KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA"

Transkrypt

1 KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012

2 Kierunek: Filologia Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku Filologia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka obcego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Ponadto posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego praktycznej znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje zarówno w formie pisemnej jak i ustnej, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Nabyte umiejętności pozwalają absolwentowi na podjęcie studiów drugiego stopnia lub na podjęcie pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka obcego, a w przypadku specjalności ze specjalizacją nauczycielską również na nauczanie języka obcego w szkole. Jeśli chodzi o specjalności nienauczycielskie, nauczanie języka obcego w szkole możliwe jest pod warunkiem uzupełnienia wykształcenia o treści pedagogiczno-psychologiczne, np. na studiach podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego. Efekty kształcenia (kompetencje wspólne dla wszystkich specjalności) Kształcenie na kierunku Filologia prowadzi do nabycia kompetencji w zakresie: wiedzy: - o języku, literaturze i kulturze obszaru językowego studiowanej specjalności; - o zastosowaniu wiedzy nabytej w trakcie studiów w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych, umiejętności: - posługiwania się językiem obcym na poziomie zbliżonym do poziomu rodzimego użytkownika języka; - wykorzystania wiedzy nabytej w trakcie studiów w dziedzinach nauki i życia społecznego, odpowiadających wybranej specjalizacji; - posługiwania się językiem specjalistycznym, odpowiadającym profilowi studiów; - analizowania i syntetycznego ujmowania zdobytej wiedzy; - rozwiązywania problemów zawodowych; - gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji; - uczestniczenia w pracy zespołowej; - analizowania i oceniania podejmowanych działań, postaw (zachowań): - otwartości na pogłębianie wiedzy; - otwartości na doskonalenie własnego warsztatu zawodowego; - ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane działania; - rzetelności w podejściu do przedmiotu i współuczestników życia zawodowego. Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/2012 2

3 Specjalność: język angielski z informatyką, ze specjalizacją nauczycielską Sylwetka absolwenta Absolwent studiów na kierunku Filologia i specjalności język angielski z informatyką otrzymuje uprawnienia do uczenia języka angielskiego, informatyki i technologii informacyjnej. Jako przyszły nauczyciel, poza wykształceniem kierunkowym, absolwent posiada także podstawową wiedzę pedagogiczno-psychologiczną, niezbędną do zrozumienia społecznokulturowego kontekstu i mechanizmów kształcenia językowego oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Opanował umiejętność wzbogacania swojego warsztatu metodycznego oraz doskonalenia swojej wiedzy i swoich umiejętności w zakresie praktyki pedagogicznej. A zatem zdobył rzetelne przygotowanie zawodowe, rozwinął umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową, oraz rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent specjalności język angielski z informatyką może znaleźć zatrudnienie nie tylko jako nauczyciel języka angielskiego, ale też jako animator kultury, publicysta specjalizujący się w kulturze i literaturze anglosaskiej, oraz jako tłumacz. Ponadto, dzięki dodatkowej specjalności, absolwent uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia lekcji informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum oraz lekcji technologii informacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych. Zna metody i narzędzia z zakresu informatyki w celu wykorzystania ich w nauczaniu informatyki, oraz stosowania technologii informacyjnej w poznawaniu innych dziedzin. Absolwent posiadł gruntowne przygotowanie merytoryczne, w tym umiejętność korzystania z literatury, co pozwoli mu dostosowywać swoje umiejętności do zmieniających się programów nauczania. Kształcenie na specjalności język angielski z informatyką, oprócz kompetencji wynikających z wykształcenia filologicznego, prowadzi do nabycia kompetencji w zakresie: wiedzy: - o specjalnościach nauczycielskich: język angielski, informatyka, technologia informacyjna; - z dziedziny psychologii i pedagogiki; - z metodyki nauczania języka angielskiego, informatyki i technologii informacyjnej; - o posługiwaniu się językiem angielskim i technologią informacyjną w prowadzeniu zajęć, umiejętności: - posługiwania się językiem angielskim na poziomie C1; - posługiwania się technologią informacyjną, w tym do prowadzenia zajęć; - uczenia języka angielskiego, informatyki i technologii informacyjnej; - skutecznego planowania, realizacji i oceniania procesów edukacyjnych; - rozpoznawania potrzeb uczniów i współpracy w relacjach międzyludzkich; - skutecznych zachowań werbalnych i pozawerbalnych w klasie; - samokształcenia, innowacyjności, oraz adaptacji do środowiska zawodowego, postaw (zachowań): - otwartości na pogłębianie wiedzy w przedmiocie praktykowanych specjalności nauczycielskich; - otwartości na podnoszenie kwalifikacji (kursy, konferencje...); - ponoszenia odpowiedzialności za efekty swojej pracy; - rzetelności w podejściu do uczniów, innych nauczycieli, treści prezentowanych w klasie. Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/2012 3

4 Specjalność: filologia angielska w specjalizacjach - translatoryka - komunikacja medialna Sylwetka absolwenta filologii angielskiej ze specjalizacją translatoryka Absolwent studiów na kierunku Filologia i specjalności filologia angielska w specjalizacji translatoryka, poza wykształceniem kierunkowym, posiada wiedzę i umiejętności w zakresie sztuki przekładu na język angielski i z języka angielskiego. Zna od strony teoretycznej i praktycznej najważniejsze elementy warsztatu tłumacza i materii, z którą tłumacz pracuje. Przygotowany jest do prowadzenia działalności związanej z tłumaczeniami zarówno indywidualnie, jak i zespołowo, z poszanowaniem zasad prawa. Wiedza i umiejętności nabyte w procesie kształcenia pozwolą absolwentowi podjąć pracę w biurach tłumaczeń, ale również w placówkach kultury, instytucjach samorządu lokalnego oraz biurach i organizacjach turystycznych a także w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, czy podmiotach sektora usług, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Kształcenie na specjalności filologia angielska w specjalizacji translatoryka, oprócz kompetencji wynikających z wykształcenia filologicznego, prowadzi do nabycia kompetencji w zakresie: wiedzy: - teoretycznej na temat sztuki przekładu tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie; - o warsztacie pracy tłumacza; - na temat organizacji i techniki pracy tłumacza; - o posługiwaniu się językiem angielskim w tłumaczeniach ustnych i pisemnych; - na temat marketingu i prowadzenia działalności gospodarczej; - o przestrzeganiu prawa w sięganiu do źródeł informacji; - na temat posługiwania się technologią informacyjna w pracy tłumacza, umiejętności: - posługiwania się językiem angielskim na poziomie C1; - posługiwania się technologią informacyjną w pracy tłumacza; - organizowania warsztatu pracy; - poprawnego tłumaczenia w zakresie języka angielskiego tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie, zarówno pisemnie jak i ustnie; - planowania i realizowania działań zawodowych; - samokształcenia i innowacyjności; - skutecznego odnalezienia się w środowisku zawodowym, postaw (zachowań): - otwartości na pogłębianie wiedzy w praktyce translatorskiej; - ponoszenia odpowiedzialności za efekty swojej pracy; - dbałości o kulturę słowa; - rzetelności w podejściu do wykonywanego zawodu; - uczciwości w stosunku do współuczestników życia zawodowego. Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/2012 4

5 Sylwetka absolwenta filologii angielskiej ze specjalizacją komunikacja medialna Absolwent studiów na kierunku Filologia i specjalności filologia angielska w specjalizacji komunikacja medialna, poza wykształceniem kierunkowym, posiada wiedzę i umiejętności w zakresie szeroko pojętej komunikacji międzyludzkiej. Wie, jak ważną rolę w społeczeństwie odgrywają media, jak ważna jest dla podmiotów społecznych opinia publiczna, oraz jak można te opinię kształtować z poszanowaniem zasad etycznych i prawnych. Absolwent zdolny jest do samodzielnego posługiwania się właściwymi formami wypowiedzi publicznych ze szczególnym uwzględnieniem wystąpień w mediach, w tym i w języku angielskim, potrafi stworzyć przekonujące wypowiedzi reklamowe. Zdobyta wiedza i opanowane umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w prasie, radiu i w telewizji, w różnego typu redakcjach i wydawnictwach, a także w szeroko pojętej reklamie. Nabyte w trakcie studiów kompetencje umożliwią też absolwentowi podjęcie pracy na stanowisku ds. kreowania wizerunku publicznego wszelkiego typu instytucji: firm, organizacji, urzędów. Kształcenie na specjalności filologia angielska w specjalizacji komunikacja medialna, oprócz kompetencji wynikających z wykształcenia filologicznego, prowadzi do nabycia kompetencji w zakresie: wiedzy: - na temat poprawnego konstruowania wypowiedzi w języku polskim i angielskim; - na temat metod, technik i roli public relations; - na temat systemu mediów w Polsce i na świecie; - na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej; - na temat metod i technik reklamy; - o przestrzeganiu prawa i zasad etycznych w sięganiu do źródeł informacji; - na temat posługiwania się technologią informacyjna w życiu zawodowym, umiejętności: - poprawnego konstruowania wypowiedzi w języku polskim i angielskim; - tworzenia gatunków informacyjnych i publicystycznych, oraz posługiwania się nimi; - świadomego, krytycznego odbioru przekazów medialnych; - zbierania i oceny informacji; - planowania i realizowania zadań związanych z kreowaniem wizerunku publicznego przy użyciu narzędzi public relations i nowych technologii; - rozumienia mechanizmów i uwarunkowań decydujących o funkcjonowaniu mediów; - radzenia sobie ze stresem związanym z wystąpieniem publicznym; - eksponowania mocnych cech swojej osobowości w kontaktach zawodowych, postaw (zachowań): - świadomości swojej roli w życiu publicznym; - wrażliwości na rzeczywistość społeczną; - aktywności w życiu publicznym; - dbałości o kulturę słowa; - otwartości na pogłębianie wiedzy; - zainteresowania faktami artystycznymi; - ponoszenia odpowiedzialności za efekty swojej pracy; - rzetelności w podejściu do wykonywanego zawodu. Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/2012 5

6 Specjalność: filologia germańska w specjalizacjach - translatoryka - komunikacja medialna Sylwetka absolwenta filologii germańskiej ze specjalizacją translatoryka Absolwent studiów na kierunku Filologia i specjalności filologia germańska w specjalizacji translatoryka, poza wykształceniem kierunkowym, posiada wiedzę i umiejętności w zakresie sztuki przekładu na język niemiecki i z języka niemieckiego. Zna od strony teoretycznej i praktycznej najważniejsze elementy warsztatu tłumacza i materii, z którą tłumacz pracuje. Przygotowany jest do prowadzenia działalności związanej z tłumaczeniami zarówno indywidualnie, jak i zespołowo, z poszanowaniem zasad prawa. Wiedza i umiejętności nabyte w procesie kształcenia pozwolą absolwentowi podjąć pracę w biurach tłumaczeń, ale również w placówkach kultury, instytucjach samorządu lokalnego oraz biurach i organizacjach turystycznych a także w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, czy podmiotach sektora usług, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego. Kształcenie na specjalności filologia germańska w specjalizacji translatoryka, oprócz kompetencji wynikających z wykształcenia filologicznego, prowadzi do nabycia kompetencji w zakresie: wiedzy: - teoretycznej na temat sztuki przekładu tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie; - o warsztacie pracy tłumacza; - na temat organizacji i techniki pracy tłumacza; - o posługiwaniu się językiem niemieckim w tłumaczeniach ustnych i pisemnych; - na temat marketingu i prowadzenia działalności gospodarczej; - o przestrzeganiu prawa w sięganiu do źródeł informacji; - na temat posługiwania się technologią informacyjna w pracy tłumacza, umiejętności: - posługiwania się językiem niemieckim na poziomie C1; - posługiwania się technologią informacyjną w pracy tłumacza; - organizowania warsztatu pracy; - poprawnego tłumaczenia w zakresie języka niemieckiego tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie, zarówno pisemnie jak i ustnie; - planowania i realizowania działań zawodowych; - samokształcenia i innowacyjności; - skutecznego odnalezienia się w środowisku zawodowym, postaw (zachowań): - otwartości na pogłębianie wiedzy w praktyce translatorskiej; - ponoszenia odpowiedzialności za efekty swojej pracy; - dbałości o kulturę słowa; - rzetelności w podejściu do wykonywanego zawodu; - uczciwości w stosunku do współuczestników życia zawodowego. Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/2012 6

7 Sylwetka absolwenta filologii germańskiej ze specjalizacją komunikacja medialna Absolwent studiów na kierunku Filologia i specjalności filologia germańska w specjalizacji komunikacja medialna, poza wykształceniem kierunkowym, posiada wiedzę i umiejętności w zakresie szeroko pojętej komunikacji międzyludzkiej. Wie, jak ważną rolę w społeczeństwie odgrywają media, jak ważna jest dla podmiotów społecznych opinia publiczna, oraz jak można te opinię kształtować z poszanowaniem zasad etycznych i prawnych. Absolwent zdolny jest do samodzielnego posługiwania się właściwymi formami wypowiedzi publicznych ze szczególnym uwzględnieniem wystąpień w mediach, w tym i w języku niemieckim, potrafi stworzyć przekonujące wypowiedzi reklamowe. Zdobyta wiedza i opanowane umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w prasie, radiu i w telewizji, w różnego typu redakcjach i wydawnictwach, a także w szeroko pojętej reklamie. Nabyte w trakcie studiów kompetencje umożliwią też absolwentowi podjęcie pracy na stanowisku ds. kreowania wizerunku publicznego wszelkiego typu instytucji: firm, organizacji, urzędów. Kształcenie na specjalności filologia germańska w specjalizacji komunikacja medialna, oprócz kompetencji wynikających z wykształcenia filologicznego, prowadzi do nabycia kompetencji w zakresie: wiedzy: - na temat poprawnego konstruowania wypowiedzi w języku polskim i niemieckim; - na temat metod, technik i roli public relations; - na temat systemu mediów w Polsce i na świecie; - na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej; - na temat metod i technik reklamy; - o przestrzeganiu prawa i zasad etycznych w sięganiu do źródeł informacji; - na temat posługiwania się technologią informacyjna w życiu zawodowym, umiejętności: - poprawnego konstruowania wypowiedzi w języku polskim i niemieckim; - tworzenia gatunków informacyjnych i publicystycznych, oraz posługiwania się nimi; - świadomego, krytycznego odbioru przekazów medialnych; - zbierania i oceny informacji; - planowania i realizowania zadań związanych z kreowaniem wizerunku publicznego przy użyciu narzędzi public relations i nowych technologii; - rozumienia mechanizmów i uwarunkowań decydujących o funkcjonowaniu mediów; - radzenia sobie ze stresem związanym z wystąpieniem publicznym; - eksponowania mocnych cech swojej osobowości w kontaktach zawodowych, postaw (zachowań): - świadomości swojej roli w życiu publicznym; - wrażliwości na rzeczywistość społeczną; - aktywności w życiu publicznym; - dbałości o kulturę słowa; - otwartości na pogłębianie wiedzy; - zainteresowania faktami artystycznymi; - ponoszenia odpowiedzialności za efekty swojej pracy; - rzetelności w podejściu do wykonywanego zawodu. Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/2012 7

8 Wymagania wstępne Minimalnym wymaganiem dla kandydata na studia na kierunku Filologia jest posiadanie świadectwa maturalnego. W procesie rekrutacji uwzględnia się oceny uzyskane przez kandydatów na egzaminach maturalnych z języka obcego, odpowiadającego wiodącemu językowi danej specjalności, języka polskiego oraz jednego z wybranych przedmiotów: informatyka, matematyka, historia lub drugi język obcy. Egzamin końcowy Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Na egzaminie student powinien wykazać się ogólną wiedzą studiowanego kierunku/specjalności oraz wiedzą związaną z pracą dyplomową. Zasady określenia ostatecznego wyniku studiów opisane są w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Ostateczny wynik studiów stanowi sumę: 0,6 średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń z uwzględnieniem ocen niedostatecznych - uzyskanych w ciągu całego okresu studiów (łącznie z semestrami powtarzanymi oraz wznowionymi), 0,2 oceny pracy dyplomowej oraz 0,2 oceny egzaminu dyplomowego. Zasady oceniania i egzaminowania Ogólne zasady egzaminowania i zaliczania studiowanych przedmiotów są szczegółowo opisane w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Metody oceny poszczególnych przedmiotów podane są w odpowiednich kartach tych przedmiotów. Koordynator ECTS i programu Erasmus mgr Izabela Selera tel.: selerai@pwsz-legnica.eu Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/2012 8

9 Kierunek: Filologia, Specjalność: Filologia angielska (komunikacja medialna), Nabór 2011 stacjonarne Rok I Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 1 Semestr 2 ECTS w ć l k s w ć l k s Przedmioty kształcenia ogólnego ECTS Forma zaliczenia 1 Filozofia zaliczenie 2 Lektora języka łacińskiego zaliczenie 3 Technologia informacyjna zaliczenie Przedmioty podstawowe 4 PNJA - ćwiczenia redakcyjne zal./egz. 5 PNJA- gramatyka praktyczna zaliczenie 6 PNJA- komunikacja ustna zal./egz. 7 PNJA- fonetyka zaliczenie Przedmioty kierunkowe 8 Komunikacja społeczna egzamin 9 Wybrane zagadnienia językoznawstwa ogólnego i stosowanego zaliczenie 10 Wstęp do literaturoznawstwa zaliczenie 11 Teoria literatury zaliczenie 12 Historia literatury angielskiej zaliczenie Gramatyka opisowa języka zal./egz. angielskiego 14 Kultura anglosaska zaliczenie 15 Historia Wielkiej Brytanii egzamin 16 Komunikacja językowa zaliczenie Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/ects: Liczba egzaminów: BHP - I Semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I Semestr 4h Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/2012 9

10 Kierunek: Filologia, Specjalność: Filologia angielska (komunikacja medialna), Nabór 2011 stacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 ECTS w ć l k s w ć l k s Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Wychowanie fizyczne Przedmioty podstawowe ECTS Forma zaliczenia zaliczenie bez oceny 2 PNJA- ćwiczenia redakcyjne zal./egz. 3 PNJA- komunikacja ustna zal./egz. 4 Lektorat drugiego języka obcego zaliczenie Przedmioty kierunkowe 5 Historia literatury angielskiej egzamin 6 Historia literatury amerykańskiej egzamin 7 Historia j. angielskiego egzamin 8 Gramatyka kontrastywna zaliczenie 9 Wstęp do translatoryki zaliczenie 10 Teorie uczenia się i nauczania języków zal./egz. 11 Seminarium dyplomowe zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe- komunikacja medialna 12 Etyka w mediach zaliczenie 13 Stylistyka i kultura języka polskiego zaliczenie 14 Wprowadzenie do PR zaliczenie 15 System mediów w Polsce i na świecie zaliczenie 16 Formy wypowiedzi publicznej zaliczenie 17 Techniki autoprezentacji zaliczenie 18 Media lokalne w Polsce zaliczenie Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/

11 Kierunek: Filologia, Specjalność: Filologia angielska (komunikacja medialna), Nabór 2011 stacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 5 Semestr 6 ECTS w ć l k S w ć l k s Przedmioty podstawowe ECTS Forma zaliczenia 1 PNJA- ćwiczenia redakcyjne zaliczenie 2 PNJA- komunikacja ustna zaliczenie 3 Lektorat drugiego języka obcego zal./egz. Przedmioty kierunkowe 4 Komunikacja międzykulturowa zaliczenie 5 Metodyka nauczania j. angielskiego zaliczenie 6 Seminarium dyplomowe zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe- komunikacja medialna 7 Kreowanie wizerunku publicznego egzamin 8 Wypowiedź publiczna w j. obcym zaliczenie 9 Retoryka i erystyka zaliczenie 10 Promocja i reklama zal./egz. 11 Krytyka literacka i artystyczna zaliczenie 12 Ochrona własności intelektualnej zaliczenie 13 Rzecznictwo prasowe zaliczenie 14 Media lokalne w Polsce zaliczenie 15 Opinia publiczna zaliczenie 16 Praktyka zawodowa 200 zaliczenie 17 Praca dyplomowa 10 zaliczenie Razem liczba godzin profilu dyplomowania/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/

12 Kierunek: Filologia, Specjalność: Filologia angielska (komunikacja medialna), Nabór 2011 niestacjonarne Rok I Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 1 Semestr 2 ECTS w ć l k s w ć l k s Przedmioty kształcenia ogólnego ECTS Forma zaliczenia 1 Filozofia zaliczenie 2 Lektora języka łacińskiego zaliczenie 3 Technologia informacyjna zaliczenie Przedmioty podstawowe 4 PNJA - ćwiczenia redakcyjne zal./egz. 5 PNJA- gramatyka praktyczna zaliczenie 6 PNJA- komunikacja ustna zal./egz. 7 PNJA- fonetyka zaliczenie Przedmioty kierunkowe 8 Komunikacja społeczna egzamin 9 Wybrane zagadnienia językoznawstwa ogólnego i stosowanego zaliczenie 10 Wstęp do literaturoznawstwa zaliczenie 11 Teoria literatury zaliczenie 12 Historia literatury angielskiej zaliczenie 13 Gramatyka opisowa języka angielskiego zal./egz. 14 Kultura anglosaska zaliczenie 15 Historia Wielkiej Brytanii egzamin 16 Komunikacja językowa zaliczenie Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/ects: Liczba egzaminów: BHP - I Semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I Semestr 4h Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/

13 Kierunek: Filologia, Specjalność: Filologia angielska (komunikacja medialna), Nabór 2011 niestacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 ECTS w ć l k s w ć l k s ECTS Forma zaliczenia Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Wychowanie fizyczne brak Przedmioty podstawowe 2 PNJA- ćwiczenia redakcyjne zal./egz. 3 PNJA- komunikacja ustna zal./egz. 4 Lektorat drugiego języka obcego zaliczenie Przedmioty kierunkowe 5 Historia literatury angielskiej egzamin 6 Historia literatury amerykańskiej egzamin 7 Historia j. angielskiego egzamin 8 Gramatyka kontrastywna zaliczenie 9 Wstęp do translatoryki zaliczenie 10 Teorie uczenia się i nauczania języków zal./egz. 11 Seminarium dyplomowe zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe- komunikacja medialna 12 Etyka w mediach zaliczenie 13 Stylistyka i kultura języka polskiego zaliczenie 14 Wprowadzenie do PR zaliczenie 15 System mediów w Polsce i na świecie zaliczenie 16 Formy wypowiedzi publicznej zaliczenie 17 Techniki autoprezentacji zaliczenie 18 Media lokalne w Polsce zaliczenie Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/

14 Kierunek: Filologia, Specjalność: Filologia angielska (komunikacja medialna), Nabór 2011 niestacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 5 Semestr 6 ECTS w ć l k S w ć l k s Przedmioty podstawowe ECTS Forma zaliczenia 1 PNJA- ćwiczenia redakcyjne zaliczenie 2 PNJA- komunikacja ustna zaliczenie 3 Lektorat drugiego języka obcego zal./egz. Przedmioty kierunkowe 4 Komunikacja międzykulturowa zaliczenie 5 Metodyka nauczania j. angielskiego zaliczenie 6 Seminarium dyplomowe zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe- komunikacja medialna 7 Kreowanie wizerunku publicznego egzamin 8 Wypowiedź publiczna w j. obcym zaliczenie 9 Retoryka i erystyka zaliczenie 10 Promocja i reklama zal./egz. 11 Krytyka literacka i artystyczna zaliczenie 12 Ochrona własności intelektualnej zaliczenie 13 Rzecznictwo prasowe zaliczenie 14 Media lokalne w Polsce zaliczenie 15 Opinia publiczna zaliczenie 16 Praktyka zawodowa 160 zaliczenie 17 Praca dyplomowa 10 zaliczenie Razem liczba godzin profilu dyplomowania/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/

15 Kierunek: Filologia, Specjalność: Filologia angielska (translatoryka), Nabór 2011 stacjonarne Rok I Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 1 Semestr 2 ECTS w ć l k S w ć l k s Przedmioty kształcenia ogólnego ECTS Forma zaliczenia 1 Filozofia zaliczenie 2 Lektora języka łacińskiego zaliczenie 3 Technologia informacyjna zaliczenie Przedmioty podstawowe 4 PNJA - ćwiczenia redakcyjne zal./egz. 5 PNJA- gramatyka praktyczna zaliczenie 6 PNJA- komunikacja ustna zal./egz. 7 PNJA- fonetyka zaliczenie Przedmioty kierunkowe 8 Komunikacja społeczna egzamin 9 Wybrane zagadnienia językoznawstwa ogólnego i stosowanego zaliczenie 10 Wstęp do literaturoznawstwa zaliczenie 11 Teoria literatury zaliczenie 12 Historia literatury angielskiej zaliczenie 13 Gramatyka opisowa języka angielskiego zal./egz. 14 Kultura anglosaska zaliczenie 15 Historia Wielkiej Brytanii egzamin 16 Komunikacja językowa zaliczenie Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/ects: Liczba egzaminów: BHP - I Semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I Semestr 4h Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/

16 Kierunek: Filologia, Specjalność: Filologia angielska (translatoryka), Nabór 2011 stacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 ECTS w ć l k s w ć l k s Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Wychowanie fizyczne Przedmioty podstawowe ECTS Forma zaliczenia zaliczenie bez oceny 2 PNJA- ćwiczenia redakcyjne zal./egz. 3 PNJA- komunikacja ustna zal./egz. 4 Lektorat drugiego języka obcego zaliczenie Przedmioty kierunkowe 5 Historia literatury angielskiej egzamin 6 Historia literatury amerykańskiej egzamin 7 Historia j. angielskiego egzamin 8 Gramatyka kontrastywna zaliczenie 9 Wstęp do translatoryki zaliczenie 10 Teoria uczenia się i nauczania języków zal./egz. 11 Seminarium dyplomowe zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe- translatoryka 12 Typologia tekstów zaliczenie 13 Podstawy marketingu zaliczenie 14 Metodyka przekładu zaliczenie 15 Stylistyka i kultura języka polskiego zaliczenie 16 Teoria przekładu zaliczenie 17 Gramatyka w translatoryce zaliczenie 18 Stylistyka w translatoryce zaliczenie 19 Przekład pisemny zaliczenie 20 Przekład specjalistyczny zaliczenie Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/

17 Kierunek: Filologia, Specjalność: Filologia angielska (translatoryka), Nabór 2011 stacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 5 Semestr 6 ECTS w ć l k S w ć l k s Przedmioty podstawowe ECTS Forma zaliczenia 1 PNJA- ćwiczenia redakcyjne zaliczenie 2 PNJA- komunikacja ustna zaliczenie 3 Lektorat drugiego języka obcego zal./egz. Przedmioty kierunkowe 4 Komunikacja międzykulturowa zaliczenie 5 Metodyka nauczania j. angielskiego zaliczenie 6 Seminarium dyplomowe zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Wprowadzenie do działalności gospodarczej Przedmioty specjalnościowe- translatoryka zaliczenie 8 Teoria przekładu zaliczenie 9 Przekład pisemny egzamin 10 Przekład ustny zal./egz. 11 Przekład tekstów literackich zaliczenie 12 Przekład specjalistyczny zaliczenie 13 Podstawy edytorstwa zaliczenie 14 Organizacja i technika pracy tłumacza zaliczenie 15 Ochrona własności intelektualnej zaliczenie 16 Praktyka zawodowa 200 zaliczenie 17 Praca dyplomowa 10 zaliczenie Razem liczba godzin profilu dyplomowania/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/

18 Kierunek: Filologia, Specjalność: Filologia angielska (translatoryka), Nabór 2011 niestacjonarne Rok I Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 1 Semestr 2 ECTS w ć l k S w ć l k s Przedmioty kształcenia ogólnego ECTS Forma zaliczenia 1 Filozofia zaliczenie 2 Lektora języka łacińskiego zaliczenie 3 Technologia informacyjna zaliczenie Przedmioty podstawowe 4 PNJA - ćwiczenia redakcyjne zal./egz. 5 PNJA- gramatyka praktyczna zaliczenie 6 PNJA- komunikacja ustna zal./egz. 7 PNJA- fonetyka zaliczenie Przedmioty kierunkowe 8 Komunikacja społeczna egzamin 9 Wybrane zagadnienia językoznawstwa ogólnego i stosowanego zaliczenie 10 Wstęp do literaturoznawstwa zaliczenie 11 Teoria literatury zaliczenie 12 Historia literatury angielskiej zaliczenie 13 Gramatyka opisowa języka angielskiego zal./egz. 14 Kultura anglosaska zaliczenie 15 Historia Wielkiej Brytanii egzamin 16 Komunikacja językowa zaliczenie Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/ects: Liczba egzaminów: BHP - I Semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I Semestr 4h Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/

19 Kierunek: Filologia, Specjalność: Filologia angielska (translatoryka), Nabór 2011 niestacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 ECTS w ć l k s w ć l k s Przedmioty kształcenia ogólnego ECTS Forma zaliczenia 1 Wychowanie fizyczne brak Przedmioty podstawowe 2 PNJA- ćwiczenia redakcyjne zal./egz. 3 PNJA- komunikacja ustna zal./egz. 4 Lektorat drugiego języka obcego Zaliczenie Przedmioty kierunkowe 5 Historia literatury angielskiej Egzamin 6 Historia literatury amerykańskiej Egzamin 7 Historia j. angielskiego Egzamin 8 Gramatyka kontrastywna Zaliczenie 9 Wstęp do translatoryki Zaliczenie 10 Teoria uczenia się i nauczania języków zal./egz. 11 Seminarium dyplomowe Zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe- translatoryka 12 Typologia tekstów Zaliczenie 13 Podstawy marketingu Zaliczenie 14 Metodyka przekładu Zaliczenie 15 Stylistyka i kultura języka polskiego Zaliczenie 16 Teoria przekładu zaliczenie 17 Gramatyka w translatoryce zaliczenie 18 Stylistyka w translatoryce zaliczenie 19 Przekład pisemny zaliczenie 20 Przekład specjalistyczny zaliczenie Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/

20 Kierunek: Filologia, Specjalność: Filologia angielska (translatoryka), Nabór 2011 niestacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 5 Semestr 6 ECTS w ć l k S w ć l k s Przedmioty podstawowe ECTS Forma zaliczenia 1 PNJA- ćwiczenia redakcyjne zaliczenie 2 PNJA- komunikacja ustna zaliczenie 3 Lektorat drugiego języka obcego zal./egz. Przedmioty kierunkowe 4 Komunikacja międzykulturowa zaliczenie 5 Metodyka nauczania j. angielskiego zaliczenie 6 Seminarium dyplomowe zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Wprowadzenie do działalności gospodarczej Przedmioty specjalnościowe- translatoryka zaliczenie 8 Teoria przekładu zaliczenie 9 Przekład pisemny egzamin 10 Przekład ustny zal./egz. 11 Przekład tekstów literackich zaliczenie 12 Przekład specjalistyczny zaliczenie 13 Podstawy edytorstwa zaliczenie 14 Organizacja i technika pracy tłumacza zaliczenie 15 Ochrona własności intelektualnej zaliczenie 16 Praktyka zawodowa 160 zaliczenie 17 Praca dyplomowa 10 zaliczenie Razem liczba godzin profilu dyplomowania/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/

21 Kierunek: Filologia, Specjalność: Filologia germańska (komunikacja medialna), Nabór 2011 stacjonarne Rok I Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 1 Semestr 2 ECTS w ć l k S w ć l k s Przedmioty kształcenia ogólnego ECTS Forma zaliczenia 1 Filozofia zaliczenie 2 Lektora języka łacińskiego zaliczenie 3 Technologia informacyjna zaliczenie Przedmioty podstawowe 4 PNJN - ćwiczenia redakcyjne zal./egz. 5 PNJN- gramatyka praktyczna zaliczenie 6 PNJN- komunikacja ustna zal./egz. 7 PNJN- fonetyka zaliczenie Przedmioty kierunkowe 8 Komunikacja społeczna egzamin 9 Wybrane zagadnienia językoznawstwa ogólnego i stosowanego zaliczenie 10 Wstęp do literaturoznawstwa zaliczenie 11 Teoria literatury zaliczenie 12 Historia literatury niemieckiej zaliczenie 13 Gramatyka opisowa języka niemieckiego zal./egz. 14 Kultura krajów niemieckojęzycznych egzamin 15 Historia Niemiec egzamin 16 Komunikacja językowa zaliczenie Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/ects: Liczba egzaminów: BHP - I Semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I Semestr 4h Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/

22 Kierunek: Filologia, Specjalność: Filologia germańska (komunikacja medialna), Nabór 2011 stacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 ECTS w ć l k s w ć l k s Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Wychowanie fizyczne Przedmioty podstawowe ECTS Forma zaliczenia zaliczenie bez oceny 2 PNJN- ćwiczenia redakcyjne zal./egz. 3 PNJN- komunikacja ustna zal./egz. 4 Lektorat drugiego języka obcego zaliczenie Przedmioty kierunkowe 5 Historia literatury niemieckiej egz./zal. 6 Historia j. niemieckiego egzamin 7 Gramatyka kontrastywna zaliczenie 8 Wstęp do translatoryki zaliczenie 9 Teoria uczenia się i nauczania języków zal./egz. 10 Seminarium dyplomowe zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe- translatoryka 11 Etyka w mediach zaliczenie 12 Stylistyka i kultura języka polskiego zaliczenie 13 Wprowadzenie do PR zaliczenie 14 System mediów w Polsce i na świecie zaliczenie 15 Formy wypowiedzi publicznej zaliczenie 16 Techniki autyoprezentacji zaliczenie 17 Media lokalne w Polsce zaliczenie Razem liczba godzin profilu dyplomowania/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/

23 Kierunek: Filologia, Specjalność: Filologia germańska (komunikacja medialna), Nabór 2011 stacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 5 Semestr 6 ECTS w ć l k S w ć l k s Przedmioty podstawowe ECTS Forma zaliczenia 1 PNJN- ćwiczenia redakcyjne zaliczenie 2 PNJN- komunikacja ustna zaliczenie 3 Lektorat drugiego języka obcego zal./egz. Przedmioty kierunkowe 4 Komunikacja międzykulturowa zaliczenie 5 Metodyka nauczania j. niemieckiego zaliczenie 6 Seminarium dyplomowe zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe- translatoryka 7 Kreowanie wizerunku publicznego zaliczenie 8 Wypowiedź publiczna w j. obcym zaliczenie 9 Retoryka i erystyka zaliczenie 10 Promocja i reklama zal./egz. 11 Krytyka literacka i artystyczna zaliczenie 12 Ochrona własności intelektualnej zaliczenie 13 Rzecznictwo prasowe zaliczenie 14 Media lokalne w Polsce zaliczenie 15 Opinia publiczna zaliczenie 16 Praktyka zawodowa 200 zaliczenie 17 Praca dyplomowa 10 zaliczenie Razem liczba godzin profilu dyplomowania/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/

24 Kierunek: Filologia, Specjalność: Filologia germańska (komunikacja medialna), Nabór 2011 niestacjonarne Rok I Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 1 Semestr 2 ECTS w ć l k s w ć l k s Przedmioty kształcenia ogólnego ECTS Forma zaliczenia 1 Filozofia zaliczenie 2 Lektora języka łacińskiego zaliczenie 3 Technologia informacyjna zaliczenie Przedmioty podstawowe 4 PNJN - ćwiczenia redakcyjne zal./egz. 5 PNJN- gramatyka praktyczna zaliczenie 6 PNJN- komunikacja ustna zal./egz. 7 PNJN- fonetyka zaliczenie Przedmioty kierunkowe 8 Komunikacja społeczna egzamin 9 Wybrane zagadnienia językoznawstwa ogólnego i stosowanego zaliczenie 10 Wstęp do literaturoznawstwa zaliczenie 11 Teoria literatury zaliczenie 12 Historia literatury niemieckiej zaliczenie 13 Gramatyka opisowa języka niemieckiego zal./egz. 14 Kultura krajów niemieckojęzycznych egzamin 15 Historia Niemiec egzamin 16 Komunikacja językowa zaliczenie Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/ects: Liczba egzaminów: BHP - I Semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I Semestr 4h Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/

25 Kierunek: Filologia, Specjalność: Filologia germańska (komunikacja medialna), Nabór 2011 niestacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 ECTS w ć l k s w ć l k s Przedmioty kształcenia ogólnego ECTS Forma zaliczenia 1 Wychowanie fizyczne brak Przedmioty podstawowe 2 PNJN- ćwiczenia redakcyjne zal./egz. 3 PNJN- komunikacja ustna zal./egz. 4 Lektorat drugiego języka obcego zaliczenie Przedmioty kierunkowe 5 Historia literatury niemieckiej egz./zal. 6 Historia j. niemieckiego egzamin 7 Gramatyka kontrastywna zaliczenie 8 Wstęp do translatoryki zaliczenie 9 Teoria uczenia się i nauczania języków zal./egz. 10 Seminarium dyplomowe zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe- translatoryka 11 Etyka w mediach zaliczenie 12 Stylistyka i kultura języka polskiego zaliczenie 13 Wprowadzenie do PR zaliczenie 14 System mediów w Polsce i na świecie zaliczenie 15 Formy wypowiedzi publicznej zaliczenie 16 Techniki autyoprezentacji zaliczenie 17 Media lokalne w Polsce zaliczenie Razem liczba godzin profilu dyplomowania/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/

26 Kierunek: Filologia, Specjalność: Filologia germańska (komunikacja medialna), Nabór 2011 niestacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 5 Semestr 6 ECTS w ć l k S w ć l k s Przedmioty podstawowe ECTS Forma zaliczenia 1 PNJN- ćwiczenia redakcyjne zaliczenie 2 PNJN- komunikacja ustna zaliczenie 3 Lektorat drugiego języka obcego zal./egz. Przedmioty kierunkowe 4 Komunikacja międzykulturowa zaliczenie 5 Metodyka nauczania j. niemieckiego zaliczenie 6 Seminarium dyplomowe zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe- translatoryka 7 Kreowanie wizerunku publicznego zaliczenie 8 Wypowiedź publiczna w j. obcym zaliczenie 9 Retoryka i erystyka zaliczenie 10 Promocja i reklama zal./egz. 11 Krytyka literacka i artystyczna zaliczenie 12 Ochrona własności intelektualnej zaliczenie 13 Rzecznictwo prasowe zaliczenie 14 Media lokalne w Polsce zaliczenie 15 Opinia publiczna zaliczenie 16 Praktyka zawodowa 160 zaliczenie 17 Praca dyplomowa 10 zaliczenie Razem liczba godzin profilu dyplomowania/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/

27 Kierunek: Filologia, Specjalność: Filologia germańska (translatoryka), Nabór 2011 stacjonarne Rok I Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 1 Semestr 2 ECTS w ć l k S w ć l k s Przedmioty kształcenia ogólnego ECTS Forma zaliczenia 1 Filozofia zaliczenie 2 Lektora języka łacińskiego zaliczenie 3 Technologia informacyjna zaliczenie Przedmioty podstawowe 4 PNJN - ćwiczenia redakcyjne zal./egz. 5 PNJN- gramatyka praktyczna zaliczenie 6 PNJN- komunikacja ustna zal./egz. 7 PNJN- fonetyka zaliczenie Przedmioty kierunkowe 8 Komunikacja społeczna egzamin 9 Wybrane zagadnienia językoznawstwa ogólnego i stosowanego zaliczenie 10 Wstęp do literaturoznawstwa zaliczenie 11 Teoria literatury zaliczenie 12 Historia literatury niemieckiej zaliczenie 13 Gramatyka opisowa języka niemieckiego zal./egz. 14 Kultura krajów niemieckojęzycznych zaliczenie 15 Historia Niemiec egzamin 16 Komunikacja językowa zaliczenie Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/ects: Liczba egzaminów: BHP - I Semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I Semestr 4h Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/

28 Kierunek: Filologia, Specjalność: Filologia germańska (translatoryka), Nabór 2011 stacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 ECTS w ć l k s w ć l k s Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Wychowanie fizyczne Przedmioty podstawowe ECTS Forma zaliczenia zaliczenie bez oceny 2 PNJN- ćwiczenia redakcyjne zal./egz. 3 PNJN- komunikacja ustna zal./egz. 4 Lektorat drugiego języka obcego zaliczenie Przedmioty kierunkowe 5 Historia literatury niemieckiej egz./zal. 6 Historia j. niemieckiego egzamin 7 Gramatyka kontrastywna zaliczenie 8 Wstęp do translatoryki zaliczenie 9 Teoria uczenia się i nauczania języków zal./egz. 10 Seminarium dyplomowe zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe- translatoryka 11 Typologia tekstów zaliczenie 12 Podstawy marketingu zaliczenie 13 Metodyka przekładu zaliczenie 14 Stylistyka i kultura języka polskiego zaliczenie 15 Teoria przekładu zaliczenie 16 Gramatyka w translatoryce zaliczenie 17 Stylistyka w translatoryce zaliczenie 18 Przekład pisemny zaliczenie 19 Przekład specjalistyczny zaliczenie Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/

29 Kierunek: Filologia, Specjalność: Filologia germańska (translatoryka), Nabór 2011 stacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 5 Semestr 6 ECTS w ć l k S w ć l k s Przedmioty podstawowe ECTS Forma zaliczenia 1 PNJN- ćwiczenia redakcyjne zaliczenie 2 PNJN- komunikacja ustna zaliczenie 3 Lektorat drugiego języka obcego zal./egz. Przedmioty kierunkowe 4 Komunikacja międzykulturowa zaliczenie 5 Metodyka nauczania j. niemieckiego zaliczenie 6 Seminarium dyplomowe zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Wprowadzenie do działalności gospodarczej Przedmioty specjalnościowe- translatoryka zaliczenie 8 Teoria przekładu zaliczenie 9 Przekład pisemny egzamin 10 Przekład ustny zal./egz. 11 Przekład tekstów literackich zaliczenie 12 Przekład specjalistyczny zaliczenie 13 Podstawy edytorstwa zaliczenie 14 Organizacja i technika pracy tłumacza zaliczenie 15 Ochrona własności intelektualnej zaliczenie 16 Praktyka zawodowa 200 zaliczenie 17 Praca dyplomowa 10 zaliczenie Razem liczba godzin profilu dyplomowania/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/

30 Kierunek: Filologia, Specjalność: Filologia germańska (translatoryka), Nabór 2011 niestacjonarne Rok I Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 1 Semestr 2 ECTS w ć l k S w ć l k s Przedmioty kształcenia ogólnego ECTS Forma zaliczenia 1 Filozofia zaliczenie 2 Lektora języka łacińskiego zaliczenie 3 Technologia informacyjna zaliczenie Przedmioty podstawowe 4 PNJN - ćwiczenia redakcyjne zal./egz. 5 PNJN- gramatyka praktyczna zaliczenie 6 PNJN- komunikacja ustna zal./egz. 7 PNJN- fonetyka zaliczenie Przedmioty kierunkowe 8 Komunikacja społeczna egzamin 9 Wybrane zagadnienia językoznawstwa ogólnego i stosowanego zaliczenie 10 Wstęp do literaturoznawstwa zaliczenie 11 Teoria literatury zaliczenie 12 Historia literatury niemieckiej zaliczenie 13 Gramatyka opisowa języka niemieckiego zal./egz. 14 Kultura krajów niemieckojęzycznych zaliczenie 15 Historia Niemiec egzamin 16 Komunikacja językowa zaliczenie Razem liczba godzin: Razem liczba godzin w semestrze (roku)/ects: Liczba egzaminów: BHP - I Semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I Semestr 4h Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/

31 Kierunek: Filologia, Specjalność: Filologia germańska (translatoryka), Nabór 2011 niestacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Semestr 3 Semestr 4 ECTS w ć l k s w ć l k s Przedmioty kształcenia ogólnego ECTS Forma zaliczenia 1 Wychowanie fizyczne brak Przedmioty podstawowe 2 PNJN- ćwiczenia redakcyjne zal./egz. 3 PNJN- komunikacja ustna zal./egz. 4 Lektorat drugiego języka obcego zaliczenie Przedmioty kierunkowe 5 Historia literatury niemieckiej egz./zal. 6 Historia j. niemieckiego egzamin 7 Gramatyka kontrastywna zaliczenie 8 Wstęp do translatoryki zaliczenie 9 Teoria uczenia się i nauczania języków zal./egz. 10 Seminarium dyplomowe zaliczenie Razem liczba godzin wspólnych/ects: Przedmioty specjalnościowe- translatoryka 11 Typologia tekstów zaliczenie 12 Podstawy marketingu zaliczenie 13 Metodyka przekładu zaliczenie 14 Stylistyka i kultura języka polskiego zaliczenie 15 Teoria przekładu zaliczenie 16 Gramatyka w translatoryce zaliczenie 17 Stylistyka w translatoryce zaliczenie 18 Przekład pisemny zaliczenie 19 Przekład specjalistyczny zaliczenie Razem liczba godzin przedmiotów specjalnościowych/ects: Razem liczba godzin/ects: Razem liczba godzin: w semestrze (roku): Liczba egzaminów: Katalog przedmiotów / Pakiet Informacyjny ECTS 2011/