AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY według stanu prawnego na 27 marca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY według stanu prawnego na 27 marca 2013 r."

Transkrypt

1 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY według stanu prawnego na 27 marca 2013 r. Podstawy prawne : 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w szczególności rozdział 3a - Awans zawodowy nauczycieli ( j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2013 r., poz. 393) obowiązujące z dniem następującym po dniu ogłoszenia ( dzień ogłoszenia 26 marca 2013 r.) tj. z dniem 27 marca 2013 r. 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.). I. Rozpoczęcie stażu przez nauczycieli: 1. Podstawowe warunki wymagane do rozpoczęcia stażu: a/ nawiązanie stosunku pracy w szkole na stanowisku nauczyciela zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami wymaganymi do zajmowania danego stanowiska art. 10 i 11 z zastrzeżeniem art. 10 ust. 9 i 10 Karty Nauczyciela; b/ zatrudnienie w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć art. 3 pkt 3 KN; c/ nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat (tj. pozostawaniu przez ten okres w stosunku pracy na stanowisku nauczyciela) od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego art. 9d ust. 4 KN; d/ nauczyciel mianowany może odpowiednio rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego art. 9d ust. 4 KN; - uwaga: nauczyciel stażysta rozpoczyna staż z dniem nawiązania stosunku pracy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 9d ust. 1 KN 2. Wyłączenie stosowania przepisów rozdziału 3a w stosunku do nauczycieli, którzy: a/ nie spełniają warunków do rozpoczęcia stażu, ponieważ stosunek pracy został nawiązany po upływie 14 dni od rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym wynika to z art. 9d ust. 1 i 2 KN; b/ zostali zatrudnienia na podstawie art. 10 ust. 7 KN (tj. na zastępstwo albo w związku z potrzebą wynikającą z organizacji nauczania) i złożą odpowiedni wniosek na podstawie art. 10 ust. 11 KN o odstąpienie od stosowania w/w przepisów, c/ zostali zatrudnieni w trybie art. 10 ust. 9 KN w związku z ust. 10; 3. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu zgodnie z art. 9d ust. 1 KN nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć; - (ust.2) w przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie wskazanego terminu nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca danego roku szkolnego: a/ nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku dniem rozpoczęcia stażu jest data nawiązania stosunku pracy (na podstawie art. 10 ust. 2) art.9d ust.1 KN - okres trwania stażu 9 miesięcy art. 9c ust. 1 pkt 1 KN; b/ nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany kierują odpowiedni wniosek do dyrektora szkoły data złożenia jest jednocześnie dniem rozpoczęcia stażu - staż trwa 2 lata i 9 miesięcy art. 9c ust.1 pkt 2 KN, w przypadku, jeżeli nauczyciel posiada stopień naukowy co najmniej doktora, może ubiegać się o kolejny stopień awansu po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy art. 9c ust. 2 KN oraz, w przypadku nauczyciela, który uzyskał stopień awansu nauczyciela kontraktowego w sposób określony w art. 9a ust. 3 KN, dyrektor szkoły może skrócić staż do roku i 9 miesięcy art. 9c ust. 2 KN, również po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy mogą złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego nauczyciele, którzy przestali zajmować określone stanowisko (np. dyrektora szkoły), o ile rozpoczęli staż z dniem 1 września roku szkolnego następującego bezpośrednio po roku szkolnym, w którym przestali zajmować to stanowisko - art. 9e ust. 4 KN; 1

2 c/ dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy mogą odbyć nauczyciele na swój wniosek za zgodą dyrektora szkoły: - w przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego jest negatywna art. 9c ust. 11 KN, - w przypadku gdy nauczyciel nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu przed komisją odpowiednio kwalifikacyjną lub egzaminacyjną art. 9g ust. 8 KN. 4. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela realizowany w okresie stażu - art. 9c ust. 3 KN : a/ nauczyciel stażysta projekt planu rozwoju, uwzględniający regulacje określone w 6 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzenia, przedkłada dyrektorowi szkoły w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć - 3 ust. 1 rozporządzenia b/ nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany załączają swój projekt planu rozwoju do wniosku o rozpoczęcie stażu - 3 ust. 2 rozporządzenia z uwzględnieniem w projekcie : - w przypadku nauczyciela kontraktowego ustaleń 7 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia, - w przypadku nauczyciela mianowanego ustaleń 8 ust. 1 pkt. 1 3 rozporządzenia; c/ dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć potwierdzając wykonaną czynność w formie pisemnej (zatwierdzam oraz data, podpis i pieczątki), - przed jego zatwierdzeniem może zwrócić projekt nauczycielowi do poprawy, wskazując na piśmie zakres niezbędnych zmian - 3 rozporządzenia nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu i ponownie przedłożyć dyrektorowi do zatwierdzenia - 3 ust. 4; - zasady te stosują się odpowiednio do nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, którzy w oparciu o przepisy art. 9f ust. 2 KN kontynuują staż w innej szkole, w związku ze zmianą miejsca zatrudnienia - 3 ust. 5 rozporządzenia; d/ w czasie trwania stażu mogą być dokonywane zmiany w planie rozwoju zawodowego w dwóch określonych sytuacjach: - dyrektor szkoły w szczególnie uzasadnionych przypadkach może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego - 4 ust. 2 rozporządzenia lub; - nauczyciel może wprowadzić zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły. - 4 ust. 3 rozporządzenia. 5. Opiekun stażu: a/ dyrektor szkoły spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych przydziela opiekuna stażu nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu art. 9c ust. 4 KN, b/ zadaniem opiekuna jest udzielanie pomocy nauczycielowi w okresie stażu, a w szczególności w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu art. 9c ust. 5 KN; c/ nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze może być opiekunem stażu tylko w przypadkach określonych ustawą art. 9c ust 4 pkt 1 KN; d/ zmiany opiekuna stażu w trakcie trwania stażu nauczyciela dyrektor szkoły może dokonać jedynie w szczególnie uzasadnionym przypadku - 4 ust. 2 rozporządzenia. 6. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do udzielania wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień w zakresie zasad i warunków dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, a ponadto: a/ do zapewnienia nauczycielom odbywającym staż warunków w zakresie określonym przepisami - 4 ust. 1 rozporządzenia uwaga zgodnie z art. 35 ust. 4 KN nauczycielowi odbywającemu staż godziny ponadwymiarowe mogą być przydzielane wyłącznie za jego zgodą; b/ do monitorowania i bieżącego nadzorowania przebiegu stażu nauczyciela, w tym kontrolowanie sytuacji powodujących przedłużenie stażu lub całkowite jego przerwanie bez możliwości kontynuacji, - staż ulega przedłużeniu o czas trwania nieobecności w pracy nauczyciela, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc z powodu nieobecności, o których mowa w art. 9d ust. 5 KN, - do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze zobowiązany jest nauczyciel w przypadku nieobecności określonych wyżej, jeżeli ta nieobecność trwa dłużej niż rok art. 9d ust. 5 KN; - nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany na swój wniosek mogą przerwać staż w każdym czasie w przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywają staż w pełnym wymiarze art. 9d ust. 6 KN. II. Zakończenie stażu i ustalenie oceny dorobku zawodowego: 2

3 1. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa, do dyrektora szkoły, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (należy potwierdzić datę wpływu) - 4 ust. 4 rozporządzenia. 2. W terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela stażysty lub nauczyciela kontraktowego opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu - 5 rozporządzenia. 3. Ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu: a/ dokonuje dyrektor szkoły w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela art. 9c ust. 6 KN: - po zapoznaniu się z projektem oceny dorobku zawodowego przedstawionym przez opiekuna stażu dotyczy oceny nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego oraz, - po zasięgnięciu opinii rady rodziców w przypadku nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego (dyrektor szkoły winien w odpowiednim czasie wystąpić do rady rodziców o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie); b/ rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie, jednakże nieprzedstawienie tej opinii nie wstrzymuje postępowania w sprawie ustalenia oceny dorobku zawodowego przez dyrektora szkoły art. 9c ust. 7 KN; c/ ocena dorobku zawodowego może być pozytywna lub negatywna: - sporządzona w formie pisemnej, zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania art. 9c ust.8 KN nauczyciel własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie oceny z uwzględnieniem daty jej doręczenia przez dyrektora szkoły; d/ odwołanie od oceny dorobku zawodowego nauczyciel składa do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia otrzymania oceny art. 9c ust. 9 KN w dokumentacji dotyczącej ustalenia tej oceny wymagane jest potwierdzenie doręczenia oceny nauczycielowi (data otrzymania i podpis nauczyciela, którego ocena dotyczy): - organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni, a ustalona przez ten organ ocena jest ostateczna, oznacza to, że nie przysługują już dalsze środki zaskarżenia art. 9c ust. 9 KN, - natomiast w przypadku niedotrzymania przez organ odwoławczy terminu do rozpatrzenia odwołania, nauczyciel może być dopuszczony odpowiednio do rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu albo ubiegać się o akceptację komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 9b ust. 2 pkt 3 KN art. 9c ust. 10 KN; - jednak zwrócić należy uwagę, że w świetle art. 9b ust. 1 KN jednym z warunków nadania kolejnego stopnia awansu jest pozytywna ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres odbytego stażu oznacza to więc, że wydanie decyzji administracyjnej kończącej odpowiednie postępowanie w sprawie nadania kolejnego stopnia awansu może nastąpić dopiero po udokumentowaniu przez nauczyciela uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w przypadku oceny negatywnej właściwy organ po zakończeniu postępowania odpowiednio kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego zgodnie z art. 9b ust. 6 KN odmawia nauczycielowi nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego; 4. Zasady, tryb i warunki omówione wyżej w punktach 1 3 dotyczą odpowiednio nauczyciela kontraktowego i mianowanego, który w okresie stażu zmienił miejsce zatrudnienia i kontynuuje staż w innej szkole zgodnie z przepisami art. 9f ust. 2 i 3 KN uwaga! dyrektor szkoły, w której nauczyciel ukończy staż ustala ocenę dorobku za okres całego stażu, a przy jej dokonywaniu uwzględnia pozytywną ocenę (lub oceny) tzw. cząstkową ustaloną przez dyrektora szkoły, w której nauczyciel był zatrudniony poprzednio. III. Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego: 1. Dyrektor szkoły w drodze decyzji administracyjnej nadaje stopień nauczyciela kontraktowego art. 9b ust. 4 pkt 1 KN; oznacza to, że jest organem administracji publicznej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego właściwym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w sprawie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. 2. Warunki jakie muszą być spełnione do nadania nauczycielowi stażyście kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego są następujące art. 9b ust. 1 KN: 3

4 a/ nauczyciel musi spełniać wymagania kwalifikacyjne, tzn. posiadać kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska, określone w art. 9 KN oraz przepisach wykonawczych rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 50, poz. 400 z późn. zm.) b/ odbyć staż w wymiarze 9 miesięcy, c/ uzyskać pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres odbytego stażu, d/ uzyskać akceptację komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie. 3. Dyrektor szkoły nadaje również w drodze decyzji administracyjnej stopień nauczyciela kontraktowego uzyskany z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole na podstawie przepisów art. 9a ust. 3 KN: a/ nauczycielom akademickim legitymującym się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej, b/ osobom posiadającym co najmniej pięcioletni okres pracy zawodowej i znaczący dorobek zawodowy (uwzględnić należy wszystkie okresy i każdy rodzaj pracy, a osoba zatrudniana musi przedstawić dowody potwierdzające te okresy oraz znaczący dorobek zawodowy). 4. Postępowanie kwalifikacyjne o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zostaje wszczęte z dniem złożenia wniosku przez nauczyciela do właściwego organu, w tym przypadku do dyrektora szkoły: a/ nauczyciel stażysta składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu (tzn. do końca roku kalendarzowego, w którym otrzymał ocenę) art. 9d ust. 7 KN, b/ nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego: - do dnia 30 czerwca danego roku dyrektor szkoły po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym w drodze decyzji administracyjnej nadaje lub odmawia nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku art. 9b ust. 3 KN; - jeżeli nauczyciel po przeprowadzonym postępowaniu uzyska wyższy stopień awansu zawodowego, to zmiana wysokości wynagrodzenia następuje z pierwszym dniem roku szkolnego następującym po wydaniu decyzji administracyjnej art. 39 ust. 1 KN, - do dnia 31 października danego roku dyrektor szkoły wydaje odpowiednio decyzję w terminie do dnia 31 grudnia danego roku art. 9b ust. 3a KN, a zmiana wysokości wynagrodzenia w tym przypadku następuje z dniem 1 stycznia danego roku, następującym po roku kalendarzowym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu art. 39 ust. 1a KN. Zadania dyrektora szkoły jako organu przeprowadzającego postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego: Uwaga! postępowanie w sprawie uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego jest postępowaniem administracyjnym szczególnym; w związku z tym w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli stosują się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 1) Dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik przyjmuje wniosek nauczyciela stażysty o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z załączoną wymaganą dokumentacją określoną w 9 ust. 1 pkt 1 4 rozporządzenia - data przyjęcia wniosku jest dniem wszczęcia postępowania (wniosek należy oznaczyć datą wpływu); 2) Dyrektor szkoły przeprowadza analizę formalną złożonego wniosku i załączonej dokumentacji - 11 ust. 1 rozporządzenia: a/ z przeprowadzonej analizy formalnej sporządzany jest protokół, b/ jeżeli wniosek lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor szkoły wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wyznacza termin (14 dni) ich uzupełnienia w piśmie skierowanym do nauczyciela, które dodatkowo powinno uwzględniać pouczenie, że nieusunięcie wskazanych braków formalnych spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania - 11 ust. 2 rozporządzenia, c/ jeżeli nauczyciel w wyznaczonym terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma nie uzupełni wskazanych braków, wniosek pozostaje bez rozpoznania art k.p.a., d/ dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej 4

5 na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji kwalifikacyjnej - 11 ust. 3 rozporządzenia; 3) Powołanie komisji kwalifikacyjnej komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne mogą prowadzić postępowanie przez cały rok w miarę wpływu wniosków o podjęcie odpowiedniego postępowania : a/ komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły art. 9g ust. 1 KN, b/ skład komisji art. 9g ust. 1 pkt 1 3 KN: - dyrektor (wicedyrektor), jako przewodniczący, - przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli w szkole zespół taki nie został powołany to nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, - opiekun stażu, - do składu komisji na wniosek nauczyciela powołuje się przedstawiciela związku zawodowego (nauczyciel wskazuje związek zawodowy) art. 9g ust. 5 KN, - w pracach komisji w charakterze obserwatora może brać również udział przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny art. 9g ust.4 KN (w związku z tym dyrektor szkoły winien powiadomić odpowiednie organy o planowanym terminie i miejscu posiedzenia komisji kwalifikacyjnej); c/ dyrektor szkoły, jako organ, który powołuje komisję kwalifikacyjną zapewnia jej obsługę administracyjno-biurową oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością. Zadania i organizacja pracy komisji kwalifikacyjnej: 1) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej podczas której nauczyciel stażysta, ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego - 12 ust 1 rozporządzenia: a/ przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, b/ odpowiada na pytania członków komisji w zakresie spełniania niezbędnych wymagań określonych w 6 ust. 2 rozporządzenia; 2) podjęcie rozstrzygnięcia: a/ komisja podejmuje rozstrzygnięcie w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków - 13 ust. 1 rozporządzenia, b/ każdy z członków komisji ocenia w punktach według skali od 0 do 10 spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego - 13 ust. 2 rozporządzenia, c/ na podstawie ogólnej liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3 (w przypadku powołania do składu komisji przedstawiciela związku zawodowego, jako czwartego członka), należy przed obliczeniem średniej arytmetycznej odrzucić jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową - 13 ust. 3 rozporządzenia, d/ jeżeli tak obliczona średnia arytmetyczna wynosi co najmniej 7 punktów, to nauczyciel uzyskuje akceptację komisji - 13 ust. 4 rozporządzenia, e/ w sprawach dotyczących prac komisji nieuregulowanych przepisami rozporządzenia, decyduje komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków - 15 rozporządzenia. 3) dokumentowanie prac komisji kwalifikacyjnej: a/ w przypadku uzyskania akceptacji komisja kwalifikacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie o akceptacji art. 9g ust. 9 KN według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia - dyrektor szkoły prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń art. 9g ust. 9 KN, b/ protokół z przebiegu prac komisji kwalifikacyjnej w szczególności powinien zawierać - 14 ust. 1 rozporządzenia: - datę i miejsce posiedzenia komisji, - imienny skład komisji, - imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach komisji w charakterze obserwatorów, - pytania zadane nauczycielowi w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, - informację o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach, - uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe przyznane przez poszczególnych członków komisji, - obliczoną średnią arytmetyczną punktów, o której mowa wyżej pkt 2c, - uzasadnienie oceny punktowej, - podpisy członków komisji. 5

6 Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego wydanie decyzji: Zgodnie z art Kodeksu postępowania administracyjnego decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Ponadto przepisy art i 2 k.p.a. ustalają wymagane elementy treści decyzji administracyjnej. 1) Dyrektor szkoły po przeprowadzonym i zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym wydaje decyzję administracyjną w sprawie awansu zawodowego nauczyciela: a/ akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego nauczycielowi, który spełnia warunki określone w art. 9b ust. 1 KN art. 9b ust. 4 KN - wymagane elementy treści decyzji określa art. 9b ust. 5 KN, a wzór aktu stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia, b/ w przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w art. 9b ust. 1 KN decyzję o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego; - uwaga! każda wydana decyzja administracyjna powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania ( decyzja administracyjna składa się z sentencji, czyli rozstrzygnięcia danej sprawy i uzasadnienia tego rozstrzygnięcia). 2) Dyrektor szkoły zobowiązany jest do prawidłowego gromadzenia i przechowania oraz archiwizowania dokumentacji dotyczącej: a/ wykonywanych czynności proceduralnych wynikających z obowiązków dyrektora w zakresie odbywania stażu przez nauczycieli, w związku z ubieganiem się o kolejny stopień awansu zawodowego, b/ przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli stażystów na stopień nauczyciela kontraktowego, w tym protokoły i dokumentacja dotycząca pracy komisji kwalifikacyjnej - 14 ust. 2 rozporządzenia, c/ protokoły i dokumentację dyrektor szkoły udostępnia organom, o których mowa w art. 9h KN, nadzorującym czynności podejmowane w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego - 14 ust. 2 rozporządzenia. Inne decyzje administracyjne w zakresie awansu zawodowego nauczycieli wydawane przez dyrektora szkoły: - dyrektor szkoły w drodze decyzji administracyjnej nadaje stopień nauczyciela kontraktowego art. 9b ust. 4 pkt 1 KN: 1) na podstawie art. 9a ust. 3 KN - z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole z nauczycielem akademickim, legitymującym się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub z osobą posiadającą co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy wzór decyzji załącznik nr 5 rozporządzenia, 2) na podstawie art. 9f ust. 1 KN wydaje nowy akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, na wniosek nauczyciela, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w wydanej wcześniej decyzji; a. decyzje powyższe winny zawierać odpowiednio uzasadnienie, uwzględniające tryb, warunki i przyczyny jej wydania. IV. Podsumowanie spis zadań dyrektora szkoły w awansie: 1. Przyjęcie wniosku od nauczyciela o rozpoczęciu stażu w związku z ubieganiem się o kolejny stopień awansu art. 9d ust. 1 KN albo; a/ art. 9c ust. 2 KN - wyrażenie zgody na odbycie stażu w wymiarze skróconym rok i 9 miesięcy nauczycielowi kontraktowemu, który uzyskał awans w trybie art. 9a ust. 3 KN, `b/ wyrażenie zgody na odbycie stażu dodatkowego w wymiarze 9 miesięcy na podstawie art. 9c ust. 11 KN lub art. 9g ust. 8 KN. 2. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego nauczyciela - 3 rozporządzenia. 3. Przydzielenie nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu opiekuna stażu art. 9c ust. 4 KN. 4. Zapewnienie nauczycielowi odbywającemu staż warunków określonych w 4 ust. 1 rozporządzenia. 5. Ustalenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu art.9c ust.5 8 KN. 6. Powołanie komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego art. 9g ust. 1 KN. 7. Udział w charakterze członka komisji egzaminacyjnej art. 9g ust. 2 oraz komisji kwalifikacyjnej art. 9g ust. 3 KN. 6

7 8. Prowadzenie rejestru wydanych przez komisję kwalifikacyjną zaświadczeń o akceptacji art. 9g ust. 9 KN oraz rejestru wydanych decyzji w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego 9. Wydawanie decyzji akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego art. 9b ust. 4 pkt 1 KN. 10. Zamieszczanie w arkuszu organizacyjnym szkoły informacji o liczbie nauczycieli, z podziałem na stopnie awansu zawodowego, którzy będą przystępować do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego ten arkusz dotyczy oraz z wskazaniem planowanych terminów złożenia wniosków o podjęcie postępowania przez tych nauczycieli art. 9d ust. 8 KN. 11. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej procedur awansu zawodowego nauczycieli na poszczególnych etapach - 14 ust. 2 rozporządzenia. Uwaga! w zakresie postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela w sprawach nieuregulowanych w przepisach ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia zastosowanie mają przepisy proceduralne Kodeksu postępowania administracyjnego, a w tym zasady ogólne postępowania administracyjnego ustalone w rozdziale 2 art W związku z powyższym zwraca się uwagę na uwzględnianie odpowiednio tych przepisów w ramach podejmowanych czynności, a w szczególności na zasady ogólne określone w : - art k.p.a. zasada czynnego udziału strony w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań -art k.p.a. zasada pisemności sprawy należy załatwiać w formie pisemnej. Wydział Organizacyjny Kuratorium Oświaty w Olsztynie 10 kwietnia 2013 r. 7

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ (według stanu prawnego na 27 marca 2013 r.)

ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ (według stanu prawnego na 27 marca 2013 r.) AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ (według stanu prawnego na 27 marca 2013 r.) Podstawy prawne : 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Data publikacji : 10.01.2011 Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym. ustawa z dnia 15 lipca 2004 r.

Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym. ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta a oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. -

Bardziej szczegółowo

System awansu zawodowego nauczycieli

System awansu zawodowego nauczycieli System awansu zawodowego nauczycieli Realizowany jest od dnia 6 kwietnia 2000 r tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

Fragment ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674)

Fragment ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674) Fragment ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

Procedura awansu zawodowego. Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski. w Rybniku

Procedura awansu zawodowego. Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski. w Rybniku Procedura awansu zawodowego Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

W myśl przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji

W myśl przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Awans zawodowy nauczycieli -terminy W myśl przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) Stan prawny na 1.12.2007 r ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) (Zmiany:

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie Dz.U.2013.393 wersja: 2013-03-27

Uzyskiwanie Dz.U.2013.393 wersja: 2013-03-27 Dz.U.2013.393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.) Na podstawie art. 9g ust.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI w Zespole Szkół nr 15 w Toruniu

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI w Zespole Szkół nr 15 w Toruniu WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI w Zespole Szkół nr 15 w Toruniu Nauczyciel stażysta Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany DŁUGOŚĆ TRWANIA STAŻU 9 miesięcy 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY REGULAMIN EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNEGO, POPRAWKOWEGO I SPRAWDZAJĄCEGO Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE.

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE. 1 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 2. Ocenianie o którym mowa w ust.1

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

PROCEDURA ORGANIZACJI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI PROCEDURA ORGANIZACJI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Procedura wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu Załącznik do Zarządzenia Nr 60 /15 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 sierpnia 2015 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach PROCEDURA ORGANIZACJA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach PROCEDURA ORGANIZACJA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach PROCEDURA ORGANIZACJA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Cel procedury Celem procedury jest określenie trybu i zasad postępowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora z dnia 02.06.2014r. Tekst jednolity REGULAMIN OTWIERANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

118 wzorcowych dokumentów

118 wzorcowych dokumentów 118 wzorcowych dokumentów Dział I AKTA OSOBOWE I.1. Zasady prowadzenia I.2. Obligatoryjna dokumentacja w sprawach pracowniczych Dział II DANE OSOBOWE II.1. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 64 6913 Poz. 1373 1373 UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 11-12-10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY W DREZDENKU. Rozdział 1.

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY W DREZDENKU. Rozdział 1. Załącznik do Zarządzenia nr 14/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY W DREZDENKU Ocena okresowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Lotników

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zmiana Nr 1. Żywiec, dnia 06.10.2004r. Wprowadza się następujące zmiany : 5 zmienia brzmienie :

Zmiana Nr 1. Żywiec, dnia 06.10.2004r. Wprowadza się następujące zmiany : 5 zmienia brzmienie : Żywiec, dnia 06.10.2004r. Zmiana Nr 1 Do ramowego Statutu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Żywcu. Zmiany dokonuje się na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5/2004 z dnia 05.10.2004r. Wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/12

ZARZĄDZENIE Nr 21/12 ZARZĄDZENIE Nr 21/12 WÓJTA GMINY NOWA RUDA z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowa Ruda oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19 /2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 19 /2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. Zarządzenie Nr 19 /2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Opiekun stażu. Opracowała Anna Kiełb. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Opiekun stażu. Opracowała Anna Kiełb. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Opiekun stażu Opracowała Anna Kiełb Rozdział 3a KN 5. Zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust. 4, jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 257

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 257 Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2010 roku Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie ustalenia struktury indywidualnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1253 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r. OrS.4431.9.2015.AP P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 163/VI/2012 ORPiP RP z dnia 5 września 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Wizytującego oraz określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie.

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. 1 1. Okresowym ocenom kwalifikacyjnym podlegają pracownicy zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU

REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU Załącznik do zarządzenia Rektora nr 19/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10 / 2006 WÓJTA GMINY RABA WYŻNA z dnia 07 lutego 2006 roku

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10 / 2006 WÓJTA GMINY RABA WYŻNA z dnia 07 lutego 2006 roku ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10 / 2006 WÓJTA GMINY RABA WYŻNA z dnia 07 lutego 2006 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu naboru zatrudniania pracowników w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/08/063 Gdańsk, dnia 09 czerwca 2008 roku.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w III Liceum Ogólnokształcącym. im. M. Kopernika w Olsztynie

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w III Liceum Ogólnokształcącym. im. M. Kopernika w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2015 Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL Inżynier na zamówienie Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej Przepisy i postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr «numer_aktu» PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia «data_podpisania» r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania»

ZARZĄDZENIE Nr «numer_aktu» PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia «data_podpisania» r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr «numer_aktu» PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia «data_podpisania» r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE I. WSTĘP Statut został opracowany na podstawie: - Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZ

POWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZ REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi Ustka Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi Ustka Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi Ustka Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce 1 1. Regulamin określa zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska projektu konkursowego Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora przedszkola nr 1/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim w sprawie regulaminu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników administracji zatrudnionych na stanowiskach urzędowych

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Rady Rodziców Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach

Rady Rodziców Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach Załącznik do Uchwały Nr 3/2007 REGULAMIN Rady Rodziców Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: w sprawie ustalenia i wprowadzenia Szczegółowych zasad przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Podstawy prawne: 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MIEJSKIEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ I GO STOPNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MIEJSKIEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ I GO STOPNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MIEJSKIEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ I GO STOPNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

12 1. Komisja konkursowa, przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje kolejno następujących czynności: 1) stwierdza prawidłowość

12 1. Komisja konkursowa, przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje kolejno następujących czynności: 1) stwierdza prawidłowość Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Zespole Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich SP ZOZ 1 1. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 Łódź, dnia grudnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 P/07/079 LLO-410-34-01/07 P a n Krzysztof CHOJNIAK

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 16/2014 z dnia 01 lipca 2014 r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ DS. ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ DS. ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 134 /IV/2015 Senatu PWSZ w Ciechanowie REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ DS. ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Konkurs ogłasza rektor lub za

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo