Uchwała Nr LIX/551/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 grudnia 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr LIX/551/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 grudnia 2013 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr LIX/551/2013 Rady Miasta Nweg Sącza z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych dla Miasta Nweg Sącza na rk Na pdstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., samrządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., pz. 594 z późn. zm.) raz art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r., wychwaniu w trzeźwści i przeciwdziałaniu alkhlizmwi (tekst jednlity: Dz. U. z 2012 r., pz z późn. zm.) Rada Miasta Nweg Sącza na wnisek Prezydenta Miasta uchwala, c następuje: 1. Uchwala się Gminny Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych dla Miasta Nweg Sącza na rk 2014 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 d niniejszej uchwały. 2. Wydatki na realizację zadań kreślnych w Gminnym Prgramie Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych dla Miasta Nweg Sącza na rk 2014 kreśla uchwała budżetwa Miasta Nweg Sącza na rk Wyknanie uchwały pwierza się Prezydentwi Miasta Nweg Sącza. 4. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. Przewdniczący Rady Miasta (-) Jerzy Wituszyński

2 Gminny Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych dla Miasta Nweg Sącza na rk 2014 Załącznik Nr 1 d Uchwały Nr LIX/551/2013 Rady Miasta Nweg Sącza z dnia 10 grudnia 2013 r.

3 DIAGNOZA prblemów alkhlwych. 1. Skala zjawiska raz tendencje na pzimie kraju. Zrealizwane w Plsce badania epidemilgiczne, pzwalają szacwać liczbę sób uzależninych d alkhlu na k. 600 tys., zaś sób pijących alkhl szkdliwie - na k. 2,5 mln (Raprt z badań Epidemilgia zaburzeń psychiatrycznych i dstęp d psychiatrycznej pieki zdrwtnej - EZOP Plska Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurlgii, 2012 r.). Jak pkazują wyniki badań gólnplskich, wciąż isttnym prblemem jest picie alkhlu przez młdzież. Picie alkhlu przez młdych ludzi jest najczęstszym zachwaniem ryzykwnym - kntakt z alkhlem ma za sbą 87,3% gimnazjalistów z klas III. W czasie statnich 12 miesięcy przed badaniem jakieklwiek napje alkhlwe pił 78,3% 15-latków. W czasie statnich 30 dni przed badaniem jakieklwiek napje alkhlwe pił 57,6% 15-latków, a w stan nietrzeźwści wprwadził się 21,4% uczniów trzecich klas gimnazjów (badanie ESPAD 2011). Ostatnie gólnplskie badania ESPAD 2011 wskazują, że w Plsce wskaźniki dtyczące zachwań ryzykwnych utrzymują się na pdbnym pzimie, dntwuje się również spadek pewnych wskaźników dtyczących sięgania przez młdych ludzi p substancje psychaktywne. W badaniach bserwujemy trend wyrównywania się zachwań ryzykwnych wśród dziewcząt i chłpców. Przełamane zstały tym samym steretypy dtyczące teg, że piją tylk chłpcy czy dzieci ze śrdwisk zagrżnych. 2. Skala zjawiska raz zauważalne tendencje w Małplsce. W 2010 r., w Małplsce przeprwadzn na zlecenie Eksperta Wjewódzkieg ds. Infrmacji narktykach i narkmanii badanie SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE: POSTAWY I ZACHOWANIA, Badanie zawierał pytania używanie alkhlu. Respndenci pytani byli częsttliwść używania alkhlu, a także zachwania raz dświadczenia z tą substancją. Pytania dtyczyły kresu statnich 12 miesięcy przed badaniem. Alkhl jest zdecydwanie najbardziej rzpwszechniną substancją psychaktywną. Pnad 78% respndentów deklarwał, że używał alkhlu w ciągu statnich 12 miesięcy. Najczęściej badani wymieniali piw (69%), niec rzadziej wskazywali win (63%) raz napje spirytuswe (55%). Wyniki zaprezentwan w tabeli 1. Tabela 1. Odsetki knsumentów alkhlu raz pszczególnych typów napjów alkhlwych (w czasie statnich 12 miesięcy). Napje alkhlwe 78,3 Napje spirytuswe 55,1 Win 62,8 Piw 69,0 (źródł: Substancje psychaktywne - pstawy i zachwania, Kraków 2010). Mężczyźni (prawie 82%) częściej niż kbiety (prawie 75%) deklarwali picie alkhlu w ciągu statnich 12 miesięcy (tabela 2.). Pnadt większy prcent mężczyzn (76,5%) niż kbiet (61,5%) w ciągu statnieg rku spżywał piw. Różnica ta jest jeszcze bardziej widczna w przypadku wódki, gdzie pnad 67% mężczyzn pił ten rdzaj alkhlu w ciągu statnieg rku, pdczas gdy dsetek dla kbiet wyniósł pnad 42%. Mężczyźni także częściej przyznawali się d spżywania wina, chć tutaj różnica w dsetkach była stsunkw najniższa. Taka struktura picia alkhlu jest w dużej mierze uwarunkwana kulturw. Tradycyjny mdel zakłada, że knsumpcja napjów wyskprcentwych raz piwa jest raczej dmeną mężczyzn. Picie piwa raz alkhli wyskprcentwych przez kbiety nie jest tak szerk akceptwane spłecznie, a czasami wręcz źle widziane i naznaczające. Badania wśród młdzieży raz wiele badań ppulacyjnych wskazuje na fakt zacierania się tych różnic pmiędzy płciami. W wjewództwie małplskim wciąż przeważa jednak tradycyjny mdel. C interesujące, mężczyźni także częściej deklarwali picie wina. 2

