrolowana jednostka na dzień 31 grudnia 2011 roku nie ujęła w księgach rachunkowych Urzędu Gminy należności z tytułu faktur korygujących w kwocie 2.627,05 zł oraz zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie zł. Zaniechanie ujęcia w księgach rachunkowych wszystkich osiągniętych, przypadających na jej rzecz przychodów i obciążających ją kosztów związanych z tymi przychodami dotyczących danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty, stanowiło naruszenie art. 6 ustawy o rachunkowości. 13. W wyniku kontroli dokumentacji źródłowej ujętej w księgach rachunkowych w grudniu 2011 roku stwierdzono, że w przypadku dowodów księgowych dokumentujących operacje gospodarcze dotyczące jednostek oświatowych, dla których księgi rachunkowe nie zostały wyodrębnione, zatwierdzenia do wypłaty dokonywał Wójt Gminy Wróblew, a nie kierownik danej jednostki organizacyjnej. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki i to on powinien dokonywać 5

6 zatwierdzenia do wypłaty dowodów księgowych, chyba że udzieli on w formie pisemnej upoważnienia innej osobie (pracownikowi jednostki) do dokonywania tego typu czynności. 14. Stwierdzono, że kontrolowana jednostka nieprawidłowo ewidencjonowała w księgach rachunkowych rozliczenia zaliczek pobieranych przez pracowników. Rozliczenie zaliczki ograniczono do ewidencji po stronie Ma na koncie 234 pozostałe rozrachunki z pracownikami, kwoty udzielonej zaliczki (w jednym przypadku zaewidencjonowano kwotę, która podlegała zwrotowi do kasy). Kwota wynikająca z rozliczenia zaliczki, która miała być zwrócona pracownikowi nie była ewidencjonowana na koncie 234, lecz bezpośrednio na odpowiednim koncie zespołu 4 w korespondencji z kontem 101 kasa. Taki sposób ewidencji nie odzwierciedlał rzeczywistego przebiegu operacji gospodarczych, gdyż uniemożliwiał ustalenie kwoty, jaka została zwrócona pracownikowi na podstawie zapisów na koncie 234. Ponadto, powodowało to nieprawidłową ewidencję dokumentu KW kasa wypłaci, gdyż pieniądze wypłacane pracownikowi w wyniku rozliczenia zaliczki księgowane były nie jako rozrachunek z pracownikiem, ale bezpośrednio jako poniesiony koszt. Kontrolujący ustalili, że ewidencja zaliczek na koncie 234 pozostałe rozrachunki z pracownikami prowadzona była w sposób niespełniający wymogów zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z opisem do konta konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia. Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności: 1) wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki; 2) rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych; 3) wpływy należności od pracowników. 15. Kontrolujący stwierdzili, że w 2011 roku przyjęto do ewidencji środek trwały (działka nr 107) otrzymany w 2010 roku na podstawie decyzji komunalizacyjnej nr GN.7733/O/10/1/2010/AA z dnia 12 sierpnia 2010 roku, co stanowiło naruszenie art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z brzmieniem którego - do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należało wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. 16. W wyniku kontroli dokumentacji źródłowej stwierdzono fakturę ujętą w księgach rachunkowych Urzędu Gminy we Wróblewie, na której jako nabywca nie został wskazany Urząd Gminy we Wróblewie tylko Ochotnicza Straż Pożarna w Kobierzycku (faktura na kwotę 4.352,40 zł). Faktura ta powinna zostać ujęta w księgach rachunkowych Ochotniczej Straży Pożarnej, a nie w księgach rachunkowych Urzędu Gminy we Wróblewie, gdyż Urząd Gminy nie był stroną w operacji gospodarczej udokumentowanej fakturą. 17. Stwierdzono, że księgowanie pozostałych środków w ewidencji syntetycznej następowało poprzez zapis na kontach Wn konto 013 pozostałe środki trwałe Ma konto 071 umorzenie pozostałych środków trwałych (jednoczesne przyjęcie i umorzenie środka trwałego), co było niezgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 6

7 Rzeczpospolitej Polskiej. W powyższym rozporządzeniu określono, że umorzenia pozostałych środków trwałych dokonuje się poprzez zapis na kontach Wn konto 400 amortyzacja Ma konto 072 umorzenie pozostałych środków trwałych. W zakresie gospodarki kasowej Stwierdzono, że raporty kasowe stanowiły dowody zbiorcze, na podstawie których ewidencjonowano dochody wpłacane w kasie, natomiast wydatki pomimo ich realizacji w formie gotówkowej i ujęciu w poszczególnych raportach kasowych ewidencjonowane były w księgach rachunkowych na podstawie wyciągów bankowych. Powyższa nieprawidłowość stanowiła naruszenie postanowień Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 1/2001 Wójta Gminy we Wróblewie z dnia 2 stycznia 2001 roku. Zgodnie 6 i 12 ww. Instrukcji, wszystkie obroty kasowe dotyczące wpłat i wypłat w danym dniu powinny być ujęte przez kasjera w raporcie kasowym. Wszystkie dowody kasowe powinny być podpisane przez kasjera oraz zaopatrzone w numer pozycji raportu kasowego. Sporządzone raporty kasowe kasjer podpisuje i wraz z dowodami kasowymi przekazuje do księgowości budżetowej, gdzie podlegają sprawdzeniu, dekretacji oraz księgowaniu. W przypadku wyciągu bankowego zgodnie z 9 Instrukcji, po sprawdzeniu wyciąg podlega dekretacji i księgowaniu w urządzeniach księgowych. W dniu 22 listopada 2011 roku powyższe regulacje zostały zastąpione przez zarządzenie nr 46a/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych występujących w Urzędzie Gminy Wróblew. Zgodnie z 6 ww. Instrukcji - wyciąg bankowy jest dowodem potwierdzenia operacji związanych z wpływem i rozchodem środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki i jest wystawiany przez bank. Podstawą sporządzenia dokumentu są dowody dokonania dyspozycji obciążeniowych i uznaniowych rachunku bankowego jednostki, natomiast raport kasowy jest dowodem księgowym zbiorczym, sporządzanym na podstawie dokumentów źródłowych (faktur, rachunków, list płac itp.) oraz dowodów kasowych zastępczych (KP i KW). Raport kasowy sporządzany jest przez kasjera w dwóch egzemplarzach odrębnie dla każdego rachunku bankowego. Z przytoczonych regulacji wewnętrznych wynikało, że podstawą ewidencji na koncie 101 kasa, jest zbiorczy dowód księgowy - raport kasowy, gdyż dokumentuje on wszelkie operacje gotówkowe dokonywane w jednostce. Natomiast wyciąg bankowy służy do ewidencji operacji dokonywanych na rachunkach bankowych jednostki i brak jest możliwości ewidencjonowania operacji gotówkowych dokonywanych w kasie poprzez ich ujęcie w wyciągu bankowym, na podstawie którego nastąpiło pobranie gotówki do kasy (na dokonanie określonych wydatków). W zakresie dochodów budżetowych 1. W wyniku kontroli terminowości podejmowania czynności windykacyjnych w odniesieniu do zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych za lata stwierdzono przypadki podejmowania tych czynności z opóźnieniem, co stanowiło naruszenie przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. nr 137 poz ze zm.). Unormowania zawarte w powołanym rozporządzeniu zobowiązują wierzyciela do systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązania pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie została zapłacona w terminie określonym w decyzji, albo 7

8 wynikającym z przepisów prawa wierzyciel winien wysłać do zobowiązanego upomnienie, z zagrożeniem wszczęcia egzekucji po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wierzyciel winien niezwłocznie wystawić tytuł wykonawczy i przesłać do Naczelnika Urzędu Skarbowego. 2. Ustalono, że od czasu oddania nieruchomości gminnych w użytkowanie wieczyste w latach , czyli przez okres kilkunastu lat, przy wysokiej dynamice cen na rynku nieruchomości w tym okresie, ich wartość nie była aktualizowana w drodze wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego. Aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dokonać można - stosownie do art. 77 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. nr 102, poz. 651) - nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste uległa zmianie. Według stanu prawnego obowiązującego do dnia 8 października 2011 roku, aktualizacji opłaty rocznej można było dokonać nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie. Powyższe dotyczyło nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób prawych oraz osób fizycznych (wskazanych w protokole kontroli). 3. W wyniku kontroli stwierdzono, że nieruchomość gruntowa - działka nr 37/3 położona we Wróblewie została oddana w użytkowanie wieczyste na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej we Wróblewie w 2006 roku, z przeznaczeniem na działalność statutową. Gmina udzieliła OSP bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste (95 % pierwszej opłaty ,75 zł oraz 95 % opłat rocznych - 121,69 zł). Kontrolujący ustalili, że nieruchomość wykorzystywana była jednakże na działalność handlową, a oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste nastąpiło w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego poprzez realizację zadań statutowych ochotniczej straży pożarnej. Zgodnie z art. 73 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ wypowiada udzieloną bonifikatę, jeżeli osoba, której oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste, przed upływem 10 lat, licząc od dnia ustanowienia tego prawa, dokonała jego zbycia, lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty. W zakresie wydatków budżetowych 1. Stwierdzono, że nie zamieszczono ogłoszenia o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami wskazanymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r., Dz.U. nr 234, poz.1536 ze zm.) prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Wróblew w Biuletynie Informacji Publicznej. W dokumentacji Urzędu brak było także potwierdzenia zamieszczenia ww. ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu, stosownie do wymogu zawartego w 4 ust. 3 załącznika do uchwały nr XXXVIII/187/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 8 października 2010 roku. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji zamieszczone powinno zostać w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wróblew. Mając na uwadze powyższe ustalenia dotyczące publikacji ogłoszenia o konsultacjach należy stwierdzić, że brak publikacji ogłoszenia o konsultacjach w Biuletynie Informacji Publicznej oraz brak potwierdzenia, że znajdowało się ono na tablicy ogłoszeń mogło mieć wpływ na fakt, że żadna organizacja nie przystąpiła do tychże konsultacji, gdyż organizacje pozarządowe nie mogły skutecznie uzyskać informacji o konsultacjach. 8

9 Ponadto, nawet odpowiednia publikacja ogłoszenia o konsultacjach nie pozwoliłaby na wzięcie udziału w konsultacjach przez chętne organizacje pozarządowe, gdyż zgodnie z 4 ust. 3 załącznika do uchwały nr XXXVIII/187/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 8 października 2010 roku, ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji zamieszczone powinno zostać w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wróblew. Zarządzeniem nr 34/2010 z dnia 29 października 2010 roku Wójt Gminy Wróblew postanowił ogłosić konsultacje z organizacjami pozarządowymi, a termin konsultacji został ustalony od 8 do 10 listopada 2010 roku w formie zapytania ankietowego, dostępnego na tablicy ogłoszeń Urzędu. Ankiety miały zostać złożone do dnia 10 listopada 2010 roku. Z powyższego wynikało, że organizacje pozarządowe miały tylko 3 dni (8-10 listopada) na wyrażenia swoich opinii na temat konsultowanych projektów uchwał, natomiast ogłoszenie o tych konsultacjach zgodnie z ww. uchwałą nr XXXVIII/187/10 mogło zostać zamieszczone w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia konsultacji czyli w dniach 8-15 listopada, co praktycznie uniemożliwiłoby skuteczne przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi. 2. Ustalono, że Gmina Wróblew nie uchwaliła rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, co naruszało art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z którego wynikał obowiązek uchwalenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. 3. Stwierdzono, że w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (zarządzenie nr 1/11 z dnia 1 lutego 2011 roku) nie sprecyzowano zasad stosowania opisanych kryteriów oceny ofert, ich istotności przy dokonywaniu oceny mającej wpływ na wysokość przyznanej dotacji, czy chociażby skali punktacji pozwalającej na weryfikowalną ocenę stopnia wypełnienia każdego z kryteriów, pozwalającą komisji konkursowej na właściwą ocenę złożonych ofert. Ponadto, powyższe ogłoszenie zawierało nieprawidłowy opis zadania, co w konsekwencji mogło powodowało niemożność uczestniczenia w jego realizacji przez mieszkańców innych sołectw niż wymienione w ogłoszeniu. W ogłoszeniu zawarto zapis, że zadaniem jest popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców, organizacja i uczestnictwo w imprezach związanych z piłką nożną oraz szkoleniem dzieci i młodzieży w tej dziedzinie w sołectwach: Kobierzycko (zadanie 1.1), Tubądzin (zadanie 1.2), Słomków Suchy (zadanie 1.3) i Wągłczew (zadanie 1.4). Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową (art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz ze zm.), o którą Gmina dba poprzez podejmowanie działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród jej mieszkańców (art.5b ww. ustawy). Zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym również w zakresie kultury fizycznej, o czym stanowi art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Na terenie Gminy Wróblew znajdują się 24 sołectwa i wyróżnienie tylko czterech, jako miejsc gdzie może odbywać 9

10 się organizacja, uczestnictwo oraz szkolenie mieszkańców spowodować mogło niemożność zaspokojenia swoich potrzeb związanych z kulturą fizyczną przez mieszkańców pozostałych sołectw. Natomiast zadaniem gminy jest zapewnienie zaspokajania zbiorowych potrzeb całej wspólnoty samorządowej, którą tworzą jej mieszkańcy. 4. W wyniku kontroli stwierdzono, że organ administracji publicznej nie dokonał oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, co stanowiło naruszenie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który określa, co organ administracji publicznej ocenia przy rozpatrywaniu ofert oraz że oceny dokonuje się również w przypadku, gdy została złożona jedna oferta. 5. W wyniku kontroli ustalono, że w punkcie V Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych (uchwalonego uchwałą nr V/21/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 stycznia 2011 roku) - plan wydatków na rok 2011 realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych, w pozycji 10 określono, że na działania w zakresie wspomagania działalności instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, klubów działających na terenie gminy w zakresie działań profilaktycznych, integracyjnych, sportowych w tym na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego Modliszki przy Szkole Podstawowej Słomkowie Mokrym (dotacja) przeznacza się kwotę zł. Powyższe zapisy powodowały, że kwota zł mogła być przeznaczona w formie dotacji jedynie na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego Modliszki (wg programu), co stoi w sprzeczności z zasadami organizacji otwartego konkursu ofert, w którym to każdy spełniający warunku ogłoszenia podmiot może złożyć ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organy administracji publicznej wspierają realizację zadań publicznych lub powierzają realizację zadań publicznych, a wspieranie oraz powierzanie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. 6. Kontrola rozliczenia dotacji udzielonej Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Modliszki przy Zespole Szkół w Słomkowie Mokrym wykazała, że w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego wykazano koszty pokryte z dotacji niezgodnie z kalkulacją przedstawioną w ofercie oraz zakresem rzeczowym zadania. Stanowiło to naruszenie 2 ust. 1 umowy nr ROO- II z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji, który mówił, że zadanie ma zostać wykonane zgodnie z ofertą i umieszczonym w niej kosztorysem. Niezgodności dotyczyły poniesienia kosztów określonych w kosztorysie, jako Działalność sportowa: przejazdy i delegacje, wpisowe na turnieje, koszty wyżywienia i zakwaterowanie, przygotowanie i wynajem obiektów sportowych w wysokości 5.864,99 zł, których pokrycia ze środków pochodzących z dotacji nie przewidziano w kosztorysie ofertowym. Powyższa kwota wynikała z 11 faktur i rachunków wymienionych z zestawieniu faktur w pozycjach: 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 22. Ponadto do rozliczenia przyjęto fakturę nr 11/12/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku na kwotę 455,90 zł (w tym z dotacji pokryto kwotę 443,75 zł) za usługę transportową. W umowie określono termin realizacji zadania od dnia 14 marca do dnia 15 grudnia 2011 roku, co oznaczało, że powyższy wydatek nie mieścił się w umownym terminie realizacji zadania publicznego. 7. Kontrola rozliczenia dotacji udzielonej Ludowemu Klubowi Sportowemu Kobierzycko z Kobierzycka wykazała, że w sprawozdaniu z wykonania 10

11 zadania publicznego wykazano, jako wydatki pokryte z dotacji 16 faktur i rachunków na łączną kwotę 3.827,32 zł, wystawionych i opłaconych przed dniem 14 marca, czyli przed datą określoną w umowie jako początek terminu realizacji zadania publicznego. Stanowiło to naruszenie 2 ust. 1 umowy nr ROO-II , który mówił, że termin realizacji zadania ustala się od dnia 14 marca 2011 roku do dnia 15 grudnia 2011 roku. 8. W wyniku kontroli dokumentacji źródłowej ustalono, że Urząd Gminy w latach dokonywał wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w nieprawidłowej wysokości. Kontrolujący stwierdzili, że w niektórych miesiącach 2010, jak i 2011 roku, niewłaściwie została wyliczona liczba etatów, na podstawie której określana była wysokość wpłaty na rzecz Funduszu. Urząd Gminy we Wróblewie w 2010 roku powinien dokonać wpłat na rzecz Funduszu w wysokości zł, natomiast w 2011 roku w kwocie zł. W 2010 roku wpłaty zostały zaniżone łącznie o 371 zł, natomiast w 2011 roku o 597 zł. Powyższa nieprawidłowość stanowiła naruszenie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123 poz. 776 ze zm.). W trakcie kontroli jednostka złożyła deklaracje korygujące oraz wpłaciła należne kwoty za poszczególne miesiące. 9. Ustalono, że wynagrodzenie jednego z pracowników zostało w październiku 2011 roku zawyżone o kwotę 123,85 zł, w wyniku wypłacenia dodatku funkcyjnego za cały miesiąc w kwocie 650 zł, bez ustalenia kwoty tego składnika wynagrodzenia proporcjonalnie do liczby przepracowanych w miesiącu dni. Stanowiło to naruszenie zasad ustalania wynagrodzenia za niepełny miesiąc określonych w 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 62 poz. 289 ze zm.). Zgodnie z 12 ww. rozporządzenia, w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia - miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Przepis stosuje się także w przypadku obliczania wynagrodzenia pracownika, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca. 10. W zakresie kontroli poprawności wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy ustalono, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacony Sekretarzowi Gminy został zawyżony o 605,28 zł, co wynikało z nieprawidłowego obliczenia godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Jak wynikało z pisma ROO- II z dnia 24 października 2011 roku skierowanego do Sekretarza Gminy dotyczącego wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dniem 25 października 2011 roku, wyżej wymienionemu pozostał niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze za 2010 rok - 2 dni (16 godz.) oraz za 2011 rok 11

12 22 dni (176 godz. proporcjonalnie do liczby przepracowanych miesięcy za 2011 rok). W dalszej części pisma określono, że na podstawie art Kodeksu pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za 26 dni (208 godz.) urlopu wypoczynkowego. Ekwiwalent został obliczony i wypłacony dla 26 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, w sytuacji, gdy pracownikowi przysługiwał on za 24 dni (192 godz.). W zakresie naliczenia i wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli Struktura zatrudnienia nauczycieli mianowanych, jak też osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego, ustalona została niezgodnie z 3 ust.7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (D.U. nr 6, poz. 35). Według wskazanego przepisu przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględnia się liczby etatów nauczycieli, proporcjonalnie do okresów, w których pobierali zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek opiekuńczy. W wyniku kontroli stwierdzono dwa przypadki zmniejszenia struktury zatrudnienia w okresie faktycznego przebywania na zwolnieniu lekarskim (płatnym ze środków ZUS) w sytuacji, gdy zasiłek chorobowy został wypłacony nauczycielowi w miesiącach następnych, z uwagi na to, że wypłata wynagrodzeń nauczycieli następuje z góry w pierwszym dniu miesiąca. W ślad za korektą struktury zatrudnienia, korekcie podlegała również osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego w miesiącu, w którym pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. W sytuacji, gdy rozbieżności dotyczyły pomniejszenia struktury w miesiącach faktycznego przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim, a wypłaceniem zasiłku chorobowego w innym miesiącu w trakcie trwania jednego roku kalendarzowego nie miało to wpływu na strukturę zatrudniania w danym roku, ponieważ rozbieżności wyrównywały się między miesiącami. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie struktury zatrudnienia i osobistej stawki wynagrodzenia dotyczyły dwóch nauczycieli i miały wpływ na ustalenie struktury zatrudnienia dla całej grupy nauczycieli mianowanych, a co za tym idzie ustalenie kwoty różnicy pomiędzy wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia oraz sumy iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, która powinna zostać wypłacona w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego. Ponadto, miało to również wpływ na ustalenie sumy osobistych stawek wynagrodzenia w grupie nauczycieli mianowanych, wg której dokonywany jest podział jednorazowego dodatku uzupełniającego. Stwierdzono, że prawidłowo w sprawozdaniu powinna zostać wykazana w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia 2011 roku średnia liczba etatów dla nauczycieli mianowanych 20,27, natomiast w okresie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2011 roku 17,77. Różnica pomiędzy wypłaconym przez Gminę Wróblew dla nauczycieli mianowanych jednorazowym dodatkiem uzupełniającym a prawidłowo obliczonym stanowiła kwotę 610,25 zł (42.119,36 zł ,11 zł). W zakresie innych ustaleń Zawierając porozumienie w dniu 21 września 2009 roku z firmą Wind Field Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Wójt Gminy Wróblew wykroczył poza kompetencje określone w ustawach. Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Natomiast wedle art. 7 ust 1 ww. ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 12

13 własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Zauważyć należy, że działania formalnoprawne związane z realizacją inwestycji przez prywatnego inwestora czy też organizacja negocjacji z właścicielami nieruchomości, na których inwestor chce zlokalizować inwestycję nie należą do zadań własnych gminy. Odpowiedzialność za powyższe uchybienia i nieprawidłowości ponoszą Wójt Gminy Wróblew, Skarbnik Gminy Wróblew oraz właściwi rzeczowo pracownicy w zakresie wskazanym w protokole kontroli. Zawiadamiając o powyższych nieprawidłowościach proszę Pana Wójta o podjęcie działań na celu ich usunięciu oraz zapobieżenia ich występowaniu w przyszłości. W tym celu RIO w Łodzi kieruje następujące wnioski pokontrolne. 1. Zapewnić przestrzeganie art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w przypadku udzielania poręczeń. 2. Zapewnić zwracanie przez jednostki organizacyjne Gminy Wróblew kwot niewykorzystanych wydatków według stanu na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego. 3. Zapewnić odrębne ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych poszczególnych jednostek organizacyjnych, których obsługę finansowo-księgową wykonują służby pracownicze Urzędu Gminy. W szczególności należy zaprowadzić odrębne urządzenia księgowe: dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, stosownie do przepisów art. 4 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. 4. Zapewnić składanie przez kierowników jednostek budżetowych wymienionych w pierwszej części wystąpienia pokontrolnego jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych, w oparciu o dane ewidencji księgowej obrazujące sytuację finansową i majątkową poszczególnych jednostek. 5. Zapewnić przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności poprzez prowadzenie odpowiedniej ewidencji szczegółowej oraz ewidencjowanie operacji gospodarczych zgodnie systematyką określoną w ww. rozporządzeniu. 6. Dokonać korekty sprawozdań: Rb-PDP - z wykonania dochodów podatkowych i Rb-27S - z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, sporządzonych za 2011 rok, w związku z nieprawidłowym wykazaniem skutków finansowych ulg, zwolnień i obniżenia górnych stawek 13

14 podatkowych. Poprawione sprawozdania przesłać do RIO w Łodzi wskazując przyczynę korekty. 7. Zapewnić prawidłowe wykazywanie w sprawozdaniach Rb-PDP - z wykonania dochodów podatkowych i w sprawozdaniach Rb-27S - z wykonania planu dochodów budżetowych, danych o skutkach finansowych wynikających z udzielonych ulg, zwolnień podatkowych i obniżenia górnych stawek podatkowych, zgodnie z przepisami zawartymi w Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 8. Zapewnić przestrzeganie art. 4, art. 6, art. 20 ust. 1 i 2, art. 24 ust 5 pkt 3 ustawy o rachunkowości, w szczególności poprzez właściwe ujmowanie w księgach rachunkowych wszystkich zdarzeń gospodarczych stosownie do wymogów zawartych w ww. ustawie. 9. Zapewnić przestrzeganie art. 53 ust.1 ustawy o finansach publicznych, poprzez zatwierdzanie do wypłaty dokumentów przez kierownika jednostki organizacyjnej lub osobę przez niego upoważnioną. 10. Ujmować w księgach rachunkowych Urzędu Gminy dowody księgowe dokumentujące operacje gospodarcze, których stroną jest Urząd Gminy. 11. Prawidłowo ewidencjonować operacje kasowe ujmowane w raportach kasowych, przestrzegając uregulować wewnętrznych w tym zakresie. 12. Właściwie publikować ogłoszenia o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami wskazanymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizując wymogi zawarte w uchwały nr XXXVIII/187/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 8 października 2010 roku. 13. Zapewnić realizację obowiązku wynikającego z art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, poprzez uchwalanie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. 14. Zapewnić staranne i jednoznaczne opisywanie przedmiotu otwartego konkursu ofert, organizowanego na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 15. W przypadku zlecania podmiotom spoza sektora finansów publicznych zadań publicznych realizować obowiązki nałożone na organ administracji publicznej przez art. 11 i 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności poprzez właściwą publikację ogłoszeń o otwartych konkurach ofert, uzasadnianie wyboru oferty wraz z ustosunkowaniem się do spełnienia przez oferenta wymogów określonych w ustawie oraz w ogłoszeniu. 16. Uchwalając Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych zaprzestać określania konkretnych podmiotów, którym mają być udzielone dotacje, jeżeli zlecenie zadania ma nastąpić w otwartym konkursie ofert. 17. Dokonać analizy sposobu wykonania zadań publicznych zleconych w 2011 roku Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Modliszki przy Zespole Szkół w Słomkowie Mokrym i Ludowemu Klubowi Sportowemu Kobierzycko z Kobierzycka w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 14

15 alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a w przypadku stwierdzenia okoliczności niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania całości lub części dotacji podjąć czynności w celu wyegzekwowania jej zwrotu do budżetu Gminy. 18. Wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obliczać w oparciu reguły zawarte art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz przestrzegać art. 49 ww. ustawy poprzez terminowe przekazywanie deklaracji i wpłat na rzecz Funduszu. 19. Dokonać korekty sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia 2010 roku w sposób opisany w protokole z kontroli. 20. Wypłacić nauczycielom mianowanym właściwą kwotę jednorazowych dodatków uzupełniających za 2010 rok. 21. Bieżąco i terminowo podejmować czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. nr 229, poz ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 22. Dokonać analizy w zakresie istnienia przesłanek uzasadniających aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. 23. Rozważyć wypowiedzenie bonifikaty udzielonej w zakresie pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które zostały udzielone OSP we Wróblewie. Podając powyższe do wiadomości, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, proszę Pana Wójta o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich wykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 15

16 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby. Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Bieg terminu, o którym mowa wyżej ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem. Do wiadomości: Przewodniczący Rady Gminy Wróblew Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wróblew aa. 16

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 5.07.2007r. RIO/KF/4104/17/2007 Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza 6 89-110 Sadki Na podstawie art.1 ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie Wrocław, 16 lipca 2014 roku WK.60/P-22/K-23/J/14 Pani Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 56-100 Wołów Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

W dniu 20 stycznia 2011 r. wpłynęło wystąpienie pokontrolne w którym stwierdzono, co następuje :

W dniu 20 stycznia 2011 r. wpłynęło wystąpienie pokontrolne w którym stwierdzono, co następuje : KONTROLA KOMPLEKSOWA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZY W dniach od 06.09.2010r do 19.11.2010r. została przeprowadzona kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust.

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust. l 41 l l W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które nie zostały usunięte do dnia zakończenia kontroli, proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań, które wyeliminują wszystkie nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO-401-10/2/12 Opole, dnia 4 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-3/2007 Opole, dnia 14 maja 2007 r. Pan Daniel Gagat Wójt

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: riokrak@kr.onet.pl (0-12) 422-59-73 WK-6005-14/04 Kraków, 2004-03-22 Pan Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Marian Wojciechowski. Opole, 2 kwietnia 2007 r. NKO /06. W y s t ą p i e n i e p o k o n t r o l n e

Marian Wojciechowski. Opole, 2 kwietnia 2007 r. NKO /06. W y s t ą p i e n i e p o k o n t r o l n e REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. (077) 453-86 - 36, 37 Tel/Fax (077) 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, 2 kwietnia 2007 r. NKO-401-33/06 Pan Marian

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.43.2013.562.2014 Kielce, dnia 6 lutego 2014 r. Pani Elżbieta Biskup Dyrektor Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

tą i'.(, J 1 Regionalna Izba Obrachunkowa Ił ( ) , , Adres, ul. Koszykowa 6a, Warszawa

tą i'.(, J 1 Regionalna Izba Obrachunkowa Ił ( ) , , Adres, ul. Koszykowa 6a, Warszawa 2009-03- J 1 tą i'.(, e- Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Ił (0-10..-22) 628-28-62, 628-78-42, Adres, ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa Warszawa, dnia 2.b OR. 2009 r. RIO - II - 0913 I 29g1 2008

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr.- 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 7 lipca 2010 r. NKO-401-11/10 Pan Ryszard Gołębowski

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.18.2292.2012 Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Pani Barbara Kasińska Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

Pan RYSZARD TOMASZ NOWAKOWSKI Wójt Gminy Parzęczew

Pan RYSZARD TOMASZ NOWAKOWSKI Wójt Gminy Parzęczew Łódź, dnia 31 października 2014 roku Pan RYSZARD TOMASZ NOWAKOWSKI Wójt Gminy Parzęczew WK 602/48/2014 Na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36,37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail:rio@rio.opole.pl Opole, 1 września 2004 r. ZK-401-27/04 Pan Wiesław Fąfara Prezydent

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl WK.0921.5.2014 Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 czerwca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 czerwca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 czerwca 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 115/2016 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2015.12.07

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. (+48) 68 45 64 110-111, faks: (+48) 68 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD-II.1711.17.3.2011 RISS 1778382 Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 10-950 OLSZTYN, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 tel. (89) 523-27-14, (89) 523-27-17 WKGF (89) 535-03-75 fax. (89) 527-08-86 WIAS (89) 523-24-36 RIO.II.60-26/2017

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-23/2014 Opole, dnia 15 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr.- 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 14 kwietnia 2010 r. NKO-401-20 /09 Pan Stanisław

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-18/2/12 Opole, dnia 28 sierpnia 2012 r. Pani Maria Krompiec

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 10-950 Olsztyn, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 tel. (89) 523-27-14, (89) 523-27-17 WKGF (89) 535-03-75 fax. (89) 527-08-86 WIAS (89) 523-24-36 RIO.II.60-15/2017

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-22/2015 Opole, dnia 11 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie (22) 628-28-62, 628-78-42, Fax. RIO 628-31-16 Adres, ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa Wydz. Kontroli (22) 625-38-59, 625-21-55, Fax. RIO 629-43-29 RIO-II-0913/254/2011

Bardziej szczegółowo

WK. WR.40.6.2015.217.J Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie

WK. WR.40.6.2015.217.J Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie Wrocław, 22 maja 2015r. WK. WR.40.6.2015.217.J Pani Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie Al. Komisji Edukacji Narodowej 6a 59-300 Lubin Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009 WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009 l.p Jednostka kontrolująca Zakres kontroli Termin kontroli Wnioski pokontrolne Stwierdzone naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

RIO.I Pan Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

RIO.I Pan Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2017.02.17

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-15/2013 Opole, dnia 4 lipca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

W zakresie spraw organizacyjnych

W zakresie spraw organizacyjnych Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Rozprza, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl Warszawa, dn. 06. 02. 2014 r. WK.0920.96.2013 Pan Roman Smogorzewski

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 8 listopada 2018 r. WK-I.431.1.61.2018 (WK-IV.431.1.27.2018)

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

Do zadań Wydziału Finansowego w zakresie planowania budżetowego należy w szczególności: 1) opracowywanie materiałów planistycznych kierowanych do

Do zadań Wydziału Finansowego w zakresie planowania budżetowego należy w szczególności: 1) opracowywanie materiałów planistycznych kierowanych do Do zadań Wydziału Finansowego w zakresie planowania budżetowego należy 1) opracowywanie materiałów planistycznych kierowanych do Wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta w celu przygotowania projektu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 16 listopada 2015 roku. WK.WR.40.41.2015.315 Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko. ul. Okrzei 8a 57 300 Kłodzko

Wrocław, 16 listopada 2015 roku. WK.WR.40.41.2015.315 Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko. ul. Okrzei 8a 57 300 Kłodzko Wrocław, 16 listopada 2015 roku WK.WR.40.41.2015.315 Pan Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko ul. Okrzei 8a 57 300 Kłodzko Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-12/08 Opole, 2 października 2008 r. Pan Wiesław Fąfara

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1341/F/05 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 grudnia 2005 roku URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. WSTĘP 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-2/2014 Opole, dnia 23 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.17.2012 RISS 2075674 Zielona Góra, 9 października 2012 r. Pani Kinga Krutulska Dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 3 września 2008 r. NKO-401-10/08 Pan Jan Leszek Wiącek

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr.- 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO.401-14/2012 Opole, dnia 11 lutego 2013 r. Pan Tadeusz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a W OPOLU Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl ZK-401-17/05 Opole dnia 9 listopada 2005 r. Pan Krzysztof Kuchczyński

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli w 2018 r. przez Stanowisko Pracy ds. Kontroli Urzędu Miasta Kalisza:

Wykaz nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli w 2018 r. przez Stanowisko Pracy ds. Kontroli Urzędu Miasta Kalisza: Wykaz nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli w 2018 r. przez Stanowisko Pracy ds. Kontroli Urzędu Miasta Kalisza: A. w jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisza: 1.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl WK.0920.55.2015 Warszawa, dn. 29 października 2015r. Pan Zygmunt

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-19/2014 Opole, dnia 17 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

WK.60/P-7/K-51/J/14 Mariola Jaciuk Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

WK.60/P-7/K-51/J/14 Mariola Jaciuk Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Wrocław, 26 stycznia 2015 roku WK.60/P-7/K-51/J/14 Pani Mariola Jaciuk Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących ul. Traugutta 2 58 400 Kamienna Góra Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Jaka powinna być prawidłowa ewidencja operacji dotyczących tego funduszu?

Jaka powinna być prawidłowa ewidencja operacji dotyczących tego funduszu? Jaka powinna być prawidłowa ewidencja operacji dotyczących tego funduszu? Kilka lat trwała dyskusja wśród praktyków nt. zasad ewidencji operacji dotyczących funduszu alimentacyjnego, a wcześniej zaliczki

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, 17 maja 2005 r. ZK-401-52/04 Pan Piotr Miczka Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr.- 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 26 sierpnia 2010 r. NKO-401-9/10 Pan Dionizy

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl Warszawa, dn. 8 sierpnia 2013 r. WK.0920.42.2013 Pan Antoni

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 18 stycznia 2006 roku WK.660/449/K-59/06

Wrocław, 18 stycznia 2006 roku WK.660/449/K-59/06 Wrocław, 18 stycznia 2006 roku WK.660/449/K-59/06 Pan Mirosław Stankiewicz Przewodniczący Zarządu Związku Ekologicznego Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi EKOGOK w Oławie z siedzibą w Gać 90 Regionalna

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-31/05 Opole, dnia 7 marca 2006 r. Pan Jan Kus Starosta

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr.- 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 19 stycznia 2011 r. NKO-401-17/10 Pan Józef

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 17 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 17 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Werbkowice Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Konto Środki trwałe

Konto Środki trwałe W dziale Dokumentacja Zasad (Polityki) Rachunkowości w rozdziale 3. Zakładowy plan kont 1) w części I. Wykaz kont, w ust.1. Konta Bilansowe tekst Zespół 0 Majątek trały zastępuje się tekstem - Zespół 0

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 19 lipca 2010 roku. Pan Nidal Najjar p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia WK.60/212/K-49/10. ul. Kopernika 9/3 59-223 Krotoszyce

Wrocław, 19 lipca 2010 roku. Pan Nidal Najjar p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia WK.60/212/K-49/10. ul. Kopernika 9/3 59-223 Krotoszyce Wrocław, 19 lipca 2010 roku WK.60/212/K-49/10 Pan Nidal Najjar p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia ul. Kopernika 9/3 59-223 Krotoszyce Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr.- 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 29 grudnia 2010 r. NKO-401-18/10 Pan Alojzy

Bardziej szczegółowo

W OPOLU. Uchwała nr 9/33/2013. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 kwietnia 2013 r.

W OPOLU. Uchwała nr 9/33/2013. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 kwietnia 2013 r. REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU Uchwała nr 9/33/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 kwietnia 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 a oraz art. 25 b ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 10-950 Olsztyn, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 tel. 89 523-27-14, 89 523-27-17 W.K.G.F. 89 535-03-75 fax. 89 527-08-86 W.I.A.S 89 523-24-36 RIO.II.600-101/2016

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-5/07 Opole, 6 lipca 2007 r. Pan Paweł Smolarek Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta: ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/206 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 07206 r Zakładowy plan kont ) Dla budżetu Gminy Frombork prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego

Bardziej szczegółowo

OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu Zasady ( polityki) rachunkowości wraz z metodami wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego dla projektów

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl Warszawa, dn. 21.10.2013 r. WK.0921.8.2013 Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 596/14. Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego. z 19 lutego 2014 roku

UCHWAŁA Nr 596/14. Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego. z 19 lutego 2014 roku UCHWAŁA Nr 596/14 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z 19 lutego 2014 roku w sprawie: złożenia zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie

Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie BK-04.0914-41-1/09 Kraków, dnia.. Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 3 lipca 2008 r. NKO-401-4/08 Pan Franciszek Fejdych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 22 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 22 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 59.09.2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad rachunkowości i wyodrębnienia ewidencji księgowej, rozliczania oraz

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2 MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 28 sierpnia 2018 r. WK-I.431.1.64.2018 (WK-IV.431.1.24.2018)

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Kotrys Dyrektor Gimnazjum im. Kardynała Karola Wojtyły w Ujsołach. Wystąpienie pokontrolne

Pan Stanisław Kotrys Dyrektor Gimnazjum im. Kardynała Karola Wojtyły w Ujsołach. Wystąpienie pokontrolne Katowice, 25 listopada 2011 r. Znak: WK-6101/30/4/11 Pan Stanisław Kotrys Dyrektor Gimnazjum im. Kardynała Karola Wojtyły w Ujsołach Wystąpienie pokontrolne W okresie od 20 września do 23 września 2011

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-14/07 Opole, dnia 5 października 2007 r. Pan Zygmunt

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY LISEWO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133- Rachunek budżetu 134- Kredyty bankowe 137 Rachunki

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, 19 lipca 2005 r. ZK-401 9/05 Pani Anna Jagusiak Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-9/2008 Opole, dnia 12 września 2008 r. Pan Artur Tomala

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36,37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail:rio@rio.opole.pl Opole, 11 marca 2005 r. ZK-401-45/04 Pan Edward Flak Burmistrz Olesna

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE ul. Chmielna 13, 65-261 Zielona Góra, tel.: 068 329 19 00, fax: 068 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl; e-mail:zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2012.01.26

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 10-950 Olsztyn, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 tel. 89 523-27-14, 89 523-27-17 W.K.G.F. 89 535-03-75 fax. 89 527-08-86 W.I.A.S 89 523-24-36 RIO.II.600-49/2016

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 21 marca 2008 roku. Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta WK. 60/315/K-103/07

Wrocław, 21 marca 2008 roku. Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta WK. 60/315/K-103/07 Wrocław, 21 marca 2008 roku WK. 60/315/K-103/07 Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta ul. Traugutta 1a 57-300 Kłodzko Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-6.7.1521.2012 Kielce, dnia 30 marca 2012 r. Pan Tomasz Galant Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki Al. Mickiewicza 13 28-100 Busko-Zdrój Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK 60/46/3930/2004 Kielce, dn. 11.10. 2004 r. Pan Krzysztof Wąsik Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo