Zarządzenie nr 95 /2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 95 /2009"

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 95 /2009 z dnia 23 września 2009 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego zmieniające zarządzenie w sprawie zawierania ze studentami umów dotyczących warunków odpłatności za studia. Na podstawie art. 66 ust. 2, w związku z art. 160 ust. 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz uchwałą Senatu UŚ nr 26 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (z późn. zm. tekst jednolity: Obwieszczenie Rektora UŚ z dnia 5 sierpnia 2008 r. i uchwał Senatu UŚ nr 3 z dnia 23 września 2008 r. i nr 36 z dnia 22 września 2009 r.) zarządza się, co następuje: 1 W zarządzeniu nr 41 z dnia 7 września 2006 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zawierania ze studentami umów dotyczących warunków odpłatności za studia (ze zmianą w zarządzeniu nr 59 z dnia 24 września 2008 r. ) wprowadza się następujące zmiany: 1. w 6a ust. 1 otrzymuje brzmienie:,, 1. Wprowadza się obowiązek zawarcia aneksów do umów, które zostały zawarte ze studentami w latach akademickich 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009, jeżeli kształcenie jest kontynuowane. Wzór aneksu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia., 2. w załączniku nr 1 do zarządzenia określającym wzór umowy wprowadza się następujące zmiany: 1. wstęp umowy otrzymuje nowe brzmienie:,, Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, zwany w treści umowy Uczelnią, reprezentowany przez dziekana* / prodziekana* Wydziału.*/ kierownika* / zastępcę kierownika* jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność dydaktyczną *, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego; Student, Pani/Pan., nr albumu:., zamieszkała/ ły*: (adres do korespondencji), NIP:., PESEL:, zwany w treści umowy Studentem, kształcący się na stacjonarnych* / niestacjonarnych* studiach pierwszego stopnia* / studiach drugiego stopnia* / jednolitych studiach magisterskich* na kierunku* / specjalności*,

2 2. w 1 pkt pkt 3-7 otrzymują brzmienie: 3.w 2 :,,3.,,Pismo okólne Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów za wydanie dokumentów. 4. Dziekan dziekana i prodziekana Wydziału albo kierownika i zastępcę kierownika prowadzącej działalność dydaktyczną, niebędącej wydziałem jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego. 5. Opłaty opłaty za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne określone w treści umowy. 6. Ustawa ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 7. Regulamin studiów załącznik nr 1 do Uchwały nr 18 Senatu UŚ z dnia 7 kwietnia 2009 r., 1) zdanie pierwsze otrzymuje oznaczenie,,ust. 1, 2) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:,,2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 nie obejmują opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów. Za dokumenty te Uczelnia pobiera odrębne opłaty., otrzymują brzmienie:,, 3 1. Uczelnia pobiera opłaty za wydanie następujących dokumentów związanych z przebiegiem studiów i ich duplikatów : a) legitymacji studenckiej, b) elektronicznej legitymacji studenckiej, c) indeksu, d) dyplomu ukończenia studiów, e) dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, f) za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą. 2. Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału. 2

3 3. Wysokość opłat wymienionych w ust. 1 i sposób ich zapłaty przez Studenta ustalona jest w Piśmie okólnym Rektora. 1. Student został przyjęty w poczet studentów kształcących się na stacjonarnych* / niestacjonarnych* studiach: pierwszego stopnia* / drugiego stopnia* / jednolitych magisterskich* na kierunku* specjalności* programie...* na Wydziale.., 4 2. Uczelnia oświadcza, że spełnia warunki do prowadzenia studiów na kierunku i poziomie kształcenia, o których mowa w ust. 1, poprzez program nauczania zgodny ze standardami kształcenia, gwarantowane minimum kadrowe oraz niezbędną infrastrukturę. 3. Uczelnia oświadcza, że: a) program nauczania będzie realizowany zgodnie z planem studiów. Plan studiów na poszczególne semestry zawierający wykaz obowiązkowych zajęć, z rozróżnieniem formy ich prowadzenia, w tym liczby godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów* i praktyk* oraz warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów będą dostępne dla studenta za pośrednictwem strony internetowej przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego, b) po złożeniu przez Studenta egzaminu dyplomowego i spełnieniu wszystkich wymaganych warunków, Student otrzymuje dyplom stwierdzający ukończenie studiów i uzyskuje tytułu zawodowy licencjata*/ inżyniera*/ magistra* /magistra sztuki * na kierunku: w specjalności: *, c) posiada uprawnienia do nadawania tytułu zawodowego, o którym mowa w pkt b) i zobowiązuje się je utrzymać do końca planowego okresu studiów wybranych przez studenta, który wynosi semestrów, obejmujących realizację programu nauczania na danym kierunku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres studiów wybranych przez studenta może zostać przedłużony w warunkach określonych w Regulaminie studiów Student oświadcza, że zapoznał się z treścią Uchwały Senatu oraz treścią Zarządzenia Rektora, Pisma okólnego a także Regulaminem studiów, o których mowa w Uchwała Senatu, Zarządzenie Rektora, Pismo okólne, jak również Regulamin studiów podane są do wiadomości Studenta na stronie internetowej Uczelni: oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się w obiektach Uczelni. 3

