Mechanizacja procesów spawalniczych The mechanization of welding processes. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mechanizacja procesów spawalniczych The mechanization of welding processes. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE"

Transkrypt

1 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z rodzajem oprzyrządowania i urządzeniami do mechanizacji procesów spawania. C2. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w konstruowaniu stanowisk do prac spawalniczych. C3. Nabycie umiejętności wyznaczania parametrów technologicznych w procesie spawania o. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Wiedza z zakresu projektowania konstrukcji. 2. Wiedza z zakresu budowy i obsługi urządzeń spawalniczych 3. Wiedza z zakresu podstawowych technik spawalniczych. 4. Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania postawionych zadań. 5. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji w tym z instrukcji i dokumentacji technicznej. 6. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie. 7. Umiejętności prawidłowej interpretacji i prezentacji własnych działań. EFEKTY KSZTAŁCENIA Mechanizacja procesów spawalniczych The mechanization of welding processes Forma studiów: stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L EK 1 posiada wiedzę teoretyczną z zakresu budowy i obsługi urządzeń spawalniczych, EK 2 posiada wiedzę w zakresie właściwego doboru parametrów w procesach spawania, EK 3 zna budowę i sposób obsługi podstawowych urządzeń stosowanych w procesach spawania o, EK 4 potrafi wyznaczyć warunki geometrii, EK 5 potrafi wyznaczyć warunki energii liniowej, EK 6 potrafi przeprowadzić badania geometrii złącza oraz zinterpretować ich wyniki, EK 7 potrafi opracować koncepcję budowy spoin wzdłużnych i obwodowych, EK 8 potrafi przygotować sprawozdanie z przebiegu realizacji ćwiczeń. Kod przedmiotu: S5_3-11 Rok: III Semestr: VI Liczba punktów: 4 ECTS

2 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć WYKŁADY Liczba godzin W 1,2 Pojęcia mechanizacji, analiza struktury procesu technologicznego spawania i 2 realizowanych funkcji W 3,4 Poziomy mechanizacji i analiza ich struktury, wyposażenia i zadań 2 W 5,6 Charakterystyka urządzeń do mechanizacji prac spawalniczych 2 W 7,8,9 Schematy obliczeń przy doborze parametrów spawania o 3 spoin czołowych i pachwinowych W 10,11 Charakterystyka stanowisk do o spawania wzdłużnego 2 W 12,13 Charakterystyka stanowisk do o spawania obwodowego 2 W 14,15 Analiza efektywności stosowania stanowisk 2 Forma zajęć LABORATORIUM Liczba godzin L 1,2 Przegląd i obsługa urządzeń i systemów sterowania źródłami prądu spawania 4 L 3,4 Badania o spawania metodą MAG złączy 4 doczołowych L 5,6 Analiza geometrii złącza doczołowego spawanego metodą MAG w warunkach 4 L 7,8 Badania o spawania metodą MAG złączy teowych 4 L 9,10 Analiza geometrii złącza teowego spawanego metodą MAG w warunkach 4 L 11,12 Badania o napawania łukiem krytym 4 L 13,14 Analiza geometrii napoin wykonywanych łukiem krytym 4 L 15 Przegląd metod badań ch 2 NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 1. wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych 2. ćwiczenia laboratoryjne, opracowanie sprawozdań z realizacji przebiegu ćwiczeń 3. instrukcje do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych 4. urządzenia i osprzęt spawalniczy 5. do ćwiczeń wyposażone w urządzenia i osprzęt do prac 6. pomiarowo-badawcze do ćwiczeń laboratoryjnych 2

3 SPOSOBY OCENY ( F FORMUJĄCA, P PODSUMOWUJĄCA) F1. ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych F2. ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń F3. ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania F4. ocena aktywności podczas zajęć P1. ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji uzyskanych wyników zaliczenie na ocenę* P2. ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu - egzamin *) warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Forma aktywności Godziny kontaktowe z prowadzącym Zapoznanie się ze wskazaną literaturą Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych Wykonanie sprawozdań z realizacji ćwiczeń laboratoryjnych (czas poza zajęciami laboratoryjnymi) Konsultacje z prowadzącym Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 15W 30L 45h 10 h 15 h 30 h 5 h Suma 105 h SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych 4 ECTS 2 ECTS 2,2 ECTS LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 1. E. Dobaj: Maszyny i urządzenia spawalnicze. WNT, Warszawa 1994, Praca zbiorowa: Poradnik Inżyniera. Spawalnictwo tom I i II, WNT Warszawa 2003, M. Jakubiec, K. Lesiński: Technologia konstrukcji spawanych. WNT, Warszawa J. Dziubiński, A. Kimpel: Napawanie i natryskiwanie cieplne. WNT, Warszawa K. Ferenc, J. Ferenc. Konstrukcje spawane: połączenia. WNT, Warszawa Prospekty i instrukcje obsługi urządzeń spawalniczych i mechanizujących producentów i dystrybutorów 3

4 PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) 1. dr inż. Ryszard Krawczyk ryszardkrawczyk@spaw.pcz.pl 2. dr inż. Krzysztof Kudła kkudła@spaw.pcz.pl 3. dr inż. Robert Bęczkowski rbeczkoski@spaw.pcz.pl 4. dr inż. Marcin Kukuryk mkukuryk@spaw.pcz.pl Efekt kształcenia EK1 EK2 EK3 EK4 EK5 EK6 Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) Cele przedmiotu Treści programowe Narzędzia dydaktyczne Sposób oceny C1 W 1 P2 C1,C3 W 1 P2 C1,C3 C3 C3 C2,C3 W5-6 L1-2 W7-9 L3-6 W7-9 L7-10 W14-15 L , 6 P2 F1-2 F1-4 F1-4 F2-3 4

5 EK7 EK8 C1,C2,C3 W10-13 L11-14 C2,C3 L F2-4 P1 F3 II. FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY EK 1-EK3 Student opanował wiedzę z zakresu budowy i obsługi urządzeń ch EK4-EK6 wyznaczyć warunki potwierdzić badaniami Ek7, EK8 opracować i zaprezentować koncepcję budowy Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu budowy i obsługi urządzeń ch wyznaczyć potwierdzić badaniami opracować i zaprezentować koncepcji budowy Student częściowo opanował wiedzę z zakresu budowy i obsługi urządzeń ch w pełni wyznaczyć potwierdzić badaniami, przedstawia zagadnienia z pomocą prowadzącego w pełni opracować i zaprezentować Student opanował wiedzę z zakresu budowy i obsługi urządzeń ch, potrafi skonfigurować urządzenia i ocenić ich przydatność Student poprawnie wykorzystuje wiedzę oraz rozwiązuje problemy związane z wyznaczaniem potwierdza je badaniami realizowanymi w trakcie ćwiczeń Student poprawnie wykorzystuje wiedzę oraz opracowuje Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu materiału objętego programem nauczania, zdobywa i poszerza wiedzę przy użyciu różnych źródeł dokonać oceny własności potwierdza je badaniami i oceną ryzyka w doborze parametrów technologicznych w procesie spawania opracować koncepcję budowy 5

6 obwodowych obwodowych koncepcji budowy obwodowych, przedstawia zagadnienia z pomocą prowadzącego koncepcje budowy obwodowych obwodowych wraz z analizą jej funkcjonalności w procesie technologicznym spawania III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 1. Wszelkie informacje dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn wraz z: - programem studiów, - prezentacjami do zajęć, - instrukcjami do ćwiczeń laboratoryjnych, - harmonogramem odbywania zajęć dostępne są na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej kierunku: 2. Informacja na temat konsultacji przekazywana jest studentom podczas pierwszych zajęć z danego przedmiotu. 6