Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE"

Transkrypt

1 Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań zamkniętych. Zadania sprawdzały umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego i etapów wcześniejszych. Za rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 28 punktów. Analizy statystyczne wykonano na podstawie wyników egzaminu 4977 uczniów z 156 szkół (wg stanu na dzień 17 luty 2017). Kartoteka testu Numer zadania Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Punktacja 1 IV. Rozumowanie i argumentacja 2 IV. Rozumowanie i argumentacja opisuje funkcje elementów układu odpornościowego ([ ] cząsteczki: przeciwciała) (VI.6.1) przedstawia znaczenie biologiczne mitozy [ ] opisuje budowę chromosomu (chromatydy [ ]) [ ] (VIII.1) 3 I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych wymienia cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmu do stawonogów [ ] pajęczaków oraz identyfikuje nieznany organizm [ ] na podstawie obecności tych cech (III.9) 4 II. Znajomość metodyki badań biologicznych przedstawia czynniki wpływające na prawidłowy stan i funkcjonowanie układu oddechowego [ ] (VI.4.3) 5.1 III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji przedstawia antagonistyczne działanie insuliny i glukagonu (VI.10.3) 5.2 I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych przedstawia miejsce i produkty trawienia [ ] głównych grup związków organicznych (VI.3.4)

3 6 III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji przedstawia podstawowe funkcje poszczególnych elementów komórki (II.2) 7 II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów [ ]; wykonuje doświadczenia, w których bada właściwości wybranych substancji (1.1) opisuje właściwości fizyczne i chemiczne azotu, tlenu, wodoru, tlenku węgla(iv) [ ] (4.2) 8.1 I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach [ ] (2.1) 8.2 II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach [ ] (2.1) wyjaśnia, dlaczego gazy szlachetne są bardzo mało aktywne chemicznie [ ] (4.3) 9 II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów [ ] podaje przykłady różnych typów reakcji i zapisuje odpowiednie równania; wskazuje substraty i produkty [ ] (3.2) pisze równania reakcji otrzymywania: tlenu, wodoru [ ] (4.4) pisze równania reakcji otrzymywania soli (reakcje: [ ] kwas + metal [ ]) (7.4) 10 III. Opanowanie czynności praktycznych opisuje właściwości i wynikające z nich zastosowania niektórych wodorotlenków i kwasów (6.4) 11 I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów [ ] projektuje i wykonuje doświadczenie pozwalające otrzymywać sole w reakcjach strąceniowych, [ ] na podstawie tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków wnioskuje o wyniku reakcji strąceniowej (7.5) 12 I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego [ ] (8.3) tworzy nazwy prostych alkoholi i pisze ich wzory sumaryczne i strukturalne (9.1)

4 II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych wyjaśnia zasadę działania [ ] kołowrotu (1.11) opisuje wpływ oporów ruchu na poruszające się ciała (1.12) 14 III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych posługuje się pojęciem ciepła właściwego, ciepła topnienia i ciepła parowania (2.10) 15 I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych stosuje do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością ciał stałych i cieczy na podstawie wyników pomiarów wyznacza gęstość cieczy i ciał stałych (3.4) 16 II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników posługuje się pojęciem oporu elektrycznego, stosuje prawo Ohma w prostych obwodach elektrycznych (4.9) wyznacza opór elektryczny opornika lub żarówki za pomocą woltomierza i amperomierza (9.8) 17 I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub posługuje się pojęciami amplitudy, okresu i częstotliwości, prędkości i długości fali do opisu fal harmonicznych oraz stosuje do obliczeń związki między tymi

5 rozwiązania prostych zadań obliczeniowych wielkościami (6.4) 18 III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą (biegnących równolegle do osi optycznej), posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej (7.6) wyjaśnia pojęcia krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz opisuje rolę soczewek w ich korygowaniu (7.8) 19 I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej wykazuje znaczenie skali mapy w przedstawianiu różnych informacji geograficznych na mapie [ ] (1.1) 20.1 I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej [ ] oblicza amplitudę i średnią temperaturę powietrza [ ] (3.2) 20.2 II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów charakteryzuje na podstawie wykresów lub danych liczbowych przebieg temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w ciągu roku w wybranych stacjach meteorologicznych położonych w różnych strefach klimatycznych [ ] (3.2) 21 I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej [ ] opisuje podział administracyjny Polski; podaje nazwy i wskazuje na mapie województwa oraz ich stolice (4.1) 22 IV. Kształtowanie postaw [ ] przedstawia, na podstawie różnych źródeł informacji, strukturę wykorzystania źródeł energii w Polsce i ocenia jej wpływ na stan środowiska przyrodniczego (6.3) 23 I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej wykazuje się znajomością podziału politycznego Europy (9.1) 24 II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów wykazuje, na przykładzie strefy Sahelu, związek pomiędzy formami gospodarowania człowieka a zasobami wodnymi [ ] (10.9)

6 WYNIKI UCZNIÓW Z POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

7 Numer zadania / max pkt województwo max dolnośląskie w pkt. 0,63 0,33 0,56 0,62 0,67 0,30 0,41 0,79 0,14 0,36 0,33 0,40 0,46 0,05 0,33 0,31 0,17 0,29 0,44 0,65 0,37 0,67 0,60 0,21 10 w % 63% 33% 56% 62% 33% 30% 41% 39% 14% 36% 33% 40% 23% 5% 33% 31% 17% 29% 44% 33% 37% 67% 60% 21% 36% kujawsko-pomorskie w pkt. 0,55 0,27 0,62 0,54 0,55 0,39 0,25 0,59 0,15 0,44 0,38 0,41 0,48 0,16 0,59 0,31 0,13 0,22 0,41 0,63 0,37 0,49 0,55 0,29 10 w % 55% 27% 62% 54% 27% 39% 25% 30% 15% 44% 38% 41% 24% 16% 59% 31% 13% 22% 41% 32% 37% 49% 55% 29% 35% lubelskie w pkt. 0,64 0,29 0,55 0,64 0,58 0,36 0,33 0,63 0,18 0,41 0,34 0,39 0,34 0,15 0,25 0,28 0,12 0,28 0,46 0,65 0,45 0,57 0,60 0,22 10 w % 64% 29% 55% 64% 29% 36% 33% 31% 18% 41% 34% 39% 17% 15% 25% 28% 12% 28% 46% 33% 45% 57% 60% 22% 35% lubuskie w pkt. 0,62 0,24 0,64 0,67 0,69 0,29 0,31 0,67 0,12 0,31 0,31 0,48 0,38 0,05 0,19 0,26 0,12 0,22 0,46 0,72 0,62 0,67 0,64 0,12 10 w % 62% 24% 64% 67% 35% 29% 31% 34% 12% 31% 31% 48% 19% 5% 19% 26% 12% 22% 46% 36% 62% 67% 64% 12% 35% łódzkie w pkt. 0,69 0,35 0,57 0,70 0,55 0,30 0,33 0,63 0,18 0,41 0,37 0,37 0,38 0,04 0,20 0,29 0,15 0,21 0,45 0,79 0,50 0,65 0,68 0,20 10 w % 69% 35% 57% 70% 27% 30% 33% 31% 18% 41% 37% 37% 19% 4% 20% 29% 15% 21% 45% 39% 50% 65% 68% 20% 36% małopolskie w pkt. 0,70 0,27 0,59 0,67 0,65 0,34 0,29 0,70 0,16 0,44 0,38 0,45 0,43 0,06 0,23 0,30 0,12 0,25 0,48 0,67 0,65 0,64 0,64 0,23 10 w % 70% 27% 59% 67% 32% 34% 29% 35% 16% 44% 38% 45% 22% 6% 23% 30% 12% 25% 48% 33% 65% 64% 64% 23% 37% mazowieckie w pkt. 0,75 0,29 0,64 0,76 0,64 0,43 0,31 0,87 0,21 0,48 0,43 0,53 0,52 0,18 0,28 0,33 0,18 0,34 0,49 0,93 0,56 0,72 0,70 0,27 12 w % 75% 29% 64% 76% 32% 43% 31% 44% 21% 48% 43% 53% 26% 18% 28% 33% 18% 34% 49% 46% 56% 72% 70% 27% 42% opolskie w pkt. 0,65 0,22 0,61 0,59 0,55 0,32 0,19 0,49 0,18 0,38 0,32 0,34 0,42 0,08 0,26 0,20 0,21 0,24 0,50 0,74 0,43 0,60 0,66 0,19 9 w % 65% 22% 61% 59% 28% 32% 19% 24% 18% 38% 32% 34% 21% 8% 26% 20% 21% 24% 50% 37% 43% 60% 66% 19% 33% podkarpackie w pkt. 0,73 0,26 0,63 0,64 0,57 0,34 0,29 0,71 0,18 0,44 0,31 0,42 0,36 0,13 0,29 0,27 0,10 0,24 0,48 0,69 0,56 0,66 0,69 0,25 10 w % 73% 26% 63% 64% 28% 34% 29% 35% 18% 44% 31% 42% 18% 13% 29% 27% 10% 24% 48% 35% 56% 66% 69% 25% 37% podlaskie w pkt. 0,76 0,24 0,62 0,66 0,78 0,49 0,32 0,69 0,18 0,46 0,46 0,54 0,45 0,12 0,39 0,29 0,12 0,31 0,54 0,88 0,81 0,70 0,67 0,31 12 w % 76% 24% 62% 66% 39% 49% 32% 35% 18% 46% 46% 54% 22% 12% 39% 29% 12% 31% 54% 44% 81% 70% 67% 31% 42% pomorskie w pkt. 0,57 0,21 0,62 0,59 0,66 0,32 0,24 0,63 0,22 0,37 0,26 0,26 0,49 0,04 0,20 0,32 0,19 0,24 0,36 0,56 0,45 0,53 0,49 0,12 9 w % 57% 21% 62% 59% 33% 32% 24% 32% 22% 37% 26% 26% 24% 4% 20% 32% 19% 24% 36% 28% 45% 53% 49% 12% 32% Test

8 śląskie w pkt. 0,69 0,32 0,61 0,67 0,62 0,33 0,26 0,64 0,18 0,38 0,37 0,38 0,38 0,07 0,22 0,31 0,13 0,23 0,41 0,60 0,49 0,66 0,70 0,18 10 w % 69% 32% 61% 67% 31% 33% 26% 32% 18% 38% 37% 38% 19% 7% 22% 31% 13% 23% 41% 30% 49% 66% 70% 18% 35% świętokrzyskie w pkt. 0,72 0,25 0,52 0,59 0,47 0,37 0,26 0,47 0,15 0,44 0,32 0,22 0,46 0,12 0,17 0,33 0,10 0,20 0,42 0,88 0,50 0,58 0,58 0,36 9 w % 72% 25% 52% 59% 24% 37% 26% 24% 15% 44% 32% 22% 23% 12% 17% 33% 10% 20% 42% 44% 50% 58% 58% 36% 34% warmiosko-mazurskie w pkt. 0,75 0,31 0,53 0,58 0,64 0,31 0,27 0,72 0,16 0,43 0,24 0,42 0,40 0,06 0,20 0,31 0,13 0,22 0,34 0,65 0,60 0,71 0,60 0,24 10 w % 75% 31% 53% 58% 32% 31% 27% 36% 16% 43% 24% 42% 20% 6% 20% 31% 13% 22% 34% 33% 60% 71% 60% 24% 35% wielkopolskie w pkt. 0,72 0,31 0,65 0,70 0,69 0,35 0,26 0,71 0,16 0,41 0,35 0,51 0,36 0,05 0,29 0,32 0,13 0,24 0,48 0,77 0,59 0,75 0,71 0,24 11 w % 72% 31% 65% 70% 34% 35% 26% 35% 16% 41% 35% 51% 18% 5% 29% 32% 13% 24% 48% 38% 59% 75% 71% 24% 38% zachodniopomorskie w pkt. 0,64 0,25 0,54 0,62 0,60 0,40 0,22 0,57 0,20 0,38 0,32 0,40 0,37 0,01 0,21 0,18 0,12 0,17 0,40 0,65 0,44 0,55 0,63 0,24 9 w % 64% 25% 54% 62% 30% 40% 22% 28% 20% 38% 32% 40% 19% 1% 21% 18% 12% 17% 40% 32% 44% 55% 63% 24% 33% POLSKA w pkt. 0,70 0,28 0,61 0,67 0,62 0,36 0,29 0,70 0,18 0,43 0,37 0,44 0,42 0,10 0,26 0,30 0,14 0,26 0,46 0,74 0,54 0,65 0,66 0,24 10 w % 70% 28% 61% 67% 31% 36% 29% 35% 18% 43% 37% 44% 21% 10% 26% 30% 14% 26% 46% 37% 54% 65% 66% 24% 37%

9 Obszary umiejętności województwo Biologia Chemia Fizyka Geografia dolnośląskie 3,10 44% 2,43 35% 1,61 23% 2,94 42% kujawsko-pomorskie 2,93 42% 2,22 32% 1,89 27% 2,73 39% lubelskie 3,06 44% 2,27 32% 1,41 20% 2,95 42% lubuskie 3,14 45% 2,20 31% 1,23 18% 3,22 46% łódzkie 3,16 45% 2,29 33% 1,28 18% 3,26 47% małopolskie 3,21 46% 2,41 34% 1,39 20% 3,32 47% mazowieckie 3,50 50% 2,83 40% 1,84 26% 3,67 52% opolskie 2,94 42% 1,90 27% 1,42 20% 3,13 45% podkarpackie 3,17 45% 2,36 34% 1,39 20% 3,33 48% podlaskie 3,54 51% 2,64 38% 1,68 24% 3,90 56% pomorskie 2,97 42% 1,99 28% 1,49 21% 2,52 36% śląskie 3,23 46% 2,21 32% 1,34 19% 3,04 43% świętokrzyskie 2,92 42% 1,86 27% 1,38 20% 3,31 47% warmioskomazurskie 3,11 44% 2,25 32% 1,31 19% 3,14 45% wielkopolskie 3,42 49% 2,40 34% 1,39 20% 3,53 50% zachodniopomorskie 3,05 44% 2,08 30% 1,07 15% 2,90 41% POLSKA 3,24 46% 2,40 34% 1,49 21% 3,29 47%

10 Skala staninowa średnich wyników szkół (w %) Stanin % rozkład modelowy Liczba szkół Zakres % ,9% 27,3% ,4% 29,7% ,8% 32,9% ,0% 35,4% ,5% 37,7% ,8% 40,0% ,1% 44,4% ,5% 51,4% ,5% 57,1% Staniny Liczba szkół: 156 Najniższy wynik [szkoły]: 23,9% Najwyższy wynik [szkoły]: 57,1%

11 Skala staninowa średnich wyników klas (w %) Stanin % rozkład modelowy Liczba klas Zakres % ,3% 26,5% ,6% 29,3% ,4% 32,3% ,4% 34,8% ,9% 37,8% ,9% 40,2% ,3% 44,9% ,0% 51,4% ,5% 60,3% Staniny Liczba klas: 255 Najniższy wynik [klasy]: 23,3% Najwyższy wynik [klasy]: 60,3%

12 Średnie wyniki uczniów za poszczególne zadania 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Test Numer zadania Poziom trudności 70% 28% 61% 67% 31% 36% 29% 35% 18% 43% 37% 44% 21% 10% 26% 30% 14% 26% 46% 37% 54% 65% 66% 24%

13 Analiza zadao testu Nr zad. Treśd zadana Wymagania z Podstawy programowej Informacje o zadaniu 1 IV. Rozumowanie i argumentacja opisuje funkcje elementów układu odpornościowego ([ ] cząsteczki: przeciwciała) (VI.6.1) Numer zadania 1 Poziom wykonalności 69,7% łatwe

14 2 IV. Rozumowanie i argumentacja przedstawia znaczenie biologiczne mitozy [ ] opisuje budowę chromosomu (chromatydy [ ]) [ ] (VIII.1) Numer zadania 2 Poziom wykonalności 28,4% 3 I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych wymienia cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmu do stawonogów [ ] pajęczaków oraz identyfikuje nieznany organizm [ ] na podstawie obecności tych cech (III.9) Numer zadania 3 Poziom wykonalności 60,5% umiarkowanie

15 4 II. Znajomość metodyki badań biologicznych przedstawia czynniki wpływające na prawidłowy stan i funkcjonowanie układu oddechowego [ ] (VI.4.3) Numer zadania 4 Poziom wykonalności 67,4% umiarkowanie

16 5.1 III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji przedstawia antagonistyczne działanie insuliny i glukagonu (VI.10.3) Numer zadania 5.1 Poziom wykonalności 51,9% umiarkowanie 5.2 I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych przedstawia miejsce i produkty trawienia [ ] głównych grup związków organicznych (VI.3.4) Numer zadania 5.2 Poziom wykonalności 9,7% bardzo

17 6 III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji przedstawia podstawowe funkcje poszczególnych elementów komórki (II.2) Numer zadania 6 Poziom wykonalności 36,3% 7 II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów [ ]; wykonuje doświadczenia, w których bada właściwości wybranych substancji (1.1) opisuje właściwości fizyczne i chemiczne azotu, tlenu, wodoru, tlenku węgla(iv) [ ] (4.2) Numer zadania 7 Poziom wykonalności 29,1%

18 8.1 I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach [ ] (2.1) Numer zadania 8.1 Poziom wykonalności 43,6%

19 8.2 9 II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach [ ] (2.1) wyjaśnia, dlaczego gazy szlachetne są bardzo mało aktywne chemicznie [ ] (4.3) II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów [ ] podaje przykłady różnych typów reakcji i zapisuje odpowiednie równania; wskazuje substraty i produkty [ ] (3.2) pisze równania reakcji otrzymywania: tlenu, wodoru [ ] (4.4) pisze równania reakcji otrzymywania soli (reakcje: [ ] kwas + metal [ ]) (7.4) Numer zadania 8.2 Poziom wykonalności 26,6% Numer zadania 9 Poziom wykonalności 17,9% bardzo

20 10 III. Opanowanie czynności praktycznych opisuje właściwości i wynikające z nich zastosowania niektórych wodorotlenków i kwasów (6.4) Numer zadania 10 Poziom wykonalności 42,8% 11 I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów [ ] projektuje i wykonuje doświadczenie pozwalające otrzymywać sole w reakcjach strąceniowych, [ ] na podstawie tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków wnioskuje o wyniku reakcji strąceniowej (7.5) Numer zadania 11 Poziom wykonalności 36,5%

21 12 I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego [ ] (8.3) tworzy nazwy prostych alkoholi i pisze ich wzory sumaryczne i strukturalne (9.1) Numer zadania 12 Poziom wykonalności 43,5% 13.1 III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych wyjaśnia zasadę działania [ ] kołowrotu (1.11) Numer zadania 13.1 Poziom wykonalności 27,9%

22 13.2 III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych opisuje wpływ oporów ruchu na poruszające się ciała (1.12) Numer zadania 13.2 Poziom wykonalności 14,3% bardzo 14 III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych posługuje się pojęciem ciepła właściwego, ciepła topnienia i ciepła parowania (2.10) Numer zadania 14 Poziom wykonalności 10,4% bardzo

23 15 I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych stosuje do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością ciał stałych i cieczy na podstawie wyników pomiarów wyznacza gęstość cieczy i ciał stałych (3.4) Numer zadania 15 Poziom wykonalności 26,3%

24 16 II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników posługuje się pojęciem oporu elektrycznego, stosuje prawo Ohma w prostych obwodach elektrycznych (4.9) wyznacza opór elektryczny opornika lub żarówki za pomocą woltomierza i amperomierza (9.8) Numer zadania 16 Poziom wykonalności 30,0% 17 I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych posługuje się pojęciami amplitudy, okresu i częstotliwości, prędkości i długości fali do opisu fal harmonicznych oraz stosuje do obliczeń związki między tymi wielkościami (6.4) Numer zadania 17 Poziom wykonalności 14,0% bardzo

25 18 III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą (biegnących równolegle do osi optycznej), posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej (7.6) wyjaśnia pojęcia krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz opisuje rolę soczewek w ich korygowaniu (7.8) Numer zadania 18 Poziom wykonalności 26,3% 19 I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej wykazuje znaczenie skali mapy w przedstawianiu różnych informacji geograficznych na mapie [ ] (1.1) Numer zadania 19 Poziom wykonalności 46,1%

26 20.1 I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej [ ] oblicza amplitudę i średnią temperaturę powietrza [ ] (3.2) Numer zadania 20.1 Poziom wykonalności 30,4% 20.2 II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów charakteryzuje na podstawie wykresów lub danych liczbowych przebieg temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w ciągu roku w wybranych stacjach meteorologicznych położonych w różnych strefach klimatycznych [ ] (3.2) Numer zadania 20.2 Poziom wykonalności 43,5%

27 21 I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej [ ] opisuje podział administracyjny Polski; podaje nazwy i wskazuje na mapie województwa oraz ich stolice (4.1) Numer zadania 21 Poziom wykonalności 53,9% umiarkowanie 22 IV. Kształtowanie postaw [ ] przedstawia, na podstawie różnych źródeł informacji, strukturę wykorzystania źródeł energii w Polsce i ocenia jej wpływ na stan środowiska przyrodniczego (6.3) Numer zadania 22 Poziom wykonalności 65,5% umiarkowanie

28 23 I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej wykazuje się znajomością podziału politycznego Europy (9.1) Numer zadania 23 Poziom wykonalności 66,0% umiarkowanie

29

30 24 II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów wykazuje, na przykładzie strefy Sahelu, związek pomiędzy formami gospodarowania człowieka a zasobami wodnymi [ ] (10.9) Numer zadania 24 Poziom wykonalności 23,5%

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań różnego typu. Zadania sprawdzały umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 205 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Częśd matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych Klasa Arkusz egzaminu próbnego składał się z 2 zadao

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza. Luty 2016.

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza. Luty 2016. Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w drugiej klasie gimnazjum Część matematyczno-przyrodnicza Luty 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań zamkniętych różnego

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza LUTY 2016.

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza LUTY 2016. Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Część matematyczno-przyrodnicza LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań zamkniętych różnego

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015. Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015. Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 205 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza z przedmiotów przyrodniczych Klasa 2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom podstawowy JĘZYK NIEMIECKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom podstawowy JĘZYK NIEMIECKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Poziom podstawowy JĘZYK NIEMIECKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom rozszerzony JĘZYK NIEMIECKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom rozszerzony JĘZYK NIEMIECKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Poziom rozszerzony JĘZYK NIEMIECKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom podstawowy LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom podstawowy LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Poziom podstawowy LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań zamkniętych. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna JĘZYK POLSKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna JĘZYK POLSKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna JĘZYK POLSKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadań

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wszystkich sprawdzanych czynności wraz z poziomem ich wykonania zawiera poniższa tabela.

Szczegółowy opis wszystkich sprawdzanych czynności wraz z poziomem ich wykonania zawiera poniższa tabela. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Arkusz egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU w CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU w CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 WYNIKI ZESTAWU w CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ Egzamin gimnazjalny organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom podstawowy

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom podstawowy Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI Poziom podstawowy Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań różnego typu. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 KWIECIEŃ 2019 Zadanie 1. (0 1) II. Znajomość metodyki badań

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań zamkniętych.

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z matematyki z WSiP na zakończenie nauki. w I semestrze pierwszej klasy gimnazjum STYCZEŃ Analiza wyników

Sprawdzian z matematyki z WSiP na zakończenie nauki. w I semestrze pierwszej klasy gimnazjum STYCZEŃ Analiza wyników Sprawdzian z matematyki z WSiP na zakończenie nauki w I semestrze pierwszej klasy gimnazjum STYCZEŃ 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 19 zadań zamkniętych różnego typu i 4 zadania

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom rozszerzony

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom rozszerzony Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI Poziom rozszerzony Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań różnego typu. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 2) I. Znajomość różnorodności biologicznej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-P1X, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7, GM-P1L, GM-P1U KWIECIEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z matematyki z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 3 zadań otwartych. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom podstawowy JĘZYK ROSYJSKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom podstawowy JĘZYK ROSYJSKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Poziom podstawowy JĘZYK ROSYJSKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 2) II. Znajomość metodyki badań

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7 KWIECIEŃ 2019 Zadanie 1. (0 1)

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzonego w roku szkolnym

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzonego w roku szkolnym Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzonego w roku szkolnym 2014/2015 1 Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie z dysleksją

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1)

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. część humanistyczna LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. część humanistyczna LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum część humanistyczna LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadań otwartych.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-P5

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-P5 EGZAMIN W KLASIE TRZEIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNIZE ZASADY OENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-P5 KWIEIEŃ 2018 Zadanie 1. (0 1) III. Poszukiwanie, wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1)

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom rozszerzony LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom rozszerzony LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Poziom rozszerzony LUTY 2016 Analiza wyników 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań różnego. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza. LUTY 2016 Analiza wyników

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza. LUTY 2016 Analiza wyników Próbny egzamin z matematyki z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Część matematyczno-przyrodnicza LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 3 zadań

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE EGZAMIN W KLASIE TRZEIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNIZE ZASADY OENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P7 KWIEIEŃ 2018 Zadanie 1. (0 1) III. Poszukiwanie,

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI uczniowie słabowidzący GRUDZIEŃ 2011

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z matematyki z WSiP w drugiej klasie gimnazjum Część matematyczno-przyrodnicza LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 3 zadań

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych przeprowadzonego w roku szkolnym

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych przeprowadzonego w roku szkolnym Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Do egzaminu przystąpiło 93 uczniów, 90 pisało

Bardziej szczegółowo

I. WYNIKI TESTU. Średni wynik klas : klasa III A 59,6% (15,5 pkt) klasa III B 61,2% (15,9 pkt) Średni wynik szkoły 60,4% (15,7 pkt)

I. WYNIKI TESTU. Średni wynik klas : klasa III A 59,6% (15,5 pkt) klasa III B 61,2% (15,9 pkt) Średni wynik szkoły 60,4% (15,7 pkt) Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego część MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA z zakresu PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH kwiecień 2012 I. WYNIKI TESTU 25.04.2012 r. przeprowadzono, w klasach trzecich gimnazjum, zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom podstawowy LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom podstawowy LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Poziom podstawowy LUTY 2016 Analiza wyników 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna. Język polski

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna. Język polski Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna Język polski Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadań

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) II. Znajomość metodyki badań biologicznych Uczeń:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 KWIECIEŃ 2015 Zadanie 1. (0 1) B Zadanie 2. (0 1) I. Znajomość

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 KWIECIEŃ 2018 Zadanie 1. (0 1) II. Znajomość metodyki badań

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki. w I semestrze czwartej klasy szkoły podstawowej MATEMATYKA

STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki. w I semestrze czwartej klasy szkoły podstawowej MATEMATYKA STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki w I semestrze czwartej klasy szkoły podstawowej MATEMATYKA Zestaw składał się z 11 zadań zamkniętych różnego typu i 6 zadań otwartych. Zadania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-P1X, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7, GM-P1L, GM-P1U KWIECIEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

Szkoła Powiat Województwo Okręg Kraj 47,35 49,57 50,63 52

Szkoła Powiat Województwo Okręg Kraj 47,35 49,57 50,63 52 ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2O14 Z CZĘŚCI MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEJ Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH Do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiło 40 uczniów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KRÓLA JANA KAZIMIERZA W RAJCZY ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA Egzamin Gimnazjalny w części matematyczno przyrodniczej składał się z

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE W dniu 15.02.2017r. został przeprowadzony próbny egzamin gimnazjalny. Do egzaminu przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie w roku szkolnym 2016/2017. Próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO gimnazjum ZSI w Lubinie część PRZYRODNICZA. listopad 2012r.

Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO gimnazjum ZSI w Lubinie część PRZYRODNICZA. listopad 2012r. Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO gimnazjum ZSI w Lubinie część PRZYRODNICZA listopad 2012r. I. WYNIKI TESTU 14.11.2012r. przeprowadzono w klasach trzecich gimnazjum próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część humanistyczna MARZEC Analiza wyników

Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część humanistyczna MARZEC Analiza wyników Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w drugiej klasie gimnazjum Część humanistyczna MARZEC 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadań otwartych.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2014/2015 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2014/2015 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2014/2015 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) I. Znajomość różnorodności biologicznej

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze)

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego - 2015 r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) Arkusz standardowy zawierał 24 zadania zamknięte i sprawdzał wiadomości i umiejętności z zakresu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 207 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE W dniu 20.04.207r. został przeprowadzony egzamin gimnazjalny. Do egzaminu przystąpiło 4 uczniów z klasy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze)

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego - 2014 r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) Zestaw standardowy zawierał 24 zadania zamknięte i składał się z czterech części przedmiotowych:

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom rozszerzony JĘZYK ROSYJSKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom rozszerzony JĘZYK ROSYJSKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Poziom rozszerzony JĘZYK ROSYJSKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU PRÓBNEGO GIMNAZJALNEGO 2016 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU PRÓBNEGO GIMNAZJALNEGO 2016 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU PRÓBNEGO GIMNAZJALNEGO 2016 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE W dniu 19.01.2016r został przeprowadzony próbny egzamin gimnazjalny. Do egzaminu przystąpiło

Bardziej szczegółowo

wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne substancji

wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne substancji Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków 20 fizyka Kartoteka fizyka Czynność sprawdzane w zadaniu doświadczalne przekrojowe szczegółowe Liczba rozpoznaje sposób wyznaczania masy

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników

Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadań otwartych. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki. w I semestrze drugiej klasy gimnazjum MATEMATYKA

STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki. w I semestrze drugiej klasy gimnazjum MATEMATYKA STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki w I semestrze drugiej klasy gimnazjum MATEMATYKA Zestaw składał się z 21 zadań zamkniętych różnego typu i 3 zadań otwartych. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część humanistyczna. LUTY 2016 Analiza wyników

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część humanistyczna. LUTY 2016 Analiza wyników Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Część humanistyczna LUTY 2016 Analiza wyników 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego

Bardziej szczegółowo

wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne substancji

wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne substancji Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków 20 fizyka Kartoteka fizyka Czynność Główne wymagania sprawdzane w zadaniu doświadczalne przekrojowe szczegółowe Liczba rozpoznaje sposób

Bardziej szczegółowo

Mediana 50% 50% 50% 53,8% 53,8% Odchylenie standardowe 16,8% 17,4% 19,1% 18,1% 20,4%

Mediana 50% 50% 50% 53,8% 53,8% Odchylenie standardowe 16,8% 17,4% 19,1% 18,1% 20,4% Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych Zestaw egzaminacyjny zawierał 24 zadania zamknięte

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE W dniu 22.04.2015r został przeprowadzony egzamin gimnazjalny. Do egzaminu przystąpiło 5 uczniów z klasy

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część humanistyczna MARZEC 2016.

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część humanistyczna MARZEC 2016. Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w drugiej klasie gimnazjum Część humanistyczna MARZEC 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań z historii i 5 zadań

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 1

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 1 Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 22 zadań różnego typu.

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 3 Luty 209 Analiza wyników Próbny egzamin gimnazjalny. Matematyka / Opis badania Opis badania 23 liczba zadań

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 ANALIZA WYNIKÓW Część HUMANISTYCZNA HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Analiza ilościowa Najniższy wynik 29 22 Najwyższy wynik

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z przedmiotów przyrodniczych dla klasy 3 Listopad 208 Analiza wyników Próbny egzamin gimnazjalny. Przedmioty przyrodnicze / Opis

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Klasa 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań różnego. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań z historii i 5 zadań z wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom rozszerzony MATEMATYKA Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 17 zadań. Zadania

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 10 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - wyniki niskie -

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 10 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - wyniki niskie -

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 2

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 2 Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 22 zadań różnego typu.

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom podstawowy JĘZYK NIEMIECKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom podstawowy JĘZYK NIEMIECKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Poziom podstawowy JĘZYK NIEMIECKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom rozszerzony LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom rozszerzony LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Poziom rozszerzony LUTY 2016 Analiza wyników 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań zamkniętych różnego typu. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom rozszerzony GEOGRAFIA Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 35 zadań. Zadania

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu gimnazjalnego 2017/2018 część przyrodnicza

Analiza egzaminu gimnazjalnego 2017/2018 część przyrodnicza Analiza egzaminu gimnazjalnego 2017/2018 część przyrodnicza Arkusz egzaminacyjny części przyrodniczej zawierał 24 zadania zamknięte z biologii, chemii, fizyki i geografii. Każdy z przedmiotów reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom rozszerzony FIZYKA Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 12 zadań. Zadania

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 2 18 16 14 procent uczniów 12 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego - 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) Test GM-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego - 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) Test GM-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego - 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) Test GM-P1-132 Zestaw zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych posłużył w dniu 24 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 8 Listopad 208 Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty. Matematyka / Opis badania Opis badania 22 liczba

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 25 22.5 2 17.5 procent uczniów 15 12.5 1 7.5 5 2.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Klasa 2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo