Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie"

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie z dnia 10 stycznia 2008 r. Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu Nr 27 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie (Dz.Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 41, z późn. zm. 2 ), w załączniku "Statut Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie" wprowadza się następujące zmiany: 1) w 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:,, 1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz i Nr 181, poz. 1290), zwanej dalej ustawą ; "; 2) w 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:,, 1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych: 1) stacjonarnych w zakresie: chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym, neurologii z pododdziałem diagnostyki i leczenia padaczek, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii z pododdziałem ginekologii, rehabilitacji; "; 2) stacjonarnych - leczenie jednego dnia - w zakresie: chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym, neurologii z pododdziałem diagnostyki i leczenia padaczek, chirurgii z pododdziałem ginekologii; 3) ambulatoryjnych: a) specjalistycznych: w zakresie diabetologii, endokrynologii, gastrologii, kardiologii, dermatologii, neurologii, chirurgii onkologicznej, chorób płuc dzieci, chorób płuc dorosłych, reumatologii, ginekologii i położnictwa, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii naczyniowej, chirurgii ura-zowo-ortopedycznej, okulistyki, otolaryngologii, logopedii, urologii, psychiatrii, psychologii, terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, terapii uzależnienia od alkoholu, promocji zdrowia, medycyny pracy, badań profilaktycznych, alergologii, padaczki, padaczki dla dzieci, rehabilitacji, b) w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, c) w zakresie pomocy doraźnej: porad ambulatoryjnych, wizyt domowych, udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wypadkach losowych i zagrożeniach nadzwyczajnych. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz i Nr 181, poz Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2002 r. Nr 6, poz. 21, z 2003 r. Nr 4, poz. 12, z 2004 r. Nr 10, poz. 24, z 2005 r. Nr 5, poz. 17, Nr 12, poz. 41, Nr 14, poz. 52 i Nr 17, poz. 60 oraz z 2007 r. Nr 8, poz. 34.

2 3) załącznik do statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

3 Załącznik do statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie 1) Opieka doraźna: a) Ambulatorium ogólne, b) Zespół Wyjazdowy Ogólny;,, 1. SZPITAL: 2) Oddziały szpitalne i inne komórki działalności medycznej: a) Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym, b) Neurologiczny z Pododdziałem Diagnostyki i Leczenia Padaczek, c) Anestezjologii i Intensywnej Terapii, d) Chirurgiczny z Pododdziałem Ginekologicznym, e) Rehabilitacyjny, f) Izba Przyjęć, g) Blok Operacyjny, h) Apteka Zakładowa; 3) Pracownie Diagnostyczne: a) Pracownia Diagnostyki Obrazowej: - Endoskopii, - Rentgenodiagnostyki, - Ultrasonografu, b) Pracownie inne: - Elektrodiagnostyki, - Elektrokardiografii wysiłkowej, - EEG, - Badań Metodą Holtera, - Całodobowego Pomiaru Ciśnienia, - Spirometrii; 4) Punkt przechowywania i wydawania zwłok. 2. PRZYCHODNIA w RZESZOWIE: 1) Podstawowa Opieka Zdrowotna: a) Zespół Lekarzy Rodzinnych, b) Gabinet Zabiegowy, c) Punkt Szczepień; 2) Poradnia Medycyny Pracy; 3) Poradnie specjalistyczne: a) Diabetologiczna, b) Endokrynologiczna,

4 c) Gastrologiczna, d) Kardiologiczna, e) Badań Profilaktycznych, f) Dermatologiczna, g) Neurologiczna, h) Onkologiczna, i) Chorób Płuc dla Dorosłych, j) Chorób Płuc dla Dzieci, k) Reumatologiczna, l) Ginekologiczno-Położnicza, m) Chirurgii Ogólnej, n) Chirurgii Dziecięcej, o) Chirurgii Naczyniowej, p) Urazowo-Ortopedyczna, q) Okulistyczna, r) Otolaryngologiczna, s) Logopedyczna, t) Urologiczna, u) Psychiatryczna, v) Terapii Uzależnienia od Alkoholu, w) Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, x) Promocji Zdrowia, y) Psychologiczna, z) Alergologiczna, za) Padaczki, zb) Padaczki dla Dzieci, zc) Rehabilitacyjna; 4) Pracownie inne: a) Elektrokardiografii, b) Audiometrii, c) Psychologiczna; 5) Dział Rehabilitacji Leczniczej: a) Gabinet Kinezyterapii, b) Gabinet Fizykoterapii, c) Gabinet Masażu; 6) Inne komórki działalności medycznej: a) Rejestracja, b) Wojewódzka Komisja Lekarska.

5 3. PRZYCHODNIA w KROŚNIE: 1) Podstawowa Opieka Zdrowotna: a) Zespół Lekarzy Rodzinnych, b) Gabinet Zabiegowy, c) Punkt Szczepień; 2) Poradnie specjalistyczne: a) Badań Profilaktycznych, b) Dermatologiczna, c) Neurologiczna, d) Ginekologiczno-Położnicza, e) Chirurgii Ogólnej, f) Okulistyczna, g) Otolaryngologiczna, h) Promocji Zdrowia; 3) Pracownie inne: a) Elektrokardiografii, b) Audiometrii; 4) Dział Rehabilitacji Leczniczej: a) Gabinet Kinezyterapii, b) Gabinet Fizykoterapii, c) Gabinet Hydroterapii, d) Gabinet Masażu; 5) Inne komórki działalności medycznej: a) Rejestracja, b) Apteka Otwarta. 4. PORADNIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH w Tarnobrzegu, Przemyślu, Dębicy, Mielcu, Sanoku. "