SZCZEGÓŁOWE ZASADY STUDIOWANIA W UNIWERSYTECKIM CENTRUM BADAŃ NAD ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM I ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE ZASADY STUDIOWANIA W UNIWERSYTECKIM CENTRUM BADAŃ NAD ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM I ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr 3/2018 Rady Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Szczegółowych zasad studiowania w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem SZCZEGÓŁOWE ZASADY STUDIOWANIA W UNIWERSYTECKIM CENTRUM BADAŃ NAD ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM I ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, zwanym dalej UCBS. 2. W sprawach nieuregulowanych w uchwale mają zastosowanie przepisy uchwały nr 351 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, z późn. zm., zwane dalej Regulaminem Studiów na UW. II. WZNAWIANIE STUDIÓW 2 1. Osoba skreślona z listy studentów może ubiegać się o wznowienie studiów. 2. Podjęcie studiów w trybie wznowienia może nastąpić od drugiego roku studiów. 3. Wznowienie następuje na te same studia, z których osoba ta została uprzednio skreślona. Warunkiem wznowienia na studiach drugiego stopnia jest posiadanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego. W przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich w zależności od stopnia zrealizowanego programu i wyrażeniu zgody Dyrektor może podjąć decyzję o wznowieniu na studiach I lub II stopnia. 4. Wniosek o wznowienie studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem danego etapu studiów. 5. Decyzję w sprawie wznowienia studiów podejmuje Dyrektor biorąc pod uwagę w szczególności: 1) stopień zrealizowanego programu, 2) opinię opiekuna pracy licencjackiej lub magisterskiej, 3) powody skreślenia. III. OPŁATY ZA ZAJĘCIA 3 1. Opłaty za usługi edukacyjne świadczone w UCBS, w szczególności ujęte w 17 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez UCBS. 1

2 2. Całość lub część opłaty za powtarzanie zajęć (w rozumieniu 17 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim) może być uregulowana w postaci prac na rzecz UCBS. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące rodzaju i wymiaru pracy są prowadzone z udziałem Dyrektora, odpowiednich jednostek UCBS oraz Zarządem Samorządu Studentów UCBS. IV. ORGANIZACJA STUDIÓW 4 1. Przedmioty do wyboru i przedmioty specjalizacyjne należy wybierać, w szczególności z oferty UCBS i wydziałów współtworzących UCBS. Decyzję o realizacji przedmiotów do wyboru lub przedmiotów specjalizacyjnych z oferty innych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego lub z oferty innych uczelni podejmuje Dyrektor w porozumieniu z opiekunem pracy dyplomowej w przypadku przedmiotów specjalizacyjnych. 2. W ramach przedmiotów do wyboru i przedmiotów specjalizacyjnych studenci mogą zrealizować tylko 1 kurs internetowy w toku studiów na danym poziomie kształcenia. 3. W ramach przedmiotów do wyboru i przedmiotów specjalizacyjnych zajęcia terenowe mogą być odpłatne. W razie wyboru takich zajęć, koszty pokrywa student wg stawek ustalonych przez inną jednostkę Uniwersytetu Warszawskiego. 4. Przedmioty specjalizacyjne powinny być realizowane w ramach wybranej przez studenta specjalizacji, z zastrzeżeniem, że student ma prawo realizować przedmioty specjalizacyjne także na innych wydziałach współtworzących UCBS niż ten, na którym realizuje wybraną specjalizację. 5. Specjalizacja, w tym praca magisterska, może być realizowana na więcej niż jednym wydziale współtworzącym UCBS zgodnie z interdyscyplinarną koncepcją kształcenia w UCBS. 1. Wyboru seminarium licencjackiego lub pracowni licencjackiej student dokonuje w 2 semestrze II roku studiów I stopnia. Deklarację podpisaną przez opiekuna pracy licencjackiej lub nauczyciela prowadzącego seminarium należy złożyć w Sekretariacie ds. studenckich w terminie do 31 maja danego roku. 2. Wyboru specjalizacji student dokonuje przed rozpoczęciem 1 semestru I roku studiów II stopnia. Deklarację podpisaną przez opiekuna pracy magisterskiej lub nauczyciela prowadzącego seminarium należy złożyć w Sekretariacie ds. studenckich najpóźniej po zakończeniu pierwszego pełnego tygodnia zajęć. 3. Zmiana seminarium dyplomowego i/lub opiekuna pracy dyplomowej jest możliwa pod warunkiem uzyskania zgody osób prowadzących obydwa seminaria dyplomowe i/lub obydwu opiekunów pracy dyplomowej oraz akceptacji Dyrektora. 6 Po rozpoczęciu zajęć obowiązkowych danego semestru studenci nie mogą dokonywać zmian w zapisie do grup ćwiczeniowych, chyba że potrzeba zmiany wynika z ważnych powodów, które nie były znane w momencie zapisów na zajęcia. W takim przypadku wniosek wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji należy przedstawić 2 5

3 Dyrektorowi w ciągu 14 dni od rozpoczęcia się danych zajęć. Dyrektor może odmówić zgody na dołączenie studenta do grupy, w której limit miejsc został już wypełniony Student może wyrejestrować się z przedmiotów do wyboru, przedmiotów specjalizacyjnych oraz przedmiotów z wyższych etapów studiów niż ten, na który jest wpisany. 2. Wniosek o wyrejestrowanie z przedmiotu wraz z uzasadnieniem składa się w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia zajęć wymienionych w ust Student po ukończeniu pierwszego roku studiów, który uzyskał średnią co najmniej 4,0 może ubiegać się o podjęcie indywidualnego toku studiów (ITS). 2. Opiekunem naukowym dla studenta studiującego według ITS powinien być opiekun pracy dyplomowej. 3. Wniosek o ITS wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem proponowanego opiekuna naukowego składa się w terminie 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. Do wniosku dołącza się projekt programu kształcenia i planu studiów, który miałby być realizowany w ramach ITS. ITS. 4. Dyrektor wyznacza opiekuna naukowego dla studenta studiującego według 5. Student wraz z opiekunem ustalają program kształcenia i plan studiów, tak aby: 1) program uwzględniał spełnienie wymagań wynikających z efektów kształcenia określonych dla kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska, 2) zapewniał uzyskanie 60 ECTS w ciągu roku akademickiego. 9 Opiekun wymiany jest powoływany przez Dyrektora. 10 Limit zajęć ponadplanowych, za które nie pobiera się opłat, wynosi 15 % liczby punktów ECTS wymaganych do ukończenia studiów na danym poziomie kształcenia Podstawą uznania usprawiedliwienia nieobecności studenta na zajęciach spowodowanej chorobą jest zwolnienie lekarskie wystawione na odpowiednim druku wypełnionym przez lekarza. Zaświadczenie lekarskie należy przedłożyć w Sekretariacie ds. studenckich niezwłocznie po wygaśnięciu jego ważności (maksymalnie w terminie 7 dni od daty końcowej zwolnienia). 2. Podstawą uznania usprawiedliwienia nieobecności studenta na egzaminie spowodowanej chorobą jest zwolnienie lekarskie wystawione na odpowiednim druku wypełnionym przez lekarza. Zaświadczenie lekarskie należy przedłożyć w Sekretariacie ds. studenckich niezwłocznie po wygaśnięciu jego ważności (maksymalnie w terminie 7 dni od daty egzaminu). Na tej podstawie Dyrektor po uzgodnieniu z egzaminatorem wyznacza dodatkowy termin egzaminu. 3. Jeśli zaświadczenie lekarskie nie zostanie dostarczone w wymaganym czasie, student traci prawo do dodatkowego terminu egzaminacyjnego. 3

4 4. Osoby będące na zwolnieniu lekarskim, a decydujące się zdawać egzamin, robią to na własną odpowiedzialność, i w przypadku nie uzyskania zaliczenia, zwolnienia lekarskie nie będą uznawane. Tym samym studentowi nie przysługuje dodatkowy termin. 5. Osoby posiadające orzeczenie o dysfunkcji, mającej wpływ na przebieg studiów lub zaliczeń, mogą ustalić z egzaminatorem szczególny tryb zaliczenia, o ile przedłożyły takie orzeczenie w Sekretariacie ds. studenckich przed podjęciem studiów lub bezpośrednio po jego uzyskaniu w toku studiów. 12 W indywidualnych sprawach studenckich dotyczących toku studiów student może złożyć podanie przez USOSweb. Podpisany wydruk podania student powinien dostarczać do Sekretariatu ds. studenckich. W przypadku niedostarczenia podania należy niezwłocznie po złożeniu podania w USOSwebie powiadomić o tym telefoniczne bądź elektronicznie Sekretariat ds. studenckich W zajęciach obowiązkowych przewidzianych planem studiów I stopnia mogą uczestniczyć wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół, o ile pozwalają na to względy organizacyjne (liczebność grupy zajęciowej) i względy bezpieczeństwa (w przypadku zajęć laboratoryjnych i terenowych). 2. Wniosek w sprawie dopuszczenia wybitnie zdolnego ucznia szkoły do wybranych zajęć składa Dyrektor szkoły ucznia, a decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor UCBS w uzgodnieniu z osobami prowadzącymi dane zajęcia. 3. W przypadku dopuszczenia ucznia szkoły do uczestnictwa w wybranych zajęciach, zalicza on te zajęcia według tych samych zasad co studenci UCBS. V. ZALICZENIE PRZEDMIOTÓW Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uprzednie zapisanie się na zajęcia z tego przedmiotu zgodnie z planem studiów i zasadami tych zapisów oraz spełnienie wymogów opisanych w sylabusie przedmiotu. 2. Student może skorzystać z prawa do rezygnacji z zaliczania przedmiotu, złożonej do dnia określonego w organizacji roku akademickiego jako termin rezygnacji z zaliczania przedmiotu w danym semestrze, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w ust. 3. W trakcie studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia studentowi takie prawo przysługuje jeden raz. Rezygnacji nie może złożyć student, który przystąpił już do zaliczenia danego przedmiotu. 3. Rezygnacja z zajęć terenowych organizowanych przez UCBS powinna nastąpić nie później niż 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem. Rezygnacja z zajęć terenowych organizowanych przez wydziały współtworzące UCBS następuje na zasadach określonych przez te wydziały. 4. Student, który nie uzyskał zaliczenia przedmiotu w danym cyklu dydaktycznym, może go powtarzać co najwyżej jeden raz. Decyzję w przypadkach indywidualnych podejmuje Dyrektor. 4

5 15 1. W uzgodnieniu ze studentami egzaminator może wyznaczyć pierwszy termin egzaminu przed główną sesją egzaminacyjną. Termin ten powinien być uzgodniony z uczestnikami odpowiednich zajęć co najmniej 14 dni przed dniem egzaminu. Studentowi, który uzyskał w tym terminie ocenę niedostateczną, przysługuje już tylko jeden termin egzaminacyjny. 2. Prawo do egzaminu w sesji poprawkowej ma również student, który w pierwszym terminie egzaminacyjnym uzyskał z danego przedmiotu ocenę pozytywną. Student, który otrzymał ocenę pozytywną i chce ponownie przystąpić do egzaminu, informuje o tym egzaminatora drogą elektroniczną nie później niż 7 dni po zakończeniu głównej sesji egzaminacyjnej. 3. Jeśli student był nieobecny na egzaminie organizowanym w pierwszym terminie, Dyrektor uznawszy nieobecność za usprawiedliwioną wyznacza egzamin organizowany w sesji poprawkowej jako pierwszy termin egzaminacyjny. W przypadku niezaliczenia egzaminu Dyrektor w porozumieniu z egzaminatorem wyznacza dodatkowy termin egzaminu (drugi termin egzaminacyjny). 16 W odniesieniu do studentów ostatniego roku studiów I oraz II stopnia w przypadku niezaliczenia przez studenta jednego przedmiotu spośród wymaganych do uzyskania absolutorium, Dyrektor w porozumieniu z prowadzącym dany przedmiot podejmuje decyzję o wyznaczeniu dodatkowego terminu zaliczenia (nie dotyczy egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego) Decyzję o równoważności etapu studiów lub uznaniu przedmiotów równoważnych podejmuje Dyrektor po zapoznaniu się z pełną dokumentacją studiowania, z zastrzeżeniem, że z zaliczenia przedmiotów równoważnych uznać można maksymalnie 15% liczby punktów ECTS wymaganych do ukończenia studiów na danym poziomie kształcenia. W szczególności dotyczy to studiów równoległych. 2. Wniosek o uznanie równoważności etapu studiów lub uznaniu przedmiotów równoważnych wraz z uzasadnieniem oraz załączoną dokumentacją studiowania składa się nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem danego etapu studiów Zajęcia WF, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej zrealizowane przez studenta UCBS w toku studiów w innej jednostce Uniwersytetu Warszawskiego są uznawane jako wymagane programem studiów w UCBS. 2. Lektoraty i egzamin certyfikacyjny z języka obcego zrealizowane przez studenta UCBS w toku studiów w innej jednostce Uniwersytetu Warszawskiego mogą być uznane jako wymagane programem studiów w UCBS. Wniosek o podpięcie ww. przedmiotów należy złożyć w Sekretariacie ds. studenckich nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem 5 semestru studiów I stopnia. 19 W przypadku powtarzania roku, wznowienia (o ile nie upłynęły dwa lata od skreślenia z listy studentów oraz obowiązuje ten sam program) lub ponownego 5

6 dostania się na studia, uznawane są wszystkie oceny z zaliczonych przedmiotów i egzaminów (niezależnie od tego czy były zaliczone w I czy II terminie) Student skierowany na powtarzanie etapu studiów może uczestniczyć w zajęciach wymaganych w planach studiów, na które został przyjęty, w tym w zajęciach z wyższych etapów studiów niż ten, na który jest wpisany. 2. Student chcący uczestniczyć w zajęciach z wyższych etapów studiów niż ten, na który jest wpisany powinien przedstawić wniosek o zarejestrowanie na te zajęcia w USOS niezwłocznie po zakończeniu I tury rejestracji na zajęcia. W przypadku ćwiczeń pierwszeństwo udziału w zajęciach z danego przedmiotu mają studenci, dla których jest on wymagany do zaliczenia danego etapu studiów, a następnie pozostali studenci studiów, dla których te zajęcia są przeznaczone. 3. Decyzję w sprawie uczestnictwa studenta powtarzającego etap studiów w zajęciach z wyższych etapów studiów niż ten, na który jest wpisany podejmuje Dyrektor biorąc pod uwagę w szczególności postępy studenta w nauce oraz możliwość sprostania przez niego wymaganiom na wyższym etapie studiów bez zaliczenia powtarzanych przedmiotów. VI. ZALICZENIE ETAPU STUDIÓW Okresem zaliczeniowym dla etapu studiów prowadzonych w UCBS jest semestr. 2. Warunkiem zaliczenia etapu studiów jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu studiów z zastrzeżeniem, że przedmioty do wyboru oraz przedmioty specjalizacyjne mogą być rozliczane w danym cyklu dydaktycznym (rok akademicki). 3. Wniosek o roczne rozliczenie przedmiotów do wyboru lub przedmiotów specjalizacyjnych składa się do ostatniego dnia października. 4. Decyzję o rocznym rozliczeniu przedmiotów do wyboru lub przedmiotów specjalizacyjnych podejmuje Dyrektor. 5. Student, który nie spełnił wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu studiów może ubiegać się o przyznanie warunkowego zaliczenia danego etapu i wpis na kolejny etap studiów, jeżeli liczba przedmiotów niezaliczonych w danym cyklu dydaktycznym (rok akademicki) nie przekroczy 2 (dwóch). 6. Wniosek o warunkowe zaliczenie i wpis na kolejny etap studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 7 dni od daty zakończenia egzaminacyjnej sesji poprawkowej. 7. Decyzję o przyznaniu warunkowego zaliczenia i wpisaniu na kolejny etap studiów podejmuje Dyrektor, biorąc pod uwagę w szczególności postępy studenta w nauce, okoliczności, które przeszkodziły mu w uzyskaniu wszystkich zaliczeń oraz możliwość sprostania przez niego wymaganiom na kolejnym etapie studiów bez zaliczenia przedmiotów z poprzedniego etapu. 6

7 8. Student, który uzyskał warunkowe zaliczenie etapu studiów, w przypadku pokrywania się terminów egzaminów (zaliczeń), w pierwszej kolejności przystępuje do egzaminu (zaliczenia) z przedmiotu, którego niezaliczenie było przyczyną warunkowego zaliczenia Student, który nie spełnił wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu studiów i którego nie dotyczą postanowienia zawarte w 17 ust. 5 może zostać skierowany na powtarzanie danego etapu studiów. 2. Student może powtarzać dany etap studiów tylko jeden raz. Decyzję w przypadkach indywidualnych podejmuje Dyrektor. 3. Wniosek o skierowanie na powtarzanie etapu studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 7 dni po zakończeniu egzaminacyjnej sesji poprawkowej. 4. Decyzję o skierowaniu na powtarzanie etapu studiów podejmuje Dyrektor, biorąc pod uwagę w szczególności postępy studenta w nauce oraz okoliczności, które przeszkodziły mu w uzyskaniu wszystkich zaliczeń. VII. URLOPY W CZASIE STUDIÓW Urlop zdrowotny student uzyskuje na czas trwania choroby, leczenia lub rehabilitacji, wykluczających lub poważnie utrudniających kontynuację studiów. Decyzję o przyznaniu urlopu zdrowotnego podejmuje Dyrektor na podstawie opinii Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. 2. Student, który wraca po urlopie na zajęcia kontynuuje studia na semestrze, od którego nastąpiło przyznanie urlopu i studiuje wg planu studiów obowiązującego na danym roku. VIII. UKOŃCZENIE STUDIÓW 24 Zaliczenie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego lub innych zajęć prowadzących do złożenia pracy dyplomowej odbywa się po zatwierdzeniu przez opiekuna gotowej wersji pracy dyplomowej. Jeśli student nie złoży pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie to nie zalicza seminarium lub innych zajęć prowadzących do złożenia pracy dyplomowej i nie uzyskuje punktów ECTS Praca dyplomowa powinna być sporządzona w sposób właściwy dla opracowań naukowych, z uwzględnieniem: 1) przy pracy licencjackiej, iż jest to samodzielne opracowanie studenta, udokumentowane źródłowo, zawierające streszczenie, słowa kluczowe, spis treści, spisy tabel, rycin, map, fotografii i załączników oraz cytowanej literatury. W szczególności może to być: praca przeglądowa wykonana na podstawie literatury, wykonanie i opis eksperymentu, samodzielne opracowanie związane z dowolnym przedmiotem kierunkowym, praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej w czasie studiów do rozwiązania lokalnego problemu ochrony środowiska; 7

8 2) przy pracy magisterskiej, iż jest to samodzielne opracowanie problemu badawczego, udokumentowane źródłowo, zawierające streszczenie, słowa kluczowe, spis treści, spisy tabel, rycin, map, fotografii i załączników oraz cytowanej literatury. 2. W przypadku pracy magisterskiej poświęconej szczególnie obszernej problematyce, wymagającej prowadzenia pracochłonnych badań własnych dopuszcza się napisanie wspólnej pracy przez dwóch studentów. Praca taka winna posiadać rozłączną strukturę (autorstwo poszczególnych części pracy powinno być wyraźnie określone), a wkład pracy poszczególnych autorów powinien być równy. O dopuszczeniu do powstania wspólnej pracy magisterskiej decyduje Rada UCBS. 3. W przypadku wspólnego pisania pracy magisterskiej, kierujący pracą zobowiązany jest do przedstawienia w formie pisemnej do zatwierdzenia Radzie Naukowej oświadczenia o równorzędnym wkładzie pracy każdego ze współautorów. 4. Rada UCBS zatwierdza tytuły prac dyplomowych przypisanych poszczególnym studentom i ich opiekunom. 5. Drobne zmiany zatwierdzonych przez Radę UCBS tytułów prac dyplomowych zatwierdzane są przez Dyrektora, na pisemny wniosek opiekuna pracy dyplomowej. 6. W przypadku, gdy opiekunem pracy magisterskiej jest pracownik ze stopniem doktora, recenzentem takiej pracy powinien być pracownik naukowy co najmniej ze stopniem doktora habilitowanego. 7. W przypadku, gdy opiekunem pracy licencjackiej jest pracownik ze stopniem doktora, recenzentem takiej pracy powinien być pracownik naukowy co najmniej ze stopniem doktora. 8. Strona tytułowa pracy dyplomowej musi być wykonana wg wzoru obowiązującego w UCBS, który zamieszczony jest na stronie internetowej jednostki. 9. Praca dyplomowa powinna być złożona w Sekretariacie ds. studenckich nie później niż 14 dni przed planowanym terminem ukończenia studiów. 10. Pracę dyplomową składa się w formie papierowej w formacie A4 w 4 egzemplarzach podpisanych własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą: 1) 1 egzemplarz drukowany dwustronnie i oprawiony w miękką okładkę (egzemplarz do akt osobowych studenta), 2) 1 egzemplarz drukowany dwustronnie i oprawiony w twardą okładkę (egzemplarz do Biblioteki UCBS), 3) 2 egzemplarze drukowane jednostronnie lub dwustronnie i oprawione w twardą lub miękką okładkę (egzemplarze dla opiekuna i recenzenta pracy), z zastrzeżeniem, że trzy pierwsze strony pracy dyplomowej należy drukować jednostronnie niezależnie od rodzaju egzemplarza pracy. 11. Wraz z pracą dyplomową należy złożyć w Sekretariacie ds. studenckich: 1) podpisane przez opiekuna pracy dyplomowej oświadczenie o sprawdzeniu pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym, 2) pismo od opiekuna pracy dyplomowej z propozycją wyboru recenzenta (2 osoby lub więcej) oraz z propozycją terminu egzaminu dyplomowego, 3) wykaz osiągnięć studenta w języku polskim i w języku angielskim do suplementu do dyplomu (opcjonalnie), 8

9 4) 4 zdjęcia o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm lub 5 w przypadku chęci otrzymania odpisu dyplomu w języku angielskim, 5) potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom. Opłatę za dyplom student uiszcza przelewem na konto wskazane przez UCBS. 12. Po złożeniu pracy dyplomowej w Sekretariacie ds. studenckich student archiwizuje wersję elektroniczną pracy w Archiwum Prac Dyplomowych poprzez wprowadzenie na swoje konto następujących elementów: tytuł pracy w języku angielskim, streszczenie, słowa kluczowe oraz przesłanie pliku z pracą dyplomową. 13. Przy ocenie pracy dyplomowej bierze się pod uwagę: 1) Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule? 2) Ocenę układu pracy, podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez itp. 3) Ocenę merytoryczną 4) Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie? (tylko praca magisterska) 5) Charakterystykę doboru i wykorzystania źródeł 6) Ocenę formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze) 7) Sposób wykorzystania pracy (tylko praca magisterska) Podczas egzaminu dyplomowego należy zadać co najmniej trzy pytania, w tym minimum jedno pytanie z zakresu pracy dyplomowej, a pozostałe z zakresu programu studiów. 2. Ostateczny wynik studiów stanowi suma następujących części ocen z zaokrągleniem do części setnych: 1) na studiach I stopnia: 0,7 średniej oceny ze studiów, 0,2 średniej oceny pracy dyplomowej, 0,1 oceny z egzaminu dyplomowego. 2) na studiach II stopnia: 0,5 średniej oceny ze studiów, 0,4 średniej oceny pracy magisterskiej, 0,1 średniej oceny z egzaminu magisterskiego. 3. Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji egzaminacyjnej. 9

Szczegółowe zasady studiowania na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska POSTANOWIENIA OGÓLNE

Szczegółowe zasady studiowania na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym (UCBS) Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mini-przewodnik dla studentów I-roku Wydziału Biologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Kierunek: BIOTECHNOLOGIA

Kierunek: BIOTECHNOLOGIA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mini-przewodnik dla studentów I-roku Wydziału Biologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej Wydziałem.

1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej Wydziałem. Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zatwierdzone na Radzie Wydziału Fizyki w dniu 11 czerwca 2012r. (tekst jednolity) 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. ILJI MIECZNIKOWA 1, 02-096 WARSZAWA e-mail: dziekan@biol.uw.edu.pl Uchwała Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Nr 5/09/2012 z dnia 24 września

Bardziej szczegółowo

Limit zajęć ponadplanowych na Wydziale, za które nie pobiera się opłat wynosi 12 ECTS w jednym etapie studiów.

Limit zajęć ponadplanowych na Wydziale, za które nie pobiera się opłat wynosi 12 ECTS w jednym etapie studiów. Uchwała Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 1 i 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 34 RADY WYDZIAŁU FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 maja 2010 r.

UCHWAŁA Nr 34 RADY WYDZIAŁU FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 maja 2010 r. UCHWAŁA Nr 34 RADY WYDZIAŁU FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i 11, 22 ust.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Pedagogicznym UW

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Pedagogicznym UW Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Pedagogicznego nr 74/2011/12 z dnia 22 czerwca 2012 r Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Pedagogicznym UW 1 1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK DO UCHWAŁY 197. Szczegółowe zasadach studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

ZAŁACZNIK DO UCHWAŁY 197. Szczegółowe zasadach studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego ZAŁACZNIK DO UCHWAŁY 197 Szczegółowe zasadach studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity z 27 kwietnia 2016 r.) Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i 11, 22 ust.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Pedagogicznym UW

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Pedagogicznym UW Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Pedagogicznego nr 58/2014/15 z dnia 23 czerwca 2015 Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Pedagogicznym UW 1 1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania

Bardziej szczegółowo

Poz Uchwala się szczegółowe zasady studiowania na kierunku antropozoologia (studia I stopnia).

Poz Uchwala się szczegółowe zasady studiowania na kierunku antropozoologia (studia I stopnia). Poz. 28 UCHWAŁA NR 27 /2017 RADY WYDZIAŁU ARTES LIBERALES UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na kierunku antropozoologia (studia I stopnia) Na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowe Zasady Studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowe Zasady Studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego TEKST JEDNOLITY (zgodny z treścią Uchwały Rady Wydziału z dnia 15 marca 2016 r.) Na podstawie 4 ust. 1-5, 9

Bardziej szczegółowo

Uchwała. Rady Wydziału Orientalistycznego UW. z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania

Uchwała. Rady Wydziału Orientalistycznego UW. z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania Uchwała Rady Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1 7, 8

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. ILJI MIECZNIKOWA 1, 02-096 WARSZAWA e-mail: dziekan@biol.uw.edu.pl Uchwała Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Nr 5/06/2015 z dnia 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania w Kolegium Artes Liberales.

1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania w Kolegium Artes Liberales. Uchwała nr 1 Rady Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na kierunku artes liberales (studia I stopnia) na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania w Kolegium Artes Liberales.

1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania w Kolegium Artes Liberales. Zasady studiowania na kierunku artes liberales (studia I stopnia) Uchwalone na Radzie Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego dnia 11 czerwca 2015 r. Na podstawie 4 ust. 2 Regulaminu Studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 38. Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Uchwała nr 38. Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. z dnia 23 czerwca 2010 roku TEKST JEDNOLITY Uchwała nr 38 Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego Tekst jednolity Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 38 z dnia 23.IV.2010 r., znowelizowane Uchwałą nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Zarządzania. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania

Uchwała Rady Wydziału Zarządzania. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania Uchwała Rady Wydziału Zarządzania z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust.1, 2,3, 8 ust. 6 i 11, 22 ust.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Uchwała Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zasad studiowania na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-8, 8 ust.

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 1 Postanowienia ogólne

w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 1 Postanowienia ogólne Uchwała Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady studiowania w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowe zasady studiowania w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego Załącznik 4 do Uchwały Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowe zasady studiowania

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania w CSSTiRL

Zasady studiowania w CSSTiRL Zasady studiowania w CSSTiRL Uchwała nr 42 Rady Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania w Centrum Studiów Samorządu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 2/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

OBWIESZCZENIE NR 2/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 125 OBWIESZCZENIE NR 2/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 09 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Szczegółowych

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegółowych zasad studiowania Jednostka macierzysta Organizacja i przebieg toku studiów

w sprawie szczegółowych zasad studiowania Jednostka macierzysta Organizacja i przebieg toku studiów Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na kierunku artes liberales (studia I stopnia)

Zasady studiowania na kierunku artes liberales (studia I stopnia) Zasady studiowania na kierunku artes liberales (studia I stopnia) Na podstawie 4 ust. 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, Rada Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego postanawia,

Bardziej szczegółowo

1. Zasady studiowania wchodzą w życie z dniem 1 października 2018 roku.

1. Zasady studiowania wchodzą w życie z dniem 1 października 2018 roku. Zasady studiowania na kierunku artes liberales (studia II stopnia) Na podstawie 4 ust. 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, Rada Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego postanawia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/05/2017 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 2/05/2017 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO UCHWAŁA NR 2/05/2017 RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej "Instytutem".

1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej Instytutem. Uchwała nr 25/2015 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW w sprawie szczegółowych zasad studiowania w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2015 roku Na podstawie 4 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne 1. Studia równoległe, z przeniesienia, wznawianie studiów 2

Postanowienia ogólne 1. Studia równoległe, z przeniesienia, wznawianie studiów 2 Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

1. Zakres regulacji. 2. Wpis na kolejny etap studiów, warunkowe zaliczenie etapu studiów

1. Zakres regulacji. 2. Wpis na kolejny etap studiów, warunkowe zaliczenie etapu studiów Uchwała nr Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z dnia w sprawie szczegółowych zasad studiowania w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT AMERYK I EUROPY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

INSTYTUT AMERYK I EUROPY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO INSTYTUT AMERYK I EUROPY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 20 lutego 2013 Uchwała Rady Instytutu Ameryk i Europy z dnia 20 lutego 2013 r. Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-8, 8 ust. 6 i 11, 22 ust. 4, 23b

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT AMERYK I EUROPY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

INSTYTUT AMERYK I EUROPY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO INSTYTUT AMERYK I EUROPY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 24 czerwca 2015 Uchwała Rady Instytutu Ameryk i Europy z dnia 24 czerwca 2015 r. Na podstawie 4, 5 ust. 2 i 3, 9 ust. 6, 9, 10 i 12, 25 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 114 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 114 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 125 UCHWAŁA NR 114 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 102 Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW z dnia 28 maja 2008 roku. w sprawie wydziałowych zasad studiowania

Uchwała nr 102 Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW z dnia 28 maja 2008 roku. w sprawie wydziałowych zasad studiowania Uchwała nr 102 Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie wydziałowych zasad studiowania ZASADY STUDIOWANIA NA WYDZIALE DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała Rady Wydziału Biologii z 15 października 2007 r

Zasady studiowania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała Rady Wydziału Biologii z 15 października 2007 r Zasady studiowania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała Rady Wydziału Biologii z 15 października 2007 r 1. Postanowienia ogólne 1. Zasady studiowania określają organizację i przebieg

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT AMERYK I EUROPY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

INSTYTUT AMERYK I EUROPY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO INSTYTUT AMERYK I EUROPY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 28 czerwca 2017 Uchwała Rady Instytutu Ameryk i Europy z dnia 28 czerwca 2017 r. Na podstawie 4, 5 ust. 2 i 3, 9 ust. 6, 9, 10 i 12, 25 ust.

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowe zasady studiowania w IF UW dotyczą studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej bądź niestacjonarnej.

2. Szczegółowe zasady studiowania w IF UW dotyczą studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej bądź niestacjonarnej. Uchwała nr 39/2015 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW w sprawie szczegółowych zasad studiowania w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Na podstawie 4 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmian szczegółowych zasad studiowania

Uchwała nr 62 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmian szczegółowych zasad studiowania Uchwała nr 62 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmian szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Tekst jednolity,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 51 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania

Uchwała nr 51 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania Uchwała nr 51 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Limit zajęć ponadplanowych, za które nie pobiera się opłat, wynosi 10 ECTS w jednym etapie studiów (rocznie).

Limit zajęć ponadplanowych, za które nie pobiera się opłat, wynosi 10 ECTS w jednym etapie studiów (rocznie). Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego uchwalone przez Radę Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 16 czerwca 2010 roku z poprawkami uchwalonymi w dniach

Bardziej szczegółowo

SZ C Z E G Ó Ł O W E ZA S A D Y ST U D I O W A N I A

SZ C Z E G Ó Ł O W E ZA S A D Y ST U D I O W A N I A SZ C Z E G Ó Ł O W E ZA S A D Y ST U D I O W A N I A W CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ Uniwersytetu Warszawskiego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Szczegółowe Zasady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 61 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 61 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 65 UCHWAŁA NR 61 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Geologii Na podstawie uchwały nr 351 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 113/2017 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH. z dnia 31 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 113/2017 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH. z dnia 31 maja 2017 r. UCHWAŁA NR 113/2017 RADY WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania

Uchwała nr. RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania Uchwała nr. RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie uchwały nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała. Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej. z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania

Uchwała. Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej. z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania Uchwała Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 22.06.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania

Uchwała nr. RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania Uchwała nr. RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie uchwały nr

Bardziej szczegółowo

humanistycznych i społecznych ma obowiązek uzyskać minimum 5 punktów ECTS.

humanistycznych i społecznych ma obowiązek uzyskać minimum 5 punktów ECTS. Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego uchwalone przez Radę Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 16 czerwca 2010 roku z poprawkami uchwalonymi w dniach

Bardziej szczegółowo

ZASADY STUDIOWANIA W CENTRUM STUDIÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ROZWOJU LOKALNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZASADY STUDIOWANIA W CENTRUM STUDIÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ROZWOJU LOKALNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZASADY STUDIOWANIA W CENTRUM STUDIÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ROZWOJU LOKALNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Opiekuna wymiany studentów z innymi uczelniami powołuje Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.

Opiekuna wymiany studentów z innymi uczelniami powołuje Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału. 1 z 6 Uchwała Rady Wydziału Orientalistycznego UW w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 3 pkt 1 10, 8 ust. 6, 25 ust. 4,

Bardziej szczegółowo

ZASADY STUDIOWANIA w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego obowiązują od 1 października 2007r. I. ORGANIZACJA STUDIÓW

ZASADY STUDIOWANIA w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego obowiązują od 1 października 2007r. I. ORGANIZACJA STUDIÓW ZASADY STUDIOWANIA w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego obowiązują od 1 października 2007r. I. ORGANIZACJA STUDIÓW 1 1. Etapem studiów na Wydziale Chemii UW jest rok akademicki składający się z

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W E ZASADY STUDIOWANIA

S Z C Z E G Ó Ł O W E ZASADY STUDIOWANIA S Z C Z E G Ó Ł O W E ZASADY STUDIOWANIA W CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ Uniwersytetu Warszawskiego sporządzono na podstawie Załącznika do obwieszczenia nr 6 Rektora

Bardziej szczegółowo

Poz. 8 UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII. z dnia 24 stycznia 2017 r.

Poz. 8 UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII. z dnia 24 stycznia 2017 r. Poz. 8 UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Na podstawie 4 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

P-RKJO-1. Proces dyplomowania na kierunku FILOLOGIA

P-RKJO-1. Proces dyplomowania na kierunku FILOLOGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH Procedura 1/6 na kierunku FILOLOGIA 2/6 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Zasady studiowania na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW Zasady studiowania na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW Część I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Zasady Studiowania stanowią uzupełnienie Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Warszawskim.

Bardziej szczegółowo

Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów

Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów 48 1. Studia I stopnia odbywane w Uczelni kończą się złożeniem pracy dyplomowej (licencjackiej lub inżynierskiej) i egzaminu dyplomowego na kierunkach/specjalnościach,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich obowiązujące na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich obowiązujące na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich obowiązujące na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego Uchwalone przez Radę Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ PROCES DYPLOMOWANIA

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ PROCES DYPLOMOWANIA 1/6 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania studentów I i II stopnia trójstopniowego systemu studiów. 2. TERMINOLOGIA Egzamin dyplomowy egzamin końcowy na studiach I i II stopnia,

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ (podstawa prawna: Regulamin studiów na Uniwersytecie Łódzkim przyjęty Uchwałą Senatu UŁ nr 159 z dnia 22.04.2013 r..) 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Senatu WSPS z dnia: REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych Wyższej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM Załącznik do Uchwały nr 4/2010 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM (dla studentów, których obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym określa Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Procedura dyplomowania na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. kategorie treści termin realizacji

Procedura dyplomowania na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. kategorie treści termin realizacji Procedura dyplomowania na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych kategorie treści termin realizacji Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana WNB nr 10/2013 z dnia 30 września 2013 roku

Zarządzenie Dziekana WNB nr 10/2013 z dnia 30 września 2013 roku Zarządzenie Dziekana WNB nr 10/2013 z dnia 30 września 2013 roku Zgodnie z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim (uchwała Senatu Nr 30/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 oraz uchwała Senatu nr 68/2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr./ Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA nr./ Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2016 r. UCHWAŁA nr./ 2016 Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zasad organizacji roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Ekonomii,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

Uchwała. Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej. z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania

Uchwała. Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej. z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania Uchwała Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 22.06.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Poz. 167 ZARZĄDZENIE NR 14 DZIEKANA WYDZIAŁU PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na kierunku Stosowana psychologia zwierząt Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej

Regulamin studiów podyplomowych w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej Załącznik do Uchwały Nr 34/2017 Senatu CM z dnia 29 września 2017 r. Regulamin studiów podyplomowych w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin Studiów Podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 270/2013 Rady Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 23 września 2013 r. Szczegółowe odniesienia do Regulaminu Studiów w UWr

Uchwała Nr 270/2013 Rady Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 23 września 2013 r. Szczegółowe odniesienia do Regulaminu Studiów w UWr Uchwała Nr 270/2013 Rady Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 23 września 2013 r. Szczegółowe odniesienia do Regulaminu Studiów w UWr 1 ust. 11 Dokumentowanie przebiegu studiów jest realizowane przy użyciu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2017 Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: organizacji i warunków studiowania na studiach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała nr 48 Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania studiów doktoranckich 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedura dyplomowania na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. kategorie treści termin realizacji

Procedura dyplomowania na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. kategorie treści termin realizacji Procedura dyplomowania na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych kategorie treści termin realizacji Podstawa prawna Podmioty odpowiedzialne 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Regulamin indywidualnego toku studiów (ITS)

Regulamin indywidualnego toku studiów (ITS) Regulamin indywidualnego toku studiów (ITS) I. Przepisy ogólne 1 1. Indywidualny tok studiów, zwany dalej ITS, jest to tryb odbywania studiów według indywidualnie ustalonego planu studiów i programu kształcenia.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z. (które oznaczono czcionką pogrubioną) Uwaga! Podkreślenia dodano

Wyciąg z. (które oznaczono czcionką pogrubioną) Uwaga! Podkreślenia dodano Wyciąg z REGULAMINU STUDIÓW (uchwalony przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwałami z dnia 31 maja 2006 r. oraz z dnia 25 kwietnia 2007 r) opracowany na potrzeby pracowników i studentów Instytut

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 7/2012. z dnia 28 czerwca 2012

Uchwała nr 7/2012. z dnia 28 czerwca 2012 Uchwała nr 7/2012 z dnia 28 czerwca 2012 Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust.2 pkt 1-7, 6 i 11, 22 ust. 4,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA na Wydziale Studiów Edukacyjnych

PROCEDURA DYPLOMOWANIA na Wydziale Studiów Edukacyjnych 1 PROCEDURA DYPLOMOWANIA na Wydziale Studiów Edukacyjnych I. II. III. Podstawa prawna procedury: Zarządzenie Rektora nr 479/2015/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. oraz Zarządzenie Rektora nr 480/2015/2016 z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i 11,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI MAGISTERSKICH PROGRAMÓW PODWÓJNEGO DYPLOMU (MPPD) W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

PROCEDURY REALIZACJI MAGISTERSKICH PROGRAMÓW PODWÓJNEGO DYPLOMU (MPPD) W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 17 z dnia 16 kwietnia 2013 r. PROCEDURY REALIZACJI MAGISTERSKICH PROGRAMÓW PODWÓJNEGO DYPLOMU (MPPD) W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Studia magisterskie w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienia do Regulaminu Studiów UR w zakresie odbywania studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym

Uzupełnienia do Regulaminu Studiów UR w zakresie odbywania studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uzupełnienia do Regulaminu Studiów UR w zakresie odbywania studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym I. Szczegółowe zasady dotyczące przeniesienia z innej uczelni, z kierunku na inny kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania studiów pierwszego stopnia i studiów jednolitych Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

Zasady studiowania studiów pierwszego stopnia i studiów jednolitych Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Zasady studiowania studiów pierwszego stopnia i studiów jednolitych Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Tekst ujednolicony i zmieniony, obowiązujący od 01.10.2019r. Dotyczy Studentów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin indywidualnego toku studiów (ITS)

Regulamin indywidualnego toku studiów (ITS) Załącznik nr 2 do Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Regulamin indywidualnego toku studiów (ITS) I. Przepisy ogólne 1 1. Indywidualny tok studiów, zwany dalej ITS, jest to tryb odbywania

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegółowych zasad studiowania Jednostka macierzysta Organizacja i przebieg toku studiów

w sprawie szczegółowych zasad studiowania Jednostka macierzysta Organizacja i przebieg toku studiów Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Poz. 8 UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII. z dnia 24 stycznia 2017 r.

Poz. 8 UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII. z dnia 24 stycznia 2017 r. Poz. 8 UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii 1 Na podstawie 4 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO Załącznik do Uchwały nr 8/2019 Rady Instytutu Humanistycznego PWSTE w Jarosławiu z dnia 09.04.2019 r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Instytut:

Bardziej szczegółowo

poddanie się okresowym badaniom lekarskim w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora,

poddanie się okresowym badaniom lekarskim w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora, Załącznik nr 1 Wykaz wprowadzonych uchwałą Senatu AWF z dnia 17 marca 2009 r. nr 51/2008/2009 zmian w obowiązującym Regulaminie Studiów AWF w Warszawie W 7 ust. 1 pkt 4 zmieniono zapis: Zasady przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Poz. 8 UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII. z dnia 24 stycznia 2017 r.

Poz. 8 UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII. z dnia 24 stycznia 2017 r. Poz. 8 UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU NEOFILOLOGII z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Na podstawie 4 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r.

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Podstawa prawna: 1) Regulamin studiów KUL, uchwała senatu KUL nr 726/II/18 z dn. 2l.03.2013

Bardziej szczegółowo

Procedura dyplomowania z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych oraz Otwartego Systemu Antyplagiatowego

Procedura dyplomowania z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych oraz Otwartego Systemu Antyplagiatowego Procedura dyplomowania z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych oraz Otwartego Systemu Antyplagiatowego Podstawę niniejszego zarządzenia stanowią: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM Postanowienia ogólne 1 1. Zajęcia z wychowania fizycznego na Uniwersytecie Warszawskim są zajęciami grupowymi i odbywają

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego Regulamin przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego 1. Zasady realizacji prac dyplomowych Zasady dyplomowania na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady procesu dyplomowania oraz zakres i forma egzaminu dyplomowego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Szczegółowe zasady procesu dyplomowania oraz zakres i forma egzaminu dyplomowego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu NrXXIV-30.12/19 Szczegółowe zasady procesu dyplomowania oraz zakres i forma egzaminu dyplomowego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej I. Założenia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia (obowiązującym od 1. X r.) zarządzam co następuje;

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia (obowiązującym od 1. X r.) zarządzam co następuje; ZARZĄDZENIE NR 158/2014 Rektora Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wytycznych dla prac licencjackich, realizowanych na Wydziale Promocji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZLECANIA, REALIZACJI I ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

PROCEDURA ZLECANIA, REALIZACJI I ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PROCEDURA ZLECANIA, REALIZACJI I ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 1. Cel i zakres procedury Celem procedury jest określenie zasad zlecania, organizacji i realizacji zajęć dydaktycznych w Zamiejscowym Wydziale

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2016 Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno- Przyrodniczych z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Uchwała nr 4/2016 Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno- Przyrodniczych z dnia 14 kwietnia 2016 r. Uchwała nr 4/2016 Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno- Przyrodniczych z dnia 14 kwietnia 2016 r. Zasady studiowania I Rozdział: Zasady ogólne 1 Uchwała określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo