UMOWA nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne"

Transkrypt

1 Projekt UMOWA nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26, art. 27 Ustawy z 15 kwietni 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 217 z późn.zm.) oraz odpowiednio art.140, art. 146 ust. 1, art , art. 151 ust. 1 i 2 i 4-6, art. 153 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r., nr 164 poz z późn.zm.) w dniu roku w Nowym Sączu pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS: Regon: NIP: reprezentowanym przez: mgr - Józefa ZYGMUNTA Dyrektora zwanym w dalszej części umowy Udzielającym zamówienia a. posiadającym zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzony przez. pod numerem ewidencyjnym. REGON:.. NIP zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym zamówienie. Cel umowy Celem umowy jest wykonywanie zadań Udzielającego zamówienia przez Przyjmującego zamówienie w zakresie i na warunkach określonych w poniższych postanowieniach. 1 Przedmiot umowy 2 1. Udzielający zamówienia zleca a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usług zdrowotnych z zakresu: a) medycznych czynności ratunkowych podejmowanych przez ratownika medycznego służących zachowaniu, ratowaniu przywracaniu i poprawie zdrowia, w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia, a także w razie wszelkich innych zachorowań. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie medycznych czynności ratunkowych podejmowanych przez ratownika medycznego zgodnym z wykonywanym zawodem medycznym ratownika medycznego określonym przepisami, które zostały przedstawione w załączniku nr 1 i nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006r.w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 4 poz. 33), w ramach zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego (typu P i S), transportów specjalistycznych i transportów sanitarnych zgodnie z kwalifikacjami określonymi Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 3. Do obowiązków Przyjmującego zamówienie należy: 1. Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych. 2. Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń. 3. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci według standardów ogłoszonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 43 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 4. Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych. 5. Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności: 1) rurki ustno-gardłowej; 2) rurki nosowo-gardłowej; 3) maski krtaniowej; 4) rurki krtaniowej; 5) konikopunkcji. 6. Odsysanie dróg oddechowych. 1

2 7. Podjęcie tlenoterapii biernej lub wspomagania oddechu lub wentylacji zastępczej powietrzem lub tlenem: 1) ręcznie - z użyciem: a) maski twarzowej, b) zastawki jednokierunkowej i worka oddechowego; 2) mechanicznie - z użyciem respiratora. 8. Intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta lub przez nos, bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej. 9. Wykonanie defibrylacji ręcznej na podstawie EKG. 10. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej. 11. Wykonanie EKG. 12. Monitorowanie czynności układu oddechowego. 13. Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi. 14. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej. 15. Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu. 16. Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, doustną, doodbytniczą i wziewną oraz doszpikową, przy użyciu gotowego zestawu. 17. Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej. 18. Pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych. 19. Oznaczanie poziomu parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu, w tym w szczególności: 1) poziomu glukozy w surowicy; 2) poziomu elektrolitów w surowicy; 3) badania gazometrycznego krwi włośniczkowej. 20. Opatrywanie ran. 21. Tamowanie krwotoków. 22. Unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń. 23. Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego. 24. Odebranie porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych. 25. Segregacja medyczna. 26. Podejmowanie działań zabezpieczających w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia. 27. Przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu. 28. Podawanie leków wymienionych w tabeli. Nazwa leku Postać Droga podania Acetylsalicylic acid tabletki od 0,3 do 0,5 g Doustnie Amiodarone roztwór do wstrzyknięcia 150 mg/3 ml dożylnie, Atropinum sulfuricum roztwór do wstrzyknięcia (0,5 mg/ml; 1 mg/ml) domięśniowo, podskórnie, dożylnie, dotchawiczo, Clemastine roztwór do wstrzyknięcia 2 mg/2 ml Domięśniowo Diazepam Epinephrine bitartrate roztwór do wstrzyknięcia lub wlewka doodbytnicza (do 10 mg/2 ml) roztwór do wstrzyknięcia (1 mg/ml) domięśniowo, dożylnie,, doodbytniczo domięśniowo, podskórnie, dożylnie,, dotchawiczo Flumazenil roztwór do wstrzyknięcia 500 µg/5 ml dożylnie, Furosemide Glucagon hydrochloride Glucosum 20% Glucosum 5% Glyceryl trinitrate roztwór do wstrzyknięcia (20 mg/2 ml) roztwór do wstrzyknięcia 1 mg/fiol. + rozpuszczalnik roztwór do wstrzyknięcia dożylnego (200 mg/ml) roztwór do wlewu dożylnego tabletki 0,5 mg, aerozol do stosowania podjęzykowego domięśniowo, dożylnie, Domięśniowo dożylnie, Podjęzykowo Hydrocortisone lub w razie braku po konsultacji z lekarzem Methylprednisolone roztwór do wstrzyknięcia (Hydrocortisone 100 mg/ml; 250 mg/2 ml), Methylprednisolone 500 mg/fiol, 1 g/fiol.) dożylnie, Magnesii sulfuricum roztwór do wstrzyknięcia 2 g/10 ml dożylnie, 2

3 Ketoprofen Lignocainum Hydrochloricum Midazolam po konsultacji z lekarzem Metoclopramidum Morphine sulphate roztwór do wstrzyknięcia 100 mg/2 ml roztwór do wstrzyknięcia 100 mg/2 ml roztwór do wstrzyknięcia 5 mg/amp. roztwór do wstrzyknięcia 10 mg/2 ml roztwór do wstrzyknięcia (10 mg/ml; 20 mg/ml) domięśniowo, dożylnie, dożylnie, dotchawiczo, domięśniowo, dożylnie, dożylnie, domięśniowo, domięśniowo, podskórnie, dożylnie, Naloxonum hydrochloricum roztwór do wstrzyknięcia (400 µg/ml) domięśniowo, podskórnie, dożylnie,, dotchawiczo Natrium chloratum 0,9% roztwór do wlewu dożylnego dożylnie, Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny roztwór do wlewu dożylnego dożylnie, Salbutamol aerozol wziewny w roztworze do nebulizacji Wziewnie Solutio Ringeri roztwór do wlewu dożylnego dożylnie, Tlen Gaz wziewnie, dotchawiczo 29. Dodatkowo pod nadzorem lekarza systemu: Intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w przypadku innym niż nagłe zatrzymanie krążenia z użyciem środków zwiotczających Wykonywanie kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji zewnętrznej Asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych (zszywanie ran, zakładanie drenów) i innych procedurach medycznych Cewnikowanie pęcherza moczowego Zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka Podawanie na zlecenie lekarza leków innych niż wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 3 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usług objętą niniejszą umową wszystkim osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, których udzielenie należy do obowiązków Udzielającego zamówienia. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych 4 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usługi opisanej w 2 w Zespołach Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego, w Transporcie Sanitarnym w rejonie operacyjnym Udzielającego zamówienia oraz w transporcie specjalistycznym. 2. Udzielający zamówienia oświadcza, że miejsce wykonywania usług spełnia warunki stawiane zakładom opieki zdrowotnej w przedmiotowym zakresie. 3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że nie zgłasza w tym przedmiocie żadnych zastrzeżeń. Dni i godziny udzielania świadczeń zdrowotnych 5 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Przełożoną pielęgniarek i uzgodnionym z Przyjmującym zamówienie. 3

4 2. Przyjmujący zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek udzielania świadczeń medycznych w terminach i godzinach ściśle określonych w harmonogramie, z uwzględnieniem dokonywanych zmian czasu (zimowego na letni i odwrotnie). 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w harmonogramie w przypadku wystąpienia okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy. 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowych godzin oraz realizacji przez Przyjmującego zamówienie dodatkowych usług nie objętych przedmiotem umowy w razie zaistnienia okoliczności mogących zaburzyć ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych przez Udzielającego zamówienia. Obowiązki Przyjmującego zamówienie 6 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w warunkach ogólnych na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz warunków szczegółowych w zakresie objętym przedmiotową umową. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością zawodową, zgodnie z zasadami sztuki i aktualnej wiedzy medycznej. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do natychmiastowego realizowania wyjazdu na zlecenie dyspozytora. 4. Kierownikiem zespołu w przypadku, gdy w skład tego zespołu nie wchodzi lekarz jest jeden z ratowników wskazany w harmonogramie przez Udzielającego zamówienia. Polecenia kierownika zespołu mają rangę natychmiastowej wykonalności. 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa podczas zabiegów realizowanych w ramach przedmiotu umowy. 6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usługi objętej niniejszą umową ściśle według imiennego harmonogramu. W przypadku wystąpienia przeszkody w osobistym wykonywaniu umowy przez osobę wyznaczoną w harmonogramie, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia przełożonej pielęgniarek o zaistniałej przeszkodzie. 7. Przyjmujący zamówienie nie może zaprzestać wykonywania usługi i opuścić miejsca udzielania świadczeń u Udzielającego zamówienie do czasu przejęcia przez zmiennika. 8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do utrzymania ciągłości świadczenia usługi objętej niniejszą umową, zgodnie z harmonogramem wymienionym w 1 niniejszej umowy. 9. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów. 10. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP, p/poż oraz Regulaminu porządkowego obowiązującego u Udzielającego zamówienie oraz innych dokumentów wewnątrzzakładowych. 11. Przyjmujący zamówienie w trakcie świadczenia usługi zobowiązany jest do noszenia odzieży ochronnej i roboczej spełniającej wymogi stosowane u Udzielającego zamówienie w zakresie parametrów użytkowych, asortymentu i wzornictwa zakupionej na swój koszt oraz utrzymywania jej w należytej czystości zgodnie z wymogami sanitarno epidemiologicznymi. 12. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć posiadanie aktualnych i wymaganych badań profilaktycznych i szczepienia WZW. 13. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć posiadanie aktualnego zaświadczenia o odbytym szkoleniu okresowym z zakresu BHP w czasie obowiązywania umowy. 14. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że w godzinach udzielania świadczeń na podstawie niniejszej umowy na rzecz Udzielającego zamówienia nie będzie udzielać świadczeń na rzecz innego podmiotu. 15. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926). 16. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania a w szczególności określonym w Regulaminie porządkowym przez Udzielającego zamówienia. 17. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo dokonywania zmian zasad określonych w niniejszym paragrafie, a także do rozszerzenia ich zakresu po uzgodnieniu z Przyjmującym zamówienie. 18. Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stałego aktualizowania swojej wiedzy zawodowej w formie przewidzianej aktualnymi przepisami na swój koszt. 19. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wykonując zadania w ramach niniejszej umowy spełnia wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiada tytuł zawodowy ratownika medycznego. Współpraca Przyjmującego zamówienie z personelem medycznym 7 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do współpracy z lekarzami oraz pozostałym personelem medycznym udzielającym świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów u Udzielającego zamówienie. 4

5 8 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zasięgania opinii lekarza koordynatora lub lekarza dyżurującego w przypadkach wątpliwych lub trudnych diagnostycznie. Sprzęt, aparatura i materiały medyczne 9 1. Udzielający zamówienia zobowiązuje się wobec Przyjmującego zamówienie do nieodpłatnego zapewnienia leków i materiałów medycznych, sprzętu medycznego, bazy lokalowej i środków transportu niezbędnych przy realizacji usług określonych niniejszą umową. 2. Korzystanie z wymienionych w ust.1 środków może odbywać się jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi określonej w Konserwacja oraz naprawa aparatury i sprzętu medycznego odbywa się na koszt Udzielającego zamówienia. 4. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia aparatury i sprzętu medycznego przez Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienia obciąży Przyjmującego zamówienie pełną kwotą odszkodowania za udostępniony sprzęt medyczny Przyjmujący zamówienie nie może wykorzystywać udostępnionych przez Udzielającego zamówienia pomieszczeń, wyposażenia medycznego, środków transportu oraz materiałów medycznych do udzielania innych niż objęte niniejszą umową świadczeń zdrowotnych, bez zgody Udzielającego zamówienia. 2. Przyjmujący zamówienie, oświadcza, że znany jest mu rodzaj i jakość sprzętu, środków transportu oraz aparatury medycznej udostępnionej przez Udzielającego zamówienia i posiada pełną wiedzę o ich prawidłowej obsłudze. Kontrola realizacji umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest poddać się kontroli Udzielającego zamówienia, w tym również kontroli przeprowadzonej przez osoby upoważnione przez Udzielającego zamówienia. 2. Kontrola obejmuje wykonywanie umowy, w szczególności: a) w zakresie oceny merytorycznej świadczonej usługi, b) sposobu świadczenia usługi, c) prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej, d) terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia niezbędnych do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości statystycznej Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarówno, co do sposobu, jak i jej zakresu. 2. Obowiązujące druki i formularze zapewnia Udzielający zamówienia. Kary umowne Przyjmujący zamówienie może być zobowiązany do zapłaty kar umownych w przypadkach: a/ za nieobecność w pracy bez wcześniejszego powiadomienia - kwotę równą należności za 72 godziny udzielania świadczeń, jakich dotyczy nieobecność, b/ za kilkugodzinną nieobecność w pracy kwotę równą należności za 48 godzin udzielania świadczeń jakich dotyczy nieobecność, c/ za zakończenie pracy i opuszczenie miejsca udzielania świadczeń przed objęciem pracy przez zmiennika - kwotę równą należności za 24 godziny danych świadczeń, d/ za opóźnienie wyjazdu zespołu z winy Przyjmującego zamówienie będącego członkiem zespołu kwotę równa należności za 10 godzin udzielania świadczeń w zespole, e/ za nieprzestrzeganie poleceń Pielęgniarki przełożonej lub dyspozytora medycznego - do 100% należności za 24 godziny udzielania świadczeń, f/ za brak wymaganej odzieży do 50% należności za 24 godziny udzielania danych świadczeń, g/ za uzasadnioną skargę pacjenta potwierdzoną przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym do 100% należności za 72 godziny udzielania świadczeń, których dotyczy skarga, h/ za nieetyczne zachowanie potwierdzone przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym do 100% należności za 72 godziny udzielania świadczeń, których dotyczyło takie zachowanie. 2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za 5

6 szkodę, której wysokość przekracza zastrzeżone kary umowne. 3. W razie nie wywiązywania się Przyjmującego zamówienie z warunków umowy, Udzielający zamówienia ma prawo żądać od Przyjmującego zamówienie zwrotu poniesionych, udokumentowanych kosztów. Należność za realizację zamówienia Strony zgodnie ustalają należność za świadczenie usługi w kwocie: - praca zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego. brutto za godzinę, - transport specjalistyczny: a) należność za 12 godzin usługi brutto b) opieka nad pacjentem w trakcie transportu.. brutto za godzinę. 2. Wyżej ustalona kwota należności za świadczenie usługi jest stała i nie ulegnie zmianie przez okres trwania umowy Należność z tytułu wykonywania umowy wypłacana będzie na podstawie faktury wystawionej przez Przyjmującego zamówienie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 2. Fakturę należy wystawić na koniec każdego miesiąca, za miesiąc, w którym świadczona była usługa i przedłożyć nie wcześniej niż pierwszego dnia i nie później niż do 7 dnia następnego miesiąca. 3. Udzielający zamówienia zobowiązuje się przelać należną kwotę na wskazane przez Przyjmującego zamówienie konto. 4. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Udzielającego zamówienia. 5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Udzielającego zamówienia, oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmiany strony umowy. 6. Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo potrącenia swoich wierzytelności z wierzytelnościami Przyjmującego zamówienie. 16 Przyjmujący zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń z przychodów osiąganych z niniejszej umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi osób prowadzących działalność gospodarczą i innych przepisów obowiązujących w tym zakresie. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za osobiste ordynowanie leków wymienionych w 2 pkt.3 poz. 28, materiałów medycznych, środków leczniczych i pomocniczych oraz wykonywane zabiegi. 2. Ordynowanie leków powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Przyjmujący zamówienie solidarnie z Udzielającym zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń. 2. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność w związku z nienależytym wykonaniem świadczenia, jeżeli w wyniku tego powstała szkoda u osoby trzeciej w stosunku do Udzielającego zamówienie. 3. Udzielającemu zamówienia przysługuje od Przyjmującego zamówienia roszczenie regresywne w wysokości kwoty wypłaconej przez Udzielającego zamówienie osobie trzeciej z tytułu szkody wyrządzonej przez Przyjmującego zamówienie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 4. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania wyrządzające szkodę w majątku Udzielającego zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 5. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości za zniszczenie lub utratę udostępnionych rzeczy w przypadku, gdy Udzielający zamówienie udowodni, że szkoda powstała z winy Przyjmującego zamówienie. 6. W przypadku braku możliwości stwierdzenia winy Przyjmującego zamówienie lub innego członka zespołu odpowiedzialność materialną za szkodę związaną ze zniszczeniem lub utratą udostępnionych rzeczy ponoszą, w częściach równych wszyscy członkowie zespołu wyjazdowego, które świadczyły usługę w czasie zaistniałej szkody Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotu Przyjmującego zamówienie na 6

7 świadczenie zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń- na sumę ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy. 3. Kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest niezwłocznie doręczyć Udzielającemu zamówienia. Czas trwania umowy 20 Umowa obowiązuje na czas określony od dnia roku do roku. 1. Każda zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 21 Rozwiązanie umowy 22 Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron Udzielający zamówienie może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie: a) nie wypełnienia warunków umowy, rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy lub wadliwego ich wykonywania, a przede wszystkim w przypadku negatywnej oceny merytorycznej Udzielającego świadczeń, ograniczenia dostępności świadczeń i zawężenia ich zakresu, b) stwierdzenia przez Udzielającego zamówienia nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej i innej niezbędnej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, c) powtarzającego się naruszenia porządku obowiązującego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, d) zmian organizacyjnych polegających na likwidacji, ograniczeniu lub określeniu innego sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową Udzielający zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym, w przypadkach, gdy Przyjmujący zamówienie: a) nie udokumentuje w terminie 30 dni od daty podpisania umowy zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (o której mowa w art. 35 ust. 6 ustawy) lub nie przedłuży jej na dalszy okres wykonywania świadczeń zdrowotnych, b) został tymczasowo aresztowany na okres powyżej 1 miesiąca, c) utracił kwalifikacje do wykonywania zadań ratownika medycznego, d) zgłosił się do Udzielającego zamówienia lub udzielał świadczeń zdrowotnych w stanie nietrzeźwym, e) popełnił w czasie trwania umowy przestępstwo, które uniemożliwia dalsze świadczenie usług zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sadowym, f) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy pomiędzy Udzielającym zamówienia, a płatnikiem świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową, g) gdy otrzymał 3 pisemne upomnienia o nienależytym wykonywaniu powierzonych obowiązków Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Udzielającego zamówienia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w 24, oraz spowodowanej innymi przyczynami niemożności udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w niniejszej umowie. 2. Odstąpienie od umowy następuje z chwilą poinformowania na piśmie drugiej strony umowy o zaistniałych okolicznościach stanowiących podstawę rozwiązania umowy Przyjmujący zamówienie może wypowiedzieć umowę za 1- miesięcznym okresem wypowiedzenia, dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego tylko w następujących przypadkach: a) wystąpienia długotrwałej przeszkody w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową spowodowanej chorobą; b) zmiany miejsca zamieszkania; c) zmiany miejsca pracy. 27 7

8 Strony umowy zobowiązane są do zachowania tajemnicy w zakresie warunków i treści niniejszej umowy. 28 W czasie trwania umowy, a także przez okres 3 lat od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część: a) kserokopia polisy ubezpieczeniowej W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 31 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienia. 32 Umowę niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 8

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia..... w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne załącznik nr 3 projekt umowy UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Projekt. UMOWA nr /2014 r.

Projekt. UMOWA nr /2014 r. Projekt UMOWA nr /2014 r. zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26, art. 27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

2. Cena określona w pkt.1 jest stała i nie ulegnie zmianie przez okres trwania umowy.

2. Cena określona w pkt.1 jest stała i nie ulegnie zmianie przez okres trwania umowy. UMOWA nr /2017 r. zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26, art. 27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /REH/2019 Dyrektora mgr inż. Mariana Świerza Udzielającym zamówienia. . Przyjmującym zamówienie

UMOWA nr /REH/2019 Dyrektora mgr inż. Mariana Świerza Udzielającym zamówienia. . Przyjmującym zamówienie UMOWA nr /REH/2019 zawarta w dniu. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie 26, art. 26 a i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

STUDENCKA PRAKTYKA ZAWODOWA

STUDENCKA PRAKTYKA ZAWODOWA STUDENCKA PRAKTYKA ZAWODOWA RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA I STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE SZCZEGÓŁOWY OPIS KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ROK III Rodzaj i czas trwania praktyki Miejsce praktyki Cele ogólne kształcenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 587

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 587 Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 587 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności

Bardziej szczegółowo

Projekt. UMOWA nr /2014

Projekt. UMOWA nr /2014 Projekt UMOWA nr /2014 zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Nowym Sączu ul. Śniadeckich 15, zarejestrowanym w Sądzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Medyczne czynności ratunkowe i świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego. Dz.U.2016.587 z dnia 2016.04.27 Status: Akt obowiązujący

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne załącznik nr 3 projekt umowy UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie 03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25 tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska -Curie 03- tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów PRAKTYKA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./2014 r. o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

UMOWA nr./2014 r. o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt UMOWA nr./2014 r. o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Nowym

Bardziej szczegółowo

2. 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w siedzibie

2. 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w siedzibie Załącznik nr 1 umowa Umowa nr SOOC.8031.7.2018 W dniu.. r. pomiędzy Gminą Miejską Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa, NIP 744-16-60-858, REGON 510743479, w imieniu której działa: mgr Maciej

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 projekt umowy

załącznik nr 3 projekt umowy załącznik nr 3 projekt umowy UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 2 UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Zawarta w dniu... r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa cywilno prawna Nr / /2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

Umowa cywilno prawna Nr / /2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : Umowa cywilno prawna Nr / /2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : Zawarta w dniu roku pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Rehabilitacyjno Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży w

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA Nr / K-L / 2019 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Wzór UMOWA Nr / K-L / 2019 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Wzór UMOWA Nr / K-L / 2019 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Zawarta w dniu 2019 roku w Warszawie pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE. PRAKTYKI ZAWODOWE ROK II (4 semestr)

SZCZEGÓŁOWY OPIS KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE. PRAKTYKI ZAWODOWE ROK II (4 semestr) SZCZEGÓŁOWY OPIS KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE PRAKTYKI ZAWODOWE ROK II (4 semestr) JEDNOSTKA TERENOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Rodzaj i czas trwania Obowiązkowa praktyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia.

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Załącznik nr 3 do SWK pomiędzy: PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów

Bardziej szczegółowo

Projekt. UMOWA nr../2013 r.

Projekt. UMOWA nr../2013 r. Projekt UMOWA nr../2013 r. zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26, art. 27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Projekt. UMOWA nr../2013 r.

Projekt. UMOWA nr../2013 r. UMOWA nr../2013 r. Projekt zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26, art. 27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie (WZÓR) Załącznik nr 2 do formularza oferty Umowa na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci UMOWA nr.../... o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt. UMOWA nr./2017

Projekt. UMOWA nr./2017 Projekt UMOWA nr./2017 zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Nowym Sączu ul. Śniadeckich 15, zarejestrowanym w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do regulaminu konkursu. UMOWA (projekt) Zawarta w dniu...r. pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do regulaminu konkursu. UMOWA (projekt) Zawarta w dniu...r. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do regulaminu konkursu Zawarta w dniu...r. pomiędzy: UMOWA (projekt) Aresztem Śledczym w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 4, w imieniu którego występuje - ppłk Jarosław LADZIŃSKI Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne W Z Ó R załącznik do zarządzenia konkursowego RTG Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej pomiędzy Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR

Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR Zawarta w dniu... w Osiecznej pomiędzy: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, NIP: 697-18-85-702, REGON: 410386551,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2019 r. Poz. 472 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 6 marca 2019 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2019 r. Poz. 472 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 6 marca 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2019 r. Poz. 472 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ Zawarta w dniu..w Radziszowie pomiędzy: Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność" w Radziszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.l/2017 r. o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

UMOWA nr.l/2017 r. o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt UMOWA nr.l/2017 r. o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Nowym

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../11 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /K/14 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA Nr /K/14 o udzielanie świadczeń zdrowotnych UMOWA Nr /K/14 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 5 do SWKO W dniu. pomiędzy Szpitalem Powiatowym im. E. Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych zawarta w dniu... 2014r. w Lesku pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie UMOWA NR.. O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie UMOWA NR.. O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA NR.. O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu.. pomiędzy Szpitalem Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. J. Bema 24, zarejestrowanym w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGiChP../2012

UMOWA Nr IGiChP../2012 UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (dyżury lekarskie) Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach w dniu. r.

PROJEKT (dyżury lekarskie) Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach w dniu. r. PROJEKT (dyżury lekarskie) Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach w dniu. r. Załącznik nr 3 do SWK pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IGiChP..2011

UMOWA nr IGiChP..2011 UMOWA nr IGiChP..2011 zawarta w dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa REGON: 000288490, NIP: 525-000-88-38, KRS:

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Udzielającym zamówienie a... adres :..., reprezentowanym przez :... NIP:... REGON:... zwanym/-ą dalej Przyjmującym zamówienie

zwanym dalej Udzielającym zamówienie a... adres :..., reprezentowanym przez :... NIP:... REGON:... zwanym/-ą dalej Przyjmującym zamówienie Załącznik nr 5 do SWKO PROJEKT UMOWA nr. zawarta w dniu...w Bochni pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bochni z siedzibą 32-700 Bochnia ul. Floris 16, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

... Umowa nr. zawarta w dniu... roku w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy :

... Umowa nr. zawarta w dniu... roku w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy : Załącznik nr 3 Umowa nr. Wzór Umowy zawarta w dniu... roku w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy : Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do formularza oferty (WZÓR) Załącznik nr 2 do formularza oferty Umowa na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci UMOWA nr.../... o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram kursu dla ratowników medycznych

Szczegółowy harmonogram kursu dla ratowników medycznych Szczegółowy harmonogram kursu dla ratowników medycznych A. Zajęcia teoretyczne (wykłady) Dzień. 8:30 0:00 System ratownictwa medycznego na terytorium RP i w innych krajach 2 2. 0:00 0:22 System powiadamia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U ) została zawarta umowa o następującej treści:

na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U ) została zawarta umowa o następującej treści: Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR Zawarta w dniu... w Osiecznej pomiędzy: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, NIP: 697-18-85-702, REGON: 410386551,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w

Bardziej szczegółowo

UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 2 UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Zawarta w dniu... r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul.

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

(WZÓR) UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 1 (WZÓR) UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ zawarta w Rzeczniowie w dniu. pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: U M O W A Z L E C E N I E nr /2015 o udzielenie zamówienia na realizację zadania Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław, z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza

Bardziej szczegółowo

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór załącznik nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A ul.

Bardziej szczegółowo

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia.

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia. SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa zawarta w dniu... w Lesku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku, 38-600 Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie Załącznik nr 2 do formularza oferty UMOWA (WZÓR) na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich na Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu, Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej dla Dzieci

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../11 zawarta w dniu 21.10.2011 r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: wzór nr 3 -lekarze Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska -Curie 03- tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów PRAKTYKA

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 2 do SWKO Projekt umowy zawarta w dniu. r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Załącznik nr 3

Umowa nr Załącznik nr 3 Umowa nr Załącznik nr 3 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SM/KM/.. / LAB /2017 O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr SM/KM/.. / LAB /2017 O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych warunków UMOWA Nr SM/KM/.. / LAB /2017 O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w Świnoujściu w dniu... r. pomiędzy: Szpitalem Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu ofert zawarta w dniu. r. w Korfantowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Opolskim

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów PRAKTYKA STUDENCKA ODDZIAŁ RATUNKOWY

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów PRAKTYKA STUDENCKA ODDZIAŁ RATUNKOWY Uczelnia Warszawska -Curie 00- Tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, 22 654 96 04 Tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki Kierunek studiów Rok studiów Forma

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..A/2018. zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA NR..A/2018. zawarta w dniu... r. pomiędzy: zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA NR..A/2018 Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie z siedzibą przy ul. Niepodległości 44 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Szymankiewicz-Czużdaniuk, zwanym w

Bardziej szczegółowo

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: wzór nr 2- fizjoterapeuci/ masażyści Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. UMOWA Nr...

Wzór Umowy. UMOWA Nr... Załącznik nr 4 do oferty na konkurs ofert nr DUM 3/2017 Wzór Umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu w Sierpcu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki w Poradni Medycyny Pracy Przychodni Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../12

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../12 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../12 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Ogłoszenia UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR zawarta w Krakowie, w dniu r. pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielickiej 267, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 2 UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Zawarta w dniu... r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym;

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym; Nr sprawy 1110/02/2014 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu... pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU DOSKONALĄCEGO DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH. Opracowanie: mgr Aleksandra Bartkiewicz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU DOSKONALĄCEGO DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH. Opracowanie: mgr Aleksandra Bartkiewicz REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU DOSKONALĄCEGO DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Opracowanie: mgr Aleksandra Bartkiewicz REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU DOSKONALĄCEGO DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Organizator: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/45/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Bardziej szczegółowo

UMOWA./2017 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ USG

UMOWA./2017 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ USG UMOWA./2017 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ USG zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: 1. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr [ ]/ STOM /2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie protetyki stomatologicznej zawarta w dniu [ ] 2018 roku

U M O W A Nr [ ]/ STOM /2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie protetyki stomatologicznej zawarta w dniu [ ] 2018 roku U M O W A Nr [ ]/ STOM /2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie protetyki stomatologicznej zawarta w dniu [ ] 2018 roku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Dęblinie,

Bardziej szczegółowo

o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy:

o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy: Umowa nr /C/F/2013 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY - Dyrektora Joannę Szymankiewicz Czużdaniuk Szpitalem ... REGON-..., NIP-..., Świadczeniodawcą 1 2 ramach pielęgniarstwa...

PROJEKT UMOWY -  Dyrektora Joannę Szymankiewicz Czużdaniuk Szpitalem ... REGON-..., NIP-..., Świadczeniodawcą 1 2 ramach pielęgniarstwa... - PROJEKT UMOWY - Zawarta w dniu... w Olsztynie pomiędzy: Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie z siedzibą przy ul. Niepodległości 44, reprezentowanym przez: Dyrektora Joannę Szymankiewicz Czużdaniuk,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy:

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: UMOWA NR W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie, reprezentowanym przez dr n. med. Mateusza Kuczabskiego Dyrektora SP ZOZ, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2016 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA NR./2016 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA NR./2016 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2016 roku w Drezdenku pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177

Bardziej szczegółowo

2. Świadczenia będą wykonywane na podstawie rejestracji pacjentów przez Udzielającego zamówienie.

2. Świadczenia będą wykonywane na podstawie rejestracji pacjentów przez Udzielającego zamówienie. Umowa Nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art.26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190), w dniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2.2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. U M O W A ZLECENIE nr..

Załącznik Nr 2.2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. U M O W A ZLECENIE nr.. Załącznik Nr 2.2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne U M O W A ZLECENIE nr.. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu..roku

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie konsultacji lekarskich w zakresie neurologii

Umowa o udzielanie konsultacji lekarskich w zakresie neurologii Umowa o udzielanie konsultacji lekarskich w zakresie neurologii zawarta w dniu... r. w Barcinie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Barcinie, ul. Mogileńska 5, 88-190 Barcin

Bardziej szczegółowo

Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1 ) z dnia r.

M I N I S T R A Z D R O W I A 1 ) z dnia r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 25.03.2016 r. M I N I S T R A Z D R O W I A 1 ) z dnia...2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadcze ń zdrowotnych innych niż medyczne czynności

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy

Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie opieki lekarskiej w ramach Oddziału Uzdrowiskowego Sanatoryjnego Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015 UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.2015 roku w Otwocku pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2018. zwanym w dalej,,przyjmującym Zamówienie

Umowa Nr /2018. zwanym w dalej,,przyjmującym Zamówienie Umowa Nr /2018 zawarta w dniu..r. pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej w Nysie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008478 oraz rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy: DZP Projekt UMOWA

Znak Sprawy: DZP Projekt UMOWA - 1 - Postępowanie nr SZPZLO/ 28 /ZP/P/2015 Znak Sprawy: DZP.26.1.28.2015 Projekt UMOWA Załącznik nr 5 do SIWZ DATA ZAWARCIA ZAMAWIAJĄCY REPREZENTOWANY PRZEZ: LUCYNA HRYSZCZYK - DYREKTOR NUMER UMOWY WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Panią/Panem. o numerze PESEL zamieszkałą/ym.., zwaną/ym dalej Zleceniobiorcą

UMOWA ZLECENIE. Panią/Panem. o numerze PESEL zamieszkałą/ym.., zwaną/ym dalej Zleceniobiorcą UMOWA ZLECENIE zawarta w dniu 21 marca 2019 roku w Dęblinie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Dęblinie, 08 530 Dęblin, ul. Rynek 14, NIP 716-22-09-188, REGON 430938207 zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 3 do SWKO Projekt umowy zawarta w dniu. r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 a. U M O W A nr /2016

Załącznik nr 3 a. U M O W A nr /2016 Załącznik nr 3 a Podstawa prawna: art. 26, art. 27 Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654) oraz odpowiednio art. 146, ust. 1, art. 147-150, art. 151

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 projekt umowy na porady lekarskie/ konsultacje specjalistyczne dla firm

Załącznik nr 4 projekt umowy na porady lekarskie/ konsultacje specjalistyczne dla firm V- DK-.../ 13 UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU PORAD LEKARSKICH/ KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH NR / 13 zawarta w dniu w Bochni w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH zawarta w dniu... pomiędzy: Szpital Powiatowy w Zawierciu 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 zwanym w dalszej części umowy Udzielającym zamówienie reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 6 (wzór) na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu Przeworsku pomiędzy:

Zał. nr 6 (wzór) na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu Przeworsku pomiędzy: Zał. nr 6 (wzór) Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk NIP 794-15-27-016,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu ofert zawarta w dniu. r. w Korfantowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Opolskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA IGiChP nr./2012

UMOWA IGiChP nr./2012 UMOWA IGiChP nr./2012 zawarta w dniu.roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa REGON: 000288490, NIP: 525-000-88-38, KRS: 0000141482

Bardziej szczegółowo

PRZYJMUJACYM ZAMÓWIENIE

PRZYJMUJACYM ZAMÓWIENIE UMOWA Nr,,,/K/ o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodkowym łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych prawem dla Kierującego Oddziałem W dniu.. pomiędzy Szpitalem Powiatowym im. E. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r w Piekoszowie, pomiędzy: Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej 75, 26-065 Piekoszów, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZRM-L-4pz4-2015NS Pozycja planu: E4

Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZRM-L-4pz4-2015NS Pozycja planu: E4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZRM-L-4pz4-2015N Pozycja planu: E4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Pogotowie Ratunkowe 2 Kierunek studiów Ratownictwo Medyczne 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo