UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 UMOWA (wzór)* ZOZ/DO/OM/ZP/67/ zawarta w dniu r. w Busku-Zdroju pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , REGON reprezentowanym przez: 1. Grzegorza Lasaka p.o Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zwanym w dalszej części umowy UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIA a. REGON: NIP.. reprezentowanym przez: 1. Przemysław Borowiecki zwanym w dalszej części umowy PRZYJMUJĄCYM ZAMÓWIENIE o następującej treści: Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U 112, poz. 654, 2011 r.) oraz w oparciu o Protokół Komisji Konkursowej z dnia r. 1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że: a) posiada prawo wykonywania zawodu Nr. 1 b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i posiada polisę ubezpieczenia.. c) nie ciąży na nim wyrok Sądów Powszechnych, ani zawodowych Sądów Lekarskich, a w chwili zawierania umowy nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie przygotowawcze, d) posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, co potwierdzi przedstawieniem stosownych dokumentów; kopie przedstawionych dokumentów zostaną dołączone do egzemplarza umowy przeznaczonego dla Udzielającego zamówienia Udzielający zamówienia zleca a Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym wynikających z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z podmiotami finansującymi jego działalność. 2. Udzielanie świadczeń, o których mowa w ust 1, następować będzie w siedzibie Udzielającego zamówienia. 3. Przyjmujący zamówienie, w czasie pełnienia obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wykonuje czynności służące zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów Udzielającego zamówienia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, normami i standardami, dostępnymi metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w szczególności do leczenia i sprawowania opieki nad pacjentami Oddziału Chirurgicznego Ogólnego. Strona 1 z 5

2 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy służbowej, a szczególnie do nie ujawniania informacji zawartych w dokumentacji medycznej. 5. Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienie solidarnie odpowiadają za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych określonych w niniejszej umowie. 6. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Udzielającemu zamówienia, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym także wobec osób trzecich. 7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o działalności leczniczej art. 25 ustawy o działalności leczniczej. 8. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Przyjmującego zamówienie w zakresie pełnienia funkcji Kierownika Oddziału Chirurgicznego Ogólnego określa załącznik Nr 2A do niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania czynności określonych w 2 zgodnie z opracowanym co miesiąc harmonogramem pracy. 2. Miesięczny harmonogram określa dni i godziny, w których Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się udzielać świadczenia zdrowotne. 3. Terminy świadczenia usług ustalane są co miesiąc między stronami do dnia 25 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc świadczenia usług. 4. Rozkład usług może ulec zmianie za zgodą stron. 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: 4 a) prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów Oddziału na zasadach obowiązujących w podmiotach leczniczych, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem oraz zarządzeniami wewnętrznymi Udzielającego zamówienia, b) prowadzenia sprawozdawczości medycznej na zasadach obowiązujących w podmiotach leczniczych, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem oraz zarządzeniami wewnętrznymi Udzielającego zamówienie, c) wykonywania swoich obowiązków rzetelnie i z zachowaniem szczególnej staranności, a także do wykorzystania całej swojej wiedzy, doświadczenia zawodowego oraz znajomości najnowszych osiągnięć medycyny, d) poddania się kontroli Udzielającego zamówienia w zakresie jakości świadczeń, właściwego wykorzystania udostępnionego mu majątku, prawidłowości prowadzonej dokumentacji, realizacji niniejszej umowy, e) poddania się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych f) wydawania orzeczeń lekarskich, w tym o czasowej niezdolności do pracy, skierowań, opinii i zaświadczeń wg przepisów obowiązujących w podmiotach leczniczych oraz do prowadzenia dokumentacji na zasadach wynikających z tych przepisów, g) wykorzystywania udostępnionego sprzętu medycznego i aparatury wyłącznie do celów związanych z realizacją niniejszej umowy, z zachowaniem obowiązujących zasad ich użytkowania oraz do nie udostępniania ich osobom trzecim bez zgody Udzielającego zamówienia, Strona 2 z 5

3 h) wykorzystywania informacji i danych pozyskiwanych w związku z realizacją umowy i w czasie trwania umowy, wyłącznie w celu jej prawidłowego wykonywania, i) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych dotyczących Udzielającego zamówienia oraz danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy zarówno w czasie jej trwania, jak i po zakończeniu umowy, j) świadczenia w czasie trwania niniejszej umowy usług konkurencyjnych na rzecz innych podmiotów leczniczych w zakresie objętym umową, narażających na niewykonanie kontraktu z NFZ przez Udzielającego zamówienia lub spadek jego przychodów, wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Udzielającego zamówienia i pod warunkiem, że działalność ta nie wpłynie negatywnie na jakość usług świadczonych przez Przyjmującego zamówienie. k) przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz regulaminów wewnętrznych, zarządzeń, instrukcji i innych przepisów porządkowych, wydanych przez Udzielającego zamówienia, l) przestrzegania przepisów określających prawa i obowiązki pacjenta, m) noszenia identyfikatora zawierającego informacje: imię i nazwisko, stanowisko oraz nazwę komórki organizacyjnej Udzielającego zamówienia, n) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, 1. Dla realizacji zadań objętych niniejszą umową Udzielający zamówienia: 5 a) zabezpiecza Przyjmującemu zamówienie leki, materiały medyczne i opatrunkowe oraz sprzęt medyczny i aparaturę niezbędną do wykonywania przedmiotu umowy, b) wyraża zgodę na korzystanie przez Przyjmującego zamówienie z materiałów medycznych i środków farmaceutycznych, koniecznych do wykonywania czynności, wynikających z wykonywanej usługi. 2. Przyjmujący zamówienie nie może wykorzystywać środków wymienionych w ust. 1 do udzielania innych niż objęte umową świadczeń zdrowotnych, bez zgody Udzielającego zamówienia. 3. Użytkowanie pomieszczeń, sprzętu, aparatury medycznej, leków i innych środków niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych jest bezpłatne dla Przyjmującego zamówienie. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zna zasady użytkowania aparatury i zobowiązuje się do używania jej zgodnie z zasadami bhp i właściwymi instrukcjami obsługi. 4. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do utrzymywania w należytym stanie technicznym sprzętu i aparatury medycznej potrzebnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. 5. Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapewnić odpowiedni stan sanitarny i czystość pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. 6. Przyjmujący zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy wymienionych w ust. 1, będące następstwem prawidłowego ich używania. 7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dbałości o użytkowany sprzęt i aparaturę Udzielającego zamówienia, a w przypadku zagubienia lub umyślnego uszkodzenia, do pokrycia strat stąd wynikłych. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia aparatury lub sprzętu medycznego z winy Przyjmującego zamówienie do obciążenia go kosztami naprawy. Strona 3 z 5

4 6 1. Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapewnić Przyjmującemu zamówienie możliwość korzystania z badań specjalistycznych świadczonych przez pracowników Udzielającego zamówienia i inne podmioty wykonujące umowy na rzecz Udzielającego zamówienia. 2. Przyjmujący zamówienie w czasie realizacji postanowień niniejszej umowy wydaje stosowne zlecenia personelowi średniemu zatrudnionemu u Udzielającego zamówienia i kontroluje ich wykonanie. 3. Przyjmujący zamówienie może kierować pacjentów na leczenie w innych zakładach opieki zdrowotnej, jeżeli wymagać tego będzie stan zdrowia pacjenta, a potencjał diagnostyczny i leczniczy Udzielającego zamówienia nie zapewnia możliwości dalszego leczenia po konsultacji z Dyrektorem ZOZ lub osobą przez niego wyznaczoną Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek poddania się kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego zamówienia, w szczególności co do: a) sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych i ich jakości, b) gospodarowania użytkowanym sprzętem, aparaturą medyczną, lekami i innymi środkami niezbędnymi do udzielania świadczeń zdrowotnych, c) dokonywania rozliczeń ustalających koszty udzielanych świadczeń i należności za udzielane świadczenia, d) prowadzonej dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej. 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 24 miesiące tj. od.. r. do dnia 8 2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego bez podania przyczyny, jak również w każdym czasie w drodze porozumienia stron. 3. Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, gdy: a) w wyniku kontroli wykonania niniejszej umowy i realizacji zaleceń pokontrolnych stwierdzono nie wypełnianie warunków umowy lub jej wadliwe wykonanie, a w szczególności ograniczenie dostępności świadczeń, zawężanie ich zakresu i złą jakość świadczeń, b) Przyjmujący zamówienie nie dopełni obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej i służbowej, c) Przyjmujący zamówienie utraci prawo wykonywania zawodu, d) Przyjmujący zamówienie wykonuje swoje obowiązki niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub przepisami prawa, e) Przyjmujący zamówienie naruszy zasady wykonywania świadczeń objętych niniejsza umową, f) Przyjmujący zamówienie wykona świadczenie zdrowotne o jakości odbiegającej od średniej przyjętej w stosunkach danego rodzaju, g) Przyjmujący zamówienie wyrządzi szkody Udzielającemu zamówienia lub pacjentowi, na rzecz którego świadczenia są udzielane, h) Przyjmujący zamówienie popełni przestępstwo, które uniemożliwia dalszą realizację umowy, jeżeli zostało ono stwierdzone prawomocnym wyrokiem, i) Przyjmujący zamówienie utraci uprawnienia konieczne dla realizacji umowy, a także opuści bez uzgodnienia miejsce świadczenia usług, nie przystąpi do realizacji umowy, odmówi poddania się badaniu krwi na zawartość alkoholu i środków odurzających, gdy zachodzi podejrzenie ich użycia. Strona 4 z 5

5 4. Udzielający zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku: a) rozwiązania kontraktu z NFZ, b) nie zawarcia kontraktu z NFZ, c) zmniejszenia wartości kontraktu z NFZ, 1. Strony umowy ustalają wynagrodzenie w wysokości: 9 a) gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych stawka wynagrodzenia w wysokości pln/brutto za jedną godzinę (słownie:../100 groszy)* b) wezwanie do udzielania świadczeń zdrowotnych stawka wynagrodzenia... pln/brutto za jedną godzinę (słownie:.../100 groszy).* c) udzielanie świadczeń zdrowotnych za zryczałtowaną stawkę godzinowego wynagrodzenia - stawka wynagrodzenia.. pln brutto (słownie:./100 groszy)* 2. Przyjmujący zamówienie po upływie każdego rozliczeniowego miesiąca kalendarzowego wystawi Udzielającemu zamówienia rachunek w terminie do 3 dni po miesiącu rozliczeniowym wraz ze stosownym dokumentem dotyczącym terminów i godzin udzielania świadczeń, potwierdzony przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa. W przypadku uchybieniu w/w terminowi należność zostanie uregulowana na koniec bieżącego miesiąca kalendarzowego. 3. Udzielający zamówienia ureguluje należność o której mowa w 9 ust 2. w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu którym były udzielane świadczenia przez Przyjmującego zamówienie przelewem na konto Nr.. 4. Udzielający zamówienia udziela Przyjmującemu zamówienie zgody na przerwę w świadczeniu usług w ilości 10 dni w skali roku, która to nie powoduje utarty prawa do wynagrodzenia. Wynagrodzenie za czas przerwy, będzie wyliczane jako iloczyn stawki za godzinę tj.. zł/brutto za jedną godzinę w czasie przerwy w świadczeniu usług, nominalnego czasu pracy dla lekarza tj oraz ilość dni w których Przyjmujący zamówienie zgłasza przerwę. Termin przerwy musi być uzgodniony przez strony umowy na piśmie Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654), ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.). 3. Spory między stronami rozpatrywać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienia. 4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Udzielającego zamówienia, jeden egzemplarz dla Przyjmującego zamówienie. *niepotrzebne skreślić Przyjmujący zamówienie: Udzielający zamówienia: Strona 5 z 5

Nr referencyjny nadany sprawie przez Udzielającego Zamówienia: ZOZ/ZP P/52/12. Strona 1 z 6

Nr referencyjny nadany sprawie przez Udzielającego Zamówienia: ZOZ/ZP P/52/12. Strona 1 z 6 Załącznik nr 2 UMOWA (wzór)*. zawarta w dniu... w Busku-Zdroju pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIA

UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIA Załącznik nr 15 UMOWA (wzór)*. zawarta w dniu... w Busku-Zdroju pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r w Piekoszowie, pomiędzy: Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej 75, 26-065 Piekoszów, wpisanym

Bardziej szczegółowo

o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy:

o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy: Umowa nr /C/F/2013 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór umowy Znak sprawy: ZOZ/ZP-P/19/11

Załącznik nr 8 wzór umowy Znak sprawy: ZOZ/ZP-P/19/11 Załącznik nr 8 wzór umowy Znak sprawy: ZOZ/ZP-P/19/11 Umowa ZOZ/ZP-P/19/11/ /2011.. zawarta w dniu... w Busku-Zdroju pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Busku-Zdroju 28-100, ul. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy:

Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy: Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy: Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Miechowie Charsznicy przy ul. Miechowskiej 52, wpisanym

Bardziej szczegółowo

który reprezentuje: Zwanym w dalszej części Przyjmującym Zamówienie Dotyczy: Zakładów Opieki Zdrowotnej* strony zawierają umowę następującej treści:

który reprezentuje: Zwanym w dalszej części Przyjmującym Zamówienie Dotyczy: Zakładów Opieki Zdrowotnej* strony zawierają umowę następującej treści: Załącznik nr 2 wzór umowy Znak sprawy: ZOZ/ZP-P/25/11 Umowa ZOZ/ZP-P/25/ /2011.. zawarta w dniu... w Busku-Zdroju pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Busku-Zdroju 28-100, ul. Bohaterów Warszawy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./ C /2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa nr./ C /2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik 2b Umowa nr./ C /2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia 2014 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Siemiatyczach przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Borowska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Znak sprawy: ZOZ/ZP-O/08/09 Umowa Wzór

Załącznik nr 1 Znak sprawy: ZOZ/ZP-O/08/09 Umowa Wzór Załącznik nr 1 Znak sprawy: ZOZ/ZP-O/08/09 Umowa Wzór W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, działając w oparciu o Ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Załącznik nr 4 Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich

Dotyczy: indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich Załącznik nr 3B Znak sprawy: ZOZ/ZP-P/15/10 Umowa Wzór W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, działając w oparciu o Ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym;

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym; Nr sprawy 1110/02/2014 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu... pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA Nr / K-L / 2019 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Wzór UMOWA Nr / K-L / 2019 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Wzór UMOWA Nr / K-L / 2019 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Zawarta w dniu 2019 roku w Warszawie pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie... Oddział...

WZÓR UMOWA NR O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie... Oddział... WZÓR UMOWA NR O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie... Oddział... zawarta w dniu.. r. w Grodzisku Wlkp., zwana dalej umową pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie konsultacji lekarskich w zakresie neurologii

Umowa o udzielanie konsultacji lekarskich w zakresie neurologii Umowa o udzielanie konsultacji lekarskich w zakresie neurologii zawarta w dniu... r. w Barcinie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Barcinie, ul. Mogileńska 5, 88-190 Barcin

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH...

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH... UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SWKO UMOWA KONTRAKTOWA 4 /2012 PROJEKT

SWKO UMOWA KONTRAKTOWA 4 /2012 PROJEKT Zał nr 4 do SWKO UMOWA KONTRAKTOWA nr /2012 PROJEKT zawarta w Józefowie dnia.2012r pomiędzy: Samodzielnym Publicznym ZOZ Przychodnia Miejską z siedzibą w 05-420 Józefów przy ul. M.C.Skłodowskiej 5/7 o

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ Zawarta w dniu..w Radziszowie pomiędzy: Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność" w Radziszowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych zawarta w dniu... 2014r. w Lesku pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2018 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach

Umowa nr../2018 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach Umowa nr../2018 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach zawarta w dniu.2018r. w Łapach, zwana dalej umową pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 2 UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Zawarta w dniu... r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. UMOWA Nr...

Wzór Umowy. UMOWA Nr... Załącznik nr 4 do oferty na konkurs ofert nr DUM 3/2017 Wzór Umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu w Sierpcu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki w Poradni Medycyny Pracy Przychodni Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia.

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia. SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa zawarta w dniu... w Lesku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku, 38-600 Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu 01.02.2017 r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2018. zwanym w dalej,,przyjmującym Zamówienie

Umowa Nr /2018. zwanym w dalej,,przyjmującym Zamówienie Umowa Nr /2018 zawarta w dniu..r. pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej w Nysie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008478 oraz rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... roku w Otwocku pomiędzy:

zawarta w dniu... roku w Otwocku pomiędzy: Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 65/2009 UMOWA o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu..... roku w Otwocku pomiędzy: Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. r. w Korfantowie, zwana dalej umową, pomiędzy:

Umowa nr. O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. r. w Korfantowie, zwana dalej umową, pomiędzy: Umowa nr. O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu.. r. w Korfantowie, zwana dalej umową, pomiędzy: Opolskim Centrum Rehabilitacji sp. z o.o. z siedzibą w Korfantowie ul. Wyzwolenia 11, 48 317

Bardziej szczegółowo

Umowa cywilno prawna Nr / /2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

Umowa cywilno prawna Nr / /2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : Umowa cywilno prawna Nr / /2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : Zawarta w dniu roku pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Rehabilitacyjno Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR

Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR Zawarta w dniu... w Osiecznej pomiędzy: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, NIP: 697-18-85-702, REGON: 410386551,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2016 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA NR./2016 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA NR./2016 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2016 roku w Drezdenku pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U ) została zawarta umowa o następującej treści:

na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U ) została zawarta umowa o następującej treści: Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR Zawarta w dniu... w Osiecznej pomiędzy: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, NIP: 697-18-85-702, REGON: 410386551,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. 1. Udzielający zamówienia zleca a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie.

Wzór Umowy. 1. Udzielający zamówienia zleca a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie. UMOWA Nr... Załącznik nr 4 do oferty na konkurs ofert nr DUM 3/2017 Wzór Umowy zawarta w dniu... w Sierpcu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie w SPZZOZ w Sierpcu - pomiędzy Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII. Zawarta w dniu roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy:

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII. Zawarta w dniu roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII Zawarta w dniu.. 2016 roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy: Garnizonową Przychodnią Lekarską Samodzielnym Publicznym Zakładem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia.

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Załącznik nr 3 do SWK pomiędzy: PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów

Bardziej szczegółowo

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: wzór nr 3 -lekarze Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Bardziej szczegółowo

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie Załącznik nr 2 do formularza oferty UMOWA (WZÓR) na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich na Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu, Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej dla Dzieci

Bardziej szczegółowo

Umowa <WZÓR> realizacji rodzaju świadczeń psychiatra oddziału

Umowa <WZÓR> realizacji rodzaju świadczeń psychiatra oddziału Umowa realizacji rodzaju świadczeń psychiatra oddziału zawarta w dniu... 2017 roku pomiędzy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalem Psychiatrycznym im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy ul. Różana 9,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Znak sprawy: ZOZ/ZP-P/08/10 Umowa wzór

Załącznik nr 1 Znak sprawy: ZOZ/ZP-P/08/10 Umowa wzór Załącznik nr 1 Znak sprawy: ZOZ/ZP-P/08/10 Umowa wzór W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, działając w oparciu o Ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do formularza oferty (WZÓR) Załącznik nr 2 do formularza oferty Umowa na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci UMOWA nr.../... o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie (WZÓR) Załącznik nr 2 do formularza oferty Umowa na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci UMOWA nr.../... o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne W Z Ó R załącznik do zarządzenia konkursowego RTG Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej pomiędzy Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. o świadczenie usług medycznych z zakresu dyżurów lekarskich

Umowa Nr.. o świadczenie usług medycznych z zakresu dyżurów lekarskich Załącznik Nr 3 -Projekt umowy na świadczenie usług medycznych Umowa Nr.. o świadczenie usług medycznych z zakresu dyżurów lekarskich zawarta w Bystrej dnia... pomiędzy: Specjalistycznym Zespołem Chorób

Bardziej szczegółowo

OFERENTEM zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym zamówienie".

OFERENTEM zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym zamówienie. Załącznik nr 4 do oferty na konkurs ofert nr DUM- 8/2017 UMOWA Nr... Wzór Umowy zawarta w dniu... w Sierpcu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni. Przychodni Specjalistycznej SPZZOZ w Sierpcu -

Bardziej szczegółowo

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści:

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści: Wzór Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA Nr / 2017 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ PRZEWODU POKARMOWEGO

Wzór UMOWA Nr / 2017 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ PRZEWODU POKARMOWEGO Wzór UMOWA Nr / 2017 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ PRZEWODU POKARMOWEGO zawarta w Grodzisku Wlkp., w dniu 2017 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. wzór. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert nr : przeprowadzonego na podstawie:

Umowa nr.. wzór. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert nr : przeprowadzonego na podstawie: Załącznik nr 2 do SWKO Umowa nr.. wzór W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert nr : przeprowadzonego na podstawie: - art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Borowska

Bardziej szczegółowo

<WZÓR> Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez <psychologa, psychologa z I st. specjalizacji>

<WZÓR> Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez <psychologa, psychologa z I st. specjalizacji> Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez zawarta w dniu... 2017 roku pomiędzy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalem Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Panią/Panem. o numerze PESEL zamieszkałą/ym.., zwaną/ym dalej Zleceniobiorcą

UMOWA ZLECENIE. Panią/Panem. o numerze PESEL zamieszkałą/ym.., zwaną/ym dalej Zleceniobiorcą UMOWA ZLECENIE zawarta w dniu 21 marca 2019 roku w Dęblinie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Dęblinie, 08 530 Dęblin, ul. Rynek 14, NIP 716-22-09-188, REGON 430938207 zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/45/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2013 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Umowa nr../2013 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Umowa nr../2013 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu 2013 r. w Korfantowie, zwana dalej umową, pomiędzy: Opolskim Centrum Rehabilitacji sp. z o.o. z siedzibą w Korfantowie ul. Wyzwolenia 11,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne załącznik nr 3 projekt umowy UMOWA nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGiChP../2012

UMOWA Nr IGiChP../2012 UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.. zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Borowskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa - S.C./ /2012. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,

Umowa - S.C./ /2012. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Umowa - S.C./ /2012 Zawarta w dniu 31.07.2012 r. w Tarnobrzegu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, NIP 867-18-81-486, REGON 000312573, KRS

Bardziej szczegółowo

gospodarczą pod nazwą:..., zarejestrowaną/-ym w...

gospodarczą pod nazwą:..., zarejestrowaną/-ym w... - Projekt Umowy Umowa Nr.../DON/2016 o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Przychodni Specjalistycznej Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży*/ Poradnia Zdrowia Psychicznego * zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Załącznik nr 2 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Zawarta w Warce w dniu.. 2015 r., pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA Nr /2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych UMOWA Nr /2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu 2017 r. w Warszawie pomiędzy: Szpitalem Klinicznym Dzieciątka Jezus, adres 02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

U M O W A. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami

U M O W A. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami U M O W A na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami zawarta w dniu.. r. w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOŁEM ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa nr o udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 1 Umowa nr o udzielanie świadczeń zdrowotnych pomiędzy: W dniu 2018 r., w Korfantowie, 1. Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 48-317 Korfantów,

Bardziej szczegółowo

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór załącznik nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 3 zawarta w dniu..2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu...

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu... UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ z siedzibą: ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań NIP

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami

U M O W A nr.. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami U M O W A nr.. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami zawarta w dniu. w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOŁEM ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 3 do SWKO Projekt umowy zawarta w dniu. r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH /USZ/DZH

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH /USZ/DZH UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH /USZ/DZH zawarta w dniu. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

UMOWA nr O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie UMOWA nr O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Zawarta w dniu... w Prażmowie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 2 do SWKO Projekt umowy zawarta w dniu. r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku

w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku Załącznik Nr 5 do Szczegółowych warunków konkursu ofert Nr postępowania 2/03/2012 z dnia 15.03.2012r. Umowa nr../2012 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ 2017 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA NR.../ 2017 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Wzór UMOWA NR.../ 2017 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w zakresie... w Poradni zawarta w dniu 2017r. w Grodzisku Wielkopolskim, zwana dalej umową pomiędzy: Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w Warszawie dnia..r.. pomiędzy: 1. SZPZLO Warszawa-Rembertów, z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawiszaków 23, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

(WZÓR) UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 1 (WZÓR) UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ zawarta w Rzeczniowie w dniu. pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach Postępowanie konkursowe Nr 4/08/2016 zał. Nr 8 do Szczegółowych warunków konkursu ofert WZÓR UMOWY Umowa nr../2016 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

OFERENTEM zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym zamówienie".

OFERENTEM zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym zamówienie. Załącznik nr 4 do oferty na konkurs ofert nr DUM- 7/2017 UMOWA Nr... Wzór Umowy Poradnie zawarta w dniu... w Sierpcu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni. Przychodni Specjalistycznej SPZZOZ w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA na świadczenie usług pielęgniarskich Załącznik nr 3 zawarta w dniu..2017

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA NR.../2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA NR.../2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta dnia... roku w Łodzi pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Wojskowej Akademii

Bardziej szczegółowo

SIEDZIBA PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE

SIEDZIBA PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE Załącznik nr 1 O F E R T A z dnia... 1. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej lub Ogólnoustrojowej lub Neurologicznej: w godz. 07:30 15:30 w dni powszednie.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa Nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa Nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne PROJEKT UMOWY zawarta na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Załącznik nr 2.5 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Zawarta w dniu 02.01.2014 w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku

Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej- Curie, ul. Szpitalna 1,

Bardziej szczegółowo

UMOWA./2017 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ USG

UMOWA./2017 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ USG UMOWA./2017 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ USG zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: 1. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr XXX/ Strony ustalają, że przedmiot umowy realizowany będzie w

Umowa Nr XXX/ Strony ustalają, że przedmiot umowy realizowany będzie w Umowa Nr XXX/2014 Załącznik nr 2 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert zawarta w dniu. 2014 r. w Warszawie pomiędzy Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa- Targówek,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (dyżury lekarskie) Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach w dniu. r.

PROJEKT (dyżury lekarskie) Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach w dniu. r. PROJEKT (dyżury lekarskie) Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach w dniu. r. Załącznik nr 3 do SWK pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIA

UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIA SZPZLO/Z- 2K/2018 UMOWA Nr / 2018 W dniu..2018r. w Warszawie pomiędzy Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa- Wawer, z siedzibą w 04-564 Warszawa ul. Strusia 4/8, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr.2.1 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Załącznik nr.2.1 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Załącznik nr.2.1 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Zawarta w dniu 02.01.2014 r. w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Załącznik nr 2 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Zawarta w Warce w dniu.. 2017 r., pomiędzy: Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

2. Świadczenia będą wykonywane na podstawie rejestracji pacjentów przez Udzielającego zamówienie.

2. Świadczenia będą wykonywane na podstawie rejestracji pacjentów przez Udzielającego zamówienie. Umowa Nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art.26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190), w dniu

Bardziej szczegółowo

U M O W A. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami

U M O W A. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami Wzór kontraktu U M O W A na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami zawarta w dniu.. w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOŁEM ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne UMOWA o udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym zakładzie Opieki Zdrowotnej w Białymstoku. Załącznik Nr 3 W dniu. 2012

Bardziej szczegółowo

U M O W A. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami

U M O W A. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami Projekt kontraktu lekarz radiolog U M O W A na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami zawarta w. w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOŁEM ZAKŁADÓW OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych Nr sprawy: 1/KMED/DCZP/2013/K Załącznik nr 5 do SWK Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych zwana w dalszej części Umową zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich

Dotyczy: indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich Załącznik nr 3 A Znak sprawy: ZOZ/ZP-P/15/10 Umowa Wzór W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, działając w oparciu o Ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../11

UMOWA ZLECENIE.../11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

U M O W A. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami

U M O W A. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami Wzór umowy U M O W A na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami zawarta w dniu r. w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOŁEM ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Ostrowi

Bardziej szczegółowo