Materiał szkoleniowy do modułu Ocena gotowości szkolnej z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiał szkoleniowy do modułu Ocena gotowości szkolnej z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 Zastosowanie Skali Gotowości Szkolnej (SGS) i Kryteriów Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka (GE-5) w roku szkolnym 2008/ Skala Gotowości Szkolnej (SGS) jest obserwacyjną metodą dla nauczycieli, wystandaryzowaną i opublikowaną (2006) wraz z podręcznikiem, zawierającym szczegółową instrukcję jej stosowania. Kryteria Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka (GE-5), to adaptacja arkusza obserwacyjnego Skali Gotowości Szkolnej w związku z projektowaną reformą systemu edukacji. Arkusz GE-5 jest przeznaczony do przeprowadzenia obserwacji wstępnej w styczniu - lutym Ocena gotowości do nauki w szkole Proponujemy nauczycielom dwukrotne przeprowadzenie obserwacji dzieci w ciągu roku poprzedzającego decyzję rodziców o rozpoczęciu przez dzieci nauki w I klasie szkoły podstawowej. Wyróżnić można zatem: - obserwację wstępną, przeprowadzoną przez nauczyciela pod koniec pierwszego lub na początku drugiego semestru (styczeń luty 2009) z zastosowaniem arkusza obserwacyjnego GE-5, - obserwację gotowości dzieci do nauki w szkole przeprowadzoną na zakończenie roku szkolnego (maj czerwiec 2009) z zastosowaniem arkusza obserwacyjnego SGS. Celem obserwacji wstępnej jest udzielenie przez nauczyciela odpowiedzi na pytanie co ułatwi, a co utrudni dziecku osiągnięcie gotowości do nauki w szkole, udzielenie rodzicom informacji o zachowaniach i umiejętnościach dziecka, zaplanowanie treści i form wspomagania rozwoju i przygotowania dziecka do nauki w szkole, w tym zaproponowanie dzieciom udziału w zorganizowanych zajęciach. Wyniki obserwacji wstępnej, przeprowadzonej w styczniu-lutym mają jakościowy charakter. Zarejestrowanie zachowań i umiejętności dziecka oraz dokonanie ich jakościowej analizy ułatwi nauczycielowi realizację powyższych celów. Nauczyciel powinien brać pod uwagę to, że pewne umiejętności mogą się pojawić dopiero pod koniec pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym lub na zajęciach zorganizowanych w szkole. Przypomnijmy tu, że w stosunku do małych dzieci nie można stawiać rygorystycznych wymagań a za brak umiejętności dziecko nie może być negatywnie oceniane lub w inny sposób karane przez rodziców, opiekunów i nauczycieli. 1 Materiał opracowany z wykorzystaniem fragmentów Podręcznika do Skali Gotowości Szkolnej A. Frydrychowicz, E. Koźniewska, A. Matuszewski, E. Zwierzynska CMPPP, 2006 w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole

2 Celem obserwacji przeprowadzanej na koniec roku jest: określenie przez nauczyciela stopnia gotowości dziecka do nauki w szkole w wyróżnionych podskalach SGS, udzielenie rodzicom dziecka informacji o zachowaniach i umiejętnościach dziecka, które ułatwią mu lub utrudnią naukę w szkole. Wyniki obserwacji przeprowadzonej w maju-czerwcu mogą być poddane analizie ilościowej. Jest to możliwe dzięki standaryzacji metody. Odpowiedziom nauczyciela zaznaczonym na arkuszu obserwacyjnym przypisane są liczby od 1 do 4. Wyniki mogą być sumowane i interpretowane jako stopnie gotowości szkolnej. Informacja o stopniu gotowości szkolnej, obok jakościowej analizy wyników obserwacji, jest ważna dla rodziców i nauczycieli przy podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących dalszej edukacji dziecka, a przekazana nauczycielom w szkole (za zgodą rodziców), ułatwi im zaplanowanie pracy z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka. 2. Przebieg obserwacji Czas i warunki obserwacji Przed zastosowaniem arkuszy obserwacyjnych GE-5 i SGS nauczyciele powinni dokładnie zapoznać się z ich treścią a w przypadku SGS ze sposobem posługiwania się metodą, sposobem obliczania i interpretowania wyników. Ważne jest przedstawienie arkuszy obserwacyjnych rodzicom dzieci i uzyskanie zgody na ich wykorzystanie. Nauczyciele mogą prowadzić obserwację zachowania i umiejętności dzieci podczas realizacji zaplanowanych zajęć. Zakładamy, że w naturalnych warunkach nauczyciele będą mieć możliwość obserwacji: udziału dzieci w grupowych zajęciach i zabawach, indywidualnej aktywności zadaniowej, porozumiewania się z osobami dorosłymi i rówieśnikami, sposobu radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, sprawności ruchowej i manualnej dziecka. Zakładamy także, że różnorodność zajęć właściwa wychowaniu przedszkolnemu zapewni nauczycielowi szerokie pole obserwacji umiejętności poznawczych, przeżyć i zainteresowań dziecka. Wybór roboczego sposobu rejestrowania spostrzeżeń pozostawiamy nauczycielom. Obserwacja wstępna GE-5 w przedszkolu może być prowadzona przez dwa tygodnie. Na obserwację wstępną podczas zajęć organizowanych w szkole przeznaczono 8 godzin. Obserwacja SGS na koniec roku w przedszkolu powinna być prowadzona przez dwa tygodnie. W ciągu tych dwóch tygodni nauczyciel powinien obserwować nie więcej niż 10 dzieci uczestniczących w zajęciach całej grupy. Gdyby obserwacja była prowadzona w łączonej grupie dzieci urodzonych 2

3 w 2002r i 2003r wskazane byłoby oddzielne obserwowanie podgrupy dzieci młodszych i starszych. Powyższe warunki powinny być spełnione przy stosowaniu SGS ze względu na warunki prowadzenia badań standaryzacyjnych. Obserwacja w szkole będzie prowadzona podczas zajęć zorganizowanych dla dzieci. Na zakończenie zajęć nauczyciel wypełni arkusz obserwacyjny SGS. W tym przypadku, który odbiega od warunków standaryzacji metody wyniki obserwacji powinny być szczególnie ostrożnie interpretowane. Materiały i pomoce do obserwacji z zastosowaniem GE-5 i SGS Autorzy metody zakładali, że obserwacja będzie odbywać się w naturalnych, przedszkolnych warunkach a nauczyciel i dzieci będą dysponować zabawkami, książeczkami itp. Dlatego dla potrzeb obserwacji przeprowadzanej w szkole należy, w miarę możliwości odtworzyć przedszkolne wyposażenie sali. Przed zastosowaniem SGS nauczyciel powinien zgromadzić potrzebne materiały. Do przeprowadzenia obserwacji potrzebne są następujące materiały i pomoce: - papier do rysowania A-4, - miękka plastelina (6 kolorów), - ołówki HB, - kredki (12 kolorów), - pędzle do malowania grube i średnie, - farby plakatowe (6 kolorów w pudełku), Jest to standardowe wyposażenie oddziału przedszkolnego w materiały do zajęć plastycznych i zadań grafomotorycznych. Ponadto do obserwacji sprawności motorycznej, manualnej oraz percepcji i koordynacji wzrokowo-ruchowej dzieci potrzebne są: - trzy piłki - każda innej wielkości ( średnica piłek: od 7 cm do około 20 cm), - stempelki (korzystne byłyby 3 zestawy) w kształcie liter alfabetu, w kształcie cyfr oraz w kształcie figur geometrycznych lub zwierzątek, - drobne klocki typu Lego plastikowe, 200 sztuk, spakowane w 1 wiaderko, - puzzle (realistyczne obrazki z wyłączeniem kreskówek, sytuacje zabawy i życia codziennego, zwierzęta) 1 komplet / elementów; wymiar obrazka A-4 1 komplet / elementów; wymiar obrazka A-4 1 komplet / elementów; wymiar obrazka A-4 i łatwiejsze do ułożenia układanki. Stempelki w ocenie wielu nauczycieli i terapeutów są użyteczne w ocenie umiejętności dzieci a także w motywowaniu dzieci do aktywnego uczestniczenia w zajęciach. 3

4 Sposób posługiwania się arkuszem obserwacyjnym przez nauczyciela Przed rozpoczęciem obserwacji należy: - zapoznać się z metodą, to jest przeczytać uważnie treść arkusza zapisu; - przygotować materiały i pomoce; - wybrać grupę dzieci do obserwacji, zgodnie z opisanymi warunkami. Zadaniem nauczyciela jest obserwowanie czy i w jakim stopniu wybrane dziecko przejawia wymienione w arkuszu zachowania i umiejętności a po upływie czasu przeznaczonego na obserwację zanotowanie wyników na arkuszu zapisu. Wybraną odpowiedź należy zaznaczyć w odpowiedniej kolumnie po prawej stronie arkusza zapisu. - tak oznacza, że dane zachowanie lub umiejętność zdecydowanie pojawia się u dziecka, - raczej tak oznacza, że nauczyciel zaobserwował dane zachowanie lub umiejętność, ale nie jest ono utrwalone, - raczej nie oznacza, że dane zachowanie lub umiejętność pojawia się bardzo rzadko, - nie oznacza, że dane zachowanie lub umiejętność nie zostało przez nauczyciela zauważone. Wyniki obserwacji wstępnej z zastosowaniem arkusza GE-5 mogą być analizowane wyłącznie jakościowo. Wyniki obserwacji z zastosowaniem arkusza SGS mogą być analizowane pod względem ilościowym (opis procedury obliczania wyników poniżej) Dla arkusza SGS Stwierdzonym stopniom przejawiania przez dziecko danego typu zachowania czy umiejętności są przyporządkowane liczby od 1 do 4 wykorzystywane przy analizie ilościowej wyników. - tak (1) oznacza, że dane zachowanie lub umiejętność zdecydowanie pojawia się u dziecka, - raczej tak (2) oznacza, że nauczyciel zaobserwował dane zachowanie lub umiejętność, ale nie jest ono utrwalone, - raczej nie (3) oznacza, że dane zachowanie lub umiejętność pojawia się bardzo rzadko, - nie (4) oznacza, że dane zachowanie lub umiejętność nie zostało przez nauczyciela zauważone. Po wypełnieniu arkusza zapisu, trzeba skorzystać ze zbiorczego arkusza wyników tabeli Podsumowanie wyników obserwacji. Do tabeli zbiorczej należy wpisać liczby odpowiadające poszczególnym stopniom przejawiania przez dziecko zachowań i umiejętności dziecka (od tak do nie ) w podziale na poszczególne podskale. Uwaga. Niektóre pozycje Skali mówią o braku korzystnych dla dziecka umiejętności i o wystąpieniu zachowań, które są przejawem trudności. Zostały one zaznaczone na arkuszu Podsumowanie wyników obserwacji kolorem czerwonym i znakiem minus (-) a przy obliczaniu są odejmowane od całościowego wyniku. 4

5 Oczywiście, nie należy na potrzeby obserwacji specjalnie stwarzać sytuacji trudnych dla dziecka lub nakłaniać dziecko do działań, których wykonania odmawia 3. Obliczanie wyników SGS Obliczanie wyników SGS dotyczy obserwacji prowadzonej na koniec roku w maju czerwcu 2009r. W celu obliczenia wyniku Skali Gotowości Szkolnej (SGS) proponujemy aby nauczyciel : oznaczył znakiem X wybraną odpowiedź na arkuszu zapisu SGS, wpisał w tabeli na arkuszu Podsumowanie wyników obserwacji punkty odpowiadające poszczególnym odpowiedziom, obliczył sumę wyników, obliczył wynik przeliczony, określił stopień gotowości szkolnej. Uwaga. Wszystkie te czynności nauczyciel może wykonać samodzielnie albo za pomocą programu komputerowego załączonego na płycie CD do materiałów metodycznych Doradca Nauczyciela Sześciolatków. Etap przeliczania wyników wprowadzono aby ostateczne wyniki były dodatnie (niektóre pozycje SGS mówią o braku umiejętności a uzyskiwane w nich wyniki mogą być ujemne) i aby wyższy wynik odpowiadał wyższej gotowości szkolnej dziecka. Wynik przeliczony uzyskuje się przez odjęcie wyniku surowego od ustalonej wartości liczbowej. Poniżej przedstawiono tabelę nr 27 z podręcznika do metody (2006). Tabela 27. Wzory na obliczenie wyników przeliczonych dla podskal SGS (fragment arkusza Podsumowanie wyników obserwacji Umiejętności Szkolne Kompetencje poznawcze Sprawność Motoryczna Samodzielność Niekonfliktowość Aktywność Społeczna Wyniki S1 S2 S3 S4 S5 S6 surowe Wyniki 75-S1 48-S2 32-S3 23-S4 13-S5 36-S6 przeliczone W podręczniku na stronach zamieszczono tabele przedziałów wyników przeliczonych dla sześciu podskal z uwzględnieniem różnic grupowych ze względu na płeć, miejsce realizowania obowiązku wychowania przedszkolnego i w przypadku chłopców wiek. Dla potrzeb oceny gotowości szkolnej pięciolatków tzn. dzieci urodzonych od stycznia do kwietnia 2003 roku, na podstawie wyników najmłodszych dzieci, które brały udział w badaniach 2006r 5

6 zostały opracowane przedziały wyników przeliczonych dla określenia stopni gotowości szkolnej. Przedstawiamy je poniżej. STOPNIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ DLA DZIECI PIĘCIOLETNICH W SKALI GOTOWOŚCI SZKOLNEJ (SGS) 2 Dzieci pięcioletnie definiujemy jako grupę dzieci, które ukończą 5 lat do grudnia roku kalendarzowego, w którym (po zmianach ustawowych) rozpoczną rok przygotowania do edukacji szkolnej. Na przykład w roku szkolnym 2008/2009 będą to dzieci z rocznika 2003 a w roku szkolnym 2010/2011 dzieci z rocznika Z analizy wyników i zamieszczonych w poprzednim rozdziale rozważań wynika, że możemy przyjąć, że nie było potrzebne korygowanie norm dla podskali Niekonfliktowość. Przytaczam zatem normy z podręcznika do SGS (2006) 3. Podskala: Niekonfliktowość DO NAUKI W SZKOLE Dziewczęta Chłopcy Wysoki Średni Niski Kolejny problem, który trzeba było rozstrzygnąć polegał na tym, by stwierdzić czy istnieją przesłanki ku temu, by pozostawić dwustopniowe oceny w dwóch podskalach Umiejętności Szkolne i Sprawność Motoryczna i trójstopniowe w trzech pozostałych. Odpowiedź jest pozytywna, bowiem odnośne rozkłady liczebności dotyczące obu wyodrębnionych grup młodszych dzieci były tego samego typu co rozkłady dla całej próby. Poniższe normy opracowano na podstawie wyników 562-ojga dzieci zaliczonych do grupy najmłodszych. UWAGA. Poniższe normy zakładają, że nauczyciele dokonują ocen zachowań i umiejętności dzieci pięcioletnich mając do dyspozycji minimum ośmioro takich dzieci w grupie. W okresie przejściowym wdrażania reformy w jednej grupie klasowej mogą być dzieci z dwóch roczników wskazane jest wtedy przeprowadzenie oddzielnie obserwacji pięciolatków i sześciolatków. 2 Fragment nieopublikowanego opracowania dla CMPPP (A. Matuszewski 2008) 3 Skala Gotowości Szkolnej (SGS) została opracowana i opublikowana w CMPPP w ramach SPO RZL na lata i jest rezultatem projektu Badanie Gotowości Szkolnej Sześciolatków. 6

7 Podskala: Umiejętności Szkolne DO NAUKI W SZKOLE Dziewczęta Chłopcy Zgodny z oczekiwaniami Niższy od oczekiwanego Podskala: Sprawność Motoryczna DO NAUKI W SZKOLE Dziewczęta Chłopcy Zgodny z oczekiwaniami Niższy od oczekiwanego Podskala: Kompetencje Poznawcze Dziewczęta Chłopcy DO NAUKI W SZKOLE Wysoki Średni Niski Podskala: Samodzielność Dziewczęta Chłopcy DO NAUKI W SZKOLE Wysoki Średni Niski

8 Podskala: Aktywność Społeczna Dziewczęta Chłopcy DO NAUKI W SZKOLE Wysoki Średni Niski Statystyczna interpretacja stopni gotowości szkolnej Podstawą oszacowania stopni gotowości szkolnej według SGS powinna być obserwacja przeprowadzona pod koniec roku, najlepiej w maju-czerwcu. W maju-czerwcu bowiem przeprowadzono badania standaryzacyjne metody. Proponujemy, aby formalna interpretacja wyników dotyczyła każdej podskali SGS oddzielnie. Podskale mówią bowiem o różnych obszarach aktywności dzieci, różnych pod względem treści zachowaniach i umiejętnościach. Ogólny wynik, będący rezultatem sumowania wszystkich pozycji Skali, ukrywa różnice. Gdyby np. dziecko uzyskało wysokie wyniki w podskali Aktywność Społeczna a niskie w podskali Samodzielność, to sumując te wyniki otrzymalibyśmy niepełną informację nie uwzględniającą tego zróżnicowania. W badaniach standaryzacyjnych (2006) wyniki dzieci w czterech podskalach wyróżnionych w SGS uzyskały rozkłady normalne. Są to podskale: Kompetencje Poznawcze Samodzielność Niekonfliktowość Aktywność Społeczna Wyniki dzieci w dwóch pozostałych podskalach uzyskały lewoskośne rozkłady wyników. Są to podskale: Umiejętności Szkolne Sprawność Motoryczna Przypomnijmy, że przy określeniu charakteru rozkładu wyników uwzględnia się średnią wyników w grupie i odchylenie standardowe, które jest miarą rozproszenia wyników wokół średniej. W rozkładzie normalnym najwięcej wyników w grupie znajduje się pośrodku i jest oddalone o nie więcej niż 1 odchylenie standardowe od średniej. Dotyczy to wyników około 70% dzieci. Wyniki 15% dzieci są niższe i oddalone o więcej niż 1 odchylenie standardowe od średniej a wyniki 15% dzieci są wyższe i oddalone o więcej niż 1 odchylenie standardowe od średniej. Taki rozkład jest symetryczny. 8

9 Skośne rozkłady wyników nie są symetryczne. Wyniki zagęszczają się niejako po jednej ze stron rozkładu więcej dzieci uzyskuje wyniki wysokie lub więcej dzieci uzyskuje wyniki niskie. Przy lewoskośnym rozkładzie wyników więcej dzieci niż w przypadku rozkładu normalnego uzyskuje wyniki wysokie. Trudno jest różnicować tę grupę i wyodrębnić te dzieci, które uzyskują wyniki najwyższe. Proponujemy aby formalna interpretacja wyników w podskalach o rozkładzie normalnym opierała się na 3 stopniach gotowości szkolnej: niskim, średnim, wysokim. Zakładamy, że: - niski stopień gotowości szkolnej obejmuje wyniki dzieci oddalone o jedno odchylenie standardowe lub więcej od średniej w lewą stronę rozkładu a więc w stronę wyników niskich, - wysoki stopień gotowości szkolnej obejmuje wyniki oddalone o jedno odchylenie standardowe lub więcej od średniej w prawą stronę rozkładu. Dzieci z obu grup brzegowych wymagają szczególnej uwagi w dalszej edukacji i dostosowania sposobu pracy nauczycieli do ich potrzeb edukacyjnych, emocjonalnych i społecznych. Dzieci o średnim poziomie gotowości szkolnej to te, których wyniki mieszczą się w środkowym przedziale krzywej normalnej (jedno odchylenie standardowe w prawo lub w lewo od średniej uzyskanej w badaniach standaryzacyjnych). A zatem w podskalach Kompetencje Poznawcze, Samodzielność, Niekonfliktowość, Aktywność Społeczna dokonujemy oceny stopnia gotowości stosując 3 kategorie opisowe: - niski stopień gotowości szkolnej, - średni stopień gotowości szkolnej, - wysoki stopień gotowości szkolnej. Natomiast formalna interpretacja wyników w podskalach o rozkładzie skośnym powinna naszym zdaniem opierać się na dwóch stopniach gotowości szkolnej: - niższym od oczekiwanego (w dalszej części tekstu oznaczanym N) - zgodnym z oczekiwanym (w dalszej części tekstu oznaczanym Z) Przyjmujemy, że wyniki zgodne z oczekiwaniami uzyskuje 75% dzieci a wyniki poniżej oczekiwanych 25% dzieci. Ta ostatnia grupa dzieci wymagać będzie szczególnego wspierania w dalszej edukacji w obszarze Umiejętności Szkolnych lub Sprawności Motorycznej. A zatem w podskalach Umiejętności Szkolne i Sprawność Motoryczna dokonujemy oceny stopnia gotowości szkolnej stosując 2 kategorie opisowe: - niższy od oczekiwanego stopień gotowości szkolnej - zgodny z oczekiwanym stopień gotowości szkolnej Praktyczne oznaczenie stopni gotowości szkolnej podskale: Kompetencje Poznawcze, Samodzielność, Niekonfliktowość, Aktywność Społeczna 9

10 wyniki niskie niski stopień gotowości szkolnej 1 wyniki średnie średni stopień gotowości szkolnej 2 wyniki wysokie wysoki stopień gotowości szkolnej 3 podskale: Umiejętności Szkolne, Sprawność Motoryczna wyniki niższe od oczekiwanych niższy od oczekiwanego stopień gotowości -N wyniki zgodne z oczekiwanymi zgodny z oczekiwaniem stopień gotowości Z Niski i niższy od oczekiwanego stopień gotowości szkolnej, to znak ryzyka niepowodzeń. Każde dziecko, które uzyskuje taki wynik potrzebuje pogłębionej diagnozy aby trafnie odpowiedzieć na pytanie jak wspierać jego rozwój i dalszą edukację. Nie znaczy to, że praca z dziećmi, które uzyskują wyniki średnie lub zgodne z oczekiwaniami i stanowią większość jest łatwiejsza. Te dzieci także przeżywają trudności związane ze zmianą środowiska, mają lepsze i gorsze dni, chorują, doświadczają konfliktów z kolegami czy frustracji w sytuacjach niepowodzenia. Całe bogactwo zachowań i przeżyć każdego dziecka nie może być uwzględnione w statystycznym opracowaniu i wymaga także jakościowej analizy wyników obok analizy ilościowej. Bibliografia: Frydychowicz A., Koźniewska E., Matuszewski A., Zwierzyńska E. (2006), Skala Gotowości Szkolnej. Podręcznik. W: Doradca Nauczyciela Sześciolatków (2006), red. Anna Zawada, CMPPP Matuszewski A. (2008) Normy dla podgrupy najmłodszych dzieci w badaniach standaryzacyjnych Skali Gotowości Szkolnej (SGS). Materiał niepublikowany 10

WSZYSTKO O DIAGNOZIE PRZEDSZKOLNEJ

WSZYSTKO O DIAGNOZIE PRZEDSZKOLNEJ WSZYSTKO O DIAGNOZIE PRZEDSZKOLNEJ szkolenie dla nauczycieli (W-24) 23 listopada 2016 r. część pierwsza przygotowała i prowadzi Maria M. Ferenc RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA Wykładnia prawna, czyli kogo obejmuje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO A DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO A DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA ROK PRZEDSZKOLAKA Jadwiga Mielczarek Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO A DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA O d roku szkolnego 2009/2010, zgodnie

Bardziej szczegółowo

BADANIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

BADANIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ BADANIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ ROZWÓJ EMOCJONALNO-SPOŁECZNY Opracowanie:PMI5 Z wykorzystaniem publikacji zamieszczonych w internecie Pojęcie gotowości szkolnej Gotowość szkolną współcześnie rozpatruje się

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OBNIŻENIA WIEKU SZKOLNEGO REFORMA EDUKACJI W LATACH

PROJEKT OBNIŻENIA WIEKU SZKOLNEGO REFORMA EDUKACJI W LATACH PROJEKT OBNIŻENIA WIEKU SZKOLNEGO REFORMA EDUKACJI W LATACH 2009-2012 W przeważającej większości państw Europy obowiązek szkolny rozpoczyna się w wieku 6 lat, ale istnieją dobre wyjątki. Wcześniej, bo

Bardziej szczegółowo

Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Arkusz Obserwacyjny

Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Arkusz Obserwacyjny Część Druga Psychometryczna analiza wyników badań standaryzacyjnych Skali Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Arkusz Obserwacyjny 79 Skala Gotowości

Bardziej szczegółowo

Skala Gotowości Szkolnej SGS 0 0

Skala Gotowości Szkolnej SGS 0 0 Skala Gotowości Szkolnej SGS 0 0 Dane o dziecku Imię i nazwisko: Płeć CHŁOPIEC DZIEWCZYNKA Data urodzenia Wiek MŁ ST Obserwacja wstępna: Data rozpoczęcia Data zakończenia Obserwacja końcowa: Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Metody diagnozowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Metody diagnozowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym Metody diagnozowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym Jadwiga Mielczarek j.mielczarek@womczest.edu.pl Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI w Bydgoszczy, w Toruniu i we Włocławku

KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI w Bydgoszczy, w Toruniu i we Włocławku KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI w Bydgoszczy, w Toruniu i we Włocławku --------------------------------------------------------------------- ANALIZA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zawarte w niej rozwiązania wprowadzają regulacje dotyczące obejmowania obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich.

Zawarte w niej rozwiązania wprowadzają regulacje dotyczące obejmowania obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich. Zawarte w niej rozwiązania wprowadzają regulacje dotyczące obejmowania obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich. Datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje 1 września 2014 r. Od 1 września

Bardziej szczegółowo

Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców

Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych a także do ich interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń. Nie jest wyłącznie zdolnością do dokładnego

Bardziej szczegółowo

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Standardy Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1 września 2009 r. rozpoczął się proces wdrażania w przedszkolach i szkołach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2/2009 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 9 w Strzelcach Opolskich z dnia r.

Uchwała Nr 2/2009 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 9 w Strzelcach Opolskich z dnia r. Uchwała Nr 2/2009 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 9 w sprawie zmian do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 9. Na podstawie art. 14.2. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole KARTA DZIECKA

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole KARTA DZIECKA .. pieczątka przedszkola DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole KARTA DZIECKA Rok szkolny... Dane o dziecku Imię i nazwisko... Data urodzenia :... Wiek

Bardziej szczegółowo

Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5)

Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Część Pierwsza Zastosowanie Skali Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) w diagnozie przedszkolnej Elżbieta Koźniewska Andrzej Matuszewski Elżbieta Zwierzyńska Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5)

Bardziej szczegółowo

Gotowość szkolna. Renata Spisak Sowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Suchej Beskidzkiej

Gotowość szkolna. Renata Spisak Sowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Suchej Beskidzkiej Gotowość szkolna Renata Spisak Sowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Suchej Beskidzkiej GOTOWOŚĆ (DOJRZAŁOŚĆ) SZKOLNA oznacza osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju, który pozwoli mu sprostać

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 1 I. ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III Systematyczna obserwacja ucznia w klasach I-III ma na

Bardziej szczegółowo

Miary statystyczne w badaniach pedagogicznych

Miary statystyczne w badaniach pedagogicznych Miary statystyczne w badaniach pedagogicznych Szeregi statystyczne Szczegółowy - gdzie materiał uporządkowany jest rosnąco lub malejąco Rozdzielczy - gdzie poszczególnym wariantom zmiennej przyporządkowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego. Załącznik nr 1. Statut Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej

Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego. Załącznik nr 1. Statut Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego Załącznik nr 1 Statut Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYNOWŁODZE WIELKIEJ

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku - Zdroju (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku - Zdroju (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

TEST MOTYWACJI realizacji planów i zamierzeń związanych z przyszłością zawodową dla ucznia

TEST MOTYWACJI realizacji planów i zamierzeń związanych z przyszłością zawodową dla ucznia Katarzyna Rewers TEST MOTYWACJI realizacji planów i zamierzeń związanych z przyszłością zawodową dla ucznia Imię i nazwisko lub pseudonim.. Płeć : M / K Wiek Data badania.. Instrukcja Ludzie różnią się

Bardziej szczegółowo

Od września 2014 r.:

Od września 2014 r.: Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci do edukacji szkolnej Od września 2014 r.: obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie urodzone między 1 stycznia a 30

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 REFORMA PROGRAMOWA SYSTEMU OŚWIATY SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 Opracowanie: Zofia Rostek Elżbieta Leciak Barszczewicz Warszawa 28 lutego 2012r. PLAN SPOTKANIA: 1. Gotowość szkolna 2. Główne

Bardziej szczegółowo

Zadania ze statystyki, cz.6

Zadania ze statystyki, cz.6 Zadania ze statystyki, cz.6 Zad.1 Proszę wskazać, jaką część pola pod krzywą normalną wyznaczają wartości Z rozkładu dystrybuanty rozkładu normalnego: - Z > 1,25 - Z > 2,23 - Z < -1,23 - Z > -1,16 - Z

Bardziej szczegółowo

Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). GOTOWOŚĆ DZIECI 5-6 LETNICH DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE Opracowała mgr Sylwia Wojnarowska Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ Załącznik nr 4 Narzędzie doskonali umiejętność: obserwacji, projektowania, analizowania przebiegu zajęć oraz ułatwia ewaluację rezultatów zajęć w kontekście zamierzonych i osiągniętych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

Konferencja "Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym" Warszawa, 23.10.2013r

Konferencja Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym Warszawa, 23.10.2013r Konferencja "Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym" Warszawa, 23.10.2013r E W A K O S U N I W E R S Y T E T Ł Ó D Z K I K W E S T I O N A R I U S Z P R E D Y S P O Z Y C J I Z A W O D O W Y

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Rodzice Dzieci Sześcioletnich! Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada:

Szanowni Państwo Rodzice Dzieci Sześcioletnich! Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada: Szanowni Państwo Rodzice Dzieci Sześcioletnich! W związku z szeroką dyskusją społeczną i zaproponowanymi przez Ministra Edukacji Narodowej zmianami prawa w zakresie obniżania wieku spełniania obowiązku

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno - Społeczny

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PRZEDSZKOLA

ANKIETA DLA PRZEDSZKOLA ANKIETA DLA PRZEDSZKOLA Cz. I: dla dyrektora przedszkola po wypełnieniu ankiety przez dyrektora ankietę będzie wypełniał nauczyciel wychowania przedszkolnego uczący najstarszą grupę dzieci w przedszkolu.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DZIECKA 6 LETNIEGO W SZKOLE

EDUKACJA DZIECKA 6 LETNIEGO W SZKOLE EDUKACJA DZIECKA 6 LETNIEGO W SZKOLE Edukacja 6 latka w szkole Każde dziecko rozwija się inaczej, ma swoją dynamikę, tempo i rytm rozwoju. Dzieci różnią się między sobą zdolnościami do nauki, sprawnością

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Wymagania wobec przedszkoli. Wymaganie 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Cel ewaluacji: Określenie zakresu wykorzystania zalecanych warunków

Bardziej szczegółowo

Procedura dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania ogólnego

Procedura dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania ogólnego Procedura dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania ogólnego Na podstawie art. 22a ust. 8 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

W kolejnym kroku należy ustalić liczbę przedziałów k. W tym celu należy wykorzystać jeden ze wzorów:

W kolejnym kroku należy ustalić liczbę przedziałów k. W tym celu należy wykorzystać jeden ze wzorów: Na dzisiejszym wykładzie omówimy najważniejsze charakterystyki liczbowe występujące w statystyce opisowej. Poszczególne wzory będziemy podawać w miarę potrzeby w trzech postaciach: dla szeregu szczegółowego,

Bardziej szczegółowo

Przedszkole i klasa 0 Przygotowanie do edukacji szkolnej

Przedszkole i klasa 0 Przygotowanie do edukacji szkolnej Pracownia Zarządzania Oświatą czerwiec 014 Przedszkole i klasa 0 Przygotowanie do edukacji szkolnej 1. Informacje ogólne Badanie osiągnięć dzieci kończących edukację przedszkolną i uczniów klasy 0 szkoły

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH. 1. Zasady ogólne

FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH. 1. Zasady ogólne FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Metody diagnozowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Metody diagnozowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym Metody diagnozowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym Jadwiga Mielczarek j.mielczarek@womczest.edu.pl Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Karolina Tuchalska-Siermińska Narzędzie do badania kompetencji Etapy prac nad NBK Narzędzie do badania kompetencji ETAP 1: Opracowanie katalogu kompetencji

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do praktyki pedagogicznej, - edukacja wczesnoszkolna (klasa I) lub przedszkolna (trzylatki)

Instrukcja do praktyki pedagogicznej, - edukacja wczesnoszkolna (klasa I) lub przedszkolna (trzylatki) Instytut Pedagogiki - 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 55, tel. (0-71) 356-15-40, 41, e-mail: iped@dsw.edu.pl Instrukcja do praktyki pedagogicznej, - edukacja wczesnoszkolna (klasa I) lub przedszkolna (trzylatki)

Bardziej szczegółowo

Inteligencja. Skala inteligencji Davida Wechslera (WISC R)

Inteligencja. Skala inteligencji Davida Wechslera (WISC R) Inteligencja Skala inteligencji Davida Wechslera (WISC R) Co to jest inteligencja? Inteligencja to ogólna zdolność jednostki do rozumienia otaczającego świata i radzenia sobie z nim Iloraz inteligencji

Bardziej szczegółowo

Arkusz obserwacji. A. Sześciolatek poznaje środowisko i siebie, uczy się rozumied świat

Arkusz obserwacji. A. Sześciolatek poznaje środowisko i siebie, uczy się rozumied świat Skala Funkcjonowania Pierwszoklasisty (SFP) Dane o dziecku Imię i nazwisko Płed Data urodzenia Punktacja 4 pkt 3 pkt Obserwacja 2 pkt Data rozpoczęcia 1 pkt Data zakooczenia Arkusz obserwacji A. Sześciolatek

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych oraz informatyki dla Szkoły Podstawowej w Żarkach 1. Cele oceniania:

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych oraz informatyki dla Szkoły Podstawowej w Żarkach 1. Cele oceniania: Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych oraz informatyki dla Szkoły Podstawowej w Żarkach 1. Cele oceniania: Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 REFORMA PROGRAMOWA SYSTEMU OŚWIATY SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 Warszawa 1 marca 2011r Opracowanie: Zofia Rostek Elżbieta Leciak Barszczewicz 1 PLAN SPOTKANIA: 1. Gotowość szkolna 2. Główne

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje statystyczne

Podstawowe definicje statystyczne Podstawowe definicje statystyczne 1. Definicje podstawowych wskaźników statystycznych Do opisu wyników surowych (w punktach, w skali procentowej) stosuje się następujące wskaźniki statystyczne: wynik minimalny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w klasach I-III

Sprawozdanie z realizacji programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w klasach I-III Sprawozdanie z realizacji programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w klasach I-III W roku szkolnym 2014/15 został wprowadzony do realizacji program poprawy efektywności kształcenia i wychowania.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego należy uwzględniać zarówno wynik maturalny jak i wskaźnik EWD?

Dlaczego należy uwzględniać zarówno wynik maturalny jak i wskaźnik EWD? EWD co to jest? Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy właśnie edukacyjną wartością dodaną. EWD jest egzaminacyjnym

Bardziej szczegółowo

Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole PEDAGOGICZNA

Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole PEDAGOGICZNA Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole PEDAGOGICZNA Diagnoza rozwoju dziecka w planowaniu pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu, w oddziałach przedszkolnych, w innych formach wychowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

Reforma edukacji

Reforma edukacji Reforma edukacji Zmiana programowa 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

W grudniu 2006 zespół pracowników CMPPP zakończył realizację projektu Badanie Gotowości Szkolnej Sześciolatków. Projekt powstał w odpowiedzi na

W grudniu 2006 zespół pracowników CMPPP zakończył realizację projektu Badanie Gotowości Szkolnej Sześciolatków. Projekt powstał w odpowiedzi na Badanie Gotowości Szkolnej Sześciolatków Podsumowanie projektu W grudniu 2006 zespół pracowników CMPPP zakończył realizację projektu Badanie Gotowości Szkolnej Sześciolatków. Projekt powstał w odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Koźniewska, Andrzej Matuszewski, Elżbieta Zwierzyoska Skala Funkcjonowania Pierwszoklasisty (SFP)

Elżbieta Koźniewska, Andrzej Matuszewski, Elżbieta Zwierzyoska Skala Funkcjonowania Pierwszoklasisty (SFP) Elżbieta Koźniewska, Andrzej Matuszewski, Elżbieta Zwierzyoska Skala Funkcjonowania Pierwszoklasisty (SFP) Adaptacja Skali Gotowości Szkolnej (SGS) dla nauczycieli I klasy SP SPIS TREŚCI Wprowadzenie I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie.

Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie z dnia 25.10.2012 r. Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie. 1. W Zespole Szkół nr 1

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS I III

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS I III SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS I III w Szkole Podstawowej nr 2. im. Jana Pawła II w Twardogórze ZASADY OCENIANIA 1. Nauczyciele w pierwszym tygodniu każdego roku informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA KLAS PIERWSZYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Rok szkolny 2012/2013

DIAGNOZA KLAS PIERWSZYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Rok szkolny 2012/2013 DIAGNOZA KLAS PIERWSZYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Rok szkolny 2012/2013 W roku szkolnym 2012/2013 do klas pierwszych uczęszcza 143 uczniów. Podczas zajęć z wychowania fizycznego przeprowadzono diagnozę,

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość w polskiej edukacji przedszkolnej

Nowa jakość w polskiej edukacji przedszkolnej Nowa jakość w polskiej edukacji przedszkolnej 1 Nie ma szczęśliwych społeczeństw bez szczęśliwych dzieci Narodowy plan działań na rzecz dzieci w latach 2004 2012 POLSKA DLA DZIECI Jednym z zadań jest:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia klasa 5, 7 i 8 szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania biologia klasa 5, 7 i 8 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania biologia klasa 5, 7 i 8 szkoły podstawowej 1. Przedmiotowy system oceniania z biologii opracowany w oparciu o: a. Podstawę programową b. Program nauczania biologii w szkole

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania obserwacji diagnozującej w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie

Procedura przeprowadzania obserwacji diagnozującej w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie Procedura przeprowadzania obserwacji diagnozującej w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie 1.0 Cel procedury. Celem niniejszej procedury jest opisanie zadań nauczyciela i Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

IPET Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

IPET Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego IPET Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Dziecko z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na duże różnice w uzdolnieniach uczniów oraz subiektywizm

Bardziej szczegółowo

Kaja Kasprzak. Diagnoza dziecka z grupy ryzyka dysleksji

Kaja Kasprzak. Diagnoza dziecka z grupy ryzyka dysleksji Kaja Kasprzak Diagnoza dziecka z grupy ryzyka dysleksji Kaja Kasprzak pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rogoźnie Analiza problemu: I. Informacje o dziecku Oskar, uczeń klasy II szkoły podstawowej.

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji Rok szkolny 2014/2015 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Sposoby prezentacji problemów w statystyce

Sposoby prezentacji problemów w statystyce S t r o n a 1 Dr Anna Rybak Instytut Informatyki Uniwersytet w Białymstoku Sposoby prezentacji problemów w statystyce Wprowadzenie W artykule zostaną zaprezentowane podstawowe zagadnienia z zakresu statystyki

Bardziej szczegółowo

Definicja testu psychologicznego

Definicja testu psychologicznego Definicja testu psychologicznego Badanie testowe to taka sytuacja, w której osoba badana uczestniczy dobrowolnie, świadoma celu jakim jest jej ocena. Jest to sytuacja tworzona specjalnie dla celów diagnostycznych,

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 7 do SIWZ SP nr 11 SP nr 5 SP nr 9 SP nr 15 SP nr 1 SP nr 8 SP nr 2 SP nr 10 SP nr 3 SP nr 14 SP nr 18 SP nr 23 SP nr 20 SP nr 17

załącznik nr 7 do SIWZ SP nr 11 SP nr 5 SP nr 9 SP nr 15 SP nr 1 SP nr 8 SP nr 2 SP nr 10 SP nr 3 SP nr 14 SP nr 18 SP nr 23 SP nr 20 SP nr 17 załącznik nr 7 do SIWZ Lp. Przedmiot zamówienia SP nr 1 2 SP nr 3 SP nr 5 SP nr 8 9 10 11 14 15 17 18 20 SP nr 23 SP w ZSSdNiSS SP w SOSW RAZEM część I: pomoce dydaktyczne, oprogramowanie multimedialne,

Bardziej szczegółowo

MAGICZNY DYWAN A DIAGNOZOWANIE POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH DZIECKA. Andrzej Peć FUNTRONIC

MAGICZNY DYWAN A DIAGNOZOWANIE POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH DZIECKA. Andrzej Peć FUNTRONIC MAGICZNY DYWAN A DIAGNOZOWANIE POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH DZIECKA Andrzej Peć FUNTRONIC SŁOWA KLUCZE Potrzeby Rozwój dziecka Diagnoza Obserwacja Potrzeby rozwojowe i edukacyjne Specjalne potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB POSŁUGIWANIA SI

SPOSÓB POSŁUGIWANIA SI SPOSÓB POSŁUGIWANIA SIĘ TABELAMI SŁUŻĄCE DO UPROSZCZONEJ OCENY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OPARTEJ NA PRÓBACH MINI TESTU. 1. SPOSÓB POSŁUGIWANIA SIĘ TABELAMI Na stronach Animatora Sportu (animatorsdim.szs.pl)

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły.

Warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły. Warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły. W dniu 8 czerwca 2009 r. Minister Edukacji Narodowej Pani Hatarzyna

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania w klasach I-III Szkoła Podstawowa Im. Władysława Broniewskiego W Główczycach Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w klasach I - III 1.Zestaw ogólnoszkolnych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno Przedszkolny w Twardorzeczce Przedszkole

Zespół Szkolno Przedszkolny w Twardorzeczce Przedszkole Zespół Szkolno Przedszkolny w Twardorzeczce Przedszkole Ewaluacja wewnętrzna Temat ewaluacji: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z nową podstawa programową Opracowały: Agnieszka Witek Gabriela

Bardziej szczegółowo

RAPORT WSKAŹNIK EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ PO EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT WSKAŹNIK EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ PO EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT WSKAŹNIK EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ PO EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 W BYDGOSZCZY GIMNAZJUM NR 37 INTEGRACYJNE Opracowanie A. Tarczyńska- Pajor na podstawie

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wraz z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym dla I-go etapu kształcenia Praktyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 6. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

RAPORT Z BADANIA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 6. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji RAPORT Z BADANIA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie 6 Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum Specjalne Nr 26 dla Dzieci Przewlekle

Bardziej szczegółowo

Wybrane nowości wydawnicze maj 2010 r.

Wybrane nowości wydawnicze maj 2010 r. Wybrane nowości wydawnicze maj 2010 r. Tytuł: 8-ELEMENTOWE HISTORYJKI OBRAZKOWE ISBN: 978-83-7134-377-3 Wydawnictwo: HARMONIA Cena: 27,00 Są to materiały edukacyjne dla dzieci najmłodszych. Każda historyjka

Bardziej szczegółowo

KLASY I-III &3. 4. Ocenianie bieżące ucznia dokonywane jest za pomocą cyfr 1-6.: Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu:

KLASY I-III &3. 4. Ocenianie bieżące ucznia dokonywane jest za pomocą cyfr 1-6.: Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu: KLASY I-III &3 1. W klasach I III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. 2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w art. 44i ust. 1

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Przedszkole Miejskie w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły)

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Przedszkole Miejskie w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły) Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Kontekstowe wskaźniki efektywności nauczania - warsztaty

Kontekstowe wskaźniki efektywności nauczania - warsztaty Kontekstowe wskaźniki efektywności nauczania - warsztaty Przygotowała: Aleksandra Jasińska (a.jasinska@ibe.edu.pl) wykorzystując materiały Zespołu EWD Czy dobrze uczymy? Metody oceny efektywności nauczania

Bardziej szczegółowo

Ulotka informacyjna dla rodziców Sześciolatek w szkole

Ulotka informacyjna dla rodziców Sześciolatek w szkole Ulotka informacyjna dla rodziców Sześciolatek w szkole Szanowni Państwo, Ustawa o systemie oświaty wprowadza obniżenie wieku obowiązku szkolnego. Filozofia zmiany Wyrównywanie szans edukacyjnych upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem oceniania są : - wiadomości - umiejętności - postawa ucznia i jego aktywność oraz indywidualne możliwości.

2. Przedmiotem oceniania są : - wiadomości - umiejętności - postawa ucznia i jego aktywność oraz indywidualne możliwości. Przedmiotowy system oceniania przyroda klasa 4 szkoły podstawowej 1. Przedmiotowy system oceniania z przyrody opracowany w oparciu o: a. Podstawę programową b. Program nauczania przyrody w szkole podstawowej,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. Opracowanie: Hanna Kubicka, Patrycja Augustyniak

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. Opracowanie: Hanna Kubicka, Patrycja Augustyniak PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Opracowanie: Hanna Kubicka, Patrycja Augustyniak Podstawa programowa to w polskim prawie oświatowym obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania

Bardziej szczegółowo

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH Badaniu został poddany obszar: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Celem ewaluacji było:

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

z dnia r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci Projekt z dnia 29 czerwca 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozkład normalny. Marcin Zajenkowski. Marcin Zajenkowski () Rozkład normalny 1 / 26

Rozkład normalny. Marcin Zajenkowski. Marcin Zajenkowski () Rozkład normalny 1 / 26 Rozkład normalny Marcin Zajenkowski Marcin Zajenkowski () Rozkład normalny 1 / 26 Rozkład normalny Krzywa normalna, krzywa Gaussa, rozkład normalny Rozkłady liczebności wielu pomiarów fizycznych, biologicznych

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie rodziców do wspomagania dziecka w uczeniu się nowej roli bycia uczniem

Przygotowanie rodziców do wspomagania dziecka w uczeniu się nowej roli bycia uczniem Przygotowanie rodziców do wspomagania dziecka w uczeniu się nowej roli bycia uczniem Dowiem się wielu ciekawych rzeczy Poznam nowych kolegów Będą ciekawe zajęcia Wiedza i umiejętności Informacja DOBRY

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego. nr 22 w Wałbrzychu

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego. nr 22 w Wałbrzychu Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego PODSTAWA PRAWNA: nr 22 w Wałbrzychu Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

Hierarchia potrzeb Abrahama Maslowa, 1954r.

Hierarchia potrzeb Abrahama Maslowa, 1954r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy 2012/2013 POTRZEBY SAMOREALIZACJI POTRZEBY SZACUNKU I UZNANIA POTRZEBY PRZYNALEŻNOŚCI I MIŁOŚCI POTRZEBY BEZPIECZEŃSTWA POTRZEBY FIZJOLOGICZNE Hierarchia potrzeb

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sportowo-Edukacyjna Infinity. OPRACOWANE WYNIKÓW WROCŁAWSKIEGO TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (Przedszkola z programu Ministerstwa Sportu)

Fundacja Sportowo-Edukacyjna Infinity. OPRACOWANE WYNIKÓW WROCŁAWSKIEGO TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (Przedszkola z programu Ministerstwa Sportu) Fundacja Sportowo-Edukacyjna Infinity OPRACOWANE WYNIKÓW WROCŁAWSKIEGO TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (Przedszkola z programu Ministerstwa Sportu) Opracowali: dr inż. Krzysztof Przednowek mgr inż. Łukasz Wójcik

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia:

Data sporządzenia: Raport z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola nr 1 w Świerklanach rok szkolny 2017/2018 Data sporządzenia: 4.06.2018 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 22.06.2018 Zespół ds. ewaluacji Katarzyna Waisman

Bardziej szczegółowo

6 - LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WIĘCEJ POTRAFIĘ

6 - LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WIĘCEJ POTRAFIĘ PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ DZIECI 6 - LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WIĘCEJ POTRAFIĘ Program wspierający rozwój dzieci 6 - letnich Celem wychowania przedszkolnego jest udzielanie pomocy dziecku w realizacji

Bardziej szczegółowo

Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych

Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI ZAKŁAD RADIOKOMUNIKACJI Instrukcja laboratoryjna z przedmiotu Podstawy Telekomunikacji Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych Warszawa 2010r. 1. Cel ćwiczeń: Celem ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu:. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy obowiązkowy Wydział: Humanistyczno- Społeczny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.) Ustawa z dn.

Bardziej szczegółowo

Edukacja włączająca w praktyce szkolnej

Edukacja włączająca w praktyce szkolnej Edukacja włączająca w praktyce szkolnej (indywidualny tok, indywidualne nauczanie, indywidualna ścieżka, indywidualizacja nauczania) Anna Zych indywidualne nauczanie indywidualne nauczanie Forma nauczania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015

RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015 RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015 Do diagnozy wiadomości i umiejętności dzieci wykorzystano zadania z pięciu obszarów: I. Komunikowanie się II. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, ul. Polna 46 A

Warszawa, ul. Polna 46 A CENTRUM METODYCZNE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 00-644 Warszawa, ul. Polna 46 A Centrala: 825 44 51 (:3); Sekretariat tel./fax: 825 23 67; Internet: www.cmppp.edu.pl; E-mail: cmppp@cmppp.edu.pl

Bardziej szczegółowo