zwanymi dalej łącznie Stronami, a każda z nich indywidualnie Stroną, o następującej treści:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zwanymi dalej łącznie Stronami, a każda z nich indywidualnie Stroną, o następującej treści:"

Transkrypt

1 ANEKS NR 1 DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Z DNIA zawarty w Warszawie w dniu pomiędzy: z siedzibą w Warszawie, adres:, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP , REGON , posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ,00 PLN (w pełni opłacony), będącą czynnym płatnikiem VAT, w imieniu której działają łącznie: Emilia Rogalewicz Członek Zarządu oraz Izabela Walczewska-Schneyder Członek Zarządu lub w imieniu której działa na podstawie odrębnego pełnomocnictwa: Tomasz Groń lub Urszula Kryczka Araźny lub Monika Kozieł, zwaną dalej Benefit Systems, a Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Pracowników Policji Wojewódzki Zarząd Zakładowy w Poznaniu z siedzibą w Poznań, ul. Kochanowskiego 2A, Poznań, NIP: , REGON: , w imieniu której działa: zwaną dalej Klientem, zwanymi dalej łącznie Stronami, a każda z nich indywidualnie Stroną, o następującej treści: Zważywszy, że: a) Strony zawarły w dniu Umowę o świadczenie usług ( Umowa ), b) Istnieje konieczność doprecyzowania postanowień umownych dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Strony postanawiają wprowadzić następujące zmiany do Umowy: 1. 7 Umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie: 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO ) od rozpoczęcia stosowania RODO jest: a) Benefit Systems w odniesieniu do danych osobowych wszystkich Użytkowników po zebraniu oświadczeń w przedmiocie przetwarzania danych osobowych w zakresie i na 1

2 zasadach opisanych w ust. 4; b) Klient w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, do których zwraca się z informacją o możliwości objęcia Programem. Po odebraniu od tych osób oświadczeń w przedmiocie przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w ust. 4, Klient będzie przetwarzał ich dane osobowe w wyniku powierzenia przez Benefit Systems, na zasadach i w zakresie określonym w szczególności w ust Każdy z administratorów danych wskazanych w ust. 1 powyżej odpowiada we własnym zakresie za zapewnienie zgodności ich przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych. 3. Benefit Systems przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, na podstawie oświadczeń Użytkowników w przedmiocie przetwarzania danych osobowych złożonych przed zgłoszeniem swojego udziału w Programie według jednego z poniższych sposobów: 1) na formularzu online dostępnym pod adresem www przekazanym Użytkownikom przez Benefit Systems za pośrednictwem Klienta; 2) na formularzu papierowym według wzorów zawartych w Załączniku nr 4 do Umowy. Sposób wyrażania przez Użytkowników oświadczeń w przedmiocie przetwarzania danych osobowych wymaga uprzedniego potwierdzenia przez osoby wskazane w 8 Umowy za pomocą poczty elektronicznej bądź pisemnie. 4. W sytuacji, gdy Klient zbiera w imieniu i na rzecz Benefit Systems oświadczenia Użytkowników w przedmiocie przetwarzania danych osobowych w wersji papierowej, Klient zobowiązuje się do przesyłania do Benefit System skanów tych oświadczeń w dniu zgłoszenia Użytkownika do Programu. 5. Na podstawie art. 31 Ustawy i art. 28 RODO (po rozpoczęciu stosowania RODO), Benefit Systems powierza Klientowi do przetwarzania dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, a w szczególności w celu zebrania oświadczeń na formularzach, o których mowa w ust. 3, obsługi reklamacji i wyjaśnień prowadzonych między Benefit Systems a Klientem. Powierzenie przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania stanowiącej Załącznik nr 5 do Umowy, która wiąże Benefit Systems i Klienta, określa przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Benefit Systems. 6. Benefit Systems będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników dla celów podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia Umowy. 7. Po zaprzestaniu korzystania z Programu przez Użytkownika, Benefit Systems może przechowywać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej Umowy. 8. Odmowa wyrażenia złożenia przez Pracownika oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w celu realizacji Umowy lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych skutkują jednoczesnym zakończeniem na koniec bieżącego Okresu Rozliczeniowego udziału w Programie Pracownika, Osoby Towarzyszącej oraz Dzieci zgłoszonych przez tego Pracownika. 2. Strony zmieniają, a w przypadku jego braku dodają, Załącznik nr 4 oraz dodają Załącznik nr 5 do Umowy zgodnie z treścią, jak w załączeniu do niniejszego Aneksu. 3. Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian. 4. Aneks wchodzi w życie z dniem roku. 5. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.. (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Pracowników Policji Wojewódzki Zarząd Zakładowy w 2

3 Poznaniu 3

4 Załącznik nr 4: Formularze oświadczeń Użytkowników w przedmiocie przetwarzania danych osobowych FORMULARZ OŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKA Administratorem danych osobowych użytkowników kart Programu MultiSport jest Benefit Systems SA z siedzibą w Warszawie (00-844) przy Placu Europejskim 2 (dalej jako Benefit Systems, BS ). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako Ustawa ) w celu wykonania usługi przez okres jej obowiązywania, okres przedawnienia roszczeń oraz w celu marketingowym przez okres obowiązywania umowy (usprawiedliwiony interes administratora art. 23 ust 1 pkt 5 Ustawy). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia przystąpienie do Programu MultiSport. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (GIODO). Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Dane kontaktowe do Administratora Bezpieczeństwa Informacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Benefit Systems zgodnie z Ustawą, w celu korzystania z usług w ramach Programu MultiSport, w następującym zakresie: imię i nazwisko, numer karty, numer kadrowo-płacowy*, rodzaj karty, sposób korzystania z karty, nazwa i siedziba pracodawcy. * W przypadku przekazania numeru kadrowo-płacowego przez pracodawcę do BS. Twoje Imię i Nazwisko Nazwa i siedziba firmy Data i podpis 4

5 FORMULARZ OŚWIADCZENIA DLA OSOBY TOWARZYSZĄCEJ Administratorem danych osobowych użytkowników kart Programu MultiSport jest Benefit Systems SA z siedzibą w Warszawie (00-844) przy Placu Europejskim 2 (dalej jako Benefit Systems, BS ). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako Ustawa ) w celu wykonania usługi przez okres jej obowiązywania, okres przedawnienia roszczeń oraz w celu marketingowym przez okres obowiązywania umowy (usprawiedliwiony interes administratora art. 23 ust 1 pkt 5 Ustawy). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia przystąpienie do Programu MultiSport. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (GIODO). Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Dane kontaktowe do Administratora Bezpieczeństwa Informacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Benefit Systems,zgodnie z Ustawą, w celu korzystania z usług w ramach Programu MultiSport, w następującym zakresie: imię i nazwisko, numer karty, rodzaj karty, sposób korzystania z karty, nazwa i siedziba pracodawcy. Twoje Imię i Nazwisko (tj. osoby towarzyszącej) Nazwa i siedziba firmy pracownika, zgłaszającego osobę towarzyszącą do Programu MultiSport Data i podpis osoby towarzyszącej 5

6 FORMULARZ OŚWIADCZENIA DLA DZIECKA Administratorem danych osobowych użytkowników kart Programu MultiSport jest Benefit Systems SA z siedzibą w Warszawie (00-844) przy Placu Europejskim 2 (dalej jako Benefit Systems, BS ). Dane osobowe Twojego Dziecka będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako Ustawa ) w celu wykonania usługi przez okres jej obowiązywania, okres przedawnienia roszczeń oraz w celu marketingowym przez okres obowiązywania umowy (usprawiedliwiony interes administratora art. 23 ust 1 pkt 5 Ustawy). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia przystąpienie do Programu MultiSport. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych Twojego Dziecka oraz ich poprawiania i sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (GIODO). Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Dane kontaktowe do Administratora Bezpieczeństwa Informacji: Jako przedstawiciel ustawowy Dziecka wskazanego poniżej, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego Dziecka przez Benefit Systems zgodnie z Ustawą, w celu korzystania z usług w ramach Programu MultiSport, w następującym zakresie: imię i nazwisko, miesiąc i rok urodzenia, numer karty, rodzaj karty, sposób korzystania z karty, nazwa i siedziba pracodawcy. Imię i Nazwisko Dziecka Miesiąc i rok urodzenia Dziecka Nazwa i siedziba firmy Data i podpis rodzica/opiekuna Dziecka 6

7 Załącznik nr 5 do Umowy o świadczenie usług zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH z siedzibą w Warszawie, adres:, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP , REGON , posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ,00 PLN (w pełni opłacony), będącą czynnym płatnikiem VAT, w imieniu której działają łącznie: Emilia Rogalewicz Członek Zarządu oraz Izabela Walczewska-Schneyder Członek Zarządu lub w imieniu której działa na podstawie odrębnego pełnomocnictwa: Tomasz Groń lub Urszula Kryczka Araźny lub Monika Kozieł, zwaną dalej Administratorem a Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Pracowników Policji Wojewódzki Zarząd Zakładowy w Poznaniu z siedzibą w Poznań, ul. Kochanowskiego 2A, Poznań, NIP: , REGON: , w imieniu której działa: zwaną dalej Procesorem, zwane dalej łącznie Stronami, a każda z osobną Stroną. PREAMBUŁA A. Niniejsza Umowa Powierzenia zawarta jest w związku z Umową o świadczenie usług z dnia oraz w celu wykonywania Umowy. B. Na podstawie Umowy Administrator zobowiązał się do świadczenia usług w ramach Programu MultiSport. C. W celu wykonania Umowy niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez Procesora. W związku z tym konieczne jest zawarcie niniejszej Umowy Powierzenia. 1. DEFINICJE 1) RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 7

8 osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1); 2) Rozporządzenie MSWiA - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); 3) Umowa umowa o świadczenie usług dostępu do Programu MultiSport, do której została załączona niniejsza Umowa Powierzenia; 4) Umowa Powierzenia niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkowników; 5) Ustawa - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.). 2. PRZEDMIOT UMOWY ORAZ ZAKRES, CEL I CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 2.1. W trybie art. 31 ust. 1 Ustawy oraz art. 28 ust. 3 RODO, Administrator powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe wskazane w pkt Umowy Powierzenia, a Procesor zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z Umową Powierzenia Procesor zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych następujących kategorii osób, których dane dotyczą: Pracowników, Osób Towarzyszących i Dzieci Zakres powierzonych Procesorowi do przetwarzania danych osobowych obejmuje w odniesieniu do: a) Pracowników: imię i nazwisko, numer Karty Pracownika, rodzaj Karty, nazwa i siedziba pracodawcy, numer kadrowo-płacowy (w razie faktycznego przekazania takiej danej do Benefit Systems przez Klienta); b) Osób Towarzyszących: imię i nazwisko, numer Karty Osoby Towarzyszącej, rodzaj Karty, imię i nazwisko Pracownika, który zgłosił do Programu Osobę Towarzyszącą, nazwa i siedziba pracodawcy tego Pracownika; c) Dzieci: imię i nazwisko, numer Karty Dziecka, rodzaj Karty, miesiąc oraz rok urodzenia Dziecka, imię i nazwisko Pracownika, który zgłosił do Programu Dziecko, nazwa i siedziba pracodawcy tego Pracownika. Adres Użytkownika, w razie jego podania, służyć będzie celom związanym z założeniem i obsługą Platformy oraz będzie również przedmiotem powierzenia Celem przetwarzania danych osobowych wskazanych w pkt powyżej jest wykonanie Umowy, w szczególności świadczenie usług w ramach Programu MultiSport Procesor zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w sposób stały. Procesor będzie w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie (do celów wskazanych w pkt 2.4. powyżej), ujawnianie innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Umowy lub na polecenie Administratora, usuwanie. Dane osobowe będą przez Procesora przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych oraz w formie papierowej. 8

9 3. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 3.1. Procesor może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie Powierzenia Przy przetwarzaniu danych osobowych, Procesor zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Ustawy oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, a także RODO (po rozpoczęciu stosowania RODO) Procesor oświadcza, że dysponuje zasobami, doświadczeniem, wiedzą fachową i wykwalifikowanym personelem, które umożliwiają mu prawidłowe wykonanie Umowy Powierzenia oraz wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Ustawy oraz RODO (po rozpoczęciu stosowania RODO) Procesor oświadcza, że podjął skuteczne środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą lub nieuzasadnioną modyfikacją. Procesor oświadcza, że zastosowane przez niego środki pozostają zgodne z Ustawą oraz z Rozporządzeniem MSWiA. Od dnia rozpoczęcia stosowania RODO Procesor zobowiązuje się do przestrzegania wymogów RODO dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Procesor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu Umowy Powierzenia, oraz zobowiązuje się zapewnić, aby jego pracownicy oraz inne osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych, zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu Umowy Powierzenia Procesor zobowiązuje się powiadamiać Administratora niezwłocznie o: a) wszczęciu kontroli przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub przez inny organ nadzorczy zajmujący się ochroną danych osobowych w związku z powierzeniem Procesorowi przetwarzania danych osobowych, a także o wszelkich decyzjach lub postanowieniach administracyjnych wydanych wobec Procesora w związku z powyższym; b) wszczętych lub toczących się postępowaniach administracyjnych, sądowych lub przygotowawczych związanych z powierzeniem Procesorowi przetwarzania danych osobowych, a także o wszelkich decyzjach, postanowieniach lub orzeczeniach wydanych wobec Procesora w związku z powyższym; c) wszelkich incydentach dotyczących powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez Procesora, w tym uzyskania przypadkowego lub nieupoważnionego dostępu do powierzonych danych osobowych, przypadkach zmiany, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia powierzonych Procesora danych osobowych; 3.7. Procesor nie może przekazywać powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych do podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 4. DALSZE POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 4.1. Administrator nie wyraża zgody na dalsze powierzenie (tzw. podpowierzenie) przetwarzania danych osobowych będących przedmiotem Umowy Powierzenia przez Procesora podwykonawcom. 5. UPRAWNIENIA KONTROLNE ADMINISTRATORA 9

10 5.1. Administrator lub upoważniony przez niego audytor zewnętrzny ma prawo do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez Procesora zasad przetwarzania danych osobowych, o których mowa w Umowie Powierzenia oraz w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności poprzez żądanie udzielenia informacji dotyczących przetwarzania przez Procesora danych osobowych, stosowanych środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie toczyło się zgodnie z prawem lub dokonywania kontroli w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez Strony na 10 dni przed planowaną kontrolą. Procesor dokona niezbędnych czynności w celu umożliwienia wykonania tego uprawnienia przez Administratora Procesor jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń Administratora dotyczących zasad przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz dotyczących poprawy zabezpieczenia danych osobowych, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Administratora lub upoważnionego przez niego audytora. 6. REALIZACJA UMOWY POWIERZENIA PO ROZPOCZĘCIU STOSOWANIA RODO 6.1. Postanowienia zawarte w niniejszym pkt 6 mają zastosowanie począwszy od dnia rozpoczęcia stosowania RODO, tj. od dnia 25 maja 2018 r. Postanowienia pkt 6 mają zastosowanie od tego dnia nawet w przypadku braku zmiany lub uchylenia Ustawy Procesor zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z udokumentowanymi poleceniami Administratora, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się polecenia przekazywane drogą elektroniczną lub na piśmie Począwszy od dnia rozpoczęcia stosowania RODO, Procesor zobowiązuje się: a) wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w tym środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania, o których mowa w art. 32 RODO; b) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art RODO; w szczególności, Procesor zobowiązuje się przekazywać Administratorowi informacje oraz wykonywać jego polecenia dotyczące stosowanych środków zabezpieczania powierzonych danych osobowych, przypadków naruszenia ochrony danych osobowych będących przedmiotem Umowy Powierzenia oraz zawiadamiania o tym organu nadzorczego lub osób, których dane osobowe dotyczą, przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych, oraz przeprowadzania uprzednich konsultacji z organem nadzorczym i wdrożenia zaleceń organu; c) przekazywać Administratorowi, w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia, informacje o naruszeniu ochrony powierzonych Procesorowi danych osobowych, w tym informacje niezbędne Administratorowi do zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu, o którym mowa w art. 33 ust. 3 RODO, zgłoszenie takie powinno odbywać się na adres oraz bezpośrednio do osoby wskazanej w Umowie w 8 ust. 3; d) w miarę możliwości pomagać Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz na podstawie odrębnych ustaleń, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO; 10

11 e) niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Procesora wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych; f) stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1. Niniejsza Umowa Powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania i zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy W przypadku rozwiązania Umowy, Procesor zobowiązany jest zależnie od decyzji Administratora, do usunięcia wszelkich powierzonych na mocy Umowy Powierzenia danych osobowych lub do przekazania ich Administratorowi w sposób i w formacie umożliwiającym ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie do tych samych celów dla których przetwarzał je Procesor. Procesor nie przekazuje danych osobowych, które przetwarza jako niezależny administrator. Usunięcie danych powinno zostać potwierdzone stosownym protokołem Wszelkie zmiany Umowy Powierzenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Powierzenia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), Ustawa oraz RODO (od rozpoczęcia stosowania RODO) W przypadku uchylenia całości lub części Ustawy lub Rozporządzenia MSWiA, wszelkie odniesienia do Ustawy lub Rozporządzenia MSWiA w Umowie Powierzenia powinny być w miarę możliwości traktowane jako odniesienia do odpowiednich przepisów RODO. W celu uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, że w przypadku uchylenia Ustawy lub Rozporządzenia MSWiA, Strony nie będą zobowiązane do spełniania wymogów tam wskazanych Umowa Powierzenia została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W imieniu Administratora W imieniu Procesora 11

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH zawarta w dniu w pomiędzy: GOPOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia danych

Umowa powierzenia danych Załącznik nr 5 do umowy nr.. Umowa powierzenia danych Zawarta w dniu.. r. w Dębicy pomiędzy: Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio, ul. 23 Sierpnia 3, 39-200 Dębica, NIP 872 10 40 732:, REGON: 691770636

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w.,... pomiędzy:

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w.,... pomiędzy: UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w.,... pomiędzy: Poznańskim Ośrodkiem Specjalistycznych Usług Medycznych Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. nr./2018

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. nr./2018 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr./2018 zawarta w dniu 2018 roku w POMIĘDZY: Grupą Azoty.., z siedzibą w., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd pod numerem KRS.., NIP.., REGON..,

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr./2018

- WZÓR- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr./2018 Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu - WZÓR- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr./2018 W dniu w Łodzi pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PROJEKT UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 6 do ogłoszenia Nr OR-IV.272.5.2.2019.JG PROJEKT UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Umowa zawarta w dniu 2019r. w Sokółce, pomiędzy: Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta pomiędzy: zwana dalej Umową powierzenia Klientem biznesowym korzystającym z usług Envelo zwanym dalej Kontrahentem, a Poczta Polska Usługi Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

wpisanym do rejestru przedsiębiorców / ewidencji działalności gospodarczej pod nr... "Administratorem" reprezentowanym przez:

wpisanym do rejestru przedsiębiorców / ewidencji działalności gospodarczej pod nr... Administratorem reprezentowanym przez: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta dnia pomiędzy: Zał. nr 5 do umowy...... wpisanym do rejestru przedsiębiorców / ewidencji działalności gospodarczej pod nr... "Administratorem" reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Administratorem

zwana dalej Administratorem UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w.., w dniu.. pomiędzy: 1) 4LINE GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Śremie, adres: ul. Gostyńska 51,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (Umowa)

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (Umowa) Załącznik nr 5 do umowy z dnia.. 2017 r. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (Umowa) Zawarta w dniu 2017 roku, w.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Polityki bezpieczeństwa

Załącznik nr 5 do Polityki bezpieczeństwa Załącznik nr 5 do Polityki bezpieczeństwa UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy Moniką Krawczyńską i Sandrą Mianowską, działającymi w ramach spółki cywilnej

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (wzór umowy) zawarta dnia pomiędzy: (zwana dalej Umową )

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (wzór umowy) zawarta dnia pomiędzy: (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego nr KPT ScaleUp/5/2019 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (wzór umowy) zawarta dnia pomiędzy: (zwana dalej Umową ) zwanym w dalszej części Umowy Podmiotem

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NR zawartą w Szczecinie w dniu.. pomiędzy: Akademią Morską z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, NIP: 851-000-63-88, REGON: 000145129 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa wzajemnego powierzenia przetwarzania danych przy realizacji zlecenia transportowego

Umowa wzajemnego powierzenia przetwarzania danych przy realizacji zlecenia transportowego Umowa wzajemnego powierzenia przetwarzania danych przy realizacji zlecenia transportowego Strony zgodnie oświadczają, że w celu realizacji zlecenia transportowego konieczne jest przetwarzanie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zwana dalej Umową, zawarta w dnia. 2018 r., pomiędzy: Gminą Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, reprezentowaną przez.. Miejskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Niniejsza umowa została zawarta w Kluczborku w dniu. r. roku przez:

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Niniejsza umowa została zawarta w Kluczborku w dniu. r. roku przez: Załącznik nr 15d do SIWZ: Wzór umowy powierzenia danych osobowych dla Powiatu Kluczborskiego Załącznik nr do umowy/ zapytania ofertowego z dnia.. znak.. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 6a do SIWZ, Nr: ZP.271.19.2018 Załącznik nr 3 do Umowy Nr. z dnia. UMOWA Nr.. POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zwana dalej Umową powierzenia, zawarta w dniu. r. pomiędzy: Gminą Karczew

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (RODO)

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (RODO) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (RODO) W dniu 2018 roku w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką działającą pod firmą Parker Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej Spółką )

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie, Olsztyn, ul. Niepodległości 44

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie, Olsztyn, ul. Niepodległości 44 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu w Olsztynie pomiędzy: Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie, 10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 44 REGON 510650890, NIP 739-29-55-802,

Bardziej szczegółowo

zwany w dalszej części umowy Podmiotem przetwarzającym lub Procesorem

zwany w dalszej części umowy Podmiotem przetwarzającym lub Procesorem RODO badania toksykologiczne Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta dnia.. pomiędzy: (zwana dalej Umową )... z siedziba w...., ul..,.kod miejscowość., zarejestrowaną w.... pod numerem,

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 2 do Umowy zawarta w Krakowie w dniu.. r. pomiędzy: SPZOZ Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

- WZOR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - ZADANIE 3. (nazwa podmiotu, z którym zawierana jest umowa)..., reprezentowanym przez :

- WZOR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - ZADANIE 3. (nazwa podmiotu, z którym zawierana jest umowa)..., reprezentowanym przez : Załącznik Nr 4.1 (Załącznik do Umowy) - WZOR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - ZADANIE 3 zawarta w dniu... 2018 r. (nazwa podmiotu, z którym zawierana jest umowa)..., reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UE powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem w dniu... umowy nr UE

UMOWA Nr UE powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem w dniu... umowy nr UE UMOWA Nr UE.0150.5.2018 powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem w dniu... umowy nr UE.261.4.6.2018 zawarta w dniu.. r. pomiędzy stronami:., ul., NIP:.. reprezentowanym przez zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. zawarta dnia.. pomiędzy: (zwana dalej Umową )

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. zawarta dnia.. pomiędzy: (zwana dalej Umową ) RODO-kursy/staże lekarskie/pielęgniarskie/ PROCESOR Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta dnia.. pomiędzy: (zwana dalej Umową )... zwana/y dalej zwaną dalej Administratorem reprezentowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Umową )

UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Umową ) UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Umową ) zawarta w Wrocławiu w dniu 15 czerwca 2018 r. pomiędzy Stronami: Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551,

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawarta w dniu.. 2018 r. w Krakowie pomiędzy: Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków zwanym

Bardziej szczegółowo

ZASADY POWIERZANIA DANYCH OSOBOWYCH FIRMY ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. z dnia 25 maja 2018r.

ZASADY POWIERZANIA DANYCH OSOBOWYCH FIRMY ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. z dnia 25 maja 2018r. ZASADY POWIERZANIA DANYCH OSOBOWYCH FIRMY ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. z dnia 25 maja 2018r. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu... pomiędzy zwana dalej Przetwarzającym

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu... pomiędzy zwana dalej Przetwarzającym Załącznik nr 15i do SIWZ: Wzór umowy powierzenia danych osobowych dla Powiatu Opolskiego UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu... pomiędzy 1.., reprezentowaną przez: 1.... 2....

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu... roku w Gdańsku pomiędzy: Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560)

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ( Umowa Powierzenia")

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ( Umowa Powierzenia) Załącznik do Umowy pożyczki Nr z dnia ( Umowa pożyczki ) UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ( Umowa Powierzenia") A. Umowa Powierzenia stanowi integralną część Umowy pożyczki i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do umowy. Odbiór i zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach *, * I

Załącznik nr 3 do umowy. Odbiór i zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach *, * I Załącznik nr 3 do umowy Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 23*, 20 01 35* I 20 01 36 Numer referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POUFNOŚCI INFORMACJI

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POUFNOŚCI INFORMACJI UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POUFNOŚCI INFORMACJI zawarta w dniu 2018 roku w Białymstoku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowo Produkcyjnym LECH Sp. z o.o. w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 3 do Umowy Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w Krakowie w dniu.. r. pomiędzy: SPZOZ Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie Znak sprawy: ZN-ZP.272.1.19.2019.TA Załącznik nr 3 do umowy Umowa wzór zawarta w dniu. pomiędzy Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części Administratorem reprezentowanym przez 1.. 2.. z siedzibą ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr do Umowy Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w Krakowie w dniu.. r. pomiędzy: SPZOZ Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Niniejsza umowa zawierana jest w formie elektronicznej. Niniejsza Umowa (dalej: Umowa) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Spółką Verba-Text Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu r. w...

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu r. w... - WZÓR - Załącznik Nr 3 do umowy nr. z dnia. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu... 2019 r. w... pomiędzy: Szpitalem Bielańskim im. ks. J. Popiełuszki Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu...r. w Katowicach, pomiędzy: Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice, NIP 634-269-76-80,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do umowy nr.. z dnia. Modernizacja systemu automatycznego załadunku komór biosuszenia TEG na terenie ZUOK w Olsztynie

Załącznik nr 5 do umowy nr.. z dnia. Modernizacja systemu automatycznego załadunku komór biosuszenia TEG na terenie ZUOK w Olsztynie Przedmiot zamówienia: Załącznik nr 5 do umowy nr.. z dnia. Modernizacja systemu automatycznego załadunku komór biosuszenia TEG na terenie ZUOK w Olsztynie Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr. do Umowy zawarta w Krakowie w dniu.. r. pomiędzy: SPZOZ Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Wolsztynie, PN/5/2019; 36 miesięczna dzierżawa co najmniej 16 rzędowego tomografu komputerowego dla Pracowni T/K w SPZOZ w Wolsztynie

SPZOZ w Wolsztynie, PN/5/2019; 36 miesięczna dzierżawa co najmniej 16 rzędowego tomografu komputerowego dla Pracowni T/K w SPZOZ w Wolsztynie UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu: Zał. nr 10 do SIWZ pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 15e do SIWZ: Wzór umowy powierzenia danych osobowych dla Powiatu Krapkowickiego UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta dnia r. w Krapkowicach pomiędzy: Maciejem Sonikiem,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - WZÓR. zawarta w dniu... w. pomiędzy:

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - WZÓR. zawarta w dniu... w. pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ DZP.262.126.2019 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - WZÓR zawarta w dniu... w. pomiędzy: z siedzibą w przy ul..., NIP:.., REGON:. reprezentowaną przez... Zwaną/ym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UE powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem w dniu... umowy nr UE

UMOWA Nr UE powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem w dniu... umowy nr UE UMOWA Nr UE.0150..2018 powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem w dniu... umowy nr UE.261.4.12.2018 zawarta w dniu.. r. pomiędzy stronami: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

UMOWA w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych. zawarta w XX w dniu XX XX XXXX roku pomiędzy: (dane podmiotu zawierającego umowę)

UMOWA w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych. zawarta w XX w dniu XX XX XXXX roku pomiędzy: (dane podmiotu zawierającego umowę) UMOWA w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w XX w dniu XX XX XXXX roku pomiędzy: (dane podmiotu zawierającego umowę) reprezentowaną przez: XX zwaną dalej Administratorem a (dane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr10 do IWZ Załącznik nr 4 do Umowy

Załącznik nr10 do IWZ Załącznik nr 4 do Umowy Załącznik nr10 do IWZ Załącznik nr 4 do Umowy UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu 01.05.2018 roku w Gdyni pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 11 do Umowy UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zawarta w dniu. w Balicach pomiędzy: Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. z siedzibą w Balicach

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik do Umowy) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. pomiędzy: (nazwa podmiotu, z którym zawierana jest umowa) reprezentowanym przez:. zwaną/ym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu 2018r. pomiędzy: prowadzącą działalność gospodarczą pod.... wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr PDO/ /2018 zawarta w Poznaniu w dniu.. września 2018 roku

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr PDO/ /2018 zawarta w Poznaniu w dniu.. września 2018 roku Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr PDO/ /2018 zawarta w Poznaniu w dniu.. września 2018 roku pomiędzy: Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu ul. Fredry

Bardziej szczegółowo

UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umową

UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umową UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umową zawarta w.w dniu 25 maja 2018 pomiędzy:. z siedzibą. posiadającą numer NIP oraz numer Regon reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Zleceniodawcą

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. pomiędzy : Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Niniejsza umowa została zawarta w Otwocku w dniu..roku pomiędzy:

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Niniejsza umowa została zawarta w Otwocku w dniu..roku pomiędzy: UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Niniejsza umowa została zawarta w Otwocku w dniu..roku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP z siedzibą w Otwocku,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ tom II Wzór Umowy (z dnia r.) UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I POUFNOŚCI INFORMACJI

Załącznik do SIWZ tom II Wzór Umowy (z dnia r.) UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I POUFNOŚCI INFORMACJI Załącznik do SIWZ tom II Wzór Umowy (z dnia 17.12.2018 r.) UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I POUFNOŚCI INFORMACJI zawarta w dniu 201 roku w Białymstoku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usługowo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 15 do Umowy

Załącznik nr 15 do Umowy Załącznik nr 15 do Umowy Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Nr./20.. zawarta w dniu...-...-20... r. w..., pomiędzy: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu Zawarta w dniu.. w Warszawie przy ul. Jastrzębowskiego 22 pomiędzy: Spółdzielnią Budowlano Mieszkaniową STOKŁOSY z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych. SP ZOZ Szpitalem Wielospecjalistycznym w Jaworznie Zleceniodawcą Administratorem Zleceniobiorcą

Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych. SP ZOZ Szpitalem Wielospecjalistycznym w Jaworznie Zleceniodawcą Administratorem Zleceniobiorcą Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych. zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: SP ZOZ Szpitalem Wielospecjalistycznym w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 7 do OPZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. (ADMINISTRATOREM DANYCH) z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. zawarta dnia. pomiędzy: (zwana dalej Umową )

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. zawarta dnia. pomiędzy: (zwana dalej Umową ) RODO- kontrakt-pielęgniarki Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta dnia. pomiędzy: (zwana dalej Umową ) Panią/Panem zam..., ul...., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:.. pod

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Umową )

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Umową ) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Umową ) zawarta w dniu w Opolu, pomiędzy: Miastem Opole, 45-015 Opole, Rynek-Ratusz, NIP: 754-300-99-77 zwanym dalej Administratorem, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu r., w Gdańsku, pomiędzy:

WZÓR UMOWY powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu r., w Gdańsku, pomiędzy: WZÓR UMOWY powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2019 r., w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik nr 3A do SIWZ COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia danych osobowych. Zawarcie umowy powierzenia

Umowa powierzenia danych osobowych. Zawarcie umowy powierzenia Umowa powierzenia danych osobowych 1 Zawarcie umowy powierzenia Poprzez złożenie i przyjęcie Zlecenia przewozu Strony zawierają na czas odpowiadający okresowi jego realizacji umowę powierzenia danych osobowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w Gdańsku, w dniu... pomiędzy: ZLECENIODAWCA ADMINISTRATOR DANYCH: Pełna nazwa firmy... ulica... nr... kod pocztowy... miejscowość... NIP... Regon...

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr Wzór umowy Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr zawarta w dniu. pomiędzy : Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH Zawarta w dniu 25 maja 2018 r. pomiędzy Stronami: 1).; reprezentowaną przez, zwaną dalej jako Agent ; a 2) RANKOSOFT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w Warszawie w dniu 24 maja 2018 r. pomiędzy:.., reprezentowaną przez:., zwaną dalej Administratorem. a zamieszkałą/-ym w... ( - ) przy ul..,..,

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych. zwana dalej Umową. zawarta w dniu 2018 roku w..., pomiędzy:

Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych. zwana dalej Umową. zawarta w dniu 2018 roku w..., pomiędzy: Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych zwana dalej Umową zawarta w dniu 2018 roku w..., pomiędzy: ADMINISTRATOR: Adres: NIP/REGON: Osoba reprezentująca: a Optident spółka jawna Małgorzata Foubert,

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu 2019 r. pomiędzy:,......, zwany dalej Przetwarzającym ; reprezentowany przez:. a Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Umową )

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 8.b.11 Załącznik nr 7 do Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych -Wzór- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Umową ) zawarta w dniu w Opolu, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. pomiędzy : Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. pomiędzy: zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą którą reprezentują: a ArcelorMittal Poland S.A., z siedzibą: 41-308 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu.., pomiędzy:

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu.., pomiędzy: Załącznik nr 6 do Regulaminu Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu.., pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZP Załącznik nr 4 UMOWA NR ZP O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZP Załącznik nr 4 UMOWA NR ZP O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZP.321.11.2019 Załącznik nr 4 UMOWA NR ZP.322...2019 O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta. 2019 r. w Gliwicach pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gliwicach, reprezentowanym przez Brygidę

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. nr.. zawarta w dniu...

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. nr.. zawarta w dniu... Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr.. zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce reprezentowaną przez:... Prezydenta Miasta Kielc; zwanym dalej Administratorem ; a

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Porozumienia. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. (dalej Umowa powierzenia),

Załącznik nr 1 do Porozumienia. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. (dalej Umowa powierzenia), AKADEMIA WSB ul. Cieplaka 1C 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA Tel. (32) 262-28-05 Załącznik nr 1 do Porozumienia Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej Umowa powierzenia), pomiędzy: Akademią WSB

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta dnia roku pomiędzy: (zwana dalej Umową )

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta dnia roku pomiędzy: (zwana dalej Umową ) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta dnia.... 2019 roku pomiędzy: (zwana dalej Umową ) Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą, zwanym w dalszej części umowy Administratorem danych

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Aleksandrę Skłodowską Prezesa zarządu komplementariusza, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Aleksandrę Skłodowską Prezesa zarządu komplementariusza, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Załącznik do Umowy.. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych BS Marka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Wołominie (05-200), przy ul. Przejazd 3/5, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP 21/2018/PPNT Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Znak sprawy: ZP 21/2018/PPNT Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Strona1 Znak sprawy: ZP 21/2018/PPNT Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. pomiędzy : Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr...

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr... DZP/381/87A/2018 Załącznik nr 6 ZMIENIONY Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr... zawarta w dniu...roku w.. pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Zakres i cel przetwarzania danych

Zakres i cel przetwarzania danych Załącznik nr 15j do SIWZ: Wzór umowy powierzenia danych osobowych dla Powiatu Prudnickiego Dotyczy: Oś Priorytetowa RPOP.10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działanie RPOP.10.03.00 E-usługi

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI I. Wstęp. 1. Technical Solutions Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 13B, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, dokłada wszelkich starań, by zabezpieczyć bezpieczeństwo danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Umowy nr /PDH/2018 z dnia.. ( Umowa ) UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 4 do Umowy nr /PDH/2018 z dnia.. ( Umowa ) UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 4 do Umowy nr /PDH/2018 z dnia.. ( Umowa ) UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu.. 2018 r. pomiędzy: PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1,

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 4 do Umowy Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w Krakowie w dniu.. r. pomiędzy: SPZOZ Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu..2019 r. w.. pomiędzy:., reprezentowana przez: 1. 2.... zwana dalej Administratorem a.., reprezentowana przez: 1. 2.... zwana dalej Procesorem,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu 2017 r. w Warszawie ( Umowa ): L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Daniszewskiej 4 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. zawarta dnia.. roku pomiędzy: (zwana dalej Umową )

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. zawarta dnia.. roku pomiędzy: (zwana dalej Umową ) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta dnia.. roku pomiędzy: (zwana dalej Umową ) Wojewódzkim Szpitalem Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu 41-200 Sosnowiec, Plac Medyków

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr /2019 r. (dalej: Umowa Powierzenia ) zawarta w dniu 2019 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie przy ulicy: Krakowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WZÓR UMOWY Załącznik nr 10 UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zawarta w dniu 2019 r. w Gdyni pomiędzy: Gminą Miasta Gdyni, z siedzibą w Gdyni, przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 5 do Umowy zawarta w Krakowie w dniu.. r. pomiędzy: SPZOZ Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr Wzór umowy Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr zawarta w dniu. pomiędzy : Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI. Artykuł 1. Zasada ochrony prywatności

Załącznik nr 4 POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI. Artykuł 1. Zasada ochrony prywatności Załącznik nr 4 POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Artykuł 1. Zasada ochrony prywatności 1. Sendit SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wagonowej 2B, jako administrator danych osobowych (zwany dalej Administratorem

Bardziej szczegółowo

- WZÓR UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

- WZÓR UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych Załącznik Nr 6 do Polityki Ochrony Danych Osobowych Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych - WZÓR UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu.pomiędzy: Umowa Powierzenia Przetwarzania

Bardziej szczegółowo