4 3. Student zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Uczelni o każdej zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie, w tym adresu wskazanego jako adres do korespondencji. W razie zaniedbania tego obowiązku skutki obciążać będą Studenta. Doręczenie pisma pod dotychczas wskazany adres będzie prawnie skuteczne. 6 1 Student jest zobowiązany za świadczone na jego rzecz przez Uczelnię usługi edukacyjne uiścić opłaty w wysokości ustalonej zarządzeniem Rektora. 2. Zgodnie z zarządzeniem Rektora Student rozpoczynający studia w roku akademickim zobowiązany jest uiścić opłatę za jeden semestr studiów, o których mowa w 4 ust. 1 w wysokości.. 3. W trakcie studiów wysokość opłat za usługi edukacyjne może ulec zmianie w wyniku wzrostu kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia studiów z uwzględnieniem kosztów amortyzacji i remontów. 4. W przypadku zmiany w trakcie studiów zasad pobierania lub wysokości opłat, Student może złożyć Dziekanowi pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w każdym czasie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy stanowi rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie studenta z listy studentów. 5. Niezłożenie Dziekanowi przez Studenta oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, oznacza kontynuację umowy na zmienionych warunkach. 6. W przypadku rezygnacji ze studiów następuje skreślenie Studenta z listy studentów Sposób uiszczania opłat określa Uchwała Senatu. 2. Wyboru sposobu wniesienia opłaty dokonuje student poprzez złożenie dziekanowi przed rozpoczęciem każdego semestru pisemnego oświadczenia o sposobie uiszczania opłat za usługi edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Niezłożenie przez studenta oświadczenia oznacza, że opłata wnoszona jest jednorazowo. 3. Student pierwszego roku przyjęty na studia po rozpoczęciu roku akademickiego składa dziekanowi oświadczenie o sposobie uiszczania opłat za usługi edukacyjne w dniu dokonania wpisu. Niezłożenie przez studenta oświadczenia oznacza, że opłata wnoszona jest jednorazowo. 4. Student pierwszego roku studiów zobowiązany jest wnieść na indywidualny numer rachunku bankowego generowany (procedura generowania numeru rachunku bankowego jest dostępna na stronie zakładka student) z jego numeru PESEL (podać nr rachunku ) w następujących terminach: 4

5 1) opłatę jednorazową: a) do 31 października za semestr zimowy, b) do 15 marca za semestr letni. 2) opłatę w trzech równych częściach: a) za semestr zimowy: - do 31 października pierwszą część, - do 15 listopada drugą część, - do 15 grudnia trzecią część, b) za semestr letni: - do 15 marca pierwszą cześć, - do 15 kwietnia drugą część, - do 15 maja trzecią część. 5. Student pierwszego roku jest również zobowiązany wnieść na indywidualny numer rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 4 opłatę za legitymację i indeks do 31 października, z zastrzeżeniem ust. 6 zdanie drugie. 6. W przypadku przyjęcia Studenta na studia po 31 października, Student jest obowiązany wnieść opłaty, o których mowa w 2 ust. 1 a), odpowiednio na zasadach określonych w ust. 4, z tym że termin wniesienia opłaty jednorazowej lub pierwszej części opłaty ustala się na dzień dokonania wpisu na studia. Opłatę za indeks i legitymację Student jest obowiązany wnieść najpóźniej do dnia dokonania wpisu na listę studentów. 7. Studenci kolejnych lat studiów zobowiązani są wnieść opłatę za usługi edukacyjne, o których mowa w 2 ust. 1 pkt a) w następujących terminach: 1) opłatę jednorazową: a) do 30 września za semestr zimowy, b) do 15 marca za semestr letni. 2) opłatę w trzech równych częściach : a) za semestr zimowy: - do 30 września pierwszą część, - do 15 listopada drugą część, - do 15 grudnia trzecią część, b) za semestr letni: - do 15 marca pierwszą część, - do 15 kwietnia drugą część, - do 15 maja trzecią część. 5

6 8. Opłaty, o których mowa w 2 ust. 1 pkt b), c) i d), Student obowiązany jest wnieść w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia Dziekana w tym zakresie, chyba że Dziekan wyznaczy inny termin. Opłaty mogą być uiszczane w częściach na pisemny, umotywowany wniosek Studenta. 9. W przypadku przedłużenia przez Dziekana sesji egzaminacyjnej, Student studiów niestacjonarnych może wnieść opłatę, o której mowa w 2 ust. 1 pkt a) w terminie 7 dni od dnia wyznaczonego na zakończenie sesji egzaminacyjnej. Opłatę wnosi się wraz z ustawowymi odsetkami za okres od obowiązującego terminu wpłaty do daty wniesienia opłaty Student wnosząc na indywidualne konto opłatę obowiązany jest podać imię i nazwisko, kierunek studiów oraz określić rodzaj usługi edukacyjnej, za którą wnosi opłatę. 2. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu opłaty na konto Uczelni. 3. Jeśli student spóźni się z wniesieniem opłaty, Uczelnia naliczy odsetki ustawowe za czas zwłoki Umowa zostaje zawarta na określony w planie studiów czas ich trwania. 2. Rozwiązanie umowy następuje: a) z dniem upływu czasu, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, b) z dniem złożenia egzaminu dyplomowego, c) z dniem decyzji ostatecznej o skreśleniu Studenta z listy studentów. 3. W przypadku, gdy w trybie Regulaminu studiów czas ich trwania ulegnie przedłużeniu, okres obowiązywania umowy ulega odpowiedniemu przedłużeniu bez sporządzania stosownego aneksu do umowy W przypadku rozwiązania umowy przed terminem, o którym mowa w 9 ust. 1 Studentowi przysługuje zwrot części opłaty wniesionej za okres przypadający po dniu rozwiązania umowy, na warunkach określonych w Uchwale Senatu. 2. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty przelewem na konto wskazane przez Studenta lub w kasie Uczelni, w terminie 30 dni od dnia w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się ostateczna lub gdy student złożył egzamin dyplomowy przed określonym w planie studiów terminem ich ukończenia. 3. Opłata podlega zwrotowi w całości w przypadku: 6

7 a) gdy Student złoży do Dziekana pisemną rezygnację ze studiów przed terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, za które opłata została wniesiona, b) gdy zajęcia nie rozpoczęły się. 11 W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Uchwały Senatu, Zarządzenia Rektora, Pisma okólnego, Regulaminu studiów, Ustawy oraz Kodeksu cywilnego. 12 Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddają rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Katowicach. 13 Każdorazowa zmiana treści umowy, z zastrzeżeniem 6 ust. 3 i 9 ust. 3, wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu do umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie strony. Odmowa podpisania aneksu jest równoznaczna z odstąpieniem od umowy.. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 3 Jednolity tekst umowy, o której mowa w 2 ust.3 zarządzenia nr 41 z dnia 7 września 2006 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zawierania ze studentami umów dotyczących warunków odpłatności za studia uwzględniający wszystkie wprowadzone w jego treści zmiany stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. R E K T O R Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś 7

8 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 95 Rektora UŚ z dnia 23 września 2009 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia / tekst jednolity/ zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, zwany w treści umowy Uczelnią, reprezentowany przez dziekana* / prodziekana* Wydziału.* / kierownika* / zastępcę kierownika* jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność dydaktyczną *, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego; Student, Pani/Pan., nr albumu:., zamieszkała/ ły*: (adres do korespondencji), NIP:., PESEL:, zwany w treści umowy Studentem, kształcący się na stacjonarnych* / niestacjonarnych* studiach pierwszego stopnia* /studiach drugiego stopnia* / jednolitych studiach magisterskich* na kierunku* /specjalności*... Umowa zawierana jest w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Użyte w umowie określenia oznaczają: 1 1. Uchwała Senatu Uchwałę Senatu Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, obowiązującą w każdym roku akademickim odbywanych przez Studenta studiów. 2. Zarządzenie Rektora Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne. 3.,,Pismo okólne Pismo okólne Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów za wydanie dokumentów. 8

9 4. Dziekan dziekana i prodziekana Wydziału albo kierownika i zastępcę kierownika prowadzącej działalność dydaktyczną, niebędącej wydziałem jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego. 5. Opłaty opłaty za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne określone w treści umowy. 6. Ustawa ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 7. Regulamin studiów załącznik nr 1 do Uchwały nr 18 Senatu UŚ z dnia 7 kwietnia 2009 r Przedmiotem umowy jest określenie warunków opłat za: a) kształcenie na studiach niestacjonarnych, b) powtarzanie semestru (roku), powtarzanie przedmiotu, ponowne przyjęcie na studia w następstwie skreślenia z listy studentów, jeżeli ponowne przyjęcie jest związane z powtarzaniem semestru lub roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce (z wyjątkiem przyjęcia na studia w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego), c) prowadzenie studiów w języku obcym, d) prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów. 2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 nie obejmują opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów. Za dokumenty te Uczelnia pobiera odrębne opłaty. 1. Uczelnia pobiera opłaty za wydanie następujących dokumentów związanych z przebiegiem studiów i ich duplikatów : 3 a) legitymacji studenckiej, b) elektronicznej legitymacji studenckiej, c) indeksu, d) dyplomu ukończenia studiów, e) dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, f) za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą. 2. Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału. 3. Wysokość opłat wymienionych w ust. 1 i sposób ich zapłaty przez Studenta ustalona jest w Piśmie okólnym Rektora. 9

10 1. Student został przyjęty w poczet studentów kształcących się na stacjonarnych* / niestacjonarnych* studiach: pierwszego stopnia* / drugiego stopnia* / jednolitych magisterskich* na kierunku* / specjalności* programie...* na Wydziale 4 2. Uczelnia oświadcza, że spełnia warunki do prowadzenia studiów na kierunku i poziomie kształcenia, o których mowa w ust. 1, poprzez program nauczania zgodny ze standardami kształcenia, gwarantowane minimum kadrowe oraz niezbędną infrastrukturę. 3. Uczelnia oświadcza, że: a) program nauczania będzie realizowany zgodnie z planem studiów. Plan studiów na poszczególne semestry zawierający wykaz obowiązkowych zajęć, z rozróżnieniem formy ich prowadzenia, w tym liczby godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów* i praktyk* oraz warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów będą dostępne dla studenta za pośrednictwem strony internetowej przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego, b) po złożeniu przez Studenta egzaminu dyplomowego i spełnieniu wszystkich wymaganych warunków, Student otrzymuje dyplom stwierdzający ukończenie studiów i uzyskuje tytułu zawodowy licencjata*/ inżyniera*/ magistra* /magistra sztuki * na kierunku:, w specjalności: *, c) posiada uprawnienia do nadawania tytułu zawodowego, o którym mowa w pkt b) i zobowiązuje się je utrzymać do końca planowego okresu studiów wybranych przez studenta, który wynosi semestrów, obejmujących realizację programu nauczania na danym kierunku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres studiów wybranych przez studenta może zostać przedłużony w warunkach określonych w Regulaminie studiów Student oświadcza, że zapoznał się z treścią Uchwały Senatu oraz treścią Zarządzenia Rektora, Pisma okólnego a także Regulaminem studiów, o których mowa w Uchwała Senatu, Zarządzenie Rektora, Pismo okólne, jak również Regulamin studiów podane są do wiadomości Studenta na stronie internetowej Uczelni: oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się w obiektach Uczelni. 10

11 3. Student zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Uczelni o każdej zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie, w tym adresu wskazanego jako adres do korespondencji. W razie zaniedbania tego obowiązku skutki obciążać będą Studenta. Doręczenie pisma pod dotychczas wskazany adres będzie prawnie skuteczne Student jest zobowiązany za świadczone na jego rzecz przez Uczelnię usługi edukacyjne uiścić opłaty w wysokości ustalonej zarządzeniem Rektora. 2. Zgodnie z zarządzeniem Rektora Student rozpoczynający studia w roku akademickim zobowiązany jest uiścić opłatę za jeden semestr studiów, o których mowa w 4 ust. 1 w wysokości.. 3. W trakcie studiów wysokość opłat za usługi edukacyjne może ulec zmianie w wyniku wzrostu kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia studiów z uwzględnieniem kosztów amortyzacji i remontów. 4. W przypadku zmiany w trakcie studiów zasad pobierania lub wysokości opłat, Student może złożyć Dziekanowi pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w każdym czasie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy stanowi rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie studenta z listy studentów. 5. Niezłożenie Dziekanowi przez Studenta oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, oznacza kontynuację umowy na zmienionych warunkach. 6. W przypadku rezygnacji ze studiów następuje skreślenie Studenta z listy studentów Sposób uiszczania opłat określa Uchwała Senatu. 2. Wyboru sposobu wniesienia opłaty dokonuje student poprzez złożenie dziekanowi przed rozpoczęciem każdego semestru pisemnego oświadczenia o sposobie uiszczania opłat za usługi edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Niezłożenie przez studenta oświadczenia oznacza, że opłata wnoszona jest jednorazowo. 3. Student pierwszego roku przyjęty na studia po rozpoczęciu roku akademickiego składa dziekanowi oświadczenie o sposobie uiszczania opłat za usługi edukacyjne w dniu dokonania wpisu. Niezłożenie przez studenta oświadczenia oznacza, że opłata wnoszona jest jednorazowo. 4. Student pierwszego roku studiów zobowiązany jest wnieść na indywidualny numer rachunku bankowego generowany (procedura generowania numeru rachunku bankowego jest dostępna na stronie zakładka student) z jego numeru PESEL (podać nr rachunku ) w następujących terminach: 11

12 1) opłatę jednorazową: a) do 31 października za semestr zimowy, b) do 15 marca za semestr letni. 2) opłatę w trzech równych częściach: a) za semestr zimowy: - do 31 października pierwszą część, - do 15 listopada drugą część, - do 15 grudnia trzecią część, b) za semestr letni: - do 15 marca pierwszą cześć, - do 15 kwietnia drugą część, - do 15 maja trzecią część. 5. Student pierwszego roku jest również zobowiązany wnieść na indywidualny numer rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 4 opłatę za legitymację i indeks do 31 października, z zastrzeżeniem ust. 6 zdanie drugie. 6. W przypadku przyjęcia Studenta na studia po 31 października, Student jest obowiązany wnieść opłaty, o których mowa w 2 ust. 1 a), odpowiednio na zasadach określonych w ust. 4, z tym że termin wniesienia opłaty jednorazowej lub pierwszej części opłaty ustala się na dzień dokonania wpisu na studia. Opłatę za indeks i legitymację Student jest obowiązany wnieść najpóźniej do dnia dokonania wpisu na listę studentów. 7. Studenci kolejnych lat studiów zobowiązani są wnieść opłatę za usługi edukacyjne, o których mowa w 2 ust. 1 pkt a) w następujących terminach: 1) opłatę jednorazową: a) do 30 września za semestr zimowy, b) do 15 marca za semestr letni. 2) opłatę w trzech równych częściach : a) za semestr zimowy: - do 30 września pierwszą część, - do 15 listopada drugą część, - do 15 grudnia trzecią część, b) za semestr letni: - do 15 marca pierwszą część, - do 15 kwietnia drugą część, - do 15 maja trzecią część. 12

13 8. Opłaty, o których mowa w 2 ust. 1 pkt b), c) i d), Student obowiązany jest wnieść w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia Dziekana w tym zakresie, chyba że Dziekan wyznaczy inny termin. Opłaty mogą być uiszczane w częściach na pisemny, umotywowany wniosek Studenta. 9. W przypadku przedłużenia przez Dziekana sesji egzaminacyjnej, Student studiów niestacjonarnych może wnieść opłatę, o której mowa w 2 ust. 1 pkt a) w terminie 7 dni od dnia wyznaczonego na zakończenie sesji egzaminacyjnej. Opłatę wnosi się wraz z ustawowymi odsetkami za okres od obowiązującego terminu wpłaty do daty wniesienia opłaty Student wnosząc na indywidualne konto opłatę obowiązany jest podać imię i nazwisko, kierunek studiów oraz określić rodzaj usługi edukacyjnej, za którą wnosi opłatę. 2. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu opłaty na konto Uczelni. 3. Jeśli student spóźni się z wniesieniem opłaty, Uczelnia naliczy odsetki ustawowe za czas zwłoki. 1. Umowa zostaje zawarta na określony w planie studiów czas ich trwania. 2. Rozwiązanie umowy następuje: 9 a) z dniem upływu czasu, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, b) z dniem złożenia egzaminu dyplomowego, c) z dniem decyzji ostatecznej o skreśleniu Studenta z listy studentów. 3. W przypadku, gdy w trybie Regulaminu studiów czas ich trwania ulegnie przedłużeniu, okres obowiązywania umowy ulega odpowiedniemu przedłużeniu bez sporządzania stosownego aneksu do umowy W przypadku rozwiązania umowy przed terminem, o którym mowa w 9 ust. 1 Studentowi przysługuje zwrot części opłaty wniesionej za okres przypadający po dniu rozwiązania umowy, na warunkach określonych w Uchwale Senatu. 2. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty przelewem na konto wskazane przez Studenta lub w kasie Uczelni, w terminie 30 dni od dnia w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się ostateczna lub gdy student złożył egzamin dyplomowy przed określonym w planie studiów terminem ich ukończenia. 3. Opłata podlega zwrotowi w całości w przypadku: 13

14 a) gdy Student złoży do Dziekana pisemną rezygnację ze studiów przed terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, za które opłata została wniesiona, b) gdy zajęcia nie rozpoczęły się. 11 W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Uchwały Senatu, Zarządzenia Rektora, Pisma okólnego, Regulaminu studiów, Ustawy oraz Kodeksu cywilnego. 12 Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddają rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Katowicach. 13 Każdorazowa zmiana treści umowy, z zastrzeżeniem 6 ust. 3 i 9 ust. 3, wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu do umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie strony. Odmowa podpisania aneksu jest równoznaczna z odstąpieniem od umowy. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 14 Uczelnia: Student: * niepotrzebnie skreślić 14

15 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 41 Rektora UŚ z dnia 7 września 2006 r. Katowice, dnia ANEKS Nr.. z dnia do umowy nr. z dnia.. zawartej pomiędzy : Uniwersytetem Śląskim w Katowicach reprezentowanym przez a Studentem, nr albumu :.. Panią /Panem w sprawie warunków odpłatności za studia Strony zgodnie postanawiają zmienić częściowo treść umowy w sposób następujący: 1. 4 otrzymuje brzmienie:,, 4 Student jest zobowiązany za świadczone na jego rzecz przez Uczelnię usługi edukacyjne uiścić opłatę zgodnie z zarządzeniem Rektora w wysokości za jeden semestr studiów, o których mowa we wstępie umowy., 2. w 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:,,1. W przypadku zmiany w trakcie studiów zasad pobierania lub wysokości opłat, Student może złożyć Dziekanowi pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w każdym czasie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy stanowi rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie studenta z listy studentów.. 15

16 3. Pozostała treść umowy pozostaje bez zmian. 4. Postanowienia niniejszego aneksu obowiązują począwszy od roku akademickiego 2009/ Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Uczelnia: Student: 16

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia / tekst jednolity/ zawarta w dniu w.

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia / tekst jednolity/ zawarta w dniu w. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 59 z dnia 7 lipca 2010 r. Rektora UŚ Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia / tekst jednolity/ zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UŚ nr 139 z dnia 26 września 2012 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia Załącznik do uchwały Senatu UŚ nr 328 z dnia 23 września 2014 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 144 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 6 października 2015 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 144 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 6 października 2015 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 144 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 6 października 2015 r. Umowa nr. w sprawie warunków odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców podejmujących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UŚ nr 160 z dnia 23 października 2012 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia podyplomowe

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UŚ nr 160 z dnia 23 października 2012 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia podyplomowe Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UŚ nr 160 z dnia 23 października 2012 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia podyplomowe zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 161 Rektora UŚ z dnia 24 października 2012 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia podyplomowe

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia podyplomowe Załącznik nr 1 do uchwały Senatu UŚ nr 351 z dnia 28 października 2014 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia podyplomowe zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Umowa zawierana jest w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 160a i 195 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Umowa zawierana jest w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 160a i 195 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Załącznik nr 1 do uchwały nr 329 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 września 2014 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia zawarta w dniu w. Stronami umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za usługi edukacyjne

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za usługi edukacyjne Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 154 Rektora UŚ z dnia 16 października 2017 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 166 Rektora UŚ z dnia 16 listopada 2017 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 166 Rektora UŚ z dnia 16 listopada 2017 r. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 166 Rektora UŚ z dnia 16 listopada 2017 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców podejmujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 45/2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała nr 45/2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała nr 45/2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany wzoru umowy między Szkołą, a studentem określającej opłaty związane z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 31/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 31/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Gniezno, dnia 30 sierpnia 2013 r. Zarządzenie Nr 31/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Na podstawie art. 66 ust. 2, art.99 ust.2 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 145 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 26 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 września 2012 r.

Załącznik do uchwały nr 26 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 września 2012 r. Załącznik do uchwały nr 26 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 września 2012 r. Uchwała nr 145 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zasad pobierania

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych Umowa o świadczenie usług edukacyjnych zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa zwaną dalej Akademią lub Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... /20. w sprawie warunków odpłatności za studia

Umowa Nr... /20. w sprawie warunków odpłatności za studia Umowa Nr... /20. w sprawie warunków odpłatności za studia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33/2012 Rektora PO pomiędzy: W dniu 20.r. 1. Politechniką Opolską z siedzibą w Opolu, 45-758 Opole, ul. Prószkowska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 5/2014/2015 z dnia 28 października 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 5/2014/2015 z dnia 28 października 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 5/2014/2015 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów umów regulujących warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych

Bardziej szczegółowo

2) opłatę w trzech częściach: a) za semestr zimowy: do 15 października pierwsza część, do 15 listopada druga część, do 15 grudnia trzecia część,

2) opłatę w trzech częściach: a) za semestr zimowy: do 15 października pierwsza część, do 15 listopada druga część, do 15 grudnia trzecia część, Uchwała nr 328 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 142 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2013 r.

Załącznik do uchwały nr 142 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2013 r. Załącznik do uchwały nr 142 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2013 r. Uchwała nr 145 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zasad pobierania

Bardziej szczegółowo

O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH

O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH Załącznik nr 5 do uchwały Nr 104/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. UMOWA Nr /.. O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 57/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2011 roku

Zarządzenie nr 57/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2011 roku Zarządzenie nr 57/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r.

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach w Uniwersytecie Wrocławskim Wprowadza się do stosowania

Bardziej szczegółowo

6. Opłatę obowiązany jest wnosić każdy słuchacz studiów lub kursu z zastrzeżeniem ust. 5.

6. Opłatę obowiązany jest wnosić każdy słuchacz studiów lub kursu z zastrzeżeniem ust. 5. Uchwała nr 156 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... /20. o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych zawarta w dniu 20.r.

Umowa nr... /20. o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych zawarta w dniu 20.r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 338 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 24.06.2015 r. Umowa nr... /20. o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych zawarta w dniu 20.r. pomiędzy: Politechniką

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW STACJONARNYCH)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW STACJONARNYCH) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 87/13-14 Senatu APS z dnia 17 września 2014 r. UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW STACJONARNYCH) zawarta w dniu... roku pomiędzy: Akademią

Bardziej szczegółowo

W z ó r. Umowa nr o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

W z ó r. Umowa nr o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 74/2009. Rektora WUM z dnia 16.10.2009r. Załącznik 1 do zarządzenia Nr 4 Rektora WUM z dnia 9.01.2009 r. W z ó r Umowa nr o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 30/12-13 Senatu APS z dnia 20 marca 2013 r. UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) zawarta w dniu... roku pomiędzy: Akademią

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do uchwały nr 75/VI/2015 Senatu UJ z 24 czerwca 2015 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Załącznik nr 3 do uchwały nr 75/VI/2015 Senatu UJ z 24 czerwca 2015 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Załącznik nr 3 do uchwały nr 75/VI/2015 Senatu UJ z 24 czerwca 2015 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów prowadzonych w języku obcym dla

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... /20. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych zawarta w dniu 20.r.

Umowa Nr... /20. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych zawarta w dniu 20.r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 44/2013 Rektora PO Umowa Nr... /20. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych zawarta w dniu 20.r. pomiędzy: 1. Politechniką Opolską z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-25/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 21 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr R-25/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 21 maja 2007 r. Projekt Zarządzenie Nr R-25/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 21 maja 2007 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-25/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 2 do uchwały nr 75/VI/2015 Senatu UJ z 24 czerwca 2015 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 171/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 171/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 171/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie określenia wzorów umów regulujących warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 27 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 września 2012 r.

Załącznik do uchwały nr 27 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 września 2012 r. Załącznik do uchwały nr 27 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 września 2012 r. Uchwała nr 157 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... /20. o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych zawarta w dniu 20.r.

Umowa nr... /20. o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych zawarta w dniu 20.r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 246 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 07.09.2018 r. Umowa nr... /20. o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych zawarta w dniu 20.r. pomiędzy: Politechniką

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 127/2015. prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz Rektor PUM Przewodniczący Senatu

Uchwała Nr 127/2015. prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz Rektor PUM Przewodniczący Senatu Uchwała Nr 127/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 123/2014 dotyczącej ustalenia wzorów umów określających warunki pobierania

Bardziej szczegółowo

(tekst jednolity) 2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2 uczelnia pobiera w przypadku:

(tekst jednolity) 2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2 uczelnia pobiera w przypadku: Załącznik nr 2 do uchwały nr 329 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 września 2014 r. Uchwała nr 157 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Umowa nr o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Umowa zawarta w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2012 roku

Zarządzenie Nr 106/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2012 roku Zarządzenie Nr 106/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów o świadczenie usług edukacyjnych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-47/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr R-47/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr R-47/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia doktoranckie w Politechnice Lubelskiej i za świadczone usługi edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, reprezentowana przez: Dyrektora Instytutu p,zwana dalej Uczelnią, oraz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, reprezentowana przez: Dyrektora Instytutu p,zwana dalej Uczelnią, oraz Załącznik 1 do Uchwały Nr 39/2014 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku UMOWA NR o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 20/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r.

Uchwała Nr 20/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r. Uchwała Nr 20/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... /20. o świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych zawarta w dniu 20.r.

Umowa nr... /20. o świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych zawarta w dniu 20.r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 246 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 07.09.2018 r. Umowa nr... /20. o świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych zawarta w dniu 20.r. pomiędzy: Politechniką

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE ANEKS DO UMOWY O WARUNKACH PŁATNOŚCI

WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE ANEKS DO UMOWY O WARUNKACH PŁATNOŚCI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Kanclerza WSR w Warszawie z dnia 29.12.2011 r. WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE ANEKS DO UMOWY O WARUNKACH PŁATNOŚCI ANEKS do umowy nr... /. o warunkach odpłatności

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem niestacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem niestacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 1 do uchwały nr 75/VI/2015 Senatu UJ z 24 czerwca 2015 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem niestacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 104/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr 104/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA Nr 104/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM NA RZECZ STUDENTA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM NA RZECZ STUDENTA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Załącznik nr 2 do uchwały nr 380 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 22 września 2014 r. w sprawie: wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Łódzkim. UMOWA O

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 65/2014 z dnia 29 września 2014 r. Rektora WSPiA w Przemyślu W Z Ó R UMOWA o warunkach odpłatności za jednolite studia magisterskie kierunek prawo oraz studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

podająca/y adres do korespondencji..., posiadającą/cym numer ewidencyjny PESEL..., nr albumu..., zwaną/zwanym w treści umowy Studentem

podająca/y adres do korespondencji..., posiadającą/cym numer ewidencyjny PESEL..., nr albumu..., zwaną/zwanym w treści umowy Studentem Załącznik nr 2 do Uchwały nr 387/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 30 października 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat, określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem

Bardziej szczegółowo

Instytut:. kierunek studiów:

Instytut:. kierunek studiów: Umowa o warunkach odpłatności za stacjonarne studia pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda f. Szczepanika w Suwałkach Instytut:. kierunek studiów: Umowa zawarta w Suwałkach,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach odpłatności za stacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach odpłatności za stacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 74 Rektora UJ z 8 lipca 2014 r. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach odpłatności za stacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Umowa zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 87/13-14 Senatu APS z dnia 17 września 2014 r. UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) zawarta w dniu... roku pomiędzy: Akademią

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy, o którym mowa w 1, stosuje się do umów zawartych po wejściu w życie niniejszego zarządzenia. 3

Wzór umowy, o którym mowa w 1, stosuje się do umów zawartych po wejściu w życie niniejszego zarządzenia. 3 75.0200.71.2017 Zarządzenie nr 81 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 lipca 2017 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lipca 2015 roku w sprawie wzorów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, reprezentowana przez: Dyrektora Instytutu p, zwana dalej Uczelnią, oraz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, reprezentowana przez: Dyrektora Instytutu p, zwana dalej Uczelnią, oraz Załącznik 2 do Uchwały Nr 39/2014 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku UMOWA NR o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty z usługi edukacyjne: 1 Definicje umowne

Indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty z usługi edukacyjne: 1 Definicje umowne Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57 Rektora UJ z 11 lipca 2016 r. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności

Bardziej szczegółowo

WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH ORAZ ZASADACH AFILIACJI PUBLIKACJI STUDENTA

WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH ORAZ ZASADACH AFILIACJI PUBLIKACJI STUDENTA Załącznik nr 4 do uchwały Nr 85/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. UMOWA Nr.../... O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH ORAZ ZASADACH AFILIACJI

Bardziej szczegółowo

Umowa o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia wyższe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej Umowa zawarta w dniu 01.10.2011 r.

Umowa o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia wyższe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej Umowa zawarta w dniu 01.10.2011 r. Umowa o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia wyższe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej Umowa zawarta w dniu 01.10.2011 r. pomiędzy Stronami: Panią/Panem.. nr albumu legitymującym się dowodem

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 39 Rektora AM z dnia 01.10.2012r UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie

Bardziej szczegółowo

drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie zawartych ze studentami, którzy

drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie zawartych ze studentami, którzy DO-0130/97/2012 Zarządzenie nr 97 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 października 2012 roku w sprawie: wprowadzenia wzorów aneksów do umów o warunkach odpłatności za stacjonarne studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/2014/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 2 października 2014 r.

Uchwała Nr 36/2014/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 2 października 2014 r. Uchwała Nr 36/2014/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 87 Rektora UJ z 17 lipca 2015 r. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór)

Umowa nr... o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74 Rektora UJ z 8 lipca 2014 r. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Umowa nr... o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim (wzór) Umowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na stacjonarnych studiach doktoranckich

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na stacjonarnych studiach doktoranckich UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na stacjonarnych studiach doktoranckich W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie usług edukacyjnych, której stronami są: Akademia Morska

Bardziej szczegółowo

Wzory umów, o których mowa w 1 mają zastosowanie do umów zawieranych ze studentami po wejściu w życie niniejszego zarządzenia.

Wzory umów, o których mowa w 1 mają zastosowanie do umów zawieranych ze studentami po wejściu w życie niniejszego zarządzenia. ZARZĄDZENIE NR 39/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia oraz za świadczone

Bardziej szczegółowo

1 Definicje umowne. 3 Oświadczenia Stron

1 Definicje umowne. 3 Oświadczenia Stron Umowa o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne drugiego stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej zawarta w Warszawie pomiędzy: Panią/Panem (imię i nazwisko), nr albumu..,pesel..., podającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie usług edukacyjnych, której stronami są: Akademia Morska w Gdyni przy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 53 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 lipca 2018 roku

Zarządzenie nr 53 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 lipca 2018 roku 75.0200.50.2018 Zarządzenie nr 53 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 lipca 2018 roku w sprawie: wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia doktoranckie dla cudzoziemców odbywających studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... (przypisany studentowi numer albumu) O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA NIESTACJONARNE LUB USŁUGI EDUKACYJNE

UMOWA NR... (przypisany studentowi numer albumu) O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA NIESTACJONARNE LUB USŁUGI EDUKACYJNE PWSZ - ZAŁĄCZNIK NR 2 UMOWA NR... (przypisany studentowi numer albumu) O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA NIESTACJONARNE LUB USŁUGI EDUKACYJNE Umowę zawierają: 1. UCZELNIA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./20 o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych

UMOWA nr./20 o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych UMOWA nr./20 o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych zawarta w dniu. we Wrocławiu, pomiędzy: Zał. do ZW 89/2014 POLITECHNIKĄ WROCŁAWSKĄ, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Użyte w Umowie określenia oznaczają:

Użyte w Umowie określenia oznaczają: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10 /013 Rektora PW z dnia 1 marca 013 r. Załacznik nr 1a do zarządzenia nr 8/01 Rektora PW z dn. 3.01.01 r. Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia stacjonarne w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-47/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2012 r.

Zarządzenie Nr R-47/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2012 r. Zarządzenie Nr R-47/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2018. Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. z dnia roku

Zarządzenie Nr 3/2018. Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. z dnia roku Zarządzenie Nr 3/2018 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 24.05.2018 roku w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH STACJONARNYCH. a Panią:.., zam..., posiadającą nr PESEL, zwaną dalej Studentem.

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH STACJONARNYCH. a Panią:.., zam..., posiadającą nr PESEL, zwaną dalej Studentem. UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH STACJONARNYCH zawarta w Głogowie w dniu dd mm rr r. pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną przez: 1. Rektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... w sprawie świadczenia usług edukacyjnych, w tym warunków odpłatności za naukę na studiach wyższych z dnia... roku

UMOWA NR... w sprawie świadczenia usług edukacyjnych, w tym warunków odpłatności za naukę na studiach wyższych z dnia... roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr R/Z.0201-70/2019 UMOWA NR... w sprawie świadczenia usług edukacyjnych, w tym warunków odpłatności za naukę na studiach wyższych z dnia... roku Strony umowy : 1.

Bardziej szczegółowo

PWSZ -... ZAŁĄCZNIK NR 1. UMOWA NR... (przypisany studentowi numer albumu) O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA STACJONARNE LUB USŁUGI EDUKACYJNE

PWSZ -... ZAŁĄCZNIK NR 1. UMOWA NR... (przypisany studentowi numer albumu) O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA STACJONARNE LUB USŁUGI EDUKACYJNE PWSZ -... ZAŁĄCZNIK NR 1 UMOWA NR... (przypisany studentowi numer albumu) O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA STACJONARNE LUB USŁUGI EDUKACYJNE Studia są współfinasowane przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 33/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 17 lipca 2012 roku

Zarządzenie nr 33/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 17 lipca 2012 roku Zarządzenie nr 33/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie: wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne i studia niestacjonarne zaoczne

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach wnoszenia opłat za studia niestacjonarne

Umowa nr... o warunkach wnoszenia opłat za studia niestacjonarne Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII 19.10/14 z dnia 24 września 2014 r. Umowa nr... o warunkach wnoszenia opłat za studia niestacjonarne Umowa zawarta w Lublinie w dniu... pomiędzy: Panem/Panią Imię i nazwisko:...

Bardziej szczegółowo

1 Definicje umowne. 3 Oświadczenia Stron

1 Definicje umowne. 3 Oświadczenia Stron Umowa o warunkach odpłatności za studia stacjonarne pierwszego stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej zawarta w Warszawie pomiędzy: Panią/Panem (imię i nazwisko), nr albumu..,pesel..., podającym do

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych nr

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych nr Umowa o świadczenie usług edukacyjnych nr zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy: Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa zwaną dalej Akademią lub Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2017 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2017 r. UCHWAŁA NR R.0000.62.2017 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr R.0000.34.2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 maja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 286/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 286/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2015 r. Uchwała nr 286/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 196/2014 Senatu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone

Bardziej szczegółowo

NINIEJSZY WZÓR UMOWY ZAMIESZCZONO NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI: W DNIU 28 CZERWCA 2016 ROKU

NINIEJSZY WZÓR UMOWY ZAMIESZCZONO NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI:  W DNIU 28 CZERWCA 2016 ROKU Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Rektora Nr R/Z.0201-42/2014 NINIEJSZY WZÓR UMOWY ZAMIESZCZONO NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI: www.up.krakow.pl W DNIU 28 CZERWCA 2016 ROKU UMOWA NR... o warunkach odpłatności

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy Stronami:

Umowa zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy Stronami: Załącznik nr 1 do uchwały nr 82/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 26 listopada 2015 r.. pieczęć Uczelni Umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na niestacjonarnych studiach doktoranckich

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na niestacjonarnych studiach doktoranckich UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na niestacjonarnych studiach doktoranckich W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie usług edukacyjnych, której stronami są: Akademia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2018. Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. z dnia roku

Zarządzenie Nr 3/2018. Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. z dnia roku Zarządzenie Nr 3/2018 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 24.05.2018 roku w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR R.0000.79.2016 U UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach wspólnych

Bardziej szczegółowo

nazwa kierunku: nr kolejny kierunku: nazwa wydziału prowadzącego kierunek: .../.../..

nazwa kierunku: nr kolejny kierunku: nazwa wydziału prowadzącego kierunek: .../.../.. PWSZ - ZAŁĄCZNIK NR 1 UMOWA NR... (przypisany studentowi numer albumu) O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA NIESTACJONARNE ORAZ ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 47 / 2009

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 47 / 2009 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 47 / 2009 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2009/2010 Na podstawie art. 99 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 34/2009 REKTORA - KOMENDANTA WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH

ZARZĄDZENIE Nr 34/2009 REKTORA - KOMENDANTA WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH ZARZĄDZENIE Nr 34/2009 REKTORA - KOMENDANTA WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi dydaktyczne, wydanie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Uchwały Nr 1162/05/V/2016 Senatu ATH z dnia 24 maja 2016 r.

Załącznik nr 4 Uchwały Nr 1162/05/V/2016 Senatu ATH z dnia 24 maja 2016 r. Załącznik nr 4 Uchwały Nr 1162/05/V/2016 Senatu ATH z dnia 24 maja 2016 r. Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku obcym w Akademii Techniczno-

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA - NIESTACJONARNYCH

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA - NIESTACJONARNYCH UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 11/I/2017 NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA - NIESTACJONARNYCH zawarta w Głogowie w dniu dd mm rr r. pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... /20. o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych zawarta w dniu 20.r.

Umowa nr... /20. o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych zawarta w dniu 20.r. Załącznik nr 3 do uchwały nr 246 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 07.09.2018 r. Umowa nr... /20. o świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych zawarta w dniu 20.r. pomiędzy: Politechniką

Bardziej szczegółowo

NINIEJSZY WZÓR UMOWY ZAMIESZCZONO NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI: W DNIU 30 CZERWCA 2017 ROKU

NINIEJSZY WZÓR UMOWY ZAMIESZCZONO NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI:  W DNIU 30 CZERWCA 2017 ROKU NINIEJSZY WZÓR UMOWY ZAMIESZCZONO NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI: www.up.krakow.pl W DNIU 30 CZERWCA 2017 ROKU UMOWA NR w sprawie świadczenia usług edukacyjnych, w tym warunkach odpłatności za naukę na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/2013

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia oraz za świadczone

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie usług edukacyjnych, której stronami są: Akademia Morska w Gdyni przy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 196/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 r.

Uchwała nr 196/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 r. Uchwała nr 196/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów,

Bardziej szczegółowo

NINIEJSZY WZÓR UMOWY ZAMIESZCZONO NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI: W DNIU 28 CZERWCA 2016 ROKU

NINIEJSZY WZÓR UMOWY ZAMIESZCZONO NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI:  W DNIU 28 CZERWCA 2016 ROKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr R/Z.0201-42/2014 NINIEJSZY WZÓR UMOWY ZAMIESZCZONO NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI: www.up.krakow.pl W DNIU 28 CZERWCA 2016 ROKU UMOWA NR W SPRAWIE ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 60/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 60/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 60/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku (wzór) Umowa o warunkach odpłatności za studia i świadczone usługi edukacyjne na studiach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE NR..

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE NR.. Załącznik do zarządzenia nr 166 Rektora UŁ z dnia 02.09.2013 r. UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE NR.. zawarta w dniu...pomiędzy UNIWERSYTETEM ŁÓDZKIM, ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 47/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. ... pieczęć Uczelni

Załącznik nr 2 do uchwały nr 47/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. ... pieczęć Uczelni Załącznik nr 2 do uchwały nr 47/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 30 czerwca 2016 r.. pieczęć Uczelni Umowa o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za świadczone

Bardziej szczegółowo