Instytut Ochrony Zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Ochrony Zdrowia"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-2p12-201N Pozycja planu: B12 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 1 Nazwa przedmiotu Patologia ogólna 2 Kierunek studiów Fizjoterapia Poziom studiów I stopnia 4 Forma studiów tudia niestacjonarne 5 Profil studiów praktyczny 6 Rok studiów pierwszy 7-8 kierunek studiów Instytut Ochrony Zdrowia 9 Liczba punktów ECT 2 10 Imi,, dr n. przyr. Alina Grochowalska adres 11 polski 12 1 Podstawowa wiedza z zakresu fizjologii 14 Cele przedmiotu: h od przebiegu chorobowego. Zrozumienie procesów nadmi B. emestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów emestr eminaria audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe (W) (L) (P/) () (T) II PRZEDMIOTOWE EFEKTY KZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: celów Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do efektów kształcenia dla kierunku obszaru EP1 Zna i rozumie zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, kwasowo- odw, hipertermia K_W8 K_W40 oraz patomechanizm wstrz K_W11 K_W40 M1_W01 EP rozumie i zna mechanizm kininogenezy, czucia bólu i rodzaje bólu, K_W05 K_W9 K_W8 M1_W0 M1_W10

2 EP4 i stwardnienia rozsianego; K_W40 oddechowego, hormonalnego K_W9 M1_W10 dzy czynnikami patologicznymi; K_U11 M1_U0 M1_U11 e w formie ustnej w sposób adekwatny do poziomu odbiorców; K_U11 K_K04 M1_U0 M1_U11 M1_K0 M1_K06. TREŚCI PROGRAMOWE ODNIEIONE DO EFEKTÓW KZTAŁCENIA T Treści programowe Forma: wykład T1W Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej: odwodnienie hipoosmotyczne, odwodnienie izoosmotyczne, odwodnienie hiperosmotyczne, przewodnie hipoosmotyczne, przewodnienie izoosmotyczne, przewodnienie hiperosmotyczne. Hipowolemia, -zasadowej. Hipertermia n T2W Patofizjologia układu dokrewnego hormonalne pochodzenia przysadkowego. Zaburzenia w wydzielaniu hormonów tarczycy i nadnerczy. Zaburzenia w wydzielaniu insuliny. Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej liczba godzin EP EP1 EP TW Patofizjologia ośrodkowego układu nerwowego: tan splatania i. Alzheimer. Choroba Parkinsona. Padaczka. twardnienie rozsiane. EP4 T4W Zaburzenia narządu ruchu: EP T5W Patofizjologia układu krążenia: przyczyny i Choroba niedokrwienna serca postacie choroby niedokrwiennej serca. Forma: ćwiczenia

3 TC Patofizjologia tkanki łącznej ersa- zapalenie skórno- choroba Paleta, osteoporoza 2 T4C Patofizjologia mięśni szkieletowych: kliniczny obraz miopatii. Zaburzenia przetwarzania impulsu nerwowego w bodziec skurczowy. Niedobór i nadmiar sodu, pota ni. Zmiany szkieletowych T5C T6C Patofizjologia układu oddechowego: uc. aburzenia dyfuzji gazów oskrzelowa. POC ucnowa. Niedodma. Hipoksja. Hiperoksja. Hiperkapnia. Odpowiedź organizmu na uszkodzenie: Ból. Zapalenie. Podstawowe nek fagocytujacych. Mediatory procesu zapalnego cytokiny, chemokiny, mediatory lipidowe. PAF. Odczyn ostrej fazy 2 4. LITERATURA Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca J.W. Guzek Patofizjologia człowieka w zarysie. WL PZWL, Warszawa, (red.) Patofizjologia. WL PZWL, Warszawa, 2007 B. Zahorska-Markiewicz B. Patofizjologia kliniczna dla studentów. Wyd. Przewodnik do patofizjologii. krypt dla licencjackich studiów medycznych, Bydgoszcz, METODY DYDAKTYCZNE Forma kształcenia Metody dydaktyczne Wykład wsparty pokazem multimedialnym, dyskusja (metody problemowe) dydaktyczna Ćwiczenia (metody praktyczne) programów interaktywnych i filmów dydaktycznych, analiza przypadku 6. METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Przedmiotowy efekt kształcenia E P E U T K W U Forma oceny P R O D E P K I A EP1 x x x x x x x x

4 EP x x x x EP4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x EP egzamin pisemny EU egzamin ustny T test K kolokwium W sprawdzian wiedzy U P prezentacja R raport/referat O D dyskusja E seminarium P KI konsultacje indywidualne A- 7. KRYTERIA OCENY OIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Efekt kształcenia EP1 EP Kryteria oceny 2 -,5 4 4,5 5 tudent nie zna, nie rozumienie i nie odwodnienie hipoosmotyczne, odwodnienie izoosmotyczne, odwodnienie hiperosmotyczne, przewodnie hipoosmotyczne, przewodnienie izoosmotyczne, przewodnienie hiperosmotyczne. Hipowolemia, hiperwolemia, tudent nie zna i nie rozumienie patomechanizmów zna skutków uszkodzenia skutków uszkodzenia rdzenia kregowego tudent nie zna podstaw czucia bólu ani jego rodzajów, na temat gospodarki wodnoelektrolitowej organizmu, potrafi tymi zaburzeniami na temat ruchu oraz chorób i skutków uszkodzenia prec patomechanizm rdzeniowego, nie miejsce na temat d na temat gospodarki wodnoelektrolitowej organizmu, definiuje zaburzeniami tej gospodarki jej patomechanizmy d na ruchu oraz chorób i skutków uszkodzenia patomechanizm rdzeniowego, tudent przedstawia temat gospodarki wodnoelektrolitowej organizmu, definiuje takimi zaburzeniami i potrafi nie tylko patomechanizmy tej gospodarki nimi na temat postawy mózgu i skutków uszkodzenia, u rdzeniowego, temat rodzajów i

5 nie zna podstawowych hipertermia hipotermia, nie skutków mechanizmu czucia bólu, definiuje z z zaburzeniami termoregulacji, zna w stopniu skutki mechanizm czucia bólu oraz drogi jego przewodzenia do mózgu, definiuje z zaburzeniami termoregulacji, zna i mechanizmu czucia bólu oraz dróg jego przewodzenia do mózgu, z zaburzeniami termoregulacji, zna i skutki EP4 tudent nie zna i nie przyczyn chorób chorób ów:, oddechowego, hormonalnego precyzyjnie rozpoznaje choroby ich patomechanizm, tudent rozpoznaje tylko wybiórczo poszczególne choroby ów:, oddechowego, hormonalnego tudent podaje ich przyc stan splatania i tudent rozumie i patomechanizmy chorób ów:, oddechowego, hormonalnego nie tylko temat chorób nerwowego i ich przyczyn, ale patomechanizmy tudent nie tylko rozumie i precyzyjnie patomechanizmy chorób ów:, hormonalnego ale miedzy zaburzeniami w tych uk konsekwencji procesów fizjologicznych i ich powstawanie zmian organizmie tudent konsekwencje procesów patologicznych i ich powstawanie zmian organizmie konsekwencje homeostazy i wskazuje na patologiczn patologicznych patologicznych h równowagi i powstawania zmian patologicznych tudent wyczer wskazuje na nadmierne mechanizmy kompensacyjne równowagi i powstawania zmian patologicznych wiedzy z zakresu zmian schorzeniach dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej oraz wykonania zabiegów procesu precyzyjnie zakresu zmian z wykorzystaniem jej w diagnostyce funkcjonalnej oraz w celu wykonania zabiegów tudent potrafi z zakresu zmian schorzeniach dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej oraz wykonania zabiegów tudent potrafi procesu tudent potrafi in zakresu zmian dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej oraz wykonania zabiegów tudent w sposób jasny i precyzyjny potrafi procesu

6 chorobowego, ani organizm, nie metod chorobowego, ogólnie charakteryzuje jego ewentualne konsekwencje dla organizmu, metody fizjoterapeutyczne chorobowego, ewentualne konsekwencje oraz najskuteczniejsze metody fizjoterapeutyczne chorobowego, ewentualne konsekwencje ogólnoustrojowe lub oraz najskuteczniejsze metody fizjoterapeutyczne 8. POOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POZCZEGÓLNYCH FORMACH KZTAŁCENIA Wykład ocenianie pisemnego otwartych, przedmiotowych Ćwiczenia w ramach efektów EP1,, EP, EP4,,, i studenta i. skanych w ramach tudent nieobecny w terminie do 14 dni Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej z w 9. OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU kładowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Kolokwium zaliczeniowe 0% Ocena 50% 20% RAZEM 100 % 10. NAKŁAD PRACY TUDENTA BILAN GODZIN I PUNKTÓW ECT Lp. Aktywność studenta studenta Liczba godzin (studiowanie literatury: 10 Przygotowanie d 5 4 Przygotowanie do kolokwium 10 5 Łączny nakład pracy studenta 50 6 Punkty ECT za przedmiot 2 ECT nauczycieli akademickich 1 ECT 25 1 ECT

7 ZATWIERDZENIE YLABUU: tanowisko Podpis Opracował dr n. przyr. Alina Grochowalska prawdził pod względem formalnym Zatwierdził Kierownik Zakładu Fizjoterapii dr Piotr Wilkosz Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia prof. zw. dr hab. dr h.c. Feliks Jaroszyk