SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 25 stycznia 2006 r. Druk nr 53

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 25 stycznia 2006 r. Druk nr 53"

Transkrypt

1 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 25 stycznia 2006 r. Druk nr 53 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 9. posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2006 r. ustawę budżetową na rok Z poważaniem (-) Marek Jurek

2 USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. Art Dochody budżetu państwa ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę tys. zł. 2. Wydatki budżetu państwa ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę nie większą niż tys. zł. 3. Deficyt budżetu państwa ustala się na kwotę nie większą niż tys. zł. Art. 2. Ustala się przychody budżetu państwa na kwotę tys. zł, a rozchody budżetu państwa na kwotę tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 3. Art. 3. Źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2005 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek zagranicznych oraz przychody z innych tytułów. Art Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006 r. z tytułu emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym nie może przekroczyć kwoty tys. zł, przy czym przez spłatę papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę. 2. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i uzyskanych pożyczek zagranicznych oraz z tytułu emisji skarbowych papierów wartościowych na rynki zagraniczne, pomniejszony o terminowe i przedterminowe spłaty kapitału zadłużenia zagranicznego, nie może przekroczyć kwoty tys. zł. 3. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym, przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub

3 3 zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów. 4. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 3, nie może przekroczyć kwoty tys. zł. Art. 5. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do sprzedaży aktywów finansowych zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłużenia zagranicznego. Art. 6. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa w 2006 r. do kwoty tys. zł. Art. 7. Ustala się w 2006 r. limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych w wysokości tys. zł. Art Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do udzielania ze środków budżetu państwa: 1) kredytów i pożyczek rządom innych krajów na sfinansowanie importu z Rzeczypospolitej Polskiej towarów i usług do kwoty tys. zł; 2) pożyczek dla: a) Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych do kwoty tys. zł, b) jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego do kwoty tys. zł; 3) pożyczek na uzupełnienie przychodów Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 169, poz. 1418) do kwoty tys. zł. 2. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) do kwoty tys. zł, przy jednoczesnym założeniu, że suma dokonanych wypłat z tego tytułu w latach budżetowych 2005 i 2006 nie może przekroczyć łącznej kwoty tys. zł.

4 4 Art. 9. Przychody, wydatki i rozliczenia z budżetem państwa państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, w podziale na części budżetowe, określa załącznik nr 4. Art Ustala się plany finansowe państwowych funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dotację dla Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej w wysokości określonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej (Dz.U. Nr 167, poz. 1400). 3. Minister właściwy do spraw finansów ogłosi, w drodze obwieszczenia, kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, w terminie do dnia 15 sierpnia 2006 r. Art. 11. W 2006 r. z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm. 1) ), dofinansowana zostanie realizacja budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba - w kwocie tys. zł. Art. 12. W 2006 r. ze środków pochodzących z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców - w kwocie tys. zł dofinansowany zostanie Krajowy Fundusz Drogowy w celu realizacji zadań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 39g ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz i Nr 273, poz oraz z 2005 r. Nr 155, poz i Nr 172, poz. 1440). Art. 13. Wykaz inwestycji wieloletnich określa załącznik nr 6. Art. 14. Zestawienie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z pomocy przedakcesyjnej, środków przejściowych (Transition Facility) oraz z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej zawiera załącznik nr 7. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291, Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479, Nr 184, poz

5 5 Art. 15. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 8. Art. 16. Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe, oraz kwoty dotacji zawiera załącznik nr 9. Art. 17. Zestawienie dotacji dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa zawiera załącznik nr 10. Art Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm. 2) ) ustala się: 1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 11: a) kwoty wynagrodzeń (łącznie z podwyżką od dnia 1 stycznia 2006 r.) i limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów i aplikantów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów oraz żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy), b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (łącznie z podwyżką od dnia 1 stycznia 2006 r.); 2) kwoty bazowe dla: a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - w wysokości 1.726,74 zł, b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz i Nr 154, poz i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz i Nr 273, poz oraz z 2005 r. Nr 164, poz i Nr 249, poz

6 6 Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów i aplikantów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, nauczycieli - w wysokości 1.795,80 zł, c) sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej i prokuratorów - w wysokości 1.459,84 zł, d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - w wysokości 1.459,84 zł; 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - w wysokości 101,5%. 2. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na: 1) zwiększenia wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań: a) wynagrodzeń - w wysokości tys. zł, b) limitów zatrudnienia dla 300 osób; 2) zwiększenie wynagrodzeń - w wysokości tys. zł - przeznaczonych na wypłaty: a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla: - osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, - pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których limit zatrudnienia nie przekracza 50 osób. 3. Podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej nastąpi od dnia 1 stycznia 2006 r., w ramach środków ujętych w budżetach właściwych dysponentów części budżetowych. Art Zgodnie z art. 91 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 3) ) ustala się kwoty bazowe dla: 1) sędziów - w wysokości 1.459,84 zł; 2) asesorów i aplikantów sądowych - w wysokości 1.795,80 zł. 2. Zgodnie z art. 14 ust. 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. 4) ) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1.795,80 zł. 3) 4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz i Nr 273, poz i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz i Nr 249, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz i Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz oraz z 2005 r. Nr 169, poz

7 7 Art. 20. Ustala się limity zatrudnienia osób objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń dla urzędów organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądów i trybunałów, wymienionych w art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz i Nr 169, poz. 1420) oraz w placówkach zagranicznych - zgodnie z załącznikiem nr 12. Art. 21. Ustala się etaty Policji w liczbie , w tym etatów w jednostkach organizacyjnych Policji. Art. 22. Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych do wyrobów i usług w wysokości tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie: 1) krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm. 5) ) tys. zł; 2) podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia specjalnego oraz podręczników akademickich tys zł; 3) posiłków sprzedawanych w barach mlecznych tys. zł; 4) przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych tys. zł. Art. 23. Ustala się dotacje przedmiotowe na: 1) korzystanie z usług w zakresie szkolenia sportowego, świadczonych przez Centralny Ośrodek Sportu, w łącznej kwocie tys. zł; 2) wdrażanie do pracy społecznie użytecznej i przygotowywanie do zawodu, w warsztatach szkolnych prowadzonych przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w łącznej kwocie 683 tys. zł; 3) ochronę gospodarki leśnej, rezerwatowej oraz przyrody prowadzoną przez gospodarstwa pomocnicze przy parkach narodowych, na gruntach będących w zarządzie parków narodowych, w łącznej kwocie tys. zł. Art. 24. Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych w wysokości tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa, w szczególności w zakresie: 5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, poz i Nr 203, poz oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 756 i Nr 180, poz

8 8 1) postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej; 2) ochrony roślin; 3) rolnictwa ekologicznego. Art. 25. Ustala się kwotę dotacji na inwestycje realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna na liniach kolejowych o państwowym znaczeniu w wysokości tys. zł. Art. 26. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości tys. zł. Art. 27. Ustala się dla służby cywilnej: 1) limit mianowań urzędników osób; 2) limit środków na wynagrodzenia - w wysokości tys. zł; 3) limit środków na szkolenia - w wysokości tys. zł. Art. 28. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 101,5%. Art. 29. Prognozowany na 2006 r. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 101,6%. Art. 30. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm. 6) ), wynosi tys. zł. 6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166 poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 187, poz i Nr 210, poz oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 132, poz. 1110, Nr 143, poz i 1202, Nr 150, poz. 1248, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1412, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz i Nr 241, poz

9 9 Art. 31. Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 30, wynosi tys. zł. Art. 32. Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 30, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się na 0,8% kwoty składek przekazanych do funduszy. Art. 33. Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi tys. zł. Art. 34. Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm. 7) ), wynosi tys. zł. Art. 35. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie rent strukturalnych, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz.U. Nr 52, poz. 539, z 2003 r. Nr 229, poz oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873), wynosi tys. zł. Art. 36. Prognozowane na 2006 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi zł. Art. 37. Wydatki budżetowe w kwocie tys. zł, ujęte w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, przeznacza się na: 1) realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach (Dz. U. Nr 210, poz oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1250) kwotę tys. zł; 2) realizację programu aktywizacji zawodowej na rynku pracy, realizowanego w ramach restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali - kwotę tys. zł; 3) monitorowanie przebiegu procesu restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali w Polsce - kwotę tys. zł. 7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz i Nr 210, poz oraz z 2005 r. Nr 164, poz

10 10 Art. 38. Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), wynoszą dla: 1) gmin tys. zł; 2) powiatów tys. zł; 3) województw tys. zł. Art. 39. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251) ustala się wydatki na cele określone w tym przepisie, finansowane przez ministra właściwego do spraw transportu - w wysokości tys. zł. Art. 40. Ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm. 8) ). Art. 41. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85, z późn. zm. 9) ) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 30. Art Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących dochody i wydatki budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają wydatki. 2. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących przychody i rozchody budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają rozchody. 8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz i Nr 175, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1088, Nr 155, poz i Nr 199, poz. 1673, z 2003 r. Nr 210, poz i Nr 229, poz. 2271, z 2004 r. Nr 121, poz i Nr 273, poz oraz z 2005 r. Nr 132, poz

11 11 Art. 43. Wykaz programów wieloletnich określa załącznik nr 13. Plany finansowe: 1) Agencji Mienia Wojskowego; 2) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; 3) Agencji Rezerw Materiałowych; 4) Agencji Rynku Rolnego; Art ) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 6) Agencji Nieruchomości Rolnych; 7) Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; 8) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - określa załącznik nr 14. Art Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej określa załącznik nr Minister właściwy do spraw finansów, w porozumieniu z ministrem właściwym, pełniącym rolę instytucji zarządzającej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251), a w przypadku Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, może dokonywać zmian kwot przychodów i rozchodów programów ujętych w załączniku nr 15. Art. 46. Limity kwot zobowiązań oraz wydatków w 2006 r. i kolejnych latach obowiązywania Narodowego Planu Rozwoju są ujęte w wykazie stanowiącym załącznik nr 16. Art. 47. Upoważnia się ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do przeprowadzenia ze środków ujętych w odpowiedniej rezerwie celowej budżetu państwa centralnego zakupu wyposażenia pracowni internetowych w szkołach w sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz autobusów szkolnych przeznaczonych do dowożenia dzieci do szkół.

12 12 Art. 48. Ustala się w 2006 r. łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym - w wysokości tys. zł. Art. 49. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do utworzenia rezerwy celowej z wydatków zablokowanych na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 20, z przeznaczeniem, w pierwszej kolejności, na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej do kwoty tys. zł, a pozostałych oszczędności na: 1) uzupełnienie wydatków na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej; 2) uzupełnienie dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 3) dotację dla Funduszu Pracy na poprawę płynności finansowej. Art. 50. W przypadku wystąpienia oszczędności w wydatkach planowanych na obsługę zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa oraz obsługę długu krajowego Skarbu Państwa upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do ich przeznaczenia proporcjonalnie na: 1) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, niezbędnej do wykonania określonych zadań związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, na nowe zadania w ramach działalności statutowej jednostek naukowych oraz zwiększenie środków na realizację krajowego programu ramowego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm. 10) ) - do kwoty tys. zł; 2) doposażenie i remonty komend powiatowych (miejskich) Policji do kwoty tys. zł; 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej, a także na dotacje dla jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm. 11) ) do kwoty tys. zł 4) zasilenie Funduszu Termomodernizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121, z późn. zm. 12) ) do kwoty tys. zł. 10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 76, poz. 808 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz i Nr 240, poz

13 13 Art. 51. Ilekroć w ustawie jest mowa o ministrze właściwym do spraw finansów, należy przez to rozumieć odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub ministra właściwego do spraw instytucji finansowych. Art. 52. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r. MARSZAŁEK SEJMU (-) Marek JUREK

14 Załcznik nr 1 DOCHODY BUDETU PASTWA W 2006 R. Plan Wyszczególnienie na 2006 r. w tysicach zł 1 2 DOCHODY OGÓŁEM Dochody podatkowe Podatki porednie a) podatek od towarów i usług b) podatek akcyzowy c) podatek od gier Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochody niepodatkowe Dywidenda Wpłaty z zysku NBP Cło Dochody jednostek budetowych Pozostałe dochody niepodatkowe Wpłaty jednostek samorzdu terytorialnego Dochody zagraniczne Wpłaty do budetu pastwa z Unii Europejskiej /1

15 Plan Cz Dział Tre Poz. na 2006 r. w tysicach zł KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa KANCELARIA SEJMU Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa KANCELARIA SENATU Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa SD NAJWYSZY Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Obowizkowe ubezpieczenia społeczne NACZELNY SD ADMINISTRACYJNY Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa /2

16 Plan Cz Dział Tre Poz. na 2006 r. w tysicach zł NAJWYSZA IZBA KONTROLI Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa PASTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa INSTYTUT PAMI CI NARODOWEJ - KOMISJA CIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa /3

17 Plan Cz Dział Tre Poz. na 2006 r. w tysicach zł SDY POWSZECHNE Wymiar sprawiedliwoci /02 Sd Apelacyjny w Warszawie Wymiar sprawiedliwoci /03 Sd Apelacyjny w Katowicach Wymiar sprawiedliwoci /04 Sd Apelacyjny w Gdasku Wymiar sprawiedliwoci /05 Sd Apelacyjny w Poznaniu Wymiar sprawiedliwoci /06 Sd Apelacyjny w Krakowie Wymiar sprawiedliwoci /07 Sd Apelacyjny we Wrocławiu Wymiar sprawiedliwoci /4

18 Plan Cz Dział Tre Poz. na 2006 r. w tysicach zł /08 Sd Apelacyjny w Łodzi Wymiar sprawiedliwoci /09 Sd Apelacyjny w Rzeszowie Wymiar sprawiedliwoci /10 Sd Apelacyjny w Białymstoku Wymiar sprawiedliwoci /11 Sd Apelacyjny w Lublinie Wymiar sprawiedliwoci /12 Sd Apelacyjny w Szczecinie Wymiar sprawiedliwoci KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna /5

19 Plan Cz Dział Tre Poz. na 2006 r. w tysicach zł BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa BUDET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Handel Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem z tego: Podatek dochodowy z tego: - podatek dochodowy od osób prawnych podatek dochodowy od osób fizycznych Podatki porednie z tego: - podatek od towarów i usług podatek akcyzowy podatek od gier Dywidenda Wpłaty NBP Pozostałe dochody niepodatkowe Róne rozliczenia GOSPODARKA Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Handel Administracja publiczna /6

20 Plan Cz Dział Tre Poz. na 2006 r. w tysicach zł GOSPODARKA MORSKA Transport i łczno Administracja publiczna Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwoci GOSPODARKA WODNA Działalno usługowa Administracja publiczna KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Owiata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego KULTURA FIZYCZNA I SPORT Kultura fizyczna i sport ŁCZNO Administracja publiczna NAUKA Nauka Administracja publiczna /7

21 Plan Cz Dział Tre Poz. na 2006 r. w tysicach zł OBRONA NARODOWA Administracja publiczna Obrona narodowa Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Wymiar sprawiedliwoci Szkolnictwo wysze OWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna Owiata i wychowanie PRACA Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna Edukacyjna opieka wychowawcza ROLNICTWO Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna ROZWÓJ WSI Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna /8

22 Plan Cz Dział Tre Poz. na 2006 r. w tysicach zł ROZWÓJ REGIONALNY Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Handel Administracja publiczna SKARB PASTWA Handel Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem SPRAWIEDLIWO Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Wymiar sprawiedliwoci SZKOLNICTWO WYSZE Szkolnictwo wysze /9

23 Plan Cz Dział Tre Poz. na 2006 r. w tysicach zł TRANSPORT Transport i łczno Administracja publiczna Obrona narodowa RODOWISKO Lenictwo Działalno usługowa Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody SPRAWY WEWN TRZNE Administracja publiczna Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Administracja publiczna Pomoc społeczna SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna Owiata i wychowanie /10

24 Plan Cz Dział Tre Poz. na 2006 r. w tysicach zł ZDROWIE Administracja publiczna Ochrona zdrowia KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH Administracja publiczna URZD REGULACJI ENERGETYKI Administracja publiczna URZD SŁUBY CYWILNEJ Administracja publiczna URZD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna URZD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna /11

25 Plan Cz Dział Tre Poz. na 2006 r. w tysicach zł AGENCJA BEZPIECZESTWA WEWN TRZNEGO Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa GŁÓWNY URZD STATYSTYCZNY Przetwórstwo przemysłowe Informatyka Administracja publiczna AGENCJA WYWIADU Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa WYSZY URZD GÓRNICZY Administracja publiczna URZD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna GŁÓWNY URZD MIAR Administracja publiczna POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna /12

26 Plan Cz Dział Tre Poz. na 2006 r. w tysicach zł POLSKA AKADEMIA NAUK Administracja publiczna Pomoc społeczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego PASTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Administracja publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Administracja publiczna URZD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna ZAKŁAD UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna RZDOWE CENTRUM LEGISLACJI Administracja publiczna URZD REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY Transport i łczno /13

27 Plan Cz Dział Tre Poz. na 2006 r. w tysicach zł OBSŁUGA ZADŁUENIA ZAGRANICZNEGO Obsługa długu publicznego OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO Obsługa długu publicznego REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE Administracja publiczna SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO Róne rozliczenia RODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ Róne rozliczenia /14

28 Plan Cz Dział Tre Poz. na 2006 r. w tysicach zł BUDETY WOJEWODÓW OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łczno Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody /02 Województwo dolnolskie Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łczno Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /04 Województwo kujawsko-pomorskie Rolnictwo i łowiectwo Handel Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna /15

29 Plan Cz Dział Tre Poz. na 2006 r. w tysicach zł Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska /06 Województwo lubelskie Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łczno Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody /08 Województwo lubuskie Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łczno Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska /10 Województwo łódzkie Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa /16

30 Plan Cz Dział Tre Poz. na 2006 r. w tysicach zł Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska /12 Województwo małopolskie Rolnictwo i łowiectwo Handel Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /14 Województwo mazowieckie Rolnictwo i łowiectwo Handel Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Owiata i wychowanie Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska /16 Województwo opolskie Rolnictwo i łowiectwo Handel Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna /17

31 Plan Cz Dział Tre Poz. na 2006 r. w tysicach zł Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska /18 Województwo podkarpackie Rolnictwo i łowiectwo Transport i łczno Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /20 Województwo podlaskie Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łczno Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody /18

32 Plan Cz Dział Tre Poz. na 2006 r. w tysicach zł /22 Województwo pomorskie Rolnictwo i łowiectwo Handel Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska /24 Województwo lskie Rolnictwo i łowiectwo Handel Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody /26 Województwo witokrzyskie Rolnictwo i łowiectwo Handel Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska /19

33 Plan Cz Dział Tre Poz. na 2006 r. w tysicach zł /28 Województwo warmisko-mazurskie Rolnictwo i łowiectwo Handel Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska /30 Województwo wielkopolskie Rolnictwo i łowiectwo Handel Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /32 Województwo zachodniopomorskie Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łczno Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /20

34 Załcznik nr 2 WYDATKI BUDETU PASTWA NA ROK 2006 ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW z tego: Plan Dotacje wiadczenia Wydatki Wydatki Rozliczenia Obsługa rodki własne Dział Tre na 2006 r. i na rzecz biece majtkowe z bankami długu Unii subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej nych budetowych w tysicach złotych Rolnictwo i łowiectwo Lenictwo Rybołówstwo i rybactwo Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Handel Hotele i restauracje Transport i łczno Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Informatyka Nauka Administracja publiczna Urzdy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Obrona narodowa Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Wymiar sprawiedliwoci Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Obsługa długu publicznego Róne rozliczenia Owiata i wychowanie Szkolnictwo wysze Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport Ogółem /1

35 z tego: Plan Dotacje wiadczenia Wydatki Wydatki Rozliczenia Obsługa rodki własne Cz Dział Rozdział Tre Poz. na 2006 r. i na rzecz biece majtkowe z bankami długu Unii subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej nych budetowych w tysicach złotych KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Biuro Bezpieczestwa Narodowego Krajowa Rada Sdownictwa Odznaczenia pastwowe Pozostała działalno Gospodarstwa pomocnicze Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa KANCELARIA SEJMU Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa KANCELARIA SENATU Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Pozostała działalno (Opieka nad Poloni i Polakami za granic) SD NAJWY SZY Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Naczelne organy sdownictwa Rzecznik Interesu Publicznego Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Uposaenia sdziów w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne /2

36 z tego: Plan Dotacje wiadczenia Wydatki Wydatki Rozliczenia Obsługa rodki własne Cz Dział Rozdział Tre Poz. na 2006 r. i na rzecz biece majtkowe z bankami długu Unii subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej nych budetowych w tysicach złotych NACZELNY SD ADMINISTRACYJNY Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Naczelne organy sdownictwa Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Uposaenia sdziów w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Naczelne organy sdownictwa Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Uposaenia sdziów w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne NAJWY SZA IZBA KONTROLI Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa /3

37 z tego: Plan Dotacje wiadczenia Wydatki Wydatki Rozliczenia Obsługa rodki własne Cz Dział Rozdział Tre Poz. na 2006 r. i na rzecz biece majtkowe z bankami długu Unii subwencje osób fizycz- jednostek publicznego Europejskiej nych budetowych w tysicach złotych GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa PASTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Pozostała działalno INSTYTUT PAMICI NARODOWEJ - KOMISJA CIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Jednostki podległe Instytutowi Pamici Narodowej - Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Uposaenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne /4

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 273 USTAWA BUDŻETOWA NA ROK z dnia 2 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 273 USTAWA BUDŻETOWA NA ROK z dnia 2 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 273 USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2012 z dnia 2 marca 2012 r. Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2008. z dnia 23 stycznia 2008 r.

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2008. z dnia 23 stycznia 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2008 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 19, poz. 117. z dnia 23 stycznia 2008 r. Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączne dochody

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1000 Warszawa, 29 września 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM RM RM

Druk nr 1000 Warszawa, 29 września 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM RM RM Druk nr Druk nr 1000 Warszawa, 29 września 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-128-06 RM 24-298-06 RM 24-297-06 Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- projektu ustawy budżetowej na rok 2006.

- projektu ustawy budżetowej na rok 2006. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-122-05 Druk nr 20-A Warszawa, 30 listopada 2005 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2006 (druki nr 20 i 20-A)

o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2006 (druki nr 20 i 20-A) Druk nr 216 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2006 (druki nr 20 i 20-A) Sejm na 4 posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009.

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 lipca 2009 r. Druk nr 631 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 8 grudnia 2008 r. Druk nr 388

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 8 grudnia 2008 r. Druk nr 388 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 8 grudnia 2008 r. Druk nr 388 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 23 grudnia 2010 r. Druk nr 1072

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 23 grudnia 2010 r. Druk nr 1072 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 23 grudnia 2010 r. Druk nr 1072 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2195 USTAWA z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 2015 z

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 grudnia 2007 r. Druk nr 33

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 grudnia 2007 r. Druk nr 33 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 28 grudnia 2007 r. Druk nr 33 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDETU PASTWA W 2006 R. Plan Wyszczególnienie 2006 r. w tysicach zł 1 2 DOCHODY OGÓŁEM

DOCHODY BUDETU PASTWA W 2006 R. Plan Wyszczególnienie 2006 r. w tysicach zł 1 2 DOCHODY OGÓŁEM Załcznik nr 1 DOCHODY BUDETU PASTWA W 2006 R. Plan Wyszczególnienie na 2006 r. w tysicach zł 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 194 988 959 1. Dochody podatkowe 174 395 486 1.1. Podatki porednie 128 043 500 a) podatek

Bardziej szczegółowo

- projekt ustawy budżetowej na rok 2009

- projekt ustawy budżetowej na rok 2009 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-148 -08 RM 24-253 -08 RM 24-236 -08 Druk nr 1001 Warszawa, 24 września 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA STYCZEŃ 2016 ROKU

SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA STYCZEŃ 2016 ROKU Departament Budżetu Państwa SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA STYCZEŃ 2016 ROKU Warszawa, luty 2016 r. - 3 - Spis treści strona Tablica 1 Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA BUDŻETOWA NA ROK z dnia 18 grudnia 2009 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA BUDŻETOWA NA ROK z dnia 18 grudnia 2009 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2010 z dnia 18 grudnia 2009 r. Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1625 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r. - o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013.

Druk nr 1625 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r. - o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-72-13 Druk nr 1625 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK z dnia 20 stycznia 2011 r. Art. 8. Upoważnia się Ministra Finansów do:

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK z dnia 20 stycznia 2011 r. Art. 8. Upoważnia się Ministra Finansów do: Dziennik Ustaw Nr 29 1902 Poz. 150 150 USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2001. z dnia 1 marca 2001 r.

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2001. z dnia 1 marca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2001 z dnia 1 marca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 21, poz. 246, Nr 85, poz. 926, Nr 147, poz. 1645. Art. 1. 1. Dochody budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015.

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 16 grudnia 2015 r. Druk nr 29 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Stanisław KARCZEWSKI MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 110 poz USTAWA. z dnia 23 grudnia 1999 r.

Dz.U Nr 110 poz USTAWA. z dnia 23 grudnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 110 poz. 1255 USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2030, 2199, z 2016 r. poz. 178. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej

Bardziej szczegółowo

- projekt ustawy budżetowej na rok 2011

- projekt ustawy budżetowej na rok 2011 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-86-10 RM 24-209-10 RM 24-197-10 Druk nr 3429 Warszawa, 30 września 2010 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Grzegorz Schetyna Marszałek

Bardziej szczegółowo

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2010. z dnia 22 stycznia 2010 r. Art. 8. Upoważnia się Ministra Finansów do:

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2010. z dnia 22 stycznia 2010 r. Art. 8. Upoważnia się Ministra Finansów do: Dziennik Ustaw Nr 19 1442 Poz. 102 102 USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 108) Art. 1 [Łączna kwota wydatków państwa] 1. Ustala się, zgodnie z

Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 108) Art. 1 [Łączna kwota wydatków państwa] 1. Ustala się, zgodnie z Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 108) Art. 1 [Łączna kwota wydatków państwa] 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz. 966 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 1177

Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 1177 Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 1177 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lutego 2018 r. Poz. 373

Warszawa, dnia 15 lutego 2018 r. Poz. 373 Warszawa, dnia 15 lutego 2018 r. Poz. 373 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2004 (druki nr 2037 i 2037-A)

o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2004 (druki nr 2037 i 2037-A) Druk nr 2288 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2004 (druki nr 2037 i 2037-A) Sejm na 59 posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2018 r. Poz. 2288

Warszawa, dnia 7 grudnia 2018 r. Poz. 2288 Warszawa, dnia 7 grudnia 2018 r. Poz. 2288 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

U S T A W A B U D Ż E T O W A N A R O K

U S T A W A B U D Ż E T O W A N A R O K U S T AWA B U D Ż E T O WA Projekt N A R O K 2 0 1 6 z dnia Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 296 879 236

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 26 listopada 2002 r. Druk nr 280

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 26 listopada 2002 r. Druk nr 280 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 26 listopada 2002 r. Druk nr 280 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 16 Warszawa, 16 listopada 2007 r.

Druk nr 16 Warszawa, 16 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-154 -07 RM 24-247 -07 RM 24-244 -07 Druk nr 16 Warszawa, 16 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

U S T A W A B U D Ż E T O W A N A R O K

U S T A W A B U D Ż E T O W A N A R O K U S T AWA B U D Ż E T O WA Projekt N A R O K 2 0 1 7 z dnia Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 325 426 102

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 stycznia 2015 r. Poz. 153 USTAWA BUDŻETOWA. z dnia 15 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 stycznia 2015 r. Poz. 153 USTAWA BUDŻETOWA. z dnia 15 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 stycznia 2015 r. Poz. 153 USTAWA BUDŻETOWA na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

U S T A W A B U D Ż E T O W A N A R O K

U S T A W A B U D Ż E T O W A N A R O K U S T AWA B U D Ż E T O WA Projekt N A R O K 2 0 1 8 z dnia Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 355 703 005

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 26 sierpnia 2019 r. z dnia

Projekt z dnia 26 sierpnia 2019 r. z dnia Projekt z dnia 26 sierpnia 2019 r. U S T AWA B U D Ż E T O WA N A R O K 2 0 2 0 z dnia Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

N A R O K 2 0 1 5. z dnia

N A R O K 2 0 1 5. z dnia Projekt z dnia 3 września 2014 r. U S T AWA B U DŻET O WA N A R O K 2 0 1 5 z dnia Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 162 USTAWA BUDŻETOWA NA ROK z dnia 24 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 162 USTAWA BUDŻETOWA NA ROK z dnia 24 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 162 USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2015

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2015 Ustawa budżetowa na rok 2015. Dz.U.2015.153 z dnia 2015.01.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 stycznia 2015 r. USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2007

Uchwała Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2007 Uchwała Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz

Bardziej szczegółowo

dr Paweł Szczęśniak Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTAWA BUDŻETOWA WYKŁAD NR 1

dr Paweł Szczęśniak Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS   USTAWA BUDŻETOWA WYKŁAD NR 1 dr Paweł Szczęśniak Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS www.finansowe.umcs.pl USTAWA BUDŻETOWA WYKŁAD NR 1 Art. 109 UFP 1. Ustawa budżetowa jest podstawą gospodarki finansowej

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. Druk nr 280 A SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH o uchwalonej przez Sejm w dniu 23 listopada 2002 r. ustawie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 18 lutego 2002 r. Druk nr 67

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 18 lutego 2002 r. Druk nr 67 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 18 lutego 2002 r. Druk nr 67 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW projekt 21-02-2006 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w ustawie budŝetowej na 2011 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego w

Spis treści. I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w ustawie budŝetowej na 2011 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego w Spis treści I. Podstawowe wielkości budŝetu państwa w ustawie budŝetowej na 2011 r. II. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego w budŝetowej na 2011 r. ustawie III. BudŜet Wojewody Dolnośląskiego na tle innych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb kształtowania wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw Ustawa z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 79, poz. 43 Dz.U.99.110.1255 [+] ustawa z dnia 23

Bardziej szczegółowo

- projekt ustawy budżetowej na rok 2006

- projekt ustawy budżetowej na rok 2006 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-122-05 RM 24-386-05 RM 24-375-05 Druk nr 20 Warszawa, 19 października 2005 r. Szanowny Panie Marszałku. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/140/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXII/140/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok UCHWAŁA NR XXII/140/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/1/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2009 roku

Uchwała Nr XXX/1/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2009 roku Uchwała Nr XXX/1/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2017 ROK

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2017 ROK BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2017 ROK DOCHODY PLANOWANE W 2017 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA Dotacje na zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej 33,12% Inne środki zagraniczne 0,02%

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 18 grudnia 2008 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 18 grudnia 2008 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 18 grudnia 2008 r. Druk nr 388 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz z dnia 2 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz z dnia 2 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 1984 USTAWA z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 Art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za I półrocze 2014 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za I półrocze 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za I półrocze 2014 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, sierpień 2014 rok Spis treści Załącznik Nr 1 Realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15;

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15; Opinia nr 9 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 w zakresie rolnictwa dla Komisji Finansów Publicznych uchwalona na posiedzeniu w dniu 23 października 2013 r. Komisja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010.

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010. UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011. UCHWAŁA NR XIII// RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE z dnia 9 grudnia r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok. Na podstawie art. 8 ust. pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 99 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 162 USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2014. z dnia 24 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 162 USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2014. z dnia 24 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 162 USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016

UCHWAŁA Nr XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016 UCHWAŁA Nr XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 110 poz USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r.

Dz.U Nr 110 poz USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1999 Nr 110 poz. 1255 USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

obwieszczenie marszałka sejmu RzEczyPosPoliTEj PolskiEj z dnia 16 marca 2011 r.

obwieszczenie marszałka sejmu RzEczyPosPoliTEj PolskiEj z dnia 16 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 79 4885 Poz. 431 431 obwieszczenie marszałka sejmu RzEczyPosPoliTEj PolskiEj z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2017 z dnia 2017-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2017 010 Rolnictwo i łowiectwo 526 000,00 01008 Melioracje wodne 120 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. Poz. 2026

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. Poz. 2026 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr 374/XXVII/2009 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu województwa w 2015 roku Wyszczególnienie Plan na Wykonanie 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

Uchwała XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2009 rok Uchwała XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2010 ROK Gliwice, dnia 17 grudnia 2009 roku SPIS TREŚCI str. I. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 rok wraz z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/39/14 RADY POWIATU STRZELECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

UCHWAŁA NR III/39/14 RADY POWIATU STRZELECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015 UCHWAŁA NR III/39/14 RADY POWIATU STRZELECKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015 Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. b i d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo