Informacja o zmianach w Tabeli opłat i prowizji kart kredytowych Euro Banku S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o zmianach w Tabeli opłat i prowizji kart kredytowych Euro Banku S.A."

Transkrypt

1 Informacja o zmianach w Tabeli opłat i prowizji kart kredytowych Euro Banku S.A.

2 W związku z planowanym połączeniem prawnym Euro Banku S.A. oraz Banku Millennium S.A., konieczne jest wprowadzenie zmian w regulacjach dotyczących usług bankowych świadczonych dotychczas przez Euro Bank S.A., mających na celu przede wszystkim ujednolicenie i dostosowanie regulacji Euro Bank S.A. do rozwiązań systemowych (IT) Banku Millennium S.A. Podstawą prawną proponowanych zmian jest postanowienie klauzuli modyfikacyjnej, które uprawnia Bank do wprowadzenia nowych lub dodatkowych form produktów/usług lub też wycofanie z oferty określonych produktów/usług, o ile zapewni to należyte wykonanie umowy zawartej z Klientem, tj. 19 ust. 5 lit. d) Umowy o limit kredytowy i o kartę kredytową. Obowiązujące obecnie Państwa opłaty i prowizje nie ulegają podwyższeniu. Opisane poniżej zmiany wejdą w życie z dniem integracji systemów informatycznych połączonych banków, tj. z dniem 11 listopada 2019 r. Jednocześnie informujemy, że połączenie działalności operacyjnej banków i tym samym, wprowadzenie opisanych wyżej zmian może zostać przesunięte z dnia 11 listopada 2019 r. na późniejszy termin. W przypadku podjęcia takiej decyzji, eurobank poinformuje o nowej dacie w osobnym komunikacie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej ( nie później niż na dwa tygodnie przed pierwotną datą planowanej fuzji operacyjnej. Przypominamy również, że przysługuje Państwu prawo odmowy przyjęcia nowych warunków poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec proponowanych zmian bądź wypowiedzenie Umowy bez ponoszenia opłat ze skutkiem od dnia poinformowania o zmianie, o ile informacja o sprzeciwie lub wypowiedzeniu zostanie zgłoszona do Banku przed dniem wejścia zmian w życie. Informujemy, że niezgłoszenie sprzeciwu w powyższym terminie uznaje się za zgodę na stosowanie postanowień w nowym brzmieniu. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, ale bez dokonania wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie opisanych zmian, bez ponoszenia opłat. Tabela opłat i prowizji kart kredytowych Euro Banku S.A. obowiązująca od dnia r. dla umów zawartych od r. oraz Tabela opłat i prowizji kart kredytowych Euro Banku S.A. obowiązująca od dnia r. dla umów zawartych do r. zostanie wycofana i zastąpiona dokumentem: Cennik usług - prowizje i opłaty dla kart kredytowych z oferty eurobanku obowiązującym od dnia r. (dalej: Cennik usług Banku Millennium S.A.), który przesyłamy w załączeniu. Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz zmian. Spis treści 1. Zmiana opisu usługi Usługi oraz produkty wycofane z oferty Opłaty wycofane / zmodyfikowane Zmiana zasad świadczenia usługi Usługi wprowadzone

3 1. Zmiana opisu usługi Opis usługi przed zmianą: Dla umów zawartych do r: Obsługa karty głównej opłata miesięczna, naliczana po zakończonym Cyklu rozliczeniowym. Opłata nie jest naliczana za Cykl rozliczeniowy, jeśli łączna kwota rozliczonych w tym okresie Transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 PLN dla kart Classic/min. 700 PLN dla kart Gold;[ ] Dla umów zawartych od r: Opłata za obsługę Limitu kredytowego (miesięczna) Opłata naliczana po zakończonym Cyklu rozliczeniowym. Opłata nie jest naliczana za Cykl rozliczeniowy, jeśli łączna kwota rozliczonych w tym okresie Transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 PLN dla kart Classic/min. 700 PLN dla kart Gold;[ ] Opis usługi po zmianie: Obsługa karty kredytowej - opłata miesięczna za kartę główną w przypadku spełnienia warunku znoszącego naliczenie opłaty wraz z przypisem nr 1) w Opłata miesięczna naliczana jest z dołu za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Warunek znoszący naliczenie opłaty miesięcznej za obsługę karty kredytowej głównej: a) łączna kwota dokonanych Transakcji bezgotówkowych w miesiącu wynosi min. 300 zł (dla Kart Visa Classic Standard i Visa Classic Standard Bis) b) Łączna kwota dokonanych Transakcji bezgotówkowych w miesiącu wynosi min. 700 zł (dla Kart Visa Gold Home oraz Visa Gold Select) Obsługa karty kredytowej - opłata miesięczna za Kartę główną w przypadku niespełnienia warunku znoszącego naliczenie opłaty wraz z przypisem nr 1) w Opłata miesięczna naliczana jest z dołu za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Transakcja bezgotówkowa na terenie Polski i za granicą, z wykluczeniem transakcji związanej z hazardem Dla umów zawartych do r: wraz z przypisem nr 3) w Dla umów zawartych od r: wraz z przypisem nr 1) w Transakcje bezgotówkowe w kraju i za granicą w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu Karty kredytowej do płatności bezgotówkowych wraz z przypisem nr 3) w Nie dotyczy transakcji dokonanych w punktach akceptujących kartę oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory. Transakcja bezgotówkowa związana z hazardem na terenie Polski i za granicą Dla umów zawartych do r: wraz z przypisem nr 3) w Dla umów zawartych od r: wraz z przypisem nr 1) w Wpłata gotówki we Wpłatomacie lub Placówce eurobanku Transakcje bezgotówkowe w kraju i za granicą dokonane w punktach akceptujących kartę oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty kredytowej do płatności bezgotówkowych. Wpłata gotówki: - we Wpłatomacie/Placówce Banku Millennium na terenie Polski - we wpłatomacie Euronetu w Placówce Banku Millennium na terenie Polski Wypłata gotówki w bankomacie eurobanku Wypłata gotówki w Bankomacie banku obcego na terenie Polski, w placówce obcego banku, urzędu pocztowego lub innej instytucji finansowej na terenie Polski. Transakcja gotówkowa wraz z przypisem nr 3) w Nie dotyczy transakcji dokonanych w punktach akceptujących kartę oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory 3

4 i przypisem nr 4) w Opłaty i prowizje dotyczą również przelewu z karty w Millenet. Transakcja gotówkowa Wypłata gotówki w Bankomacie za granicą, w placówce banku lub innej instytucji finansowej za granicą, w tym za przewalutowanie transakcji. wraz z przypisem nr 3) w Nie dotyczy transakcji dokonanych w punktach akceptujących kartę oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory i przypisem nr 4) w Opłaty i prowizje dotyczą również przelewu z karty w Millenet. Zmiana PIN w bankomacie Zmiana PIN Karty Sprawdzenie salda w bankomacie Sprawdzenie dostępnego Limitu Karty w innych bankomatach Kopia rachunku obciążeniowego Opłata za uzyskanie kopii dokumentu transakcji: Zrealizowanej w kraju / Zrealizowanej za granicą. Zmiana Limitu kredytowego na wniosek Klienta Zmiana Limitu kredytowego na wniosek eurobanku Przewalutowanie transakcji bezgotówkowej za granicą, z wykluczeniem transakcji związanej z hazardem. Liczba dni następujących po dniu zakończenia cyklu rozliczeniowego do wyznaczenia Terminu płatności. Minimalna kwota spłaty Oprocentowanie Transakcji bezgotówkowych 10% Oprocentowanie Transakcji gotówkowych 10% Zmiana Limitu Karty Dodatkowa marża Banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku dokonania transakcji kartami w walutach obcych. Termin spłaty (liczony od dnia zamknięcia Cyklu rozliczeniowego) wraz z przypisem nr 7) w Jeśli jest to dzień świąteczny, Termin spłaty przypada na ostatni dzień roboczy przed dniem świątecznym. Termin spłaty podawany jest na wyciągu, ustawianym po zamknięciu cyklu rozliczeniowego. Jeśli spłata następuje automatycznie z rachunku bankowego, środki na tym rachunku należy zapewnić przed godziną 17 w dniu spłaty. Minimalny procent spłaty Oprocentowanie Transakcje bezgotówkowe 2 x (stopa referencyjna NBP +3,5%) (10%) Oprocentowanie Transakcje bezgotówkowe 2 x (stopa referencyjna NBP +3,5%) (10%) 2. Usługi oraz produkty wycofane z oferty 1) Wydanie Karty głównej; 2) Wydanie Karty dodatkowej; 3) Plany ratalne - w ramach korzystania z limitu kredytowego Bank udostępniał funkcjonalność umożliwiającą spłatę wykorzystanego limitu kredytowego w ratach kapitałowo-odsetkowych. Aktualna oferta Planów ratalnych zostaje wycofana. W dalszym ciągu jednak dla otwartych programów ratalnych spłata zadłużenia przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem spłaty rat. 4) Ubezpieczenia opcjonalne zawarte już umowy ubezpieczenia będą kontynuowane, a składka należna z ich tytułu pobierana będzie wysokości wskazanej w polisie. Nie będzie możliwości zawarcia nowych umów ubezpieczenia. 4

