Zaproszenie do składania ofert. dotyczące usługi cateringowej. realizowanej w ramach projektu Aktywni na rynku pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do składania ofert. dotyczące usługi cateringowej. realizowanej w ramach projektu Aktywni na rynku pracy"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia r. Zaproszenie do składania ofert dotyczące usługi cateringowej realizowanej w ramach projektu Aktywni na rynku pracy Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności 1. Zamawiający: Syntea Spółka Akcyjna Lublin, ul. Wojciechowska 9a tel. (81) mail: 2. Przedmiot zamówienia: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i dostarczenie posiłków na szkolenia na terenie województwa mazowieckiego (CPV: usługi dostarczania posiłków), w ramach projektu Aktywni na rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. Określenie i opis przedmiotu zamówienia: a) Usługa polegająca na świadczeniu usług cateringowych, obejmująca przygotowanie i dostarczenie pod wskazany adres cateringu dla uczestników szkoleń VCC, realizowanych na terenie woj. mazowieckiego, w ramach projektu Aktywni na rynku pracy, w okresie od r. W szczególności usługa cateringowa obejmuje:

2 Suchy prowiant - w postaci: ciastek oraz kawę, herbatę / woda gazowana lub niegazowana 0,5l, dla 90 uczestników szkoleń w ilości nie więcej niż 10 zestawów posiłków na jednego uczestnika projektu. Łączna liczba zestawów posiłków wynikających z realizacji zadania wynosi nie więcej 780 sztuk posiłków. Obiad - składający się z drugiego dania, dla 90 uczestników praktyk w ilości nie więcej niż 10 posiłków na jednego uczestnika projektu. Łączna liczba posiłków wynikających z realizacji zadania wynosi nie więcej 780 sztuk posiłków. b) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia naczyń, sztućców i wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi. c) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanych terminach i lokalizacjach, na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem realizacji w zależności od harmonogramów wynikających z przeprowadzonej przez Zamawiającego rekrutacji. W oparciu o te informacje Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać określoną liczbę cateringu w postaci suchego prowiantu lub obiadów, w terminach wskazanych przez Zamawiającego i pod wskazane adresy, w zależności od harmonogramów realizacji. d) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie przygotowany i dostarczony catering. 4. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: usługi dostarczania posiłków 5. Termin wykonania zamówienia Realizacja zamówienia nastąpi do 1 listopada 2014r marca 2015r. w godz Opis warunków udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące kryteria: a) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. b) Nie są powiązani z SYNTEA Spółka Akcyjna osobowo lub kapitałowo. (Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między

3 SYNTEA Spółka Akcyjna lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu SYNTEA Spółka Akcyjna lub osobami wykonującymi w imieniu SYNTEA Spółka Akcyjna czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.) 7. Kryteria oceny ofert: Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru ofert najkorzystniejszych w oparciu o następujące kryterium/kryteria: Cena za 1 godzinę brutto w zł % Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru: C minimalna Cena = x 100 C oferty badanej Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów. Zamawiający wybierze najkorzystniejsze oferty, które uzyskają największą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria. 8. Opis sposobu przygotowania ofert: W odpowiedzi na zamówienie: 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Ofertę składa się w języku polskim, w formie pisemnej wypełniając Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do składania ofert. 3) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać swoją ofertę. Wycofanie powinno być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert.

4 4) Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 5) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 9. Forma, miejsce i termin składania ofert: Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając: dane Zamawiającego (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego ofertę (imię i nazwisko, adres) oraz dopisać: Nie otwierać przed dniem Miejsce złożenia oferty: Syntea S.A Lublin ul. Wojciechowska 9a Termin złożenia oferty: r. do godz Unieważnienie postępowania: Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli złożone oferty są wadliwe i usunięcie tych wad nie jest możliwe 11. Osoba do kontaktów: Małgorzata Młynarczyk tel Wykaz załączników: 1) Formularz oferty

5 Formularz Oferty Lp. Części zapytania Cena brutto za 1 posiłek (osoba/dzień) Cena brutto za całość usługi 1 catering na szkolenia w postaci suchego prowiantu (ciastka oraz kawę, herbatę lub wodę), w ilości nie więcej 780 sztuk posiłków (zestawów) 2 catering na szkolenia w postaci obiadu (drugie danie) w ilości nie więcej 780 posiłków Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia r. Miejscowość, data. czytelny podpis Wykonawcy

20 範, 乃 有 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 事 件 的 爆 發 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 是 關 係 國 家 軍 政 的 大 事, 也 是 北 洋 時 期 皖 直 奉 三 系 軍 閥 縱 橫 捭 闔 加 劇 的 起 點, 對 政 局 的 發 展 極 具 重 要 性 就

20 範, 乃 有 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 事 件 的 爆 發 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 是 關 係 國 家 軍 政 的 大 事, 也 是 北 洋 時 期 皖 直 奉 三 系 軍 閥 縱 橫 捭 闔 加 劇 的 起 點, 對 政 局 的 發 展 極 具 重 要 性 就 1918年奉軍秦皇島劫械與入關 以皖奉合作為中心的探討* 葉惠芬 ** 壹 前言 1916年袁世凱帝制失敗 段祺瑞開始掌握北京政府軍政大權 他試 圖繼承袁的北洋系龍頭地位 惜個性剛愎 又在袁的北洋系久受薰染 並 無遠大的政治理想和寬廣的政治格局 因汲汲於個人權勢的擴張 以致統 攝北洋全局的努力遭到挫敗 政局走向複雜 非但形成南北對立 也使北 洋系分裂成以段為首的皖系和以馮國璋為首的直系 為了地盤的劃分及權力的爭奪

Bardziej szczegółowo

1. 我 们 是 按 照 神 的 形 象 被 造, 意 味 着 我 们 被 造 就 是 要 去 管 理 丶 去 带 领 神 照 他 的 形 象 造 我 们, 那 麽 神 的 形 象 是 什 麽 样 的 呢? 新 约 歌 罗 西 书 1:16-18 说 : 万 有 都 是 靠 他 造 的 丶 无 论

1. 我 们 是 按 照 神 的 形 象 被 造, 意 味 着 我 们 被 造 就 是 要 去 管 理 丶 去 带 领 神 照 他 的 形 象 造 我 们, 那 麽 神 的 形 象 是 什 麽 样 的 呢? 新 约 歌 罗 西 书 1:16-18 说 : 万 有 都 是 靠 他 造 的 丶 无 论 领 袖 训 练 初 级 课 程 第 一 课 神 为 何 呼 召 我 们 起 来 带 领 我 们 要 照 着 我 们 的 形 象, 按 着 我 们 的 样 式 造 人, 使 他 们 管 理 ( 创 1:26) 感 谢 主, 让 您 我 生 在 这 个 世 代, 这 个 世 代, 每 一 天 决 志 信 主 归 入 三 一 真 神 名 下 的 信 徒 人 数, 比 人 类 有 历 史 以 来 任 何 一

Bardziej szczegółowo

中介4

中介4 ........................ ............ ( )... ( )............... .................. ( )... ( )......... ... [1993] 322 ( ) ( ) ( ) [1996]35 [1996]24 [1996]35 91 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Celia Jones 女士 TZ 电器公司 Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy L.Marshall 小姐 Aquatechnics 有

Celia Jones 女士 TZ 电器公司 Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy L.Marshall 小姐 Aquatechnics 有 - Adres J.Rhodes 先生 Rhodes & Rhodes 公司 Silverback 街 212 号斯普林斯, 加利福尼亚,92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Adam Smith 先生 Smith's 塑料公司 Crossfield

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO NA POZIOMIE A2 Test 1 Rozumienie ze słuchu ( 16 pkt.) 1.1 pytania 1 5 (10 pkt.) Usłyszysz teraz dwukrotnie

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO NA POZIOMIE A2 Test 1 Rozumienie ze słuchu ( 16 pkt.) 1.1 pytania 1 5 (10 pkt.) Usłyszysz teraz dwukrotnie CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO NA POZIOMIE A2 TEST PRZYKŁADOWY Za cały egzamin możesz uzyskać 90 punktów EGZAMIN A2 TRWA 100 MINUT Do wszystkich części egzaminu

Bardziej szczegółowo

1912 1985 ( ) ( ) ( ) (486 75 ) (1) (6) (39) (41) (45) (45) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (57) (62) (62) (62) (64) (68) (73) (75) (75) l (76) (78) (81) (82) (83) (83) (83) (84) (84) (85) (85) (85)

Bardziej szczegółowo

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy Celia Jones 女士 TZ 电器公

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy Celia Jones 女士 TZ 电器公 - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. J.Rhodes 先生 Rhodes

Bardziej szczegółowo

提案

提案 國 立 臺 灣 大 學 校 務 發 展 規 劃 委 員 會 100 學 年 度 第 5 次 會 議 紀 錄 開 會 時 間 :101 年 5 月 18 日 ( 星 期 五 ) 下 午 2 時 開 會 地 點 : 校 總 區 第 2 行 政 大 樓 第 4 會 議 室 會 議 主 持 人 : 李 校 長 嗣 涔 記 錄 : 柯 佳 恩 出 席 人 員 : 李 校 長 嗣 涔 羅 副 校 長 清 華 包

Bardziej szczegółowo

标题

标题 互 联 网 金 融 蓝 皮 书 4 传 统 互 联 网 行 业 巨 头 互 联 网 金 融 战 略 布 局 摘 要 : 从 京 东 供 应 链 金 融 上 线, 到 蚂 蚁 金 服 和 腾 讯 互 联 网 金 融 体 系 建 设 以 及 阿 里 巴 巴 的 互 联 网 小 贷, 2014 年, 互 联 网 巨 头 在 金 融 领 域 展 开 了 广 泛 的 布 局 2014 年 是 互 联 网 金

Bardziej szczegółowo

海富通精选证券投资基金半年度报告

海富通精选证券投资基金半年度报告 1 2 ...4...5...7...7...8...8...8...9...9...10...11...11...14...23...28...28...29...30 3 4 -283,212,006.32-0.023-629,315,846.17 5 (1)(3) (2)(4) 6 6 7 8 2004 2004 3 12 2 9 1 1 2 3 2 2004 1 2 3 3 10 2004

Bardziej szczegółowo

Checklist for Business Application- Fashion Model

Checklist for Business Application- Fashion Model Name: 姓 名 : Imię i nazwisko: Passport Number: 护 照 号 : Numer paszportu: Checklist for Visiting relatives or friends 国 别 探 亲 访 友 签 证 材 料 审 核 表 Wykaz dokumentów wiza Krajowa Odwiedziny Purpose of Visit: 访

Bardziej szczegółowo

目 录 基 金 概 况 及 交 易 结 构 增 信 措 施 与 还 款 来 源 担 保 方 及 项 目 介 绍 基 金 管 理 人 介 绍 及 认 购 流 程

目 录 基 金 概 况 及 交 易 结 构 增 信 措 施 与 还 款 来 源 担 保 方 及 项 目 介 绍 基 金 管 理 人 介 绍 及 认 购 流 程 新 富 深 圳 物 业 并 购 增 值 投 资 基 金 转 动 资 本 兴 复 实 业 热 线 电 话 :400-990-8222 目 录 基 金 概 况 及 交 易 结 构 增 信 措 施 与 还 款 来 源 担 保 方 及 项 目 介 绍 基 金 管 理 人 介 绍 及 认 购 流 程 基 金 概 况 基 金 名 称 合 伙 企 业 基 金 类 型 基 金 管 理 人 基 金 发 行 方 有 限

Bardziej szczegółowo

49 赵令时   四首

49 赵令时   四首 01 5 02 7 03 8 04 10 05 11 06 15 07 17 08 24 09 26 10 35 11 37 12 38 13 40 14 41 15 xiong4 43 16 yi3 46 17 47 18 48 19 xun2 49 20 53 21 55 22 60 1 23 62 24 jing3 73 25 75 26 82 27 85 28 86 29 88 30 96

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - IPP545 CHINESE v1 IPP P126454_PUBLIC disclosed 1-13-2012_Box365786B-Yining Urban Transport-SA-Chinese.doc

Microsoft Word - IPP545 CHINESE v1 IPP P126454_PUBLIC disclosed 1-13-2012_Box365786B-Yining Urban Transport-SA-Chinese.doc 新 疆 伊 宁 市 城 市 交 通 改 善 项 目 社 会 评 价 报 告 伊 宁 市 人 民 政 府 伊 宁 市 世 行 贷 款 项 目 管 理 办 公 室 2011 年 12 月 1 目 录 1. 简 介... 3 1.1 对 项 目 的 简 单 描 述... 3 1.2 社 会 评 价 在 项 目 中 的 作 用... 5 1.3 主 要 结 论 及 建 议... 14 2. 社 会 评 估

Bardziej szczegółowo

CPA CPV (www.esnai.com) 2

CPA CPV (www.esnai.com) 2 1 185 (www.esnai.com) 1 2 185 www.chinatj.net CPA CPV (www.esnai.com) 2 3 185 1993 (www.esnai.com) 3 4 185 www.cstcpacpv.com www.edu110.com http://www.51cpv.com http://club.esnai.com www.chinatj.net 0371-66687616

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2030342DA578C657B27BA6E6ABD8BF76B5B2BA63A475B57BAABABADEB27AA8EEABD7BB50A7EFB669ABD8C4B32DBDB2A7D3B4AD2E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2030342DA578C657B27BA6E6ABD8BF76B5B2BA63A475B57BAABABADEB27AA8EEABD7BB50A7EFB669ABD8C4B32DBDB2A7D3B4AD2E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D> 台 灣 現 行 建 築 結 構 工 程 的 管 理 制 度 與 改 進 建 議 中 華 民 國 結 構 工 程 技 師 公 會 全 國 聯 合 會 理 事 長 蔡 榮 根 宏 道 法 律 事 務 所 主 持 律 師 蔡 志 揚 建 造 執 照 結 構 審 查 法 制 民 國 60 年 65 年 73 年 建 築 法 第 34 條 主 管 建 築 機 關 審 查 工 程 圖 樣 計 算 書 說 明 書

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 2007 ANNUAL REPORT 2008/2/18 2 2007 2 [ B] 3 2007 3 [ B] 4 2007 4 [ B] 5 2007 5 [ B] 6 2007 6 [ B] 7 2007 7 [ B] 8 2007 8 [ B] 9 2007 9 [ B] 10 2007 10 [ B] 11 2007 1 2 11 [ B] 12 2007 12 1 88,000,000

Bardziej szczegółowo

主编单位:中国环境监测总站

主编单位:中国环境监测总站 1997 1 2 1997 70 1997 1996 3 ... 5... 7 11... 7 12... 9... 10... 12 31... 12 32... 12 33... 13... 14 41... 14 42... 16 43... 17 44... 21 45... 22 46... 24 47... 26... 29 51... 29 52... 29 53... 30 54...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 738.doc

Microsoft Word - 738.doc 內 政 部 都 市 計 畫 委 員 會 第 738 次 會 議 紀 錄 一 時 間 : 中 華 民 國 99 年 9 月 7 日 ( 星 期 二 ) 上 午 9 時 30 分 二 地 點 : 本 部 營 建 署 601 會 議 室 三 主 席 : 江 兼 主 任 委 員 宜 樺 ( 宣 布 開 會 時 兼 主 任 委 員 另 有 要 公, 不 克 出 席, 由 簡 兼 副 主 任 委 員 太 郎 代

Bardziej szczegółowo

特 别 提 示 本 基 金 依 据 中 华 人 民 共 和 国 合 伙 企 业 法 及 基 金 设 立 的 相 关 法 律 和 法 规 依 法 设 立 本 基 金 属 于 封 闭 式 私 募 债 权 投 资 基 金, 其 组 织 形 式 为 有 限 合 伙 制 基 金 管 理 人 承 诺 所 介 绍

特 别 提 示 本 基 金 依 据 中 华 人 民 共 和 国 合 伙 企 业 法 及 基 金 设 立 的 相 关 法 律 和 法 规 依 法 设 立 本 基 金 属 于 封 闭 式 私 募 债 权 投 资 基 金, 其 组 织 形 式 为 有 限 合 伙 制 基 金 管 理 人 承 诺 所 介 绍 中 融 鼎 汇 贵 阳 经 适 房 投 资 基 金 介 绍 中 融 鼎 汇 ( 北 京 ) 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 特 别 提 示 本 基 金 依 据 中 华 人 民 共 和 国 合 伙 企 业 法 及 基 金 设 立 的 相 关 法 律 和 法 规 依 法 设 立 本 基 金 属 于 封 闭 式 私 募 债 权 投 资 基 金, 其 组 织 形 式 为 有 限 合 伙 制 基 金

Bardziej szczegółowo

2004 2004 3 4 6 8 9 12 17 42 2 2004 3 2004 1 : luckyfilm co. ltd 2 3 0312-7922899 0312-3217937 stock@luckyfilm.com.cn 4 68 071054 http://www.luckyfilm.com.cn office@luckyfilm.com.cn 5 http://www.sse.com.cn

Bardziej szczegółowo

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600619 2005 1...1 2...1 3...3 4...6 2005 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 600619 B 900910 2555 021-65660000 021-65670941 dongmi@highly.cc 2.2 2.2.1 B 1 : : (%) ( ) 3,600,403,544.41 3,550,834,371.87 1.40 ( )( )

Bardziej szczegółowo

2004年05月28日

2004年05月28日 2015 年 3 月 18 日 2015 年 第 3 期 总 第 50 期 栏 目 及 目 录 主 责 编 : 戴 益 聪 编 : 方 兴 重 大 法 律 修 改 板 块 最 高 人 民 法 院 关 于 适 用 中 华 人 民 共 和 国 民 事 诉 讼 法 的 解 释 解 读 ( 二 ) 承 办 部 门 : 法 律 合 规 部 顾 问 机 构 : 德 恒 律 师 事 务 所 证 券 市 场 板 块

Bardziej szczegółowo

申 论 成 功 秘 笈 材 料 当 根 本, 思 维 是 核 心 横 向 找 规 律, 纵 向 挖 深 度 阅 读 重 过 程, 概 括 见 能 力 论 证 识 功 底, 表 达 显 基 础 段 落 须 迁 移, 语 序 要 重 组 行 文 讲 条 理, 小 节 分 层 次! 申 论 考 试 特 点

申 论 成 功 秘 笈 材 料 当 根 本, 思 维 是 核 心 横 向 找 规 律, 纵 向 挖 深 度 阅 读 重 过 程, 概 括 见 能 力 论 证 识 功 底, 表 达 显 基 础 段 落 须 迁 移, 语 序 要 重 组 行 文 讲 条 理, 小 节 分 层 次! 申 论 考 试 特 点 目 录 经 典 范 文 赏 析... 1 2007 年 5 月 江 苏 省 考 申 论 试 卷... 15 2008 年 3 月 江 苏 省 考 申 论 试 卷... 24 2009 年 2 月 浙 江 省 考 申 论 试 卷... 33 2009 年 9 月 联 考 申 论 试 卷 ( 辽 宁 )... 42 2009 年 国 考 申 论 试 卷... 49 2010 年 国 考 申 论 试 卷

Bardziej szczegółowo

新鮮人求職秘笈

新鮮人求職秘笈 新 鮮 人 求 職 秘 笈 全 球 競 爭 激 烈, 加 上 勞 退 新 制 7 月 上 路, 公 民 營 機 構 掀 起 優 退 優 離 風 潮, 企 業 為 避 免 提 撥 衝 擊, 勢 必 加 速 降 低 人 事 成 本 另 外, 竹 科 半 導 體 人 才 往 光 電 產 業 為 主 的 中 科 南 科 板 塊 移 動, 今 年 將 會 是 台 灣 就 業 市 場 大 變 動 的 一 年 聯

Bardziej szczegółowo

bingdian001.com

bingdian001.com 3.2.3 General Application Structural Stormwater Control 5 5 / / / M M L / : 5. 80% 60/50% M - / - No data - L== M= H= ( ) 3.2-43 3.2.3.1 3.2.3-1 3.2.3-2 3.2.3-1 3.2-44 ( ) 3.2.3-2 (Source: Claytor and

Bardziej szczegółowo

6 月 30 日 收 到 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 管 理 部 关 于 对 宁 夏 中 银 绒 业 股 份 有 限 公 司 的 关 注 函 ( 公 司 部 关 注 函 2016 第 122 号 ), 公 司 就 关 注 函 涉 及 事 项 向 控 股 股 东 宁 夏 中 银 绒 业 国 际

6 月 30 日 收 到 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 管 理 部 关 于 对 宁 夏 中 银 绒 业 股 份 有 限 公 司 的 关 注 函 ( 公 司 部 关 注 函 2016 第 122 号 ), 公 司 就 关 注 函 涉 及 事 项 向 控 股 股 东 宁 夏 中 银 绒 业 国 际 证 券 代 码 :000982 证 券 简 称 : 中 银 绒 业 公 告 编 号 :2016-68 宁 夏 中 银 绒 业 股 份 有 限 公 司 关 于 深 交 所 关 注 函 的 回 复 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 特 别 风 险 提 示 : 1

Bardziej szczegółowo

<433A5C55736572735C757365725C4465736B746F705C3230313430393237B8DFB7E5C2DBCCB37070745CB2FAD2B5BEADBCC3B1A8B8E65CD6D0B9FAB9FAC7E9D3EBC4CCD1F2C7BFB9FAB8BBC3F1D5BDC2D42E707074>

<433A5C55736572735C757365725C4465736B746F705C3230313430393237B8DFB7E5C2DBCCB37070745CB2FAD2B5BEADBCC3B1A8B8E65CD6D0B9FAB9FAC7E9D3EBC4CCD1F2C7BFB9FAB8BBC3F1D5BDC2D42E707074> 刍 议 中 国 乳 业 革 命 的 新 变 革 探 讨 羊 奶 强 国 富 民 的 新 方 法 西 北 农 林 科 技 大 学 农 业 部 奶 山 羊 研 究 室 陕 西 省 奶 山 羊 产 业 技 术 体 系 陕 西 省 奶 山 羊 产 业 技 术 创 新 与 产 业 发 展 战 略 联 盟 曹 斌 云 教 授 奶 山 羊 作 为 中 国 乳 业 革 命 星 星 之 火 已 成 燎 原 之 势 山

Bardziej szczegółowo

安 全 须 知 使 用 前, 请 先 阅 读 安 全 须 知 危 险 - 为 了 降 低 触 电 的 危 险 : 在 您 使 用 后 ; 清 洁 机 器 时 ; 进 行 本 说 明 书 中 提 到 的 任 何 用 户 维 护 保 养 操 作 时 ; 或 当 缝 纫 机 无 人 看 管 时, 请 务

安 全 须 知 使 用 前, 请 先 阅 读 安 全 须 知 危 险 - 为 了 降 低 触 电 的 危 险 : 在 您 使 用 后 ; 清 洁 机 器 时 ; 进 行 本 说 明 书 中 提 到 的 任 何 用 户 维 护 保 养 操 作 时 ; 或 当 缝 纫 机 无 人 看 管 时, 请 务 使 用 说 明 书 缝 纫 机 Product Code ( 产 品 型 号 ): 888-X/X/X/X6 欢 迎 访 问 http://solutions.brother.com 在 这 里 可 以 得 到 产 品 的 支 持 和 常 见 问 题 解 答 (FAQs) 安 全 须 知 使 用 前, 请 先 阅 读 安 全 须 知 危 险 - 为 了 降 低 触 电 的 危 险 : 在 您 使 用

Bardziej szczegółowo

名 稱 發 佈 單 位 性 質 發 佈 時 間 珠 寶 首 飾 評 估 指 導 意 見 中 國 資 產 評 估 協 會 指 導 意 見 2003 企 業 價 值 評 估 指 導 意 見 中 國 資 產 評 估 協 會 指 導 意 見 2004 金 融 不 良 資 產 評 估 指 導 意 見 ( 試

名 稱 發 佈 單 位 性 質 發 佈 時 間 珠 寶 首 飾 評 估 指 導 意 見 中 國 資 產 評 估 協 會 指 導 意 見 2003 企 業 價 值 評 估 指 導 意 見 中 國 資 產 評 估 協 會 指 導 意 見 2004 金 融 不 良 資 產 評 估 指 導 意 見 ( 試 兩 岸 專 利 評 價 法 制 及 發 展 作 者 : 陳 政 大 1 中 國 大 陸 關 於 評 價 準 則 及 制 度 1.1 評 價 準 則 1990 年, 中 國 大 陸 的 國 家 國 有 資 產 管 理 局 成 立 資 產 評 估 中 心, 負 責 國 有 資 產 的 評 估 作 業 翌 年, 國 務 院 發 佈 國 有 資 產 評 估 管 理 辦 法, 確 立 資 產 評 估 制 度

Bardziej szczegółowo

个人简介:

个人简介: 中 国 网 络 诗 歌 年 鉴 (2014 卷 ) 诗 歌 报 网 站 编 印 一 行 出 版 社 策 出 划 : 诗 歌 报 网 站 品 : 诗 意 中 国 文 化 机 构 (POETIC CHINA) 主 编 : 小 鱼 儿 ( 于 怀 玉 ) 特 邀 主 编 : 石 生 ( 执 行 ) 陈 忠 村 许 云 龙 副 主 编 : 无 哲 低 处 的 迷 雾 见 闻 风 雨 如 磐 潇 湘 妃 子

Bardziej szczegółowo

当心“荐股”圈套

当心“荐股”圈套 投 资 理 财 不 可 不 知 的 法 律 风 险 伴 随 着 我 国 经 济 的 快 速 发 展, 社 会 财 富 急 剧 增 长, 社 会 闲 散 资 金 增 多, 越 来 越 多 的 市 场 主 体 加 入 到 了 股 票 期 货 基 金 信 托 理 财 产 品 的 投 资 市 场, 以 期 通 过 低 风 险 高 回 报 的 投 资 理 财 产 品, 来 实 现 自 身 财 产 价 值 的

Bardziej szczegółowo

X

X 1958 1957 1958 9 16 9 16 4 320 5 6 108 6 4 11 1958 548 1960 1961 1964 9 11 419 1800 1965 7 8 1960 1961 1970 7 1985 13 31 1984 9 9 485 20 1981 110 4 5600 63 237 72 12 50 7 44 22 41 6 642 81 1979 12 129

Bardziej szczegółowo

奶粉

奶粉 奶 粉!!! 背 後 的 黑 幕 常 見 奶 粉 檔 次 如 下 : 一. 高 檔 的 : 美 素, 金 裝 雅 培 ( 荷 蘭 丹 麥 產 ), 香 港 的 牛 欄 二. 梢 次 一 點 : 美 贊 臣 金 裝, 金 裝 惠 氏, 雀 巢 能 恩, 美 可 高 特, 三. 中 檔 的 : 味 全 優 + 金 裝 伊 利 聖 元 優 博 日 本 明 治 森 永 四. 中 低 檔 的 : 多 美 滋

Bardziej szczegółowo

东吴证券研究所

东吴证券研究所 证 券 研 究 报 告 公 司 研 究 医 药 行 业 奇 正 藏 药 (002287) 主 营 业 绩 稳 健, 并 购 基 金 增 添 外 延 预 期 买 入 ( 维 持 ) 投 资 要 点 设 立 并 购 基 金, 积 极 外 延 : 群 英 基 金 优 先 服 务 于 奇 正 藏 药 的 产 业 整 合, 主 要 投 资 方 向 为 医 疗 健 康 类 ( 包 括 但 不 限 于 药 品 医

Bardziej szczegółowo

壹 緣 起 翻 轉 國 文 教 室 三 十 七 年 的 教 學 經 驗, 自 有 所 累 積, 然 師 傅 武 功 提 升, 徒 弟 睡 功 精 進, 課 堂 不 時 要 叫 起 床 學 生 揶 揄 老 師, 你 教 得 很 好 睡 老 師 應 該 出 有 聲 書 失 眠 的 人 有 福 了! 教

壹 緣 起 翻 轉 國 文 教 室 三 十 七 年 的 教 學 經 驗, 自 有 所 累 積, 然 師 傅 武 功 提 升, 徒 弟 睡 功 精 進, 課 堂 不 時 要 叫 起 床 學 生 揶 揄 老 師, 你 教 得 很 好 睡 老 師 應 該 出 有 聲 書 失 眠 的 人 有 福 了! 教 國文快遞 憤 啟 悱 發 翻轉國文教室 第76期 壹 緣 起 翻 轉 國 文 教 室 三 十 七 年 的 教 學 經 驗, 自 有 所 累 積, 然 師 傅 武 功 提 升, 徒 弟 睡 功 精 進, 課 堂 不 時 要 叫 起 床 學 生 揶 揄 老 師, 你 教 得 很 好 睡 老 師 應 該 出 有 聲 書 失 眠 的 人 有 福 了! 教 學 中 自 以 為 精 彩 的 提 問, 期 待 引

Bardziej szczegółowo

美丽中国梦•2013中国制造业总裁高峰论坛

美丽中国梦•2013中国制造业总裁高峰论坛 一 论 坛 日 程 美 丽 中 国 梦 2013 中 国 制 造 业 总 裁 高 峰 论 坛 地 点 : 北 京 首 都 机 场 ( 北 京 市 朝 阳 区 金 盏 乡 楼 梓 庄 ) 蓝 调 庄 园 时 间 演 讲 题 目 演 讲 介 绍 6 月 21 日 晚 上 论 坛 主 办 方 制 造 型 企 业 卓 越 总 裁 创 新 实 战 研 修 班 项 目 负 责 人 : 邓 占 儒 20:00--21:00

Bardziej szczegółowo

02 (ADAS)(AD) (EPS) EPS (FCA) PSA Groupe Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance Maruti Suzuki India Limited (Maruti-Suzuki) EPS(HPS

02 (ADAS)(AD) (EPS) EPS (FCA) PSA Groupe Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance Maruti Suzuki India Limited (Maruti-Suzuki) EPS(HPS 2 3 4 17 18 28 34 36 38 39 40 41 42 * / 02 (ADAS)(AD) (EPS) 199950EPS400 110 25 3 14 50(FCA) PSA Groupe Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance Maruti Suzuki India Limited (Maruti-Suzuki) EPS(HPS) (CIS)(DL)

Bardziej szczegółowo

齐鲁股权每日金融

齐鲁股权每日金融 齐 鲁 股 权 每 日 金 融 2015 年 2 月 16 日 导 航 政 策 导 向 证 监 会 组 织 7 家 证 监 局 检 查 9 家 私 募 内 地 全 面 取 消 暂 住 证 制 度 一 字 之 变 逾 2 亿 人 受 益 业 务 参 考 现 代 信 用 风 险 模 型 在 我 国 面 临 适 用 性 挑 战 玩 转 股 权 众 筹 你 该 知 道 这 些 6 点 要 素 : 教 你 做

Bardziej szczegółowo

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 77 1999 3 179 4 277 5 281 6 1995 1999 7 1991 1998 4 8 9 10 8 83 1992.2 9 143 1988 10 158 5 11 12 13 11 8 12 1973 13 420 6 E.H.Gombrich Norma e forma 14 14 Giulio Carlo Argan. Maurizio

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 第18期(初稿2改).doc

Microsoft Word - 第18期(初稿2改).doc 珞 珈 人 事 工 作 简 报 武 汉 大 学 人 事 部 2011 年 第 2 期 ( 总 第 18 期 ) 2011 年 7 月 1 日 本 期 提 要 要 闻 : 中 国 高 等 教 育 学 会 师 资 管 理 研 究 分 会 2011 年 常 务 理 事 会 召 开 我 校 举 行 首 批 351 人 才 计 划 入 选 者 签 约 仪 式 我 校 13 名 教 授 获 准 享 受 政 府

Bardziej szczegółowo

P2 鳳凰花開 驪歌響起 訓育組長 顏欣怡 102 學年度溫馨感人的畢業典禮 這天 103 年 6 月 8 日 是本校畢業生的大日子 今天 他們是主角 今年的會場布置完全是由美工科畢業生一手包辦的 從草稿設計到完工 每個環節都是他們自己完成 老師只是在旁擔任協助的角色 另外還有全部的 節目演出 都是

P2 鳳凰花開 驪歌響起 訓育組長 顏欣怡 102 學年度溫馨感人的畢業典禮 這天 103 年 6 月 8 日 是本校畢業生的大日子 今天 他們是主角 今年的會場布置完全是由美工科畢業生一手包辦的 從草稿設計到完工 每個環節都是他們自己完成 老師只是在旁擔任協助的角色 另外還有全部的 節目演出 都是 P1 第 0017 期 103.05.23 6/30 結 業 式 9/1 始 業 式 畢 業 典 禮 P2 來 企 日 本 PAPAGO!! P3-P10 語 文 能 力 一 級 棒 P11-P13 生 日 的 祝 福 P14 一 起 探 索 DNA P15 看 這 學 期 的 努 力 成 果 滿 滿 P16 檢 定 認 證 技 能 保 證 P17 衝 破 迷 網 - 性 交 易 防 制 / 性 騷

Bardziej szczegółowo

學生團體保險_LP5-105008-2_契約條款

學生團體保險_LP5-105008-2_契約條款 臺 灣 銀 行 採 購 部 招 標 案 號 :LP5-105008-2 臺 灣 銀 行 股 份 有 限 公 司 採 購 部 辦 理 105 學 年 度 學 生 ( 童 ) 團 體 保 險 共 同 供 應 契 約 條 款 請 注 意 : 本 案 僅 辦 理 第 1 項 105 學 年 度 高 級 中 學 以 下 學 校 學 生 暨 幼 兒 園 幼 兒 團 體 保 險 之 採 購, 本 契 約 條 款

Bardziej szczegółowo

59 2014 3 24 2014 3 25 47 2014 3 24 2014 3 25 48 2014 3 24 2014 3 25 44 2014 3 24 2014 3 25 238

59 2014 3 24 2014 3 25 47 2014 3 24 2014 3 25 48 2014 3 24 2014 3 25 44 2014 3 24 2014 3 25 238 50 2014 3 24 2014 3 25 49 2014 3 24 2014 3 25 237 59 2014 3 24 2014 3 25 47 2014 3 24 2014 3 25 48 2014 3 24 2014 3 25 44 2014 3 24 2014 3 25 238 61 2014 3 24 2014 3 25 43 2014 3 24 2014 3 25 60 2014 3

Bardziej szczegółowo

63 57 51 2010 12 2010 12 2010 12 45 2010 12 224 50 51 77 2013 3 2010 12 2013 12 46 2010 12 48 2013 12 63 2010 12 2010 12 2013 9 2013 10 1993 7 2010 1 2013 5 2007 7 2010 3 1998 3 2007 71999 11 2002 6 2004

Bardziej szczegółowo

經濟部工業局食品GMP黃豆加工產品合格產品清單

經濟部工業局食品GMP黃豆加工產品合格產品清單 經 濟 部 工 業 局 食 品 GMP 乳 品 符 合 規 定 產 品 清 單 序 號 認 證 工 廠 名 稱 產 品 名 稱 1 統 一 企 業 股 份 有 限 公 司 瑞 穗 高 優 質 鮮 乳 2 新 市 廠 健 康 食 品 課 ( 乳 品 生 產 線 ) 瑞 穗 高 優 質 低 脂 鮮 乳 3 統 一 多 多 活 菌 發 酵 乳 原 味 4 統 一 多 多 活 菌 發 酵 乳 草 莓 口 味

Bardziej szczegółowo

08.論文-第四章 實證發現與分析.doc

08.論文-第四章 實證發現與分析.doc 80 81 82 1 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 SA 8000 2 2 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 S SA8000 (Constitution) Nuttall1989 3 PSEY Paternalism 1. PSY 2. PSEY 3. 4. 5. Nuttall1989

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 秋字第4期.doc

Microsoft Word - 秋字第4期.doc ISSN:0211-9153 國 內 郵 資 已 付 板 橋 郵 局 許 可 證 板 橋 字 第 1565 號 中 華 郵 政 板 橋 雜 字 第 161 號 登 記 證 登 記 為 雜 誌 類 交 寄 秋 字 第 4 期 目 錄 專 載 新 北 市 政 府 第 80 次 市 政 會 議 紀 錄... 3 政 令 水 利 訂 定 新 北 市 暫 掛 纜 線 管 理 要 點 廢 止 臺 北 縣 雨 水

Bardziej szczegółowo

5. (a) 36,393,360(b) 13,853,868 (c) 14,730, % 30.13% 2

5. (a) 36,393,360(b) 13,853,868 (c) 14,730, % 30.13% 2 A8 New Media Group Limited A8 800 (1) (2) 1. 2. 100% 3. 4. 1 5. (a) 36,393,360(b) 13,853,868 (c) 14,730,000 42.73% 30.13% 2 30.13% 11.40% 42.73% 5.90% 9.84% 19.35% 44.74% 35.91% 100% 1. 3 2. 100% 3. (a)

Bardziej szczegółowo

19/02/18 13:17 PAGE

19/02/18 13:17 PAGE 19/02/18 13:17 PAGE-1 1 20 23.82 2 25 24.02 3 3 24.42 4 16 25.43 5 4 25.79 6 74 25.97 7 22 27.18 8 5 28.05 9 10 28.93 10 44 29.37 11 12 29.44 12 6 29.68 13 37 30.01 14 13 30.08 15 2 30.85 16 50 31.46 17

Bardziej szczegółowo

十一五时期北京经济社会发展科技需求调研

十一五时期北京经济社会发展科技需求调研 北 京 市 十 一 五 时 期 经 济 社 会 发 展 科 技 需 求 调 研 报 告 之 二 城 市 建 设 与 管 理 分 报 告 目 录 分 报 告 说 明...35 一 城 市 建 设 与 管 理 基 本 状 况...38 北 京 城 市 构 成 及 其 总 体 框 架...38 2 城 市 建 设 与 管 理 的 发 展 基 础...40 3 城 市 建 设 与 管 理 面 临 的 形 势...40

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled http://www.jrf-reit.com/ 520048 200410 1. 5 2 2. 5 7 8 9 10 11 67PL 13 3. 14 4. 19 29 1 5 2 5 1. 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 1,453 5,920 6,947 8,692 4,000 2,000 914 2,572 2,870 3,471 4,000 2,000 757

Bardziej szczegółowo

春天 的脚步里前进 在 2015 年 宁德核电承载了许多的喜与忧 喜 的 是 2015 年 面 对 1 台 机 组 投 产 2 台 机 组 大 修 3 台 机 组 安 全 稳 定 运 行 4 号 机 组 装 料 5/6 总基调 这 一 年 宁 核 一 期 工 程 将 全 面 竣 工 四 台 机 组

春天 的脚步里前进 在 2015 年 宁德核电承载了许多的喜与忧 喜 的 是 2015 年 面 对 1 台 机 组 投 产 2 台 机 组 大 修 3 台 机 组 安 全 稳 定 运 行 4 号 机 组 装 料 5/6 总基调 这 一 年 宁 核 一 期 工 程 将 全 面 竣 工 四 台 机 组 总 第 49 期 2016 年 4 月 15 日 一 次 把 事 情 做 好 春天 的脚步里前进 在 2015 年 宁德核电承载了许多的喜与忧 喜 的 是 2015 年 面 对 1 台 机 组 投 产 2 台 机 组 大 修 3 台 机 组 安 全 稳 定 运 行 4 号 机 组 装 料 5/6 总基调 这 一 年 宁 核 一 期 工 程 将 全 面 竣 工 四 台 机 组 全 部投入商业运行 二期工程前期工作更加艰巨

Bardziej szczegółowo

DCF %...14 LED...15

DCF %...14 LED...15 (002384) 2010 7 1 LED 54 / / ( 68-75 2010-2012 0.82 1.86 2.61 PEG 67.7-76.1 DCF 75.5 68-75 2010 82.9-91.5 2011 36.6-40.3 2012 26.1 28.7 www.sz-dsbj.com /64.14% ) 16000 A ( ) 4000 B/H ( ) 0 8640 A ( ) 2160

Bardziej szczegółowo

新竹市私立光復中學審議不適任教師作業原則

新竹市私立光復中學審議不適任教師作業原則 一 百 零 四 學 年 度 第 二 學 期 期 末 校 務 會 議 程 序 表 壹 會 議 程 序 一 會 議 開 始 二 頒 獎 三 主 席 致 詞 四 各 單 位 工 作 報 告 五 提 案 討 論 六 臨 時 動 議 七 主 席 結 論 貳 工 作 報 告 資 料 目 錄 一 頒 獎 二 教 務 處 工 作 報 告 三 學 務 處 工 作 報 告 四 教 官 室 工 作 報 告 五 實 習 處

Bardziej szczegółowo

10 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4!!!!!!! 7!!!!!!!!! 10!!!!!! 12 15!!!!!!!!!!!!!!! 16!!!!! 18 23!!!!!!!!!!!!!!!!! 35!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 38!!!!!!!!!!! 41!!!!!!

10 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4!!!!!!! 7!!!!!!!!! 10!!!!!! 12 15!!!!!!!!!!!!!!! 16!!!!! 18 23!!!!!!!!!!!!!!!!! 35!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 38!!!!!!!!!!! 41!!!!!! 櫢 櫢 櫢 毟 櫢 毟 毟 5 毟 10 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4!!!!!!! 7!!!!!!!!! 10!!!!!! 12 15!!!!!!!!!!!!!!! 16!!!!! 18 23!!!!!!!!!!!!!!!!! 35!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 38!!!!!!!!!!! 41!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 44!!!!!!!!!!! 56!!!!

Bardziej szczegółowo

秀出 武 十八 般 藝 學生的 或許有學生質疑 水滸市集 的玩 樂性質 偏離一般理解的學習方式 水滸市集 熱鬧登場 但大部分國文課的活動安排 不外乎是 聽 說 讀 寫的延伸 看看影片 填 填學習單 寫寫小報告 玩玩角色扮 演 對於部分原本對 國文 不甚好感 的同學而言 這些活動換湯不換藥 認 臺中二

秀出 武 十八 般 藝 學生的 或許有學生質疑 水滸市集 的玩 樂性質 偏離一般理解的學習方式 水滸市集 熱鬧登場 但大部分國文課的活動安排 不外乎是 聽 說 讀 寫的延伸 看看影片 填 填學習單 寫寫小報告 玩玩角色扮 演 對於部分原本對 國文 不甚好感 的同學而言 這些活動換湯不換藥 認 臺中二 國文快遞 閱讀新觀點 我讀故我在 藝文萬花筒 物而不物 不再被安眠藥綁架 吃一場有趣的宋朝飯局 如果賈伯斯向莊子推銷iphone 生活時事閱讀題組 咀嚼文字美食 第73期 秀出 武 十八 般 藝 學生的 或許有學生質疑 水滸市集 的玩 樂性質 偏離一般理解的學習方式 水滸市集 熱鬧登場 但大部分國文課的活動安排 不外乎是 聽 說 讀 寫的延伸 看看影片 填 填學習單 寫寫小報告 玩玩角色扮 演 對於部分原本對

Bardziej szczegółowo

南宁糖业

南宁糖业 000911 2002 Nanning Sugar Manufacturing CO.,LTD. 4 5 7 8 10 13 14 22 24 27 61 2 3 Nanning Sugar Manufacturing CO.,LTD. 48 0771 4914317 0771 4910755 gnusic@public.nn.gx.cn 48 530031 nnty @ nnsugar.com http://www.nnsugar.com.cn

Bardziej szczegółowo

9789867349927 118 啟 動 天 使 之 光 西 方 哲 學 300 9789867349958 120 天 使 筆 記 書 社 會 人 文 / 哲 學 / 心 理 學 200 9789867349989 121 靈 魂 之 愛 社 會 人 文 / 哲 學 / 心 理 學 350 97

9789867349927 118 啟 動 天 使 之 光 西 方 哲 學 300 9789867349958 120 天 使 筆 記 書 社 會 人 文 / 哲 學 / 心 理 學 200 9789867349989 121 靈 魂 之 愛 社 會 人 文 / 哲 學 / 心 理 學 350 97 國 際 機 構 文 化 出 版 事 業 中 心 飾 我 右 人 文 藝 術 書 目 表 Bibliography by Nick Huang 20160906-2 心 靈 成 長 系 列 ( 一 ) 9789578292130 ST0165 重 塑 心 靈 社 會 人 文 / 哲 學 / 心 理 學 250 9789578292673 77 9789867349019 84 把 神 祕 喝 個 夠

Bardziej szczegółowo

Bạn tên gì? 你叫什么名字? Pytanie o imię (imiona) i nazwisko Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không? Pytanie o datę i miejsce urodzenia 您能告诉我您的出

Bạn tên gì? 你叫什么名字? Pytanie o imię (imiona) i nazwisko Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không? Pytanie o datę i miejsce urodzenia 您能告诉我您的出 - Ogólne Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? 我可以在哪里找到 的表格? Pytanie o formularze Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành? 您的 文件 是什么时候签发的? Pytanie o datę wydania dokumentu [Tài liệu] của bạn được ban

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 例 例 綠 Plan Do 數 數 數 Check & Act 流 參 1. 2. 3. 略 4. 5. 令 6. 塞 都 7. 利 益 8. 9. 復 連 10. 聯 11. 來 例 來 流 勞 領 數 來 理 錄 利 錄 論 來 例 率 爐 PAr 335 ms/nm3 / Nox 250 ppm / Sox 500 ppm / PAr 500 ms/nm3 / Nox 150 ppm / Sox

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031352D32303136D1A7C4EAB4BABCBED1A7C6DAD1A1BFCECAD6B2E1>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031352D32303136D1A7C4EAB4BABCBED1A7C6DAD1A1BFCECAD6B2E1> 2015-2016 学 年 春 季 学 期 研 究 生 选 课 指 南 厦 门 大 学 研 究 生 院 2016 年 2 月 目 录 目 录... 0 2015-2016 学 年 春 季 学 期 选 课 时 间 安 排... 1 选 课 的 指 导 原 则... 1 厦 门 大 学 研 究 生 选 课 与 成 绩 管 理 办 法... 2 课 程 介 绍... 5 选 课 过 程 中 的 注 意 事

Bardziej szczegółowo

Hi End Esoteric 1965 TEAC Katsuma Tani TEAC A-4010GSL 249,460 TEAC Hi End TEAC TEAC Hi End Esoteric 21 Esoteric CD Esoteric Esote

Hi End Esoteric 1965 TEAC Katsuma Tani TEAC A-4010GSL 249,460 TEAC Hi End TEAC TEAC Hi End Esoteric 21 Esoteric CD Esoteric Esote Hi End Esoteric 1965 TEAC Katsuma Tani TEAC A-4010GSL 249,460 TEAC 1987 45 Hi End TEAC TEAC Hi End Esoteric 21 Esoteric CD Esoteric 1942 66 1987 Esoteric Hi End Esoteric Esoteric Esoteric CD SACD/CD CD

Bardziej szczegółowo

LP5-103026_保全_契約條款

LP5-103026_保全_契約條款 招 標 案 號 :LP5-103026 臺 灣 銀 行 股 份 有 限 公 司 採 購 部 代 理 各 機 關 學 校 辦 理 104 年 度 保 全 ( 警 衛 勤 務 ) 採 購 共 同 供 應 契 約 條 款 臺 灣 銀 行 股 份 有 限 公 司 採 購 部 ( 以 下 簡 稱 臺 灣 銀 行 採 購 部 ) 代 理 適 用 機 關 採 購 保 全 ( 警 衛 勤 務 ), 適 用 機 關

Bardziej szczegółowo

283 1 65 66 15 131 260 2 64 67 15 131 259 3 63 68 15 131 257 4 59 69 15 131 235 5 56 70 14 135 225 6 55 71 14 135 219 7 52 72 14 135 205 8 51 73 14 135 204 9 46 74 14 135 203 10 45 75 13 140 203 10 45

Bardziej szczegółowo

農委會漁業署/施政重點/漁業署年報/90年

農委會漁業署/施政重點/漁業署年報/90年 行 政 院 農 業 委 員 會 漁 業 署 90 年 年 報 封 面 圖 片 序 壹 施 政 方 針 貳 漁 業 概 況 參 重 要 施 政 措 施 肆 漁 業 管 理 伍 漁 業 發 展 陸 漁 業 科 技 研 究 柒 漁 民 輔 導 捌 船 員 培 訓 與 資 源 評 估 玖 漁 業 廣 播 與 宣 導 拾 擴 大 服 務 南 部 地 區 漁 民 及 業 者 拾 壹 漁 業 法 規 拾 貳 一

Bardziej szczegółowo

21 參 加 完 影 子 培 訓, 我 覺 得 這 種 方 式 太 好 了, 我 們 集 培 訓 和 專 家 指 導, 還 規 範 培 訓 管 理, 詳 細 小 組 研 修 計 劃 和 確 定 研 修 基 地 而 且 我 們 是 來 自 不 同 地 區 不 同 學 校 小 組 員, 不 同 工 作

21 參 加 完 影 子 培 訓, 我 覺 得 這 種 方 式 太 好 了, 我 們 集 培 訓 和 專 家 指 導, 還 規 範 培 訓 管 理, 詳 細 小 組 研 修 計 劃 和 確 定 研 修 基 地 而 且 我 們 是 來 自 不 同 地 區 不 同 學 校 小 組 員, 不 同 工 作 20 爸 爸, 我 想 你 了..., 一 個 大 眼 睛 女 孩 兒 坐 在 貴 州 凱 裡 六 一 間 特 殊 教 室 裡, 面 對 一 台 電 腦 正 與 她 爸 爸 視 頻 聊 天 原 本 不 愛 談 笑 她 在 和 家 人 相 互 傾 訴 變 得 說 笑, 眼 睛 閃 著 晶 瑩 淚 光 她 叫 潘 蘭 花, 是 貴 州 凱 裡 學 一 個 苗 族 女 孩, 她 父 母 遠 在 外 地 打

Bardziej szczegółowo

尊 敬 的 各 位 参 会 同 学 学 生 领 队 指 导 教 师 : 第 三 届 全 国 青 少 年 智 能 创 新 大 会 ( 以 下 简 称 MT 创 智 大 会 ) 即 将 于 2016 年 2 月 13 日 至 17 日 在 北 京 市 京 瑞 温 泉 国 际 酒 店 举 行, 目 前 各

尊 敬 的 各 位 参 会 同 学 学 生 领 队 指 导 教 师 : 第 三 届 全 国 青 少 年 智 能 创 新 大 会 ( 以 下 简 称 MT 创 智 大 会 ) 即 将 于 2016 年 2 月 13 日 至 17 日 在 北 京 市 京 瑞 温 泉 国 际 酒 店 举 行, 目 前 各 尊 敬 的 各 位 参 会 同 学 学 生 领 队 指 导 教 师 : 第 三 届 全 国 青 少 年 智 能 创 新 大 会 ( 以 下 简 称 MT 创 智 大 会 ) 即 将 于 2016 年 2 月 13 日 至 17 日 在 北 京 市 京 瑞 温 泉 国 际 酒 店 举 行, 目 前 各 项 筹 备 工 作 正 在 全 面 进 行 之 中 MindTomorrow 创 智 大 会 组 委

Bardziej szczegółowo

行政會議議程

行政會議議程 附 件 A 101 學 年 度 第 2 學 期 第 3 次 行 政 會 議 紀 錄 會 議 時 間 :102 年 4 月 29 日 ( 星 期 一 )13 時 00 分 會 議 地 點 : 行 政 大 樓 四 樓 會 議 室 主 席 : 陳 副 校 長 義 文 出 席 人 員 : 本 校 行 政 暨 學 術 主 管 記 錄 : 李 信 達 壹 報 告 出 席 人 數 並 宣 布 開 會 已 足 法

Bardziej szczegółowo

实验室总名录-2013.xls

实验室总名录-2013.xls CGC/SYS-1 广 东 省 产 品 质 量 监 督 检 验 中 心 储 能 蓄 电 池 GB 22473-2008 储 能 用 铅 酸 蓄 电 池 汇 流 箱 CGC/GF 007:2010 汇 流 箱 技 术 规 范 (CNCA/CTS 0001-2011) 光 热 家 用 太 阳 能 GB/T 23888-2009 家 用 太 阳 能 热 水 器 控 制 器 CGC/SYS-4 CGC/SYS-5

Bardziej szczegółowo

新竹市私立光復中學審議不適任教師作業原則

新竹市私立光復中學審議不適任教師作業原則 一 百 零 四 學 年 度 第 一 學 期 期 末 校 務 會 議 程 序 表 壹 會 議 程 序 一 會 議 開 始 二 頒 獎 三 主 席 致 詞 四 各 單 位 工 作 報 告 五 提 案 討 論 六 臨 時 動 議 七 主 席 結 論 貳 工 作 報 告 資 料 目 錄 一 頒 獎 二 教 務 處 工 作 報 告 三 學 務 處 工 作 報 告 四 教 官 室 工 作 報 告 五 實 習 處

Bardziej szczegółowo

释 义 一 般 术 语 除 非 本 文 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 的 含 义 如 下 : 公 司 本 公 司 宏 良 皮 业 股 份 公 司 指 甘 肃 宏 良 皮 业 股 份 有 限 公 司 宏 良 有 限 有 限 公 司 指 公 司 的 前 身 甘 肃 宏 良 皮 业 有 限 公

释 义 一 般 术 语 除 非 本 文 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 的 含 义 如 下 : 公 司 本 公 司 宏 良 皮 业 股 份 公 司 指 甘 肃 宏 良 皮 业 股 份 有 限 公 司 宏 良 有 限 有 限 公 司 指 公 司 的 前 身 甘 肃 宏 良 皮 业 有 限 公 甘 肃 宏 良 皮 业 股 份 有 限 公 司 公 开 转 让 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 推 荐 主 办 券 商 二 〇 一 六 年 五 月 释 义 一 般 术 语 除 非 本 文 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 的 含 义 如 下 : 公 司 本 公 司 宏 良 皮 业 股 份 公 司 指 甘 肃 宏 良 皮 业 股 份 有 限 公 司 宏 良 有 限 有 限 公 司 指 公 司

Bardziej szczegółowo

标题

标题 投 资 热 点 篇 Reports on Major Investment Topics 16 房 地 产 相 关 资 产 : 去 库 存 压 力 下 股 债 结 合 的 创 新 探 索 高 晓 婧 摘 要 : 2015 年, 我 国 房 地 产 投 资 延 续 甚 至 扩 大 了 2014 年 以 来 的 颓 势, 但 销 售 量 价 齐 升, 显 现 出 主 动 去 库 存 的 效 果 而 一

Bardziej szczegółowo

2016.6.20(copy)

2016.6.20(copy) 20 2016 年 6 月 日 农历丙申年五月十六 今日 10 版 总第 1532 期 扫一扫 加关注 中共溧阳市委员会主办 溧阳市新闻信息中心承办 新闻爆料 主流 / 权威 / 民生 / 责任 规范城市管理 优化人居环境 服务热线 87224444 服务发展 关注民生 市场监管 80998921 服务热线 80998922 自在茶香 美音溧阳 转变政府职能 加强事中事后监管 5 千余莘莘学子参加中考

Bardziej szczegółowo

本次课标题: 导论:外贸单证员岗位描述

本次课标题: 导论:外贸单证员岗位描述 Module 1 教 学 设 计 认 外 贸 单 员 岗 位 工 作 与 岗 位 标 准 教 学 目 通 过 学 习, 使 学 生 明 确 外 贸 单 员 工 作 流 程 工 作 任 务 和 工 作 要 求, 了 解 本 课 程 学 习 特 点 和 外 贸 单 员 考 试 的 相 关 信 息 的 教 学 目 标 ( 技 ) 目 标 总 目 标 : 明 确 外 贸 单 员 岗 位 职 子 目 标 :

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9F9B0EABBCDBBAFAB48DEB3B4C1A5BDB3F8A7692E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9F9B0EABBCDBBAFAB48DEB3B4C1A5BDB3F8A7692E646F63> 臺 北 市 立 松 山 高 級 工 農 職 業 學 校 資 訊 科 專 題 製 作 報 告 題 目 : 反 彈 空 間 指 導 老 師 : 余 耀 銘 學 生 : 廖 國 銓 趙 信 瑋 中 華 民 國 102 年 5 月 摘 要 在 這 高 速 科 技 的 起 飛 下, 科 技 都 建 立 起 於 基 礎, 有 些 人 把 這 基 礎 轉 為 理 論, 教 給 大 眾 學 習 ; 有 些 人 利

Bardziej szczegółowo

臺北縣政府暨所屬各機關、單位、學校九十三年度

臺北縣政府暨所屬各機關、單位、學校九十三年度 新 北 市 政 府 公 共 管 線 資 料 庫 加 值 應 用 創 意 競 賽 簡 章 壹 緣 起 新 北 市 政 府 自 民 國 90 年 起, 戮 力 推 動 道 路 挖 掘 業 務 管 理 電 子 化 作 業 及 公 共 設 施 管 線 地 理 資 訊 資 料 庫 建 置 作 業 迄 今, 申 挖 案 件 數 量 累 計 約 十 餘 萬 筆 資 料, 公 共 設 施 管 線 GIS 資 料 庫

Bardziej szczegółowo

履歷撰寫與面試技巧.ppt

履歷撰寫與面試技巧.ppt Vivian Liao 1) 2) 1) 2) 3) 70 data mining 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 2 2 2-4 HR 1/3~1/2 1/2 -> 1/2 -> 1/2 ? / / ( ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. () 8.!! x x / / / / : :? :

Bardziej szczegółowo

第96期有価証券報告書(自平成11年4月1日 至平成12年3月31日)

第96期有価証券報告書(自平成11年4月1日 至平成12年3月31日) 2 (1 ( : 95( 11331 96( 12331 % % 1 41,402 37,182 2 240 3 24,946 25,469 4 73,642 69,665 5 9 9 6 165,134 149,071 7 41,217 38,292 8 35,245 31,321 9 8,322 7,199 10 868 2,320 11 42 39 12 6,461 4,150 13 2,231

Bardziej szczegółowo

螞蟻作品本2.doc

螞蟻作品本2.doc 第 四 屆 旺 宏 科 學 獎 成 果 報 告 書 參 賽 編 號 :SA4-191 作 品 名 稱 : 蟻 小 搏 大 校 園 螞 蟻 的 形 態 學 和 生 態 學 的 研 究 姓 名 : 王 皓 平 關 鍵 字 : 螞 蟻 的 分 類 螞 蟻 的 形 態 螞 蟻 的 生 態 環 境 摘 要 本 實 驗 是 研 究 校 園 內 螞 蟻 的 形 態 學 和 生 態 學 螞 蟻 隸 屬 於 昆 蟲

Bardziej szczegółowo

劇情大綱 這是有關一對兄妹的故事 不過 所有的情節 必需先從一隻山羊說起 邱興傳 阿傳 在一次部隊的演習中撿到了一隻山羊 沒有烙印記號也 沒人招領 所以退伍時決定把羊帶回家 他攔了一台空的小貨車 央求對方 載他和羊到火車站去 也就在半路上 山羊講話了 山羊說 牠是鬼 卻被一個假裝是鬼的人給騙了 才逼

劇情大綱 這是有關一對兄妹的故事 不過 所有的情節 必需先從一隻山羊說起 邱興傳 阿傳 在一次部隊的演習中撿到了一隻山羊 沒有烙印記號也 沒人招領 所以退伍時決定把羊帶回家 他攔了一台空的小貨車 央求對方 載他和羊到火車站去 也就在半路上 山羊講話了 山羊說 牠是鬼 卻被一個假裝是鬼的人給騙了 才逼 電 影 變 羊 記 劇 本 2011 HUSISHI FILMS CO. All Rights Reserved. 劇情大綱 這是有關一對兄妹的故事 不過 所有的情節 必需先從一隻山羊說起 邱興傳 阿傳 在一次部隊的演習中撿到了一隻山羊 沒有烙印記號也 沒人招領 所以退伍時決定把羊帶回家 他攔了一台空的小貨車 央求對方 載他和羊到火車站去 也就在半路上 山羊講話了 山羊說 牠是鬼 卻被一個假裝是鬼的人給騙了

Bardziej szczegółowo

LP5-100018_辦公桌椅公文櫃屏風等_契約條款

LP5-100018_辦公桌椅公文櫃屏風等_契約條款 招 標 案 號 :LP5-100018 臺 灣 銀 行 股 份 有 限 公 司 代 理 各 機 關 學 校 辦 理 100 年 度 辦 公 桌 椅 公 文 櫃 屏 風 等 集 中 採 購 共 同 供 應 契 約 條 款 臺 灣 銀 行 股 份 有 限 公 司 採 購 部 ( 以 下 簡 稱 臺 灣 銀 行 採 購 部 ) 代 理 適 用 機 關 ( 亦 稱 訂 購 機 關 或 機 關 ) 採 購 辦

Bardziej szczegółowo

近 日 中 纺 整 体 并 入 中 粮 国 旅 集 团 整 体 并 入 港 中 旅, 至 此, 央 企 数 量 已 减 至 1 05 家 按 照 国 资 委 的 要 求, 央 企 数 量 年 内 有 望 整 合 到 100 家 之 内 这 意 味 着 至 少 有 两 对 以 上 的 央 企 面 临

近 日 中 纺 整 体 并 入 中 粮 国 旅 集 团 整 体 并 入 港 中 旅, 至 此, 央 企 数 量 已 减 至 1 05 家 按 照 国 资 委 的 要 求, 央 企 数 量 年 内 有 望 整 合 到 100 家 之 内 这 意 味 着 至 少 有 两 对 以 上 的 央 企 面 临 特 别 关 注 传 中 国 神 华 拟 与 中 广 核 进 行 2040 亿 美 元 资 产 合 并 开 利 综 合 观 察 援 引 不 愿 透 露 姓 名 知 情 人 士 称, 中 国 神 华 集 团 正 在 寻 求 与 中 国 广 核 集 团 进 行 并 购, 该 并 购 将 可 能 创 建 一 个 资 产 规 模 约 2040 亿 美 元 的 公 用 事 业 行 业 巨 头 知 情 人 士 称,

Bardziej szczegółowo

!"#!$ %!$"" %%$&&''!(!)!*+,,!%*& -./ *##)' * %$" ',!*+/!*+ / - 0,1 #$*#2 #$*#2'' *($#3 *($#3'' -. 45,67!&$#6)*$ , ' 189

!#!$ %!$ %%$&&''!(!)!*+,,!%*& -./ *##)' * %$ ',!*+/!*+ / - 0,1 #$*#2 #$*#2'' *($#3 *($#3'' -. 45,67!&$#6)*$ , ' 189 !"#!$ %!$""%%$&&''!(!)!*+,,!%*& -./ *##)' * %$" ',!*+/!*+ / - 0,1 #$*#2#$*#2'' *($#3*($#3'' -. 45,67!&$#6)*$+689. 0, ' 189 (# 9(##(# '!# ( $,F, A(#./F/ #-'-* 2>F> *'-* $3F>>/ "96((* ( (" 9 96 4>/ E> #-'-*

Bardziej szczegółowo

版 权 国 际 劳 工 组 织 [2011] 2011 年 第 一 次 印 刷 国 际 劳 工 局 出 版 物 享 有 世 界 版 权 公 约 第 二 项 议 定 书 中 规 定 的 版 权 未 经 允 许, 在 标 明 来 源 的 情 况 下 可 以 转 载 部 分 内 容 如 需 复 制 或 翻

版 权 国 际 劳 工 组 织 [2011] 2011 年 第 一 次 印 刷 国 际 劳 工 局 出 版 物 享 有 世 界 版 权 公 约 第 二 项 议 定 书 中 规 定 的 版 权 未 经 允 许, 在 标 明 来 源 的 情 况 下 可 以 转 载 部 分 内 容 如 需 复 制 或 翻 工 作 场 所 中 促 进 机 会 均 等 待 遇 平 等 及 防 止 歧 视 行 为 的 雇 主 指 南 Marja Paavilainen 王 凤 佐 2010 年 9 月 21 日 国 际 劳 工 组 织 中 国 与 蒙 古 局, 北 京 国 际 劳 工 局 体 面 工 作 劳 动 组, 曼 谷 版 权 国 际 劳 工 组 织 [2011] 2011 年 第 一 次 印 刷 国 际 劳 工 局

Bardziej szczegółowo

<32303136303230315FBDC5BFEBC6F2B0A15FC3D6C1BEBAB8B0EDBCAD5FC3E2B0A3BFEB2E706466>

<32303136303230315FBDC5BFEBC6F2B0A15FC3D6C1BEBAB8B0EDBCAD5FC3E2B0A3BFEB2E706466> 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 Research, data and analytics Enterprise risk solution professional services 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000

Bardziej szczegółowo

1

1 交 银 国 际 信 托 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 2015 年 4 月 第 1 页 共 47 页 目 录 1. 重 要 提 示 04 2. 公 司 概 况 04 2.1 公 司 简 介 04 2.2 组 织 结 构 05 3. 公 司 治 理 06 3.1 公 司 治 理 结 构 06 3.2 公 司 治 理 信 息 09 4. 经 营 管 理 12 4.1 经 营 目 标 方

Bardziej szczegółowo

中华人民共和国水利行业标准(封面).doc

中华人民共和国水利行业标准(封面).doc SL P Technical specification for hydrologic data acquisition system 1 2 3 4 5 6 / / 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 10m >10m 0.3 0.3cm 1 1cm 0.1% 2 2cm 0.2% 3 3cm 0.3% 17 MTBF 8000h 18 19 20 21 22 23 24 25

Bardziej szczegółowo

儿 童 社 区 获 得 性 肺 炎 管 理 指 南 ( 试 行 ) 中 华 医 学 会 儿 科 学 分 会 呼 吸 学 组 中 华 儿 科 杂 志 编 辑 委 员 会 中 华 医 学 会 儿 科 学 分 会 呼 吸 学 组 和 中 华 儿 科 杂 志 编 辑 委 员 会 2006 年 10 月 充

儿 童 社 区 获 得 性 肺 炎 管 理 指 南 ( 试 行 ) 中 华 医 学 会 儿 科 学 分 会 呼 吸 学 组 中 华 儿 科 杂 志 编 辑 委 员 会 中 华 医 学 会 儿 科 学 分 会 呼 吸 学 组 和 中 华 儿 科 杂 志 编 辑 委 员 会 2006 年 10 月 充 儿 童 社 区 获 得 性 肺 炎 的 管 理 ( 儿 童 CAP 管 理 指 南 解 读 ) 四 川 省 医 学 科 学 院 四 川 省 人 民 医 院 李 敏 儿 童 社 区 获 得 性 肺 炎 管 理 指 南 ( 试 行 ) 中 华 医 学 会 儿 科 学 分 会 呼 吸 学 组 中 华 儿 科 杂 志 编 辑 委 员 会 中 华 医 学 会 儿 科 学 分 会 呼 吸 学 组 和 中 华 儿

Bardziej szczegółowo

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600058 2005 ........................ 1 1 2 3 4 1 MINMETALS DEVELOPMENT CO.,LTD. MINLIST 2 A A A 600058 3 5 B 5 B 100044 http://www.minlist.com.cn minlist@minmetals.com 4 5 010-68494208 010-68494207 E-mailgaoyong@minmetals.com

Bardziej szczegółowo

i

i China Wireless Technologies Limited i ii iii iv v Coolpad Callnet GSM/GPRS CDMA Realink PHS (CDMA1X/ GSM/GPRS) 1 2 3 4 40% 80% 20% 60% 10% 30% 30% 50% 20% 40% 5% 10% 5 6 7 8 Realink PHS Callnet 9 Realink

Bardziej szczegółowo

<CAAED4C2C6DFC6DA2E696E6464>

<CAAED4C2C6DFC6DA2E696E6464> 千 金 市 马 骨 金 台 招 贤 才 行 驶 在 北 京 朝 阳 区 金 台 路, 寻 味 这 街 名 含 义, 不 由 得 想 起 李 克 强 总 理 前 不 久 所 说 : 我 们 今 天 也 要 有 求 贤 若 渴 的 思 想, 也 要 有 这 样 千 金 市 骨 的 气 概 要 广 聚 天 下 英 才, 让 中 国 有 更 多 千 里 马 竞 相 奔 腾! 千 金 市 骨, 是 一 段 与

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 茶甜在心頭-以玫瑰及伯爵紅茶製作大福內餡之口感探討

Microsoft Word - 茶甜在心頭-以玫瑰及伯爵紅茶製作大福內餡之口感探討 投 稿 類 別 : 觀 光 餐 旅 類 篇 名 : 茶 甜 在 心 頭 - 以 玫 瑰 及 伯 爵 紅 茶 製 作 大 福 內 餡 之 食 譜 探 討 作 者 : 黃 雅 萱 私 立 樹 德 家 商 高 三 43 班 蘇 愛 茹 私 立 樹 德 家 商 高 三 43 班 胡 家 華 私 立 樹 德 家 商 高 三 43 班 指 導 老 師 : 洪 千 田 老 師 壹 前 言 現 今 人 們 過 著

Bardziej szczegółowo

94年度學習障礙補救教學進階研習

94年度學習障礙補救教學進階研習 10 1 4 4 2 1. 2. 3. 4. 3 1. 2. 3. 4. 5. 4 1. 7370 2. 3. 4. 5. 25 251.2 5 1. 2. 3. 4. 1.2.10 410 3. 2310 6 IBM ViaVoice 10.0 7 1. CASE() 2. K7T Pro () 3. CPU AMD Athlon 850MHz 4. SDRAM 128MB PC-13 5. Hitachi

Bardziej szczegółowo

据传-蚂蚁金服350亿美元开约A股IPO,马云身价又要暴涨

据传-蚂蚁金服350亿美元开约A股IPO,马云身价又要暴涨 据 传 - 蚂 蚁 金 服 350 亿 美 元 开 约 A 股 IPO, 马 云 身 价 又 要 暴 涨 最 新 资 料 显 示, 蚂 蚁 金 服 计 划 于 2017 年 在 A 股 上 市, 期 间 可 能 还 有 融 资 计 划 安 排, 已 选 定 中 金 担 任 其 IPO 的 财 务 顾 问 首 轮 融 资 正 在 紧 锣 密 鼓 地 进 行, 估 值 预 计 2000 亿 元 人 民

Bardziej szczegółowo

, ,882 (531,436) (367,647) 127,310 97, (23) (27,467) (14,596) (13,617) 86,668 82,918 4 (8,474) (14,917) 7

, ,882 (531,436) (367,647) 127,310 97, (23) (27,467) (14,596) (13,617) 86,668 82,918 4 (8,474) (14,917) 7 MECOM POWER AND CONSTRUCTION LIMITED 1183 12 31 2018 2 13 12 31 658.7 12 31 464.9 12 31 127.3 12 31 97.2 12 31 78.2 12 31 68.0 13.62016 91.8 12 31 68.0 23.835.0% 44 34 10625.1 6.7 80.4 1 12 31 2017 12

Bardziej szczegółowo

地 政 修 正 新 北 市 政 府 受 理 自 辦 市 地 重 劃 作 業 要 點 並 自 即 日 起 生 效...34 公 告 教 育 本 府 查 獲 洪 春 夏 先 生 未 經 許 可 從 事 教 保 業 務 違 反 幼 兒 教 育 及 照 顧 法 第 8 條 第 1 項 規 定...52 經

地 政 修 正 新 北 市 政 府 受 理 自 辦 市 地 重 劃 作 業 要 點 並 自 即 日 起 生 效...34 公 告 教 育 本 府 查 獲 洪 春 夏 先 生 未 經 許 可 從 事 教 保 業 務 違 反 幼 兒 教 育 及 照 顧 法 第 8 條 第 1 項 規 定...52 經 ISSN:0211-9153 國 內 郵 資 已 付 板 橋 郵 局 許 可 證 板 橋 字 第 1565 號 中 華 郵 政 板 橋 雜 字 第 161 號 登 記 證 登 記 為 雜 誌 類 交 寄 春 字 第 13 期 目 錄 專 載 法 規 新 北 市 政 府 第 166 次 市 政 會 議 紀 錄... 3 修 正 促 進 民 間 參 與 公 共 建 設 法 施 行 細 則 部 分 條 文...

Bardziej szczegółowo

纪 要 之 一 : 我 们 需 要 什 么 样 的 医 疗 服 务 体 系? 嘉 宾 :IBM 全 球 业 务 咨 询 服 务 部 独 立 咨 询 顾 问 杨 金 宇 纪 要 整 理 : 邓 周 宇 嘉 宾 精 彩 观 点 : 医 疗 服 务 同 时 具 有 公 益 性 和 市 场 性 双 重 属

纪 要 之 一 : 我 们 需 要 什 么 样 的 医 疗 服 务 体 系? 嘉 宾 :IBM 全 球 业 务 咨 询 服 务 部 独 立 咨 询 顾 问 杨 金 宇 纪 要 整 理 : 邓 周 宇 嘉 宾 精 彩 观 点 : 医 疗 服 务 同 时 具 有 公 益 性 和 市 场 性 双 重 属 国 信 证 券 - 医 药 行 业 2014 年 ( 第 四 届 ) 投 资 年 会 风 雨 彩 虹 铿 锵 玫 瑰 会 议 纪 要 内 容 目 录 纪 要 之 一 : 我 们 需 要 什 么 样 的 医 疗 服 务 体 系?... 2 纪 要 之 二 : 国 内 医 保 总 额 控 制 现 状 与 趋 势 分 析... 8 纪 要 之 三 :IVD 行 业 的 发 展 趋 势... 11 纪 要

Bardziej szczegółowo