ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR Nowy projekt budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 i PBK na rok 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR Nowy projekt budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 i PBK na rok 2014"

Transkrypt

1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 grudnia 2014 r. (OR. en) 16671/3/14 REV 3 OJ/CRP2 43 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 9, 10 i 11 grudnia 2014 r. Godzina: 8.00, 10.00, Miejsce: Bruksela ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 3 A. WTOREK, 9 GRUDNIA 2014 R. (GODZ ) II 39. Nowy projekt budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 i PBK na rok 2014 B. ŚRODA, 10 GRUDNIA 2014 R. (GODZ ) 1. Przyjęcie wstępnego porządku obrad i punktu Sprawy różne 40. Projekt protokołu posiedzenia Rady (º) posiedzenie Rady Unii Europejskiej (Sprawy Ogólne), które odbyło się w Luksemburgu w dniu 21 października 2014 r /2/14 REV 2 PV/CONS 53 + ADD Sprawa wniesiona do Sądu Sprawa T-731/14, Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias przeciwko Radzie UE 16278/14 JUR 893 RELEX 1001 COEST 450 PESC 1258 I 16671/3/14 REV 3 kkl/ps 1

2 42. Sprawa wniesiona do Sądu Sprawa T-719/14, Tri Ocean Energy przeciwko Radzie UE 16281/14 JUR 894 RELEX 1002 COMEM 220 CONOP 124 PESC Sprawa wniesiona do Sądu Sprawa T-723/1,4 Hashem Anwar Akkad przeciwko Radzie Unii Europejskiej = Nota informacyjna dla Komitetu Stałych Przedstawicieli (część II) 16504/14 JUR 911 RELEX 1020 PESC Rezolucje, decyzje i opinie przyjęte przez Parlament Europejski podczas sesji miesięcznych w Brukseli w dniach listopada i w Strasburgu w dniach listopada 2014 r /14 PE-RE Przejrzystość publiczny dostęp do dokumentów Wniosek nr 32/c/01/14 (ponowny) 15354/14 INF 309 API Przejrzystość publiczny dostęp do dokumentów a) Wniosek nr 36/c/05/14 (ponowny) 15621/14 INF 323 API 141 b) Wniosek nr 37/c/06/14 (ponowny) 15654/1/14 REV 1 INF 326 API 144 c) Wniosek nr 38/c/07/14 (ponowny) 15664/1/14 REV 1 INF 329 API 147 d) Wniosek nr 39/c/08/14 (ponowny) 15667/1/14 REV 1 INF 332 API Komunikacja poświęcona Europie priorytety w zakresie komunikacji na lata /14 INF Przedłożenie przez Łotwę nowego projektu wzoru monety okolicznościowej o nominale 2 euro 16394/14 ECOFIN 1151 UEM Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (pierwsze czytanie) Zatwierdzenie ostatecznego tekstu kompromisowego 16386/14 EF 335 ECOFIN 1150 CODEC Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/010 IT/Whirlpool) Wniosek nr DEC 40/2014 w sprawie przesunięcia środków w ramach sekcji III Komisja budżetu ogólnego na rok /14 FIN 895 INST 585 PE-L /3/14 REV 3 kkl/ps 2

3 55. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/014 FR/Air France z Francji) Wniosek nr DEC 46/2014 w sprawie przesunięcia środków w ramach sekcji III Komisja budżetu ogólnego na rok /14 FIN 896 INST 586 PE-L Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/006 /Fiat Auto Poland S.A. z Polski) Wniosek nr DEC 49/2014 w sprawie przesunięcia środków w ramach sekcji III Komisja budżetu ogólnego na rok /14 FIN 897 INST 587 PE-L Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas) Wniosek nr DEC 50/2014 w sprawie przesunięcia środków w ramach sekcji III Komisja budżetu ogólnego na rok /14 FIN 898 INST 588 PE-L Wniosek nr DEC 55/2014 w sprawie przesunięcia środków w ramach sekcji III Komisja budżetu ogólnego na rok /14 FIN 919 INST 603 PE-L Wniosek nr 2/2014 w sprawie przesunięcia środków w ramach sekcji X Europejska Służba Działań Zewnętrznych budżetu ogólnego na rok /14 FIN 970 INST 606 PE-L Decyzja wykonawcza Rady upoważniająca Chorwację do zastosowania zwolnienia podatkowego w odniesieniu do oleju gazowego wykorzystywanego do obsługi sprzętu do humanitarnego rozminowywania zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE Przyjęcie 16003/14 FISC 212 ENER 481 ECOFIN /14 FISC 191 ENER 457 ECOFIN /3/14 REV 3 kkl/ps 3

4 61. Decyzja wykonawcza Rady przedłużająca obowiązywanie decyzji wykonawczej 2012/181/UE upoważniającej Rumunię do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Przyjęcie 16004/14 FISC 213 ECOFIN /14 FISC 192 ECOFIN COR 1 (fr) + REV 1 (sv) 62. Wniosek w sprawie decyzji Rady dotyczącej systemu podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych (AU) Przyjęcie aktu ustawodawczego 16411/14 POSEIDOM 20 REGIO /14 POSEIDOM 19 REGIO Projekt konkluzji Rady w sprawie sprawozdania specjalnego nr 12/2014 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: Czy EFRR jest skutecznym narzędziem finansowania projektów bezpośrednio wspierających różnorodność biologiczną w ramach unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.? Przyjęcie 16332/14 FIN 913 FSTR 70 FC 49 REGIO 130 ENV Przyjęcie decyzji Rady upoważniającej do podjęcia rokowań z Republiką Tunezyjską w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych 15913/14 VISA 305 TU /14 VISA 312 TU 28 RESTREINT UE 15912/14 VISA 304 TU 24 RESTREINT UE 65. Decyzja Rady upoważniająca do podjęcia rokowań z Republiką Tunezyjską w sprawie zawarcia umowy o readmisji pomiędzy Unią Europejską, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony 15141/14 MIGR 143 TU /14 MIGR 151 TU 27 RESTREINT UE 16063/14 MIGR 153 TU 29 RESTREINT UE 66. Inicjatywa pilotażowa w zakresie powrotów 15960/14 MIGR 150 COMIX Projekt wspólnego oświadczenia w sprawie wspólnego programu w obszarze migracji i mobilności pomiędzy Unią Europejską a Brazylią 15907/14 ASIM 100 COLAC Projekt konkluzji Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu substancji niebezpiecznych i metod umożliwiających przeprowadzanie ataków terrorystycznych oraz w sprawie zwalczania tego zjawiska 16326/14 ENFOPOL 422 PROCIV Projekt konkluzji Rady w sprawie glosariusza technologii związanej z bronią palną w zakresie współpracy organów ścigania 15631/14 ENFOPOL 370 COSI /3/14 REV 3 kkl/ps 4

5 sesja grupy roboczej V UNCITRAL (prawo dotyczące niewypłacalności) Wiedeń, grudnia 2014 r. Posiedzenia koordynacyjne 16447/14 JUSTCIV Protokół nr 36 dołączony do Traktatów Przedłużenie mandatu Grupy Przyjaciół Prezydencji 16500/14 PROAPP 39 JAI 989 CATS 200 SCHENGEN 57 COMIX Sprawozdanie końcowe z szóstej rundy ocen wzajemnych Praktyczna realizacja i działanie decyzji Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającej Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością i decyzji Rady 2008/976/WSiSW w sprawie Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach karnych 14536/2/14 REV 2 GENVAL 64 COPEN 263 EUROJUST Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego żywności i pasz po awarii jądrowej lub w innym przypadku zdarzenia radiacyjnego 16301/14 ATO 94 AGRI 753 COMER /14 ATO 89 AGRI 730 COMER Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdawii (pierwsze czytanie) Zatwierdzenie ostatecznego tekstu kompromisowego 16370/14 WTO 315 COEST 453 NIS 53 CODEC Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie traktowania taryfowego towarów pochodzących z Ekwadoru (pierwsze czytanie) Zatwierdzenie ostatecznego tekstu kompromisowego 16541/14 WTO 317 COLAC 77 CODEC Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr / z dnia r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym Zamiar niezgłaszania sprzeciwu wobec aktu delegowanego dodającego Kenię do wykazu krajów korzystających z rozporządzenia w sprawie dostępu do rynku 15642/14 ACP 175 WTO 302 UD 250 DELACT /14 ACP 174 WTO 301 UD 249 DELACT Projekt decyzji Rady zmieniającej Umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata zgodnie z umową o partnerstwie AKP UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Przyjęcie 16129/14 ACP 184 FIN 900 PTOM 58 RELEX 987 DEVGEN COR /14 ACP 180 FIN 899 PTOM 57 RELEX 981 DEVGEN /3/14 REV 3 kkl/ps 5

6 79. Projekt decyzji Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Zachodniej, Wspólnotą Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej i Zachodnioafrykańską Unią Gospodarczą i Walutową, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony Przyjęcie 16506/14 ACP 190 WTO 316 COAFR 339 RELEX ADD /14 ACP 148 WTO 249 COAFR 253 RELEX /14 ACP 149 WTO 250 COAFR 254 RELEX ADD 1 ADD Projekt konkluzji Rady w sprawie migracji w ramach unijnej współpracy na rzecz rozwoju 16124/14 DEVGEN 256 MIGR 154 RELEX 985 ACP Japonia: punkty odniesienia 16319/14 COASI 141 ASIE 71 PESC 1264 CSDP/PSDC 704 CONOP 125 COHOM 173 DEVGEN 263 WTO 313 ENV 951 RECH 463 RESTREINT UE 82. Rokowania w sprawie co najmniej jednego układu o stowarzyszeniu pomiędzy Unią Europejską a Księstwem Andory, Księstwem Monako i Republiką San Marino Przyjęcie mandatu negocjacyjnego 7684/14 AND 2 MC 2 SM 2 MI 270 AELE /14 AND 3 MC 3 SM 3 MI 271 AELE /14 AND 4 MC 4 SM 4 MI 466 AELE 41 FISC 223 RESTREINT UE + ADD 1 RESTREINT UE 83. Projekt konkluzji Rady w sprawie homogenicznego rozszerzonego jednolitego rynku oraz stosunków UE z krajami Europy Zachodniej spoza UE 16325/14 AELE 61 EEE 78 N 34 ISL 37 FL 7 CH 45 AND 5 MC 5 SM 5 MI 976 FISC Rozszerzenie Negocjacje akcesyjne z Czarnogórą = Rozdział 18: Statystyka 16558/14 ELARG Rozszerzenie Negocjacje akcesyjne z Czarnogórą = Rozdział 28: Ochrona konsumentów i zdrowia 16560/14 ELARG Rozszerzenie Negocjacje akcesyjne z Czarnogórą = Rozdział 29: Unia celna 16561/14 ELARG Rozszerzenie Negocjacje akcesyjne z Czarnogórą = Rozdział 33: Przepisy finansowe i budżetowe 16562/14 ELARG /3/14 REV 3 kkl/ps 6

7 89. Stosunki z Ukrainą Określenie stanowiska Unii Europejskiej na pierwsze posiedzenie rady stowarzyszenia UE Ukraina (Bruksela, 15 grudnia 2014 r.) 16157/14 COEST Decyzja Rady w sprawie mianowania przewodniczącego Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej 15826/14 CSDP/PSDC 678 PESC /14 CSDP/PSDC 677 PESC Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii oraz tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Tunezyjską w sprawie ogólnych zasad udziału Republiki Tunezyjskiej w programach unijnych = Przyjęcie Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, dotyczący umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Tunezyjską w sprawie ogólnych zasad udziału Republiki Tunezyjskiej w programach unijnych Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Tunezyjską w sprawie ogólnych zasad udziału Republiki Tunezyjskiej w programach unijnych = Zatwierdzenie i wniosek o uzyskanie zgody PE 16419/14 TU 33 COMAG /14 TU /14 TU /14 TU /3/14 REV 3 kkl/ps 7

8 92. Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii oraz tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną w sprawie ogólnych zasad udziału Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w programach unijnych = Przyjęcie Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, dotyczący umowy ramowej między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną w sprawie ogólnych zasad udziału Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w programach unijnych Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną w sprawie ogólnych zasad udziału Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w programach unijnych = Zatwierdzenie i wniosek o uzyskanie zgody PE 16392/14 AL11 COMAG /14 AL /14 AL /14 AL Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania, w imieniu Unii, Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Libańską w sprawie ogólnych zasad udziału Republiki Libańskiej w programach unijnych = Przyjęcie Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, dotyczący umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Libańską w sprawie ogólnych zasad udziału Republiki Libańskiej w programach unijnych Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Libańską w sprawie ogólnych zasad udziału Republiki Libańskiej w programach unijnych = Zatwierdzenie i wniosek o uzyskanie zgody PE 16424/14 RL 12 COMAG /14 RL /14 RL /14 RL /3/14 REV 3 kkl/ps 8

9 94. Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich oraz tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej = Przyjęcie Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej = Zatwierdzenie i wniosek o uzyskanie zgody PE 16427/14 MA 20 COMAG /14 MA /14 MA /14 MA Stosunki z Marokiem Przyjęcie stanowiska Unii Europejskiej na dwunaste posiedzenie rady stowarzyszenia (Bruksela, 16 grudnia 2014 r.) 16443/14 MA Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr / z dnia r. określające normy dotyczące kandydatów na wolontariuszy i wolontariuszy pomocy UE Zamiar niezgłaszania sprzeciwu wobec aktu delegowanego 15264/14 COHAFA 113 PROCIV 89 CODEC 2197 DEVGEN 239 DELACT COR 1 + COR 1 REV 1 (sk) 97. (ewent.) Projekt konkluzji Rady w sprawie zmiany artykułu o broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) w umowach między UE a państwami trzecimi 16342/14 CODUN 47 COARM 193 CONOP 127 PESC Plan operacji dotyczący misji EUCAP SAHEL Mali w ramach WPBiO Zatwierdzenie 16563/14 COPS 334 CIVCOM 246 PESC 1288 CSDP/PSDC 719 RELEX 1025 JAI 995 COMAG 118 EUCAP MALI /14 COPS 325 CIVCOM 243 PESC 1266 CSDP/PSDC 707 RELEX 1008 JAI 980 COMAG 112 EUCAP MALI 11 RESTREINT UE 99. Projekt mandatu Grupy Roboczej ds. Praw Człowieka 16510/14 COHOM 175 COPS 331 PESC /3/14 REV 3 kkl/ps 9

10 100. Decyzja Rady w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie Rozporządzenie Rady w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie 16581/14 PESC 1291 RELEX 1029 COMAG 121 CONUN 200 FIN /14 PESC 1211 COMAG 109 CONUN 190 FIN COR 1 (en) 16305/14 PESC 1262 RELEX 1005 COMAG 111 CONUN 193 FIN Decyzja Rady zmieniająca decyzję 2013/726/WPZiB w sprawie wsparcia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2118 (2013) i decyzji Rady Wykonawczej Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej EC-M-33/Dec 1 w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia 16439/14 PESC 1277 CONOP 132 CODUN /14 PESC 1243 CONOP 119 CODUN Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/22/2014 w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie i uchylenia decyzji BiH/19/2012 Zezwolenie na publikację w Dzienniku Urzędowym ( ) 16188/14 CSDP/PSDC 698 PESC 1249 BIH 25 PSC DEC 51 COWEB /14 CSDP/PSDC 645 PESC 1151 BIH 22 PSC DEC 49 COWEB Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUTM MALI/4/2014 w sprawie przyjęcia wkładu państwa trzeciego w misję wojskową Unii Europejskiej mającą na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) Zezwolenie na publikację w Dzienniku Urzędowym ( ) 16551/14 CSDP/PSDC 717 PESC 1287 COAFR 342 RELEX 1024 EUTM MALI 18 PSC DEC 54 CONUN /14 CSDP/PSDC 699 PESC 1252 COAFR 331 RELEX 994 EUTM MALI 17 PSC DEC 52 CONUN Projekt pilotażowy w sprawie pakietu dotyczącego inteligentnych granic: projekt wytycznych politycznych 16542/14 FRONT 268 VISA 321 CODEC 2445 COMIX Projekt konkluzji Rady w sprawie Inicjatywy na rzecz koordynacji inwestycji w południowym regionie Morza Śródziemnego (AMICI) 16728/14 COMAG 123 COMED /3/14 REV 3 kkl/ps 10

11 107. Przygotowania do posiedzenia Rady (Sprawy Zagraniczne / Rozwój), które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2014 r. II e) Inne punkty związane z posiedzeniem Rady 108. Stosunki z Parlamentem Europejskim (grudzień 2014 r) 16227/14 PE 396 INST 597 POLGEN 179 CODEC Dalsze działania po posiedzeniu Rady (Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne) w dniach 4 i 5 grudnia 2014 r. Dalsze działania po nieformalnym wspólnym posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych oraz ministrów spraw wewnętrznych UE (Rzym, 27 listopada 2014 r.) = Dokument roboczy trzech prezydencji 110. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, wolontariacie lub pracy w charakterze au pair (przekształcenie) (Pierwsze czytanie) Zatwierdzenie mandatu negocjacyjnego 16512/14 MIGR 161 RECH 471 EDUC 344 CODEC 2435 SOC Dalsze działania po posiedzeniu Rady (Sprawy Gospodarcze i Finansowe) w dniu 9 grudnia 2014 r Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (pierwsze czytanie) Upoważnienie do negocjacji 16220/14 EF 332 ECOFIN 1117 SURE 45 SOC 835 CODEC /2/14 REV 2 EF 320 ECOFIN 1072 SURE 43 SOC 813 CODEC Przygotowania do posiedzenia Rady (do Spraw Ogólnych) w dniu 16 grudnia 2014 r. a) Zapewnianie poszanowania praworządności Projekt konkluzji Rady 16578/1/14 REV 1 FREMP 222 JAI 997 COHOM 177 POLGEN /1/14 REV 1 FREMP 223 JAI 1000 COHOM 178 POLGEN 188 b) Wniosek w sprawie decyzji Rady ustalającej skład Komitetu Regionów 16652/14 CDR 117 INST 610 AG /3/14 REV 3 kkl/ps 11

12 c) Europejski semestr Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2015 r. = Prezentacja przygotowana przez Komisję 15985/14 ECOFIN 1088 SOC 823 POLGEN 171 EM 177 EDUC 335 ENV 933 RECH 458 ENER 479 FISC 208 TELECOM 221 Plan działania na 2015 r. = Prezentacja przygotowana przez kolejną prezydencję 16496/14 CO EUR-PREP 47 POLGEN 183 ENV 962 ENER 498 MI 974 RECH 469 COMPET 660 IND 370 ECOFIN 1158 SOC 855 EDUC 343 TELECOM 230 JAI 988 EM 195 e) Śródokresowy przegląd strategii Europa 2020 Sprawozdanie podsumowujące 16025/14 CO EUR-PREP 45 POLGEN 174 ENV 936 ENER 482 MI 937 RECH 459 COMPET 647 IND 359 ECOFIN 1097 SOC 828 EDUC 337 TELECOM 222 JAI 941 EM 179 AG 19 d) Grupa Przyjaciół Prezydencji w sprawie poprawy funkcjonowania UE Sprawozdanie prezydencji 16544/14 POLGEN 185 f) Działania następcze po posiedzeniu Rady Europejskiej: Debata tematyczna dotycząca priorytetów planu strategicznego Unia jako silny podmiot globalny 16384/14 CO EUR-PREP 46 POLGEN 182 RELEX 1012 g) Rozszerzenie oraz proces stabilizacji i stowarzyszenia Projekt konkluzji Rady 16165/2/14 REV 2 ELARG 127 COWEB /3/14 REV 3 kkl/ps 12

13 C. CZWARTEK, 11 GRUDNIA 2014 R. (GODZ ) 50. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr / z dnia r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. w odniesieniu do składek ex ante wnoszonych na rzecz mechanizmów finansowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Zamiar niezgłaszania sprzeciwu wobec aktu delegowanego 16571/14 EF 345 ECOFIN 1174 DELACT /14 EF 269 ECOFIN 948 DELACT ADD 1 ADD Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr / z dnia r. uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych Zamiar niezgłaszania sprzeciwu wobec aktu delegowanego 16577/14 EF 346 ECOFIN 1175 DELACT /14 EF 260 ECOFIN 916 DELACT ADD Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr / z dnia r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni Zamiar niezgłaszania sprzeciwu wobec aktu delegowanego 16582/14 EF 347 ECOFIN 1176 DELACT /14 EF 261 ECOFIN 917 DELACT Zalecenie w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2532/98 dotyczące uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (EBC/2014/19) Porozumienie polityczne 16568/14 EF 343 ECOFIN /14 EF 342 ECOFIN Projekt konkluzji Rady w sprawie dyplomacji cyfrowej 16163/14 CYBER 70 RELEX 989 JAIEX 100 TELECOM 223 COPS Stowarzyszenie z Serbią Określenie stanowiska Unii Europejskiej na 2. posiedzenie Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia (Bruksela, 17 grudnia 2014 r.) 16586/14 RS 4 I 16671/3/14 REV 3 kkl/ps 13

14 117. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Decyzja Rady w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego członka z Niemiec 16642/14 CES /14 CES Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich Przyjęcie 16511/14 FIN 968 RESPR 30 CADREFIN /14 FIN 858 RESPR 28 CADREFIN COR Projekt budżetu korygującego nr 8 do budżetu ogólnego na rok 2014 Informacje dla parlamentów narodowych 16681/14 FIN 984 INST Nowy projekt budżetu na rok 2015 Informacje dla parlamentów narodowych 16682/14 FIN 985 INST Nowy projekt budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 i projekt budżetów korygujących nr 3 8 do budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 Stanowisko Rady 16707/14 FIN 988 INST 616 PE-L 94 + ADD 1 ADD Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności 16708/14 FIN Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej 16709/14 FIN Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej 16710/14 FIN Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej 16711/14 FIN /3/14 REV 3 kkl/ps 14

15 126. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki 16713/14 FIN Nota podsumowująca prezydencji w sprawie programu polityki spójności 16641/14 FSTR 71 FC 50 REGIO 134 SOC 861 AGRISTR 71 PECHE 585 CADREFIN Plan transformacji na okres po roku 2015 Projekt konkluzji Rady 16716/14 DEVGEN 273 ONU 158 ENV 978 RELEX 1045 ECOFIN Grupa Przyjaciół Prezydencji w sprawie wdrożenia klauzuli solidarności oraz IPCR (FoP IPCR/SCI) Przedłużenie mandatu 16757/14 CAB 34 IPCR Projekt konkluzji Rady w sprawie Republiki Środkowoafrykańskiej 16748/14 COAFR 351 PESC 1313 POLMIL 115 COHAFA 128 DEVGEN Projekt konkluzji Rady w sprawie Sudanu Południowego 16760/14 COAFR 352 PESC 1314 RELEX 1047 COHAFA Stosunki z Ukrainą Decyzja Rady i Komisji w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia decyzji Rady Stowarzyszenia w sprawie regulaminu wewnętrznego Rady Stowarzyszenia oraz regulaminu wewnętrznego Komitetu Stowarzyszenia i podkomitetów, ustanowienia dwóch podkomitetów oraz przekazania niektórych uprawnień przez Radę Stowarzyszenia Komitetowi Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu 16156/14 COEST Sprawa T-720/14, Arkady Romanovich Rotenberg przeciwko Radzie Unii Europejskiej Przedłożenie dokumentów Rady Sądowi Unii Europejskiej ( ) 16790/14 JUR 945 RELEX 1052 PESC 1320 COEST 460 ( ) Punkt, co do którego Coreper może przyjąć decyzję proceduralną, zgodnie z art. 19 ust. 7 regulaminu wewnętrznego Rady 16671/3/14 REV 3 kkl/ps 15

16 114. Przygotowania do posiedzenia Rady (do Spraw Ogólnych) w dniu 16 grudnia 2014 r. II h) Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach grudnia 2014 r. Projekt konkluzji 14868/14 CO EUR-PREP 41 i) Usprawnienie rocznego i wieloletniego programowania międzyinstytucjonalnego Wymiana poglądów na temat programu prac Komisji na rok 2015 Wspólne oświadczenie w sprawie wieloletniego programowania i planowania legislacyjnego 16669/14 INST 613 POLGEN 189 AG 23 PE 402 g) Rozszerzenie oraz proces stabilizacji i stowarzyszenia Projekt konkluzji Rady 16165/3/14 REV 3 ELARG 127 COWEB 128 j) Inne punkty związane z posiedzeniem Rady 115. Reforma Sądu 16576/14 JUR 924 COUR Projekt regulaminu postępowania przed Sądem 16651/14 JUR 931 COUR 56 INST /14 JUR 943 COUR 57 INST Przygotowania do posiedzenia Rady (do Spraw Zagranicznych) w dniu 15 grudnia 2014 r. a) Syria Projekt konkluzji Rady 16570/14 SY 11 COMAG 119 COHAFA 125 PESC 1289 d) Bałkany Zachodnie Bośnia i Hercegowina = Projekt konkluzji Rady 16736/14 COWEB 132 PESC 1312 COPS 341 e) Inne punkty związane z posiedzeniem Rady 16671/3/14 REV 3 kkl/ps 16

17 o o o Następujące punkty zostają wycofane: I 102. Decyzja Rady w sprawie wsparcia działań Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia 16584/14 PESC 1292 CODUN 50 CONOP /14 PESC 1265 CODUN 46 CONOP Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej (drugie czytanie w Parlamencie Europejskim) Analiza ostatecznego kompromisowego tekstu w celu wypracowania porozumienia 16509/14 STATIS 132 ECOFIN 1161 CODEC 2434 II 16671/3/14 REV 3 kkl/ps 17

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku II

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku II Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 września 2016 r. (OR. en) 12320/16 OJ CRP2 30 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2598. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 21 września 2016 r.

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONA WERSJA NR 1 WSTĘPNEGO PORZĄDKU OBRAD

ZMIENIONA WERSJA NR 1 WSTĘPNEGO PORZĄDKU OBRAD Rada Unii Europejskiej Bruksela, 5 listopada 2014 r. (OR. en) 15044/1/14 REV 1 OJ/CRP2 38 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2517. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 5 i 6 listopada

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie wstępnego porządku obrad

1. Przyjęcie wstępnego porządku obrad Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 maja 2015 r. (OR. en) 8753/15 OJ/CRP2 18 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2541. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 13 maja 2015 r. Godzina:

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 marca 2017 r. (OR. en) 7228/1/17 REV 1 OJ CRP2 10 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: Data: 15 marca 2017 r. Godzina: 10.00 Miejsce: 2620. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 5 lipca 2017 r. (OR. en) 10911/1/17 REV 1 OJ CRP2 25 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2635. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 6 lipca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 września 2016 r. (OR. en) 12103/1/16 REV 1 OJ CRP2 29 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2597. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 14 września

Bardziej szczegółowo

5324/17 aga/as 1 GIP 1B

5324/17 aga/as 1 GIP 1B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 stycznia 2017 r. (OR. en) 5324/17 OJ CRP2 2 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: Data: 19 stycznia 2017 r. Godzina: 10.00 Miejsce: 2612. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 listopada 2015 r. (OR. fr) 14209/1/15 REV 1 OJ/CRP2 41 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2564. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 19 listopada

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie wstępnego porządku obrad

1. Przyjęcie wstępnego porządku obrad Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 marca 2015 r. (OR. en) 7008/15 OJ/CRP2 10 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2533. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 11 marca 2015 r. Godzina:

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 listopada 2016 r. (OR. en) 14431/16 OJ CRP2 37 COMIX 750 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2605. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 17 listopada

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 września 2017 r. (OR. en) 12298/17 OJ CRP2 31 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2641. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 20 września 2017 r.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II)

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 12 listopada 2012 r. (13.11) (OR. en) 16003/12 OJ/CRP2 39 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: 2429. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: Bruksela,

Bardziej szczegółowo

2. Działania w następstwie Rady Europejskiej (23 24 października 2014 r.)

2. Działania w następstwie Rady Europejskiej (23 24 października 2014 r.) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 października 2014 r. (OR. en) 14734/14 OJ/CRP2 37 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2516. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 28 i 30 października

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie wstępnego porządku obrad

1. Przyjęcie wstępnego porządku obrad Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 listopada 2015 r. (OR. fr) 13832/15 OJ/CRP2 40 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2563. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 11 listopada 2015 r.

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie wstępnego porządku obrad I

1. Przyjęcie wstępnego porządku obrad I Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 grudnia 2015 r. (OR. fr) 15085/15 OJ/CRP2 44 COMIX 670 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2567. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 9 i 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 kwietnia 2017 r. (OR. en) 8162/1/17 REV 1 OJ CRP2 14 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2624. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 października 2016 r. (OR. en) 13600/16 OJ CRP2 34 COMIX 690 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2602. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 26 października

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II)

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 15 września 2008 r. (16.09) (OR. fr) 13032/08 OJ/CRP2 32 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: 2242. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: Bruksela,

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 grudnia 2015 r. (OR. fr) 14792/1/15 REV 1 OJ/CRP2 43 COMIX 642 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2566. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 2 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA nr 1

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA nr 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 grudnia 2014 r. (OR. en) 16262/1/14 REV 1 OJ/CRP2 42 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2521. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 1, 3 i 5 grudnia

Bardziej szczegółowo

9727/17 aga/mg 1 GIP 1B

9727/17 aga/mg 1 GIP 1B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 maja 2017 r. (OR. en) 9727/17 OJ CRP2 20 COMIX 394 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2630. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 31 maja i 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II)

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 15 listopada 2011 r. (15.11) (OR. fr) 16872/11 OJ/CRP2 39 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: 2385. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: Bruksela,

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie wstępnego porządku obrad oraz punktu sprawy różne

1. Przyjęcie wstępnego porządku obrad oraz punktu sprawy różne RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 9 listopada 2011 r. (10.11) (OR. fr) 16414/2/11 REV 2 OJ/CRP2 38 WERSJA ZMIENIONA nr 2 WSTĘPNEGO PORZĄDKU OBRAD Posiedzenie: 2384. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (Część 2)

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (Część 2) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 21 listopada 2005 r. 14428/05 OJ/CRP2 41 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: 2119. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (Część 2) Data: Bruksela, środa, 23 (godz.

Bardziej szczegółowo

15236/1/16 REV 1 1 GIP 1B

15236/1/16 REV 1 1 GIP 1B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 grudnia 2016 r. (OR. en) 15236/1/16 REV 1 OJ CRP2 40 COMIX 806 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: Data: 7 grudnia 2016 r. Godzina: 9.00 Miejsce: 2608. posiedzenie KOMITETU

Bardziej szczegółowo

10238/1/16 REV 1 1 PL

10238/1/16 REV 1 1 PL Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 czerwca 2016 r. (OR. en) 10238/1/16 REV 1 OJ CRP2 22 COMIX 451 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2590. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 15

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 października 2015 r. (OR. fr) 12702/1/15 REV 1 OJ/CRP2 35 COMIX 466 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2558. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data:

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 lutego 2017 r. (OR. en) 6827/17 OJ CRP2 8 COMIX 160 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: Data: 2 marca 2017 r. Godzina: 14.30 Miejsce: 2618. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 3 kwietnia 2019 r. (10.00) Punkty do dyskusji (II)

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 3 kwietnia 2019 r. (10.00) Punkty do dyskusji (II) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 kwietnia 2019 r. (OR. en) 8124/19 OJ CRP2 13 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 3 kwietnia 2019 r. (10.00) 1.

Bardziej szczegółowo

16012/14 pas/mm 1 DPG

16012/14 pas/mm 1 DPG Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 listopada 2014 r. (OR. en) 16012/14 OJ/CRP2 41 COMIX 642 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2520. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część 2) Data: 26 i 27 listopada

Bardziej szczegółowo

8124/2/19 REV 2 1 GIP.1

8124/2/19 REV 2 1 GIP.1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 kwietnia 2019 r. (OR. en) 8124/2/19 REV 2 OJ CRP2 13 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 3 i 5 kwietnia 2019 r.

Bardziej szczegółowo

8124/1/19 REV 1 1 GIP.1

8124/1/19 REV 1 1 GIP.1 Bruksela, 2 kwietnia 2019 r. (OR. en) 8124/1/19 REV 1 OJ CRP2 13 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 3 i 5 kwietnia 2019 r. (10.00, 10.00) 1. porządku

Bardziej szczegółowo

9943/2/15 REV 2 mik/gt 1 DPG

9943/2/15 REV 2 mik/gt 1 DPG Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 czerwca 2015 r. (OR. en) 9943/2/15 REV 2 OJ/CRP2 23 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2546. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 17 i 18 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) 10178/17 OJ CRP2 22 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2632. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 12 i 15 czerwca 2017

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 12 grudnia 2011 r. (12.12) (OR. en) 18282/11 OJ/CONS 79 JAI 934 COMIX 821

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 12 grudnia 2011 r. (12.12) (OR. en) 18282/11 OJ/CONS 79 JAI 934 COMIX 821 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 12 grudnia 2011 r. (12.12) (OR. en) 18282/11 OJ/CONS 79 JAI 934 COMIX 821 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Na: 3135. posiedzenie RADY UNII EUROPEJSKIEJ (Wymiar Sprawiedliwości i

Bardziej szczegółowo

Punkty do dyskusji (II)

Punkty do dyskusji (II) Bruksela, 4 lutego 2019 r. (OR. en) 6013/19 OJ CRP2 5 COMIX 59 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 6 lutego 2019 r. (9.00) 1. porządku obrad punktów

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 października 2016 r. (OR. en) 13120/16 OJ CRP2 33 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2601. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 12 października

Bardziej szczegółowo

5974/1/17 REV 1 aga/mg 1 GIP 1B

5974/1/17 REV 1 aga/mg 1 GIP 1B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 lutego 2017 r. (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: Data: 9 lutego 2017 r. Godzina: 14.30 Miejsce: 2615. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie wstępnego porządku obrad

1. Przyjęcie wstępnego porządku obrad Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 listopada 2014 r. (OR. en) 15304/14 OJ/CRP2 39 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2518. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 10, 12 i 13 listopada

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I zamieszczonych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I zamieszczonych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 września 2016 r. (OR. en) 12632/16 OJ CRP2 31 COMIX 631 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2599. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 28 września

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 września 2015 r. (OR. fr)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 września 2015 r. (OR. fr) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 września 2015 r. (OR. fr) 12424/15 OJ/CRP2 34 COMIX 442 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2557. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 30 września

Bardziej szczegółowo

13580/17 ama/mf 1 DPG

13580/17 ama/mf 1 DPG Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 października 2017 r. (OR. en) 13580/17 OJ CRP2 35 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2646. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 25 i 27 października

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1

ZMIENIONY WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD, WERSJA NR 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2016 r. (OR. en) 7787/1/16 REV 1 OJ CRP2 13 COMIX 273 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2581. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 13

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie wstępnego porządku obrad i punktu sprawy różne

1. Przyjęcie wstępnego porządku obrad i punktu sprawy różne RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 13 listopada 2006 r. (14.11) (OR. en) 15200/06 OJ/CRP2 39 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD posiedzenie: 2161. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) data: Bruksela,

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONA WERSJA NR 1 WSTĘPNEGO PORZĄDKU OBRAD WTOREK, 9 CZERWCA 2015 R. (godz ) :

ZMIENIONA WERSJA NR 1 WSTĘPNEGO PORZĄDKU OBRAD WTOREK, 9 CZERWCA 2015 R. (godz ) : Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 czerwca 2015 r. (OR. en) 9698/1/15 REV 1 OJ CRP2 22 COMIX 267 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2545. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 9 i

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 12 lipca 2005 r. 11079/05 OJ/CRP2 27 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: 2105. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część 2) Data: Bruksela, czwartek, 14 lipca

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 maja 2017 r. (OR. en) 8886/17 OJ CRP2 17 COMIX 322 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: Data: 10 maja 2017 r. Godzina: 10.00 Miejsce: 2627. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku.

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 kwietnia 2017 r. (OR. en) 8417/17 OJ CRP2 15 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2625. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 26 kwietnia 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Punkty do dyskusji (II)

Punkty do dyskusji (II) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 czerwca 2019 r. (OR. en) 10110/19 OJ CRP2 22 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 11, 12 i 13 czerwca 2019 r. (10.30,

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 marca 2017 r. (OR. en) 7480/17 OJ CRP2 11 COMIX 205 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2621. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 22 marca 2017

Bardziej szczegółowo

Punkty do dyskusji (II)

Punkty do dyskusji (II) Bruksela, 11 czerwca 2019 r. (OR. en) 10110/1/19 REV 1 OJ CRP2 22 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 11, 12 i 13 czerwca 2019 r. (10.30, 9.45, 10.00)

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II)

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 27 września 2010 r. (28.09) (OR. fr) 14130/10 OJ/CRP2 33 COMIX 612 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2334. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: Bruksela,

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 listopada 2016 r. (OR. en) 14102/16 OJ CRP2 36 COMIX 727 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2604. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 9 listopada

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II)

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 8 października 2012 r. (09.10) (OR. en) 14672/12 OJ/CRP2 34 COMIX 555 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: 2424. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II)

Bardziej szczegółowo

Punkty do dyskusji (II) i) Rozporządzenie zmieniające rozporządzenia. Rozporządzenie zmieniające wspólne działanie 98/700/WSiSW o systemie FADO

Punkty do dyskusji (II) i) Rozporządzenie zmieniające rozporządzenia. Rozporządzenie zmieniające wspólne działanie 98/700/WSiSW o systemie FADO Bruksela, 4 marca 2019 r. (OR. en) 7065/19 OJ CRP2 9 COMIX 138 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 6 marca 2019 r. (10.00) 1. porządku obrad Zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 października 2016 r. (OR. en) 13895/16 OJ CRP2 35 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: Data: 4 listopada 2016 r. Godzina: 10.00 Miejsce: 2603. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Obrady ustawodawcze (Obrady otwarte dla publiczności zgodnie z art. 16 ust. 8 Traktatu o Unii Europejskiej)

Obrady ustawodawcze (Obrady otwarte dla publiczności zgodnie z art. 16 ust. 8 Traktatu o Unii Europejskiej) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 grudnia 2016 r. (OR. en) 15123/16 OJ CONS 66 JAI 1032 COMIX 796 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 3508. posiedzenie RADY UNII EUROPEJSKIEJ (Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy

Bardziej szczegółowo

Działania o charakterze nieustawodawczym

Działania o charakterze nieustawodawczym Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 maja 2017 r. (OR. en) 9530/17 PTS A 42 WYKAZ PUNKTÓW A Dotyczy: 3544. posiedzenie RADY UNII EUROPEJSKIEJ (ds. Konkurencyjności (Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Badań

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 3 grudnia 2012 r. (04.12) (OR. en) 17193/12 OJ/CRP2 42 COMIX 701

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 3 grudnia 2012 r. (04.12) (OR. en) 17193/12 OJ/CRP2 42 COMIX 701 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 3 grudnia 2012 r. (04.12) (OR. en) 17193/12 OJ/CRP2 42 COMIX 701 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: 2432. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data:

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 2 czerwca 2017 r. (OR. en) 9931/17 OJ CRP2 21 COMIX 412 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2631. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 6 czerwca 2017

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II)

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 7 listopada 2006 r. (08.11) (OR. en) 14726/06 OJ/CRP2 38 COMIX 934 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: 2160. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data:

Bardziej szczegółowo

13013/17 mo/kkm 1 DPG

13013/17 mo/kkm 1 DPG Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 października 2017 r. (OR. en) 13013/17 OJ CRP2 34 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2644. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 11 października

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 21 listopada 2018 r. (10.00) Punkty do dyskusji (II)

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 21 listopada 2018 r. (10.00) Punkty do dyskusji (II) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 listopada 2018 r. (OR. en) 14397/18 OJ CRP2 40 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 21 listopada 2018 r. (10.00)

Bardziej szczegółowo

PUBLIC. 7261/1/15 REV 1 krk/dh/zm 1 DG C LIMITE PL. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 marca 2015 r. (OR. en) 7261/1/15 REV 1 LIMITE

PUBLIC. 7261/1/15 REV 1 krk/dh/zm 1 DG C LIMITE PL. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 marca 2015 r. (OR. en) 7261/1/15 REV 1 LIMITE Conseil UE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 marca 2015 r. (OR. en) 7261/1/15 REV 1 LIMITE PUBLIC PV/CONS 16 RELEX 230 PROJEKT PROTOKOŁU Dotyczy: 3379. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (SPRAWY ZAGRANICZNE),

Bardziej szczegółowo

Punkty do dyskusji (II) 2. Posiedzenie Rady (sprawy ogólne) 18 czerwca 2019: Działania następcze

Punkty do dyskusji (II) 2. Posiedzenie Rady (sprawy ogólne) 18 czerwca 2019: Działania następcze Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 czerwca 2019 r. (OR. en) 10606/19 OJ CRP2 24 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI budynek Europa, Bruksela 26 czerwca 2019 r. (9.00) 1. porządku obrad

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 lipca 2017 r. (OR. en) 11168/17 OJ CRP2 26 COMIX 518 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2636. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 12 lipca 2017

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Bruksela, czwartek 19 maja 2005 r. (godz. 10.

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Bruksela, czwartek 19 maja 2005 r. (godz. 10. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 13 maja 2005 r. 8954/05 OJ/CRP2 19 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: 2097. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Bruksela, czwartek 19 maja 2005 r.

Bardziej szczegółowo

5320/1/19 REV 1 dj/gt 1 GIP.1

5320/1/19 REV 1 dj/gt 1 GIP.1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 stycznia 2019 r. (OR. en) 5320/1/19 REV 1 OJ CRP2 2 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 16 stycznia 2019 r. (10.00)

Bardziej szczegółowo

15652/1/18 REV 1 1 GIP.1

15652/1/18 REV 1 1 GIP.1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 grudnia 2018 r. (OR. en) 15652/1/18 REV 1 OJ CRP2 43 COMIX 722 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II)

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD posiedzenie: posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 27 listopada 2006 r. (28.11) (OR.en) 15676/06 OJ/CRP2 41 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD posiedzenie: 2163. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) data: Bruksela,

Bardziej szczegółowo

konkluzje 16811/09 JAI 888 SIS-TECH 122 SIRIS 171 COMIX 901

konkluzje 16811/09 JAI 888 SIS-TECH 122 SIRIS 171 COMIX 901 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 27 listopada 2009 r. (27.11) (OR. en) 16575/09 OJ/CONS 65 JAI 871 COMIX 885 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: 2979. posiedzenie RADY UNII EUROPEJSKIEJ (ds. Wymiaru Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela. 15 marca 2019 r. (10.00) budynek Justus Lipsius, Bruksela

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela. 15 marca 2019 r. (10.00) budynek Justus Lipsius, Bruksela Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 marca 2019 r. (OR. en) 7362/19 OJ CRP2 10 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 13 marca 2019 r. (10.00) budynek

Bardziej szczegółowo

6805/1/19 REV 1 1 GIP.1

6805/1/19 REV 1 1 GIP.1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 lutego 2019 r. (OR. en) 6805/1/19 REV 1 OJ CRP2 8 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 27 lutego 2019 r. (10.00)

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2016 r. (OR. en) 12828/16 OJ CRP2 32 COMIX 641 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2600. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) Data: 5 października

Bardziej szczegółowo

Punkty do dyskusji (II)

Punkty do dyskusji (II) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 września 2019 r. (OR. en) 12402/19 OJ CRP2 32 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 25 września 2019 r. (10.00)

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 8 listopada 2017 r. (10.00)

WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 8 listopada 2017 r. (10.00) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 listopada 2017 r. 13975/17 OJ CRP2 37 COMIX 740 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 8 listopada 2017 r. (10.00)

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 czerwca 2017 r. (OR. en) 10204/17 OJ CRP1 22 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2632. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część I) Data: 14 czerwca 2017 r. Godzina:

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I zawartych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I zawartych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 listopada 2016 r. (OR. en) 14923/16 OJ CRP1 39 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2607. posiedzenie Komitetu Stałych Przedstawicieli (część I) Data: 30 listopada 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 września 2015 r. (OR. fr) I (1)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 września 2015 r. (OR. fr) I (1) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 września 2015 r. (OR. fr) 12148/1/15 REV 1 OJ CRP1 33 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2556. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część I) Data: 23 i 25 września

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku

1. Przyjęcie porządku obrad Zatwierdzenie punktów I przedstawionych w załączniku Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 września 2016 r. (OR. en) 12545/16 OJ CRP1 31 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2599. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część I) Data: 28 września 2016 r.

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE W PONIEDZIAŁEK 21 LISTOPADA 2016 R. (GODZ. 10:00)

POSIEDZENIE W PONIEDZIAŁEK 21 LISTOPADA 2016 R. (GODZ. 10:00) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 listopada 2016 r. (OR. en) 14354/16 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: OJ CONS 60 EDUC 370 JEUN 100 CULT 109 AUDIO 121 SPORT 80 3502. Posiedzenie RADY UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 5 grudnia 2013 r. (OR. en) 17143/13 OJ CONS 63 SOC 1003 SAN 496 CONSOM 212 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 5 grudnia 2013 r. (OR. en) 17143/13 OJ CONS 63 SOC 1003 SAN 496 CONSOM 212 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 5 grudnia 2013 r. (OR. en) 17143/13 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: OJ CONS 63 SOC 1003 SAN 496 CONSOM 212 3280. posiedzenie RADY UNII EUROPEJSKIEJ (Zatrudnienie, Polityka

Bardziej szczegółowo

6279/19 mi/gt 1 GIP.1

6279/19 mi/gt 1 GIP.1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lutego 2019 r. (OR. en) 6279/19 OJ CRP2 6 COMIX 79 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 13 i 15 lutego 2019 r.

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad

1. Przyjęcie porządku obrad Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 grudnia 2016 r. (OR. en) 14983/16 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: Data: 8 grudnia 2016 r. Godzina: 9.30 Miejsce: OJ CONS 65 SOC 750 EM 503 SAN 415 CONSOM 292 3507. posiedzenie

Bardziej szczegółowo

9081/17 ADD 1 hod/mik/mk 1 GIP 1B

9081/17 ADD 1 hod/mik/mk 1 GIP 1B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 maja 2017 r. (OR. en) 9081/17 ADD 1 PROJEKT PROTOKOŁU Dotyczy: PV/CONS 21 AGRI 262 PECHE 197 3533. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (Rolnictwo i Rybołówstwo), które

Bardziej szczegółowo

ŚRODA 17 LUTEGO 2016 r. (godz. 9.30)

ŚRODA 17 LUTEGO 2016 r. (godz. 9.30) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 lutego 2016 r. (OR. en) 6119/16 OJ CRP1 6 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2574. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część I) Data: 17 i 19 lutego 2016 r. Godzina:

Bardziej szczegółowo

14963/1/17 REV 1 1 PL

14963/1/17 REV 1 1 PL Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 listopada 2017 r. 14963/1/17 REV 1 OJ CRP2 40 COMIX 796 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 29 listopada i 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

17835/11 pas/mm 1 DQPG

17835/11 pas/mm 1 DQPG RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 2 grudnia 2011 r. (02.12) (OR. en) 17835/11 OJ CONS 77 COMPET 566 RECH 400 ESPACE 79 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: 3133. POSIEDZENIE RADY UNII EUROPEJSKIEJ DS. KONKURENCYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

6279/3/19 REV 3 1 GIP.1

6279/3/19 REV 3 1 GIP.1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 lutego 2019 r. (OR. en) 6279/3/19 REV 3 OJ CRP2 6 COMIX 79 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 13 lutego 2019

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 grudnia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 grudnia 2016 r. (OR. en) Conseil UE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 grudnia 2016 r. (OR. en) 15286/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 65 ECOFIN 1166 PROJEKT PROTOKOŁU 1 Dotyczy: 3506. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (do Spraw Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Działania o charakterze nieustawodawczym

Działania o charakterze nieustawodawczym Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 marca 2017 r. (OR. en) 7366/17 PTS A 22 WYKAZ PUNKTÓW A Dotyczy: Data: 21 marca 2017 r. Miejsce: 3527. posiedzenie RADY UNII EUROPEJSKIEJ (Sprawy Gospodarcze i Finansowe)

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie wstępnego porządku obrad

1. Przyjęcie wstępnego porządku obrad Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 września 2015 r. (OR. fr) 11948/15 OJ CRP1 32 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Dotyczy: 2555. posiedzenie KOMITETU STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część I) Data: 16 września 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Obrady ustawodawcze (obrady otwarte dla publiczności zgodnie z art. 16 ust. 8 Traktatu o Unii Europejskiej)

Obrady ustawodawcze (obrady otwarte dla publiczności zgodnie z art. 16 ust. 8 Traktatu o Unii Europejskiej) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 30 listopada 2010 r. (1.12) (OR. fr) 16883/10 OJ CONS 67 TRANS 352 TELECOM 140 ENER 344 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Posiedzenie: 3052. posiedzenie RADY UNII EUROPEJSKIEJ (ds.

Bardziej szczegółowo

Punkty do dyskusji (II)

Punkty do dyskusji (II) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 listopada 2017 r. 14963/17 OJ CRP2 40 COMIX 796 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD KOMITET STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI (część II) budynek Europa, Bruksela 29 listopada i 1 grudnia 2017

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW A RADA UNII EUROPEJSKIEJ (Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne) ECCL, Luksemburg 6 i 7 czerwca 2019 r.

WYKAZ PUNKTÓW A RADA UNII EUROPEJSKIEJ (Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne) ECCL, Luksemburg 6 i 7 czerwca 2019 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 5 czerwca 2019 r. (OR. en) 9700/19 PTS A 42 WYKAZ PUNKTÓW A RADA UNII EUROPEJSKIEJ (Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne) ECCL, Luksemburg 6 i 7 czerwca 2019 r. Wymiar

Bardziej szczegółowo

Działania o charakterze nieustawodawczym

Działania o charakterze nieustawodawczym Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 kwietnia 2016 r. (OR. en) 7522/16 PTS A 25 WYKAZ PUNKTÓW A Dotyczy: 3459. posiedzenie RADY UNII EUROPEJSKIEJ (ds. Rolnictwa i Rybołówstwa) Data: 11 kwietnia 2016 r. Miejsce:

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 5 lipca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 5 lipca 2017 r. (OR. en) Conseil UE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 5 lipca 2017 r. (OR. en) 10501/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 39 PROJEKT PROTOKOŁU 1 Dotyczy: 3552. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (do Spraw Ogólnych), które odbyło

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 lipca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 lipca 2017 r. (OR. en) Conseil UE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 lipca 2017 r. (OR. en) 11341/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 47 RELEX 663 PROJEKT PROTOKOŁU Dotyczy: 3557. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (do Spraw Ogólnych),

Bardziej szczegółowo

15529/07 mkk/mb/zm 1 CAB

15529/07 mkk/mb/zm 1 CAB RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 27 listopada 2007 r. (27.11) (OR. en) 15529/07 OJ CONS 63 TRANS 380 TELECOM 160 ENER 298 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Na: 2835. POSIEDZENIE RADY UNII EUROPEJSKIEJ (ds. TRANSPORTU,

Bardziej szczegółowo