5 5) Zestawienie Transakcji w formie elektronicznej dla Karty głównej (oraz dla Karty dodatkowej). 6) Zestawienie Transakcji odbierane w Placówce w formie papierowej dla Karty głównej (raz w miesiącu) Ad 5) i 6) powyżej: W połączonym Banku zestawienia transakcji (wyciągi) nadal będą udostępniane raz w miesiącu po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, z tą różnicą, że będą wysyłane na adres korespondencyjny lub (jeśli zostanie wybrana taka forma) dostępne w bankowości elektronicznej Millenet. Dodatkowo, wyciąg otrzymuje wyłącznie Posiadacz Karty głównej. Jeśli do karty głównej została wydana karta dodatkowa transakcje wykonane tą kartą prezentowane są na jednym wyciągu z transakcjami wykonanymi kartą główną. 7) Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych. Dodatkowe Zestawienie transakcji w formie papierowej dostarczane listownie dla Karty głównej oraz dla Karty dodatkowej. 8) Liczba rat zlecenie w terminalu POS / bankomacie dla kart Visa Gold Select usługa zostaje wycofana. Posiadacze karty Visa Gold Select będą mogli korzystać z oferty specjalnej Wygodne Raty 0%. 3. Opłaty wycofane / zmodyfikowane. Opis usługi przed zmianą Opis usługi po zmianie Opłata przed zmianą Opłata po zmianie Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej (opłata nie jest pobierana, gdy przyczyna wydania leży po stronie eurobanku) Wydanie duplikatu karty (opłata nie jest pobierana, gdy przyczyna wydania leży po stronie eurobanku) Wydanie karty płatniczej opłata za wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej lub duplikatu karty płatniczej 15 PLN 15 PLN 0 zł Obsługa karty dodatkowej opłata naliczana w rocznicę wydania karty dodatkowej Obsługa karty kredytowej opłata roczna za Kartę dodatkową 15 PLN 0 zł Przewalutowanie transakcji bezgotówkowej za granicą, z wykluczeniem transakcji związanej z hazardem Dodatkowa marża Banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku dokonania transakcji kartami w walutach obcych 3% 0% Dla Umów zawartych do r.: Obsługa karty głównej opłata miesięczna, naliczana po zakończonym Cyklu rozliczeniowym. - jeśli w Cyklu rozliczeniowym, za który naliczana jest opłata, Posiadacz karty nie był objęty żadnym ubezpieczeniem wymienionym w sekcji Ubezpieczenie opcjonalne brak Visa Classic Standard, Visa Classic Standard Bis: 7 PLN 14,50 PLN Visa Classic Standard, Visa Classic Standard Bis 5 zł 12,50 zł Dla Umów zawartych od r.: Oplata za obsługę Limitu Kredytowego (miesięczna) - jeśli w Cyklu rozliczeniowym, za który naliczana jest opłata, Posiadacz karty nie był objęty żadnym ubezpieczeniem wymienionym w sekcji Ubezpieczenie opcjonalne. brak 8 PLN 14,50 PLN 5 zł 12,50 zł 5

6 Dla Umów zawartych od r.: Oplata za obsługę Limitu Kredytowego (miesięczna) - jeśli w Cyklu rozliczeniowym, za który naliczana jest opłata, Posiadacz karty był objęty co najmniej jednym ubezpieczeniem wymienionym w sekcji Ubezpieczenie opcjonalne. brak 6 PLN 5 zł Wypłata gotówki w Bankomacie za granicą, w placówce banku lub innej instytucji finansowej za granicą, w tym za przewalutowanie transakcji Transakcja gotówkowa wraz z przypisem nr 3) w Nie dotyczy transakcji dokonanych w punktach akceptujących kartę oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory i przypisem nr 4) w Opłaty i prowizje dotyczą również przelewu z karty w Millenet. 4,5% kwoty wypłaty min. 10 PLN 4,5% kwoty min. 9 zł Sprawdzenie salda w bankomacie Sprawdzenie dostępnego Limitu Karty w bankomatach Millennium: na ekranie wydruk 1 PLN na ekranie: 0 zł wydruk: 0,5 zł 4. Zmiana zasad świadczenia usługi Opis usługi Opis usługi po zmianie Okres wolny od odsetek Okres bezodsetkowy dla Transakcji bezgotówkowych Kopia rachunku obciążeniowego Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych. Duplikat Zestawienia transakcji w formie papierowej dla Karty głównej oraz dla Karty dodatkowej. Opłata za sporządzenie na wniosek Klienta odpisu umowy karty Opłata za sporządzenie opinii o obsłudze karty wraz z przypisem 6) w Okres wolny od odsetek ma zastosowanie do transakcji bezgotówkowych oraz gotówkowych. Opłata za uzyskanie kopii dokumentu transakcji zrealizowanej w kraju / zrealizowanej za granicą Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych opłata za wydanie duplikatu wyciągu z Karty Opłata za wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym zaświadczenie o stanie zadłużenia i/lub zamknięciu Rachunku Karty 5. Usługi wprowadzone Poniżej prezentujemy nowe usługi, które wprowadzamy do oferty. Opis usługi Opłata Zmiana Cyklu rozliczeniowego wraz z przypisem nr 5) w Istnieje możliwość zmiany cyklu rozliczeniowego karty na jeden z następujących cykli: a) od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, b) od 6 do 5 dnia miesiąca, c) od 11 do 10 dnia miesiąca, 20 zł d) od 16 do 15 dnia miesiąca, e) od 21 do 20 dnia miesiąca, f) od 26 do 25 dnia miesiąca, 6

7 g) od 27 do 26 dnia miesiąca, Potwierdzenie transakcji Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (10 ostatnich transakcji w bankomatach Millennium): 6 zł na ekranie 0 zł wydruk 1,5 zł Program ratalny Wygodne Raty Opłata za dokonanie rozbicia spłaty transakcji na raty w ramach Programu Wygodne Raty i Wygodne Raty 0% 1% Oprocentowanie zadłużenia spłacanego w ramach Programu Wygodne Raty wraz z przypisem nr 8) w Liczba dostępnych miesięcznych rat w ramach programu Wygodne Raty : 6; 9; 12; 24; % Oprocentowanie zadłużenia spłacanego w ramach Programu Wygodne Raty 0% (dostępne dla kart Visa Gold Select) wraz z przypisem nr 9) w Liczba dostępnych miesięcznych rat w ramach programu Wygodne Raty 0% : 6; 9; 12 0% oraz z przypisem nr 10 w Posiadacze kart Visa Gold Select mają możliwość skorzystania z dwóch programów z oprocentowaniem 0% w ciągu roku kalendarzowego. Maksymalna łączna kwota transakcji lub kwota wykorzystanego limitu objętego jednym programem wynosi 3000 zł. Limity Transakcji Limit kwotowy dla jednorazowej bezgotówkowej transakcji zbliżeniowej na terenie Polski bez konieczności wprowadzania kodu PIN lub podpisu Limity dzienne Transakcji Dostępne po złożeniu dyspozycji pary limitów dla transakcji bezgotówkowych / gotówkowych 50 zł do wysokości dostępnego Limitu Karty/1000 zł do wysokości dostępnego Limitu Karty/2000 zł do wysokości dostępnego Limitu Karty/3000 zł do wysokości dostępnego Limitu Karty/5000 zł 2000 zł/1000 zł 5000 zł/1000 zł W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie ulega również dotychczasowa numeracja jednostek redakcyjnych lub przypisów w ww. dokumentach. 7

Tabela opłat i prowizji kart kredytowych Euro Banku S.A. obowiązuje od dnia r. dla umów zawartych od r.

Tabela opłat i prowizji kart kredytowych Euro Banku S.A. obowiązuje od dnia r. dla umów zawartych od r. Tabela opłat i prowizji kart kredytowych Euro Banku S.A. obowiązuje od dnia 15.12.2018 r. dla umów zawartych od 11.03.2016 r. Koszty korzystania z kart kredytowych Visa Classic Standard Visa Gold Perfect

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach w zakresie zasad funkcjonowania kart kredytowych

Informacja o zmianach w zakresie zasad funkcjonowania kart kredytowych W związku z planowanym połączeniem prawnym Euro Banku S.A. oraz Banku Millennium S.A., konieczne jest wprowadzenie zmian w regulacjach dotyczących usług bankowych świadczonych dotychczas przez Euro Bank

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach w Tabelach Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze. Dla Podstawowego Rachunku Płatniczego

Informacja o zmianach w Tabelach Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze. Dla Podstawowego Rachunku Płatniczego Informacja o zmianach w Tabelach Opłat i Prowizji Euro Banku Konto Osobiste i Karty Płatnicze Dla Podstawowego Rachunku Płatniczego W związku z planowanym na dzień 11 listopada 2019 r. połączeniem Euro

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Euro Bank S.A. Nazwa rachunku: Konto w pakiecie W pełni Data: 15.12.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze...2 2. Pożyczki / kredyty...8 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A....10 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A....12 5. Limit Kredytowy

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze... 2 2. Pożyczki / kredyty... 6 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A.... 7 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A.... 9 5. Limit

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Załączniki do Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Załączniki do Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Załącznik nr 1. Tabela Limitów Załączniki obowiązują od dnia 8 sierpnia 201814 września 2019 r. Citibank-BP PAYBACK

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabela obowiązuje od dnia 15.12.2018 r. 1. Dla pakietów uruchomionych od 04.08.2018 r.... 2 Rachunki oszczędnościowe i walutowe...

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabela obowiązuje od dnia 15.12.2018 r. 1. Dla pakietów uruchomionych od 04.08.2018 r.... 2 Rachunki oszczędnościowe i walutowe...

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Eurokonto Prestiżowe Data: 09.11.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Eurokonto Prestiżowe Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

KARTY PŁATNICZE WYDAWANE PRZEZ BPS SA

KARTY PŁATNICZE WYDAWANE PRZEZ BPS SA KONTO WYGODNE KONTO KOMFORT egbs KONTO KONTO PRESTIŻ KONTO BAJECZNE PREMIUM PLUS Konto wypłat świadczeń z JST* Załącznik nr 1 do uchwały 149/2013 zmiany: 64/2014; 22/2015; 72/2015; 108/2015 254/2015; 418/2015;

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach w Tabelach Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze

Informacja o zmianach w Tabelach Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze Informacja o zmianach w Tabelach Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze W związku z planowanym na dzień 11 listopada 2019 r. połączeniem Euro Banku S.A. i Banku Millennium S.A.

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Eurokonto Walutowe w CHF Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Gold. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Gold. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Gold Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Gold eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Załącznik nr 5 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie nr 67/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Teresinie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy UNIKONTO

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Alior Bank SA Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w PLN [KONTO INTERNETOWE]

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze... 2 2. Pożyczki / kredyty... 8 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A....10 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A....12 5. Limit

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Konto Świat Premium Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze... 2 2. Pożyczki / kredyty... 8 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A....10 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A....12 5. Limit

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabela obowiązuje od dnia 04.08.2018 r. 1. Dla pakietów uruchomionych od 04.08.2018 r.... 2 Rachunki oszczędnościowe i walutowe...

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze...2 2. Pożyczki / kredyty...8 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A....10 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A....12 5. Limit Kredytowy

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji Konto Osobiste i Karty Płatnicze

Tabela Opłat i Prowizji Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabela Opłat i Prowizji Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabela obowiązuje od dnia 01.08.2017 r. dla pakietów kont uruchomionych do dnia 30.09.2016 r. Staard Active 8) Classic Prestige Junior Oszczędności

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN 1. Otwarcie rachunku bankowego-bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Konto Osobiste i Karty Płatnicze Tabela obowiązuje od dnia 13.11.2017 r. 1. dla pakietów kont uruchomionych od dnia 01.10.2016 r... 2 - Rachunki oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze... 2 2. Pożyczki / kredyty... 6 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A.... 7 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A.... 9 5. Limit

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe dla emerytów i rencistów. Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy

Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe dla emerytów i rencistów. Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy Opłaty i prowizje dotyczące obsługi klientów indywidualnych zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Szumowie stanowiącej załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 64/18

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Nazwa rachunku: Konto Select Data: 1 lipca 2019 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Załącznik nr 32b do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Eurokonto Hipoteczne Plus Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Rachunek Podstawowy Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: T-Mobile Usługi Odział Alior Bank S.A. Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: T-Mobile Usługi Odział Alior Bank S.A. Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Konto Przekorzystne dla posiadaczy, którzy ukończyli 26 lat Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu BS Susz Nr 96/2018 z dnia 02.08.2018 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student Junior Walutowe Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 */15 PLN 0 */6 PLN 0 */2 PLN 2 PLN * Warunki znoszące

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Rachunek: Konto Osobiste w pakiecie Friedrich Wilhelm Raiffeisen Data: 1.11.2018 r. Usługa Niniejszy dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika

przewodnik użytkownika karta kredytowa Visa Classic przewodnik użytkownika sam zarządzaj swoimi płatnościami 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat mbanku S.A. dla klientów Private Banking (wyciąg karty płatnicze)

Taryfa prowizji i opłat mbanku S.A. dla klientów Private Banking (wyciąg karty płatnicze) Taryfa prowizji i opłat mbanku S.A. dla klientów Private Banking (wyciąg karty płatnicze) Uwzględniająca zmiany obowiązujące od dnia 06.05.2015 r., 02.06.2015 r. i 01.07.2015 r. OPŁATY I PROWIZJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym. Pełne informacje

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Załącznik nr 32a do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj usług ( czynności) Tryb pobierania Stawka

Lp. Rodzaj usług ( czynności) Tryb pobierania Stawka Opłaty i prowizje dotyczące obsługi rolników zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Szumowie stanowiącej załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 64/18 z dnia 28.06.2018

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student 1) Junior Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 2) /15 PLN 0 2) /7 PLN 2 PLN 2 PLN Minimalna kwota środków

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy we Wschowie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Premium Konto 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym. Pełne informacje

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika

przewodnik użytkownika karta kredytowa Visa Gold przewodnik użytkownika sam zarządzaj swoimi płatnościami 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Gold eurobanku Udało

Bardziej szczegółowo

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A.

Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. Tabele Opłat i Prowizji Euro Banku S.A. 1. Konta Osobiste i Karty Płatnicze... 2 2. Pożyczki / kredyty... 5 3. Kredyt hipoteczny w Euro Banku S.A.... 7 4. Karty kredytowe Euro Banku S.A.... 9 5. Limit

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Alior Bank S.A. Nazwa rachunku: Rachunek płatniczy w Kantorze Walutowym [Rachunek w Kantorze Walutowym] Data: 2019.04.09 Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU WYKAZ ZMIAN

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU WYKAZ ZMIAN Załącznik do Uchwały Nr 5/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 10-01-2017 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU WYKAZ ZMIAN Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Załącznik nr 4.9. DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 76/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku ROR PODSTAWOWY

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 76/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku ROR PODSTAWOWY Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 76/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ROR PODSTAWOWY ROR DO 30-GO ROKU

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy Niniejszy dokument zawiera informacje o najbardziej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: T-Mobile Usługi Odział Alior Bank S.A. Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 1 lipca 2004 roku UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową I. Rachunek ekonto Internet WAP IVR Operator mlinii

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Santander Bank Nazwa rachunku: Konto VIP Data: 8 września 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 01 listopada 2003 roku UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową I. Rachunek ekonto 1. Otwarcie i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminach, Tabelach opłat i Prowizji oraz Tabeli oprocentowania konta obowiązujących od 01.08.2013 r.

Wykaz zmian w Regulaminach, Tabelach opłat i Prowizji oraz Tabeli oprocentowania konta obowiązujących od 01.08.2013 r. Wykaz zmian w Regulaminach, Tabelach opłat i Prowizji oraz Tabeli oprocentowania konta obowiązujących od 01.08.2013 r. 1) Tabela Opłat i Prowizji - Konto Osobiste i Karty Płatnicze 2) Wykaz zmian w Tabeli

Bardziej szczegółowo

Stawka Lp. Rodzaj usług ( czynności) Tryb pobierania

Stawka Lp. Rodzaj usług ( czynności) Tryb pobierania Opłaty i prowizje dotyczące obsługi firm i J.S.T zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Szumowie stanowiącej załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 64/18 z dnia 28.06.2018

Bardziej szczegółowo

16. Przesłanie listem wyciągu o stanie salda na rachunku ROR/PRP/IKS PLUS BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT

16. Przesłanie listem wyciągu o stanie salda na rachunku ROR/PRP/IKS PLUS BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT BEZ OPŁAT TABELA PROWIZJI I OPŁAT REGIONALNEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA, 1) DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, 2) DLA KLIENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, DLA PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM ZAŁĄCZNIK NR 4.7 DO INSTRUKCJI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Podane w dokumencie opłaty

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Alior Bank SA Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowy w PLN [KONTO MOCNO OSZCZĘDNOŚCIOWE]

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku przy ulicy Mickiewicza 7 Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 8 sierpnia 2018 r.

Obowiązuje od dnia 8 sierpnia 2018 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 8 sierpnia 2018 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - ROR Standard 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy SGB Standard 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych. z dnia 11 marca 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych. z dnia 11 marca 2016 r. Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych z dnia 11 marca 2016 r. Klienci, którzy nabyli kartę kredytową Visa Gold lub Visa Platinum przed

Bardziej szczegółowo

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. DLA KART KREDYTOWYCH DLA UMÓW ZAWARTYCH PRZED 19 MAJA 2014 R.: KTÓRA ZASTĘPUJE TABELĘ OPROCENTOWANIA, OPŁAT,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM ZAŁĄCZNIK NR 4.1 DO INSTRUKCJI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Podane w dokumencie opłaty

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku przy ulicy Mickiewicza 7 Nazwa rachunku: Karta Kredytowa VISA CLASSIC PBS Data: 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach Kompakt Finanse Obowiązuje od r.

Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach Kompakt Finanse Obowiązuje od r. Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach Kompakt Finanse Obowiązuje od 5.04.09 r. . Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe prowadzone w złotych polskich Konto Osobiste Konto Oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. RODZAJ KARTY Media Markt MasterCard Alsolia MasterCard Visa Castorama Visa E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

Część I. Rachunki bankowe

Część I. Rachunki bankowe Część I. Rachunki bankowe Dział VII. Rachunki bankowe wycofane z oferty oraz karty debetowe w formie tradycyjnej - Tabela nr 2 Tytuł opłaty Konto Spektrum Adm. Konto Ulubione Adm. Konto Codzienne Adm.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 3 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Santander Bank Nazwa rachunku: Konto Podstawowe Data: 1 lipca 2019 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Chodzieży Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pakiet DEBIUT 8 sierpień 2018r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Santander Bank Polska S.A. Nazwa rachunku: Konto Jakie Chcę Data: 10 września 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo