Kraków, dnia 31 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/160/2016 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA. z dnia 28 stycznia 2016 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, dnia 31 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/160/2016 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA. z dnia 28 stycznia 2016 roku"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 31 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/160/2016 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie okreslenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz z póżn. zm.), uchwala się, co następuje: 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjętej Uchwałą Nr XVIII/159/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. Rady Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej, w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej deklaracją za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1114 ). 2. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów, kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr. 206, poz. 1216). 3. Układ informacji i powiązań składanych deklaracji określa załącznik nr 1 do uchwały. 4. Przekazanie deklaracji następuje poprzez elektroniczne wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały i przesłanie go na elektroniczna skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska na Platformie Usług Administracji Publicznej w terminach: a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, b) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, związanej w szczególności ze zmiana ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę za zagospodarowanie odebranych odpadów. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr X/110/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Władysław Piszczek

3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz. 3236

4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:deklaracje/wnio:deklaracja/wnio:naglowek/wnio: miesiacod" /> id="wniotrescdokumentu_wniodeklaracje_wniodeklaracja_wnionaglowek_wniorok_110" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:deklaracje/wnio:deklaracja/wnio:naglowek/wnio: Rok" /> id="wniotrescdokumentu_wniodeklaracje_wniodeklaracja_wnionaglowek_przyczynazmian y_rodzajzmiany_115" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:deklaracje/wnio:deklaracja/wnio:naglowek/przyc zynazmiany/rodzajzmiany" /> id="wniotrescdokumentu_wniodeklaracje_wniodeklaracja_wnionaglowek_przyczynazmian y_innaprzyczynaopis_124" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:deklaracje/wnio:deklaracja/wnio:naglowek/przyc zynazmiany/innaprzyczynaopis" /> id="wniotrescdokumentu_wniodeklaracje_wniodeklaracja_wniopodatnik_wniotyppodatni ka_143" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:deklaracje/wnio:deklaracja/wnio:podatnik/wnio: TypPodatnika" /> id="wniotrescdokumentu_wniodeklaracje_wniodeklaracja_wniopodatnik_wniorodzajpodm iotu_165" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:deklaracje/wnio:deklaracja/wnio:podatnik/wnio: RodzajPodmiotu" /> id="wniotrescdokumentu_wniodeklaracje_wniodeklaracja_wniopodatnik_wniorodzajpodm iotu_182" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:deklaracje/wnio:deklaracja/wnio:podatnik/wnio: RodzajPodmiotu" /> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_osoosoba_207" nodeset="wnio:danedokumentu/str:nadawcy/meta:podmiot/oso:osoba"> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_osoosoba_osonazwisko_211" nodeset="oso:nazwisko" /> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_osoosoba_osoimie_215" nodeset="oso:imie" /> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_osoosoba_osoidosoby_osopesel_219" nodeset="oso:idosoby/oso:pesel" /> </xf:bind> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_instinstytucja_252" nodeset="wnio:danedokumentu/str:nadawcy/meta:podmiot/inst:instytucja" relevant="string(instance('main')/wnio:trescdokumentu/wnio:deklaracje/wnio:dekla racja/wnio:podatnik/wnio:typpodatnika)!='1'"> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_instinstytucja_instnazwainstytucji_ 256" nodeset="inst:nazwainstytucji" /> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_instinstytucja_instidinstytucji_ins tnip_260" nodeset="inst:idinstytucji/inst:nip" /> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_instinstytucja_instidinstytucji_ins tregon_264" nodeset="inst:idinstytucji/inst:regon" /> </xf:bind> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_osoosoba_adradres_298" nodeset="wnio:danedokumentu/str:nadawcy/meta:podmiot/oso:osoba/adr:adres"> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_osoosoba_adradres_adrkraj_300" nodeset="adr:kraj" /> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_osoosoba_adradres_adrwojewodztwo_30 9" nodeset="adr:wojewodztwo" /> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_osoosoba_adradres_adrpowiat_318" nodeset="adr:powiat" /> Strona 2

5 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_osoosoba_adradres_adrgmina_328" nodeset="adr:gmina" /> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_osoosoba_adradres_adrulica_337" nodeset="adr:ulica" /> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_osoosoba_adradres_adrbudynek_346" nodeset="adr:budynek" /> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_osoosoba_adradres_adrlokal_355" nodeset="adr:lokal" /> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_osoosoba_adradres_adrmiejscowosc_36 5" nodeset="adr:miejscowosc" /> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_osoosoba_adradres_adrkodpocztowy_37 4" nodeset="adr:kodpocztowy" /> </xf:bind> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_osoosoba_adrkontakt_385" nodeset="wnio:danedokumentu/str:nadawcy/meta:podmiot/oso:osoba/adr:kontakt"> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_osoosoba_adrkontakt_up_adrkontakt_a drtelefon_387" nodeset="../adr:kontakt/adr:telefon" /> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_osoosoba_adrkontakt_up_adrkontakt_a dr _395" nodeset="../adr:kontakt/adr: " /> </xf:bind> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_instinstytucja_adradres_405" nodeset="wnio:danedokumentu/str:nadawcy/meta:podmiot/inst:instytucja/adr:adres"> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_instinstytucja_adradres_adrkraj_407 " nodeset="adr:kraj" /> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_instinstytucja_adradres_adrwojewodz two_416" nodeset="adr:wojewodztwo" /> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_instinstytucja_adradres_adrpowiat_4 25" nodeset="adr:powiat" /> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_instinstytucja_adradres_adrgmina_43 5" nodeset="adr:gmina" /> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_instinstytucja_adradres_adrulica_44 4" nodeset="adr:ulica" /> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_instinstytucja_adradres_adrbudynek_ 453" nodeset="adr:budynek" /> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_instinstytucja_adradres_adrlokal_46 2" nodeset="adr:lokal" /> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_instinstytucja_adradres_adrmiejscow osc_472" nodeset="adr:miejscowosc" /> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_instinstytucja_adradres_adrkodpoczt owy_481" nodeset="adr:kodpocztowy" /> </xf:bind> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_instinstytucja_adrkontakt_492" nodeset="wnio:danedokumentu/str:nadawcy/meta:podmiot/inst:instytucja/adr:kontakt "> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_instinstytucja_adrkontakt_up_adrkon takt_adrtelefon_494" nodeset="../adr:kontakt/adr:telefon" /> id="wniodanedokumentu_strnadawcy_metapodmiot_instinstytucja_adrkontakt_up_adrkon takt_adr _502" nodeset="../adr:kontakt/adr: " /> Strona 3

6 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz </xf:bind> chomosc_adradres_517" wnio:nieruchomosc/adr:adres"> chomosc_adradres_adrulica_521" nodeset="adr:ulica" /> chomosc_adradres_adrbudynek_530" nodeset="adr:budynek" /> chomosc_adradres_adrlokal_539" nodeset="adr:lokal" /> chomosc_adradres_adrmiejscowosc_575" nodeset="adr:miejscowosc" /> chomosc_adradres_adrkodpocztowy_584" nodeset="adr:kodpocztowy" /> </xf:bind> id="wniotrescdokumentu_wniodeklaracje_wniodeklaracja_wniopodatnik_596" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:deklaracje/wnio:deklaracja/wnio:podatnik"> id="wniotrescdokumentu_wniodeklaracje_wniodeklaracja_wniopodatnik_wniotypuzytkow ania_598" nodeset="wnio:typuzytkowania" /> </xf:bind> chomosc_664" wnio:nieruchomosc"> chomosc_wnioodpady_wnioselektywnazbiorka_wniojest_674" nodeset="wnio:odpady/wnio:selektywnazbiorka/wnio:jest" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczenieiloscosob_wniostawkaselektywna_687" nodeset="wnio:rozliczenia/wnio:rozliczenieiloscosob/wnio:stawkaselektywna" /> chomosc_wnioodpady_wnioselektywnazbiorka_wniojest_694" nodeset="wnio:odpady/wnio:selektywnazbiorka/wnio:jest" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczenieiloscosob_wniostawkanieselektywna_707" nodeset="wnio:rozliczenia/wnio:rozliczenieiloscosob/wnio:stawkanieselektywna" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczenieiloscosob_wniopozycje_wniopozycja_typ_zam ieszkuja_wnioilosc_725" yp='zamieszkuja']/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczenieiloscosob_wniopozycje_wniopozycja_typ_zam ieszkuja_wniostawka_732" yp='zamieszkuja']/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczenieiloscosob_wniopozycje_wniopozycja_typ_zam ieszkuja_wniokwota_733" yp='zamieszkuja']/wnio:kwota" /> Strona 4

7 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczenieiloscosob_wniopozycje_wniopozycja_typ_duz arodzina_wnioilosc_753" yp='duzarodzina']/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczenieiloscosob_wniopozycje_wniopozycja_typ_duz arodzina_wniostawka_760" yp='duzarodzina']/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczenieiloscosob_wniopozycje_wniopozycja_typ_duz arodzina_wniokwota_761" yp='duzarodzina']/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczenieiloscosob_wniopozycje_wniopozycja_typ_sum a_wniokwota_783" yp='suma']/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczenieiloscosob_wniopozycje_wniopozycja_typ_zam ieszkuja_wniokwota_785" yp='zamieszkuja']/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczenieiloscosob_wniopozycje_wniopozycja_typ_duz arodzina_wniokwota_787" yp='duzarodzina']/wnio:kwota" /> </xf:bind> id="wniotrescdokumentu_strzalaczniki_wniozwolnienie_809" nodeset="wnio:trescdokumentu/str:zalaczniki/wnio:zwolnienie"> id="wniotrescdokumentu_strzalaczniki_wniozwolnienie_wniooswiadczenie25_813" nodeset="wnio:oswiadczenie25" /> </xf:bind> id="wniotrescdokumentu_strzalaczniki_wniozwolnienie_wniokwota_850" nodeset="wnio:trescdokumentu/str:zalaczniki/wnio:zwolnienie/wnio:kwota" /> id="wniotrescdokumentu_strzalaczniki_wniozwolnienie_wniokwota_855" nodeset="wnio:trescdokumentu/str:zalaczniki/wnio:zwolnienie/wnio:kwota" /> id="wniotrescdokumentu_strzalaczniki_wniozwolnienie_wniozero_860" nodeset="wnio:trescdokumentu/str:zalaczniki/wnio:zwolnienie/wnio:zero" /> chomosc_wniosumamiesiecznie_885" wnio:nieruchomosc/wnio:sumamiesiecznie" /> chomosc_wniosumamiesieczniepozwolnieniach_886" wnio:nieruchomosc/wnio:sumamiesieczniepozwolnieniach" /> chomosc_wniosumamiesieczniepozwolnieniach_890" wnio:nieruchomosc/wnio:sumamiesieczniepozwolnieniach" /> chomosc_1145" Strona 5

8 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz wnio:nieruchomosc"> chomosc_wnioodpady_wnioselektywnazbiorka_wniojest_1159" nodeset="wnio:odpady/wnio:selektywnazbiorka/wnio:jest" /> chomosc_wnioodpady_wnioselektywnazbiorka_wniojest_1166" nodeset="wnio:odpady/wnio:selektywnazbiorka/wnio:jest" /> chomosc_wniostawkarocznaselektywna_1179" nodeset="wnio:stawkarocznaselektywna" /> chomosc_wnioodpady_wnioselektywnazbiorka_wniojest_1187" nodeset="wnio:odpady/wnio:selektywnazbiorka/wnio:jest" /> chomosc_wnioodpady_wnioselektywnazbiorka_wniojest_1194" nodeset="wnio:odpady/wnio:selektywnazbiorka/wnio:jest" /> chomosc_wniostawkarocznanieselektywna_1207" nodeset="wnio:stawkarocznanieselektywna" /> chomosc_wniostawkarocznaselektywna_1230" nodeset="wnio:stawkarocznaselektywna" /> chomosc_wniostawkarocznanieselektywnapuste_1235" nodeset="wnio:stawkarocznanieselektywnapuste" /> chomosc_wniostawkarocznanieselektywna_1248" nodeset="wnio:stawkarocznanieselektywna" /> chomosc_wniostawkarocznanieselektywnapuste_1253" nodeset="wnio:stawkarocznanieselektywnapuste" /> </xf:bind> chomosc_wnioodpady_wnioselektywnazbiorka_wniojest_1427" wnio:nieruchomosc/wnio:odpady/wnio:selektywnazbiorka/wnio:jest" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_1446" wnio:nieruchomosc/wnio:rozliczenia/wnio:rozliczeniepojemniki"> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_1_wniopozycje_wn iopozycja1_wniowielkosc_1470" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_1_wniopozycje_wn iopozycja2_wniowielkosc_1473" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_1_wniopozycje_wn iopozycja3_wniowielkosc_1476" /> Strona 6

9 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_1_wniopozycje_16 10" chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_1_wniopozycje_wn iopozycja1_wnioilosc_1615" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_1_wniopozycje_wn iopozycja1_wniostawka_1618" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_1_wniopozycje_wn iopozycja1_wniostawka_1623" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_1_wniopozycje_wn iopozycja1_wniokwota_1625" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_1_wniopozycje_wn iopozycja2_wnioilosc_1627" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_1_wniopozycje_wn iopozycja2_wniostawka_1630" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_1_wniopozycje_wn iopozycja2_wniostawka_1635" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_1_wniopozycje_wn iopozycja2_wniokwota_1637" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_1_wniopozycje_wn iopozycja3_wnioilosc_1639" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_1_wniopozycje_wn iopozycja3_wniostawka_1642" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_1_wniopozycje_wn iopozycja3_wniostawka_1647" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_1_wniopozycje_wn iopozycja3_wniokwota_1649" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_1_wniopozycje_wn ioczestotliwosc_1651" nodeset="wnio:czestotliwosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_1_wniopozycje_wn iokwotarazem_1668" nodeset="wnio:kwotarazem" /> </xf:bind> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_2_wniopozycje_16 69" chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_2_wniopozycje_wn iopozycja1_wnioilosc_1674" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:ilosc" /> Strona 7

10 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_2_wniopozycje_wn iopozycja1_wniostawka_1677" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_2_wniopozycje_wn iopozycja1_wniostawka_1682" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_2_wniopozycje_wn iopozycja1_wniokwota_1684" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_2_wniopozycje_wn iopozycja2_wnioilosc_1686" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_2_wniopozycje_wn iopozycja2_wniostawka_1689" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_2_wniopozycje_wn iopozycja2_wniostawka_1694" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_2_wniopozycje_wn iopozycja2_wniokwota_1696" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_2_wniopozycje_wn iopozycja3_wnioilosc_1698" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_2_wniopozycje_wn iopozycja3_wniostawka_1701" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_2_wniopozycje_wn iopozycja3_wniostawka_1706" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_2_wniopozycje_wn iopozycja3_wniokwota_1708" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_2_wniopozycje_wn ioczestotliwosc_1710" nodeset="wnio:czestotliwosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_2_wniopozycje_wn iokwotarazem_1727" nodeset="wnio:kwotarazem" /> </xf:bind> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_3_wniopozycje_17 28" chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_3_wniopozycje_wn iopozycja1_wnioilosc_1733" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_3_wniopozycje_wn iopozycja1_wniostawka_1736" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_3_wniopozycje_wn Strona 8

11 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz iopozycja1_wniostawka_1741" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_3_wniopozycje_wn iopozycja1_wniokwota_1743" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_3_wniopozycje_wn iopozycja2_wnioilosc_1745" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_3_wniopozycje_wn iopozycja2_wniostawka_1748" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_3_wniopozycje_wn iopozycja2_wniostawka_1753" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_3_wniopozycje_wn iopozycja2_wniokwota_1755" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_3_wniopozycje_wn iopozycja3_wnioilosc_1757" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_3_wniopozycje_wn iopozycja3_wniostawka_1760" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_3_wniopozycje_wn iopozycja3_wniostawka_1765" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_3_wniopozycje_wn iopozycja3_wniokwota_1767" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_3_wniopozycje_wn ioczestotliwosc_1769" nodeset="wnio:czestotliwosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_3_wniopozycje_wn iokwotarazem_1786" nodeset="wnio:kwotarazem" /> </xf:bind> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_4_wniopozycje_17 87" chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_4_wniopozycje_wn iopozycja1_wnioilosc_1792" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_4_wniopozycje_wn iopozycja1_wniostawka_1795" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_4_wniopozycje_wn iopozycja1_wniostawka_1800" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_4_wniopozycje_wn iopozycja1_wniokwota_1802" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:kwota" /> Strona 9

12 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_4_wniopozycje_wn iopozycja2_wnioilosc_1804" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_4_wniopozycje_wn iopozycja2_wniostawka_1807" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_4_wniopozycje_wn iopozycja2_wniostawka_1812" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_4_wniopozycje_wn iopozycja2_wniokwota_1814" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_4_wniopozycje_wn iopozycja3_wnioilosc_1816" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_4_wniopozycje_wn iopozycja3_wniostawka_1819" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_4_wniopozycje_wn iopozycja3_wniostawka_1824" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_4_wniopozycje_wn iopozycja3_wniokwota_1826" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_4_wniopozycje_wn ioczestotliwosc_1828" nodeset="wnio:czestotliwosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_4_wniopozycje_wn iokwotarazem_1835" nodeset="wnio:kwotarazem" /> </xf:bind> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_5_wniopozycje_18 36" chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_5_wniopozycje_wn iopozycja1_wnioilosc_1841" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_5_wniopozycje_wn iopozycja1_wniostawka_1844" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_5_wniopozycje_wn iopozycja1_wniostawka_1849" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_5_wniopozycje_wn iopozycja1_wniokwota_1851" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_5_wniopozycje_wn iopozycja2_wnioilosc_1853" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_5_wniopozycje_wn iopozycja2_wniostawka_1856" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:stawka" /> Strona 10

13 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 13 Poz chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_5_wniopozycje_wn iopozycja2_wniostawka_1861" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_5_wniopozycje_wn iopozycja2_wniokwota_1863" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_5_wniopozycje_wn iopozycja3_wnioilosc_1865" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_5_wniopozycje_wn iopozycja3_wniostawka_1868" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_5_wniopozycje_wn iopozycja3_wniostawka_1873" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_5_wniopozycje_wn iopozycja3_wniokwota_1875" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_5_wniopozycje_wn ioczestotliwosc_1877" nodeset="wnio:czestotliwosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_5_wniopozycje_wn iokwotarazem_1884" nodeset="wnio:kwotarazem" /> </xf:bind> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_6_wniopozycje_18 85" chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_6_wniopozycje_wn iopozycja1_wnioilosc_1890" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_6_wniopozycje_wn iopozycja1_wniostawka_1893" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_6_wniopozycje_wn iopozycja1_wniostawka_1898" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_6_wniopozycje_wn iopozycja1_wniokwota_1900" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_6_wniopozycje_wn iopozycja2_wnioilosc_1902" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_6_wniopozycje_wn iopozycja2_wniostawka_1905" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_6_wniopozycje_wn iopozycja2_wniostawka_1910" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_6_wniopozycje_wn iopozycja2_wniokwota_1912" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:kwota" /> Strona 11

14 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 14 Poz chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_6_wniopozycje_wn iopozycja3_wnioilosc_1914" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_6_wniopozycje_wn iopozycja3_wniostawka_1917" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_6_wniopozycje_wn iopozycja3_wniostawka_1922" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_6_wniopozycje_wn iopozycja3_wniokwota_1924" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_6_wniopozycje_wn ioczestotliwosc_1926" nodeset="wnio:czestotliwosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_6_wniopozycje_wn iokwotarazem_1933" nodeset="wnio:kwotarazem" /> </xf:bind> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_7_wniopozycje_19 34" chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_7_wniopozycje_wn iopozycja1_wnioilosc_1939" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_7_wniopozycje_wn iopozycja1_wniostawka_1942" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_7_wniopozycje_wn iopozycja1_wniostawka_1947" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_7_wniopozycje_wn iopozycja1_wniokwota_1949" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_7_wniopozycje_wn iopozycja2_wnioilosc_1951" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_7_wniopozycje_wn iopozycja2_wniostawka_1954" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_7_wniopozycje_wn iopozycja2_wniostawka_1959" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_7_wniopozycje_wn iopozycja2_wniokwota_1961" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_7_wniopozycje_wn iopozycja3_wnioilosc_1963" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_7_wniopozycje_wn Strona 12

15 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 15 Poz iopozycja3_wniostawka_1966" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_7_wniopozycje_wn iopozycja3_wniostawka_1971" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_7_wniopozycje_wn iopozycja3_wniokwota_1973" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_7_wniopozycje_wn ioczestotliwosc_1975" nodeset="wnio:czestotliwosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_7_wniopozycje_wn iokwotarazem_1992" nodeset="wnio:kwotarazem" /> </xf:bind> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_8_wniopozycje_19 93" chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_8_wniopozycje_wn iopozycja1_wnioilosc_1998" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_8_wniopozycje_wn iopozycja1_wniostawka_2001" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_8_wniopozycje_wn iopozycja1_wniostawka_2006" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_8_wniopozycje_wn iopozycja1_wniokwota_2008" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_8_wniopozycje_wn iopozycja2_wnioilosc_2010" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_8_wniopozycje_wn iopozycja2_wniostawka_2013" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_8_wniopozycje_wn iopozycja2_wniostawka_2018" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_8_wniopozycje_wn iopozycja2_wniokwota_2020" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_8_wniopozycje_wn iopozycja3_wnioilosc_2022" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_8_wniopozycje_wn iopozycja3_wniostawka_2025" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_8_wniopozycje_wn iopozycja3_wniostawka_2030" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:stawka" /> Strona 13

16 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 16 Poz chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_8_wniopozycje_wn iopozycja3_wniokwota_2032" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_8_wniopozycje_wn ioczestotliwosc_2034" nodeset="wnio:czestotliwosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_8_wniopozycje_wn iokwotarazem_2051" nodeset="wnio:kwotarazem" /> </xf:bind> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_9_wniopozycje_20 52" chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_9_wniopozycje_wn iopozycja1_wnioilosc_2057" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_9_wniopozycje_wn iopozycja1_wniostawka_2060" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_9_wniopozycje_wn iopozycja1_wniostawka_2065" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_9_wniopozycje_wn iopozycja1_wniokwota_2067" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_9_wniopozycje_wn iopozycja2_wnioilosc_2069" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_9_wniopozycje_wn iopozycja2_wniostawka_2072" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_9_wniopozycje_wn iopozycja2_wniostawka_2077" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_9_wniopozycje_wn iopozycja2_wniokwota_2079" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_9_wniopozycje_wn iopozycja3_wnioilosc_2081" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_9_wniopozycje_wn iopozycja3_wniostawka_2084" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_9_wniopozycje_wn iopozycja3_wniostawka_2089" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_9_wniopozycje_wn iopozycja3_wniokwota_2091" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_9_wniopozycje_wn ioczestotliwosc_2093" nodeset="wnio:czestotliwosc" /> Strona 14

17 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 17 Poz chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_9_wniopozycje_wn iokwotarazem_2110" nodeset="wnio:kwotarazem" /> </xf:bind> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_10_wniopozycje_2 111" chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_10_wniopozycje_w niopozycja1_wnioilosc_2116" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_10_wniopozycje_w niopozycja1_wniostawka_2119" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_10_wniopozycje_w niopozycja1_wniostawka_2124" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_10_wniopozycje_w niopozycja1_wniokwota_2126" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_10_wniopozycje_w niopozycja2_wnioilosc_2128" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_10_wniopozycje_w niopozycja2_wniostawka_2131" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_10_wniopozycje_w niopozycja2_wniostawka_2136" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_10_wniopozycje_w niopozycja2_wniokwota_2138" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_10_wniopozycje_w niopozycja3_wnioilosc_2140" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_10_wniopozycje_w niopozycja3_wniostawka_2143" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_10_wniopozycje_w niopozycja3_wniostawka_2148" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_10_wniopozycje_w niopozycja3_wniokwota_2150" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_10_wniopozycje_w nioczestotliwosc_2152" nodeset="wnio:czestotliwosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_10_wniopozycje_w niokwotarazem_2159" nodeset="wnio:kwotarazem" /> </xf:bind> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_11_wniopozycje_2 Strona 15

18 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 18 Poz " chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_11_wniopozycje_w niopozycja1_wnioilosc_2165" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_11_wniopozycje_w niopozycja1_wniostawka_2168" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_11_wniopozycje_w niopozycja1_wniostawka_2173" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_11_wniopozycje_w niopozycja1_wniokwota_2175" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_11_wniopozycje_w niopozycja2_wnioilosc_2177" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_11_wniopozycje_w niopozycja2_wniostawka_2180" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_11_wniopozycje_w niopozycja2_wniostawka_2185" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_11_wniopozycje_w niopozycja2_wniokwota_2187" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_11_wniopozycje_w niopozycja3_wnioilosc_2189" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_11_wniopozycje_w niopozycja3_wniostawka_2192" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_11_wniopozycje_w niopozycja3_wniostawka_2197" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_11_wniopozycje_w niopozycja3_wniokwota_2199" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_11_wniopozycje_w nioczestotliwosc_2201" nodeset="wnio:czestotliwosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_11_wniopozycje_w niokwotarazem_2208" nodeset="wnio:kwotarazem" /> </xf:bind> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_12_wniopozycje_2 209" chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_12_wniopozycje_w niopozycja1_wnioilosc_2214" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:ilosc" /> Strona 16

19 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 19 Poz chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_12_wniopozycje_w niopozycja1_wniostawka_2217" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_12_wniopozycje_w niopozycja1_wniostawka_2222" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_12_wniopozycje_w niopozycja1_wniokwota_2224" nodeset="wnio:pozycja1/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_12_wniopozycje_w niopozycja2_wnioilosc_2226" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_12_wniopozycje_w niopozycja2_wniostawka_2229" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_12_wniopozycje_w niopozycja2_wniostawka_2234" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_12_wniopozycje_w niopozycja2_wniokwota_2236" nodeset="wnio:pozycja2/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_12_wniopozycje_w niopozycja3_wnioilosc_2238" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_12_wniopozycje_w niopozycja3_wniostawka_2241" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_12_wniopozycje_w niopozycja3_wniostawka_2246" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_12_wniopozycje_w niopozycja3_wniokwota_2248" nodeset="wnio:pozycja3/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_12_wniopozycje_w nioczestotliwosc_2250" nodeset="wnio:czestotliwosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_12_wniopozycje_w niokwotarazem_2257" nodeset="wnio:kwotarazem" /> </xf:bind> </xf:bind> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_1_wniopozycje_wn iopozycja4_wnioilosc_2424" ']/wnio:pozycje/wnio:pozycja4/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_2_wniopozycje_wn iopozycja4_wnioilosc_2426" ']/wnio:pozycje/wnio:pozycja4/wnio:ilosc" /> Strona 17

20 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 20 Poz chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_3_wniopozycje_wn iopozycja4_wnioilosc_2428" ']/wnio:pozycje/wnio:pozycja4/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_4_wniopozycje_wn iopozycja4_wnioilosc_2430" ']/wnio:pozycje/wnio:pozycja4/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_5_wniopozycje_wn iopozycja4_wnioilosc_2432" ']/wnio:pozycje/wnio:pozycja4/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_6_wniopozycje_wn iopozycja4_wnioilosc_2434" ']/wnio:pozycje/wnio:pozycja4/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_7_wniopozycje_wn iopozycja4_wnioilosc_2436" ']/wnio:pozycje/wnio:pozycja4/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_8_wniopozycje_wn iopozycja4_wnioilosc_2438" ']/wnio:pozycje/wnio:pozycja4/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_9_wniopozycje_wn iopozycja4_wnioilosc_2440" ']/wnio:pozycje/wnio:pozycja4/wnio:ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_10_wniopozycje_w niopozycja4_wnioilosc_2442" 0']/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja4/wnio:Ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_11_wniopozycje_w niopozycja4_wnioilosc_2444" 1']/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja4/wnio:Ilosc" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_12_wniopozycje_w niopozycja4_wnioilosc_2446" 2']/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja4/wnio:Ilosc" /> Strona 18

21 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 21 Poz chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_1_wniopozycje_wn iopozycja4_wniostawka_2451" ']/wnio:pozycje/wnio:pozycja4/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_2_wniopozycje_wn iopozycja4_wniostawka_2453" ']/wnio:pozycje/wnio:pozycja4/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_3_wniopozycje_wn iopozycja4_wniostawka_2455" ']/wnio:pozycje/wnio:pozycja4/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_4_wniopozycje_wn iopozycja4_wniostawka_2457" ']/wnio:pozycje/wnio:pozycja4/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_5_wniopozycje_wn iopozycja4_wniostawka_2459" ']/wnio:pozycje/wnio:pozycja4/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_6_wniopozycje_wn iopozycja4_wniostawka_2461" ']/wnio:pozycje/wnio:pozycja4/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_7_wniopozycje_wn iopozycja4_wniostawka_2463" ']/wnio:pozycje/wnio:pozycja4/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_8_wniopozycje_wn iopozycja4_wniostawka_2465" ']/wnio:pozycje/wnio:pozycja4/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_9_wniopozycje_wn iopozycja4_wniostawka_2467" ']/wnio:pozycje/wnio:pozycja4/wnio:stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_10_wniopozycje_w niopozycja4_wniostawka_2469" Strona 19

22 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 22 Poz ']/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja4/wnio:Stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_11_wniopozycje_w niopozycja4_wniostawka_2471" 1']/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja4/wnio:Stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_12_wniopozycje_w niopozycja4_wniostawka_2473" 2']/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja4/wnio:Stawka" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_1_wniopozycje_wn iopozycja4_wniokwota_2478" ']/wnio:pozycje/wnio:pozycja4/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_2_wniopozycje_wn iopozycja4_wniokwota_2480" ']/wnio:pozycje/wnio:pozycja4/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_3_wniopozycje_wn iopozycja4_wniokwota_2482" ']/wnio:pozycje/wnio:pozycja4/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_4_wniopozycje_wn iopozycja4_wniokwota_2484" ']/wnio:pozycje/wnio:pozycja4/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_5_wniopozycje_wn iopozycja4_wniokwota_2486" ']/wnio:pozycje/wnio:pozycja4/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_6_wniopozycje_wn iopozycja4_wniokwota_2488" ']/wnio:pozycje/wnio:pozycja4/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_7_wniopozycje_wn iopozycja4_wniokwota_2490" ']/wnio:pozycje/wnio:pozycja4/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_8_wniopozycje_wn Strona 20

23 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 23 Poz iopozycja4_wniokwota_2492" ']/wnio:pozycje/wnio:pozycja4/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_9_wniopozycje_wn iopozycja4_wniokwota_2494" ']/wnio:pozycje/wnio:pozycja4/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_10_wniopozycje_w niopozycja4_wniokwota_2496" 0']/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja4/wnio:Kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_11_wniopozycje_w niopozycja4_wniokwota_2498" 1']/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja4/wnio:Kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_12_wniopozycje_w niopozycja4_wniokwota_2500" 2']/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja4/wnio:Kwota" /> chomosc_wniosumamiesieczniepozwolnieniach_2523" wnio:nieruchomosc/wnio:sumamiesieczniepozwolnieniach" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_1_wniopozycje_wn iokwotarazem_2525" ']/wnio:pozycje/wnio:kwotarazem" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_1_wniopozycje_wn iopozycja4_wniokwota_2527" ']/wnio:pozycje/wnio:pozycja4/wnio:kwota" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_1_wniopozycje_wn iokwotaoplatamieszana_2529" ']/wnio:pozycje/wnio:kwotaoplatamieszana" /> chomosc_wniosumamiesieczniepozwolnieniach_2534" wnio:nieruchomosc/wnio:sumamiesieczniepozwolnieniach" /> chomosc_wniorozliczenia_wniorozliczeniepojemniki_wniomiesiac_nr_2_wniopozycje_wn iokwotarazem_2536" Strona 21

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/85/2016 RADY GMINY GZY. z dnia 29 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/85/2016 RADY GMINY GZY. z dnia 29 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 6391 UCHWAŁA NR XVII/85/2016 RADY GMINY GZY z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6609 UCHWAŁA NR X/99/15 RADY GMINY RASZYN. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6609 UCHWAŁA NR X/99/15 RADY GMINY RASZYN. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6609 UCHWAŁA NR X/99/15 RADY GMINY RASZYN z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 8119 UCHWAŁA NR XI-105/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 17 września 2015 r.

Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 8119 UCHWAŁA NR XI-105/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 17 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 8119 UCHWAŁA NR XI-105/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 26 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/71/2015 RADY GMINY MASŁÓW. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Kielce, dnia 26 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/71/2015 RADY GMINY MASŁÓW. z dnia 28 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 26 maja 2015 r. Poz. 1711 UCHWAŁA NR VII/71/2015 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 10 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/101/15 RADY GMINY MRĄGOWO. z dnia 29 października 2015 r.

Olsztyn, dnia 10 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/101/15 RADY GMINY MRĄGOWO. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 listopada 2015 r. Poz. 4046 UCHWAŁA NR XII/101/15 RADY GMINY MRĄGOWO z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 57/VIII/15 RADY GMINY GRAJEWO. z dnia 8 września 2015 r. przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Grajewo:

UCHWAŁA NR 57/VIII/15 RADY GMINY GRAJEWO. z dnia 8 września 2015 r. przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Grajewo: UCHWAŁA NR 57/VIII/15 RADY GMINY GRAJEWO z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2211 UCHWAŁA NR VI-61-15 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 26 marca 2015 roku

Kraków, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2211 UCHWAŁA NR VI-61-15 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 26 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2211 UCHWAŁA NR VI-61-15 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 5 kwietnia 2013 r. Poz. 1733 UCHWAŁA NR XXXI/284/2013 RADY GMINY STEGNA. z dnia 14 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 5 kwietnia 2013 r. Poz. 1733 UCHWAŁA NR XXXI/284/2013 RADY GMINY STEGNA. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 5 kwietnia 2013 r. Poz. 1733 UCHWAŁA NR XXXI/284/2013 RADY GMINY STEGNA z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/242/14 RADY MIASTA HELU. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/242/14 RADY MIASTA HELU. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1529 UCHWAŁA NR XXXVIII/242/14 RADY MIASTA HELU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 5181

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 5181 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 5181 UCHWAŁA Nr 906/I N/2013 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 25 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU. z dnia 18 marca 2015 roku

Kraków, dnia 25 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU. z dnia 18 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V.43.2015 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3261 UCHWAŁA NR XXV/167/2016 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 3597 UCHWAŁA NR XVII/76/13 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO. z dnia 6 czerwca 2013 r.

Wrocław, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 3597 UCHWAŁA NR XVII/76/13 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO. z dnia 6 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 3597 UCHWAŁA NR XVII/76/13 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/120/2017 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA

UCHWAŁA NR XXIV/120/2017 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 12 października 2017 r. Poz. 3548 UCHWAŁA NR XXIV/120/2017 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia czwartek, 29 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/106/2017 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA. z dnia 28 marca 2017 r.

Gdańsk, dnia czwartek, 29 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/106/2017 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia czwartek, 29 czerwca 2017 r. Poz. 2467 UCHWAŁA NR XXI/106/2017 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA z dnia 28 marca 2017 r. Zgromadzenia Związku Gmin

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 208.XXX.2016 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 28 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 7 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 208.XXX.2016 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 28 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 lipca 2016 r. Poz. 3290 UCHWAŁA NR 208.XXX.2016 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 25 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/78/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 25 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/78/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA. z dnia 23 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 25 lipca 2016 r. Poz. 2708 UCHWAŁA NR XIV/78/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/.../17 RADY GMINY SICIENKO. z dnia 30 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/.../17 RADY GMINY SICIENKO. z dnia 30 sierpnia 2017 r. Projekt UCHWAŁA NR XXVII/.../17 RADY GMINY SICIENKO z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 czerwca 2016 r. Poz. 2632 UCHWAŁA NR XXV/88/16 RADY GMINY WITONIA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/144/16 RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH. z dnia 29 września 2016 roku

Kraków, dnia 12 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/144/16 RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH. z dnia 29 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 października 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/144/16 RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/178/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH. z dnia 14 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/178/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH. z dnia 14 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 6794 UCHWAŁA NR XX/178/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 września 2015 r. Poz. 3418 UCHWAŁA NR XV/165/15 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 292/XII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 23 września 2015 r.

Warszawa, dnia 25 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 292/XII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 23 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 listopada 2015 r. Poz. 9467 UCHWAŁA NR 292/XII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 maja 2013 r. Poz UCHWAŁA NR III/ 32 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA. z dnia 29 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 13 maja 2013 r. Poz UCHWAŁA NR III/ 32 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 maja 2013 r. Poz. 2148 UCHWAŁA NR III/ 32 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 30 października 2013 r. Poz. 3486 UCHWAŁA NR 171/2013 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU. z dnia 26 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 30 października 2013 r. Poz. 3486 UCHWAŁA NR 171/2013 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU. z dnia 26 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 30 października 2013 r. Poz. 3486 UCHWAŁA NR 171/2013 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA Nr XII/78/2015 RADY MIEJSKIEJ w KAMIENIU KRAJEŃSKIM. z dnia 28 września 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA Nr XII/78/2015 RADY MIEJSKIEJ w KAMIENIU KRAJEŃSKIM. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 2 października 2015 r. Poz. 2961 UCHWAŁA Nr XII/78/2015 RADY MIEJSKIEJ w KAMIENIU KRAJEŃSKIM z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wzoru

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR 401.XL.2013 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 2 lipca 2013 r.

Wrocław, dnia 10 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR 401.XL.2013 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 2 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 4248 UCHWAŁA NR 401.XL.2013 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 335.XXXIII.2012

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 923 UCHWAŁA NR 0007.419.2014 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 kwietnia 2014r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 923 UCHWAŁA NR 0007.419.2014 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 kwietnia 2014r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 923 UCHWAŁA NR 0007.419.2014 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/358/2016 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 30 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/358/2016 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 30 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 4175 UCHWAŁA NR XXIII/358/2016 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 listopada 2015 r. Poz. 3653 UCHWAŁA NR XIV/117/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH. z dnia 30 października 2015 r.

Białystok, dnia 16 listopada 2015 r. Poz. 3653 UCHWAŁA NR XIV/117/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH. z dnia 30 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 listopada 2015 r. Poz. 3653 UCHWAŁA NR XIV/117/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 października 2015 r. Poz. 3926 UCHWAŁA NR XIII/99/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 8 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 16 października 2015 r. Poz. 6014 UCHWAŁA NR XI/103/2015 RADY GMINY ZAWOJA. z dnia 1 października 2015 roku

Kraków, dnia 16 października 2015 r. Poz. 6014 UCHWAŁA NR XI/103/2015 RADY GMINY ZAWOJA. z dnia 1 października 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 16 października 2015 r. Poz. 6014 UCHWAŁA NR XI/103/2015 RADY GMINY ZAWOJA z dnia 1 października 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/244/2013 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE. z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/244/2013 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE. z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/244/2013 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 18 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/100/2015 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Gdańsk, dnia 18 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/100/2015 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 18 września 2015 r. Poz. 2872 UCHWAŁA NR XIII/100/2015 RADY MIEJSKIEJ RUMI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 września 2015 r. Poz. 3607 UCHWAŁA NR XII/93/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 9 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 marca 2016 r. Poz. 593 UCHWAŁA NR XVII/243/16 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 marca 2016 r.

Opole, dnia 9 marca 2016 r. Poz. 593 UCHWAŁA NR XVII/243/16 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 marca 2016 r. Poz. 593 UCHWAŁA NR XVII/243/16 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/120/15 RADY MIASTA W MYSZKOWIE. z dnia 3 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/120/15 RADY MIASTA W MYSZKOWIE. z dnia 3 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/120/15 RADY MIASTA W MYSZKOWIE z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 223/XXXV/2017 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA. z dnia 30 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 9 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 223/XXXV/2017 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 maja 2017 r. Poz. 4452 UCHWAŁA NR 223/XXXV/2017 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 49/VII/15 RADY GMINY POCZESNA. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 49/VII/15 RADY GMINY POCZESNA. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 49/VII/15 RADY GMINY POCZESNA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 2 października 2015 r. Poz. 2102 UCHWAŁA NR XII/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU. z dnia 24 września 2015 r.

Opole, dnia 2 października 2015 r. Poz. 2102 UCHWAŁA NR XII/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU. z dnia 24 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 2 października 2015 r. Poz. 2102 UCHWAŁA NR XII/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 3991 UCHWAŁA NR LXIII/400/2013 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE. z dnia 11 czerwca 2013 r.

Poznań, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 3991 UCHWAŁA NR LXIII/400/2013 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE. z dnia 11 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 3991 UCHWAŁA NR LXIII/400/2013 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VIN/295/16 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 6 lipca 2016 roku

Kraków, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VIN/295/16 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 6 lipca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 4340 UCHWAŁA NR VIN/295/16 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 103/VI/2015 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 31 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 103/VI/2015 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 3893 UCHWAŁA NR 103/VI/2015 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia r. UCHWAŁA NR...2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru i terminu składania deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/205/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/205/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 3519 UCHWAŁA NR XXIV/205/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1886 UCHWAŁA NR LII/492/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 26 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/26/2016 RADY GMINY RADYMNO. z dnia 14 lipca 2016 r.

Rzeszów, dnia 26 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/26/2016 RADY GMINY RADYMNO. z dnia 14 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 26 lipca 2016 r. Poz. 2631 UCHWAŁA NR XXIII/26/2016 RADY GMINY RADYMNO z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lipca 2013 r. Poz. 4717 UCHWAŁA NR XXXIII/347/13 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/261/12 Rady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 146/XIV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 26 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 146/XIV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 grudnia 2015 r. Poz. 10923 UCHWAŁA NR 146/XIV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 489 UCHWAŁA NR XXIX/254/2017 RADY GMINY GARWOLIN. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 489 UCHWAŁA NR XXIX/254/2017 RADY GMINY GARWOLIN. z dnia 28 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR XXIX/254/2017 RADY GMINY GARWOLIN z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 lutego 2016 r. Poz. 1000 UCHWAŁA NR XVI/152/2016 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 25 stycznia 2016 r.

Poznań, dnia 2 lutego 2016 r. Poz. 1000 UCHWAŁA NR XVI/152/2016 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 25 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 lutego 2016 r. Poz. 1000 UCHWAŁA NR XVI/152/2016 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/105/2015 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 25 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/105/2015 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 25 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 8096 UCHWAŁA NR XVI/105/2015 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 3156 UCHWAŁA NR 20.XX.2016 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 23 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 3156 UCHWAŁA NR 20.XX.2016 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 23 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 3156 UCHWAŁA NR 20.XX.2016 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 1357 Or.0007.24.2014 2014/002402 UCHWAŁA NR 662/XLIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/206/2013 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 8 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/206/2013 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 8 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXV/206/2013 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia r. UCHWAŁA NR...2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru i terminu składania deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 23 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/72/2016 RADY GMINY RUDNIK. z dnia 17 marca 2016 r.

Lublin, dnia 23 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/72/2016 RADY GMINY RUDNIK. z dnia 17 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 23 marca 2016 r. Poz. 1307 UCHWAŁA NR XVI/72/2016 RADY GMINY RUDNIK z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR X/43/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ŚLĘZA-OŁAWA W STRZELINIE. z dnia 11 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 22 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR X/43/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ŚLĘZA-OŁAWA W STRZELINIE. z dnia 11 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 marca 2013 r. Poz. 2068 UCHWAŁA NR X/43/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ŚLĘZA-OŁAWA W STRZELINIE z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 1687 UCHWAŁA NR XX/173/16 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 3636. UCHWAŁA Nr II/18/14 RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE. z dnia 3 grudnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 3636. UCHWAŁA Nr II/18/14 RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE. z dnia 3 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 3636 UCHWAŁA Nr II/18/14 RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 maja 2013 r. Poz. 2635 UCHWAŁA NR XXXVII/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 2589 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 23 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 2589 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 23 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 2589 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 marca 2016 r. Poz. 1128 UCHWAŁA NR XV/81/2016 RADY GMINY W KLONOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 10 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/119/2016 RADY GMINY STUDZIENICE. z dnia 23 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 10 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/119/2016 RADY GMINY STUDZIENICE. z dnia 23 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 10 sierpnia 2016 r. Poz. 2900 UCHWAŁA NR XVI/119/2016 RADY GMINY STUDZIENICE z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: określenia wzorów deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/118/15 RADY MIEJSKIEJ TURKU. z dnia 26 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/118/15 RADY MIEJSKIEJ TURKU. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 7746 UCHWAŁA NR XII/118/15 RADY MIEJSKIEJ TURKU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/78/2016 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/78/2016 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XV/78/2016 RADY GMINY GRABOWIEC z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR VI/31/2017 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ŚLĘZA-OŁAWA Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE

Wrocław, dnia 20 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR VI/31/2017 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ŚLĘZA-OŁAWA Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 czerwca 2017 r. Poz. 2893 UCHWAŁA NR VI/31/2017 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ŚLĘZA-OŁAWA Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE z dnia 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 2064 UCHWAŁA NR XXI/182/16 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz. 2664 UCHWAŁA NR VIII/79/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz. 2664 UCHWAŁA NR VIII/79/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 23 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz. 2664 UCHWAŁA NR VIII/79/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 3186

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 3186 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 3186 UCHWAŁA Nr LI/1498/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2016 r. komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2016 r. komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE. z dnia 22 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE. z dnia 22 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 2366 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 2382 UCHWAŁA NR VIII.47.15 RADY GMINY CIELĄDZ z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 1705 UCHWAŁA NR XXVII/256/2016 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 1705 UCHWAŁA NR XXVII/256/2016 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 28 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 1705 UCHWAŁA NR XXVII/256/2016 RADY MIASTA TARNOBRZEGA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XIX RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 28 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XIX RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 28 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz. 3800 UCHWAŁA NR 0007.XIX.153.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/14/2013 ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5. z dnia 4 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR III/14/2013 ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5. z dnia 4 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR III/14/2013 ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5 z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/159/16 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 29 lutego 2016 r.

Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/159/16 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 29 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 1101 UCHWAŁA NR XVII/159/16 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/79/15 Rady Gminy Miękinia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 1706 UCHWAŁA NR XXVII/257/2016 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 1706 UCHWAŁA NR XXVII/257/2016 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 28 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 1706 UCHWAŁA NR XXVII/257/2016 RADY MIASTA TARNOBRZEGA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 25 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 25 marca 2015 r. Zarządzenie Nr 0050.36.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 marca 2015 r.

UCHWAŁA RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 marca 2015 r. Projekt z dnia 5 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIASTA KIELCE w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 3027 UCHWAŁA NR XVI/110/16 RADY GMINY BIAŁA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2013 r. Poz. 4427

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2013 r. Poz. 4427 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 kwietnia 2013 r. Poz. 4427 UCHWAŁA Nr XXIX/550/2013 RADY MIASTA SIEDLCE z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4487 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY W BIŁGORAJU. z dnia 26 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4487 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY W BIŁGORAJU. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4487 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY W BIŁGORAJU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/594/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016 r.

Gdańsk, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/594/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 1639 UCHWAŁA NR XXI/594/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 27/V/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 27/V/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 27/V/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia... 2014 r. UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia... 2014 r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 2437 UCHWAŁA NR ORN.0007.49.2015 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 26 czerwca 2015 r.

Olsztyn, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 2437 UCHWAŁA NR ORN.0007.49.2015 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 26 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 2437 UCHWAŁA NR ORN.0007.49.2015 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/199/2016 RADY GMINY MSZANA DOLNA. z dnia 21 marca 2016 roku

Kraków, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/199/2016 RADY GMINY MSZANA DOLNA. z dnia 21 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 2319 UCHWAŁA NR XXI/199/2016 RADY GMINY MSZANA DOLNA z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/105/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE. z dnia 19 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 12 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/105/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE. z dnia 19 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 1320 UCHWAŁA NR XVII/105/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 26 lutego 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/458/2014 RADY GMINY MSZANA DOLNA. z dnia 10 lutego 2014 r.

Kraków, dnia 26 lutego 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/458/2014 RADY GMINY MSZANA DOLNA. z dnia 10 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 1183 UCHWAŁA NR XLI/458/2014 RADY GMINY MSZANA DOLNA z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 13 lipca 2015 r. Poz. 1702 UCHWAŁA NR XIII/215/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 2 lipca 2015 r.

Opole, dnia 13 lipca 2015 r. Poz. 1702 UCHWAŁA NR XIII/215/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 13 lipca 2015 r. Poz. 1702 UCHWAŁA NR XIII/215/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/89/2015 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA. z dnia 25 czerwca 2015 r. właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XI/89/2015 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA. z dnia 25 czerwca 2015 r. właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy UCHWAŁA NR XI/89/2015 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY KURÓW. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY KURÓW. z dnia 22 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY KURÓW z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/103/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 24 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/103/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 24 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/103/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 74/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE. z dnia 17 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 74/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE. z dnia 17 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR 74/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 1 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

NR LXIX/999/13 RADY MIASTA KRAKOWA

NR LXIX/999/13 RADY MIASTA KRAKOWA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 2324 UCHWAŁA NR LXIX/999/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/594/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/594/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/594/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo