Regulamin Programu Wykończenie mieszkania w cenie Osiedle Zielona Italia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu Wykończenie mieszkania w cenie Osiedle Zielona Italia"

Transkrypt

1 Regulamin Programu mieszkania w cenie Osiedle Zielona Italia 1. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są następujące pojęcia oznaczają one: 1) Organizator Zielona Italia Sp. z o.o.; 2) Osiedla Zielona Italia inwestycja Osiedle Zielona Italia, znajdująca się w aktualnej ofercie sprzedażowej Organizatora; 3) Lokal - jeden z lokali mieszkalnych wymienionych w Załączniku nr 1, do niniejszego regulaminu (Wykaz lokali dostępnych w Sprzedaży Promocyjnej, które można nabyć wraz z Pakietem Wykończeniowym mieszkania w cenie wraz z przysługującymi mu prawami wynikającymi z umowy przedwstępnej/developerskiej na terenie Osiedla Zielona Italia ; 4) Nabywca osoba, która dokonała zakupu Lokalu; 5) Program Program sprzedaży promocyjnej mieszkania w cenie ; 6) Porozumienie umowa zawarta pomiędzy Organizatorem i Nabywcą dotycząca wyboru Pakietu Wykończeniowego oraz zasad jego zrealizowania. 7) Regulamin niniejszy regulamin Programu mieszkania w cenie ; 8) Pakiet Wykończeniowy roboty wykończeniowe, materiały wykończeniowe i opracowane przez Organizatora projekty wnętrz w standardzie wykończenia określonym w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu; 9) Uczestnik Programu Nabywca. Uczestnikami programu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, nie będące pracownikami Organizatora ani członkami ich najbliższej rodziny (małżonkami, wstępnymi, zstępnymi lub rodzeństwem) jak również podmiotami w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, powiązanymi ze sprzedażą lokali na terenie Osiedla Zielona Italia ; 10) Zakup Lokalu na terenie Osiedla Zielona Italia zawarcie umowy przedwstępnej lub deweloperskiej lokalu mieszkalnego wraz z przysługującymi mu prawami wynikającymi z umowy na terenie Osiedla Zielona Italia ; 11) Kredyt umowa kredytowa zawarta przez Nabywcę z bankiem na zakup Lokalu, której warunki zostały uprzednio zaakceptowana przez Organizatora; 2. Program będzie trwać od r. do r. 3. Miejscem prowadzenia programu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora. str. 1/10

2 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 1. Nabywca jest uprawniony do skorzystania z Programu pod następującymi warunkami: a. Dokona Zakupu jednego z Lokali z listy wg załącznika nr 1 na terenie Osiedla w okresie trwania Programu. Nabywca ma prawo do nabycia Lokalu w stanie wykończonym w Pakiecie Wykończeniowym STYLE za cenę Lokalu w stanie deweloperskim według aktualnego cennika Organizatora właściwego dla inwestycji prowadzonej przez Organizatora, w której znajduje się Lokal; b. W przypadku podpisania umowy rezerwacyjnej w czasie trwania Programu, skorzystanie z Programu warunkuje zawarcie umowy Deweloperskiej w terminie określonym w warunkach rezerwacji; c. Zawrze Porozumienie regulujące warunki wyboru i realizacji Pakietu Wykończeniowego. 2. Zawarcie Porozumienia jest równoznaczne ze zgodą na uczestnictwo w Programie mieszkania w cenie. Złożenie oświadczenia o nieskorzystaniu z Programu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie. 3. W momencie Zakupu Lokalu na Osiedlu Zielona Italia przez Nabywcę, staje się on uprawniony do wyboru Pakietu Wykończeniowego, o którym mowa w 1 pkt 1 ust. 8 niniejszego Regulaminu. 4. Prawo wyboru i skorzystania z Pakietu wykończeniowego, o którym mowa w 1 pkt 1 ust. 8 niniejszego Regulaminu, obejmuje jedynie tych nabywców, którzy dokonają Zakupu jednego z Lokali z listy wg załącznika nr 1 na terenie Osiedla Zielona Italia w okresie trwania Programu. W przypadku nabywców, korzystających z kredytu hipotecznego, prawo to obejmuje nabywców, którzy otrzymają kredyt za pośrednictwem Domu Kredytowego Notus S.A. lub HB Finance Sp. z o.o., przy czym wpłata pierwszej transzy kredytu na rachunek Organizatora nastąpi do dnia r.. 5. Pakietu Wykończeniowego nie można zamienić na inny produkt lub usługę ani na wartość pieniężną czy to w formie rabatu czy wypłaty gotówki. Rezygnacja z Pakietu Wykończeniowego przez Uczestnika który przystąpił do Programu nie wiąże się z upustem cenowym lub wypłatą ekwiwalentu pieniężnego. 6. Program mieszkania w cenie nie łączy się z innymi programami, promocjami i rabatami oferowanymi przez Organizatora 3 SKARGI I REKLAMACJE 1. Reklamacje i skargi dotyczące uczestnictwa w Programie powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Programu. Reklamacje lub skargi, których data nadania będzie późniejsza niż wskazana w zdaniu poprzedzającym nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego. 2. Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko składającego Reklamację, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji lub skargi. 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji lub skargi, osoba która ją złożyła zostanie powiadomiona listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji i skarg w terminie 60 dni od dnia doręczenia Organizatorowi reklamacji lub skargi. str. 2/10

3 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i jego warunków nie naruszając podstawowych zasad Programu mieszkania w cenie, w tym prawo przedłużenia czasu prowadzenia Programu. 2. Wzięcie przez Uczestnika Programu udziału w Programie mieszkania w cenie oznacza jego bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. 3. Przystępując do udziału w Programie Uczestnik Programu wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 4. Administratorem danych osobowych gromadzonych w trakcie trwania Programu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane będą dla celów realizacji Programu, oraz w celu prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwia udział w Programie. Każdemu Uczestnikowi Programu służy prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przekazanych Organizatorowi oraz ich poprawiania i usuwania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 5. Zawarcie Porozumienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na uczestnictwo w Programie oraz z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Programu dla potrzeb niezbędnych do jego realizacji i otrzymania Pakietu Wykończeniowego, zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926.z późn. zm.). 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 7. Wszelkie sprawy wynikające z niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Organizatora Programu. 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. Załączniki: 1. Lista lokali objętych Programem 2. Standard wykończenia wnętrz Pakiet Style str. 3/10

4 Załącznik nr 1 Lista lokali objętych Programem Budynek Mieszkanie Pokoje Rozmiar Budynek Mieszkanie Pokoje Rozmiar Kalabria (G) 20B 2 52,66 Sycylia (HI) ,53 Kalabria (G) ,4 Sycylia (HI) ,47 Kalabria (G) 2A 3 59,9 Sycylia (HI) ,93 Kalabria (G) 39A 3 59,9 Sycylia (HI) ,35 Kalabria (G) ,99 Sycylia (HI) ,65 Kalabria (G) ,88 Sycylia (HI) ,78 Kalabria (G) ,21 Sycylia (HI) ,18 Kalabria (G) ,83 Sycylia (HI) ,13 Kalabria (G) ,89 Sycylia (HI) ,07 Kalabria (G) ,99 Sycylia (HI) ,69 Kalabria (G) ,79 Sycylia (HI) ,34 Kalabria (G) ,09 Sycylia (HI) Kalabria (G) ,44 Sycylia (HI) ,61 Kalabria (G) ,62 Toskania (AB) 151B 2 55,07 Kalabria (G) ,32 Toskania (AB) 6A 2 56,83 Kalabria (G) ,17 Toskania (AB) ,21 Lombardia (C) ,5 Toskania (AB) ,21 Lombardia (C) ,19 Toskania (AB) ,96 Lombardia (C) ,32 Toskania (AB) ,96 Lombardia (C) ,98 Toskania (AB) ,87 Lombardia (C) ,31 Toskania (AB) ,34 Lombardia (C) ,64 Toskania (AB) ,72 Piemont (E) ,12 Toskania (AB) ,64 Piemont (E) ,28 Toskania (AB) ,33 Piemont (E) ,42 Toskania (AB) ,25 Piemont (E) ,97 Toskania (AB) ,34 Piemont (E) ,98 Toskania (AB) ,34 Piemont (E) ,98 Toskania (AB) ,44 Piemont (E) ,87 Toskania (AB) ,53 Piemont (E) ,44 Toskania (AB) ,53 Piemont (E) ,44 Toskania (AB) ,85 Piemont (E) ,44 Toskania (AB) ,85 Piemont (E) ,3 Toskania (AB) ,03 Piemont (E) ,21 Toskania (AB) ,29 Piemont (E) ,21 Toskania (AB) ,29 Piemont (E) ,61 Toskania (AB) ,29 Piemont (E) ,61 Toskania (AB) ,29 str. 4/10

5 Piemont (E) ,03 Toskania (AB) ,27 Piemont (E) ,2 Toskania (AB) ,4 Piemont (E) ,44 Toskania (AB) ,4 Piemont (E) ,44 Toskania (AB) ,42 Sardynia (D) ,08 Toskania (AB) ,71 Sardynia (D) ,45 Toskania (AB) ,71 Sardynia (D) ,84 Toskania (AB) ,74 Sardynia (D) ,35 Toskania (AB) ,74 Sycylia (HI) 86A 2 50,2 Toskania (AB) ,75 Sycylia (HI) 80A 2 50,75 Toskania (AB) ,93 Sycylia (HI) 85A 2 50,75 Toskania (AB) ,75 Sycylia (HI) 73A 2 50,87 Toskania (AB) ,01 Sycylia (HI) ,94 Toskania (AB) ,01 Sycylia (HI) ,43 Toskania (AB) ,43 Sycylia (HI) ,46 Toskania (AB) ,83 Sycylia (HI) ,04 Toskania (AB) ,08 Sycylia (HI) ,44 Toskania (AB) ,12 Sycylia (HI) ,66 Toskania (AB) ,54 Sycylia (HI) ,46 Toskania (AB) ,96 Sycylia (HI) ,09 Toskania (AB) ,96 Sycylia (HI) ,42 Toskania (AB) Sycylia (HI) 18B 3 77,11 Toskania (AB) ,48 Sycylia (HI) ,16 Toskania (AB) ,37 Sycylia (HI) ,36 Toskania (AB) ,26 Sycylia (HI) 18A 3 81,98 Wenecja (F) ,84 Sycylia (HI) ,21 Wenecja (F) ,33 Sycylia (HI) ,13 Wenecja (F) ,09 Sycylia (HI) ,67 Wenecja (F) ,86 Sycylia (HI) ,67 Wenecja (F) ,99 str. 5/10

6 Załącznik nr. 2. Standard wykończenia wnętrz Pakiet Style MARVIPOL ATELIER WYKOŃCZENIE WNĘTRZ PAKIET STYLE str. 6/10

7 SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH W STANDARDZIE WYKOŃCZENIA STYLE obejmuje pomieszczenia wykonane w standardzie opisanym w tabeli: (dotyczy pomieszczeń występujących w danym lokalu) Pokój dzienny Pokoje Sypialnie Korytarz Garderoba Hall Łazienki Toaleta ścian sufitów Podłogi Cokoły Drzwi wewnętrzne ścian Ściany malowane dwukrotnie farbą akrylową w kolorze białym producenta i typu zaproponowanych w programie MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu). Sufity malowane dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym producenta i typu zaproponowanej w programie MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu). Panele podłogowe produkcji np. Tarrket, Kronopol lub inny zaproponowany w programie MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu). w palecie wybarwień przewidzianych dla danego standardu, kładzione na płyty podkładowe lub piankę podkładową. Cokół systemowy PCV. Drzwi jednoskrzydłowe przylgowe - firmy Verte typu: Verte B wyposażone w klamki typu Antalia, Pavo Oval, Vela, Marina Kwadrat, Pem, Marina kwadrat, Leo, Kartia, w okleinach zaproponowanych w programie MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu); - firmy Invado typu: Taurus - firmy Vasco typu: Vigo, Braga, Santiago wyposażone w klamki typu Antalia, PavoOval, Vela, Marina Kwadrat, Pem, Marina kwadrat, Leo, Kartia, w okleinach zaproponowanych w programie MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu). Ościeżnice stałe zgodnie z wyborem skrzydła i okleiny. Płytki ceramiczne do wyboru z kolekcji przygotowanej dla danego standardu: Fabryka AZULEV : Kolekcja Estilo kolekcja Nord, kolekcja Motive, kolekcja Bonjour; Fabryka Cifre kolekcja Cement ; klejone na ścianach do wysokości wg MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu), przy zastosowaniu krzyżyków 1,5-2 mm. Płytki ceramiczne kładzione na wszystkich ścianach do wysokości 1,5 m lub w inny sposób, przy zachowaniu powierzchni płytek. Pozostałe powierzchnie ścian malowane są dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym. oraz producenta i typu z palety zaproponowanej w programie Atelier. Fuga cementowa w kolorze, producenta i typu z palety zaproponowanej w programie MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu). Pokrycie warstwą wodoszczelną ścian w miejscu montażu wanny i/lub kabiny prysznicowej. Powyżej płytek ściany malowane dwukrotnie farba akrylową w kolorze białym producenta i typu zaproponowanej w programie MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu). Opcje dodatkowo płatne: dekory (patrz Katalog dla danego standardu). str. 7/10

8 sufitów Podłogi Instalacja sanitarna biały montaż dotyczy tylko łazienki Armatura sanitarna dotyczy tylko łazienki Drzwi wewnętrzne Sufity malowane dwukrotnie farba emulsyjną w kolorze białym producenta i typu z palety zaproponowanej w programie MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu).. Płytki do wyboru z kolekcji przygotowanej dla danego standardu: Fabryka AZULEV : Kolekcja Nord Fabryka Cifre Kolekcja Cement Płytki. klejone na podłogach wg MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu).fuga cementowa w kolorze, producenta i typu z palety zaproponowanej w programie MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu). Umywalka ceramiczna o szerokości do 50cmfirmy Koło w zestawie z szafką podumywalkową lub: Umywalka ceramiczna firmy Rekord, Duravit lub Rocaw zestawie z półpostumentem lub postumentem z kolekcji zaproponowanej w programie MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu),. Miska ustępowa stojąca (kompakt wc) firmy np. Koło, Rekord, Duravit lub Roca z kolekcji zaproponowanej w programie MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu) Opcje dodatkowo płatne: patrz katalog dla danego standardu Wanny: Kolekcja Miami, Kolekcja Prima, Kolekcja Smart, Kolekcja Opal Plus lub kabina prysznicowa: kolekcja Koło z kolekcji zaproponowanej w programie Atelier (patrz Katalog dla danego standardu) Bateria umywalkowa : firmy Kludi, Cifial, Roca, z palety zaproponowanej w programie MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu). Bateria wannowa firmy Kludi, Cifial, Roca, z palety zaproponowanej w programie MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu). Drzwi jednoskrzydłowe przylgowe - firmy Verte typu: Verte B wyposażone w klamki typu Antalia, PavoOval, Vela, Marina Kwadrat, Pem, Marina kwadrat, Leo, Kartia, w okleinach zaproponowanych w programie MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu); - firmy Invado typu: Taurus - firmy Vasco typu: Vigo, Braga, Santiago wyposażone w klamki typu Antalia, PavoOval, Vela, Marina Kwadrat, Pem, Marina kwadrat, Leo, Kartia, w okleinach zaproponowanych w programie MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu). Ościeżnice stałe zgodnie z wyborem skrzydła i okleiny. str. 8/10

9 Hall z aneksem kuchennym Aneks kuchenny ścian Płytki ścienne do wyboru z kolekcji przygotowanej dla danego standardu MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu), gatunek I, układane w pasie między szafkowym o wysokości do 60 cm na ścianach, gdzie przewidziana została zabudowa kuchenna. Poza płytkami ściany malowane dwukrotnie farba akrylową w kolorze białym producenta i typu zaproponowanej w programie MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu). Kuchnia (stanowiąca wydzielone ścianami pomieszczenie) sufitów Podłogi Cokoły ścian sufitów Podłogi Cokoły Drzwi wewnętrzne Sufity malowane dwukrotnie farba emulsyjną w kolorze białym producenta i typu z palety zaproponowanej w programie MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu). Panele podłogowe produkcji np. Tarkett, Kronopol lub inne zaproponowane w programie MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu),w palecie wybarwień przewidzianych dla danego standardu, kładzione na płyty podkładowe lub piankę podkładową, lub: Gres z palety zaproponowanej w programie MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu) na powierzchni nie mniejszej niż 0,6 m od przewidywanej linii zabudowy kuchennej Fuga cementowa w kolorze, producenta i typu z palety zaproponowanej w programie MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu) Poza zabudową kuchenną cokół systemowy PCV lub z płytek gresowych. Płytki ścienne do wyboru z kolekcji przygotowanej dla danego standardu MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu), gatunek I, układane w pasie między szafkowym o wysokości do 60 cm na ścianach, gdzie przewidziana została zabudowa kuchenna. Poza płytkami ściany malowane dwukrotnie farba akrylową w kolorze białym producenta i typu z palety zaproponowanej w programie MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu). Sufity malowane dwukrotnie farba emulsyjną w kolorze białym producenta i typu z palety zaproponowanej w programie MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu) Gres z palety zaproponowanej w programie MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu) na powierzchni nie mniejszej niż 0,6 m od przewidywanej linii zabudowy kuchennej Fuga cementowa w kolorze, producenta i typu z palety zaproponowanej w programie MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu) Poza zabudową kuchenną listwa przypodłogowa systemowa gresowa lub inna z palety zaproponowanej w programie MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu). Drzwi jednoskrzydłowe przylgowe - firmy Verte typu: Verte B wyposażone w klamki typu Antalia, Pavo Oval, Vela, Marina Kwadrat, Pem, Marina kwadrat, Leo, Kartia, w okleinach zaproponowanych w programie MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu); - firmy Invado typu: Taurus - firmy Vasco typu: Vigo, Braga, Santiago wyposażone w klamki str. 9/10

10 typu Antalia, Pavo Oval, Vela, Marina Kwadrat, Pem, Marina kwadrat, Leo, Kartia, w okleinach zaproponowanych w programie MARVIPOL ATELIER (patrz Katalog dla danego standardu).ościeżnice stałe zgodnie z wyborem skrzydła i okleiny. Wszystkie podejścia kanalizacyjne, zamontowane naściennie zostaną obudowane przy pomocy systemu GK (płyta gipsowo-kartonowa na stelażu systemowym g-k)lub bloczkami z betonu komórkowego np. Ytong lub bloczków silikatowych np. Silka tworząc zabudowy. W pomieszczeniu kuchni brak szafek, blatów oraz sprzętów kuchennych AGD- wykonanie kuchni po stronie Klienta. W lokalach, w których zostały przeprowadzone prace w ramach zmian lokatorskich prace wykończeniowe podlegają indywidualnej wycenie. Zastrzega się, iż jeśli w trakcie prowadzenia prac wykończeniowych dostarczenie, bądź zastosowanie niektórych materiałów wyposażenia lub urządzeń okazałoby się niemożliwe, utrudnione bądź też powodowałoby ryzyko zakłócenia realizacji robót (opóźnienia w zaopatrzeniu, wady fabryczne, kłopoty z importem) Inwestor będzie miał prawo do zamiany tych materiałów, wyposażenia lub urządzeń na inne o jakości co najmniej równorzędnej. Instalacja grzewcza, elektryczna, teletechniczna, wentylacja, instalacja wodno-kanalizacyjna, drzwi zewnętrzne, stolarka okienna, brama garażowa zgodnie z opisem technicznym budynku. Opcje (dodatkowo płatne) rozwiązania zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Klientem: o dekory, o stelaż pod WC (obudowa GK, bez glazury), o wc podwieszane, o drążek do baterii prysznicowej/natryskowej, o zamiana wanny na prysznic wraz z przystosowanie instalacji, o zamiana prysznica na wannę wraz z przystosowanie instalacji, o sufit podwieszany prosty (nie obejmuje punktów świetlnych, otworów, skosów itp.), o lustra (m 2 ), o dodatkowa glazura (m 2 ), o listwy narożne (mb.), o gładź gipsowa, o parapety, progi drzwi balkonowych, o zabudowa i wyposażenie kuchni str. 10/10

Regulamin Programu Wykończenie mieszkania w cenie

Regulamin Programu Wykończenie mieszkania w cenie Regulamin Programu Wykończenie mieszkania w cenie Apartamenty Mokotów Park, Bielany Residence, Art Eco 1. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są następujące pojęcia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC I MATERIAŁÓW

ZAKRES PRAC I MATERIAŁÓW ZAKRES PRAC I MATERIAŁÓW NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ GWARANTUJE Zakres pakietów STYLE i STYLE + 1 STYLE STYLE + Projekt Podłogi (salon, sypialnia, garderoba) Podłogi (przedpokój) Ściany i sufity (malowanie dwukrotne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK WYKOŃCZENIE POD KLUCZ

ZAŁĄCZNIK WYKOŃCZENIE POD KLUCZ PROGRAM S t r o n a 1 ZAŁĄCZNIK WYKOŃCZENIE POD KLUCZ POMIESZCZENIE PRZEZNACZENIE SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW HOL POKÓJ DZIENNY SYPIALNIE KUCHNIA, ANEKS KUCHENNY Wykończenie ścian, sufitów Podłogi, cokoły

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC I MATERIAŁÓW

ZAKRES PRAC I MATERIAŁÓW ZAKRES PRAC I MATERIAŁÓW NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ GWARANTUJE Zakres pakietów DESIGN i DESIGN + 1 DESIGN DESIGN + Projekt Podłogi (salon, sypialnia, garderoba) Podłogi (przedpokój) Ściany i sufity (malowanie dwukrotne)

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Korzyści z zakupu pakietu wykończenia wnętrz firmy GetHouse Developer:

Szanowni Państwo, Korzyści z zakupu pakietu wykończenia wnętrz firmy GetHouse Developer: NASI PARTNERZY Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, Firma GetHouse Developer ma przyjemność zaprezentowania katalogu Programu Aranżacji Wnętrz, zawierającego pełną gamę dostępnych

Bardziej szczegółowo

Montaż ceramiki łazienkowej: umywalka z postumentem lub półpostumentem, miska WC kompakt. Montaż armatury łazienkowej

Montaż ceramiki łazienkowej: umywalka z postumentem lub półpostumentem, miska WC kompakt. Montaż armatury łazienkowej PAKIET SILVER Zakres wykonywanych prac Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów w kolorze ( farby Dulux lub Śnieżka) Montaż drzwi wewnętrznych (ościeżnica, skrzydło laminowane) Montaż klamek Ułożenie

Bardziej szczegółowo

mieszkanie pod klucz kompleksowy program wykończenia mieszkań

mieszkanie pod klucz kompleksowy program wykończenia mieszkań Wykończenie mieszkania to prawdziwe wyzwanie. Łatwiej jest mu sprostać, mając za sobą doświadczonych fachowców, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa usługę wykończenia mieszkań pod klucz. Aby z niej skorzystać,

Bardziej szczegółowo

wysoki standard budownictwa renomowani producenci materiałów

wysoki standard budownictwa renomowani producenci materiałów wysoki standard Od początku prowadzenia firmy wiedzieliśmy, że nie będziemy oszczędzać na jakości. Dlatego zawsze korzystamy z materiałów uznanych oraz sprawdzonych producentów i zatrudniamy wyłącznie

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYKOŃCZENIA BASIC

KATALOG WYKOŃCZENIA BASIC REALIZUJEMY 100% MARZEŃ O DOMU! KATALOG WYKOŃCZENIA JAK PRACUJEMY? KROK 1 SPOTKANIE Zapraszamy na niezobowiązujące spotkanie, na którym omówimy naszą ofertę i dopasujemy najlepsze rozwiązanie do Państwa

Bardziej szczegółowo

Katalog. aranżacji wnętrz PAKIET. www.adammartens.pl

Katalog. aranżacji wnętrz PAKIET. www.adammartens.pl Katalog aranżacji wnętrz www.adammartens.pl PAKIET Silver 1 * wizualizacja przykładowa * wizualizacja przykładowa PAKIETSilver 4 Nasi partnerzy Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich

Bardziej szczegółowo

GOLD. FOCUS ościeżnica regulowana Porta System, okleina Portadecor/Portasynchro 3D. model 4.A, okleina Portadecor/Portasynchro 3D

GOLD. FOCUS ościeżnica regulowana Porta System, okleina Portadecor/Portasynchro 3D. model 4.A, okleina Portadecor/Portasynchro 3D GOLD 1. Zabudowa GK stelaża podtynkowego miski ustępowej. 2. Wykończenie ścian: a) Gładzenie ścian i sufitów gotową masą szpachlową np. typu akrylputz (wyrównanie bruzd, uzupełnienie nieszczelności, ujednolicenie

Bardziej szczegółowo

Wykończenie pod klucz - oszczędność czasu i pieniędzy

Wykończenie pod klucz - oszczędność czasu i pieniędzy Wykończenie pod klucz - oszczędność czasu i pieniędzy Oferta wykończenia wnętrza dla inwestycji Osiedle Krakowskie Przedmieście 43 Nokturn Sp. z o.o. SKA Firma JB Design ma przyjemność przedstawić Państwu

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

STANDARDY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ STANDARDY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ Urządzanie mieszkań to nasza pasja i w taki sposób podchodzimy do każdego wnętrza. Projekty realizowane są przez naszych sprawdzonych wykonawców pod nadzorem architekta wnętrz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wykończenie w cenie mieszkania

REGULAMIN PROMOCJI Wykończenie w cenie mieszkania REGULAMIN PROMOCJI Wykończenie w cenie mieszkania 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorem promocji Wykończenie w cenie mieszkania zwanej dalej Promocją, jest spółka Investicity Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie

Bardziej szczegółowo

www.przykrasinskiego.pl PAKIET SILVER

www.przykrasinskiego.pl PAKIET SILVER www.przykrasinskiego.pl PAKIET SILVER 2 * wizualizacja przykładowa * wizualizacja przykładowa Pakiet Silver 4 Nasi partnerzy Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, Firma Decoroom

Bardziej szczegółowo

G A L E R I E V E N I S

G A L E R I E V E N I S Do: Tryboń PPI Sp. Z o.o. Dotyczy: Oferty na pakiet wykończeniowy Szanowni Państwo, Poniżej znajdziecie Państwo zakres oferty na wyższy pakiet wykończeniowy przy założeniu ceny na poziomie 899zł brutto/m2

Bardziej szczegółowo

Program wykończenia wnętrz PAKIET PRESTIŻ

Program wykończenia wnętrz PAKIET PRESTIŻ Program wykończenia wnętrz Wychodząc na przeciw potrzebom klientów ceniących swój czas i chcących w sposób szybki, kompleksowy i estetyczny wykończyć swój lokal proponujemy wykonanie kompleksowego wykończenia

Bardziej szczegółowo

COMFORT. Standard wykończenia wnętrz

COMFORT. Standard wykończenia wnętrz COMFORT Standard wykończenia wnętrz Wykończenie mieszkania to proces trwający co najmniej 3 miesiące. Czeka nas wybór materiałów, kolorów, ustalenie ilości, zamówienie, zakup chemii, wybranie ekipy lub

Bardziej szczegółowo

PAKIET WYKOŃCZENIOWY ŚLICZNA 34

PAKIET WYKOŃCZENIOWY ŚLICZNA 34 ŚLICZNA 34 NA START Zakres prac wykończeniowych ujętych w ofercie: Oferta zawiera profesjonalny projekt łazienki oraz nadzór nad całością realizacji inwestycji. Łazienka o układanie płytek ściennych w

Bardziej szczegółowo

Farby. podłogi. komfort. program wykończeniowy

Farby. podłogi. komfort. program wykończeniowy komfort program wykończeniowy Współczesne tempo życia, mnogość możliwości, poszukiwanie doskonałości w każdej dziedzinie, często nie pozwalają nam na poświęcenie dostatecznej uwagi wszystkim interesującym

Bardziej szczegółowo

Wycena 2746-AF- TOSCOM Osiedle Polaka CENNIK PROGRAMÓW WYKOŃCZENIOWYCH

Wycena 2746-AF- TOSCOM Osiedle Polaka CENNIK PROGRAMÓW WYKOŃCZENIOWYCH Wycena 2746-AF- TOSCOM Osiedle Polaka CENNIK PROGRAMÓW WYKOŃCZENIOWYCH cena zł brutto/m2 Powierzchnia BASIC Procentowy udział wybranych grup mieszkań w ilości wszystkich mieszkaniach poddanych analizie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PAKIETÓW RYNEK WTÓRNY FRESH LIVE STANDARD PREMIUM - + + +

PORÓWNANIE PAKIETÓW RYNEK WTÓRNY FRESH LIVE STANDARD PREMIUM - + + + PORÓWNANIE PAKIETÓW RYNEK WTÓRNY FRESH LIVE STANDARD PREMIUM ŁAZIENKA Umywalka z pół postumentem lub postumentem - + + + Umywalka z szafką umywalkową - - + + Bateria umywalkowa i wannowa lub umywalkowa

Bardziej szczegółowo

KLATKA SCHODOWA WYKOŃCZENIE SUFITÓW TYNK GIPSOWY FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, KOLOR BIAŁY

KLATKA SCHODOWA WYKOŃCZENIE SUFITÓW TYNK GIPSOWY FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, KOLOR BIAŁY A.0.1 KLATKA SCHODOWA POWIERZCHNIA 11,98m 2 - WYKOŃCZENIE PODŁÓG PŁYTKI GRANITOWE SZARE 30x30cm, NA STOPNIACH PŁYTKI GRANITOWE 30x30 Z RYFLOWANYM PASEM ANTYPOŚLIZGOWYM, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ PŁYTEK MINIMUM

Bardziej szczegółowo

Wycena 2746-AF- TOSCOM Osiedle Polaka CENNIK PROGRAMÓW WYKOŃCZENIOWYCH

Wycena 2746-AF- TOSCOM Osiedle Polaka CENNIK PROGRAMÓW WYKOŃCZENIOWYCH Wycena 2746-AF- TOSCOM Osiedle Polaka CENNIK PROGRAMÓW WYKOŃCZENIOWYCH cena zł brutto/m2 Powierzchnia SILVER Procentowy udział wybranych grup mieszkań w ilości wszystkich mieszkaniach poddanych analizie

Bardziej szczegółowo

Soft Standard wykończenia wnętrz

Soft Standard wykończenia wnętrz Soft Standard wykończenia wnętrz Wykończenie mieszkania to proces trwający co najmniej 3 miesiące. Czeka nas wybór materiałów, kolorów, ustalenie ilości, zamówienie, zakup chemii, wybranie ekipy lub ekip.

Bardziej szczegółowo

Wycena 2746-AF- TOSCOM Osiedle Polaka CENNIK PROGRAMÓW WYKOŃCZENIOWYCH

Wycena 2746-AF- TOSCOM Osiedle Polaka CENNIK PROGRAMÓW WYKOŃCZENIOWYCH Wycena 2746-AF- TOSCOM Osiedle Polaka CENNIK PROGRAMÓW WYKOŃCZENIOWYCH cena zł brutto/m2 Powierzchnia GOLD Procentowy udział wybranych grup mieszkań w ilości wszystkich mieszkaniach poddanych analizie

Bardziej szczegółowo

Silver. Oferta obejmuje wykonanie: WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI W URZĄDZENIA: STOLARKA DRZWIOWA:

Silver. Oferta obejmuje wykonanie: WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI W URZĄDZENIA: STOLARKA DRZWIOWA: Silver Oferta obejmuje wykonanie: ZABUDOWĘ GK POZIOMÓW I ZESTAWÓW PODTYNKOWYCH MISKI USTĘPOWEJ ORAZ PRZEDŁUŻENIE WANNY W POMIESZCZENIACH ŁAZIENKA, WC. WYKOŃCZENIE ŚCIAN: Malowanie sufitów i ścian farbą

Bardziej szczegółowo

Pakiet PROGRAM ARANŻACJI WNĘTRZ

Pakiet PROGRAM ARANŻACJI WNĘTRZ Pakiet PROGRAM ARANŻACJI WNĘTRZ pakiet PLATYNOWY 2 pakiet PLATYNOWY Prestiżowy pakiet dla klientów, poszukujących luksusu, elegancji, wyrafinowanego stylu i najwyższej jakości materiałów. Z pomocą doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu KUCHNIA W CENIE MIESZKANIA

Regulamin Programu KUCHNIA W CENIE MIESZKANIA Regulamin Programu KUCHNIA W CENIE MIESZKANIA Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie KUCHNIA

Bardziej szczegółowo

REALIZUJEMY 100% MARZEŃ O DOMU! KATALOG WYKOŃCZENIA PRESTIGE. Realizacja własna, zakres indywidualny

REALIZUJEMY 100% MARZEŃ O DOMU! KATALOG WYKOŃCZENIA PRESTIGE. Realizacja własna, zakres indywidualny REALIZUJEMY 100% MARZEŃ O DOMU! KATALOG WYKOŃCZENIA Realizacja własna, zakres indywidualny JAK PRACUJEMY? KROK 1 SPOTKANIE Zapraszamy na niezobowiązujące spotkanie, na którym omówimy naszą ofertę i dopasujemy

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYKOŃCZENIA POD KLUCZ

OFERTA WYKOŃCZENIA POD KLUCZ OFERTA WYKOŃCZENIA POD KLUCZ Oferta wykończenia Baltica Heaven Podane ceny wykończenia pod klucz za m.kw. danego lokalu są zróżnicowane w zależności od wielkości mieszkania oraz programu Numer mieszkania

Bardziej szczegółowo

Specjalny program wykończenia. pod klucz INWESTOR: PARTNER:

Specjalny program wykończenia. pod klucz INWESTOR: PARTNER: INWESTOR: PARTNER: Firma rednet Dom oferuje jedną z najbardziej kompleksowych opcji wykończeniowych funkcjonujących na rynku Polskim, jako że zapewniamy nie tylko szeroki i zróżnicowany wybór doskonałej

Bardziej szczegółowo

program wykończeniowy Lista elementów Wykończenia i Wyposażenia Mieszkania przykładowa aranżacja lokalu

program wykończeniowy Lista elementów Wykończenia i Wyposażenia Mieszkania przykładowa aranżacja lokalu przykładowa aranżacja lokalu koszt wykończenia: mieszkanie dwupokojowe mieszkanie trzypokojowe mieszkanie trzypokojowe xl 26 000 zł 30 000 zł 37 000 zł program wykończeniowy Całość mieszkania: - instalacja

Bardziej szczegółowo

Wycena 4519-AF-Toscom Nyska, Armii Krajowej 46a V3

Wycena 4519-AF-Toscom Nyska, Armii Krajowej 46a V3 Wycena 4519-AF-Toscom Nyska, Armii Krajowej 46a V3 cena zł brutto/m2 Powierzchnia SILVER Procentowy udział wybranych grup mieszkań w ilości wszystkich mieszkaniach poddanych analizie od 25 m2 do 32,6 m2

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKANIA PAKIET : LUX. KARTA INFORMACYJNA OBOWIĄZUJE OD r.

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKANIA PAKIET : LUX. KARTA INFORMACYJNA OBOWIĄZUJE OD r. STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKANIA PAKIET : LUX KARTA INFORMACYJNA OBOWIĄZUJE OD 5.04.2016 r. UWAGA 1 : Niniejszy katalog jest materiałem poglądowym. Ze względu na technikę druku rzeczywisty wyglad materiałów,

Bardziej szczegółowo

Wycena 4519-AF-Toscom Nyska, Armii Krajowej 46a V3

Wycena 4519-AF-Toscom Nyska, Armii Krajowej 46a V3 Wycena 4519-AF-Toscom Nyska, Armii Krajowej 46a V3 cena zł brutto/m2 Powierzchnia GOLD Procentowy udział wybranych grup mieszkań w ilości wszystkich mieszkaniach poddanych analizie od 25 m2 do 32,6 m2

Bardziej szczegółowo

Wycena 4519-AF-Toscom Nyska, Armii Krajowej 46a V3

Wycena 4519-AF-Toscom Nyska, Armii Krajowej 46a V3 Wycena 4519-AF-Toscom Nyska, Armii Krajowej 46a V3 cena zł brutto/m2 Powierzchnia BASIC Procentowy udział wybranych grup mieszkań w ilości wszystkich mieszkaniach poddanych analizie od 25 m2 do 32,6 m2

Bardziej szczegółowo

Z myślą o komforcie naszych Klientów, wraz z firmą TM BUILDINGSYSTEM, stworzyliśmy specjalny program wykończenia wnętrz pod klucz.

Z myślą o komforcie naszych Klientów, wraz z firmą TM BUILDINGSYSTEM, stworzyliśmy specjalny program wykończenia wnętrz pod klucz. PAKIET INVEST Z myślą o komforcie naszych Klientów, wraz z firmą TM BUILDINGSYSTEM, stworzyliśmy specjalny program wykończenia wnętrz pod klucz. To kompleksowa usługa, która pozwoli zaoszczędzić czas i

Bardziej szczegółowo

Wycena 4514-AF-Toscom Polaka 10 CENNIK PROGRAMÓW WYKOŃCZENIOWYCH

Wycena 4514-AF-Toscom Polaka 10 CENNIK PROGRAMÓW WYKOŃCZENIOWYCH Wycena 4514-AF-Toscom Polaka 10 CENNIK PROGRAMÓW WYKOŃCZENIOWYCH cena zł brutto/m2 Powierzchnia SILVER Procentowy udział wybranych grup mieszkań w ilości wszystkich mieszkaniach poddanych analizie od 44,5

Bardziej szczegółowo

Wycena 4514-AF-Toscom Polaka 10 CENNIK PROGRAMÓW WYKOŃCZENIOWYCH

Wycena 4514-AF-Toscom Polaka 10 CENNIK PROGRAMÓW WYKOŃCZENIOWYCH Wycena 4514-AF-Toscom Polaka 10 CENNIK PROGRAMÓW WYKOŃCZENIOWYCH cena zł brutto/m2 Powierzchnia GOLD Procentowy udział wybranych grup mieszkań w ilości wszystkich mieszkaniach poddanych analizie od 44,5

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY

Regulamin Programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY Regulamin Programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY 1. Przedmiot Regulaminu 1. Kaliope Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-634), przy ul. Racławickiej 114, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE STANDARD PLUS

WYPOSAŻENIE STANDARD PLUS WYPOSAŻENIE STANDARD PLUS Zakres opcji STANDARD PLUS konsultacje ze Specjalistą ds. Wykończeń Mieszkań i pomoc W dobraniu materiałów wykończeniowych; projekt wraz z wizualizacjami łazienek; montaż drzwi

Bardziej szczegółowo

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia:

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Załącznik nr 1 1. Wejście główne dół klatki schodowej 2. Wejście wewnętrzne od stacji kontroli pojazdów (klatka schodowa). 3. Klatka schodowa do I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie o. Włodawa

PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie o. Włodawa biuro projektowe m.kwadrat Tomasz Chudzik 22-200 Włodawa ul. Jasna 1 tel.: 722-262-722 e-mail: m.kwadrat@o2.pl PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie

Bardziej szczegółowo

REALIZUJEMY 100% MARZEŃ O DOMU! KATALOG WYKOŃCZENIA PREMIUM. Realizacja własna, zakres indywidualny

REALIZUJEMY 100% MARZEŃ O DOMU! KATALOG WYKOŃCZENIA PREMIUM. Realizacja własna, zakres indywidualny REALIZUJEMY 100% MARZEŃ O DOMU! KATALOG WYKOŃCZENIA Realizacja własna, zakres indywidualny JAK PRACUJEMY? KROK 1 SPOTKANIE Zapraszamy na niezobowiązujące spotkanie, na którym omówimy naszą ofertę i dopasujemy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Dom Development

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Dom Development Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Dom Development Łódź, Grudzień 2016 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Organizator Promocji...3 3. Definicje...3 4. Uczestnictwo w Promocji...3 5. Czas trwania

Bardziej szczegółowo

PAKIET MINI K A T A L O G W Y K O Ń C Z E Ń. Starannie wyselekcjonowane produkty, dzięki którym każdy może stworzyć idealne wnętrze

PAKIET MINI K A T A L O G W Y K O Ń C Z E Ń. Starannie wyselekcjonowane produkty, dzięki którym każdy może stworzyć idealne wnętrze PAKIET MINI K A T A L O G W Y K O Ń C Z E Ń Starannie wyselekcjonowane produkty, dzięki którym każdy może stworzyć idealne wnętrze Zakres prac wykończeniowych w ramach pakietu Hall, Pokój dzienny, Sypialnie,

Bardziej szczegółowo

Z myślą o komforcie naszych Klientów, wraz z firmą TM BUILDINGSYSTEM, stworzyliśmy specjalny program wykończenia wnętrz pod klucz.

Z myślą o komforcie naszych Klientów, wraz z firmą TM BUILDINGSYSTEM, stworzyliśmy specjalny program wykończenia wnętrz pod klucz. PAKIET INVEST Z myślą o komforcie naszych Klientów, wraz z firmą TM BUILDINGSYSTEM, stworzyliśmy specjalny program wykończenia wnętrz pod klucz. To kompleksowa usługa, która pozwoli zaoszczędzić czas i

Bardziej szczegółowo

BGK Nieruchomości S.A. Standard wykończenia mieszkań - podstawowy. Dla budynków mieszkalnych realizowanych w ramach Programu Mieszkanie Plus

BGK Nieruchomości S.A. Standard wykończenia mieszkań - podstawowy. Dla budynków mieszkalnych realizowanych w ramach Programu Mieszkanie Plus BGK Nieruchomości S.A. Standard wykończenia mieszkań - podstawowy Dla budynków mieszkalnych realizowanych w ramach Programu Mieszkanie Plus 1 Spis treści 1.1 Spis treści 2 2.1 Definicja Standardu Podstawowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 5 lat gwarancji Samsung na sprzęt do zabudowy kuchennej. 1 Definicje

Regulamin promocji 5 lat gwarancji Samsung na sprzęt do zabudowy kuchennej. 1 Definicje Regulamin promocji 5 lat gwarancji Samsung na sprzęt do zabudowy kuchennej 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu sprzętu kuchennego do zabudowy oznaczonego znakiem towarowym Samsung,

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE STANDARD

WYPOSAŻENIE STANDARD WYPOSAŻENIE STANDARD Zakres opcji STANDARD konsultacje ze Specjalistą ds. Wykończeń Mieszkań i pomoc W dobraniu materiałów wykończeniowych; projekt wraz z wizualizacjami łazienek; montaż drzwi rozwieranych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU POLECAJĄCEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady udziału w Programie prowadzonym pod

REGULAMIN PROGRAMU POLECAJĄCEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady udziału w Programie prowadzonym pod REGULAMIN PROGRAMU POLECAJĄCEGO 1+1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady udziału w Programie prowadzonym pod nazwą: 1+1, którego celem jest uatrakcyjnienie oferty

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKANIA PAKIET : PREMIUM. KARTA INFORMACYJNA OBOWIĄZUJE OD r.

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKANIA PAKIET : PREMIUM. KARTA INFORMACYJNA OBOWIĄZUJE OD r. STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKANIA PAKIET : PREMIUM KARTA INFORMACYJNA OBOWIĄZUJE OD 5.04.2016 r. UWAGA 1 : Niniejszy katalog jest materiałem poglądowym. Ze względu na technikę druku rzeczywisty wyglad materiałów,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Basic Podłogi 6 7 Płytki ścienne i podłogowe 8 11 Ceramika 12 Wanny 13 Kabiny prysznicowe i brodziki 14 Armatura 15 Drzwi 16 Klamki 17

Spis treści. Basic Podłogi 6 7 Płytki ścienne i podłogowe 8 11 Ceramika 12 Wanny 13 Kabiny prysznicowe i brodziki 14 Armatura 15 Drzwi 16 Klamki 17 Spis treści Nasza Pasja 1 Korzyści ze współpracy 2 Etapy pracy 3 Założenia do programów 4 Basic Podłogi 6 7 Płytki ścienne i podłogowe 8 11 Ceramika 12 Wanny 13 Kabiny prysznicowe i brodziki 14 Armatura

Bardziej szczegółowo

82A. Karta informacyjna lokalu nr. Osiedle Wzgórze Raduni.

82A. Karta informacyjna lokalu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. Karta informacyjna lokalu nr 82A Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Wiatrołap 3,38 m 2 2. Hol+klatka schodowa 8,90 m 2 3. Salon 20,17 m 2 4. Aneks kuchenny 6,89 m 2 5. Jadalnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji dla Klientów Tritum. ipad lub ipad Mini za 1 zł. Definicje

Regulamin Promocji dla Klientów Tritum. ipad lub ipad Mini za 1 zł. Definicje Regulamin Promocji dla Klientów Tritum ipad lub ipad Mini za 1 zł 1 Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną użyte następujące terminy, należy przez nie rozumieć: 1. Organizator - Kancelaria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Dostawa i instalacja (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 lutego 2017 r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Dostawa i instalacja (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 lutego 2017 r. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Dostawa i instalacja (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 lutego 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod hasłem Dostawa i instalacja (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG REMONTOWO - BUDOWLANYCH NA 2016r. Podane ceny są cenami brutto i nie zawierają kosztów materiałów. Układanie płytek 25,00-35,00 zł m 2

CENNIK USŁUG REMONTOWO - BUDOWLANYCH NA 2016r. Podane ceny są cenami brutto i nie zawierają kosztów materiałów. Układanie płytek 25,00-35,00 zł m 2 CENNIK USŁUG REMONTOWO - BUDOWLANYCH NA 2016r. Podane ceny są cenami brutto i nie zawierają kosztów materiałów. GLAZURA Układanie płytek 25,00-35,00 zł m 2 Płytki 40x40 40,00-55,00 zł m 2 Płytki większe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Acciona

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Acciona Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Acciona Łódź, Marzec 2018 mfinanse.pl Spis treści: I. Postanowienia ogólne... 3 II. Organizator Promocji... 3 III. Definicje... 3 IV. Uczestnictwo w Promocji... 3 V.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie Regulamin Promocji Moje Mieszkanie Łódź, Grudzień 2016 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Organizator Promocji...3 3. Definicje...3 4. Uczestnictwo w Promocji...3 5. Czas trwania Promocji...3 6.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ARANŻACJI WNĘTRZ

PROGRAM ARANŻACJI WNĘTRZ PROGRAM ARANŻACJI WNĘTRZ PAKIET STANDARD PROGRAM ARANŻACJI WNĘTRZ PROGRAM ARANŻACJI WNĘTRZ Mamy przyjemność przekazać Państwu katalog programu wyposażenia wnętrz, stworzony przez GALERIE VENIS specjalnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Ekolan

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Ekolan Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Ekolan mfinanse.pl Spis treści: I. Postanowienia ogólne... 3 II. Organizator Promocji... 3 III. Definicje... 3 IV. Uczestnictwo w Promocji... 3 V. Czas trwania Promocji...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN JESIENNEJ PROMOCJI. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady oferty promocyjnej Jesienna Promocja (dalej Promocja ).

REGULAMIN JESIENNEJ PROMOCJI. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady oferty promocyjnej Jesienna Promocja (dalej Promocja ). REGULAMIN JESIENNEJ PROMOCJI 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady oferty promocyjnej Jesienna Promocja (dalej Promocja ). 1 Organizator Promocji 1. Organizatorem Promocji jest

Bardziej szczegółowo

Usługi jakie świadczymy to między innymi:

Usługi jakie świadczymy to między innymi: Szanowni Państwo wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom proponujemy kompleksowe wykończenie Państwa mieszkania pod klucz. Gwarantujemy indywidualne podejście i analizę Państwa potrzeb, dzięki

Bardziej szczegółowo

PAKIET GOLD WSPARCIE W ZAKRESIE ZAKUPU I PROJEKTU

PAKIET GOLD WSPARCIE W ZAKRESIE ZAKUPU I PROJEKTU Nasza firma działa na obszarze całego Trójmiasta. Charakteryzuje nas fachowe podejście do każdego zlecenia, a urozmaicone portfolio potwierdza jakość i profesjonalizm naszych projektów. zajmujemy się kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna domu nr

Karta informacyjna domu nr Karta informacyjna domu nr 7B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 5 6 2 4 3. Salon 26,60 m 2 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia z pralnią

Bardziej szczegółowo

Budynek wygradza dostęp od ulicy Czarnieckiego i Roboczej. Wjazd na teren osiedla poprzez szlaban od strony ulicy Czarnieckiego,

Budynek wygradza dostęp od ulicy Czarnieckiego i Roboczej. Wjazd na teren osiedla poprzez szlaban od strony ulicy Czarnieckiego, Konstrukcja i wykończenie zewnętrzne budynku Fundamenty Monolityczna żelbetowa płyta denna wraz ze ścianami Konstrukcja budynku Ściany zewnętrzne Słupy i podciągi żelbetowe wraz z wypełnieniem ścianami

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

Klucz do Twojego komfortu!

Klucz do Twojego komfortu! Klucz do Twojego komfortu! smartkomfort Lokum pod klucz to idealne rozwiązanie przygotowane specjalnie dla osób chcących odebrać gotowe mieszkanie dla siebie lub na wynajem! Wybór programu to gwarancja

Bardziej szczegółowo

MEBLE + REMONTY = REMTAR

MEBLE + REMONTY = REMTAR MEBLE + REMONTY = REMTAR Jeżeli chcesz uzyskać informacje nt. aktualnych promocji i rabatów - skontaktuj się z nami! Firma REMTAR zajmuje się m.in. wykonywaniem mebli na wymiar, kompleksowych remontów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Zajmij swoje miejsce w inwestycji " Osiedle BOTANIKA" w Krakowie

REGULAMIN Promocji Zajmij swoje miejsce w inwestycji  Osiedle BOTANIKA w Krakowie REGULAMIN Promocji Zajmij swoje miejsce w inwestycji " Osiedle BOTANIKA" w Krakowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady uczestnictwa w promocji Zajmij swoje miejsce

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Rogowski Development

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Rogowski Development Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Rogowski Development Łódź, Grudzień 2016 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Organizator Promocji...3 3. Definicje...3 4. Uczestnictwo w Promocji...3 5. Czas

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Archicom Polska

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Archicom Polska Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Archicom Polska Łódź, Marzec 2019 mfinanse.pl Spis treści: I. Postanowienia ogólne... 3 II. Organizator Promocji... 3 III. Definicje... 3 IV. Uczestnictwo w Promocji...

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA: STANDARDY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

OFERTA INWESTYCYJNA: STANDARDY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ OFERTA INWESTYCYJNA: STANDARDY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ Urządzanie mieszkań to nasza pasja i w taki sposób podchodzimy do każdego wnętrza. Projekty są realizowane przez naszych sprawdzonych wykonawców pod nadzorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej dla Klientów inwestycji Lazurowa Przystań Z Finamax koszt umowy o budowę lokalu do 750 zł TANIEJ

Regulamin akcji promocyjnej dla Klientów inwestycji Lazurowa Przystań Z Finamax koszt umowy o budowę lokalu do 750 zł TANIEJ Regulamin akcji promocyjnej dla Klientów inwestycji Lazurowa Przystań Z Finamax koszt umowy o budowę lokalu do 750 zł TANIEJ 1. INORMACJE WSTĘPNE 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki

Bardziej szczegółowo

GABINET LEKARSKI WYKOŃCZENIE SUFITÓW TYNK GIPSOWY FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, PRZECIWALERGICZNA, KOLOR BIAŁY

GABINET LEKARSKI WYKOŃCZENIE SUFITÓW TYNK GIPSOWY FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, PRZECIWALERGICZNA, KOLOR BIAŁY A.3.1 GABINET LEKARSKI POWIERZCHNIA 16,57m 2 WYSOKOŚĆ IZOLACYJNĄ GR. 2MM Z COKOŁEM WYSOKOŚCI 10 CM WYWINIĘTYM NA ŚCIANY, WYOBLONYM NA STYKU ŚCIANY Z PODŁOGĄ, np. TARKETT OPTIC ACOUSTIC FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ARANŻACJI WNĘTRZ PAKIET STANDARD

PROGRAM ARANŻACJI WNĘTRZ PAKIET STANDARD PROGRAM ARANŻACJI WNĘTRZ PAKIET STANDARD PROGRAM ARANŻACJI WNĘTRZ MOZARTA - DOM NAD DOLINKĄ Mamy przyjemność przekazać Państwu katalog programu wyposażenia wnętrz, stworzony przez GALERIE VENIS specjalnie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług firmy: POL INSTAL Adrian Południak.

Cennik usług firmy: POL INSTAL Adrian Południak. Cennik usług firmy: POL INSTAL Adrian Południak. Poniżej prezentujemy cennik naszych usług. Wszystkiego nie jesteśmy w stanie wymienić Minimalna wartość usługi wynosi 100 zł netto. W przypadkach kiedy

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu Kod CPV : 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze

Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze I. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze (zwanej dalej: Program) jest Santander Consumer Bank S.A z

Bardziej szczegółowo

ARCHIDEON DEVELOPMENT SA. Karta informacyjna. LOKALU nr 32B. Osiedle Wzgórze Raduni

ARCHIDEON DEVELOPMENT SA. Karta informacyjna. LOKALU nr 32B.   Osiedle Wzgórze Raduni ARCHIDEON DEVELOPMENT SA Karta informacyjna LOKALU nr 32B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 10,29 m 2 5 6 2 4 3. Salon 26,60 m 2 4. Aneks kuchenny

Bardziej szczegółowo

ARCHIDEON DEVELOPMENT SA. Karta informacyjna. LOKALU nr 33B. Osiedle Wzgórze Raduni

ARCHIDEON DEVELOPMENT SA. Karta informacyjna. LOKALU nr 33B.   Osiedle Wzgórze Raduni ARCHIDEON DEVELOPMENT SA Karta informacyjna LOKALU nr 33B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 10,29 m 2 3. Salon 26,60 m 2 4 2 6 4. Aneks kuchenny

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Samsung GUARD Platinum. Definicje

Regulamin programu Samsung GUARD Platinum. Definicje Regulamin programu Samsung GUARD Platinum 1 Definicje 1) Program Program organizowany i prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie pod nazwą Samsung GUARD Platinum umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie Regulamin Promocji Moje Mieszkanie Łódź, Marzec 2019 mfinanse.pl Spis treści: I. Postanowienia ogólne... 3 II. Organizator Promocji... 3 III. Definicje... 3 IV. Uczestnictwo w Promocji... 3 V. Czas trwania

Bardziej szczegółowo

PAKIET PREMIUM WSPARCIE W ZAKRESIE ZAKUPU I PROJEKTU

PAKIET PREMIUM WSPARCIE W ZAKRESIE ZAKUPU I PROJEKTU Nasza firma działa na obszarze całego Trójmiasta. Charakteryzuje nas fachowe podejście do każdego zlecenia, a urozmaicone portfolio potwierdza jakość i profesjonalizm naszych projektów. zajmujemy się kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Akacjowy Zakątek Mieszkanie 4-pokojowe nr 3 Piętro 1, Powierzchnia 91,5 m 2

Akacjowy Zakątek Mieszkanie 4-pokojowe nr 3 Piętro 1, Powierzchnia 91,5 m 2 Akacjowy Zakątek Mieszkanie 4-pokojowe nr 3 Piętro 1, Powierzchnia 91,5 m 2 Wizualizacja łazienki i WC wersja nr 1 Standard Comfort GRAST & MTB Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 47A Warszawa projekt: Joanna

Bardziej szczegółowo

WYKOŃCZENIA pod klucz

WYKOŃCZENIA pod klucz S TA N D A R D S TA N D A R D SentoPark to nowoczesny, składający się z trzech budynków kompleks mieszkaniowy położony na Ruczaju przy ul. Miłkowskiego, w niewielkiej odległości od centrum miasta i Wawelu.

Bardziej szczegółowo

wanny Prostokątne Schedpol Qubik Koło Opal Plus 140x70, 150x70, 160x70, 170x70 140x70, 150x70, 160x70, 170x70 Roca Genova Excellent Aquaria

wanny Prostokątne Schedpol Qubik Koło Opal Plus 140x70, 150x70, 160x70, 170x70 140x70, 150x70, 160x70, 170x70 Roca Genova Excellent Aquaria WYPOSAŻENIE VIP konsultacje ze Specjalistą ds. Wykończeń Mieszkań i pomoc W dobraniu materiałów wykończeniowych; Zakres opcji VIP projekt wraz z wizualizacjami łazienek; montaż drzwi rozwieranych i ościeżnic;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Budimex Nieruchomości

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Budimex Nieruchomości Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Budimex Nieruchomości Łódź, Marzec 2018 mfinanse.pl Spis treści: I. Postanowienia ogólne... 3 II. Organizator Promocji... 3 III. Definicje... 3 IV. Uczestnictwo w Promocji...

Bardziej szczegółowo

Sento S.A roku własny nadzór wysoka jakość wykonania praktyczna znajomość

Sento S.A roku własny nadzór wysoka jakość wykonania praktyczna znajomość Sento S.A. to deweloper działający na krakowskim rynku nieruchomości od 2000 roku. Zajmujemy się przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych w segmencie budownictwa mieszkaniowego. Prowadzimy sprzedaż

Bardziej szczegółowo