4 Tabela 2. Odsetki knsumentów alkhlu raz pszczególnych typów napjów alkhlwych w pdziale na płeć (w czasie statnich 12 miesięcy). Mężczyźni Kbiety Piw 76,5 61,5 Win 64,3 61,1 Wódka 67,7 42,6 Alkhl gółem 81,9 74,7 W ramach badania ankietwani pytani byli częsttliwść picia piwa, wina raz wódki. Ankieterzy grmadzili także infrmacje przeciętnej ilści alkhlu wypijaneg przy jednej kazji w ciągu jedneg dnia. Zgrmadzne infrmacje pzwliły na szacwanie średniej ilści spżywaneg alkhlu. Wykrzystan metdę częstść-ilść. W celu standaryzacji wyników dtyczących wypijanych ilści alkhlu wykrzystan przelicznik na 100% czysteg alkhlu etylweg 1. Wyniki zaprezentwan w tabeli 3. Tabela 3. Szacwane średnie rczne zużycie alkhlu w litrach 100% alkhlu. Napje spirytuswe Średnia dla wszystkich badanych 1,5 Średnia dla knsumentów napjów spirytuswych 3,7 Win Średnia dla wszystkich badanych 0,5 Średnia dla knsumentów wina 0,9 Piw Średnia dla wszystkich badanych 2,2 Średnia dla knsumentów piwa 3,4 Wyniki zaprezentwane w tabeli wskazują, że największe średnie spżycie 100% alkhlu rcznie w litrach dtyczy napjów spirytuswych raz piwa. Knsumenci piwa wypijali średni 3,4 litra czysteg alkhlu. Średnia dla wszystkich knsumentów wynisła 2,2 litra czysteg alkhlu zawarteg w piwie. Wśród knsumentów napjów spirytuswych średnia wynisła 3,7 litra czysteg alkhlu rcznie. Była t najwyższa średnia spśród prezentwanych w tabeli. Średnia dla wszystkich knsumentów była niższa i wynisła 1,5 litra czysteg alkhlu zawarteg w napjach spirytuswych. W blku pytań dtyczących alkhlu ankietwani pytani byli także częsttliwść picia alkhlu. Rzkłady dpwiedzi zaprezentwan w tabeli 4. Wódka raz inne napje wyskprcentwe charakteryzują się relatywnie niską częsttliwścią używania. D cdzienneg lub prawie cdzienneg picia napjów spirytuswych przyznał się 0,7% respndentów. 2,1% respndentów pił teg typu alkhl 5-6 razy w tygdniu, a 0,3% 3-4 razy w tygdniu. Raz lub dwa razy w tygdniu alkhle wyskprcentwe pił 7,4% respndentów. D picia wódki raz innych napjów spirytuswych 2-3 razy w miesiącu przyznał się 9,4% respndentów. Największy dsetek respndentów (14,6%) pił napje dużej zawartści alkhlu raz na miesiąc. 6,1% respndentów pił teg typu alkhle 6-11 razy d rku, a 11,7% - 2 d 5 razy d rku. Raz na rk picie napjów wyskprcentwych zadeklarwał 2,9% respndentów. Bardz zbliżną strukturę częsttliwści mżemy zabserwwać w przypadku wina. Nikt z badanych nie zadeklarwał picia teg typu alkhlu cdziennie lub prawie cdziennie. 2% respndentów pił ten rdzaj alkhlu 5-6 razy w tygdniu a 0,7% 3-4 razy w tygdniu. Raz lub dwa razy w tygdniu win pił 5,2% respndentów. 10,5% respndentów deklarwał picie wina 2-3 razy w miesiącu. Prawie 15% ankietwanych pił win raz w miesiącu. Niewiele mniej, b 13,5% badanych przyznał się d picia wina 2 d 5 razy d rku. Relatywnie duży dsetek, b 9,5% pił win raz na rk. Struktura częsttliwści picia piwa raz wzry knsumpcji piwa zdecydwanie dbiegają d knsumpcji wina raz napjów spirytuswych. Piw zdecydwanie najczęściej na tle innych 1 Przyjęt umwne przeliczniki: dla wódki 40% zawartści czysteg alkhlu, dla wina 12%, a dla piwa 5%. 3

5 napjów alkhlwych knsumwane jest cdziennie, prawie cdziennie. D takieg zachwania przyznał się 2,6% badanych. Zdecydwanie częściej piw wypijane jest także przez respndentów 3-4 razy w tygdniu (6,2%) raz 1-2 razy w tygdniu (19,3%) i 2-3 razy w miesiącu (prawie 16%). Mniejszy dsetek (11%) sób badanych deklarwał picie piwa raz w miesiącu. Różnice pmiędzy piwem a innymi alkhlami są także widczne w przypadku kategrii dpwiedzi 6-11 razy w rku raz 2-5 razy w rku. Odsetki dla piwa w prównaniu z innymi alkhlami są wyraźnie niższe. Jak widać charakterystyka częstści picia alkhlu wykazuje zróżnicwanie ze względu na rdzaj alkhlu. Najprawdpdbniej respndenci pijają win raz napje spirytuswe przy specjalnych kazjach, d święta, z kazji rzmaitych wydarzeń twarzyskich raz sptkań z rdziną. Piw jest raczej alkhlem dnia cdzienneg, a jeg knsumpcja niekniecznie musi być związana z jakimś świętem czy celebracją. Picie piwa wydaje się bardziej związane z chwilami dpczynku, niezbwiązującymi i niefrmalnymi sptkaniami ze znajmymi. Tabela 4. Częsttliwść picia alkhlu w czasie statnich 12 miesięcy (dsetki respndentów). Napje spirytuswe Win Piw Alkhl gółem cdziennie lub 0,7-2,6 1,7 prawie cdziennie 5-6 razy w tygdniu 2,1 2,0 1,2 2,8 3-4 razy w tygdniu 0,3 0,7 6,2 6,4 1-2 razy w tygdniu 7,4 5,2 19,3 20,0 2-3 razy w miesiącu 9,4 10,5 15,9 20,3 1 raz w miesiącu 14,6 14,9 11,0 10, razy w rku 6,1 6,4 4,5 9,1 2-5 razy w rku 11,7 13,5 6,3 5,7 1 raz w rku 2,9 9,5 2,0 1,9 ani razu 44,9 37,2 31,0 21,7 Badani byli także pytani częsttliwść picia intensywneg (nadmierneg) rzumianeg przez wypijanie przynajmniej 6 standardwych prcji alkhlu przy jednej kazji, czyli c najmniej 6 szklanek piwa (250 ml), 6 kieliszków wina (100 ml), 6 kieliszków wódki lub inneg napju spirytusweg (30 ml). Wyniki analiz rzkładów dpwiedzi na t pytanie zaprezentwan w tabeli 5. Pnad płwa badanych nie deklarwała intensywneg picia w ciągu statnich 12 miesięcy. Największy dsetek ankietwanych (10,5%) deklarwał, że wypicie 6 standardwych prcji alkhlu przy jednej kazji zdarzał im się 2-5 razy d rku. 9% pzwalał sbie na takie zachwanie raz w rku. 7,6% respndentów deklarwał, że ten mdel knsumpcji alkhlu zdarzał im się raz na miesiąc. Tabela 5. Picie intensywne (nadmierne) w czasie statnich 12 miesięcy (dsetki respndentów). cdziennie lub prawie cdziennie 0,5 5-6 razy w tygdniu 0,7 3-4 razy w tygdniu 1,5 1-2 razy w tygdniu 3,4 2-3 razy w miesiącu 7,5 1 raz w miesiącu 7, razy w rku 6,8 2-5 razy w rku 10,5 1 raz w rku 8,7 ani razu 53,2 4

6 Badani byli także pytani fakt prwadzenia pjazdów mechanicznych p alkhlu. Zdecydwana większść ankietwanych nie deklarwała prwadzenia pjazdów mechanicznych p alkhlu w ciągu statnich 12 miesięcy. 6% ankietwanych przyznał się d prwadzenia pd wpływem alkhlu, a pnad 3% nie pamiętał, bądź nie był pewnych, czy zdarzył im się takie zachwanie. Tabela 6. Prwadzenie pjazdów mechanicznych p alkhlu. Odsetek wśród sób prwadzących samchód w czasie statnich 12 miesięcy Tak 6,0 Nie 90,4 Nie pamiętam, 3,3 nie jestem pewien 3. Diagnza prblemów alkhlwych w Nwym Sączu. Nwsądecka młdzież a alkhl. Ostatnie badania na zlecenie Miasta przeprwadzn w kresie d marca d czerwca 2011 r. Były t badania ankietwe uczniów szkół gimnazjalnych w Nwym Sączu. Obejmwały ne alkhl, jak jeden z bszarów zagrżeń dla młdzieży. Autrem badań i ich pracwania jest Jerzy W. Pilecki. 6,73% ankietwanych na pytanie Czy zdarza się, że kleżanki i kledzy w twjej klasie piją alkhl dpwiedział prawie wszyscy (szkły pnadgimnazjalne 31%). Pdsumwując pinie uczniów, mżna wniskwać, ze wśród młdzieży gimnazjalnej dknywane są próby picia alkhlu, skr tym, że nikt nie pije alkhlu ma wiedzę 13,98% uczniów. Wśród młdzieży gimnazjalnej aż 67,43% uczniów zadeklarwał, że nie pije alkhlu. Raz lub dwa razy w rku ma kntakt z alkhlem k. 20,53% uczniów, 4,42% uczniów stwierdził, że pije alkhl raz w miesiącu, a 3,89% kilka razy w miesiącu. Sumując wskazać mżna, że k. 30% uczniów ma kntakt z alkhlem, z tym, że dla k. 10% jest t przynajmniej raz w miesiącu lub częściej. Analiza częsttliwści picia alkhlu wśród młdzieży pnadgimnazjalnej wykazała, że 1/3 ppulacji deklaruje, że nie pije alkhlu, kł ¼ ankietwanych (21,94%) stwierdził, że pije rzadk - raz, dwa razy d rku. Niepkjący jest fakt, że 11,26% uczniów szkół pnadgimnazjalnych stwierdził, że pije alkhl raz lub kilka razy w tygdniu. Pzwala nam t stwierdzić, że c dziesiąty badany uczeń systematycznie pije alkhl. Badania dtyczące inicjacji alkhlwej wśród uczniów gimnazjów wskazują, że pnad 50% uczniów deklaruje, że dtąd nie pił alkhlu. Zdecydwanie wcześniej zaczynają spżywać alkhl chłpcy - 24,99% wskazuje na kres nauki w szkle pdstawwej, dziewczęta w 23,79% dziewcząt przeszł inicjację alkhlwa w gimnazjum. Ok. 1/5 respndentów gimnazjów stwierdził, że istnieją mżliwści zakupu alkhlu przez niepełnletnią sbę teg k. 6-7% dknał takieg zakupu sbiście. Osby uzależnine d alkhlu stanwią jedną z grup dysfunkcyjnych bjętych pmcą Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej. 5

7 Tabela 7. Skala zjawiska alkhlizmu wśród klientów pmcy spłecznej (liczba rdzin). liczba rdzin krzystających z pmcy MOPS liczba rdzin krzystających z pmcy MOPS liczba rdzin krzystających z pmcy MOPS z pwdu alkhlizmu liczba rdzin krzystających z pmcy MOPS liczba rdzin krzystających z pmcy MOPS z pwdu alkhlizmu liczba sób krzystających z pmcy MOPS liczba sób krzystających z pmcy MOPS z pwdu alkhlizmu Przestępczść związana z nadużywaniem alkhlu. W 2012 r., na terenie miasta Nweg Sącza plicja ujawniła 438 (352 sby w 2011 r.,) kierujących pd wpływem alkhlu i innych śrdków działających pdbnie d alkhlu w tym: 339 sób nietrzeźwych (pwyżej 0,5 prmila), 99 sób p użyciu alkhlu (d 0,2 d 0,5 prmila). Przemc. Statystyki gólnplskie pkazują, że k % rdzin, w których jest prblem alkhlwy, występuje przemc, a blisk 80% żn i partnerek alkhlików dznaje przemcy ze strny męża lub partnera. Ofiarami przemcy padają równie częst dzieci w rdzinach z prblem alkhlwym. W 2012 r., funkcjnariusze Kmendy Miejskiej Plicji przeprwadzili na terenie Nweg Sącza 223 interwencje dtyczące przemcy dmwej. 97 sprawców przemcy dmwej był pd wpływem alkhlu. Ogółem liczba sprawców przestępstw będących pd wpływem alkhlu w 2012 r., t 530 sób. W 2012 r., w Sądeckim Ośrdku Interwencji Kryzyswej w ramach grup wsparcia dla sób współuzależninych i fiar przemcy wsparcia udzieln 238 sbm. Ddatkw SOIK realizwał Prgram Krekcyjn Edukacyjny dla Sprawców Przemcy na terenie Zakładu Karneg w Nwym Sączu gdzie w 2012 r., udzieln prad dla 11 sób sadznych raz 8 sób pza zakładem karnym. D Kmisji Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych w 2012 r., wpłynęł 58 zgłszeń sób nadużywających alkhl i jedncześnie przejawiających zachwania przemcwe wbec rdziny. Kmisja przeprwadzała rzmwy z sbami, u których prblem alkhlwy wiąże się z przemcą dmwą. Człnkwie kntaktwali się z 58 sprawcami przemcy w rdzinie. 6

8 Gminna Kmisja Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych. W rku 2012 r., przyjęt 118 zgłszeń sbach nadużywających alkhl. Każdrazw sby te zstały wzywane na rzmwę d siedziby KRPA. W sprawach tych sób pdejmwan działania mające na celu pełne rzeznanie ich sytuacji w aspekcie prblemu alkhlweg. Infrmacje z tym związane uzyskiwan przede wszystkim d pracwników Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej w Nwym Sączu raz d funkcjnariuszy Plicji. Zasięgan także infrmacji z Sądeckieg Ośrdka Interwencji Kryzyswej - czy dana sba była dwżna wcześniej d Działu Opieki nad Osbami Nietrzeźwymi i Bezdmnymi. W uzasadninych przypadkach (przy sprzecznych infrmacjach uzyskanych d sby zgłsznej raz MOPS i Plicji) KRPA przeprwadziła rzmwy z człnkami rdzin sób zgłsznych z prblemem alkhlwym. Pnadt KRPA pdejmwała współpracę z kuratrami sądwym, prsząc wydanie pinii na temat funkcjnwania sby nadzrwanej przez kuratra i jedncześnie zgłsznej d Kmisji. Z sbami zgłsznymi prwadzi się prace nad mtywacją d pdjęcia kntaktu z placówką leczniczą - najczęściej z Małplskim Ośrdkiem Prfilaktyki i Terapii Uzależnień w Nwym Sączu. Współpracując z MOPS Kmisja wystąpiła 71 wywiadów śrdwiskwych natmiast z Kmendy Miejskiej Plicji 107 (w zależnści d źródła zgłszenia w sprawie jednej sby Kmisja występwała zarówn d MOPS, jak i d KMP). 16 sób p interwencji Kmisji i rzmwie mtywującej pdjęł i kntynuwał terapię dwykwą w Małplskim Ośrdku Prfilaktyki i Terapii Uzależnień w Nwym Sączu - bez kniecznści kierwania spraw d Sądu Rejnweg. Przyjęt zasadę, że następnie sby te zgłaszają się systematycznie d Kmisji (bez wezwań), przedstawiając zaświadczenia kntynuwaniu terapii dwykwej zgdnie z zaleceniami. Pnadt, w wyjątkwych przypadkach, jeżeli sby nie mgły pdjąć terapii, a wyrażały gtwść d pwstrzymania się d picia alkhlu, Kmisja zachęcała d pdpisania w Kściele zbwiązania trzeźwściweg, a następnie mnitrwała tę sytuację. Osby, które pdpisały zbwiązanie d utrzymania abstynencji na kreślny czas zbwiązan d regularneg zgłaszania się d KRPA. W sytuacji, gdy sba zgłszna nie gdzi się na zaprpnwany kntakt z placówką leczniczą - przypadek kierwany jest d rzpznania przez biegłych (lekarz i psychlg) w dziedzinie uzależnienia d alkhlu. Ich pinia decyduje, czy sprawa danej sby zstanie skierwana d pstępwania sądweg, czy też nie. 81 sób, nieskłnnych d samdzielneg zgłszenia się d Ośrdka Terapii Odwykwej, skierwan na badanie d lekarza i psychlga biegłych w celu rzpznania uzależnienia d alkhlu. P wydaniu pinii przez biegłych uzależnieniu sby badanej i wskazaniu dpwiedniej frmy terapii, (bądź też zwrtnej infrmacji niestawieniu się na badanie) sprawy 74 sób skierwan d Sądu Rejnweg Wydział III Rdzinny i Nieletnich w Nwym Sączu - w celu zastswania bwiązku pddania się leczeniu dwykwemu. Nadmienić należy, że w grudniu 2012 r., kilka spraw skierwan d biegłych, zwrócne zstały ne d KRPA pczątkiem rku 2013 i następnie (zgdnie z pinią biegłych) skierwan je d Sądu Rejnweg. Tabela 8. Ilść zgłszeń (dtyczących sób z dmniemanym prblemem alkhlwym), jakie wpłynęły z różnych źródeł d Kmisji Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych w 2008 r., 2009 r., raz 2010 r., 2011 r. ŹRÓDŁO ZGŁOSZENIA MOPS SOIK Prkuratura Rejnwa

9 Kuratrzy Sądwi Plicja DPS Indywidualne Inne Kmisje RAZEM OSÓB: Terapia. Liczba sób zarejestrwanych w Pradni Terapii Uzależnień dla sób drsłych z terenu miasta Nweg Sącza (stan na 31 grudnia 2012 r.): Liczba sób uzależninych d alkhlu (F 10) sób. Liczba sób z rzpznaniem innych uzależnień d śrdków psychaktywnych (F11 - F19) - 16 sób. Liczba sób uzależninych d hazardu (F 63.0) - 26 sób. Liczba sób współuzależninych i DDA - 60 sób. Liczba sób bez ustalneg rzpznania (Z03) - 40 sób. Łącznie liczba sób zarejestrwanych sób. Liczba sób, które weszły d prgramu terapii uzależnień w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia d alkhlu - 41 sób. Liczba sób zarejestrwanych w Pradni Terapii Uzależnień dla dzieci i młdzieży z terenu miasta Nweg Sącza (stan na 31 grudnia 2012 r.): Liczba sób uzależninych d alkhlu (F 10) - 5 sób. Liczba sób z rzpznaniem innych uzależnień d śrdków psychaktywnych (F11 - F19) - 8 sób. Liczba sób współuzależninych - 18 sób. Liczba sób bez ustalneg rzpznania (Z03) - 10 sób. Pradnia Terapii Uzależnień dla dzieci i młdzieży w 2012 rku prwadziła drębną statystkę d sierpnia 2012 r., (w związku z brakiem kntraktu na realizację usług zdrwtnych w w/w pradni w kresie d stycznia d lipca 2012 r., dzieci i młdzież były rejestrwane w gólnej pradni dla drsłych). Gminny Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych dla Miasta Nweg Sącza zstał pracwany w parciu : 1. Ustawę wychwaniu w trzeźwści i przeciwdziałaniu alkhlizmwi z dn. 26 października 1982 r., (t. j. Dz. U. z 2012 r., pz z późn. zmianami.). 2. Ustawę przeciwdziałaniu przemcy w rdzinie z dn. 29 lipca 2005 r., (t. j. Dz. U. Nr 180 pz z późn. zm.). 3. Ustawę pmcy spłecznej z dn. 12 marca 2004 r., (Dz. U. z 2013 r., pz. 182 z późn. zm.). 4. Ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r., zatrudnieniu scjalnym (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 43 pz. 225 z późn. zm.). 5. Ustawę działalnści pżytku publiczneg i wlntariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, pz z późniejszymi zm.). 6. Rekmendacje w sprawie realizwania i finanswania gminnych prgramów prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwych pracwane przez Państwwą Agencję Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych. Cel strategiczny Prgramu: Zapbieganie pwstawaniu nwych prblemów uzależnień wśród mieszkańców Nweg Sącza raz graniczenie rzmiarów negatywnych skutków charakterze rdzinnym, spłecznym i zdrwtnym związanych z nadużywaniem i uzależnieniem d alkhlu. 8

10 Cele szczegółwe Prgramu: 1. Zmniejszenie rzmiarów uszkdzeń zdrwia spwdwanych nadużywaniem alkhlu i innych śrdków psychaktywnych. 2. Ograniczenie zaburzeń życia rdzinneg spwdwanych nadużywaniem i uzależnieniem d alkhlu. 3. Mnitrwanie zjawisk spłecznych związanych z prblematyką uzależnień w mieście. 4. Wdrżenie nwczesnych frm prfilaktyki kierwanej w szczególnści d dzieci i młdzieży. 5. Zwiększenie świadmści zagrżeń wynikających z nadużywania alkhlu pprzez edukacje publiczną. 6. Przeciwdziałanie naruszenim prawa w związku z prwadzeniem sprzedaży napjów alkhlwych. 7. Integracja spłeczna sób uzależninych d alkhlu raz zagrżnych wykluczeniem spłecznym. Realizatrzy Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych: 1. Wydział Zdrwia i Opieki Spłecznej, i in. wydziały Urzędu Miasta Nweg Sącza raz jednstki rganizacyjne Miasta, 2. Kmisja Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych Miasta Nweg Sącza, 3. Małplski Ośrdek Prfilaktyki i Terapii Uzależnień, 4. Sądecki Ośrdek Interwencji Kryzyswej, 5. Centrum Integracji Spłecznej, 6. Zespół Świetlic Śrdwiskwych, 7. Miejski Ośrdek Pmcy Spłecznej, 8. Organizacje pzarządwe i inne jednstki prwadzące działalnść pżytku publiczneg, 9. Parafie, Caritas, 10. Plicja, Straż Miejska, 11. Zarządy siedli, 12. Inne pdmity, którym zlecane są zadania GPPiRPA. Partnerzy: 1. Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg, 2. Małplski Urząd Wjewódzki, 2. Państwwa Agencja Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych, 3. Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej, 4. Ministerstw Zdrwia, i inne. Źródła finanswania prgramu: 1. Śrdki finanswe budżetu miasta pchdzące z płat za krzystanie z zezwleń na detaliczną sprzedaż napjów alkhlwych d spżycia w miejscu (zakłady gastrnmiczne) i pza miejscem sprzedaży (sklepy). 2. Śrdki budżetu państwa i funduszy strukturalnych. 3. Śrdki uzyskane d spnsrów na zadania GPPiRPA. 4. Śrdki Nardweg Funduszu Zdrwia. 5. Śrdki własne rganizacji pzarządwych. 6. Niedpłatna praca wlntariuszy w ramach realizacji niektórych zadań GPPiRPA. Plan wydatków na realizacje zadań kreślnych w Gminnym Prgramie Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych stanwi załącznik d Uchwały Budżetwej Miasta Nweg Sącza na rk

11 SPOSÓB REALIZACJI CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH: I. Zmniejszenie rzmiarów uszkdzeń zdrwia spwdwanych nadużywaniem alkhlu i innych śrdków psychaktywnych. Spsób realizacji: Zwiększenie dstępnści pmcy psychterapeutycznej dla sób z prblemami alkhlwymi raz ich rdzin. Planwane działania: 1. Działania Kmisji Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych Miasta Nweg Sącza: przyjmwanie przez Kmisję Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych, zgłszeń sbach nadużywających alkhl, psiedzenia Kmisji dtyczące przyjmwania sób nadużywających alkhl, prwadzenie działań mtywujących d pdjęcia leczenia dwykweg a także pdejmwanie czynnści zmierzających d rzeczenia zastswaniu wbec sby uzależninej d alkhlu bwiązku pddania się leczeniu w placówce leczenia dwykweg, udzielanie prad dla uzależninych i ich rdzin, prwadzenie bsługi biurwej Kmisji Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych. 2. Ustala się wynagrdzenie dla człnków Kmisji Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych Miasta Nweg Sącza w wyskści 550 zł brutt miesięcznie dla człnków zespłu ds. analizy indywidualnych przypadków sób zgłsznych, 630 zł dla człnków zespłu piniując - kntrlneg (zgdnie z regulaminem rganizacyjnym KRPA), a dla przewdnicząceg kmisji w wyskści 750 zł brutt. 3. Działalnść innych pdmitów: prwadzenie psychterapii i prad dla sób uzależninych i współuzależninych, prwadzenie prgramów prfilaktyczn - edukacyjn - terapeutycznych pzstających w związku z uzależnieniami, wspieranie i dfinanswanie działań placówek leczniczych, z wyłączeniem usług finanswanych w ramach kntraktów NFZ, dfinanswanie zadań skierwanych d mieszkańców Nweg Sącza z zakresu psychterapii, psychedukacji raz psychprfilaktyki pdejmwanych przez Małplski Ośrdek Prfilaktyki i Terapii Uzależnień. II. Ograniczenie zaburzeń życia rdzinneg spwdwanych nadużywaniem alkhlu. Spsób realizacji: Udzielanie pmcy psychspłecznej i prawnej, a w szczególnści chrny przed przemcą w rdzinie. Planwane działania: 1. Diagnza prblemów przemcy dmwej wśród sób zgłaszających się d Kmisji Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych. 2. Realizacja prgramów terapii dla fiar przemcy dmwej raz prgramów krekcyjn - edukacyjnych dla sprawców przemcy dmwej. 3. Prwadzenie hstelu dla kbiet, matek z dziećmi - fiar przemcy, umżliwiająceg schrnienie przed sprawcą. 4. Organizacja pmcy /SOIK/ dla fiar przemcy w rdzinie raz dla rdzin sób uzależninych d alkhlu, w tym: Pmc psychlgiczna, Pmc prawna, Pmc pedaggiczna, Pmc scjalna we współpracy z MOPS, Pmc mediatra i kuratra zawdweg, Opieka lekarska - w Dziale Opieki nad Osbami Nietrzeźwymi i Bezdmnymi raz w htelu w frmie prad raz we współpracy z zakładami pieki zdrwtnej, Pkój przesłuchań dla dzieci, przyjazny pkój, 10

12 Prwadzenie grup wsparcia dla rdzin sób uzależninych (współuzależninych), fiar przemcy, Grupa wsparcia dla rdziców dzieci sprawiających trudnści wychwawcze, Grupa wsparcia dla młdzieży gimnazjalnej z prblemami emcjnalnymi, Grupa wsparcia dla sób bezdmnych. 5. Współpraca z różnymi grupami zawdwymi mającymi kntakt z fiarami przemcy: Praca Zespłu Interdyscyplinarneg w skład, któreg wchdzą przedstawiciele Sądu Rejnweg - kuratrzy zawdwi i spłeczni Straż Miejska, przedstawiciele Kmendy Miejskiej Plicji, Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej, Sądeckieg Ośrdka Interwencji Kryzyswej, Kmisji Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i innych instytucji w celu pdjęcia wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania przemcy, Udział człnków KRPA w grupach rbczych Zespłu Interdyscyplinarneg, Zespół Interdyscyplinarny mże zstać pszerzny na ptrzeby działań pmcwych skierwanych d rdzin. 6. Prwadzenie działalnści edukacyjnej i infrmacyjnej dla pracwników scjalnych, nauczycieli i pedaggów, uczniów i in. w zakresie przemcy dmwej Dfinanswanie szkleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rdzin z prblemem alkhlwym i prblemem przemcy w rdzinie raz w zakresie prwadzenia zajęć scjterapeutycznych Organizwanie lkalnych knferencji w zakresie wdrażania systemu pmcy dziecku i rdzinie z prblemem alkhlwym i wynikającym z teg prblemem przemcy Realizacja prgramów edukacyjnych dla rdziców - warsztaty umiejętnści rdzicielskich przygtwujące rdziców d wychwania dzieci bez przemcy Realizacja prgramów prfilaktycznych dtyczących przeciwdziałania przemcy dla młdzieży szklnej. III. Mnitrwanie zjawisk spłecznych związanych z prblematyką uzależnień w mieście. Spsób realizacji: diagnza lkalnych prblemów związanych z uzależnieniami. Planwane działania: 1. Mnitrwanie prblemu uzależnień pprzez ilściwą analizę uczestników zajęć psychterapeutycznych, scjterapeutycznych raz prfilaktycznych realizwanych w ramach niniejszeg prgramu. 2. Przeprwadzenie badań, które pzwlą zanalizwać zmieniające się trendy tj. natężenie różnych zjawisk i prblemów związanych z uzależnieniami raz wykluczeniem spłecznym - w śrdwisku uczniów szkół gimnazjalnych. Analiza taka umżliwi pdjęcie adekwatnych śrdków zaradczych, w tym działań prfilaktycznych. IV. Wdrżenie nwczesnych frm prfilaktyki kierwanej w szczególnści d dzieci i młdzieży. Spsób realizacji: prwadzenie działalnści prfilaktycznej skierwanej d dzieci i młdzieży z rdzin zagrżnych negatywnymi zjawiskami związanymi z nadużywaniem alkhlu. Planwane działania: 1. Prwadzenie działań prfilaktycznych w szkłach celem prpagwania zdrweg i trzeźweg stylu życia: realizwanie prgramów prfilaktycznych w szkłach, jak frmy zapbiegania negatywnym zjawiskm spłecznym, rganizacja zajęć edukacyjn - warsztatwych z zakresu zapbiegania uzależnienim, rganizacja zajęć wyrównawczych i prfilaktycznych dla dzieci ze świetlic śrdwiskwych, 11

13 edukacja nauczycieli, wychwawców w kierunku budwania nwczesnych systemów prfilaktycznych przeciwdziałających uzależnienim na terenie szkły. 2. Prwadzenie działań prfilaktyczn - terapeutycznych pza szkłą pprzez: finanswanie pracy Zespłu Świetlic Śrdwiskwych, wspieranie działalnści świetlic działających przy innych jednstkach raz rganizacjach pzarządwych w parciu wyniki knkursu fert raz zlecenia usług. Cele gólne działania świetlic śrdwiskwych: dknywanie pzytywnych zmian w pstawach dzieci, dsknalenie umiejętnści przekazywania własnych pglądów i pstaw, przekazywanie wiedzy na temat uzależnień raz wskazywanie mżliwści unikania zagrżeń, wyrównywanie deficytów edukacyjnych. Realizacja celów gólnych świetlic śrdwiskwych pprzez: zapewnienie pieki wychwawczej, rganizację czasu wlneg, pmc w nauce, edukację wyrównawczą, rzwój zaintereswań w ramach zajęć tematycznych: plastycznych, muzycznych, sprtwych, wspieranie w rzwiązywaniu prblemów szklnych, rdzinnych i rówieśniczych, kształtwanie pstaw spłecznych pprzez piekę nad młdszymi dziećmi, wspólne bchdzenie świąt, zajęcia integracyjne w grupach, rganizwanie wycieczek krajznawcz - turystycznych, współdziałanie z innymi instytucjami w celu zapewnienia wsparcia materialneg, psychlgiczn - pedaggiczneg Zajęcia prfilaktyczne prwadzne z dziećmi i młdzieżą zagrżną uzależnieniami w ramach Ochtniczych Hufców Pracy. 3. Inne frmy ddziaływań prfilaktycznych Twrzenie mżliwści ddatkwych frm spędzenia wlneg czasu przez dzieci i młdzież w tym: rganizacja raz finanswanie akcji Bezpieczne Wakacje raz Bezpieczne Ferie, rganizacja i dfinanswanie Przeglądu Małych Frm Teatralnych pt.: Przebudzenie, rganizacja i finanswanie kncertów i spektakli teatralnych charakterze prfilaktycznym, rganizacja akcji prfilaktycznych, imprez i happeningów prmujących zdrwy styl życia, dfinanswanie prfilaktycznych i terapeutycznych bzów dla dzieci młdzieży, dfinanswanie imprez i zajęć sprtwych charakterze prfilaktycznym, dfinanswanie prgramów mających na celu wsparcie dla młdzieżwych liderów śrdwiskwych. V. Zwiększenie świadmści zagrżeń wynikających z nadużywania alkhlu. Spsób realizacji: prwadzenie działalnści edukacyjnej i infrmacyjnej, pdnszącej kmpetencje sób prwadzących działalnść prfilaktyczną raz umiejętnści spłeczne dzieci i młdzieży. Planwane działania: 1. Warsztaty rzwju sbwści, treningi kmunikacji interpersnalnej, kształcące umiejętnści spłeczne raz uczące metd radzenia sbie ze stresem bez sięgania p śrdki uzależniające. 2. Objęcie stałymi szkleniami pdnszącymi kwalifikacje z zakresu prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwych pracwników Zespłu Świetlic 12

14 Śrdwiskwych raz innych świetlic funkcjnujących na terenie miasta - zadanie stałe. 3. Objęcie szkleniami z zakresu prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwych człnków Gminnej Kmisji Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych in. uczestniczących w realizacji GPPiRPA - zadanie stałe. 4. Organizwanie, finanswanie zajęć dla rdziców dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic śrdwiskwych i scjterapeutycznych, mających na celu pdniesienie kmpetencji wychwawczych. 5. Prwadzenie szkleń dla sprzedawców i właścicieli sklepów handlujących napjami alkhlwymi - zadanie stałe. 6. Pdejmwanie działań edukacyjnych skierwanych d sprzedawców napjów alkhlwych raz działań kntrlnych i interwencyjnych, mających na celu graniczanie dstępnści napjów alkhlwych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkhlu sbm pniżej 18 rku życia. 7. Prwadzenie lkalnych kampanii edukacyjnych, związanych z prfilaktyką prblemów uzależnień, rganizwanie festynów, happeningów, pikników, debat w lkalnych mediach, a także udział w gólnplskich i reginalnych spłecznych kampaniach edukacyjnych dtyczących prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwych. 8. Działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwści kierwców. Grupa dla kierwców zatrzymanych pd wpływem alkhlu w SOIK. 9. Opracwywanie raz zakup materiałów infrmacyjnych i edukacyjnych, ultek i innych frm służących ddziaływanim prfilaktycznym. 10. Prgramy psychkrekcyjne dla kierwców zatrzymanych za jazdę p pijanemu: Działania rescjalizujące, wymagające ścisłej współpracy z sądami rejnwymi i wydziałami karnymi. Działania te wymagają zaangażwania wykwalifikwanych szkleniwców, którzy pracują i wdrżą w życie prgram psychkrekcyjny. Nadrzędnym celem jest tu pwstrzymanie już ukaranych kierwców przed pnwnym łamaniem prawa. VI. Przeciwdziałanie naruszenim prawa w związku z prwadzeniem sprzedaży napjów alkhlwych. Spsób realizacji: Kntrlwanie placówek prwadzących sprzedaż napjów alkhlwych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy wychwaniu w trzeźwści i przeciwdziałaniu alkhlizmwi raz warunków pdanych w zezwleniu - zwłaszcza w zakresie sprzedaży i pdawania napjów alkhlwych nieletnim. Planwane działania: Celem planwanych działań jest stswanie kreślnych prcedur przy przyznawaniu i cfaniu zezwleń na sprzedaż napjów alkhlwych, twrzących pdstawy lkalnej plityki wbec łamania bwiązująceg prawa. Cel ten realizwany będzie pprzez: 1. Respektwanie pinii Gminnej Kmisji Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych przez rgan wydający zezwlenie na sprzedaż napjów alkhlwych. 2. Kntrle prwadzne przez Plicję, Straż Miejską raz Gminną Kmisję Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych, placówek prwadzących sprzedaż napjów alkhlwych przeznacznych d spżycia w miejscu lub pza miejscem sprzedaży - ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży napjów alkhlwych sbm nieletnim i nietrzeźwym. 3. Wydawanie decyzji uchyleniu zezwleń na sprzedaż napjów alkhlwych w przypadku nieprzestrzegania zasad brtu tymi napjami wynikających z ustawy wychwaniu w trzeźwści i przeciwdziałaniu alkhlizmwi. 4. Pdejmwanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów kreślnych w art. 13 (1) i 15 ustawy raz występwaniem przed sądem w charakterze skarżyciela publiczneg. 13

15 5. Mnitrwanie przestrzegania zasad sprzedaży napjów alkhlwych w punktach sprzedaży napjów alkhlwych metdą Tajemniczeg klienta tj. próba zakupu napju alkhlweg przez sbę pełnletnią wyglądającą na niepełnletnią. VII. Integracja spłeczna sób uzależninych d alkhlu. Spsób realizacji: wspieranie zatrudnienia scjalneg, umżliwiająceg pwrót d aktywneg życia zawdweg i spłeczneg sbm uzależninym p zakńczeniu prgramu terapii w zakładzie lecznictwa dwykweg raz sbm zagrżnym uzależnieniem i wykluczeniem spłecznym. Planwane działania: 1. Prwadzenie kursów zawdwych pdnszących raz zmieniających kwalifikacje zawdwe mężczyzn i kbiet zagrżnych uzależnieniem lub uzależninych. 2. Indywidualne prgramy reintegracji spłecznej dla sób zagrżnych lub wyklucznych spłecznie z pwdu uzależnienia. 3. Organizwanie miejsc pracy dla sób uzależninych p zakńczeniu leczenia dwykweg i dbytej terapii w ramach prgramów terapeutycznych, edukacyjnych i innych realizwanych zgdnie z ustawą zatrudnieniu scjalnym. 4. Kształcenie umiejętnści pełnienia ról spłecznych i siągania pzycji spłecznych dstępnych sbm niepdlegającym spłecznemu wykluczeniu. 5. Dfinanswanie Prgramów reintegracji spłecznej skierwanych d rdzin sób wyklucznych spłecznie. VIII. Wspmaganie działalnści rganizacji pzarządwych służącej rzwiązywaniu prblemów alkhlwych. Spsób realizacji: Pszczególne zadania gminneg prgramu mgą być pwierzne d realizacji rganizacjm pzarządwym pd warunkiem, że spełniają ne kryteria merytryczne i finanswe kreślne przepisami ustawy działalnści pżytku publiczneg i wlntariacie, zapewniając tym samym prfesjnalny pzim ich realizacji. Warunkiem włączenia rganizacji pzarządwej d realizacji gminneg prgramu jest dpwiedni zapis w statucie rganizacji, który kreśla zakres zadaniwy w bszarze rzwiązywania prblemów alkhlwych. Planwane działania: 1. Wspieranie realizacji zadań publicznych przez rganizacje pzarządwe, związane z rzwiązywaniem prblemów alkhlwych. 2. Pwierzanie rganizacjm pzarządwym realizacji zadań publicznych w zakresie rzwiązywania prblemów alkhlwych i prfilaktyki uzależnień. 3. Dradztw, udzielanie pmcy merytrycznej, rganizacyjnej i prawnej. 4. Prmwanie działalnści rganizacji pzarządwych i pmc w twrzeniu ich dbreg wizerunku. 5. Wzajemne infrmwanie się planwanych kierunkach działalnści i współdziałanie w celu zharmnizwania tych kierunków. Katalg usług przewidzianych d zlecenia rganizacjm pzarządwym i innym pdmitm: 1. Organizwanie letnieg i zimweg wypczynku dla dzieci i młdzieży zagrżnej uzależnieniami. 2. Prwadzenie zajęć terapii indywidualnej i grupwej dla sób uzależninych. 3. Edukacja publiczna tematyce uzależnień, przemcy, prblemów wychwawczych, realizacja prgramów edukacyjn - terapeutycznych raz zasad dpwiedzialnej sprzedaży napjów alkhlwych. 4. Udzielanie pmcy rdzinm, w których występują prblemy alkhlwe raz fiarm przestępstw będących następstwem nadużywania alkhlu. 14

16 5. Prwadzenie zajęć warsztatwych raz rekreacyjn - sprtwych dla dzieci i młdzieży ze śrdwisk zagrżnych uzależnieniami. 6. Organizacja zajęć terapeutycznych i prfilaktycznych w świetlicach scjterapeutycznych i śrdwiskwych. 7. Pdejmwanie działań pmcwych, akcji, knkursów i imprez klicznściwych mających na celu graniczenie zjawisk patlgicznych. 8. Pbudzanie aktywnści spłecznej i zawdwej sób wyklucznych spłecznie pprzez wspieranie zatrudnienia scjalneg. 9. Prwadzenie prgramów prfilaktycznych w parciu wlntariat. Przewdniczący Rady Miasta (-) Jerzy Wituszyński 15

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015 Załącznik nr 1 d Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych dla Gminy Puck na rk 2015 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

Razem 210 000,00 144 548,89 68,83

Razem 210 000,00 144 548,89 68,83 Załącznik nr 7 d infrmacji piswej PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj.

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj. S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W kresie sprawzdawczym tj. w I półrczu 2013 rku (d stycznia d czerwca) kmisja dbyła 6 psiedzeń,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

INFORMACJA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE INFORMACJA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Przemc w rdzinie t zamierzne i wykrzystujące przewagę siły działanie skierwane przeciw człnkwi rdziny naruszające prawa i dbra sbiste, pwdujące cierpienie i szkdy

Bardziej szczegółowo

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej Wejherw: Świadczenie usług schrnienia dla sób bezdmnych z miasta Wejherwa Numer głszenia: 306586-2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ

GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ Nr 5 GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ Wspieranie rganizacji, jak zadanie własne samrządu Szanwni Państw, Frmy współpracy z rganizacjami pzarządwymi Frmy współpracy z rganizacjami pzarządwymi Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.swinoujscie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.swinoujscie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.swinujscie.pl Świnujście: Świadczenie usługi asystenta rdziny w ramach Resrtweg prgramu wspierania

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

Załącznik bez tytułu 00031.css; Załącznik bez tytułu 00034.css

Załącznik bez tytułu 00031.css; Załącznik bez tytułu 00034.css Wjciech Knap Od: Zapisane przez prgram Windws Internet Explrer 8 Wysłan: 2 stycznia 2013 13:11 Załączniki: Załącznik bez tytułu 00031.css; Załącznik bez tytułu 00034.css Adres strny internetwej, na której

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016. Rozdział I. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016. Rozdział I. Wstęp Załącznik d Uchwały Nr XIX.187.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Rzdział I Wstęp Gminny Prgram Prfilaktyki

Bardziej szczegółowo

Poznań: ZP WORD 6/flota/2012 Numer ogłoszenia: 278366-2012; data zamieszczenia: 31.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: ZP WORD 6/flota/2012 Numer ogłoszenia: 278366-2012; data zamieszczenia: 31.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Pznań: ZP WORD 6/flta/2012 Numer głszenia: 278366-2012; data zamieszczenia: 31.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, Knstantynów Łódzki: Dpsażenie szkół w sprzęt raz pmce dydaktyczne w ramach prjektu -Indywidualizacja prcesu nauczania uczniów klas I-III szkół pdstawwych w Knstantynwie Łódzkim- Numer głszenia: 225943-2012;

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42- Będzin: Przeprwadzenie i zrganizwanie usług szkleniwych i kursów zawdwych dla uczestników prjektu systemweg pn.: Inwestycja w człwieka śrdkiem d siągnięcia efektów spłecznych, współfinanswaneg z Unii Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mgps.kzminwlkp.pl, www.kzminwlkp.pl Kźmin Wielkplski: Przetarg niegraniczny na wyknanie usług piekuńczych

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 grudnia 2009r.

z dnia 28 grudnia 2009r. Uchwała Nr XXXII/164/2009 Rady Gminy Bjszwy z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych na rk 2010. Na pdstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.teatrplski.waw.pl Warszawa: Obsługę widwni teatralnej raz szatni Teatru Plskieg im. Arnlda Szyfmana

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42- Będzin: Przeprwadzenie i zrganizwanie turnusu rehabilitacyjneg wraz z indywidualnymi i grupwymi zajęciami z dradcą zawdwą raz wsparciem psychlgicznym dla uczestników prjektu systemweg pn.: Inwestycja w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wldawa.pl Włdawa: Przeprwadzenie warsztatów rehabilitacyjn - szkleniwych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bisztynek: Usługi szkleniwe Numer głszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane N. sprawy: DRK-2111-1/14 MUZEUM STUTTHOF w SZTUTOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Rewitalizacja byłeg grdnictwa bzweg w [V!uzeum Stutthf w Sztutwie. Rbty budwlane przy biektach szklarniwych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016 Regulamin rekrutacji d żłbków dzieci urdznych w latach 2013-2016 w rku 2016 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług - w pdziale na części - rganizacji i realizacji turnusów rehabilitacyjnych z prgramem usprawniając-rekreacyjnym dla sób niepełnsprawnych i ich piekunów - wskazanych przez Zamawiająceg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, ul. Warszawa: Usługa sprzątania i utrzymania czystści pmieszczeń raz terenu przyległeg biektu Hali Sprtwej Ośrdka Sprtu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochta przy ul. Nwwiejskiej 37B w kresie 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, Knstantynów Łódzki: Dpsażenie szkół w pmce dydaktyczne w ramach prjektu -Indywidualizacja prcesu nauczania uczniów klas I-III szkół pdstawwych w Knstantynwie Łódzkim- Numer głszenia: 250497-2012; data

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mps.kszalin.ibip.pl Kszalin: Specjalistyczne usługi piekuńcze dla sób z zaburzeniami psychicznymi, w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr2 d Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE I.STRUKTURA PROGRAMU PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrdzie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczeg NIE Tekst jednlity na dzień 21 marca 2011 r. 1 Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Stwarzyszenie Dlaczeg NIE zwane dalej Stwarzyszeniem, działa na pdstawie: - ustawy z dnia 07

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU SZKOLEO na rok 2013

PROJEKT PLANU SZKOLEO na rok 2013 URZĄD PRACY PROJEKT PLANU SZKOLEO na rk 2013 Szklenia finanswane ze śrdków Funduszu Pracy Nazwa Zakres Liczba miejsc 1. Mała przedsiębirczśd (gdziny) przygtwanie d załżenia i prwadzenia działalnści gspdarczej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA UCZNIA

PRZEWODNIK DLA UCZNIA Zespół Szkół Pnadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Rszczynialskieg w Wejherwie ul.budwlanych 2 PRZEWODNIK DLA UCZNIA 1. Czym jest prgram Erasmus +? Prgram Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Ożarów Mazwiecki: Przeprwadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 rku w sprawie zasad i terminów przyjmwania w rku szklnym 2015/2016 dzieci d publiczneg przedszkla, publicznej innej frmy wychwania przedszklneg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa chrny sób i mienia na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 109847-2015;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nr sprawy: DRK-2111-2/14 MUZEUM STUHHOF W SZTUTOWIE ul. Muzealna6. 82-1iOSztutw W. 055 247^3-53 fax 055 247-83-58 NIP 578-10-36-000 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Prace budwlane przy biektach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Usługa przeprwadzenia pmiarów czynników szkdliwych dla zdrwia na stanwiskach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2012-2014

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2012-2014 POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2012-2014 Jelenia Góra, 2012 SPIS TREŚCI strna WSTĘP....3 1. CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Prfilaktyki Diagnzy Terapii indywidualnej, grupwej, rdzin Dradztwa zawdweg Dziecim i młdzieży Rdzicm Nauczycielm

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r. I. Opis

Bardziej szczegółowo