OKNA DACHOWE. Cennik detaliczny. Okna dachowe, ko nierze i akcesoria. Wi cej komfortu i oszcz dnoêci.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OKNA DACHOWE. Cennik detaliczny. Okna dachowe, ko nierze i akcesoria. Wi cej komfortu i oszcz dnoêci."

Transkrypt

1 OKNA DACHOWE Cennik detaliczny Okna dachowe, ko nierze i akcesoria. Wi cej komfortu i oszcz dnoêci

2 PRZEGLÑD TYPÓW OKIEN 847 H/K UCHYLNOOBROTOWE 75 H/K WYSOKOOSIOWE WI CEJ KOMFORTU. Przedstawiony sposób otwierania okna uchylnoobrotowego zapewnia bezpieczny i wygodny dost p do otwartego okna w pozycji wyprostowanej: otwarte skrzydło okna "wychodzi" całkowicie na zewnàtrz hamulec blokujàcy w dowolnej pozycji otwarcia optymalne wietrzenie dzi ki maksymalnemu kàtowi otwarcia 45 o stabilna, blokowana pozycja do mycia 45 OBROTOWE FUNKCJONALNOÂå I KOMFORT dzi ki osi obrotu w /4 wysokoêci okna skrzydło nie "wchodzi" do pomieszczenia: wygodna pozycja skrzyd a przy otwartym oknie (kàt otwarcia 8 ) efektywne wietrzenie dzi ki podwy szonej osi obrotu skrzyd a stabilna, samoczynnie blokowana pozycja do mycia 45 OBROTOWE INTRONIC ROTO INTRONIC schemat przełàcznik Êcienny ukryty silnik MA 5N, 4V Rekomendujemy monta okien obrotowych w miejscach o utrudnionym dost pie. zasilacz 4V blok termoizolacyjny WD (opcjonalnie) TRADYCYJNE OKNO OBROTOWE to klasyczne okno z osià obrotu w / swojej wysokoêci. Zalecane zastosowanie tych okien to miejsca o utrudnionym dost pie, jako perfekcyjne uzupełnienie dla okna wysokoosiowego. Wady okna obrotowego: centralna oê obrotu przy otwartym oknie skrzydło "wchodzi" do pomieszczenia brak swobodnego dost pu do otwartego okna pilot do zdalnego sterowania WYPOSA ENIE DODATKOWE odbiornik zdalnego sterowania 4V termostat 4V czujnik deszczu

3 CENNIK OKIEN I KO NIERZY Ceny wa ne od r. 5/7 5/9 6/ 6/4 7/9 7/ 7/4 7/6 9/ 9/4 / /4 wymiar zewn trzny w cm* 54 x x x 8 65 x x x 8 74 x x x 8 94 x 40 4 x 8 4 x OKNA UCHYLNOOBROTOWE szyba energooszcz dna, zewn. i wewn. hartowana, U =, W/(m K) 847 H 054,0 00,8 59,0 459,0 9,4 459,0 58,5 654,9 488,5 599,8 809,0 845,08 86,00 4,00 56,00 780,00 5,00 780,00 877,00 09,00 86,00 95,00 07,00 5, K 59,84,48 84,4 604,9 6, 604,9 69,6 80,49 67,70 759,0 990,6 09,5 45,00 478,00 689,00 958,00 66,00 958,00 065,00,00 998,00 46,00 48,00 476,00 75 OKNA WYSOKOOSIOWE szyba energooszcz dna, zewn trzna hartowana, U =, W/(m K) 75 H 7,5 807,8 956,56 04,6 90, 09,5 0,66 47,54 5,57 90,6 95,08 89,00 985,00 67,00 7,00 5,00 56,00 55,00 400,00 48,00 574,00 70,00 75 K 840,98 98,69 099,8 98,6 070,49 85,5 77,05 8,85 98,6 485,5 60,8 06,00,00 4,00 46,00 06,00 446,00 558,00 609,00 706,00 8,00 956,00 45 OKNA OBROTOWE szyba energooszcz dna, zewn trzna hartowana, U =, W/(m K) 45 H 45 K 59,44 64,80 74,75 75,4 790,98 876, 90,8 987,70 97,77 077, ,8 84,44 96,89 9,9 008,0 09,44, 95,90 06,56 6,9 94,00 09,00 4,00 5,00 0,00 4,00 69,00 459,00 47,00 606,00 45 OKNA OBROTOWE INTRONIC (okno+siłownik+przełàcznik+zasilacz) szyba energooszcz dna, zewn trzna hartowana, U =, W/(m K) 45 H INTRONIC 45 K INTRONIC 466,9 599,8 677,87 660,66 75,8 845,90 85,8 97, 98,5 047,54 789,00 95,00 047,00 06,00 9,00 5,00 6,00 406,00 47,00 498, KO NIERZE USZCZELNIAJÑCE cena kołnierza uszczelniajàcego netto / brutto Do wszystkich rodzajów okien Kołnierze z blachy aluminiowej w kolorze szarobràzowym RAL 809 do pokryç płaskich do pokryç falistych do pokryç wysokoprofilowych 7,77 8,97 00,8 0,46 99,8 04,9 9,67 0, 4,59,6 44,6 5,64,00,00 45,00 47,00 4,00 50,00 68,00 8,00 74,00 85,00 98,00 07,00 96,7 04,9 4,59 48,6 4,59,79 5,64 6,9 55,74 6,9 7, 86,07 40,00 50,00 74,00 0,00 74,00 84,00 07,00,00,00,00,00 49,00 * Na specjalne zamówienie dost pne inne wymiary okien. Prosimy o kontakt z Biurem Handlowym Roto. Na specjalne zamówienie dost pne sà okna w oblachowaniu z tytanocynku (TZ), z miedzi (CU) lub w dowolnym kolorze RAL. Nie dotyczy okien 4. H/K z wyłàczeniem INTRONIC. Prosimy o kontakt z Biurem Handlowym Roto. Okna 45 H/K INTRONIC dost pne na specjalne zamówienie.termin realizacji prosimy uzgadniaç z Biurem Handlowym Roto.

4 PRZEGLÑD TYPÓW OKIEN Z BLOKIEM WD OKNA DACHOWE WD wyposa one sà w blok termoizolacyjny z trwa ego, rozszerzonego i elastycznego polipropylenu, który gwarantuje wy szà izolacyjnoêç cieplnà (o ok. 50%). W wersji WD dost pne sà wszystkie rodzaje okien Roto oraz wy azów. OKNO DACHOWE 849 NE oprócz bloku WD wyposa one jest w szybowy pakiet energooszcz dny o wspó czynniku szyby U = 0,7 W/(m K)!!! OKNO DACHOWE SAMOCZYSZCZÑCE AQUACLEAR. Utrzymanie w czystoêci okien dachowych Roto wyposa onych w szyb Aquaclear jest proste i przyjemne. Ka dego dnia promieniowanie słoneczne UV uwalnia wszelkie organiczne zabrudzenia, które spłukane w trakcie deszczu pozostawià szyb w idealnej czystoêci. Powłoka tytanodioxidowa szybciej osusza powierzchni szyby po deszczu oraz skutecznie zapobiega powstawaniu plam i zabrudzeƒ na szybie okna. Szyby samoczyszczàce Aquaclear dost pne w standardzie w oknach uchylnoobrotowych z blokiem WD (845A WD K/H). Promienie słoneczne UV oraz specjalna powłoka szyby usuwajà zabrudzenia organiczne które spłukane w trakcie deszczu pozostawiajà okno w idealnej czystoêci OKNO DACHOWE DèWI KOSZCZELNE 846S K WD pierwsze i jedyne na rynku okno o najwy szej klasie izolacji akustycznej IV. Najnowsza klejona szyba ze zintegrowanà, izolujàcà dêwi k folià redukuje wdzierajàcy si z zewnàtrz hałas o ok. 60%. Dodatkowo Roto seryjnie wyposa a okna w zintegrowany blok termoizolacyjny (WD) dla łatwego, szybkiego i prostego monta u. Szyba bezpieczna VSG SI 4 mm specjalnego gazu Szyba bezpieczna VSG (6 mm) z powłokà z metali szlachetnych Pakiet szybowy Standardowo w oknach 45 H, 45 K, 75 H, 75 K, WDA K 847 H, 847 K energooszcz dna, Szyba zewn trzna hartowana z pow okà z metali szlachetnych, hartowana Przestrzeƒ mi dzyszybowa wype niona argonem wype niona argonem energooszcz dna, Szyba wewn trzna z powłokà z metali hartowana szlachetnych PrzenikalnoÊç cieplna szyby U [W/(m K)]*,, Wspó czynnik przenikalnoêci energii g [%] PrzepuszczalnoÊç Êwiat a [%] PrzepuszczalnoÊç promieni UV [%] 7 * wg normy DIN EN ISO AlpineStart 7 AlpineKlima 9N Niskoemisyjny 849 H, 849 K hartowana z pow okà pyrolitycznà wype niona kryptonem dwie szyby hartowane, energooszcz dne 0, PAKIETY SZYBOWE: hartowane, energooszcz dne, dêwi koszczelne, samoczyszczàce lub chroniàce przed przegrzewaniem. Okna dachowe Roto dost pne sà w ró nych wariantach szklenia, zawsze odpowiednio do warunków budynku, funkcji pomieszczeƒ i potrzeb u ytkowników. STANDARDOWY PAKIET SZYBOWY g od zewnàtrz szyba gr. 4 mm przestrzeƒ mi dzyszybowa 6 mm od wewnàtrz szyba gr. 4 mm

5 CENNIK OKIEN Z BLOKIEM WD I KO NIERZY Ceny wa ne od r. 5/7 5/9 6/ 6/4 7/9 7/ 7/4 7/6 9/ 9/4 / /4 wymiar zewn trzny w cm* 54 x x x 8 65 x x x 8 74 x x x 8 94 x 40 4 x 8 4 x NE WD OKNA UCHYLNOOBROTOWE NISKOEMISYJNE szyba energooszcz dna, zewn. i wewn. hartowana, U = 0,7 W/(m K) 849 NE H 849 NE K 870,49 094,6 5,8 46,9 460,66 79,67 00,8 8,00 555,00 749,00 948,00 00,00 8,00 78,00 950,8 80, 44,80 64,59 687,70 9, 76, 80,00 660,00 979,00 0,00 79,00 565,00 997, WD OKNA UCHYLNOOBROTOWE szyba energooszcz dna, zewn. i wewn. hartowana, U =, W/(m K) 847 H WD 847 K WD 06,56 55,74, 5,97 0,64 5,97 65,57 77,70 56, 679,5 899,8 97,70 50,00 40,00 6,00 869,00 588,00 869,00 97,00 0,00 907,00 049,00 7,00 64,00 75,4,79 5,95 765,57 499,8 765,57 86,48 00,46 80,64 95,5 89,4,79 556,00 66,00 858,00 54,00 89,00 54,00 7,00 44,00 98,00 6,00 67,00 74,00 846S WD OKNA UCHYLNOOBROTOWE DèWI KOSZCZELNE szyba energooszcz dna, zewn. i wewn. bezpieczna, U =, W/(m K) 846S H WD 846S K WD 54,59 584,4 888,5 088,5 754,9 97,95 07,8 8,6 45,64 4,79 686,89 860,00 9,00 04,00 548,00 4,00 407,00 69,00 664,00 99,00 968,00 78,00 00,00 54,9 609,0 49,8 545,90 76,9 9,79 940,98 55,74 57,8 440,6 806,00 87,00 8,00 84,00 06,00 4,00 578,00 588,00 850,00 85,00 497,00 845A WD OKNA UCHYLNOOBROTOWE SAMOCZYSZCZÑCE AQUACLEAR szyba energooszcz dna, zewn trzna hartowana, U =, W/(m K) 845A H WD 845A K WD 59,84 0,66 85,5 604,9 6, 604,9 69,6 80,49 67,70 759,0 990,6 09,5 45,00 477,00 690,00 958,00 66,00 958,00 065,00,00 998,00 46,00 48,00 476,00 9,80 454,0 66,48 96, 66,07 96, 0,5 84,4 965,57 0,66 88,5 45,5 698,00 774,00 07,00 50,00 996,00 50,00 478,00 665,00 98,00 575,00 94,00 97,00 75 WD OKNA WYSOKOOSIOWE szyba energooszcz dna, zewn trzna hartowana, U =, W/(m K) 75 H WD 75 K WD 9,9 009,0 95,90 0,8 6, 86,89 88,5 44,4 59,67 6,0 74,44 5,00,00 459,00 590,00 49,00 570,00 694,00 750,00 854,00 967,00 7,00 967, 068,0 6,9 77,87,5 6, 468,85 56,9 608,0 708,0 84,44 80,00 0,00 54,00 68,00 50,00 66,00 79,00 850,00 96,00 084,00 49,00 45 WD OKNA OBROTOWE INTRONIC (okno+siłownik+przełàcznik+zasilacz) szyba energooszcz dna, zewn trzna hartowana, U =, W/(m K) 45 H WD INTRONIC 45 K WD INTRONIC KO NIERZE USZCZELNIAJÑCE WD Do wszystkich rodzajów okien Kołnierze z blachy aluminiowej w kolorze szarobràzowym RAL 809 do pokryç płaskich do pokryç falistych do pokryç wysokoprofilowych 66,89 678,69 89,5 807,8 97,87 07,87 07,05 50,8 7, 65,57 997,00 048,00,00 05,00 5,00 474,00 47,00 64,00 649,00 764,00 900,00 959,84 064,75 0,79 09,0 90,6 94,6 70,49 58,0 50,00 8,00 9,00 59,00 480,00 57,00 67,00 677,00 770,00 755,00 867,00 cena kołnierza uszczelniajàcego netto / brutto 8,79 90,98 0,66,0 09,0 5,57 0, 4,80 6,07 45,08 56,56 6,9,00,00 57,00 59,00 55,00 6,00 8,00 95,00 88,00 99,00,00,00 06,56 4,75 6,07 60,66 6,07 44,6 6,9 77,05 68,85 77,05 84,4 6,9 5,00 6,00 88,00 8,00 88,00 98,00,00 8,00 8,00 8,00 47,00,00 * Na specjalne zamówienie dost pne inne wymiary okien. Prosimy o kontakt z Biurem Handlowym Roto. Na specjalne zamówienie dost pne sà okna w oblachowaniu z tytanocynku (TZ), z miedzi (CU) lub w dowolnym kolorze RAL. Wszystkie okna dachowe i kołnierze uszczelniajàce w wersji WD dost pne na specjalne zamówienie.termin realizacji prosimy uzgadniaç z Biurem Handlowym Roto. 5

6 WY AZY DACHOWE WYŁAZY DACHOWE WSA 847 K/H* Szyba energooszcz dna, zewn. i wewn. hartowana, U =, W/(m K) 7/4 /4 Ceny wa ne od r. wymiar zewn trzny w cm 74 x 40 4 x 40 cena wy azu bez kołnierza uszczelniajàcego netto / brutto WYŁAZ BEZPIECZE STWA WSA 84. K/H gwarantuje zarówno wygodne wyjêcie na dach, jak i pewnà drog ewakuacyjnà. Wyłaz WSA doskonale sprawdza si w pomieszczeniach mieszkalnych. Uaktywnione na wypadek niebezpieczeƒstwa dwa siłowniki pneumatyczne uchylajà skrzydło o 60 o umo liwiajàc ewakuacj przez otwór o wysokoêci,0 m. WSA 847 H 8,5 454,00 65,57 406,00 844,6 586,89 WSA 847 K 470,00 476,00 WYŁAZY DACHOWE WSA 847 K/H WD** Szyba energooszcz dna, zewn. i wewn. hartowana, U =, W/(m K) cena wy azu bez kołnierza uszczelniajàcego netto / brutto 04,0 68,97 WSA 847 H WD 787,00 449,00 7, 904,0 WSA 847 K WD 80,00 476,00 Wy az bezpieczeƒstwa WSA 84. H/K z drewna lub PVC Otwieranie do góry (, m) dodatkowa droga ewakuacyjna WYŁAZY DACHOWE WDA 5 K/H* Szyba energooszcz dna, zewn. hartowana, U =, W/(m K) wymiar zewn trzny w cm* 5/9 54 x 98 7/9 74 x 98 cena wy azu bez kołnierza uszczelniajàcego netto / brutto WDA 5 H WDA 5 K WDA 5 H WD WDA 5 K WD Otwierany na bok: lewolub prawostronny**** 88,0 998,00 99,67,00 WYŁAZY DACHOWE WDA 5 K/H WD** Szyba energooszcz dna, zewn trzna hartowana, U =, W/(m K) WY AZ Lucarno 0 Szyba zespolona U =,0 W/(m K) Otwierany na bok: lewolub prawostronny**** wymiar zewn trzny w cm 957,8 68,00 40,6 9,00 9, 5,00 cena wy azu bez kołnierza uszczelniajàcego netto / brutto 078,69 6,00 4/5 4/7 4/6 45 x x 7 45 x 60 cena wraz z kołnierzem netto / brutto WY AZ DACHOWY WDA. K/H (dla kominiarzy) z powodzeniem mo e byç stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych dzi ki takim samym parametrom izolacyjnym jak w standardowych oknach dachowych. Wy az dachowy WDA. K/H z drewna lub PVC Otwieranie na bok (lewy bàdê prawy) LUCARNO 0/U to wygodny sposób na doêwietlenie i przewietrzanie pomieszczeƒ niemieszkalnych np. strychu. Lucarno U dzi ki szybie o gr. 9 mm i ociepleniu ramy ma podwy szone parametry izolacyjne (wsp. szyby U g =,5 W/(m K)). WY AZ Lucarno U * Cena ko nierzy na stronie. ** Cena ko nierzy na stronie 5. *** Mo liwe zamówienie wy azu z ko nierzem do pokryç p askich (papa, gont). Koniecznie okreêliç na zamówieniu. **** Zaznaczyç przy sk adaniu zamówienia. 6 Wyłaz zespolony z kołnierzem uszczelniajàcym do pokryç profilowanych *** Wyłaz zespolony z kołnierzem uszczelniajàcym do pokryç profilowanych *** otwierany do góry otwierany na bok: lewolub prawostronny**** otwierany do góry 70,49 0,00 04,9 7,00 04,9 7,00 Szyba energooszcz dna U =,5 W/(m K) 7,70 4,00 78,69 40,00 cena wraz z kołnierzem netto / brutto Wy az dachowy Lucarno 0/U z drewna Wyłazy dachowe WSA oraz WDA 5 K/H WD dost pne na specjalne zamówienie.termin realizacji prosimy uzgadniaç z Biurem Handlowym Roto. Otwieranie do góry... lub na bok (lewy bàdê prawy)

7 KO NIERZE USZCZELNIAJÑCE PO ÑCZENIA WIELOKROTNE KO NIERZE USZCZELNIAJÑCE do wszystkich rodzajów pokryç dachowych p askich i profilowanych. Wykonane sà w standardzie z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor szarobràzowy. Na yczenie dost pne sà w dowolnym kolorze RAL, jak równie z miedzi lub tytanocynku. System typów i rozmiarów obejmuje, obok ko nierzy do pojedynczych okien, ko nierze specjalne do okien w po àczeniach wielokrotnych: Standard: aluminium szarobràzowe (RAL 809) Na yczenie: miedê (CU) Na yczenie: tytanocynk (TZ) Na yczenie: ka dy kolor RAL np. RAL 0 Ko nierz do pokryç profilowanych Ko nierz do pokryç p askich Po àczenie podwójne poziome Po àczenie potrójne poziome Po àczenie podwójne pionowe Po àczenie poczwórne KO NIERZE ZESPOLONE do okien dachowych Roto serii 4., 7., 84. (aluminium szarobràzowe RAL 809) Ceny wa ne od r. Przy àcze fasadowe (okno dachowe, ko nierz i okno fasadowe) Ko nierze zespolone w zabudowie szeregowej, okna obok siebie* 5/7 5/9 6/ 6/4 7/9 7/ 7/4 7/6 9/ 9/4 / /4 cena ko nierzy netto / brutto 478,69 478,69 485,45 485,45 57,54 57,54 57,54 57,54 55,00 55,00 578, 578, 584,00 584,00 59,5 59,5 6,40 6,40 6,40 6,40 674,66 674,66 705,54 705,54 Ko nierze zespolone w zabudowie szeregowej, okna obok siebie* Ko nierze zespolone w zabudowie pionowej (tandem) okna jedno nad drugim* 76,07 76,07 744,64 744,64 78,80 78,80 78,80 78,80 84,98 84,98 874,66 874,66 885,80 885,80 908,46 908,46 95,80 95,80 95,80 95,80 08,68 08,68 067,08 067,08 44,9 4,0 466,75 476,84 460,06 475,9 499, 5,8 498,98 507,4 5,06 5,6 505,55 55,86 569,44 58,75 56,7 580,6 608,9 68,40 608,75 69,05 65,9 649, Ko nierze zespolone w zabudowie pionowej i szeregowej (kombi) x okna jedno nad drugim i obok siebie* 986,0 994,55 04,9 0,7 057,0 067,6 075,60 089,0 09,6 7,8 44,8 5,6 0,04,5 50,40 60,7 89,57 0,9, 8,70 5,4 6,7 96,67 406,98 Ko nierze specjalistyczne do okien dachowych Roto w przy àczu fasadowym, do pokryç p askich lub falistych** 485,5 495,08 50,8 50,8 58,5 549,8 57, 595,08 586,07 595,08 595,08 68,0 59,00 604,00 64,00 64,00 657,00 670,00 698,00 76,00 75,00 76,00 76,00 754,00 OKNA FASADOWE Ceny wa ne od r. Okna fasadowe z drewna WFA 5 H 7/6 9/6 /6 7/9 9/9 /9 7/ 9/ / 7/ 9/ / wymiar zewn trzny okna z drewna H w mm *** 76 x x x x x 90 6 x 90 Okna fasadowe z PVC WFA 5 K Pakiet szybowy 4/6/4 mm Szyba zewn. hartowana Pakiet szybowy 4/9/4 mm Szyba zewn. hartowana 76 x 0 96 x 0 6 x 0 76 x x 50 6 x 50 wymiar zewn trzny okna z PVC K w mm **** 70 x x 60 0 x x x x x x 60 0 x x x 80 0 x 80 ceny okien fasadowych netto / brutto 87,70 4,48 585,5 445,08 577,87 740,6 5, 646,7 799,8 664,75 859,0 98,79 57,00 7,00 94,00 76,00 95,00,00 846,00 009,00 95,00 0,00 68,00 49,00 97,54 5,77 650,00 560,66 706,56 85,8 599, ,8 008,0 705,00 859,00 0,00 904,00 08,00 6,00 95,00 090,00 46,00 8,00 7,00 450,00 * przy zamówieniu konieczne jest podanie rozstawu mi dzy oknami ** podaç dany typ w zamówieniu *** na zamówienie dost pne sà rozmiary okien z drewna H /6 6 x 580 mm, /9 6 x 90 mm **** na zamówienie dost pne sà rozmiary okien z PVC K /6 0 x 60 mm, /9 0 x 960 mm Na specjalne zamówienie dost pne sà okna w oblachowaniu z tytanocynku (TZ), z miedzi (CU) lub w dowolnym kolorze RAL. Prosimy o kontakt z Biurem Handlowym Roto. Okna fasadowe wraz z kołnierzami uszczelniajàcymi dost pne na specjalne zamówienie.termin realizacji prosimy uzgadniaç z Biurem Handlowym Roto. 7

8 AKCESORIA WEWN TRZNE ROLETY TKANINOWE warianty. Roto oferuje szerokà palet ró norodnych wzorów, kolorów oraz dodatków w ciekawym wykonaniu, nadajàcych ka demu pomieszczeniu atrakcyjny wyglàd. Roleta przeciws oneczna w wersji Standard ZRS Roleta przeciws oneczna w wersji Exclusiv ZRE Roleta zaciemniajàca ZRV CECHY ROLET Listwa dolna Listwa górna Blokowanie Tkaniny Funkcja ZRS ZRE ZRV aluminium / bia a aluminium / bia a aluminium / bia a aluminium / bia a aluminium / bia a haczyk pozycje dowolna pozycja dowolna pozycja A, B, C A, B, C D, E przeciws oneczna przeciws oneczna zaciemniajàca Ochrona przed upałem Ochrona przed Êwiatłem Funkcja zaciemniajàca aluzja (ZJA) Roleta plisowana DUO (ZFA D) dwa w jednym Roleta plisowana (ZFA) Ochrona prywatnoêci Maksymalny komfort obsługi ALUZJE (ZJA) dost pne w standardzie w kolorze bia ym lub be owym. Pozosta e 6 kolorów prezentujemy w katalogu "Akcesoria". ROLETA PLISOWANA DUO (ZFA D) to unikalne rozwiàzanie umo liwiajàce zastosowanie w jednej rolecie dwóch ró nych materia ów. Rekomendujemy po àczenie tkaniny zaciemniajàcej z tkaninà przeciws onecznà. ROLETY PLISOWANE (ZFA) posiadajà prowadnice boczne oraz górne i dolne listwy w kolorze aluminium lub bia ym, a tak e majà mo liwoêç blokowania w dowolnej pozycji. Bogaty wybór materia ów (5 wzorów) prezentujemy w katalogu "Akcesoria". TKANINY DEKORACYJNE w 5 kolorach i wzorach dost pne sà w ofercie standardowej. Szerszy wybór prezentujemy w katalogu "Akcesoria". A04 A05 A08 B0 B B C40 C4 C4 D6 D6 D64 B4 B6 B8 C45 C47 C48 E80 E8 E8 8 B0 B E8 E86

9 CENNIK AKCESORIÓW WEWN TRZNYCH AKCESORIA WEWN TRZNE Ceny wa ne od r. 5/7 5/9 6/ 6/4 7/9 7/ 7/4 7/6 9/ 9/4 / /4 ceny akcesoriów wewn trznych netto / brutto grupa A Rolety grupa B przeciws oneczne, wersja Standard ZRS grupa C 40, 4, 4, 45, 47, 48 grupa C pozosta e wzory 54,0 54,0 7, 7, 87,70 87,70 87,70 87,70 9,67 9,67 5,46 5,46 88,00 88,00 09,00 09,00 9,00 9,00 9,00 9,00 68,00 68,00 08,00 08,00 40,98 40,98 54,0 54,0 67, 67, 67, 67, 9,80 9,80 7, 7, 7,00 7,00 88,00 88,00 04,00 04,00 04,00 04,00 4,00 4,00 65,00 65,00 89,4 89,4 99,8 99,8 04,9 04,9 04,9 08,0,, 6, 6, 09,00 09,00,00,00 8,00 8,00 8,00,00 49,00 49,00 54,00 54,00,, 8,69 8,69 6,07 6,07 6,07 6,07 50,8 50,8 64,75 64,75 48,00 48,00 57,00 57,00 66,00 66,00 66,00 66,00 84,00 84,00 0,00 0,00 grupa A 4,59 7,87 5,8 59,0 68,85 7,95 77,87 8,97, 8,0 5,8 59,0 74,00 78,00 09,00 6,00 8,00,00 9,00 44,00 8,00 88,00 4,00 48,00 Rolety przeciws oneczne, wersja Exclusiv ZRE grupa B grupa C 09,84, 5,5 40,98 45,90 50,8 55,74 59,84 8,79 88,5 4,75, 56,00 60,00 87,00 94,00 00,00 06,00,00 7,00 45,00 5,00 84,00 9,00 88,5 9,6 08,0,0, 8,0,77 9,5 7,70 4,44 59,84 64,75 0,00 5,00 54,00 59,00 60,00 66,00 7,00 80,00 90,00 97,00 7,00,00 grupa D" E" 59,84 59,84 86,89 9,44 00,00 05,74,0 5,57 46,7 5,8 90,98 98,6 7,00 7,00 50,00 58,00 66,00 7,00 8,00 85,00 4,00 4,00 477,00 486,00 Rolety zaciemniajàce ZRV aluzje ZJA* bia a A609, be owa A60 pozosta e kolory 4,4 48,6 7, 88,5 65,57 8,5 99,8 07,8, 4,80 4,80 64,75 86,00 0,00,00 5,00 4,00 4,00 65,00 75,00 9,00 47,00 47,00 445,00 4,80 56,56 86,07 05,74 78,69 98,6 8,85 8,69 4,6 69,67 69,67 99,8 95,00,00 49,00 7,00 40,00 64,00 89,00 40,00 48,00 45,00 45,00 487,00 Rolety plisowane ZFA* M grupa : A i B M grupa : C, D, E, F roleta plisowana DUO 6,48 7,77 07,8,95 05,74,95 40,98 50,8 6, 84,4 40,49 445,90 9,00 4,00 75,00 94,00 7,00 94,00 46,00 48,00 44,00 469,00 5,00 544,00 97,54 8,85 76, 404,9 75,4 405,74 47,70 45,8 474,59 55,57 560,66 609,0 6,00 89,00 459,00 494,00 458,00 495,00 54,00 55,00 579,00 69,00 684,00 74,00 480, 56,9 64,75 66,48 6,9 665,57 78,85 74,6 786,89 856,56 98,69 0,9 586,00 60,00 750,00 807,00 749,00 8,00 877,00 906,00 960,00 045,00,00 7,00 A tkaniny dekoracyjne, przepuszczajàce Êwiat o; B tkaniny jednobarwne, przepuszczajàce Êwiat o, z warstwà per owà od strony ods onecznej ; C tkaniny jednobarwne, przepuszczajàce Êwiat o; D tkaniny dekoracyjne, nieprzepuszczajàce Êwiat a, z bia à warstwà od strony ods onecznej ; E tkaniny jednobarwne, nieprzepuszczajàce Êwiat a, z bia à warstwà od strony ods onecznej. * Dost pne równie ze sterowaniem elektrycznym 4V. W sprawie wyceny prosimy o kontakt z Biurem Handlowym Roto. Akcesoria wewn trzne dost pne na specjalne zamówienie.termin realizacji prosimy uzgadniaç z Biurem Handlowym Roto. 9

10 MASKOWNICE WEWN TRZNE SYSTEM MASKOWNIC WEWN TRZNYCH umo liwia funkcjonalnie bezbł dne połàczenie okna dachowego z obudowà wewn trznà. Dzi ki prefabrykowanym elementom monta jest bardzo prosty. Połàczenie z izolacjà dachowà to dodatkowe zwi kszenie izolacji cieplnej pomi dzy oknem a dachem. DWA SYSTEMY MASKOWNIC ROTO: MASKOWNICA Z PVC przekonuje na długie lata: gi te płyty PVC idealnie nadajà si do pomieszczeƒ o podwy szonej wilgotnoêci. MASKOWNICA EXCLUSIV nada ostatni szlif oknom dachowym. Płyty maskownicy wykonane sà z fornirowanych płyt sosnowych, a listwy zakrywajàce i profile kàtowe z litego drewna sosnowego. Przy zamówieniu nale y podaç wybrany kolor okleiny płyt maskownicy (biały lub naturalna sosna). Maskownica z PVC MASKOWNICE WEWN TRZNE Z PVC do okien dachowych Roto serii 4., 7., 84. (do dachów o kàcie nachylenia 0 o do 70 o ) Ceny wa ne od r. 5/7 5/9 6/ 6/4 7/9 7/ 7/4 7/6 9/ 9/4 / /4 ceny maskownic netto / brutto PVC bia a 49,44 50,49 576, 609,0 564,75 596,7 69,5 658,0 64,6 675,4 688,5 7, 60,00 65,00 70,00 74,00 689,00 78,00 768,00 80,00 784,00 84,00 840,00 880,00 MASKOWNICE WEWN TRZNE EXCLUSIV do okien dachowych Roto serii 4., 7., 84. (do dachów o kàcie nachylenia 5 o do 65 o ) Ceny wa ne od r. 5/7 5/9 6/ 6/4 7/9 7/ 7/4 7/6 9/ 9/4 / /4 ceny maskownic netto / brutto Exclusiv Natura sosna 8,9 840,6 898,6 99,5 904,0 97,70 968,85 00,64 000,8 0,97 070,49 0,64 99,00 05,00 096,00 4,00 0,00 44,00 8,00,00,00 59,00 06,00 44,00 Exclusiv bia a 88,5 965,57 0,79 064,75 09,5 06,0 094,6 7,87 5,4 57,8 95,90 7,87 45,00 78,00 60,00 99,00 56,00 96,00 5,00 76,00 7,00 4,00 459,00 498,00 Maskownice wewn trzne dost pne na specjalne zamówienie.termin realizacji prosimy uzgadniaç z Biurem Handlowym Roto. 0

11 AKCESORIA ZEWN TRZNE ROLETA ZEWN TRZNA ROTO THERM (ZRO RT) to skuteczna ochrona przed słoƒcem i mo liwoêç całkowitego zaciemnienia pomieszczeƒ. W standardzie dost pna jest w kolorze szarobràzowym (RAL 809) lub srebrnym (bia e aluminium RAL 9006) oraz w trzech wariantach otwierania: z nap dem elektrycznym (E), z nap dem elektrycznym sterowanym pilotem (EF), z nap dem elektrycznym zasilanym energià s onecznà, sterowanym pilotem (SF). Roleta zewn trzna Roto Therm Manual: obsługa manualna za pomocà odłàczanej korbki Roleta zewn trzna Roto Therm sterowana pilotem Roleta zewn trzna Roto Therm zasilana baterià s onecznà MARKIZA ZEWN TRZNA redukuje Êwiatło słoneczne i chroni pomieszczenia przed przegrzewaniem. Dost pna w wersji manualnej (Screen) oraz elektrycznej ZMA (zasilanej pràdem lub baterià słonecznà) ze sterowaniem przełàcznikiem Êciennym lub pilotem. Markiza zewn trzna Screen: obs uga manualna (haczyk do obsługi zawsze w zestawie) Markiza zewn trzna ZMA zasilana baterià s onecznà i sterowana pilotem Markiza zewn trzna ZMA sterowana pilotem AKCESORIA ZEWN TRZNE Ceny wa ne od r. Markiza zewn trzna Screen ZAR Markiza zewn trzna ZMA Roleta zewn. Roto Therm Manual ZRO RT M Rolety zewn trzne Roto Therm ZRO RT szara 00 E (w kpl. bez przełàcznika) EF (w kpl. bez pilota) SF SOLAR (w kpl. z pilotem) otwieranie i zamykanie r czne M E (w kpl. bez przełàcznika) EF (w kpl. bez pilota) SF SOLAR (w kpl. z pilotem) 5/7 5/9 6/ 6/4 7/9 7/ 7/4 7/6 9/ 9/4 / /4 ceny akcesoriów zewn trznych netto / brutto 57,8 57,8 70,49 70,49 80, 80, 80, 80, 0,64 0,64 7,05 7,05 9,00 9,00 08,00 08,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 46,00 77,00 77,00 7,95 44,80 575,4 648,6 575,4 66,0 75,5 807,8 807,8 879,5 97,77 060,66 675,00 759,00 9,00 0,00 9,00 08,00 7,00 05,00 05,00 9,00 408,00 54,00 807,8 878,69 08,85 094,6 08,85 09,0 84,4 59,84 59,84 5,5 4,6 54,59 05,00 9,00 46,00 555,00 46,00 57,00 665,00 757,00 757,00 849,00 969,00 080,00 47,95 554,0 7,0 797,54 7,0 84,75 900,00 986,07 986,07 07, 8,97 84,4 07,00 6,00 09,00 4,00 09,00 44,00 58,00 64,00 64,00 747,00 88, ,00 97,70 009,84 088,5,79 04,0 49,8 98,6 57,8 54,9 4,80 60,66 4,79 44,00,00 8,00 8,00 47,00 40,00 46,00 54,00 5,00 67,00 660,00 748,00 7,95 44,80 575,4 648,6 575,4 66,0 75,5 807,8 807,8 879,5 97,77 060,66 675,00 759,00 9,00 0,00 9,00 08,00 7,00 05,00 05,00 9,00 408,00 54,00 807,8 878,69 08,85 094,6 08,85 09,0 84,4 59,84 59,84 5,5 4,6 54,59 05,00 9,00 46,00 555,00 46,00 57,00 665,00 757,00 757,00 849,00 969,00 080,00 47,95 554,0 7,0 797,54 7,0 84,75 900,00 986,07 986,07 07, 8,97 84,4 07,00 6,00 09,00 4,00 09,00 44,00 58,00 64,00 64,00 747,00 88, ,00 Akcesoria zewn trzne dost pne na specjalne zamówienie.termin realizacji prosimy uzgadniaç z Biurem Handlowym Roto.

12 ZDALNE STEROWANIE NOWOCZESNA TECHNIKA. Dla uzyskania maksymalnego komfortu Roto stawia w nap dach elektrycznych i sterownikach na najnowoczeêniejszà technologi. Paleta produktów Roto si ga od siłownika łaƒcuszkowego poprzez odbiorniki zdalnego sterowania do sterowników pojedynczych i wielokrotnych. Szczególnie praktyczne sà inteligentne systemy z automatycznà ochronà przeciwdeszczowà lub samoczynnà regulacjà wentylacji. DLA OBS UGI wysoko zamontowanych okien dachowych mo na zastosowaç: wariant manualny (drà ek teleskopowy) wariant zdalnego sterowania (siłownik do okna oraz sterujàcy go prze àcznik Êcienny lub pilot). AKCESORIA DO MANUALNEGO STEROWANIA do okien dachowych Roto serii 4., 7., 84. Ceny wa ne od r. koƒcówka drà ka ceny akcesoriów do zdalnego sterowania netto / brutto, 6,00 drà ek teleskopowy z aluminium (w kpl. koƒcówka) do obs ugiwania okien i akcesoriów d. 79 cm drà ek teleskopowy z aluminium (w kpl. koƒcówka) do obs ugiwania okien i akcesoriów d cm 8,97 00,00 4,75 40,00 SCHEMAT POD ÑCZENIA SI OWNIKA do okna dachowego (lub rolety/markizy zewn trznej) obs ugiwanego prze àcznikiem i pilotem. A B Si ownik aƒcuszkowy Pilot do zdalnego sterowania Przełàcznik Êcienny C A siłownik ZEL MA 6 B odbiornik pilota A C prze àcznik Êcienny B C SCHEMAT POD ÑCZENIA SI OWNIKA 4V do okna dachowego (lub aluzji/story plisowanej wewn trznej) obs ugiwanego pilotem. A siłownik ZEL MA 6 4V A B B zasilacz 4V i odbiornik pilota w jednej gł bokiej puszce podtynkowej A B B

13 ZDALNE STEROWANIE PRZYSZ OÂCIOWA TECHNOLOGIA NAP DÓW I STEROWANIA Roto mo e wi cej ni tylko otworzyç i zamknàç. Na przykład czujnik deszczu automatycznie zleca zamkni cie okna i zapobiega powstaniu szkód w mieszkaniu. Wyłàcznik z termostatem, funkcja astro czy czujnik Êwiatła samoczynnie regulujà klimat pomieszczenia. Sterujà oknem i akcesoriami przeciwsłonecznymi w zale noêci od temperatury, wschodu/zachodu słoƒca i padania strumienia Êwiatła. Przykładowe zestawienia systemu zdalnego otwierania w zale noêci od indywidualnych potrzeb AKCESORIA DO ZDALNEGO STEROWANIA do okien dachowych Roto serii 4., 7., 84. Ceny wa ne od r. Przyk ad obliczeƒ i doboru elementów sterowania Cena elementów sterowania netto brutto si ownik do zdalnego otwierania ZEL MA 6 4V 407,8 497,00 si ownik do zdalnego otwierania ZEL MA 6 47, 575,00 prze àcznik Êcienny 0 V/4 V 4,6 5,00 zasilacz 4V* 95,08 8,00 odbiornik pilota 4V 95,08 48,00 odbiornik pilota 78,69 46,00 pilot jednokana owy 00,00 44,00 pilot pi ciokana owy 89,4 5,00 czujnik deszczu 4V 44,75 506,00 czujnik deszczu 986,07 0,00 cena brutto kompletnego sterowania Otwieranie okna prze àcznikiem 4V 67,00 787,00 Otwieranie okna prze àcznikiem + czujnik deszczu Otwieranie okna pilotem Otwieranie niezale ne okien pilotem, przełàcznikiem + czujnik deszczu Otwieranie niezale ne okien pilotem + czujnik deszczu Otwieranie jednoczeênie okien pilotem, prze àcznikiem + czujnik deszczu 4V 4V 4V 4V 4V 80,00 9,00 8,00 46,00 457,00 080, ,00 450,00 686,00 489,00 opcja z mo liwoêcià rozbudowy instalacji * iloêç zasilaczy 4V musi równaç si iloêci si owników ZEL MA 6 4V AKCESORIA DO ZDALNEGO STEROWANIA GRUPOWEGO do okien dachowych Roto serii 4., 7., 84. Ceny wa ne od r. Elementy wchodzàce w sk ad uk adu sterowania grupowego VCM 004 (dla max. 8 si owników pracujàcych parami) Cena elementów sterowania netto brutto sterownik grupowy VCM 004, 4V 49,8 646,00 obudowa sterownika VCM ,70 07,00 si ownik 4V ZEL MA 6 407,8 497,00 prze àcznik Êcienny grupowy 0, 8,00 4grupowy 59,84 49,00 pilot pi ciokana owy 89,4 5,00 odbiornik pilota 4kana owy 54,44 66,00 czujnik deszczu 4V 44,75 506,00 termostat 4,59 96,00 cena brutto kompletnego sterowania VCM 004 Obs uga 4 si owników 4V pracujàcych niezale nie poprzez sterownik VCM 004 prze àcznikiem pilotem ,00 596,00 Niektóre akcesoria do zdalnego sterowania dost pne na specjalne zamówienie.termin realizacji prosimy uzgadniaç z Biurem Handlowym Roto.

14 SYSTEM ODDYMIAJÑCY POWY EJ WYMAGA NORMY. Instalacja systemów oddymiajàcych w budynkach o wi cej ni 5 kondygnacjach to obowiàzek. Aktualnie obowiàzujàca norma europejska EN 0 dotyczy całego systemu sterowania, siłowników i okna. System oddymiajàcy Roto WRA 58 H/K nie tylko spełnia nowe wymagania, ale unikalnym rozwiàzaniem znacznie je przekracza. Wchodzàce w skład systemu okno oddymiajàce ma zawiasy umieszczone na dole dzi ki temu uaktywniony system tworzy naturalny komin, który znacznie lepiej odprowadza dym ze Êrodka budynku podczas po aru. Liczne testy potwierdziły dodatkowo, e nawet przy silnym wietrze, niskich temperaturach i obfitym Êniegu system funkcjonuje bez zastrze eƒ. U yte materiały wytrzymujà temperatur do 00 o C bez wpływu na ich prawidłowe funkcjonowanie. SPECJALNE PRZEZNACZENIE. Okno oddymiajàce wchodzàce w skład systemu WRA 58 H/K to rozwiàzanie oparte na profilach okien wysokoosiowych serii 7. H/K dzi ki czemu ich wyglàd wewn trzny i zewn trzny jest identyczny. Specjalne szklenie szyba hartowana z zewnàtrz i bezpieczna od wewnàtrz redukuje ryzyko skaleczenia w przypadku rozbicia szyby w czasie po aru. CODZIENNA WENTYLACJA. Zastosowane rozwiàzanie w sytemie WRA 58 H/K umo liwia równie efektywne wietrzenie ciàgów komunikacyjnych dzi ki bezstopniowej, płynnej regulacji otwarcia skrzydła. 4 5 Okno oddymiajàce WRA 58 Optyczny czujnik dymu FO 6 Przycisk przewietrzania LT 4 U Centrala sterujàca RWA 440 Przycisk oddymiania główny RT 4H / 4 H i uzupełniajàcy RT 4N / 4 N PAKIET STERUJÑCY OKNA WRA: Kompaktowa centrala sterujàca systemem oddymiania zawierajàca êród o zasilania awaryjnego oraz komfortowà funkcj przewietrzania z regulacjà wysokoêci podnoszenia skrzydła i czasu wietrzenia. Max. obcià enie centrali A ( x WRA 6/4; x WRA /...) Przyciski oddymiania: g ówny RT 4H / 4 H, uzupe niajàcy RT 4N / 4 N Optyczny czujnik dymu FO 6 Przycisk przewietrzania LT 4 U (monta podtynkowy) ZEL RWA SPA Ceny wa ne od r. cena pakietu sterujàcego netto / brutto 465,74 48,0 OKNO ODDYMIAJÑCE WRA 58 K/H WD* Ceny wa ne od r. Szyba energooszcz dna, zewn. hartowana, wewn. bezpieczna, U =, W/(m K) WRA 58 H WD WRA 58 K WD wymiar zewn trzny w cm 6/4 65 x 40 4 x 8 4 x 40 cena bez kołnierza uszczelniajàcego netto / brutto 440,98 574,00 466,9 505,00 / 45,95 558,00 459, ,00 /4 47, 5760, ,56 580,00 Do nast pnego okna maksymalnie: x WRA / (A) x WRA /4 (A) x WRA 6/4 (xa) Do nast pnego czujnika Nat enie w A Przekrój Przewód 4 x,5 mm Przewód 4 x,5 mm Przewód* 7 x,5 mm SCHEMAT PO ÑCZE Okno oddymiajàce M WRA 58 Przekrój przewodu tabela Czujnik dymu max. 4 sztuk D ugoêç linii w m IY (St) Y x x 0, * Dwie y y na zasilenie si ownika pod àczaç równolegle NIE POD ÑCZAå UZIEMIENIA! Przycisk przewietrzania IY (St) Y x x 0,6 Centrala oddymiania RWA 4V = Zasilanie 50Hz nieod àczalne IY (St) Y x x 0,6 IY (St) Y x x 0,6 Sterowanie zewn trze Przycisk oddymiania uzupe niajàcy max. 7 szt IY (St) Y x x 0,6 Przycisk oddymiania g ówny 4 * Cena ko nierzy do okien WRA na stronie 5. System oddymiajàcy WRA 58 K/H WD dost pny na specjalne zamówienie.termin realizacji prosimy uzgadniaç z Biurem Handlowym Roto.

15 TABELA ROZMIARÓW ZESTAWIENIE ROZMIARÓW WSZYSTKICH TYPÓW OKIEN szerokoêç mm / U 0 Okno uchylnoobrotowe /H Okno wysokoosiowe /H Okno obrotowe 4 K/H Okno oddymiajàce WRA 5 K/H Wy az dachowy U/0 Wy az dachowy WDA H/K Wyłaz bezpieczeƒstwa WSA /H / U 4 K 4 H Wskazówka: Okna obrotowe 4 K i 4 H polecamy w pierwszej linii jako okna do łàczenia z oknami typu i w miejscach trudno dost pnych. Uwaga: Niektóre, specjalne typy szklenia wyst pujà w ograniczonej iloêci rozmiarów. Prosimy o kontakt z Biurem Handlowym Roto. wysokoêç K 4 H WDA K WDA H * * * * 4 K* 4 H* * * * * 4 K 4 H 4 K 4 H WDA H 4 K 4 H * * 4 H* 4 K 4 H * * 4 H* 4 K 4 H WRA 5 K WRA 5 H * * * 4 H* 400 WRA 5 K WRA 5 H 4 K 4 H WSA WSA 4 K 4 H 4 K 4 H WRA 5 K WRA 5 H WSA WSA * * 600 * * * * Z tej tabeli mogà Paƒstwo odczytaç, w jakich rozmiarach sà dost pne dane typy okien. * Rozmiary dost pne na zamówienie specjalne. 5

16 RÓ NORODNOÂå ROTO Wszystkie okna dachowe montowane seryjnie tak e ze zintegrowanà termoizolacjà WD Nasz zwyci zca okno uchylnoobrotowe: gwiazda wêród okien dachowych Roto Okna dêwi koszczelne i samoczyszczàce Aquaclear: lepsza jakoêç ycia Okna wysokoosiowe: wy ej, dalej, swobodniej; wysoka oê obrotu dla wi kszej swobody ruchów Oryginalna ochrona przeciwsłoneczna i dekoracja: szybko zamontowana i zawsze dopasowana w 00% Roto ułatwia ycie: elektryczne sterowanie Tu znajdziesz fachowà porad i obs ug : Roto Frank Okna Dachowe Sp. z o.o. ul. Lubelska 04, 00 Lubartów tel. (8) , fax (8) OKNA DACHOWE CN 0.007/

Cennik okien Roto oferowanych przez exclusive-pl. CZYTELNIE I BEZ "HACZYKÓW"

Cennik okien Roto oferowanych przez exclusive-pl. CZYTELNIE I BEZ HACZYKÓW www.e-pl.org Cennik okien Roto oferowanych przez exclusive-pl. cennik strona 2 Opis produktów ROTO zawartych w cenniku cennik strona 3 Okno obrotowe DESIGNO R4 cennik strona 4 Okna wysokoosiowe Designo

Bardziej szczegółowo

Akcesoria Ochrona przeciwsłoneczna i dekoracja pomieszczenia. Nowa kolekcja akcesoriów wewnętrznych

Akcesoria Ochrona przeciwsłoneczna i dekoracja pomieszczenia. Nowa kolekcja akcesoriów wewnętrznych Akcesoria Ochrona przeciwsłoneczna i dekoracja pomieszczenia Nowa kolekcja akcesoriów wewnętrznych Pomoc w zamówieniu Niezbędnik - jak zamawiać Akcesoria zewnętrzne ZRO E R6/R8 5/7 = przykładowy tekst

Bardziej szczegółowo

Akcesoria. Ochrona przeciwsłoneczna i dekoracja pomieszczenia. Zasada Roto: Więcej swobody. Więcej komfortu.

Akcesoria. Ochrona przeciwsłoneczna i dekoracja pomieszczenia. Zasada Roto: Więcej swobody. Więcej komfortu. Akcesoria Ochrona przeciwsłoneczna i dekoracja pomieszczenia Zasada Roto: Więcej swobody. Więcej komfortu. Pomoc w zamówieniu Niezbędnik - jak zamawiać Akcesoria zewnętrzne ZRO E R6/R8 5/7 = przykładowy

Bardziej szczegółowo

Cennik Okna dachowe, systemy solarne i akcesoria. Cennik ważny od

Cennik Okna dachowe, systemy solarne i akcesoria. Cennik ważny od Cennik 2009 Okna dachowe, systemy solarne i akcesoria 2009 Cennik ważny od 14.04.2009 Zasada Roto: Więcej swobody. Więcej komfortu. Innowacyjne rozwiązania Roto Po prostu inne okna! Inteligentne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Cennik 2011. Designo nowa generacja okien dachowych. Okna dachowe, systemy solarne i akcesoria. Cennik ważny od 17.01.2011

Cennik 2011. Designo nowa generacja okien dachowych. Okna dachowe, systemy solarne i akcesoria. Cennik ważny od 17.01.2011 Cennik 2011 Okna dachowe, systemy solarne i akcesoria Designo nowa generacja okien dachowych 2011 Cennik ważny od 17.01.2011 Przypadki się zdarzają - ale nie w Roto: 75 lat doświadczenia Roto ma za sobą

Bardziej szczegółowo

Cennik Okna dachowe, systemy solarne i akcesoria. Cennik ważny od

Cennik Okna dachowe, systemy solarne i akcesoria. Cennik ważny od Cennik 2009 Okna dachowe, systemy solarne i akcesoria 2009 Cennik ważny od 01.07.2009 Zasada Roto: Więcej swobody. Więcej komfortu. Innowacyjne rozwiązania Roto Po prostu inne okna! Inteligentne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

NOWOCZEŚNIE: TECHNOLOGIA. Dla uzyskania maksymalnego

NOWOCZEŚNIE: TECHNOLOGIA. Dla uzyskania maksymalnego NOWOCZEŚNIE: TECHNOLOGIA. Dla uzyskania maksymalnego komfortu Roto stawia w napędach elektrycznych i sterownikach na najnowocześniejszą technologię. Pełna oferta to siłowniki łańcuszkowe, odbiorniki zdalnego

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

Roto Azuro panoramiczne okno dachowe. Azuro. Zasada Roto: Więcej swobody. Więcej komfortu. Nieograniczone możliwości aranżacji poddasza

Roto Azuro panoramiczne okno dachowe. Azuro. Zasada Roto: Więcej swobody. Więcej komfortu. Nieograniczone możliwości aranżacji poddasza Roto Azuro panoramiczne okno dachowe Nieograniczone możliwości aranżacji poddasza Azuro Zasada Roto: Więcej swobody. Więcej komfortu. Kąpiel, śniadanie, a może odpoczynek na kanapie pod gołym niebem? można

Bardziej szczegółowo

Okna dachowe Roto Designo

Okna dachowe Roto Designo 2 Cennik 2013 Okna dachowe Roto Designo Designo to energooszczędna linia okien dachowych Roto, zapewniająca idealne doświetlenie poddasza. Unikalne wzornictwo osiągnięto poprzez ergonomiczny kształt okna

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Okna dachowe i akcesoria. Cennik ważny od 01.02.2012

Cennik 2012. Okna dachowe i akcesoria. Cennik ważny od 01.02.2012 Cennik 2012 Okna dachowe i akcesoria 2012 1 Cennik 2012 Cennik ważny od 01.02.2012 Przypadki się zdarzają - ale nie w Roto: Roto ma za sobą ponad 75 lat doświadczenia i ponad 1500 opatentowanych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Cennik 2013. Nowość! Okna dachowe Roto do domów pasywnych i energooszczędnych. Okna dachowe i akcesoria. Cennik ważny od 02.04.

Cennik 2013. Nowość! Okna dachowe Roto do domów pasywnych i energooszczędnych. Okna dachowe i akcesoria. Cennik ważny od 02.04. Cennik 2013 Okna dachowe i akcesoria Nowość! Okna dachowe Roto do domów pasywnych i energooszczędnych 2013 1 Cennik 2013 Cennik ważny od 02.04.2013 2 Cennik 2013 Okna dachowe Roto Designo Designo to energooszczędna

Bardziej szczegółowo

Cennik 2015. Nowość! Wyłaz dachowy WDA R8. Okna dachowe i akcesoria. Cennik ważny od 01.04.2015

Cennik 2015. Nowość! Wyłaz dachowy WDA R8. Okna dachowe i akcesoria. Cennik ważny od 01.04.2015 Cennik 2015 Okna dachowe i akcesoria Nowość! Wyłaz dachowy WDA R8 2015 1 Cennik 2015 Cennik ważny od 01.04.2015 Zanim kupisz Jak dobrać rozmiar okien dachowych Roto do poddasza? Okna w dachu są najlepszym

Bardziej szczegółowo

Okna dachowe ROYALO. 20 lat gwarancji na okna dachowe 5 lat gwarancji na okna fasadowe 5 lat gwarancji na wyłazy

Okna dachowe ROYALO. 20 lat gwarancji na okna dachowe 5 lat gwarancji na okna fasadowe 5 lat gwarancji na wyłazy Okna dachowe ROYALO 20 lat gwarancji na okna dachowe 5 lat gwarancji na okna fasadowe 5 lat gwarancji na wyłazy Katalog produktów 2015 Okna dachowe to nowoczesny sposób do oświetlenia pomieszczeń na poddaszu

Bardziej szczegółowo

OKNO SAMOCZYSZCZÑCE AQUACLEAR

OKNO SAMOCZYSZCZÑCE AQUACLEAR OKNO SAMOCZYSZCZÑCE AQUACLEAR SZYBA AQUACLEAR. Zastosowanie szyby samoczyszczàcej w oknach dachowych Roto poprawia równie widocznoêç w trakcie deszczu. Powłoka tytano-dioxidowa szybciej osusza powierzchni

Bardziej szczegółowo

Cennik 2015. Nowość! Wyłaz dachowy WDA R8. Okna dachowe i akcesoria. Cennik ważny od 01.04.2015

Cennik 2015. Nowość! Wyłaz dachowy WDA R8. Okna dachowe i akcesoria. Cennik ważny od 01.04.2015 Cennik 2015 Okna dachowe i akcesoria Nowość! Wyłaz dachowy A R8 2015 1 Cennik 2015 Cennik ważny od 01.04.2015 Zanim kupisz Jak dobrać rozmiar okien dachowych Roto do poddasza? Okna w dachu są najlepszym

Bardziej szczegółowo

Designo nowa generacja okien dachowych Roto

Designo nowa generacja okien dachowych Roto Designo nowa generacja okien dachowych Roto Zaprojektowane dla wyjątkowego domu Roto Designo Okna Dachowe Przypadki się zdarzają, ale nie w Roto Roto ma za sobą 75 lat doświadczenia i ponad 1500 opatentowanych

Bardziej szczegółowo

Cennik 2015. Nowość! Wyłaz dachowy WDA R8. Okna dachowe i akcesoria. Cennik ważny od 01.04.2015

Cennik 2015. Nowość! Wyłaz dachowy WDA R8. Okna dachowe i akcesoria. Cennik ważny od 01.04.2015 Cennik 2015 Okna dachowe i akcesoria Nowość! Wyłaz dachowy A R8 2015 1 Cennik 2015 Cennik ważny od 01.04.2015 Zanim kupisz Jak dobrać rozmiar okien dachowych Roto do poddasza? Okna w dachu są najlepszym

Bardziej szczegółowo

Wyłazy dachowe VERSA to idealne rozwiązanie do doświetlenia, przewietrzania oraz wygodnego, szybkiego i bezpiecznego wyjścia na dach.

Wyłazy dachowe VERSA to idealne rozwiązanie do doświetlenia, przewietrzania oraz wygodnego, szybkiego i bezpiecznego wyjścia na dach. Październik 2014 Wyłazy dachowe VERSA to idealne rozwiązanie do doświetlenia, przewietrzania oraz wygodnego, szybkiego i bezpiecznego wyjścia na dach. W zależności od typu mogą być stosowane do pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wspomagające otwieranie skrzydła.

Siłowniki wspomagające otwieranie skrzydła. !!! !! WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ OKNA Uw = 1,4 W/m 2 K Uw - współczynnik przenikalności cieplnej okna TYP/FUNKCJA PODWYŻSZONA OŚ OBROTU SKRZYDŁA Podwyższona oś obrotu zapewnia bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Brama typu ALU to typowa brama przemys owa o maksymalnym przeszkleniu

Brama typu ALU to typowa brama przemys owa o maksymalnym przeszkleniu Brama typu ALU to typowa brama przemys owa o maksymalnym przeszkleniu Bramy montuje si za otworem od wewnàtrz pomieszczenia, dzi ki czemu ca e Êwiat o otworu pozostaje do dyspozycji u ytkownika. Bramy

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Okna dachowe Roto Designo Kawałek nieba na poddaszu

Okna dachowe Roto Designo Kawałek nieba na poddaszu Okna dachowe Roto Designo Kawałek nieba na poddaszu Zapraszamy do odkrycia możliwości, jakie stwarza połączenie Państwa poddasza i okien dachowych Roto. Dzięki nim zwykłe pomieszczenie stanie się najbardziej

Bardziej szczegółowo

Okna dachowe Roto Designo Kawałek nieba na poddaszu

Okna dachowe Roto Designo Kawałek nieba na poddaszu Okna dachowe Roto Designo Kawałek nieba na poddaszu Nadszedł czas, aby na nowo zdefiniować komfort mieszkania na poddaszu. Okno RotoComfort i8 jest pierwszym w pełni automatycznym oknem uchylno-wysokoosiowym,

Bardziej szczegółowo

Designo nowa generacja okien dachowych Roto Energooszczędne, funkcjonalne, nowoczesne

Designo nowa generacja okien dachowych Roto Energooszczędne, funkcjonalne, nowoczesne Designo nowa generacja okien dachowych Roto Energooszczędne, funkcjonalne, nowoczesne Okna Dachowe. Systemy Solarne. Designo nowa generacja okien dachowych Roto Innowacja od Roto Roto Designo R8 Roto Designo

Bardziej szczegółowo

Termo-blok WD w oknach dachowych Roto Gwarantowana energooszczędność. Termo-blok WD

Termo-blok WD w oknach dachowych Roto Gwarantowana energooszczędność. Termo-blok WD Termo-blok WD w oknach dachowych Roto Gwarantowana energooszczędność Termo-blok WD Okna dachowe Roto z termo-blokiem WD W odpowiedzi na stale rosnące koszty energii specjaliści Roto opracowali unikalny

Bardziej szczegółowo

Roto Okna dachowe Inspiracje dla poddasza

Roto Okna dachowe Inspiracje dla poddasza Roto Okna dachowe Inspiracje dla poddasza Roto Polska 2016 1 Roto Okna dachowe Inspiracje dla poddasza RotoQ-4 Designo R4 Designo R7 Designo R6 Designo R8 Roto Comfort i8 Okno obrotowe Okno obrotowe Okno

Bardziej szczegółowo

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50 Fasady i dachy oszklone Thermo System fasadowo-dachowythermo Woparciu o wieloletnie doêwiadczenia konstruktorów w Skandynawii i w Polsce oraz wspó prac z architektami, SAPA opracowa a nowy system Êcian

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

OKNA DACHOWE. Katalog. Okna dachowe, systemy solarne i akcesoria. Wi cej komfortu i oszcz dnoêci

OKNA DACHOWE. Katalog. Okna dachowe, systemy solarne i akcesoria. Wi cej komfortu i oszcz dnoêci OKNA DACHOWE Katalog Okna dachowe, systemy solarne i akcesoria Wi cej komfortu i oszcz dnoêci ROTO NIEOGRANICZONY WYBÓR 8.. Okno uchylno-obrotowe Okno niskoemisyjne Okno dêwi koszczelne Okno samoczyszczàce

Bardziej szczegółowo

Designo nowa generacja okien dachowych Roto

Designo nowa generacja okien dachowych Roto Designo nowa generacja okien dachowych Roto Zaprojektowane dla wyjątkowego domu Roto Designo Okna Dachowe. Systemy Solarne. Przypadki się zdarzają, ale nie w Roto 75 lat doświadczenia Roto ma za sobą 75

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

Okna wysokoosiowe 735 H/K Unikalne rozwiązania funkcjonalne WDF 735 H/K. Zasada Roto: Więcej swobody. Więcej komfortu.

Okna wysokoosiowe 735 H/K Unikalne rozwiązania funkcjonalne WDF 735 H/K. Zasada Roto: Więcej swobody. Więcej komfortu. Okna wysokoosiowe 735 H/K Unikalne rozwiązania funkcjonalne WDF 735 H/K Zasada Roto: Więcej swobody. Więcej komfortu. Więcej światła i wyjątkowa atmosfera w pomieszczeniu. Okna dachowe nadają wyjątkowy

Bardziej szczegółowo

Cennik 2014. Nowości! Atrakcyjna kolekcja akcesoriów wewnętrznych Pierwsze w pełni automatyczne okno uchylno- -wysokoosiowe. Okna dachowe i akcesoria

Cennik 2014. Nowości! Atrakcyjna kolekcja akcesoriów wewnętrznych Pierwsze w pełni automatyczne okno uchylno- -wysokoosiowe. Okna dachowe i akcesoria Cennik 2014 Okna dachowe i akcesoria Nowości! Atrakcyjna kolekcja akcesoriów wewnętrznych Pierwsze w pełni automatyczne okno uchylno- -wysokoosiowe 2014 1 Cennik 2014 Cennik ważny od 01.04.2014 Nowa kolekcja

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Lipski. powinny zapewniaæ bezpieczeñstwo zarówno podczas opadów gradu, silnego wiatru, jak i w przypadku wizyty nieproszonych

Tadeusz Lipski. powinny zapewniaæ bezpieczeñstwo zarówno podczas opadów gradu, silnego wiatru, jak i w przypadku wizyty nieproszonych fot. Velux OKNA DACHOWE Pomieszczenia usytuowane na poddaszu musz¹ byæ oœwietlone œwiat³em dziennym. Jednym ze sposobów jest zainstalowanie okien w po³aci dachowej. To rozwi¹zanie jest szczególnie czêsto

Bardziej szczegółowo

DESIGNO Okna dachowe i akcesoria

DESIGNO Okna dachowe i akcesoria 20 1 6 DESIGNO Okna dachowe i akcesoria Cennik obowiązuje od 01.04.2016 r. wyd. 2 poprawione o Roto Pełen zakres możliwości Roto: jakość german made Roto Frank AG z siedzibą główną w miejscowości Leinfelden-Echterdingen

Bardziej szczegółowo

Samozamykacz z krzywkå. DORMA TS 90 Impulse

Samozamykacz z krzywkå. DORMA TS 90 Impulse Samozamykacz z krzywkå DORMA TS 90 Impulse DORMA TS 90 Impulse Samozamykacz z krzywkå Najnowocze niejsza technika na wiatowy rynek Samozamykacz DORMA TS 90 Impulse to po åczenie najwy szej technologii

Bardziej szczegółowo

Cennik 2010. Okna dachowe, systemy solarne i akcesoria. Cennik ważny od 05.2010

Cennik 2010. Okna dachowe, systemy solarne i akcesoria. Cennik ważny od 05.2010 ennik 2010 Okna dachowe, systemy solarne i akcesoria 2010 ennik ważny od 05.2010 4 ennik 2009 Nowa generacja okien dachowych Roto: Okna Designo serii R8 i R6 Seria Designo to nowoczesne wzornictwo, nowy

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

CENNIK OKIEN POL-SKONE SYSTEM SKANDYNAWSKI

CENNIK OKIEN POL-SKONE SYSTEM SKANDYNAWSKI CENNIK OKIEN POL-SKONE Uw=1,1 (W/m 2 K) dla okna referencyjnego Top Swing 1230mm x 1480mm Pakiet szybowy: Thermofloat 1,1 4mm /10 Ar/Float 4mm/10 Ar/ Thermofloat 1,1 4mm Ug=0,8 W/m2K wg EN 673 g=53% wg

Bardziej szczegółowo

Blok termoizolacyjny WD w oknach dachowych Roto

Blok termoizolacyjny WD w oknach dachowych Roto Blok termoizolacyjny WD w oknach dachowych Roto Poprawa parametrów izolacyjnych nawet do 15% * Teraz stała dopłata za blok termoizolacyjny WD tylko Blok termoizolacyjny WD Zasada Roto: Więcej swobody.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wskazówki i innowacje 2. Rolety zewnętrzne Roto Therm. Markizy zewnętrzne Screen 6. Żaluzje 8. Rolety plisowane 10

SPIS TREŚCI. Wskazówki i innowacje 2. Rolety zewnętrzne Roto Therm. Markizy zewnętrzne Screen 6. Żaluzje 8. Rolety plisowane 10 SPIS TREŚCI Wskazówki i innowacje 2 Rolety zewnętrzne Roto Therm 4 Markizy zewnętrzne Screen 6 Żaluzje 8 Rolety plisowane 10 Rolety przeciwsłoneczne 14 Rolety zaciemniające 20 Moskitiery 24 Zdalne sterowanie

Bardziej szczegółowo

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY ROLETY DACHOWE STANDARD ROLETY DOCHOWE Z PROWADNICAMI I KASETK PLISY DO OKIEN DACHOWYCH SZYBA

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY ROLETY DACHOWE STANDARD ROLETY DOCHOWE Z PROWADNICAMI I KASETK PLISY DO OKIEN DACHOWYCH SZYBA ROLETY DACHOWE STANDARD ROLETY DOCHOWE Z PROWADNICAMI I KASETK PLISY DO OKIEN DACHOWYCH POMIAR SZEROKOŒÆ FAKRO, ROTO SKOŒNE As A C WYSOKOŒÆ VELUX, OKPOL ROTO PROSTE C As A C FAKRO, ROTO SKOŒNE Hs H VELUX,

Bardziej szczegółowo

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna korpus oparty o ram samono n wykonan z systemowych proþ li aluminiowych, wybór: mo liwo dowolnej konþ guracji wymiarowej malowanie farb proszkow poliestrow na

Bardziej szczegółowo

OKNA I DRZWI BALKONOWE EDGE

OKNA I DRZWI BALKONOWE EDGE OKNA I DRZWI BALKONOWE EDGE OKNA I DRZWI BALKONOWE EDGE WIĘKSZA POWIERZCHNIA SZYB I PROSTE KSZTAŁTY EDGE nowoczesny design, proste kształty pozwalające na łatwe utrzymanie w czystości. Zmniejszony rozmiar

Bardziej szczegółowo

Cennik Nowości! Atrakcyjna kolekcja akcesoriów wewnętrznych Pierwsze w pełni automatyczne okno uchylno- -wysokoosiowe. Okna dachowe i akcesoria

Cennik Nowości! Atrakcyjna kolekcja akcesoriów wewnętrznych Pierwsze w pełni automatyczne okno uchylno- -wysokoosiowe. Okna dachowe i akcesoria Cennik 2014 Okna dachowe i akcesoria Nowości! Atrakcyjna kolekcja akcesoriów wewnętrznych Pierwsze w pełni automatyczne okno uchylno- -wysokoosiowe 2014 1 Cennik 2014 Cennik ważny od 01.04.2014 Nowa kolekcja

Bardziej szczegółowo

Seria VKH EC. w obudowie stalowej z poziomym wyrzutem powietrza.

Seria VKH EC. w obudowie stalowej z poziomym wyrzutem powietrza. WENTYLATORY DACHOWE Seria VKV EC Seria Od rodkowy wentylator dachowy, o wydajno ci do 11400 m 3 /h, w obudowie stalowej z pionowym wyrzutem powietrza. Od rodkowy wentylator dachowy, o wydajno ci do 11400

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Spis treści I. drzwi płaszczowe... 3 1. Drzwi normatywne (typowe)... 4 2. Drzwi niestandardowe... 5 II. drzwi profilowe... 9 3. drzwi niestandardowe...

Bardziej szczegółowo

Cennik Okna dachowe, systemy solarne i akcesoria. Cennik ważny od

Cennik Okna dachowe, systemy solarne i akcesoria. Cennik ważny od ennik 2010 Okna dachowe, systemy solarne i akcesoria 2010 ennik ważny od 09.2010 4 ennik 2009 Nowa generacja okien dachowych Roto: Okna Designo serii R8 i R6 Seria Designo to nowoczesne wzornictwo, nowy

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW

KATALOG PRODUKTÓW 01.01.2018 KATALOG PRODUKTÓW 2018 PRODUKUJEMY W POLSCE WYRÓŻNIA NAS PROCES PRODUKCYJNY OD PODSTAW SPIS TREŚCI PO PIERWSZE JAKOŚĆ Kontrolujemy jakość od samego początku procesu produkcyjnego. PO DRUGIE

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

Cennik dla Profesjonalisty 2015

Cennik dla Profesjonalisty 2015 Cennik dla Profesjonalisty 2015 Okna dachowe Akcesoria Schody strychowe Nowość! Wyłaz dachowy A R8 2015 Cennik ważny od 05.2015 1 Szanowni Partnerzy! Już po raz czwarty przygotowaliśmy dla Was Cennik dla

Bardziej szczegółowo

okna drewniane 2015 Szlachetnie nowoczesne

okna drewniane 2015 Szlachetnie nowoczesne okna drewniane 2015 Szlachetnie nowoczesne Okna drewniane URZĘDOWSKI Marka Urzędowski, obecna na rynku od ponad 25 lat, stała się synonimem wysokiej klasy drewnianej stolarki otworowej. Zarówno okna jak

Bardziej szczegółowo

Cennik dla Profesjonalisty 2016

Cennik dla Profesjonalisty 2016 Cennik dla Profesjonalisty 2016 Okna dachowe i akcesoria Designo Schody strychowe Columbus Cennik obowiązuje od 01.04.2016 r. 1 Szanowni Partnerzy! Już po raz czwarty przygotowaliśmy dla Was Cennik dla

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI OBECNOŚCI ARGUS OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ Z CZUJNIKAMI OBECNOŚCI ARGUS

CZUJNIKI OBECNOŚCI ARGUS OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ Z CZUJNIKAMI OBECNOŚCI ARGUS CZUJNIKI OBECNOŚCI ARGUS OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ Z CZUJNIKAMI OBECNOŚCI ARGUS 5 CZUJNIKI OBECNOŚCI ARGUS TRZYMAJ KOSZTY ENERGII POD KONTROLĄ Wzrastające koszty energii oraz rosnąca świadomość ekologiczna w

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA. AUTOMATYKA DO OKIEN Przyciski do wentylacji

AUTOMATYKA. AUTOMATYKA DO OKIEN Przyciski do wentylacji AUTOMATYKA AUTOMATYKA DO OKIEN Przyciski do wentylacji Prze³¹cznik klawiszowy 10A/230V AC - do sterowania si³ownikami - tylko do pomieszczeñ suchych - dwa klawisze steruj¹ce - automatyczna blokada nieaktywnego

Bardziej szczegółowo

OKNO UCHYLNO-OBROTOWE

OKNO UCHYLNO-OBROTOWE OKNO UCHYLNO-OBROTOWE 8SYSTEM Numer serii 8.. IloÊç ryglowaƒ 84. Typ szyby 4, 5A, 6, 7, 8 albo 9 847 Drewno albo PVC 847 H/K Zintegrowany blok termoizolacyjny 847 H/K WD Rozmiar okna (np. 740/1180mm) 847

Bardziej szczegółowo

FPi 5500. Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520. FPi 5540. FPi 5560

FPi 5500. Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520. FPi 5540. FPi 5560 FPi 5500 Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520 FPi 5540 FPi 5560 FPi 5500 Chcesz Ŝeby twoja poczta wychodząca jak najszybciej dotarła do adresata?

Bardziej szczegółowo

Thermoplus EC. Thermoplus. Wąski promiennik chroniący przed przeciągami

Thermoplus EC. Thermoplus. Wąski promiennik chroniący przed przeciągami 00-900 W Grzałki elektryczne 8 modele(i) Thermoplus EC Wąski promiennik chroniący przed przeciągami Zastosowanie Promienniki Thermoplus są montowane nad oknami, skutecznie chroniąc przed przeciągami. Wąska

Bardziej szczegółowo

Jak dzięki efektywnej produkcji Twoja firma może zwiększyć zyski uruchamiając produkcję nowych typów okien.

Jak dzięki efektywnej produkcji Twoja firma może zwiększyć zyski uruchamiając produkcję nowych typów okien. 1 Jak dzięki efektywnej produkcji Twoja firma może zwiększyć zyski uruchamiając produkcję nowych typów okien. Wprowadzenie na rynek nowych i innowacyjnych rodzajów okien zwiększa możliwości Twojej firmy.

Bardziej szczegółowo

VERSA WYŁAZY DACHOWE Wyłazy dachowe drewniane

VERSA WYŁAZY DACHOWE Wyłazy dachowe drewniane // VERSA WYŁAZY DACHOWE Wyłazy dachowe drewniane do pomieszczeń użytkowych otwierane // ISW+ E2 // ISW E2 38 drewniane ISW+ E2 ISW E2 Uw =1,2 Uw =1,2 Sposób otwierania Pakiet szybowy Stolarka Uszczelki

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT NAWIEWNIKÓW POWIETRZA CENNIK APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9123/2013

PRODUCENT NAWIEWNIKÓW POWIETRZA CENNIK APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9123/2013 PRODUCENT NAWIEWNIKÓW POWIETRZA CENNIK APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-912/201 GSM 506 078 770, GSM 511 959 61, GSM 514 104 800, GSM 504 144 104 Oferowane przez nas nawiewniki spe³niaj¹ najwy sze wymagania

Bardziej szczegółowo

Okna dachowe PVC. Energy-efficient Windows

Okna dachowe PVC. Energy-efficient Windows Okna dachowe PVC Energy-efficient Windows Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o. to wiodący producent okien i drzwi wejściowych w Polsce i wiodąca marka Grupy Arbonia, która notowana jest na giełdzie w Zurychu

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR System rur i kształtek wentylacyjnych SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH IZOLOWANYCH IZOLACJA 30 MM SYSTEM KOMINUS CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

1.15.Przykłady doboru oku GEZE OL90.

1.15.Przykłady doboru oku GEZE OL90. 1.15.Przykłady doboru oku GEZE OL90. PRZYKŁAD 1 okno PCV, szklenie 4/16/4 wymiary okna 1600 x 2500 [mm], wymiary skrzydła 850 x 1516 [mm], kolor oku biały (RAL 9016) Sprawdzenie wymiarów skrzydła oraz

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi - dÿwigniowa stosowana do ryglowania drzwi z Klamka dÿwigniowa obrotowa do ryglowania drzwi - dla prêtów rygluj¹cych ukrytych

Bardziej szczegółowo

Taki mały, a taki doskonały

Taki mały, a taki doskonały Wbudowywana jednostka centralna Taki mały, a taki doskonały SINCE 1993 www.sistemair.com Instaluj to, co najlepsze Wolly2, niekwestionowany król wbudowywanych jednostek centralnego odkurzania, został udoskonalony.

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ rama szybkobie na Speedroller rama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ Napêd elektryczny wa³ ze stali stal ocynkowana metod¹ sêdzimira p³aszcz bramy (tworzywo sztuczne gruboœci 1,2mm) wa³ z

Bardziej szczegółowo

REALIZACJE NIESTANDARDOWE

REALIZACJE NIESTANDARDOWE REALIZACJE NIESTANDARDOWE Okno kolebkowe Okno ze szprosem Wśród niestandardowych rozwiązań oferujemy nietypowe kształty, rozmiary i kolory okien, pełną gamę przeszkleń spełniających różnorodne potrzeby

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

roleta zewnêtrzna ko³nierz uszczelniaj¹cy rama okna z ko³nierzem paroprzepuszczalnym skrzyd³o okna roleta wewnêtrzna

roleta zewnêtrzna ko³nierz uszczelniaj¹cy rama okna z ko³nierzem paroprzepuszczalnym skrzyd³o okna roleta wewnêtrzna roleta zewnêtrzna ko³nierz uszczelniaj¹cy rama okna z ko³nierzem paroprzepuszczalnym skrzyd³o okna roleta wewnêtrzna DLACZEGO WARTO WYBRAÆ 4LOOK 3 OKNA OBROTOWE - CP / CP THERMO 4 OKNA OBROTOWE - CP SKYLOOX

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

CENNIK OKIEN DACHOWYCH 2017

CENNIK OKIEN DACHOWYCH 2017 CENNIK OKIEN DACHOWYCH 2017 wymiary okna szer.x wys (cm) 55 x 78 55 x 98 66 x 98 66 x 118 66 x 140 78 x 98 78 x 118 78 x 140 78 x 160 94 x 118 94 x 140 94 x 160 114 x 118 114 x 140 134 x 98 model / symbol

Bardziej szczegółowo

Nowa przestrzeń pod płaskim dachem

Nowa przestrzeń pod płaskim dachem Nowa przestrzeń pod płaskim dachem Oferta ważna od 09.03.2009 Światowa Nowość Okno skonstruowane do płaskiego dachu Stworzyliśmy pierwsze okno do płaskiego dachu. Okna VELUX do płaskich dachów pozwalają

Bardziej szczegółowo

Wyłaz dachowy SKYLIGHT LOFT

Wyłaz dachowy SKYLIGHT LOFT Wyłaz dachowy SKYLIGHT LOFT Wyłaz dachowy SKYLIGHT LOFT technicznie odpowiada systemowi SKYLIGHT. Estetyczny, prosty profil nadaje produktowi atrakcyjny i nowoczesny wygląd. Wyłaz dachowy SKYLIGHT LOFT

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

Nawietrzak okrągły z grzałką

Nawietrzak okrągły z grzałką ZDJĘCIE ZASADA DZIAŁANIA Ogrzane świeże powietrze Powietrze zewnętrzne OPIS Nawietrzak z grzałką doprowadza świeże powietrze do wnętrza budynku wstępnie je podgrzewając. Termostat zapewnia automatyczną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FTP-V, FTU-V TYP OKNA FTP-V FTU-V 1 okno z danym pakietem w ograniczonych rozmiarach - na zapytanie Typ nawiewnika automatyczny V40P Wydajność nawiewnika do 49m 3 /h Elegant U3, U5, P5, R1, P2, G2, G4

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA OKNA LAMELOWE WENTYLACJA Okna lamelowe s¹ specjaln¹ wersj¹ okien obrotowych. Skrzyd³a okienne i ramy wykonane s¹ z profili aluminiowych, przy czym mo liwe s¹ wykonania izolowane i nieizolowane termicznie.

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001 PL Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001 Spód urzàdzenia Potencjometr zmierzchu Potencjometr Êwiat a Potencjometr deszczu Dane ogólne 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Potencjometr

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca

Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca 500-2000 W Grzałki elektryczne 12 modele(i) Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca Zastosowanie Promiennik CIR zapewnia całoroczny komfort cieplny na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FTP-V, FTU-V OKNA DACHOWE DREWNIANE, OBROTOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FTP-V, FTU-V OKNA DACHOWE DREWNIANE, OBROTOWE FTP-V, FTU-V TYP OKNA FTP-V FTW-V FTU-V kolor biały Warstwy lakieru dwie dwie trzy Typ nawiewnika automatyczny V40P Wydajność nawiewnika do 49m 3 /h Elegant Odporność na obciążenie wiatrem klasa C5** wg

Bardziej szczegółowo

Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki. Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce. Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja

Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki. Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce. Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja [ Szafy sieciowe [ Szafy sieciowe ] Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja Do zastosowania w biurach

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Do podmiotów które pobrały specyfikację istotnych warunków zamówienia

Do podmiotów które pobrały specyfikację istotnych warunków zamówienia Znak sprawy: UD-VII -WZP-341-58-13-2009 Warszawa, dnia 11.12.2009 r. Do podmiotów które pobrały specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Hörmann - Cennik 665 PL

Hörmann - Cennik 665 PL Hörmann - Cennik 665 PL Wa ny od 18.07.2005 2005 Bramy i kraty rolowane ze stali i aluminium Nap dy i sterowania Hörmann - Polska G ówna siedziba Poznaƒ ul. Otwarta 1 62-052 Komorniki tel. (061) 819 73

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo