w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu zwanej dalej Szkołą, na rok szkolny 2019/2020.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu zwanej dalej Szkołą, na rok szkolny 2019/2020."

Transkrypt

1 Regulamin Rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem hiszpańskim w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu na rok szkolny 2019/2020 Na podstawie: Art. 4., art. 25, art. 139 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U r. poz. 59) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) Uchwały Nr /20198 z dnia 20 lutego 2019 r. Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu w sprawie ustalenia zasad i warunków sprawdzianu predyspozycji językowych. Uchwała Nr XXXIX/776/17Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. Zarządzenie Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola z dnia 8 stycznia 2019 r. wprowadza się Regulamin rekrutacji do oddziału dwujęzycznego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu na rok szkolny 2019/2020 w poniższym brzmieniu: 1. Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa terminy i kryteria rekrutacji do oddziału dwujęzycznego klasy VII z językiem hiszpańskim w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu zwanej dalej Szkołą, na rok szkolny 2019/ Rekrutację do oddziału dwujęzycznego klasy VII przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji oraz jej członkowie. 3. Dyrektor określa zadania komisji rekrutacyjnej. 4. Rekrutacja odbywa się zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie Prawo oświatowe oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 5. Oddział dwujęzyczny może liczyć maksymalnie 28 uczniów. 2. Harmonogram i zasady rekrutacji. Lp Rodzaj czynności Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Opolu (załącznik nr 1). Podczas rekrutacji Komisja może prosić o dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych. 1) Sprawdzian odbędzie się w budynku PSP 15 w Opolu. 2) Każdy kandydat w dniu sprawdzianu powinien zgłosić się najpóźniej o godzinie w siedzibie Szkoły. 3) Każdy kandydat w dniu sprawdzianu powinien przed wejściem do wyznaczonej sali okazać ważną legitymacją szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem umożliwiającym identyfikację. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 25 marca 2019 r. do 17 kwietnia 2019 r. 25 kwietnia 2019 r. godz.14:00

2 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych. 1) Wyniki będą podane w formie papierowej listy umieszczonej na tablicy w holu wejściowym w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Opolu ul. Małopolska 20 2) Wyniki sprawdzianu nie będą udostępniane drogą elektroniczną ani telefoniczną. 3) Każdy kandydat przystępujący do sprawdzianu może za potwierdzeniem odbioru otrzymać w sekretariacie Szkoły zaświadczenie poświadczające fakt przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych z informacją o ilości uzyskanych punktów. Uzupełnienie dokumentacji o świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej. 1) Oryginał świadectwa wraz z jego kopią należy dostarczyć do sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Opolu ul. Małopolska 20 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym podjęcie czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy - Prawo oświatowe*. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału dwujęzycznego klasy VII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Opolu 1) Listy te będą podane do publicznej wiadomości wyłącznie w formie papierowej na tablicy w holu wejściowym w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Opolu ul. Małopolska 20 2) Informacje nie będą udostępniane drogą elektroniczną ani telefoniczną. 30 kwietnia 2019 r. od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. 26 czerwca 2019 r Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do oddziału dwujęzycznego. Potwierdzenie woli należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego. od 26 czerwca do 28 czerwca 2019 r. 1 lipca 2019r. 3. Harmonogram i zasady rekrutacji uzupełniającej. 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje miejscami, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające. Lp Rodzaj czynności Ogłoszenie o naborze uzupełniającym do oddziału dwujęzycznego Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Opolu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego. Sprawdzian odbędzie się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Opolu. 1) Każdy kandydat w dniu sprawdzianu powinien zgłosić się najpóźniej o godzinie 9.30 w siedzibie Szkoły. 2) Każdy kandydat w dniu sprawdzianu powinien przed wejściem do wyznaczonej sali okazać ważną legitymacją szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem umożliwiający identyfikację. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 2 lipca 2019 r. od 3 lipca 2019 r. do 5 lipca 2019 r. 8 lipca 2018 r. godz. 9.00

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych 1) Wyniki będą podane w formie papierowej -listy umieszczone na tablicy w holu wejściowym w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Opolu ul. Małopolska 20. 1) Wyniki sprawdzianu nie będą udostępniane drogą elektroniczną ani telefoniczną. 2) Każdy kandydat przystępujący do sprawdzianu może za potwierdzeniem odbioru otrzymać w sekretariacie Szkoły zaświadczenie poświadczające fakt przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych z informacją o ilości uzyskanych punktów. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym podjęcie czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy - Prawo oświatowe Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału dwujęzycznego. 10 lipca 2019 r. do 12 lipca 2019 r. 15 lipca 2019 r. 7. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do oddziału dwujęzycznego. Potwierdzenie woli należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia. od 15 lipca 2019 r. do 17 lipca 2019 r. 8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego. 19 lipca 2019r. 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 4. Warunki sprawdzianu. 1. Uchwałą Rady Pedagogicznej test sprawdzający predyspozycje językowe w rekrutacji 2019/2020 do oddziału dwujęzycznego w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Opolu został przygotowany przez zespół nauczycieli szkół Opola pod kierunkiem konsultanta MODN w Opolu. 2. Sprawdzian zostanie przeprowadzony w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Opolu ul. Małopolska Czas trwania sprawdzaniu 60 minut. 4. Liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi Pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych uzyskują kandydaci, którzy osiągną co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania. 5. Kryteria rekrutacji 1. Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który: otrzymał promocję do klasy VII; uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. 2. W przypadku większej liczby uczniów spełniających warunki, o których mowa wyżej, niż liczba wolnych miejsc w oddziale dwujęzycznym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego; świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

4 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział dwujęzyczny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art.w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. 4. Kryteria, o których mowa wyżej, mają jednakową wartość. Jeżeli w oddziale dwujęzycznym nadal są wolne miejsca, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego. 5. W przypadku wolnych miejsc na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego. 6. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat do oddziału dwujęzycznego klasy VII może uzyskać punkty za: sprawdzian predyspozycji językowych suma punktów otrzymanych na teście, świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem 7 pkt. wielodzietność kandydata - 1 pkt. niepełnosprawność kandydata- 1 pkt. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata- 1 pkt. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata- 1 pkt. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata- 1 pkt. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie- 1 pkt. objęcie kandydata pieczą zastępczą- 1 pkt. 7. Oceny otrzymane na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego: celującym przyznaje się po 18 punktów bardzo dobrym- przyznaje się po 17 punktów dobrym - przyznaje się po 14 punktów dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 6. Tryb odwoławczy Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2018/2019 jest prowadzone w terminach określonych w Zarządzeniu nr Nr OR-I Prezydenta Miasta Opola z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Na podstawie spełnianych przez kandydatów kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia. Zakwalifikowanie kandydata do danej szkoły nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania ich dziecka do wybranej szkoły, poprzez złożenie w tej szkole pisemnego oświadczenia (potwierdzenie woli zapisu). Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów

5 nieprzyjętych do szkoły. Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci, mogą: złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły. Jeśli Szkoła, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami, wówczas przeprowadzona zostanie rekrutacja. Regulamin wchodzi w życie r.

6 Załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji do oddziału dwujęzycznego z językiem hiszpańskim klasy 7 w PSP nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu WNIOSEK KANDYDATA DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO KLASY 7 Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 im. KRÓLOWEJ JADWIGI w OPOLU 2019/2020 Dane osobowe dziecka PESEL W przypadku braku PESEL proszę wpisać serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Imiona Drugie imię Nazwisko Klasa VI. Data urodzenia Imiona i nazwiska rodziców dziecka /prawnych opiekunów adres poczty elektronicznej rodziców dziecka* Matka: Ojciec: Matka: Ojciec: Nr telefonu rodziców dziecka* Matka: Ojciec: Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów dziecka i dziecka Miejscowość Adres miejsca zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów dziecka Ulica kod pocztowy nr domu nr mieszkania Adres i miejsce zamieszkania dziecka Miejscowość Ulica kod pocztowy nr domu nr mieszkania Nazwa i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza:.... * jeżeli posiadają 1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 2. Oświadczam, ze w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłoczne powiadomię o nich Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów: Opole, dnia...

7 Oświadczenie rodziców o spełnianiu dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych do oddziału dwujęzycznego klasy 7 w PSP nr 15 w Opolu w przypadku uzyskania równorzędnych wyników po pierwszym etapie rekrutacji. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 1. Lp. Kryteria rekrutacyjne * 1. Wielodzietność rodziny kandydata TAK NIE 2. Niepełnosprawność kandydata TAK NIE 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata TAK NIE 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata TAK NIE 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata TAK NIE 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie TAK NIE 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą TAK NIE *Kryteria przyjęć: (zakreślić TAK lub NIE) 1. W przypadku konieczności wykorzystania kryteriów dodatkowych Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej zwróci się do rodziców/opiekunów prawnych o dołączenie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych kryteriów rekrutacyjnych. 2. Niedołączenie w/w dokumentów w wyznaczonym przez Przewodniczącego terminie skutkuje niebraniem pod uwagę powyższych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym.... (data, podpis rodziców)

8 Przyjmuję do wiadomości, że: 1. Administratorem podanych danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Opolu, ul. Małopolska 20, Opole. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych dostępne są na stronie internetowej w zakładce Kontakt oraz w sekretariacie szkoły. 3. Podane dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do szkoły dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. 4. W przypadku kandydatów przedkładających informacje o stanie zdrowia lub/i opinie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dane będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą). 5. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 6. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa. 7. Mam prawo do wglądu i poprawiania treści swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Obowiązek podania danych wynika z zapisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. 9. Na podstawie zapisów wyżej wymienionej ustawy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów zawierające imiona i nazwiska oraz wynik postępowania. Czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych: Opole, dnia Informacja dla rodziców: 1. Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo oświatowe wniosek zawiera dane osobowe dzieci i rodziców/ opiekunów do którego należy dołączyć oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów.

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu zwanej dalej Szkołą, na rok szkolny 2018/2019.

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu zwanej dalej Szkołą, na rok szkolny 2018/2019. Regulamin Rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem angielskim w Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu na rok szkolny 2018/2019 Na podstawie: Art. 4., art. 25, art. 139

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z Zasadyogólne

Strona 1 z Zasadyogólne Regulamin Rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem niemieckim w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6im. Marii Curie-Skłodowskiej w Zabrzu na rok szkolny 2019/2020 Na podstawie: Art. 4., art. 25,

Bardziej szczegółowo

niemieckim w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu zwanej dalej Szkołą, na rok szkolny 2017/2018.

niemieckim w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu zwanej dalej Szkołą, na rok szkolny 2017/2018. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2016/2017 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu Regulamin Rekrutacji do oddziału dwujęzycznego klasy siódmej z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

2. Terminarz i zasady rekrutacji. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzaj czynności

2. Terminarz i zasady rekrutacji. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzaj czynności Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 20/2016/2017 Dyrektora PSP Nr 14 w Opolu Regulamin Rekrutacji do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim w klasie siódmej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 im.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12 /2017 z dnia r. Dyrektora Gimnazjum nr 19

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12 /2017 z dnia r. Dyrektora Gimnazjum nr 19 Regulamin Rekrutacji do klas siódmych dwujęzycznych z językiem angielskim w Szkole Podstawowej Nr 66 we Wrocławiu w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji. do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem niemieckim. w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wrocławiu. w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin Rekrutacji. do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem niemieckim. w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wrocławiu. w roku szkolnym 2019/2020 Regulamin Rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem niemieckim w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wrocławiu w roku szkolnym 2019/2020 Na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2017 z dnia r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 113

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2017 z dnia r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 113 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2017 z dnia 07.04.2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 113 Regulamin Rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem francuskim w Szkole Podstawowej Nr 113 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI do oddziału dwujęzycznego kl. VII z językiem niemieckim w Szkole Podstawowej w Piekoszowie w roku szkolnym 2019/2020 Na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2017/2018 z dnia r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrocławiu

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2017/2018 z dnia r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrocławiu Regulamin Rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem niemieckim w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wrocławiu w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej. Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie. na rok szkolny 2018/2019

Regulamin rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej. Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie. na rok szkolny 2018/2019 Regulamin rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie na rok szkolny 2018/2019 1. Podstawy prawne Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do klasy siódmej oddziału dwujęzycznego Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach na rok szkolny 2019/2020

Regulamin Rekrutacji do klasy siódmej oddziału dwujęzycznego Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach na rok szkolny 2019/2020 Regulamin Rekrutacji do klasy siódmej oddziału dwujęzycznego Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach na rok szkolny 2019/2020 Podstawa prawna: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do klas siódmych dwujęzycznych Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu. na rok szkolny 2019/2020

Regulamin Rekrutacji do klas siódmych dwujęzycznych Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu. na rok szkolny 2019/2020 Regulamin Rekrutacji do klas siódmych dwujęzycznych Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu Na podstawie: na rok szkolny 2019/2020 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do klas siódmych dwujęzycznych Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu na rok szkolny 2017/2018

Regulamin Rekrutacji do klas siódmych dwujęzycznych Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu na rok szkolny 2017/2018 Regulamin Rekrutacji do klas siódmych dwujęzycznych Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu na rok szkolny /2018 Na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Obornikach Śląskich

Regulamin Rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Obornikach Śląskich Na podstawie: Regulamin Rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Obornikach Śląskich Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59) Ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem angielskim w Szkole Podstawowej Nr 19 w Elblągu w roku szkolnym 2017/2018

Regulamin Rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem angielskim w Szkole Podstawowej Nr 19 w Elblągu w roku szkolnym 2017/2018 Regulamin Rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem angielskim w Szkole Podstawowej Nr 19 w Elblągu w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji i kryteria przyjmowania uczniów do klas siódmych dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu w roku szkolnym 2019 /2020

Zasady rekrutacji i kryteria przyjmowania uczniów do klas siódmych dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu w roku szkolnym 2019 /2020 Zasady rekrutacji i kryteria przyjmowania uczniów do klas siódmych dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu w roku szkolnym 2019 /2020 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy REGULAMIN PRZYJĘĆ do klas sio dmych dwujęzycznych z językiem angielskim w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Jana Pawła II w Oles nicy w roku szkolnym 2019/2020

Bardziej szczegółowo

1. Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

1. Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który: Regulamin rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26 na rok szkolny 2019/2020 1. PODSTAWY PRAWNE Zasady przyjęć do

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji i kryteria przyjmowania uczniów do klas siódmych dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu w roku szkolnym 2018 /2019

Zasady rekrutacji i kryteria przyjmowania uczniów do klas siódmych dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu w roku szkolnym 2018 /2019 Zasady rekrutacji i kryteria przyjmowania uczniów do klas siódmych dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu w roku szkolnym 2018 /2019 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

w terminie do 24 maja 2019 r.

w terminie do 24 maja 2019 r. Regulamin Rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem angielskim w Szkole Podstawowej Nr 19 z Odzdziałami Dwujęzycznymi w Elblągu w roku szkolnym 2019/2020 Na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE 2. KOMISJA REKRUTACYJNA

ZASADY OGÓLNE 2. KOMISJA REKRUTACYJNA Regulamin rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej z językiem francuskim w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Janusza Korczaka w Warszawie na rok szkolny 2018/2019 PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKOLNY 2018/2019

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKOLNY 2018/2019 ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty(dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14. im. A. Mickiewicza w Opolu

Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14. im. A. Mickiewicza w Opolu Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 23/2014/2015 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania rekrutacyjnego REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO KLAS VII ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM I JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W GDAŃSKU, UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 13 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: Zasady rekrutacji uczniów do klas VII dwujęzycznych w Szkole Podstawowej Nr 157 im. Adama Mickiewicza w połączeniu z Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO KLAS VII ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM I JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM

REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO KLAS VII ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM I JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO KLAS VII ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM I JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II W GDAŃSKU, UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 13 NA ROK

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej w rekrutacji uzupełniającej

Wniosek o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej w rekrutacji uzupełniającej Nr wniosku:... Warszawa, dnia... DANE OSOBOWE KANDYDATA Wniosek o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej w rekrutacji uzupełniającej PESEL* Data urodzenia* ADRES ZAMIESZKANIA DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI

Bardziej szczegółowo

1.Niniejszy Regulamin określa: zadania komisji rekrutacyjnej

1.Niniejszy Regulamin określa: zadania komisji rekrutacyjnej Regulamin Rekrutacji do klasy siódmej dwujęzycznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zdzieszowicach z oddziałami Dwujęzycznymi na rok szkolny 2017/2018 Na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty(dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ZAJĘCIA SEKCYJNE W MIĘDZYSZKOLNYM OŚRODKU SPORTOWYM W OPOLU NA ROK SZKOLNY 2018/2019

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ZAJĘCIA SEKCYJNE W MIĘDZYSZKOLNYM OŚRODKU SPORTOWYM W OPOLU NA ROK SZKOLNY 2018/2019 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ZAJĘCIA SEKCYJNE W MIĘDZYSZKOLNYM OŚRODKU SPORTOWYM W OPOLU NA ROK SZKOLNY 2018/2019 KRYTERIA, WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ SPOSÓB PRZELICZANIA PUNKTÓW 1. O przyjęcie na zajęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu

Regulamin rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu Regulamin rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu Podstawa prawna: - rozp. MENiS z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów

Bardziej szczegółowo

I. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej.

I. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej. Załącznik nr 1 Do zarządzenia nr 16/2014 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żywocicach z dnia 26.02.2014 roku Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana

Bardziej szczegółowo

Regulamin i kryteria rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu

Regulamin i kryteria rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu Regulamin i kryteria rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu 1 1. Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 2 w Ustce

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 2 w Ustce Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 2 w Ustce Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 06.12. 2013r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej w Idzikowicach na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej w Idzikowicach na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej w Idzikowicach na rok szkolny 015/016 Podstawy prawne opracowania Regulaminu 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu

Regulamin rekrutacji do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu Regulamin rekrutacji do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu Podstawa prawna: - rozp. MENiS z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ZAJĘCIA STAŁE prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu w roku szkolnym 2018/2019

REGULAMIN REKRUTACJI NA ZAJĘCIA STAŁE prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu w roku szkolnym 2018/2019 REGULAMIN REKRUTACJI NA ZAJĘCIA STAŁE prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu w roku szkolnym 2018/2019 Kryteria rekrutacji, sposób przeliczania punktów oraz wymagane dokumenty 1. Postępowanie rekrutacyjne

Bardziej szczegółowo

do Statutu Szkoły Podstawowej w Bogurzynie

do Statutu Szkoły Podstawowej w Bogurzynie Załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2013/2014 Rady Pedagogicznej z dnia 14.02.2014r. ANEKS Nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej w Bogurzynie W rozdziale IV Organizacja szkoły 15 Oddział przedszkolny dopisuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2019/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 stycznia 2019r.

Zarządzenie Nr 15/2019/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 stycznia 2019r. Zarządzenie Nr 15/2019/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do oddziałów sportowych i dwujęzycznych w Szkołach

Bardziej szczegółowo

2. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną (dalej: Komisja) do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020.

2. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną (dalej: Komisja) do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020. Na podstawie: Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. I. Gałczyńskiego w Rucianem - Nidzie z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

I Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

I Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 1/2019 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. prał. Jana Ślęzaka w Ołpinach Regulamin postępowania rekrutacyjnego dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks.

Bardziej szczegółowo

Integralna część Statutu ZSS w Lublinie

Integralna część Statutu ZSS w Lublinie Zasady rekrutacji do klas pierwszych pięcioletniego Technikum Samochodowego w Lublinie oraz Branżowej Szkoły Samochodowej I stopnia w Lublinie na lata szkolne 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022 dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: Zasady rekrutacji uczniów do klas dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 157 im. A. Mickiewicza w połączeniu z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. R. Schumana w Warszawie w roku szkolnym 2017/2018

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu. Wypełnia jednostka Data złożenia: Godzina złożenia: WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu. DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI. na rok szkolny 2017/2018

KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI. na rok szkolny 2017/2018 KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. W. KORFANTEGO W MYSŁOWICACH na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 5 W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 5 W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2017/2018 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 5 W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Podstawa prawna: 1) Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinku ul. Wiatraczna Szczecinek Tel

Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinku ul. Wiatraczna Szczecinek Tel ZASADY PRZYJĘCIA UCZNIÓWDO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 5 W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Podstawa prawna: 1) Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Wypełnia jednostka Data złożenia: Godzina złożenia: WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

Wypełnia jednostka Data złożenia: Godzina złożenia: WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ Wypełnia jednostka Data złożenia: Godzina złożenia: WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu. DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO I ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 IM

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO I ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 IM REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO I ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Siemianowicach Śląskich

Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Siemianowicach Śląskich Załącznik do Zarządzenia nr 61 Dyrektora SP3 z 26.02.2014r. Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Siemianowicach Śląskich Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7

Bardziej szczegółowo

im. prof. Jana Czekanowskiego

im. prof. Jana Czekanowskiego SZKOŁA PODSTAWOWA im. prof. Jana Czekanowskiego 36-105 Cmolas 269, tel./fax 17 283-77-08 spcmolas.pl szkola@spcmolas.pl NIP 814-12-66-431 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26 Dyrektora Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

II. Kryteria rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych:

II. Kryteria rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych: Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2019 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 24 stycznia 2019 roku ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych w szkołach podstawowych w Gminie Lipnica Wielka na rok szkolny 2019/2020

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do pierwszej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu w roku szkolnym 2017/2018

Regulamin rekrutacji dzieci do pierwszej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu w roku szkolnym 2017/2018 Regulamin rekrutacji dzieci do pierwszej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu w roku szkolnym 2017/2018 Podstawa prawna: 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH INTEGRACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: 1) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Kryteria naboru. Pierwszy etap rekrutacji.

Kryteria naboru. Pierwszy etap rekrutacji. Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu na rok szkolny 2018/2019 do Zarządzenia nr 18/2017/2018 dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Wiśniczu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu. Wypełnia jednostka Data złożenia: Godzina złożenia: WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu. DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA

Bardziej szczegółowo

Ojca. Kod pocztowy. Matki. Ojca

Ojca. Kod pocztowy. Matki. Ojca Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego Załącznik nr 1 Zgłoszenie do oddziału dwujęzycznego w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów realizujących naukę w Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach na rok szkolny 2018/2019

Regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach na rok szkolny 2018/2019 Regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach na rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE GIMNAZJUM

I. ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE GIMNAZJUM GIMNAZJUM NR 3 im. Emilii Zawidzkiej 41-310 Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 6 tel. 32 262 40 42; www.zs7dg.tvtom.pl I. ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE GIMNAZJUM 1.

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łęczycach na rok szkolny 2015/2016

Procedura rekrutacji dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łęczycach na rok szkolny 2015/2016 Procedura rekrutacji dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łęczycach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KEN W GRUSZOWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KEN W GRUSZOWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 7/2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Gruszowie REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KEN W GRUSZOWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH

REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z poźn. zm.), Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego w Zespole Szkół w Nowym Wiśniczu na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego w Zespole Szkół w Nowym Wiśniczu na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego w Zespole Szkół w Nowym Wiśniczu na rok szkolny 2016/2017 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3/02/2015/2016 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Edmunda Bojanowskiego

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Edmunda Bojanowskiego Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Wypełnia jednostka Data złożenia: Godzina złożenia: WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

Wypełnia jednostka Data złożenia: Godzina złożenia: WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Wypełnia jednostka Data złożenia: Godzina złożenia: WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu. DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu Podstawa prawna:

Regulamin rekrutacji dzieci do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu Podstawa prawna: Regulamin rekrutacji dzieci do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu Podstawa prawna: - rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do szkoły podstawowej

Regulamin rekrutacji do szkoły podstawowej Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Wł. Korsaka w Jeninie Strona 1 z 15 Szkoła Podstawowa im. Wł. Korsaka w Jeninie ul. Lipowa 1 66-450 Bogdaniec tel. (+48) 95-751-00-39 e-mail: spjenin@o2.pl,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji dzieci do klasy pierwszej. w Szkole Podstawowej w Mszczonowie. w roku szkolnym 2019/2020

Zasady rekrutacji dzieci do klasy pierwszej. w Szkole Podstawowej w Mszczonowie. w roku szkolnym 2019/2020 I. Podstawa prawna: Zasady rekrutacji dzieci do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Mszczonowie w roku szkolnym 2019/2020 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie

Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie 36-105 Cmolas 269 tel./fax: +48 172837708 email: szkola@spcmolas.pl www.spcmolas.pl Załącznik nr 1 ZARZĄDZENIA Nr 30 /2018/2019 Dyrektora Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. do III Liceum Ogólnokształcącego. im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku. na rok szkolny 2017 /2018

REGULAMIN REKRUTACJI. do III Liceum Ogólnokształcącego. im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku. na rok szkolny 2017 /2018 REGULAMIN REKRUTACJI do III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku na rok szkolny 2017 /2018 Na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ZAJĘCIA prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie w roku szkolnym 2017/2018.

REGULAMIN REKRUTACJI NA ZAJĘCIA prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie w roku szkolnym 2017/2018. REGULAMIN REKRUTACJI NA ZAJĘCIA prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie w roku szkolnym 2017/2018. KRYTERIA REKRUTACJI, SPOSÓB PRZELICZANIA PUNKTÓW ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY 1. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Przedczu nr 138/2/2015

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Przedczu nr 138/2/2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Przedczu nr 138/2/2015 Zasady rekrutacji uczniów do Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Przedczu na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Wniosek rekrutacyjny o przyjęcie do SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie w roku szkolnym 2019/2020

Wniosek rekrutacyjny o przyjęcie do SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie w roku szkolnym 2019/2020 Wniosek rekrutacyjny o przyjęcie do SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie w roku szkolnym 2019/2020 Formularz wypełniony drukowanymi literami należy złożyć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. do III Liceum Ogólnokształcącego. im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku. na rok szkolny 2018 /2019

REGULAMIN REKRUTACJI. do III Liceum Ogólnokształcącego. im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku. na rok szkolny 2018 /2019 REGULAMIN REKRUTACJI do III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku na rok szkolny 2018 /2019 Na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 1. w Sępólnie Krajeńskim

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 1. w Sępólnie Krajeńskim Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 1 w Sępólnie Krajeńskim I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59,949,2203) 2. Zarządzenie nr 0050.1.3/2014

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych w czasie postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

Zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych w czasie postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego Przyjmowanie uczniów do Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM A MICKIEWICZA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Podstawa prawna: 1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (DzU z 2018 r poz 996, z późn zm) 2)

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Gimnazjum Nr 2 im. św. Królowej Jadwigi w Olkuszu. rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji do Gimnazjum Nr 2 im. św. Królowej Jadwigi w Olkuszu. rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Gimnazjum Nr 2 im. św. Królowej Jadwigi w Olkuszu rok szkolny 2015/2016 1. Do pierwszej klasy Gimnazjum przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców młodzież zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Nr1 im. Batalionów Chłopskich

Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Nr1 im. Batalionów Chłopskich Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Nr1 im. Batalionów Chłopskich na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź.zm. Rozdział I. Zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Maliszewie. na rok szkolny 2018/2019. Rozdział 1.

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Maliszewie. na rok szkolny 2018/2019. Rozdział 1. Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Maliszewie na rok szkolny 2018/2019 Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa tryb przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLKUSZU

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLKUSZU REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLKUSZU 1 Zasady rekrutacji do klasy pierwszej 1. Do klasy pierwszej szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STASINIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STASINIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STASINIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019 I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JÓZEFA GIELNIAKA W KOWARACH

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JÓZEFA GIELNIAKA W KOWARACH Załącznik do zarządzenia nr 17/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach z dnia 01 lutego 2019 r. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku z dnia 28 lutego 2019 roku

Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku z dnia 28 lutego 2019 roku Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i kryteria naboru dzieci do oddziałów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAPISÓW I REKRUTACJI DZIECI

REGULAMIN ZAPISÓW I REKRUTACJI DZIECI REGULAMIN ZAPISÓW I REKRUTACJI DZIECI do oddziału przedszkolnego i oddziału klasy I w Szkole Podstawowej w Chełmnie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wiatraczna Szczecinek tel

Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wiatraczna Szczecinek tel ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Podstawa prawna: 1) Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 153 /2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 153 /2016/2017 ZARZĄDZENIE NR 153 /2016/2017 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. T. Kościuszki w Białej Piskiej z dnia 20 lutego 2017 r. W SPRAWIE: powołania komisji rekrutacyjnej i wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły nr 16/2016/2017 z dnia 12.04.2017r. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 Regulamin rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 z dnia 19 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 z dnia 19 lutego 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 4 z dnia 19 lutego 2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W ZAJĄCZKOWIE ROK SZKOLNY 2019/2020

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W ZAJĄCZKOWIE ROK SZKOLNY 2019/2020 Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 8 lutego 2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Zajączkowie REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA IM.

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania rekrutacyjnego dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielisze

Procedura postępowania rekrutacyjnego dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielisze Procedura postępowania rekrutacyjnego dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielisze Zasady postępowania rekrutacyjnego dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Statutu

Załącznik nr 4 do Statutu Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Technikum Samochodowego w Lublinie oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 w Lublinie na rok szkolny 2016/2017 Załącznik nr 4 do Statutu Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo