Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto"

Transkrypt

1 Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto << 1 zawarty w dniu..r. pomiędzy BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień r. wynosi złotych, zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: >> << 2 zawarty pomiędzy BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień r. wynosi złotych, zwanym dalej Bankiem>> a Panem / Panią Imię i nazwisko: Adres zamieszkania: PESEL / Paszport (seria i nr) 3 : Imię i nazwisko: Adres zamieszkania: PESEL / Paszport (seria i nr): << 4 zwanym dalej Kredytobiorcą >> / <<zwanymi dalej łącznie Kredytobiorcą >> 1 1. << 5 Na podstawie Wniosku Kredytobiorcy z dnia #data złożenia wniosku# oraz niniejszego Aneksu do Umowy Kredytu (dalej zwanego Aneksem), a także Otwartej Umowy Produktowej zawartej z #Imię i nazwisko I Kredytobiorcy#, w dniu #data zawarcia umowy ramowej przez I Kredytobiorcę#, zawartej z #Imię i nazwisko II Kredytobiorcy# w dniu #data zawarcia umowy ramowej przez II Kredytobiorcę# Bank podwyższa o #kwota o jaką kredyt zostanie podwyższony# zł kwotę Kredytu odnawialnego udzielonego w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym o numerze #nr rachunku, w którym kredyt odnawialny został udzielony#.>> << 6 Na podstawie Wniosku Kredytobiorcy z dnia #data złożenia wniosku# oraz niniejszego Aneksu do Umowy Kredytu (dalej zwanego Aneksem) Bank podwyższa o #kwota o jaką kredyt zostanie podwyższony# zł kwotę Kredytu odnawialnego udzielonego w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym o numerze #nr rachunku, w którym kredyt odnawialny został udzielony#.>> 2. Kwota Kredytu po podwyższeniu wynosi #wysokość kredytu po podwyższeniu limitu# zł. << 7 Całkowita kwota Kredytu po podwyższeniu wynosi #całkowita kwota kredytu po podwyższeniu limitu wyliczona zgodnie z założeniami do UKK# >> zł 3. Bank dokona podwyższenia kwoty Kredytu, o której mowa w ust. 1, w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Aneksu. Informacja o podwyższeniu kwoty Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości , wiadomości SMS bądź pisemnie Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która wynosi #wysokość oprocentowania nominalnego# % w stosunku rocznym. 2. Wysokość zmiennej stopy procentowej ustalona została jako suma stałej marży Banku wynoszącej #wysokość marży Banku# p.p. i zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku, wynoszącej #wysokość WIBOR1M# % z dnia #dzień ustalenia stawki WIBOR1M#, ustalanej w trybie opisanym w ust Bank na koniec każdego miesiąca dokonuje sprawdzenia stawki referencyjnej WIBOR 1M ogłaszanej przedostatniego dnia roboczego tego miesiąca i porównuje ją ze stawką bazową obowiązującą w Banku w dniu sprawdzenia. Bank dokonuje zmiany wysokości obowiązującej w Banku stawki bazowej 1 Stosowane w przypadku zawarcia aneksu w formie pisemnej 2 Stosowane w przypadku zawarcia aneksu w formie elektronicznej 3 Seria i nr paszportu występują wyłącznie w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL 4 Wybrać właściwą formę w zależności od liczby kredytobiorców 5 Stosowane jeśli wszyscy kredytobiorcy zawarli z Bankiem OUP 6 Stosowane jeśli choć jeden z kredytobiorców nie ma zawartej z Bankiem OUP 7 Występuje w przypadku aneksu do umowy kredytu zawartej od Strona 1 z 6 parafa Kredytobiorcy/ ów!

2 w przypadku, gdy stawka referencyjna będzie wyższa albo niższa o co najmniej 0,15 p.p. od stawki bazowej obowiązującej w Banku. W przypadku, gdy wartość stawki referencyjnej przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Bank przyjmie jako stawkę bazową obowiązującą w Banku stawkę bazową w wysokości 0,00%. Informacja o stawce bazowej obowiązującej w Banku jest publikowana na stronie internetowej Banku. 4. Zmiana stawki bazowej obowiązującej w Banku oraz zmiana wysokości oprocentowania Kredytu wynikająca ze zmiany stawki bazowej nastąpi piętnastego dnia roboczego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu dokonania sprawdzenia stawki referencyjnej. 5. O zmianie wysokości oprocentowania Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę przed jej dokonaniem za pośrednictwem strony internetowej Banku, komunikatu w serwisie transakcyjnym Banku, dostępnego poprzez stronę internetową Banku bądź poczty elektronicznej oraz dodatkowo informacja będzie dostępna za pośrednictwem mlinii. Informacja o oprocentowaniu Kredytu zamieszczana jest także na wyciągu do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w którym Kredyt jest udzielony. 6. Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu. 8 3 <<W związku z zawarciem Aneksu zmianie ulegają rzeczywista roczna stopa oprocentowania Kredytu oraz całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę i wynoszą odpowiednio: 1. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania Kredytu wynosi #wysokość RRSO# %. Obliczona została zgodnie ze wzorem matematycznym wskazanym w załączniku nr 4 do Ustawy z 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim, przy przyjęciu założeń zawartych w pkt. 4 ust. 8 powyższego załącznika. 2. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi #wysokość całkowitej kwoty do zapłaty# zł. Obliczona została w oparciu o założenia, o których mowa w ust Realna rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę mogą się różnić od wskazanych w niniejszym paragrafie gdyż ich wysokość zależy od faktycznej kwoty i okresu wykorzystywania Kredytu, obowiązujących w okresie kredytowania stóp procentowych, prowizji, opłat i innych kosztów związanych z Umową Kredytu, której Aneks dotyczy.>> 4 W celu zabezpieczenia terminowej spłaty Kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się do dokonywania regularnych, tj. przynajmniej raz w miesiącu wpłat na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, w którym Kredyt jest udzielony lub na rachunki emax, emax plus należące do Kredytobiorcy, w wysokości nie niższej niż 10% kwoty Kredytu określonej w 1 ust << 10 Kredytobiorca oświadcza, że w zakresie roszczeń Banku z tytułu Umowy Kredytu zmienionej Aneksem, w trybie określonym w art. 97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe dobrowolnie poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i upoważnia Bank do: 1) wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty zadłużenia nie wyższej niż #200% kwoty kredytu po zmianie limitu# zł (słownie: #wartość BTE słownie#) obejmującej kwotę długu głównego wraz z odsetkami, 2) wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu najpóźniej w terminie trzech lat od dnia rozwiązania Umowy Kredytu, której Aneks dotyczy. 2. Od dnia następującego po dniu wystawienia przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego/wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności Banku z tytułu Umowy Kredytu zmienionej Aneksem, Bank ma prawo pobierać odsetki ustawowe od całej kwoty zadłużenia.>> 1. << 11 Kredytobiorca oświadcza, że w zakresie roszczeń Banku z tytułu Umowy Kredytu zmienionej Aneksem a także w przypadku niezwrócenia przez Kredytobiorcę Bankowi w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Aneksu kwoty podwyższającej kwotę Kredytu wraz z odsetkami obliczonymi za okres od dnia podwyższenia Kredytu do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Aneksu, w trybie określonym w art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe dobrowolnie poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i upoważnia Bank do: 1) wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty zadłużenia nie wyższej niż #200% kwoty kredytu po zmianie limitu# zł (słownie: #wartość BTE słownie#) obejmującej kwotę długu głównego wraz z odsetkami, 2) wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu najpóźniej w terminie trzech lat od dnia rozwiązania Umowy Kredytu, której Aneks dotyczy. 2. Od dnia następującego po dniu wystawienia przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego/wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności Banku z tytułu Umowy Kredytu zmienionej Aneksem, Bank ma prawo pobierać odsetki ustawowe od całej kwoty zadłużenia.>> Występuje w przypadku aneksu do umowy kredytu zawartej od Paragraf otrzymuje różne brzmienie w zależności od daty zawarcia umowy kredytu 10 Występuje w przypadku aneksu do umowy kredytu zawartej do Występuje w przypadku aneksu do umowy kredytu zawartej od Paragraf otrzymuje różne brzmienie w zależności od daty zawarcia umowy kredytu Strona 2 z 6 parafa Kredytobiorcy/ ów!

3 1. << 13 Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2001 r., o kredycie konsumenckim Kredytobiorca ma prawo odstąpić od Aneksu bez podania przyczyny, w terminie 10 dni, licząc od dnia jego zawarcia. Odstąpienie jest skuteczne, jeżeli Kredytobiorca złoży w Banku pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Aneksu przed upływem terminu, o którym mowa powyżej. Skuteczne odstąpienie od Aneksu oznacza, że traktuje się go jako niezawarty a świadczenia stron podlegają rozliczeniu i zwrotowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. W przypadku Kredytu udzielonego więcej niż jednemu Kredytobiorcy, każdy z nich jest uprawniony do samodzielnego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Aneksu, ze skutkiem dla pozostałych Kredytobiorców.>> 1. << 14 Na podstawie Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Kredytobiorca ma prawo odstąpić od Aneksu bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, licząc od dnia jego zawarcia. Termin do odstąpienia od Aneksu jest zachowany, jeżeli Kredytobiorca przed jego upływem wyśle na adres korespondencyjny wskazany we wzorze oświadczenia o odstąpieniu od Aneksu lub formularzu informacyjnym dotyczącym Kredytu konsumenckiego pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Aneksu. Skuteczne odstąpienie od Aneksu oznacza, że traktuje się go jako niezawarty a świadczenia stron podlegają rozliczeniu i zwrotowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Kredytobiorca niezwłocznie zwraca do Banku kwotę podwyższającą kwotę Kredytu wraz z odsetkami, w wysokości wyliczonej według uzgodnionej stopy oprocentowania wskazanej w Aneksie za okres od dnia podwyższenia Kredytu do dnia jego spłaty, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Aneksu. 3. W przypadku Kredytu udzielonego więcej niż jednemu Kredytobiorcy, każdy z nich jest uprawniony do samodzielnego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Aneksu ze skutkiem dla pozostałych Kredytobiorców. 4. Wysokość odsetek, o których mowa w ust. 2 liczona od dnia podwyższenia Kredytu do dnia jego spłaty, przyjmując założenia, o których mowa w 3 ust. 1 wynosi..zł w stosunku dziennym.>> << W zw. z zawarciem Aneksu na odległość, na podstawie art. 16c Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kredytobiorca ma prawo odstąpić od Aneksu bez podania przyczyny w terminie 14 dni, licząc od dnia jego zawarcia lub od dnia otrzymania potwierdzenia jego zawarcia jeżeli jest to termin późniejszy. Odstąpienie jest skuteczne, jeżeli Kredytobiorca wyśle pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Aneksu przed upływem terminu, o którym mowa powyżej. Skuteczne odstąpienie od Aneksu oznacza, że traktuje się go jako niezawarty a świadczenia stron podlegają rozliczeniu i zwrotowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. W przypadku Kredytu udzielonego więcej niż jednemu Kredytobiorcy, każdy z nich jest uprawniony do samodzielnego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Aneksu, ze skutkiem dla pozostałych Kredytobiorców. >> 8 1. Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem Aneksu << 16 zostały mu doręczone w formie pisemnej>> / <<zostały mu udostępnione w formie elektronicznej w sposób umożliwiający ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności>> wszystkie informacje istotne dla oceny ryzyka i kosztów związanych z zawarciem Aneksu do Umowy Kredytu, został poinformowany o ponoszeniu ryzyka zmiany stopy procentowej polegającego na tym, że w wyniku niekorzystnej zmiany stopy procentowej mogą ulec zwiększeniu: wartość zaciągniętego zobowiązania oraz koszty obsługi Kredytu. Kredytobiorca oświadcza również, że informacje wskazane powyżej zostały mu przedstawione w postaci symulacji. 2. Kredytobiorca oświadcza, że wraz z Aneksem otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od Aneksu. Oświadczenie może być złożone wg innego wzorca, niż dostarczony przez Bank. 3. << 17 Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem Aneksu został poinformowany o możliwości otrzymania wyjaśnień dotyczących przekazanych mu przed zawarciem Aneksu informacji oraz postanowień Aneksu w sposób umożliwiający podjęcie decyzji dotyczącej zawarcia Aneksu.>> 4. Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem Aneksu otrzymał formularz informacyjny dotyczący Kredytu konsumenckiego oraz został poinformowany przez Bank o prawie otrzymania bezpłatnego projektu Aneksu.>> 5. << 18 Bank oświadcza, że Aneks został zawarty przy udziale pośrednika kredytowego #wpisać nazwę pośrednika kredytowego# z siedzibą w #wpisać adres siedziby pośrednika kredytowego#. Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem Aneksu otrzymał od pośrednika kredytowego, o którym mowa powyższej, informacje określone w art.7 ust. 4 i 5 oraz w art. 28 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.>> 6. << 19 Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany, iż Bank w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Kredytu oraz w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych, może przekazać jego dane osobowe do: 13 Występuje w przypadku aneksu do umowy kredytu zawartej do i kwota udzielonego kredytu była mniejsza bądź równa zł 14 Występuje w przypadku aneksu do umowy kredytu zawartej od Występuje w przypadku aneksu do umowy kredytu zawartej do i aneks zawierany jest na odległość 16 Wybrać właściwe 17 Ust. 3, 4 występują w przypadku aneksu do umowy kredytu zawartej od Występuje w przypadku aneksu do umowy kredytu zawartej od i w zawarciu aneksu uczestniczy pośrednik kredytowy 19 Ust. 6 i 7 występuje jeśli aneks nie będzie zawierał karty oświadczeń kredytobiorcy Strona 3 z 6 parafa Kredytobiorcy/ ów!

4 - Systemu Bankowy Rejestr bazy danych, której administratorem danych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, adres Biura Obsługi Klienta ul. Postępu 17a, Warszawa, - innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w Ustawie prawo bankowe. 7. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany iż Bank jako administrator danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, będzie przetwarzał dotyczące Kredytobiorcy dane osobowe w bankowym zbiorze danych w celu wykonywania czynności bankowych, których jest stroną, o dobrowolności podania danych, prawie dostępu do nich oraz ich poprawiania, prawie zgłaszania sprzeciwu na marketing bezpośredni własnych produktów i usług Banku.>> 9 1. Z tytułu podwyższenia kwoty Kredytu Kredytobiorca zapłaci Bankowi prowizję za podwyższenie kwoty Kredytu w wysokości #wysokość prowizji# % kwoty podwyższenia tj. #wysokość prowizji kwotowa# zł. Prowizja pobierana jest w dniu podwyższenia kwoty Kredytu, ze środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościoworozliczeniowym, w którym Kredyt jest udzielony lub zwiększa kwotę wykorzystanego Kredytu. 2. << 20 Następnego dnia po dniu zawarcia Aneksu Bank naliczy i pobierze odsetki należne Bankowi za okres od dnia ostatniej spłaty odsetek do dnia zawarcia Aneksu.>> 3. Prowizja podlega zwrotowi w przypadkach przewidzianych przepisami prawa Za czynności związane z udzieleniem i obsługą Kredytu Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą Prowizji i Opłat Bankowych mbanku dla osób fizycznych. 2. Wysokość prowizji za każdorazowe odnowienie Kredytu (przedłużenie okresu obowiązywania Umowy Kredytu) określana jest w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mbanku dla osób fizycznych. Prowizja ta pobierana jest w pierwszym dniu odnowienia Kredytu, ze środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, w którym Kredyt jest udzielony lub zwiększa kwotę wykorzystanego Kredytu. Na dzień zawarcia Aneksu prowizja za odnowienie Kredytu wynosi #wpisać aktualną % wysokość prowizji za odnowienie kredytu# % wysokości limitu Kredytu, nie mniej niż # wpisać aktualną kwotową wysokość prowizji za odnowienie kredytu# zł. 3. Prowizje podlegają zwrotowi w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 4. Wysokość prowizji i opłat może ulegać zmianie zgodnie z ust. 5, jeżeli zmiana ta zaistnieje przed terminem jej płatności. 5. Zmiany wysokości opłat i prowizji mogą nastąpić w przypadku zmiany co najmniej jednego z parametrów rynkowych takich jak: 1) zmiany warunków cenowych na rynku międzybankowym, 2) polityki finansowej Banku, 3) poziomu ponoszonych przez Bank kosztów, wysokości opłat i prowizji pobieranych przez inne banki oraz w zakresie wynikającym ze zmiany tych parametrów. 6. Informacja o zmianach zostanie przekazana Kredytobiorcy w formie elektronicznej za pośrednictwem komunikatu na stronie internetowej Banku, komunikatu w serwisie transakcyjnym Banku, poczty elektronicznej lub pisemnie wraz z podaniem daty ich wejścia w życie. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o powyższej zmianie, Kredytobiorca uprawniony będzie do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Kredytu w trybie i ze skutkami określonymi w Umowie Kredytu. Jeżeli Kredytobiorca nie dokona wypowiedzenia Umowy Kredytu w określonym terminie, przyjmuje się, iż Kredytobiorca wyraża zgodę na zmiany. W takim wypadku obowiązują one od dnia wejścia w życie W zakresie nieuregulowanym w Aneksie zastosowanie mają postanowienia Umowy Kredytu oraz stanowiące integralną część Aneksu: 1). Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w mbanku, 2). Warunki udzielenia kredytu odnawialnego, 3). Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych mbanku dla osób fizycznych 4). Tabele stóp procentowych mbanku dla osób fizycznych 5). Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w mbanku. 2. Bank oświadcza, że posługuje się dokumentami wymienionymi w ust. 1 w postaci elektronicznej, które są udostępniane za pośrednictwem strony internetowej Banku oraz poczty elektronicznej Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem Aneksu zostały mu udostępnione w sposób umożliwiający ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności dokumenty o których mowa w ust. 1. Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości i stosowania ich treść oraz uznaje ich wiążący charakter. 4. Pozostałe postanowienia Umowy Kredytu pozostają bez zmian. 5. << 21 Integralną część Aneksu stanowi również Karta oświadczeń Kredytobiorcy. Oświadczenia zawarte w Karcie oświadczeń Kredytobiorcy, są skuteczne również w stosunku do innych umów zawieranych z Bankiem w przypadkach w niej określonych.>> Występuje jeśli zawarcie aneksu związane jest ze zmianą taryfy dla rachunku, w którym kredyt jest udzielony 21 Występuje jeśli aneks zawierany będzie w formie pisemnej i choć jeden z kredytobiorców nie ma zawartej OUP Strona 4 z 6 parafa Kredytobiorcy/ ów!

5 Aneks został sporządzony w #liczba egzemplarzy aneksu# jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego z Kredytobiorców i jednym dla Banku. << 22 Karta oświadczeń Kredytobiorcy 1. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż Bank jako administrator danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, będzie przetwarzał dotyczące mnie dane osobowe w bankowym zbiorze danych w celu wykonywania czynności bankowych, których jestem stroną, o dobrowolności podania danych, prawie dostępu do nich oraz ich poprawiania, prawie zgłaszania sprzeciwu na marketing bezpośredni własnych produktów i usług Banku. 2. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż Bank w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Kredytu oraz w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych, może przekazać moje dane osobowe do: - Systemu Bankowy Rejestr bazy danych, której administratorem danych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, adres Biura Obsługi Klienta ul. Postępu 17a, Warszawa, - innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w Ustawie prawo bankowe. 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez podmioty z grupy kapitałowej BRE Banku SA, inne niż BRE Bank SA, moich danych osobowych w celach związanych z działalnością tych podmiotów, a w szczególności dotyczących promocji, marketingu usług oraz produktów własnych. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej BRE Banku, o których mowa powyżej jest dostępna na stronie internetowej Kredytobiorca TAK NIE 23 Współkredytobiorca TAK NIE Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Kredytobiorca TAK NIE 25 Współkredytobiorca TAK NIE 26 Warunkowe oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie Umów Kredytów zawieranych na podstawie Regulaminu udzielania Kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w mbanku. Oświadczam, że w zakresie roszczeń Banku wynikających z zawieranych na podstawie Regulaminu udzielania Kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w mbanku Umów Kredytów, a także w przypadku nie zwrócenia przez Kredytobiorcę Bankowi w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od takiej Umowy Kredytu kwoty udostępnionego mu przez Bank Kredytu wraz z odsetkami obliczonymi za okres od dnia jego wypłaty, tj. dnia postawienia do dyspozycji Kredytobiorcy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu, w trybie określonym w art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe dobrowolnie poddaję się egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i upoważniam Bank do: 1) wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty zadłużenia wskazanej w Umowie Kredytu, obejmującej kwotę długu głównego wraz z odsetkami, 2) wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu do kwoty zadłużenia wskazanej w Umowie Kredytu, najpóźniej w terminie trzech lat od dnia rozwiązania Umowy Kredytu. Powyższe warunkowe oświadczenie wchodzi w życie i staje się skuteczne w stosunku do Umów Kredytów zawieranych z Bankiem na podstawie Regulaminu udzielania Kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w mbanku, z dniem zawarcia każdej z tych Umów. Niniejsze warunkowe oświadczenie nie upoważnia Banku do dochodzenia na jego podstawie roszczeń Banku wynikających z umów dotyczących innych czynności bankowych. 27 Niniejszym zawieram Aneks do Umowy Kredytu Kredyt Odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ekonto oraz składam Kartę oświadczeń Kredytobiorcy.>>!. data, podpis Kredytobiorcy Data, podpis Kredytobiorcy! 22 Występuje jeśli aneks zawierany będzie w formie pisemnej i choć jeden z kredytobiorców nie ma zawartej z Bankiem OUP 23 uzupełnić zgodnie z oświadczeniem kredytobiorcy 24 uzupełnić zgodnie z oświadczeniem współkredytobiorcy 25 uzupełnić zgodnie z oświadczeniem kredytobiorcy 26 uzupełnić zgodnie z oświadczeniem współkredytobiorcy 27 Występuje jeśli aneks zawiera kartę oświadczeń kredytobiorcy Strona 5 z 6 parafa Kredytobiorcy/ ów!

6 ! 28 Wyrażam zgodę na zawarcie Aneksu do Umowy Kredytu, oraz potwierdzam dane i oświadczenia zawarte w Karcie Informacyjnej Małżonka złożonej wraz z wnioskiem o podwyższenie kwoty kredytu odnawialnego. Imię i nazwisko Małżonka: PESEL: _. Podpis Małżonka Kredytobiorcy pieczątka firmowa, pieczątka funkcyjna i podpis/y upoważnionego/ych pracownika/ów/ Wyjaśnienia 1/ Adres do korespondencji: mbank Bankowość Detaliczna BRE Banku S.A, Wydział Obsługi Klientów Skr..poczt Łódź 2 Oświadczenie o odstąpieniu od Aneksu do Umowy Kredytu nr...- Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ekonto Dane Kredytobiorcy/-ów Imię i Nazwisko: Nr PESEL:.. Seria i nr dokumentu tożsamości:. Adres zamieszkania:. niniejszym oświadczam, że odstępuję od Aneksu do Umowy Kredytu - Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ekonto z dnia.., udzielonego mi przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień r. wynosi złote, << 29 przy udziale.. z siedzibą w >> Poniesione przeze mnie koszty związane z zawartym z Bankiem Aneksem do Umowy Kredytu, od którego odstępuję proszę przesłać na rachunek bankowy nazwa Banku i numer rachunku.. data i podpis Kredytobiorcy/ów 28 Występuje jeśli do zawarcia aneksu konieczna jest zgoda małżonka Kredytobiorcy 29 występuje w przypadku aneksu do umowy kredytu zawartej od i aneks zawierany jest przy udziale pośrednika kredytowego Strona 6 z 6 parafa Kredytobiorcy/ ów!

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu odnawialnego udzielonego w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym #nazwa rachunku w którym kredyt jest udzielony#

Aneks do Umowy Kredytu odnawialnego udzielonego w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym #nazwa rachunku w którym kredyt jest udzielony# Aneks do Umowy Kredytu odnawialnego udzielonego w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym #nazwa rachunku w którym kredyt jest udzielony#

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY KREDYTU ODNAWIALNWEGO NR >>

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY KREDYTU ODNAWIALNWEGO NR >> 1 2 zawarta w dniu.. r. pomiędzy mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 Imię i nazwisko Adres korespondencyjny Dane Kredytobiorcy I : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Dane Kredytobiorcy II : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Potwierdzenie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer zawarta w dniu pomiędzy BRE Bankiem SA - mbankiem 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

mlinia: (42)

mlinia: (42) Imię i nazwisko Adres korespondencyjny W dniu pomiędzy BRE Bankiem SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

*UMOWA KREDYTU ODNAWIALNY KREDYT KONSUMPCYJNY NR **UMOWA KREDYTU ODNAWIALNEGO NR

*UMOWA KREDYTU ODNAWIALNY KREDYT KONSUMPCYJNY NR **UMOWA KREDYTU ODNAWIALNEGO NR Wzór umowy stosowany do zawarcia umowy w formie pisemnej oraz elektronicznej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego dla mbanku oraz mbanku dawnego MultiBanku. *oznacza że stosuje się go w przypadku mbanku

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o Kredyt odnawialny dla Klientów Private Banking. Parametry kredytu

Umowa nr o Kredyt odnawialny dla Klientów Private Banking. Parametry kredytu Umowa nr o Kredyt odnawialny dla Klientów Private Banking zawarta w dniu..r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III I.

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową symbol informacji podpowiada, że dana treść jest informacją pomocniczą zawierającą dodatkowe objaśnienie zapisów Umowy Kto

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Cenowy Hit I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Cenowy Hit I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Cenowy Hit 2013 I. Organizator Promocji 1. Promocja Cenowy Hit 2013, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Prowizja 0% za podwyższenie Kredytu Odnawialnego VIII

Regulamin Promocji Prowizja 0% za podwyższenie Kredytu Odnawialnego VIII Regulamin Promocji Prowizja 0% za podwyższenie Kredytu Odnawialnego VIII Regulamin Promocji Prowizja 0% za podwyższenie Kredytu Odnawialnego VIII I. Organizator Promocji 1. Promocja Prowizja 0% za podwyższenie

Bardziej szczegółowo

<<POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY KREDYTU ODNAWIALNWEGO nr >>

<<POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY KREDYTU ODNAWIALNWEGO nr >> 1 2 zawarta w dniu.. r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 14.03.2016 r. do 12.04.2016 r. 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa Regulamin promocji obniżka oprocentowania do 8,99% z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego 2014r. II Obowiązuje od 16.04.2014r. do 03.06.2014r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Umowa nr: a Panem/ Panią Dane Kredytobiorcy : Imię i nazwisko. Adres zameldowania PESEL/Paszport. zwanym dalej Kredytobiorcą, zostaje zawarta:

Umowa nr: a Panem/ Panią Dane Kredytobiorcy : Imię i nazwisko. Adres zameldowania PESEL/Paszport. zwanym dalej Kredytobiorcą, zostaje zawarta: Imię i nazwisko Adres korespondencyjny W dniu pomiędzy BRE Bankiem SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową symbol informacji podpowiada, że dana treść jest informacją pomocniczą zawierającą dodatkowe objaśnienie zapisów Umowy Kto

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r.

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Kto zawiera Umowę i na jak długo? 1 Posiadacz Rachunku Bank 1. #imię/imiona# #nazwisko# adres zamieszkania: 2 /

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Tak nisko na tak długo 9,90% i 0% prowizji II. Obowiązuje od r. do r.

Regulamin promocji Tak nisko na tak długo 9,90% i 0% prowizji II. Obowiązuje od r. do r. Regulamin promocji Tak nisko na tak długo 9,90% i 0% prowizji II Obowiązuje od 17.09.2014 r. do 15.10.2014 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Tak nisko na tak długo 9,90% i 0% prowizji II, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt Odnawialny z obniżoną prowizją za udzielenie. Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji Kredyt Odnawialny z obniżoną prowizją za udzielenie. Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji Kredyt Odnawialny z obniżoną prowizją za udzielenie Obowiązuje od 04.08.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Kredyt odnawialny z obniżoną prowizją za udzielenie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r.

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Happy Time 2013 I. Organizator Promocji 1. Promocja Happy Time, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Kto zawiera Umowę i na jak długo? 1 Posiadacz Rachunku Bank 1. #imię/imiona# #nazwisko# adres zamieszkania: 2

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Kredyt gotówkowy dla serwisu Tablica.pl I. Organizator Promocji 1. Promocja Kredyt gotówkowy dla serwisu Tablica.pl, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego,

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym. Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym. Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym Obowiązuje od 01.07.2015 r. do 03.08.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Kredytu Kredyt Gotówkowy zawieranej w formie elektronicznej, trybie za pośrednictwem mlinii

Wzór Umowy Kredytu Kredyt Gotówkowy zawieranej w formie elektronicznej, trybie za pośrednictwem mlinii Umowa nr: wzór obowiązuje od 22.03.2011r. Wzór Umowy Kredytu Kredyt Gotówkowy zawieranej w formie elektronicznej, trybie za pośrednictwem mlinii Dane Kredytobiorcy : Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

mlinia: (42)

mlinia: (42) Dane Kredytobiorcy I : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Potwierdzenie udzielenia/ zmiany warunków udzielenia kredytu gotówkowego nr: Dane Kredytobiorcy II : Imie i nazwisko Adres zameldowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU mbank RATY NR #NR UMOWY KREDYTU# NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG

UMOWA KREDYTU mbank RATY NR #NR UMOWY KREDYTU# NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. UMOWA KREDYTU mbank RATY NR #NR UMOWY KREDYTU# NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Kontynuując proces zawarcia Umowy Kredytu Gotówkowego, przystępuję do przedstawienia Pani/Panu pozostałych postanowień Umowy Kredytu:

Kontynuując proces zawarcia Umowy Kredytu Gotówkowego, przystępuję do przedstawienia Pani/Panu pozostałych postanowień Umowy Kredytu: Umowa Kredytu Kredyt Gotówkowy nr I Część odczytywana przez operatora mlinii Parametry Kredytu: 1. Kwota kredytu gotówkowego złotych polskich. 2. Całkowita kwota kredytu złotych polskich. 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online I. Organizator Promocji 1. Promocja Prowizja 0% za udzielenie

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości  lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu - kredyt bezgotówkowy na zakup pojazdu nr

Umowa Kredytu - kredyt bezgotówkowy na zakup pojazdu nr Umowa Kredytu - kredyt bezgotówkowy na zakup pojazdu nr zawarta w dniu..r. pomiędzy BRE Bank SA 1/ mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta REGULAMIN PROMOCJI KREDYTU GOTÓWKOWEGO GOTÓWKA NA ŚWIĘTA I Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta, zwana dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

Umowa kredytu krótkoterminowego nr... Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..., NIP:..., kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO Nazwa Firmy.. Adres korespondencyjny Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO nr../. Zawarta dnia... pomiędzy BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej mbankiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI "Kredyt gotówkowy 10 000 zł na Wiosnę"

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt gotówkowy 10 000 zł na Wiosnę REGULAMIN PROMOCJI "Kredyt gotówkowy 10 000 zł na Wiosnę" I. Organizator 1. Promocja organizowana jest przez mbank BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej I. Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank S.A. mbank z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa zawarta w dniu #data zawarcia umowy# r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( aneksu ) z dnia w rachunku rozliczeniowym kredytu o nr ( rachunek rozliczeniowy kredytu )

ANEKS do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( aneksu ) z dnia w rachunku rozliczeniowym kredytu o nr ( rachunek rozliczeniowy kredytu ) Załącznik nr 4 do decyzji nr IIU/DPD/ /2017 Dyrektora Pionu Klienta Detalicznego Aneks do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( Aneks ) kwoty kredytu 1. STRONY UMOWY Posiadacz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu Kredyt samochodowy online nr.

Umowa Kredytu Kredyt samochodowy online nr. Umowa Kredytu Kredyt samochodowy online nr. 1

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa zawarta w dniu #data zawarcia umowy# r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji LoKUJ gotówkę. 1 Organizator Promocji

Regulamin Promocji LoKUJ gotówkę. 1 Organizator Promocji Regulamin Promocji LoKUJ gotówkę 1 Organizator Promocji 1. Promocja LoKUJ gotówkę, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r.

Regulamin udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r. Regulamin udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r. Spis treści 1. Rola Regulaminu... 3 2. Pojęcia używane w Regulaminie...

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Alfakredyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zamień kartę na preferencyjnych warunkach

Regulamin promocji Zamień kartę na preferencyjnych warunkach Regulamin promocji Zamień kartę na preferencyjnych warunkach I Organizator Promocji 1. Promocja Zamień kartę na preferencyjnych warunkach, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Powrót Franka v.2

Regulamin Promocji Powrót Franka v.2 Regulamin Promocji Powrót Franka v.2 I Organizator 1. Promocja organizowana jest przez BRE Bank S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zyskuj z ekontem, zwana dalej Promocją, organizowana

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 8 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów na cele konsumpcyjne w Banku Spółdzielczym w Skórczu Bank Spółdzielczy w... Data wpływu... Numer w rejestrze...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)...

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu Gotówkowego nr... dalej jako Umowa

Umowa Kredytu Gotówkowego nr... dalej jako Umowa Umowa Kredytu Gotówkowego nr... dalej jako Umowa zawarta w dniu..r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

o Kredyt technologiczny

o Kredyt technologiczny Umowa Kredytowa nr o Kredyt technologiczny zawarta w dniu w pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 94, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO ONLINE

WZÓR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO ONLINE UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO ONLINE NR #nr Umowy#, dalej jako Umowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa w dniu... w Fijewie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Wzór. Parametry Kredytu

Wzór. Parametry Kredytu UMOWA KREDYTU KREDYT SAMOCHODOWY ONLINE NR. 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50)

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu [ ] pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Wyższa kwota pod ochroną - edycja jesienna

Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Wyższa kwota pod ochroną - edycja jesienna Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Wyższa kwota pod ochroną - edycja jesienna Obowiązuje od 05.10.2017 r. do 15.04.2018 r. 1 Organizator Promocji 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje własne m

Regulamin Promocji Moje własne m Regulamin Promocji Moje własne m I Organizator 1. Promocja organizowana jest przez BRE Bank SA, z siedzibą w Warszawie przy ul.senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BPS VISA

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BPS VISA REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BPS VISA ORGANIZATOR PROMOCJI. OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI 1. 1. Organizatorem promocji produktów hipotecznych dla klientów indywidualnych (dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej Bankiem, a Gminą Legnica zwaną dalej Kredytobiorcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Wyższa kwota pod ochroną

Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Wyższa kwota pod ochroną Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Wyższa kwota pod ochroną Obowiązuje od 06.04.2017 r. do 04.10.2017 r. 1 Organizator Promocji 1. Promocja Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku.

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku. Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku I. Organizator Promocji 1. Promocja Premia dla aktywnych Klientów mbanku, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: INVESYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu Kredyt samochodowy online nr

Umowa Kredytu Kredyt samochodowy online nr Umowa Kredytu Kredyt samochodowy online nr 1

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo