2. Realizacja tematu lekcji: - rozdanie tekstów źródłowych, - czytanie tekstu i odpowiedzi na pytania do tekstu pod kierunkiem nauczyciela.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Realizacja tematu lekcji: - rozdanie tekstów źródłowych, - czytanie tekstu i odpowiedzi na pytania do tekstu pod kierunkiem nauczyciela."

Transkrypt

1 Autorzy: Elżbieta Okraszewska, Agnieszka Nowak Temat: Armia Krajowa patron i bohater. Cele lekcji: 1. Uczeń zna: daty: 1 września 1939r., 17 września 1939r., 14 lutego 1942r., 1 sierpnia października 1944r., 8 maja 1945r., 19 stycznia 1945r. 4 maja 1996r., nazwiska Komendantów Głównych Armii Krajowej (Stefan Rowecki,,Grot, Tadeusz Komorowski,,Bór, Leopold Okulicki,,Niedźwiadek ), nazwy organizacji istniejących przed AK (SZP, ZWZ), okoliczności przekształcenia ZWZ w AK, najważniejsze akcje AK, podstawowe informacje o Powstaniu Warszawskim, stosunek komunistów do akowców. 2. Uczeń rozumie: cele wybuchu Powstania Warszawskiego, pojęcia: SZP, ZWZ, AK,,,Szare Szeregi, sabotaż, dywersja, znaczenie działalności AK dla Polski, dlaczego jego szkoła nosi imię Armii Krajowej. 3. Uczeń potrafi: ocenić udział AK w walce o niepodległość Polski, pracować z tekstem źródłowym, uzasadnić celowość nadania jego szkole imię,,armii Krajowej, potrafi wzorować się na bohaterach AK, potrafi wyszukać informacje w tekście. METODY: opowiadanie, praca z tekstem źródłowym, samodzielne wyszukiwanie informacji w tekście. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: teksty źródłowe, krzyżówki. PRZEBIEG LEKCJI: 1. Czynności wstępne: - czynności porządkowo-organizacyjne, - wprowadzenie do tematu o patronie szkoły. 2. Realizacja tematu lekcji: - rozdanie tekstów źródłowych, - czytanie tekstu i odpowiedzi na pytania do tekstu pod kierunkiem nauczyciela. 3. Podsumowanie: - utrwalenie zdobytej wiedzy poprzez uzupełnienie krzyżówki,, Armia Krajowa patronem naszej szkoły, - zadanie domowe: na podstawie rozdanych tekstów samodzielnie ułożyć krzyżówkę do hasła,,patriotyzm.

2 ZAŁĄCZNIK 1 1 września 1939r. Niemcy zaatakowały Polskę. O godzinie 4.45 niemiecki pancernik rozpoczął ostrzeliwanie polskiej placówki na Westerplatte, a oddziały niemieckie w wielu punktach przekroczyły polską granicę. Niemiecka agresja na Polskę rozpoczęła drugą wojnę światową, która w Europie trwała do 8 maja 1945r. Polacy musieli walczyć nie tylko z Niemcami, ale także z Rosjanami ponieważ 17 września 1939r. na nasze ziemie najechał Związek Radziecki. Polacy osamotnieni w walce z dwoma wrogami, mimo nadzwyczajnego bohaterstwa, nie byli w stanie wygrać wojny obronnej, która zakończyła się na początku października 1939r. Polska znalazła się pod okupacją dwóch wrogów - Niemców i Związku Radzieckiego. Polskie władze państwowe opuściły kraj i udały się do Francji. Jednocześnie władze Rzeczypospolitej wydały orędzie do obywateli polskich, informujące o przeniesieniu władz państwowych do jednego z państw sojuszniczych i zapowiadano dalsze prowadzenie wojny. 1. Kiedy wybuchła druga wojna światowa? 2. Kiedy zakończyła się druga wojna światowa? 3. Jakie państwo rozpoczęło II wojnę światową? 4. Kiedy Związek Radziecki najechał na Polskę? Kiedy Polska znalazła się pod okupacją Niemiec i ZSRR na terenie naszego państwa nie mogły działać legalnie żadne organizacje wojskowe, dlatego zaczęto tworzyć konspiracyjne oddziały wojskowe. Armia Krajowa to konspiracyjna organizacja wojskowa działająca w okresie drugiej wojny światowej na obszarze państwa polskiego, podlegająca Naczelnemu Wodzowi, a przez niego Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji. Poprzedniczką AK była Służba Zwycięstwu Polski utworzona r. przez gen. Michała Karaszewicza - Tokarzewskiego, a następnie powołany r. Związek Walki Zbrojnej. Komendantem Głównym ZWZ został gen. Stefan Rowecki pseudonim Grot. W latach ZWZ skupił większość organizacji wojskowych powstałych w początkach okupacji w Polsce i stał się główną siłą wojskową polskiego podziemia. W celu podkreślenia tego faktu Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski, rozkazem wydanym 14 lutego 1942r., zmienił nazwę Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Komendantem Głównym AK pozostał gen. Stefan Rowecki Grot. Po aresztowaniu gen. Roweckiego przez Niemców r. dowódcą Armii Krajowej został gen. Tadeusz Komorowski Bór, który pełnił tę funkcję do kapitulacji Powstania Warszawskiego r. Ostatnim Komendantem Głównym Armii Krajowej, do jej rozwiązania r., był gen. Leopold Okulicki Niedźwiadek. 1. Czym była Armia Krajowa? 2. Jak nazywały się organizacje, które poprzedziły utworzenie AK? 3. Podaj dokładną datę utworzenia Armii Krajowej. 4. Wymień chronologicznie Komendantów Głównych Armii Krajowej.

3 Armia Krajowa była wojskiem polskim o ochotniczym zaciągu. Stanowiła część składową Polskich Sił Zbrojnych. Wiosną 1944r. Armia Krajowa liczyła około 380 tysięcy żołnierzy. W jej skład wchodzili przede wszystkim oficerowie, podchorążowie, podoficerowie i żołnierze Wojska Polskiego, którzy uniknęli niewoli we wrześniu 1939r. Armię Krajową zasilali także oficerowie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, przeszkoleni w Wielkiej Brytanii, a następnie przerzuceni drogą powietrzną do kraju. Skoczków nazywano cichociemnymi. Spośród 317 cichociemnych była jedna kobieta - torunianka Elżbieta Zawacka. Dużą rolę w działalności AK odgrywały kobiety, które stanowiły 10% całego stanu. Pracowały w służbie sanitarnej, w łączności, wywiadzie, propagandzie, kolportażu. Niektóre służyły w oddziałach bojowych. Duży wkład do walki zbrojnej AK wniosło harcerstwo, działające pod kryptonimem Szare Szeregi. Harcerstwo prowadziło swoją działalność w trzech grupach wiekowych : Zawiszacy - młodzież młodsza od 13 do 16 lat; starsi w wieku od 16 do 18 lat zorganizowani byli w Bojowych Szkołach ; najstarsi wchodzili w skład Grup Szturmowych. Działalność Szarych Szeregów szczególnie aktywna była w Warszawie. W ramach małego sabotażu patrole Szarych Szeregów wypisywały antyniemieckie hasła na ścianach domów i murach, kolportowały podziemną prasę i ulotki, rozlepiały plakaty i naklejki propagandowe. Najstarsi harcerze z Grup Szturmowych prowadzili bieżącą akcję bojową. Ich drużyny brały udział w brawurowych akcjach bojowych. Szczególnie znane było odbicie pod Arsenałem grupy więźniów przewożonych 26 marca 1943r. z Alei Szucha na Pawiak, a wśród nich Rudego jednego z czołowych działaczy Szarych Szeregów. Żeńskie drużyny Szarych Szeregów przygotowywały harcerki do pełnienia służby sanitariuszek, łączniczek. Harcerki brały także udział w walce bieżącej i akcjach małego sabotażu. 1. Kto tworzył Armię Krajową? 2. Kim byli cichociemni? 3. Jak nazywała się jedyna kobieta należąca do cichociemnych? 4. Jaką nazwę nosiło harcerstwo w czasie drugiej wojny światowej? 5. Na jakie grupy były podzielone Szare Szeregi i co należało do ich zadań?

4 Podstawowym zadaniem AK była odbudowa niepodległego państwa polskiego, w granicach i ustroju sprzed 1939r. przez walkę zbrojną, której momentem kulminacyjnym miało być ogólnonarodowe powstanie. Zgodnie z generalną koncepcją działania podstawowymi formami walki konspiracyjnej były : działalność informacyjna i propagandowa, wojna psychologiczna z Niemcami, wywiad wojskowy, sabotaż ( zamierzona dezorganizacja pracy przez uchylanie się od niej lub wadliwe jej wykonywanie, uszkadzanie i niszczenie środków produkcji, broni), dywersja ( działania prowadzone na zapleczu i tyłach wojsk nieprzyjaciela w celu utrudnienia mu prowadzenia akcji na froncie i obniżenia wartości bojowej jego wojsk, np. wysadzanie mostów, pociągów ), walka partyzancka, szkolenie wojskowe. Do najbardziej znanych akcji AK należały m. in. akcja pod Arsenałem, zamach na kata Warszawy Kutscherę, obrona ludności Zamojszczyzny przed wysiedleniami, zdobycie i przekazanie aliantom informacji o miejscu prac nad niemiecką bronią rakietową V-1 i V-2 oraz operacja Burza, której zwieńczeniem było Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944r., a zakończyło się 2 października 1944r. Celem Powstania Warszawskiego było wyzwolenie stolicy i utworzenie rządu niepodległej Polski. 1. Wyjaśnij czym były sabotaż i dywersja. 2. Wymień najbardziej znane akcje AK. 3. Kiedy wybuchło i kiedy zakończyło się Powstanie Warszawskie? 4. Wymień cele wybuchu Powstania Warszawskiego. W walce o niepodległość Polski AK poniosła wysokie straty. Oblicza się, że do końca 1944r. zginęło ok. 100 tysięcy żołnierzy AK, w tym połowa całego korpusu oficerskiego. Armia Krajowa została formalnie rozwiązana 19 stycznia 1945r. Część jej członków pozostała w konspiracji, m. in. w obawie przed aresztowaniami przez radzieckie władze. W czasach stalinizmu wielu byłych członków AK objęły systematyczne prześladowania ze strony władz państwowych, m. in. potajemne zabójstwa, wyroki śmierci, więzienia, usuwanie z pracy. Żołnierzy Armii Krajowej w pełni zrehabilitowano dopiero po 1989r., gdy nasze państwo odrodziło się jako demokratyczna, w pełni niepodległa Rzeczpospolita Polska. Wymownym świadectwem zmian, jakie się dokonały w ocenie działalności AK jest m. in. nadanie wielu szkołom, w tym naszej w dniu 4 maja 1996roku, zaszczytnego imienia Armii Krajowej. 1.Kiedy rozwiązano Armię Krajową? 2. Jak traktowano żołnierzy AK po zakończeniu drugiej wojny światowej? 3. Kiedy zrehabilitowano żołnierzy AK? 4. Kiedy nasza szkoła otrzymała imię Armii Krajowej?

5 ZAŁĄCZNIK 2 PYTANIA DO KRZYŻÓWKI 1. Nazwa największej podziemnej armii w okupowanej Europie podczas II wojny światowej. 2. Zmienił nazwę Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. 3. Rozpoczęły II wojnę światową napadając na Polskę 1 września 1939r. 4. Odgrywały dużą rolę w działalności AK, stanowiły 10% jej całego stanu. 5. Jedna z trzech grup wiekowych Szarych Szeregów. 6. Utworzony przed AK. 7. Nazwisko drugiego Komendanta Głównego AK. 8. Pełna nazwa państwa polskiego. 9. Miesiąc, w którym Szkoła Podstawowa nr 32 w Toruniu otrzymała imię AK. 10. Pseudonim pierwszego Komendanta Głównego AK. 11. Trwało od 1sierpnia 1944r. do 2października 1944r. 12. Pseudonim ostatniego Komendanta Głównego AK. 13. Zajęcie przez wrogie wojska terytorium innego państwa. 14. Polska placówka zaatakowana przez niemiecki pancernik r. o Miesiąc, w którym została utworzona AK. 16. Pseudonim drugiego Komendanta Głównego AK. 17. Nazwisko pierwszego Komendanta Głównego AK. 18. Inaczej tajna, podziemna, nielegalna działalność. 19. Najechał Polskę 17 września 1939r. 20. Karaszewicz-Tokarzewski, utworzył Służbę Zwycięstwu Polski. 21. Były nimi m. in. harcerki w czasie II wojny światowej. 22. Torunianka, jedyna kobieta spośród 317 cichociemnych. 23. Działania prowadzone na tyłach wojsk nieprzyjaciela w celu obniżenia wartości bojowej jego wojsk, np. wysadzanie mostów, pociągów. 24. Miasto, w którym 1sierpnia1944r. o godzinie 17 rozpoczęło się powstanie. 25. Kryptonim harcerzy w czasie II wojny światowej. 26. Starsza grupa Szarych Szeregów. 27. Stanowili najstarszą grupę Szarych Szeregów. 28. Utworzona przed AK. 29. Nazwisko ostatniego Komendanta Głównego AK. 30. Zamierzona dezorganizacja pracy przez uchylanie się od niej lub wadliwe jej wykonywanie, np. uszkadzanie broni. 31. Ich częścią była AK. 32. Jeden z czołowych działaczy Szarych Szeregów.

6 Krzyżówka

7 Odpowiedzi do krzyżówki o AK 1. Armia Krajowa 2. Sikorski 3. Niemcy 4. Kobiety 5. Zawiszacy 6. Związek Walki Zbrojnej 7. Komorowski 8. Rzeczpospolita Polska 9. Maj 10. Grot 11. Powstanie Warszawskie 12. Niedźwiadek 13. Okupacja 14. Westerplatte 15. Luty 16. Bór 17. Rowecki 18. Konspiracja 19. Związek Radziecki 20. Michał 21. Sanitariuszkami 22. Elżbieta Zawacka 23. Dywersja 24. Warszawa 25. Szare Szeregi 26. Bojowe Szkoły 27. Grupy Szturmowe 28. Służba Zwycięstwu Polski 29. Okulicki 30. Sabotaż 31. Polskie Siły Zbrojne 32. Rudy

Untitled

Untitled 4:4, 5 {Mar 9.1} {Mar 9.2} 12:22 {Mar 9.3} 15:14 12:41 {Mar 9.4} 4:4 {Mar 9.5} , 34, 35, 40 {Mar 9.6} 9:28 {Mar 10.1} {Mar 10.2} {Mar 10.3} {Mar 10.4}, 325-327 {Mar 10.5} 2:1, 2 {Mar 11.1} ç ç ç ç ç ç

Bardziej szczegółowo

开 发 中 利 用, 在 利 用 中 保 护 同 时, 大 豆 适 宜 区 特 别 是 东 北 冷 凉 区 几 百 万 农 民 的 生 计 主 要 靠 种 植 大 豆, 事 关 同 步 实 现 小 康 社 会 目 标 二 进 一 步 明 确 大 豆 生 产 发 展 的 思 路 原 则 和 目 标 任

开 发 中 利 用, 在 利 用 中 保 护 同 时, 大 豆 适 宜 区 特 别 是 东 北 冷 凉 区 几 百 万 农 民 的 生 计 主 要 靠 种 植 大 豆, 事 关 同 步 实 现 小 康 社 会 目 标 二 进 一 步 明 确 大 豆 生 产 发 展 的 思 路 原 则 和 目 标 任 农 业 部 关 于 促 进 大 豆 生 产 发 展 的 指 导 意 见 农 农 发 2016 2 号 各 省 自 治 区 直 辖 市 农 业 ( 农 牧 农 村 经 济 ) 农 机 畜 牧 农 垦 局 ( 厅 委 ), 新 疆 生 产 建 设 兵 团 农 业 局 : 我 国 是 大 豆 的 原 产 地, 种 植 和 消 费 历 史 悠 久 近 年 来, 受 比 较 效 益 下 降 进 口 冲 击 等

Bardziej szczegółowo

,4 :20..,5 ( )..,1. :..,2..,2..,10..,3.., ,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 ( )..,4.,.,3 6..,3 :..,3..,1 :..

,4 :20..,5 ( )..,1. :..,2..,2..,10..,3.., ,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 ( )..,4.,.,3 6..,3 :..,3..,1 :.. 2001..,2..,1 :..,5..,1..,6..,4..,3..,4..,2 :..,1..,1..,3 :..,3..,3 208 2001 20..,4 :20..,5 (1912 1949)..,1. :..,2..,2..,10..,3..,3 1999..,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 (1931 1932 )..,4.,.,3

Bardziej szczegółowo

75% 2 2

75% 2 2 1 1 500 30 75% 2 2 12 3 3 4 4 10 15 5 5 30 6 6 7 7 8 8 20 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 60% 14 14 15 15 16 16 2 8 17 17 5 30 5 55 l l l l 18 18 19 19 20 20 10 30 21 21 5 8 15 100 22 22 23 23 20 24 24 25

Bardziej szczegółowo

國立中山大學學位論文典藏

國立中山大學學位論文典藏 1 2 3 4 1 2 1994 4 5 3 4 6 5 6 () 7 7 3 8 8 9 () 1997 15-17 9 10 10 11 12 13 14 15 11 : 12 16 13 14 17 18 15 16 19 11 300 20 21 1982 109 22 19 17 18 23 1985 127 24 19 25 26 20 27 56 28 11 330 20 29 25

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 1 2009 11 2 2009 11 1 1 2 3 4 5 6 7 8 11 15 22 23 24 25 29 31 34 37 39 41 42 44 47 3 2009 11 1 2009 11 2 2009 11 3 2009 11 4 2009 11 5 2009 11 Ö Ç Ö 6 2009 11 Ç Ç 7 2009 11 8 2009 11 9 2009 11 10 2009

Bardziej szczegółowo

Corporate Profile

Corporate Profile Corporate Profile SC Corporate Profile 3 4 SC Corporate Profile SC Corporate Profile 5 6 SC Corporate Profile SC Corporate Profile 7 8 SC Corporate Profile SC Corporate Profile 9 10 SC Corporate Profile

Bardziej szczegółowo

Celia Jones 女士 TZ 电器公司 Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy L.Marshall 小姐 Aquatechnics 有

Celia Jones 女士 TZ 电器公司 Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy L.Marshall 小姐 Aquatechnics 有 - Adres J.Rhodes 先生 Rhodes & Rhodes 公司 Silverback 街 212 号斯普林斯, 加利福尼亚,92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Adam Smith 先生 Smith's 塑料公司 Crossfield

Bardziej szczegółowo

19 1 1860 1 1900 Max Gallo. The Poster in History New York: Norton, 2001 1895 1945 1895 19 2013.06 NO.39 33

19 1 1860 1 1900 Max Gallo. The Poster in History New York: Norton, 2001 1895 1945 1895 19 2013.06 NO.39 33 Poster Affiche Plakat Poster 1800 the code of Hammurabi 3000 15 Johannes Gutenberg 18 19 Lithography Jules Cheret Mucha Toulouse- Lautrec 32 2013.06 NO.39 19 1 1860 1 1900 Max Gallo. The Poster in History

Bardziej szczegółowo

Workbook_Chinese copy.pdf

Workbook_Chinese copy.pdf FRONT LINE DEFENDERS 9 x 10 11 12 13 14 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ak Sar Ben 3 1937 10 1992 110 99 99 99 20 1 3 2 1969 800 1916 10 3 14 4 / 8 1 3 45 3 20 4 181000 1994 5 9 8 7 1

Bardziej szczegółowo

刧 刧 耀 刧 刧 耀 刧 刧 刧 刧 刧 刧 刧 " 則 $ 剧 刧 " 則 $ 剧 ! " # $ % &! " # $ % & A A 刧 刧 ! "! " ! "! " 刧 刧 刧 刧 刧 A ç則$ç剧 ç則$ç剧 A 刧 A A ! "! " 刧 刧 ! " # $! " # $ 刧 刧 耀 刧 刧 耀 刧 刧 ! "! " ! "! " 耀

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 030115.docx

Microsoft Word - 030115.docx 7. 智 慧 和 明 创 世 记 41:1-43 我 们 今 天 开 始 谈 谈 约 瑟 夫 在 监 狱 的 状 况 他 遭 受 了 极 大 的 不 公 正 他 的 职 业 生 涯 被 毁 了 我 们 看 到 上 帝 给 约 瑟 夫 被 关 的 监 狱 里 的 侍 臣 一 个 梦, 约 瑟 夫 帮 助 他 解 了 这 梦 这 侍 臣 答 应 他 出 去 后 会 将 约 瑟 夫 从 监 狱 释 放,

Bardziej szczegółowo

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy Celia Jones 女士 TZ 电器公

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy Celia Jones 女士 TZ 电器公 - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. J.Rhodes 先生 Rhodes

Bardziej szczegółowo

KOSPI /15

KOSPI /15 006 08 08 5 sunfh@pasc.com.cn 5 5 1 1 4 5 6 7 4~5 1 006--010 10.09% 15.% 006--010 9.55% 6.89% 00--010 61.% 6.15% 4 006--010 4.50% 6.11% 5 006--010 1.07% 5.56% 6 006--010 0.46% 5.46% 7 00--010 45.90% 4.84%

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO NA POZIOMIE A2 Test 1 Rozumienie ze słuchu ( 16 pkt.) 1.1 pytania 1 5 (10 pkt.) Usłyszysz teraz dwukrotnie

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO NA POZIOMIE A2 Test 1 Rozumienie ze słuchu ( 16 pkt.) 1.1 pytania 1 5 (10 pkt.) Usłyszysz teraz dwukrotnie CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO NA POZIOMIE A2 TEST PRZYKŁADOWY Za cały egzamin możesz uzyskać 90 punktów EGZAMIN A2 TRWA 100 MINUT Do wszystkich części egzaminu

Bardziej szczegółowo

安全理事会

安全理事会 安 全 理 事 会 2013 年 综 述 联 合 国 新 闻 稿 SC/11247 旧 问 题 仍 然 存 在 新 现 状 迫 使 安 理 会 反 思 以 往 处 理 全 球 热 点 问 题 的 方 式 安 理 会 召 开 的 会 议 次 数 有 所 减 少 成 员 国 通 过 了 47 项 决 议, 发 表 了 22 份 主 席 声 明 导 言 2013 年, 为 了 更 好 地 适 应 21 世

Bardziej szczegółowo

國立中山大學學位論文典藏.pdf

國立中山大學學位論文典藏.pdf 7 8 1 1 1982 9 2 Prof. Bliss Perry 3 4 1937 2 < > ( : 1989) 181 3 < > ( : 1989) 181 4 1935 1937 1938 10 5 6 7 8 5 1988 474 6 1993 179 7 2002 274 8 11 9 < > 10 11 12 ( 1989) 176 9 ( 1989) 194 10 ( 1989)

Bardziej szczegółowo

瑞士的雪山 张坚摄于 2012 年秋

瑞士的雪山 张坚摄于 2012 年秋 瑞士的雪山 张坚摄于 2012 年秋 刊 首 寄 语 张 坚 本 期 民 国 纪 事 栏 目, 介 绍 了 普 陀 山 鹤 鸣 庵 与 朱 家 尖 佃 农 间 的 一 场 官 司 从 当 时 的 历 史 背 景 说, 是 地 主 与 农 民 的 官 司 诉 讼 发 生 于 抗 战 胜 利 后 的 1946 年, 而 欠 的 租 谷, 是 1940 年 的 事 情 的 纠 结 在 于, 有 位 游 击

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2030342DA578C657B27BA6E6ABD8BF76B5B2BA63A475B57BAABABADEB27AA8EEABD7BB50A7EFB669ABD8C4B32DBDB2A7D3B4AD2E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2030342DA578C657B27BA6E6ABD8BF76B5B2BA63A475B57BAABABADEB27AA8EEABD7BB50A7EFB669ABD8C4B32DBDB2A7D3B4AD2E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D> 台 灣 現 行 建 築 結 構 工 程 的 管 理 制 度 與 改 進 建 議 中 華 民 國 結 構 工 程 技 師 公 會 全 國 聯 合 會 理 事 長 蔡 榮 根 宏 道 法 律 事 務 所 主 持 律 師 蔡 志 揚 建 造 執 照 結 構 審 查 法 制 民 國 60 年 65 年 73 年 建 築 法 第 34 條 主 管 建 築 機 關 審 查 工 程 圖 樣 計 算 書 說 明 書

Bardziej szczegółowo

6寸PDF生成工具

6寸PDF生成工具 第301章 王者之争 郁金香高中误导主任邱大奇的皮有点发痒 上个月去找浅水街老军医治疗 觉得不太保险 壮着胆子跑邻城 市的正规大医院进行检查 才发现受了老军医的欺骗 回浅水街一找 那老军医见了他如见了鬼 忙不迭将医 返还 自学身体无恙 收敛一段时期之后 禁不住回味起那风骚女大学生 丝袜捆绑 游戏向来是邱大奇的最爱 既然上次都没有什么事 这次最多戴个保险好了 反正期中考试过后还发了一点小奖金 足够痛快玩上一夜

Bardziej szczegółowo

一 敬 拜 诗 歌 Gen 29:35 他 又 怀 孕 生 子, 说 : 这 回 我 要 赞 美 耶 和 华, 因 此 给 他 起 名 叫 犹 大 ( 就 是 赞 美 的 意 思 ) 第 2 页

一 敬 拜 诗 歌 Gen 29:35 他 又 怀 孕 生 子, 说 : 这 回 我 要 赞 美 耶 和 华, 因 此 给 他 起 名 叫 犹 大 ( 就 是 赞 美 的 意 思 )  第 2 页 第 十 天 2015-01-12 一 敬 拜 诗 歌 我 一 生 要 赞 美 你 二 灵 修 读 经 诗 篇 第 十 篇 三 旧 约 行 程 创 世 纪 29-31 章 四 新 约 行 程 马 太 福 音 第 10 章 第 1 页 一 敬 拜 诗 歌 Gen 29:35 他 又 怀 孕 生 子, 说 : 这 回 我 要 赞 美 耶 和 华, 因 此 给 他 起 名 叫 犹 大 ( 就 是 赞 美 的

Bardziej szczegółowo

科幻(第十卷).PDF

科幻(第十卷).PDF 001 1 001 2 006 3 012 4 021 5 032 6 041 7 050 8 065 074 074 075 081 084 087 090 099 103 109 115 119 122 132 191 193 218 235 235 237 240 245 251 259 264 269 272 275 100 278 287 296 5 296 298 300 302 306

Bardziej szczegółowo

一 家 庭 成 员 与 收 支 情 况 100 您 本 人 配 偶 和 子 女 ( 包 括 在 本 地 老 家 和 其 他 地 方 的, 但 不 包 括 已 婚 分 家 的 子 女 ) 以 及 与 您 在 本 户 同 住 的 家 庭 其 他 成 员 共 有 几 口 人? 口 人 表 101: 请 谈

一 家 庭 成 员 与 收 支 情 况 100 您 本 人 配 偶 和 子 女 ( 包 括 在 本 地 老 家 和 其 他 地 方 的, 但 不 包 括 已 婚 分 家 的 子 女 ) 以 及 与 您 在 本 户 同 住 的 家 庭 其 他 成 员 共 有 几 口 人? 口 人 表 101: 请 谈 统 计 调 查 中 获 得 的 能 够 识 别 或 者 推 断 单 个 统 计 调 查 对 象 身 份 的 资 料, 任 何 单 位 和 个 人 不 得 对 外 提 供 泄 露, 不 得 用 于 统 计 以 外 的 目 的 统 计 法 第 三 章 第 二 十 五 条 表 号 : 卫 计 统 制 定 机 关 : 国 家 卫 生 计 生 委 批 准 机 关 : 国 家 统 计 局 批 准 文 号 : 国

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word ok-2012-第2期ok-中大管理研究-内文.doc

Microsoft Word ok-2012-第2期ok-中大管理研究-内文.doc 2012 } 7 í 2 ˆ æ ëë ƒ i ê ƒ { p { Íw Ñ Ñ } ˆ Ñ ðò Ò è ÌƒÕ í ç Ïq i Ñí Ô Ì q r Ñ w Ñ 5 10 ä h zš q qñ ƒ ƒõp { x í pø r qñq þ ÿ ƒõ q pñ ê ƒ i ƒ ƒõ p { x ä ª p Ò p { x wô ì{ { x ç ç åç { x ëë Ê k 1 China

Bardziej szczegółowo

打 造 新 型 领 导 力 揭 示 未 来 领 导 力 面 临 的 新 挑 战 根 据 Hay ( 合 益 ) 集 团 2030 领 导 力 的 研 究 发 现, 未 来 的 领 导 者 想 要 成 功 就 必 须 掌 握 新 的 技 能 和 素 质 内 容 介 绍 2 1 全 球 范 围 内 的 力 量 对 比 正 在 发 生 变 化 5 2 气 候 变 化 和 资 源 匮 乏 的 问 题 与

Bardziej szczegółowo

列 席 職 員 : 助 理 法 律 顧 問 3 馮 秀 娟 小 姐 高 級 主 任 (2)1 馬 淑 霞 小 姐 經 辦 人 / 部 門 I. 就 2001 年 4 月 26 日 上 次 會 議 提 出 的 事 項 所 作 的 回 應 [ 立 法 會 CB(2)1529/00-01(01) 號 文

列 席 職 員 : 助 理 法 律 顧 問 3 馮 秀 娟 小 姐 高 級 主 任 (2)1 馬 淑 霞 小 姐 經 辦 人 / 部 門 I. 就 2001 年 4 月 26 日 上 次 會 議 提 出 的 事 項 所 作 的 回 應 [ 立 法 會 CB(2)1529/00-01(01) 號 文 立 法 會 Legislative Council 檔 號 :CB2/BC/11/00 立 法 會 CB(2)162/01-02 號 文 件 ( 此 份 會 議 紀 要 業 經 審 閱 ) 定 額 罰 款 ( 公 眾 地 方 潔 淨 罪 行 ) 條 例 草 案 委 員 會 會 議 紀 要 日 期 : 2001 年 5 月 15 日 ( 星 期 二 ) 時 間 : 下 午 2 時 30 分 地 點 :

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled KSKSKSKS SKSKSKS KSKSKS SKSKS KSKS SKS KS KS F 4403 KS F 4403 2001 2001 12 17 ICS 91.100.30 KS F 44032001 Reinforced spun concrete pipes. () (.) A.. 2... KS A 0021 KS B 5533 KS 3504 KS 3510 KS 3552 KS

Bardziej szczegółowo

Annual Report and Accounts Chinese

Annual Report and Accounts Chinese 1 w 18.8 18.9 21.0 2017 2016 2015 18.9 7.1 17.2 2017 2016 2015 1,103 857 871 2017 2016 2015 11.9 13.6 14.5 (%) 2017 2016 2015 2,410 2,375 2,522 2017 2016 2015 59.8 48.0 51.4 2017 2016 2015 2 5.9% +1% 0.51

Bardziej szczegółowo

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 反 科 普 宣 传 与 警 示 育 : 市 民 读 / 北 京 反 协 会 编 著. 北 京 : 科 学 普 及 出 版 社,2012.4 ISBN 978-7-110-07694-1 Ⅰ.1 反 Ⅱ.1 北 Ⅲ.1 - 批 判 - 通 俗 读 物 Ⅳ.1

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 反 科 普 宣 传 与 警 示 育 : 市 民 读 / 北 京 反 协 会 编 著. 北 京 : 科 学 普 及 出 版 社,2012.4 ISBN 978-7-110-07694-1 Ⅰ.1 反 Ⅱ.1 北 Ⅲ.1 - 批 判 - 通 俗 读 物 Ⅳ.1 北 京 反 协 会 编 著 反 科 普 宣 传 与 警 示 育 市 民 读 科 学 普 及 出 版 社 北 京 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 反 科 普 宣 传 与 警 示 育 : 市 民 读 / 北 京 反 协 会 编 著. 北 京 : 科 学 普 及 出 版 社,2012.4 ISBN 978-7-110-07694-1 Ⅰ.1 反 Ⅱ.1 北 Ⅲ.1 - 批 判 - 通 俗 读

Bardziej szczegółowo

华润电力2009第三季度管理报告

华润电力2009第三季度管理报告 科 学 的 食 品 药 品 质 量 安 全 观 念 崔 兴 品 集 团 环 境 健 康 和 安 全 部 2015 年 1 月 30 日 目 录 1. 质 量 安 全 性 没 问 题 也 可 能 导 致 质 量 安 全 事 件 2. 质 量 管 理 再 严 格 也 难 以 彻 底 消 除 质 量 安 全 风 险 3. 加 强 质 量 安 全 管 理 不 仅 仅 是 买 检 测 设 备 招 检 测 人

Bardziej szczegółowo

19 21 1932 31 1942 1985 79 2 1625 198 1060 1958 452 1 35 1949 6 4 10 4 1 1950 7 22 3 40 1955 80 1300 6000 32000 1 1000 1956 30 35 1966 112 150 1969 1981 250 7 198 14 26 1984 9 1985 347 18 78 13 7 3 1 5

Bardziej szczegółowo

前 言 兰 州 理 工 大 学 坐 落 在 黄 河 之 滨 的 甘 肃 省 省 会 兰 州 市 学 校 始 建 于 1919 年, 经 过 96 年 的 建 设 与 发 展, 学 校 已 成 为 一 所 工 科 实 力 比 较 雄 厚 理 科 水 平 不 断 提 高 文 科 具 有 一 定 特 色

前 言 兰 州 理 工 大 学 坐 落 在 黄 河 之 滨 的 甘 肃 省 省 会 兰 州 市 学 校 始 建 于 1919 年, 经 过 96 年 的 建 设 与 发 展, 学 校 已 成 为 一 所 工 科 实 力 比 较 雄 厚 理 科 水 平 不 断 提 高 文 科 具 有 一 定 特 色 2015 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 兰 州 理 工 大 学 学 生 就 业 指 导 服 务 中 心 编 制 2015 年 12 月 前 言 兰 州 理 工 大 学 坐 落 在 黄 河 之 滨 的 甘 肃 省 省 会 兰 州 市 学 校 始 建 于 1919 年, 经 过 96 年 的 建 设 与 发 展, 学 校 已 成 为 一 所 工 科 实 力 比 较 雄 厚 理 科 水 平

Bardziej szczegółowo

10 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4!!!!!!! 7!!!!!!!!! 10!!!!!! 12 15!!!!!!!!!!!!!!! 16!!!!! 18 23!!!!!!!!!!!!!!!!! 35!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 38!!!!!!!!!!! 41!!!!!!

10 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4!!!!!!! 7!!!!!!!!! 10!!!!!! 12 15!!!!!!!!!!!!!!! 16!!!!! 18 23!!!!!!!!!!!!!!!!! 35!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 38!!!!!!!!!!! 41!!!!!! 櫢 櫢 櫢 毟 櫢 毟 毟 5 毟 10 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4!!!!!!! 7!!!!!!!!! 10!!!!!! 12 15!!!!!!!!!!!!!!! 16!!!!! 18 23!!!!!!!!!!!!!!!!! 35!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 38!!!!!!!!!!! 41!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 44!!!!!!!!!!! 56!!!!

Bardziej szczegółowo

了 一 整 天, 感 覺 跟 想 像 中 的 有 點 差 別 看 完 影 片 之 後 對 傳 媒 工 作 有 初 步 的 了 解 了, 但 對 以 後 從 事 這 方 面 的 工 作 會 有 點 害 怕 宇 謙 說 : 感 覺 以 後 出 社 會 現 實 是 很 殘 酷 的, 理 想 也 要 向 現

了 一 整 天, 感 覺 跟 想 像 中 的 有 點 差 別 看 完 影 片 之 後 對 傳 媒 工 作 有 初 步 的 了 解 了, 但 對 以 後 從 事 這 方 面 的 工 作 會 有 點 害 怕 宇 謙 說 : 感 覺 以 後 出 社 會 現 實 是 很 殘 酷 的, 理 想 也 要 向 現 世 新 大 學 媒 來 掩 去 讀 書 會 第 三 次 讀 書 活 動 主 題 媒 體 現 象 與 閱 聽 人 的 關 係 影 片 紀 錄 片 睜 開 左 眼 日 期 101.12.12 地 點 G402 指 導 老 師 蔡 珮 出 席 人 李 若 蘭 羅 方 秀 顏 婉 淇 林 可 欣 宋 雅 涵 劉 家 安 李 昀 真 吳 佳 臻 王 昱 揚 張 禮 晟 梁 瑜 呂 姚 宇 謙 藍 岳 君 江

Bardziej szczegółowo

聖公會聖本德中學

聖公會聖本德中學 敬 啟 者 : 家 長 通 告 (2016 年 2 月 ) 茲 有 下 列 事 項 奉 告, 敬 祈 垂 注 : 一. 二. 中 六 級 模 擬 考 試 : 本 年 度 中 六 級 模 擬 考 試 將 於 2016 年 2 月 18 日 至 3 月 2 日 舉 行, 考 試 時 間 表 已 於 較 早 時 派 發 予 學 生, 請 家 長 留 意 並 督 促 貴 子 弟 努 力 溫 習, 在 考 試

Bardziej szczegółowo

GJB128A.PDF

GJB128A.PDF ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±± ±±5µ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± µ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±1 ± ± + ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±1. ± ± ± µ ± ± ±5 ± ± ± ± ± ±30 ± ± ± ± ± ±0.5 ±0 ±

Bardziej szczegółowo

20 Review of Global Politics, No.46, April 2014 斯, 烏 克 蘭 與 這 歐 亞 聯 盟 (EAU) 的 貿 易 可 比 擬 歐 盟 的 影 響 力 這 也 是 烏 克 蘭 在 經 濟 層 面 上, 一 時 之 間 無 法 斷 然 脫 離 俄 羅 斯,

20 Review of Global Politics, No.46, April 2014 斯, 烏 克 蘭 與 這 歐 亞 聯 盟 (EAU) 的 貿 易 可 比 擬 歐 盟 的 影 響 力 這 也 是 烏 克 蘭 在 經 濟 層 面 上, 一 時 之 間 無 法 斷 然 脫 離 俄 羅 斯, 全 球 政 治 評 論 Review of Global Politics 第 四 十 六 期 (2014)No.46 頁 19-24 焦 點 評 析 列 強 地 緣 政 治 下 的 烏 克 蘭 困 境 The Dilemma of Great Power Politics in Ukraine 施 富 盛 Fu-Sheng Shih 東 吳 大 學 社 會 學 系 助 理 教 授 Assistant

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - TienTu_6s

Microsoft Word - TienTu_6s 闯 入 阴 魔 界 之 火 龙 因 果 注 定 人 间 欲 海 世 界 沙 巴 神 山! 远 眺 望 去, 层 峦 迭 嶂 浑 厚 绵 延 千 山 翠 微 苍 苍 璁 珑, 在 万 树 绿 丛 顶, 一 带 浡 滃 云 气 澒 洞 氤 氲 着 潆 潆 烟 岚, 透 玄 云 泱 郁 而 出 的 竟 是 黓 黝 深 黑 嶙 峋 峭 立 维 石 岩 岩 的 巑 杬 尖 山 与 层 层 复 层 层 的 断

Bardziej szczegółowo

<5BCAC0BDE7C8ABCAB7A3BACAC0BDE7CDA8CAB75D2EC7F1BFC6C6BD2EC9A8C3E8B0E62E706466>

<5BCAC0BDE7C8ABCAB7A3BACAC0BDE7CDA8CAB75D2EC7F1BFC6C6BD2EC9A8C3E8B0E62E706466> T h e O f f i c i a l H i s t o r y O f T h e W o r l d 12/ 14/ 5 1 16/ 16/ 18/ 20/ 22/ 24/ 26/ 28/ 32/ 34/ 36/ 37/ 38/ 40/ 45/ 46/ 48/ 50/ 52/ 54/ 56/ 58/ 61/ 62/ 64/ 66/ 68/ 69/ 71/ 72/ 73/ 74/ 76/

Bardziej szczegółowo

上市公告书

上市公告书 110021 268 2006 12 15 2006 11 21 http://www.sse.com.cn 110021 100,000 100 1,000 100,000 100 1,000 2006 12 19 2006 12 19 2011 12 1 AAA 1 SHANGHAI ELECTRIC POWER COMPANY LIMITED 1,563,505,000 268 200010

Bardziej szczegółowo

, ,777 (108,910) (83,466) 263, , , (50,397) (36,229) (56,222) (38,115) (34,963) (20,390) 124,888 93

, ,777 (108,910) (83,466) 263, , , (50,397) (36,229) (56,222) (38,115) (34,963) (20,390) 124,888 93 AK MEDICAL HOLDINGS LIMITED 1789 2017 12 31 2017 2016 % 372,700 270,777 37.6% 263,790 187,311 40.8% 70.8% 69.2% 105,376 77,326 36.3% 28.3% 28.6% 0.14 0.10 40.0% 0.14 0.10 40.0% 2017 12 31372.72016 37.6%

Bardziej szczegółowo

成玄英《莊子疏》護生思想初探

成玄英《莊子疏》護生思想初探 (2006/7) 267 28 4 267 Discourse on The Thought of Life Guarding in Cheng Hsuan-Ying s Subcommentary on Chuangtzu Kuo Cheng-I 268 1 Ecology) (Aldo (Land Leopold) Ethic) 2 1 ( ) 2 ( 1983 9 28 ) 6 269 3 80

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 191期正式- 3月.doc

Microsoft Word - 191期正式- 3月.doc 中 国 地 质 科 学 院 离 退 休 工 作 第 191 期 京 区 离 退 休 职 工 管 理 中 心 2016 年 3 月 31 日 院 情 动 态 中 国 地 质 科 学 院 8 名 学 者 入 选 高 被 引 学 者 名 单 爱 思 唯 尔 (Elsevier) 最 近 公 布 了 2015 年 中 国 高 被 引 学 者 (Most Cited Chinese Researchers)

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - K0841883-1-3-C.doc

Microsoft Word - K0841883-1-3-C.doc Distr.: General 17 September 2008 Chinese Original: English 国 际 化 学 品 管 理 大 会 不 限 成 员 名 额 法 律 和 技 术 工 作 组 第 一 次 会 议 2008 年 10 月 21 24 日, 罗 马 临 时 议 程 项 目 3 编 写 国 际 化 学 品 管 理 大 会 及 其 附 属 机 构 的 议 事 规 则 国

Bardziej szczegółowo

HUADONG MEDICINE CO.,LTD ANNUAL REPORT

HUADONG MEDICINE CO.,LTD ANNUAL REPORT HUADONG MEDICINE CO.,LTD ANNUAL REPORT 2003 1 2 2 3 3 4 4 5 5 8 6 10 7 11 8 12 9 18 10.19 11.22 12.68 1 . 2 HUADONG MEDICINE CO.,LTD. 0571-88172165 0571-88172165 stock@eastchinapharm.com 866 310011 439

Bardziej szczegółowo

教育部辦理 108 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據 三 計畫說明 駐波蘭代表處教育組 108 年 1 月 16 日波蘭教字第 號函 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科 教部所屬

教育部辦理 108 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據 三 計畫說明 駐波蘭代表處教育組 108 年 1 月 16 日波蘭教字第 號函 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科 教部所屬 教育部辦理 108 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據 三 計畫說明 駐波蘭代表處教育組 108 年 1 月 16 日波蘭教字第 1080000005 號函 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科 教部所屬公立大學申請免學費就讀波蘭語碩 博士學位學程, 受獎 新生赴科教部指定大學附設語言中心就讀波蘭語課程

Bardziej szczegółowo

紅 獅 傳 說 的 漫 畫 封 面 遊 戲 的 世 界 觀 是 發 生 在 黑 魔 法 與 白 魔 法 盛 行 的 時 代, 這 是 個 充 滿 龍 與 騎 士 魔 法 師 與 精 靈 的 神 話 世 界, 有 著 無 數 的 王 公 貴 族, 存 在 著 正 義 與 邪 惡, 以 及 從 歷 史

紅 獅 傳 說 的 漫 畫 封 面 遊 戲 的 世 界 觀 是 發 生 在 黑 魔 法 與 白 魔 法 盛 行 的 時 代, 這 是 個 充 滿 龍 與 騎 士 魔 法 師 與 精 靈 的 神 話 世 界, 有 著 無 數 的 王 公 貴 族, 存 在 著 正 義 與 邪 惡, 以 及 從 歷 史 遊 戲 設 計 學 期 末 報 告 天 堂 Lineage 多 樂 一 甲 4A1K0037 吳 翊 睫 天 堂 是 由 一 部 韓 國 的 熱 門 漫 畫 " 紅 獅 傳 說 " 改 編 而 來 的 韓 國 MMORPG, 故 事 敘 述 被 反 王 奪 權 奪 位 的 特 羅 斯 王 子, 復 國 的 冒 險 歷 程 和 傳 奇 以 下 為 其 中 的 名 言 : 酒 的 誓 約, 酒 醒 後

Bardziej szczegółowo

恩佐速记

恩佐速记 主 题 : 企 业 环 保 与 政 策 推 动 时 间 :2010-7-10 地 点 : 世 博 远 大 馆 杨 鹏 : 各 位 好, 今 天 是 我 们 中 欧 论 坛 其 中 的 一 个 小 组 会, 今 天 开 始! 我 们 这 个 小 组 是 第 39 小 组, 因 为 中 欧 论 坛 这 次 在 中 国 有 60 个 小 组, 我 们 是 第 39 个 小 组, 我 们 的 议 题 主 要

Bardziej szczegółowo

COM COM *COM COM COM COM COM COM COM COM373 COM COM3811, COM COM3831,

COM COM *COM COM COM COM COM COM COM COM373 COM COM3811, COM COM3831, COM0410, 0420 2 COM1110 3 COM1120 3 COM1130 3 COM2110 3 COM2120 3 COM2150 3 COM2170 3 COM2180 3 COM2190 3 COM2420 3 COM2440 3 COM2610 3 COM2710 3 COM273 COM2739 3 COM2810 3 COM2812 3 COM2820 3 COM2830

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8BDBCFE313020C8ABB9FAC9CBBAAEA1A2B8B1C9CBBAAEBCE0B2E2B7BDB0B85F3035303530385F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8BDBCFE313020C8ABB9FAC9CBBAAEA1A2B8B1C9CBBAAEBCE0B2E2B7BDB0B85F3035303530385F2E646F63> 附 件 10: 全 国 伤 寒 副 伤 寒 监 测 方 案 ( 试 行 ) 一 概 述 伤 寒 副 伤 寒 是 中 华 人 民 共 和 国 传 染 病 防 治 法 规 定 的 乙 类 传 染 病, 其 传 染 性 强 病 程 长 易 复 发 并 发 症 多 疾 病 负 担 较 重 1990 年 以 后, 我 国 的 伤 寒 副 伤 寒 的 发 病 得 到 一 定 控 制, 平 均 发 病 率 在 4.08-10.45/10

Bardziej szczegółowo

学 校 基 本 情 况 表 学 校 名 称 邯 郸 学 院 学 校 代 码 邮 政 编 码 学 校 网 址 学 校 办 学 基 本 类 型 o 部 委 院 校 þ 地 方 院 校 þ 公 办 o 民 办 o 中 外 合 作 办 学

学 校 基 本 情 况 表 学 校 名 称 邯 郸 学 院 学 校 代 码 邮 政 编 码 学 校 网 址  学 校 办 学 基 本 类 型 o 部 委 院 校 þ 地 方 院 校 þ 公 办 o 民 办 o 中 外 合 作 办 学 普 通 高 等 学 校 本 科 专 业 设 置 申 请 表 校 长 签 字 : 学 校 名 称 ( 盖 章 ): 邯 郸 学 院 学 校 主 管 部 门 : 河 北 省 专 业 名 称 : 酒 店 管 理 专 业 代 码 : 120902 所 属 学 科 门 类 及 专 业 类 : 管 理 学 旅 游 管 理 类 学 位 授 予 门 类 : 管 理 学 修 业 年 限 : 四 年 申 请 时 间 :

Bardziej szczegółowo

OpG Chinese:Operational guidance 2

OpG Chinese:Operational guidance 2 Chinese 2 3 ...5...6...6...7...7... 7... 8...8...8...8...10...10...11...13...13...13...14...15...16...18...18...18...13...20...20...21 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Notes 16 17 18 19 20 21 22 23 IFE Core

Bardziej szczegółowo

1 总 则 1.1 本 规 则 依 据 能 源 效 率 标 识 管 理 办 法 ( 国 家 发 展 改 革 委 和 国 家 质 检 总 局 第 35 号 令 ), 以 下 简 称 办 法 ) 制 定 1.2 本 规 则 适 用 于 计 算 机 使 用 的 液 晶 显 示 器 ( 以 下 简 称 显

1 总 则 1.1 本 规 则 依 据 能 源 效 率 标 识 管 理 办 法 ( 国 家 发 展 改 革 委 和 国 家 质 检 总 局 第 35 号 令 ), 以 下 简 称 办 法 ) 制 定 1.2 本 规 则 适 用 于 计 算 机 使 用 的 液 晶 显 示 器 ( 以 下 简 称 显 附 件 16 编 号 :CEL 014 2016 计 算 机 显 示 器 能 源 效 率 标 识 实 施 规 则 1 总 则 1.1 本 规 则 依 据 能 源 效 率 标 识 管 理 办 法 ( 国 家 发 展 改 革 委 和 国 家 质 检 总 局 第 35 号 令 ), 以 下 简 称 办 法 ) 制 定 1.2 本 规 则 适 用 于 计 算 机 使 用 的 液 晶 显 示 器 ( 以 下

Bardziej szczegółowo

44 3,,, {}. A = {1, 2, 3, 4, 5}.,,,,,,. B = {1, 2, 3,, 99}. N = {0, 1, 2, 3, }.. x, P (x) x, {x P (x)} P (x) x., x 2 1 = 0 C = {x x R x 2 1 = 0}., C C

44 3,,, {}. A = {1, 2, 3, 4, 5}.,,,,,,. B = {1, 2, 3,, 99}. N = {0, 1, 2, 3, }.. x, P (x) x, {x P (x)} P (x) x., x 2 1 = 0 C = {x x R x 2 1 = 0}., C C 3,. 16,,,, 1876 1883, (Georg Cantor),,,. 19 90,,.,.,. 3.1 1.,,.,,,. ( ).,. x 2 1 = 0. C... A, B, C,, a, b, c,. a A, a A, a A. a A, a A a A, a A. N ( 0). Z, Z +, Z. Q, Q +, Q. R, R +, R. C,. 2.,. 44 3,,,

Bardziej szczegółowo

� 1 ,,,,, 2003 8 27, (www.cninfo.com.cn) 1 2 125936 3 4,000,000 40 4 4,000,000 40 5 100 / 6 7 2003 9 16 8 2003 9 16 2008 8 31 9 10 11 12 AAA- 13 2 , 14 -- 2003 100, 2003 9 1 400, 100, 40,000 2003 8 27 (www.cninfo.com.cn)

Bardziej szczegółowo

尊 敬 的 各 位 参 会 同 学 学 生 领 队 指 导 教 师 : 第 三 届 全 国 青 少 年 智 能 创 新 大 会 ( 以 下 简 称 MT 创 智 大 会 ) 即 将 于 2016 年 2 月 13 日 至 17 日 在 北 京 市 京 瑞 温 泉 国 际 酒 店 举 行, 目 前 各

尊 敬 的 各 位 参 会 同 学 学 生 领 队 指 导 教 师 : 第 三 届 全 国 青 少 年 智 能 创 新 大 会 ( 以 下 简 称 MT 创 智 大 会 ) 即 将 于 2016 年 2 月 13 日 至 17 日 在 北 京 市 京 瑞 温 泉 国 际 酒 店 举 行, 目 前 各 尊 敬 的 各 位 参 会 同 学 学 生 领 队 指 导 教 师 : 第 三 届 全 国 青 少 年 智 能 创 新 大 会 ( 以 下 简 称 MT 创 智 大 会 ) 即 将 于 2016 年 2 月 13 日 至 17 日 在 北 京 市 京 瑞 温 泉 国 际 酒 店 举 行, 目 前 各 项 筹 备 工 作 正 在 全 面 进 行 之 中 MindTomorrow 创 智 大 会 组 委

Bardziej szczegółowo

《中文核心期刊要目总览》2008年印刷版(即第五版)于2008年1月1日正式发行

《中文核心期刊要目总览》2008年印刷版(即第五版)于2008年1月1日正式发行 附 件 2: 第 一 编 哲 学 社 会 学 政 治 法 律 类 1. 中 国 社 会 科 学 2. 北 京 大 学 学 报. 哲 学 社 会 科 学 版 3. 学 术 月 刊 4. 中 国 人 民 大 学 学 报 5. 北 京 师 范 大 学 学 报. 社 会 科 学 版 6. 清 华 大 学 学 报. 哲 学 社 会 科 学 版 7. 浙 江 大 学 学 报. 人 文 社 会 科 学 版 8.

Bardziej szczegółowo

the Prayer warriors 禱告勇士們

the Prayer warriors 禱告勇士們 烈 火 的 洗 禮 第 一 冊, 金 容 斗 著 設 計 指 導 :Bill Johnson 封 面 設 計 :Amanda Potter 經 文 引 自 聖 經 新 譯 本, 版 權 屬 於 環 球 聖 經 公 會, 蒙 允 准 使 用 本 書 的 任 何 內 容, 如 未 得 到 版 權 持 有 人 書 面 允 許, 不 得 從 事 任 何 形 式 的 複 製 保 存 在 恢 復 系 統, 以

Bardziej szczegółowo

我头晕 (wǒ tóuyūn.) 告知别人你头晕 Kręci mi się w głowie. 我没有胃口 (wǒ méiyǒu wèikǒu.) Nie mam apetytu. 告知别人你没有食欲 我夜晚无法入睡 (wǒ yè wǎn wúfǎ Nie rùshuì.) mogę spać. 告

我头晕 (wǒ tóuyūn.) 告知别人你头晕 Kręci mi się w głowie. 我没有胃口 (wǒ méiyǒu wèikǒu.) Nie mam apetytu. 告知别人你没有食欲 我夜晚无法入睡 (wǒ yè wǎn wúfǎ Nie rùshuì.) mogę spać. 告 健康 - 紧急情况汉语 我需要去医院 (wǒ xūyào qù 要求去医院 yīyuàn.) Muszę iść do szpitala. 我感觉不舒服 (wǒ gǎnjué bú shūfú.) Źle się czuję. 我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng Proszę kànnatychmiast yīshēng!) 要求紧急医疗服务 wezwać 救命!(jiùmìng!)

Bardziej szczegółowo

(Microsoft Word - \262\304\244G\244Q\251\241\246n\256\321\300s\252\352\272].doc)

(Microsoft Word - \262\304\244G\244Q\251\241\246n\256\321\300s\252\352\272].doc) 關 夢 南 的 第 二 本 詩 集 出 版 了, 名 字 跟 台 灣 作 家 黃 春 明 的 同 名 小 說 集 一 樣, 叫 看 海 的 日 子 關 夢 南 的 看 海 的 日 子 收 有 他 近 五 年 的 詩 作, 根 據 作 者 自 己 所 言 : 2001 年 至 2006 年, 我 經 歷 人 生 最 不 如 意 的 日 子 而 寫 作 成 為 作 者 創 痛 的 一 個 出 口 ( 序,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word 青岛会序册4-22_3_

Microsoft Word 青岛会序册4-22_3_ r ~ Èu 3 p ~ z 4 õ~t üê 10 Ë x 24 1 f Å ±³r³~k Ë u ~ gøêƒ êƒ Ùêƒ éøêƒ Øêƒ f z ~ ±³r³ ~ dn±³r³ö u{~ dn±³r³ Å ¾rdé~ Å ¾Ä ¹ú ƒ k µ ¾ ±±u{f ƒy ö ~ ê±å ±±± { ¹ú Å ±±u{ ¹ú Å ˆ y { ¹ú f { «2 f Å ±³r³~k Ë

Bardziej szczegółowo

19/02/18 13:17 PAGE

19/02/18 13:17 PAGE 19/02/18 13:17 PAGE-1 1 20 23.82 2 25 24.02 3 3 24.42 4 16 25.43 5 4 25.79 6 74 25.97 7 22 27.18 8 5 28.05 9 10 28.93 10 44 29.37 11 12 29.44 12 6 29.68 13 37 30.01 14 13 30.08 15 2 30.85 16 50 31.46 17

Bardziej szczegółowo

四 十 七 周 年 目 錄 序 言 會 務 報 告 P.1 梁 省 德 學 校 ( 大 埔 ) P.2 校 務 簡 報 梁 省 德 幼 稚 園 簡 報 P.3 兒 童 樂 園 簡 報 P.4-5 社 會 服 務 部 簡 報 P.6-7 財 務 報 告 P.8-11 新 界 婦 孺 福 利 會 成 立

四 十 七 周 年 目 錄 序 言 會 務 報 告 P.1 梁 省 德 學 校 ( 大 埔 ) P.2 校 務 簡 報 梁 省 德 幼 稚 園 簡 報 P.3 兒 童 樂 園 簡 報 P.4-5 社 會 服 務 部 簡 報 P.6-7 財 務 報 告 P.8-11 新 界 婦 孺 福 利 會 成 立 2011-2012 年 度 註 冊 會 址 : 新 界 元 朗 體 育 路 元 朗 大 會 堂 四 樓 401 室 電 話 : 2 4 7 7 0 1 0 4 傳 真 : 2 4 7 9 4 5 3 3 電 郵 : n t w j w a @ n t w j w a. o r g. h k 四 十 七 周 年 目 錄 序 言 會 務 報 告 P.1 梁 省 德 學 校 ( 大 埔 ) P.2 校 務

Bardziej szczegółowo

从 以 上 中 国 大 陆 的 地 图 中 可 看 出 此 次 评 估 小 组 的 行 程 : 北 京, 大 连, 昆 明, 宁 波, 上 海, 苏 州 英 国 高 等 教 育 质 量 保 障 署 2013 ISBN 978 1 84979 854 9 所 有 QAA 发 表 的 报 告 和 文 件

从 以 上 中 国 大 陆 的 地 图 中 可 看 出 此 次 评 估 小 组 的 行 程 : 北 京, 大 连, 昆 明, 宁 波, 上 海, 苏 州 英 国 高 等 教 育 质 量 保 障 署 2013 ISBN 978 1 84979 854 9 所 有 QAA 发 表 的 报 告 和 文 件 英 国 高 等 教 育 质 量 保 障 署 (QAA) 对 英 国 跨 国 高 等 教 育 的 评 估 --- 2012 中 华 人 民 共 和 国 综 述 2013 年 5 月 从 以 上 中 国 大 陆 的 地 图 中 可 看 出 此 次 评 估 小 组 的 行 程 : 北 京, 大 连, 昆 明, 宁 波, 上 海, 苏 州 英 国 高 等 教 育 质 量 保 障 署 2013 ISBN 978

Bardziej szczegółowo

中菲军事实力对比.中菲对峙起因诡异:中国在南海布局被菲律宾霸占的

中菲军事实力对比.中菲对峙起因诡异:中国在南海布局被菲律宾霸占的 中 菲 军 事 实 力 对 比. 中 菲 对 峙 起 因 诡 异 : 中 国 在 南 海 布 局 被 菲 律 宾 霸 占 的 116QQ 无 限 为 你 导 航 http://www.116qq.com 中 菲 军 事 实 力 对 比. 中 菲 对 峙 起 因 诡 异 : 中 国 在 南 海 布 局 被 菲 律 宾 霸 占 的 参 与 并 见 证 这 个 民 族 的 再 次 崛 起 为 至 生 荣

Bardziej szczegółowo

4 1840 6 29 6 7 1848 7 31 1841 1 15 32 213 1 31 1841 1 5 1798 1881 4 9 Tucog11ovistisessiOnemmeamerresurrectloneTnmeam 139 1840 11 27 12 22 449 1841 1 15 1841 1 15 Avaritia fundusoptimusmaximus

Bardziej szczegółowo

盼十年 樟新公園改造新環境 剷除園內小土堆 創老少咸宜活動空間 記者吳欣紜 文山報導 為提供樟新里里民更舒適的休閒環境 里長陳文生與政府單位共同努 力 終於爭取到樟新公園改造案 該改造案已經等了十年 計畫將於十 一月底進行改造工程 陳文生表示 樟新公園於民國七 十六年成立 在民國八十九年進行 第一次

盼十年 樟新公園改造新環境 剷除園內小土堆 創老少咸宜活動空間 記者吳欣紜 文山報導 為提供樟新里里民更舒適的休閒環境 里長陳文生與政府單位共同努 力 終於爭取到樟新公園改造案 該改造案已經等了十年 計畫將於十 一月底進行改造工程 陳文生表示 樟新公園於民國七 十六年成立 在民國八十九年進行 第一次 碧潭橋熄燈 昔日風華褪色 配合明年封橋延遲修繕 影響照明 民眾大呼危險盼修復 記者楊婷雅 新店報導 碧潭吊橋入夜後猶如長虹 為新店區主要觀光景點 八月起因颱風導 致LED光雕受損 已熄燈長達四個月之久 當地居民數度反映吊橋熄燈 對安全以及觀光的影響 新北市議員金中玉四日召集近二十名當地住戶 至碧潭東岸橋頭 質疑新北市府為了省錢 欲在封橋施工後再修繕光雕 燈 他強調 不反對都市更新計畫 但希望市府能提出配套措施

Bardziej szczegółowo

编号:CEL——

编号:CEL—— 编 号 :CEL 30 微 型 计 算 机 能 源 效 率 标 识 实 施 规 则 1 总 则 1.1 本 规 则 依 据 能 源 效 率 标 识 管 理 办 法 ( 国 家 发 展 改 革 委 和 国 家 质 检 总 局 第 17 号 令, 以 下 简 称 办 法 ) 制 定 1.2 本 规 则 适 用 普 通 用 途 的 台 式 计 算 机 具 有 显 示 功 能 的 一 体 式 台 式 微 型

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - AAB134-minutes-chi.doc

Microsoft Word - AAB134-minutes-chi.doc 古 物 諮 詢 委 員 會 第 一 三 四 次 會 議 ( 公 開 會 議 ) 記 錄 委 員 會 會 議 記 錄 AAB/7/2007-08 日 期 : 二 八 年 六 月 二 十 六 日 ( 星 期 五 ) 時 間 : 下 午 二 時 三 十 五 分 地 點 : 九 龍 尖 沙 咀 海 防 道 九 龍 公 園 香 港 文 物 探 知 館 會 議 室 出 席 者 : 何 承 天 先 生,SBS,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 会行党_2014_12号-OK.doc

Microsoft Word - 会行党_2014_12号-OK.doc i k á ÀŒ» ~st v lwkno e~ z oœ ür Ž ç r± ¼~ Ÿd é~ ~ Ï» «Èn Ý»Ð Ú ÍŠcœ Ð Å Û x» d c t c l ~ Ï»Ò ~ Ð ~ «{ d g»â Š jòâ ¾ Š g»â ý «ücè «º d g»â À~ {~ p º Ð î»ò t l {x»ò æd Ò Ö t l Ï»Ò 1 µé k ~«è¹ f¹~ xq i ~

Bardziej szczegółowo

µ cð Ò ¾ Ç» Ä { n é c c Á ì e c»c ½ t c»cyð ºò r { Ѓ d p º Ѓ õ Ð e ½ ¾ c u } Ç Ò Ô Ú q rc q v é r q à rc» q à rc Í q rd À Í í uã í d À { Ѓ {î³ Ò ¾

µ cð Ò ¾ Ç» Ä { n é c c Á ì e c»c ½ t c»cyð ºò r { Ѓ d p º Ѓ õ Ð e ½ ¾ c u } Ç Ò Ô Ú q rc q v é r q à rc» q à rc Í q rd À Í í uã í d À { Ѓ {î³ Ò ¾ i ~ à À Í i ~ à À ~ à w ~ à Ô ~ à Ô i ~ à À ~ à ½ ~ à ~ à 文件  st i î ~àþ ó ó w ó w ó w ÿ ~ t c c Öc Öc cœîc îceî À ê {î³ c c µ cð Ò ¾ Ç» Ä { n é c c Á ì e c»c ½ t c»cyð ºò r { Ѓ d p º Ѓ õ Ð e ½ ¾ c

Bardziej szczegółowo

cs p3.ps, page Preflight ( S indd )

cs p3.ps, page Preflight ( S indd ) D148 2011 5 4 S. S. NO. 4 TO GAZETTE NO. 5/2011 Han Chin Dar 51 A 7 701 RC3/0494 17-23 B 5 C RC3/0098 26-38 11 24 RC3/0650 60 7 5 B RC3/0656 363 RC3/0412 19 B 4 11 RC3/0104 2-8 6/F, D RC3/0618 422 RC3/0704

Bardziej szczegółowo

600262 2004 2004... 1... 1... 2... 4... 7... 10... 11... 13... 22... 23... 25... 55 1 2004 1 2 3 4 1 Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Co.,Ltd NHL 2 3 0472-2207888 0472-2207538 E-mailzy@chinanhl.com

Bardziej szczegółowo

é é é 1941 é?? J.B.S.Haldane 1947 1946 A.Landy Marxism Democracy 1996 Roman Kim 4

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031352D32303136D1A7C4EAB4BABCBED1A7C6DAD1A1BFCECAD6B2E1>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031352D32303136D1A7C4EAB4BABCBED1A7C6DAD1A1BFCECAD6B2E1> 2015-2016 学 年 春 季 学 期 研 究 生 选 课 指 南 厦 门 大 学 研 究 生 院 2016 年 2 月 目 录 目 录... 0 2015-2016 学 年 春 季 学 期 选 课 时 间 安 排... 1 选 课 的 指 导 原 则... 1 厦 门 大 学 研 究 生 选 课 与 成 绩 管 理 办 法... 2 课 程 介 绍... 5 选 课 过 程 中 的 注 意 事

Bardziej szczegółowo

7-2 第 十 屆 生 命 實 踐 學 術 研 討 會 論 文 裝 幀 刺 繡 石 上 書 紅 樓 夢 的 手 工 藝 術 與 女 性 書 寫 文 化 一 歷 劫 故 事 的 女 性 自 白 文 體 在 外 文 中, 名 詞 各 有 男 女 的 性 別, 而 貨 幣 被 視 為 女 性 名 詞 1

7-2 第 十 屆 生 命 實 踐 學 術 研 討 會 論 文 裝 幀 刺 繡 石 上 書 紅 樓 夢 的 手 工 藝 術 與 女 性 書 寫 文 化 一 歷 劫 故 事 的 女 性 自 白 文 體 在 外 文 中, 名 詞 各 有 男 女 的 性 別, 而 貨 幣 被 視 為 女 性 名 詞 1 裝 幀 刺 繡 石 上 書 紅 樓 夢 的 手 工 藝 術 與 女 性 書 寫 文 化 7-1 裝 幀 刺 繡 石 上 書 紅 樓 夢 的 手 工 藝 術 與 女 性 書 寫 文 化 朱 嘉 雯 佛 光 大 學 文 學 系 副 教 授 cj301828@ms17.hinet.net 摘 要 石 頭 記 成 書 過 程 中, 作 者 即 使 僅 在 某 回 的 首 頁 與 末 頁 等 最 便 於 改

Bardziej szczegółowo

283 1 65 66 15 131 260 2 64 67 15 131 259 3 63 68 15 131 257 4 59 69 15 131 235 5 56 70 14 135 225 6 55 71 14 135 219 7 52 72 14 135 205 8 51 73 14 135 204 9 46 74 14 135 203 10 45 75 13 140 203 10 45

Bardziej szczegółowo

lookbook_all

lookbook_all 2015 SPRING & SUMMER COLLECTION To Travel Is To Love 1 2 3 4 5 6 Elegant Moment 7 8 Gentry Man's Morning 9 10 11 12 13 14 15 Classic Elegance 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2015 SPRING & SUMMER COLLECTION

Bardziej szczegółowo

全 國 教 育 實 習 資 訊 平 臺 師 資 培 育 之 大 學 操 作 手 冊 目 錄 壹 在 校 師 資 生 使 用 全 國 教 育 實 習 資 訊 平 臺 之 前 置 作 業... 1 貳 使 用 者 註 冊 登 入 說 明... 4 一 加 入 會 員... 4 二 使 用 者 登 錄... 7 參 承 辦 人 員 資 料 管 理... 8 肆 校 內 公 布 欄... 9 伍 各 項 資

Bardziej szczegółowo

600170 2005 2005...1...1...1...3...6...10...11...11...17...18...20...68 1 2005 1 2 3 1 SHANGHAI CONSTRUCTION CO., LTD SC 2 3 33 021-68872178 021-58795500 E-mailsc@chiina-scg.com 33 68870170 021-58795500

Bardziej szczegółowo

nbqw.PDF

nbqw.PDF 2002 1 2002 3 4 6 10 12 15 17 28 31 34 74 2 2002 NINGBO BIRD Co.,Ltd. 99 0574-88918855 0574-88929054 Emailbirdzq@mail.nbptt.zj.cn 99 99 315500 http://www.chinabird.com Emailcbird@public.cnptt.zj.cn http://www.sse.com.cn

Bardziej szczegółowo

103 3 5 1 5 103 2 6 7 7 9 1 0 3 2 2 1 103 1 1 0 3 2 2 1 2 1 0 3 2 2 1 3 1 0 3 2 2 4 4 1 0 3 2 2 4 1 0 3 2 2 6 1 0 3 0 0 0 2 7 6 1 0 5 103 2 103 2 6 103 2 24 ( ) 10 180 11 Son Excellence Madame C line M.

Bardziej szczegółowo

The Moment / 2015 110 DCP

The Moment / 2015 110 DCP 電 專 影 文 The Moment The Moment / 2015 110 DCP 2 2013 2014 1969 0801999 2002 3 2003 2007 20082010 2011 20132006 2011 2014 2014 2006 1980 4 2013 1962-2013 1964 1974 1 2 1974 5 1975 3 4 1995-1999 921 2000

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled ISBN7-5425-4042-4 2004-01-28 20 10 7 5 12 50 6 24 23 24 1986 12 mpanel(1); 3 4 30 1000 111 1987 75 30 24 27 60 1951 1963 5 7 15 n MOC. 1905 1912 58 10 20 40 1936 1944 1949 M 26 1986 12 31 26 1975 34 9

Bardziej szczegółowo

RS-232C [11-13] 1 1 (PLC) (HMI) Visual Basic (PLC) 402

RS-232C [11-13] 1 1 (PLC) (HMI) Visual Basic (PLC) 402 年 路 年 1 [1-3][4] [5-7] [15] Visual Basic [10] 401 RS-232C [11-13] 1 1 (PLC) (HMI) Visual Basic (PLC) 402 1 1 X0 X1 X2 X3 SENSOR Y0 SENSOR VB X3 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y1~Y5 Y6 VB Y7 VB Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y11~Y15

Bardziej szczegółowo

π 2 ) C ω ω ω ω

π 2 ) C ω ω ω ω 2005, 22 (6): 723737 Chinese Bulletin of Botany Advances in Nitric Oxide Biology of Plants (KSCX2-SW-117) (30470183) (2004DKA30430) E-mail: sqsong@xtbg.org.cn π 2 ) C ω ω ω ω C C/10 C 20 C/10 C25 C/10

Bardziej szczegółowo

2872 立 法 會 2011 年 1 月 5 日 劉 慧 卿 議 員,J.P. 霍 震 霆 議 員,G.B.S., J.P. 譚 耀 宗 議 員,G.B.S., J.P. 石 禮 謙 議 員,S.B.S., J.P. 李 鳳 英 議 員,S.B.S., J.P. 張 宇 人 議 員,S.B.S.,

2872 立 法 會 2011 年 1 月 5 日 劉 慧 卿 議 員,J.P. 霍 震 霆 議 員,G.B.S., J.P. 譚 耀 宗 議 員,G.B.S., J.P. 石 禮 謙 議 員,S.B.S., J.P. 李 鳳 英 議 員,S.B.S., J.P. 張 宇 人 議 員,S.B.S., 立 法 會 2011 年 1 月 5 日 2871 會 議 過 程 正 式 紀 錄 2011 年 1 月 5 日 星 期 三 上 午 11 時 正 會 議 開 始 出 席 議 員 : 主 席 曾 鈺 成 議 員,G.B.S., J.P. 何 俊 仁 議 員 何 鍾 泰 議 員,S.B.S., S.B.ST.J., J.P. 李 卓 人 議 員 李 國 寶 議 員, 大 紫 荊 勳 賢,G.B.S.,

Bardziej szczegółowo

李 克 强 在 国 务 院 机 构 职 能 转 变 动 员 电 视 电 话 会 议 上 强 调 简 政 放 权 转 变 职 能 创 新 管 理 5 月 13 日, 国 务 院 召 开 全 国 电 视 电 话 会 议, 动 员 部 署 国 务 院 机 构 职 能 转 变 工 作 中 共 中 央 政 治 局 常 委 国 务 院 总 理 李 克 强 发 表 讲 话 他 强 调, 要 贯 彻 落 实 党 的

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6FBB3B5BCECB2E2D3EBCEACD0DEBCBCCAF52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C6FBB3B5BCECB2E2D3EBCEACD0DEBCBCCAF52E646F63> 目 录 检 测 与 维 修 技 术 专 业 人 才 培 养 方 案... 1 一 专 业 名 称 及 专 业 代 码... 1 二 招 生 对 象 与 学 制... 1 三 培 养 目 标 及 培 养 规 格... 1 四 就 业 领 域 与 职 业 岗 位... 3 五 工 作 任 务 与 职 业 能 力 分 析... 3 六 课 程 设 置... 4 七 毕 业 要 求... 10 八 教 学

Bardziej szczegółowo

8582 立 法 會 2015 年 5 月 28 日 梁 君 彥 議 員, G.B.S., J.P. 黃 定 光 議 員, S.B.S., J.P. 湯 家 驊 議 員, S.C. 何 秀 蘭 議 員, J.P. 李 慧 琼 議 員, J.P. 林 大 輝 議 員, S.B.S., J.P. 陳 克

8582 立 法 會 2015 年 5 月 28 日 梁 君 彥 議 員, G.B.S., J.P. 黃 定 光 議 員, S.B.S., J.P. 湯 家 驊 議 員, S.C. 何 秀 蘭 議 員, J.P. 李 慧 琼 議 員, J.P. 林 大 輝 議 員, S.B.S., J.P. 陳 克 立 法 會 2015 年 5 月 28 日 8581 會 議 過 程 正 式 紀 錄 2015 年 5 月 28 日 星 期 四 上 午 9 時 15 分 會 議 開 始 出 席 議 員 : 主 席 曾 鈺 成 議 員, G.B.S., J.P. 何 俊 仁 議 員 李 卓 人 議 員 涂 謹 申 議 員 陳 鑑 林 議 員, S.B.S., J.P. 梁 耀 忠 議 員 劉 慧 卿 議 員, J.P.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word 四技二專-國文試題

Microsoft Word 四技二專-國文試題 一 選擇題 ( 一 ) 綜合測驗 20 題 1. hj! m Þ h i Ç (A) Ð ÿ (B) ç n (C) Ù ÿ Ž y (D) qr u 2. hj! m v± h (A) e e (B) z z ù Ž u (C) Þ (D) Ø l 3. hj! m v±ºã Òi (A) iç Ò v Ò Ò µ t Þˆ (B) Œ Î ± s ± ì Î Ú (C) ë n l (D) s

Bardziej szczegółowo

目 錄 壹 實 習 目 標 ( 大 學 部 )... 3 貮 實 習 內 容... 3 參 實 習 規 則... 1 肆 獎 懲 辦 法... 6 伍 請 假 辦 法... 8 陸 實 習 學 生 宿 舍 頇 知 -------------------------------------------

目 錄 壹 實 習 目 標 ( 大 學 部 )... 3 貮 實 習 內 容... 3 參 實 習 規 則... 1 肆 獎 懲 辦 法... 6 伍 請 假 辦 法... 8 陸 實 習 學 生 宿 舍 頇 知 ------------------------------------------- 美 和 科 技 大 學 護 理 系 ( 科 ) 學 生 二 技 最 後 一 哩 實 習 手 冊 民 國 105 年 01 月 二 版 1 目 錄 壹 實 習 目 標 ( 大 學 部 )... 3 貮 實 習 內 容... 3 參 實 習 規 則... 1 肆 獎 懲 辦 法... 6 伍 請 假 辦 法... 8 陸 實 習 學 生 宿 舍 頇 知 ---------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

9912 立 法 會 2015 年 7 月 8 日 林 健 鋒 議 員, G.B.S., J.P. 梁 君 彥 議 員, G.B.S., J.P. 黃 定 光 議 員, S.B.S., J.P. 何 秀 蘭 議 員, J.P. 李 慧 琼 議 員, J.P. 林 大 輝 議 員, S.B.S., J

9912 立 法 會 2015 年 7 月 8 日 林 健 鋒 議 員, G.B.S., J.P. 梁 君 彥 議 員, G.B.S., J.P. 黃 定 光 議 員, S.B.S., J.P. 何 秀 蘭 議 員, J.P. 李 慧 琼 議 員, J.P. 林 大 輝 議 員, S.B.S., J 立 法 會 2015 年 7 月 8 日 9911 會 議 過 程 正 式 紀 錄 2015 年 7 月 8 日 星 期 三 上 午 11 時 正 會 議 開 始 出 席 議 員 : 主 席 曾 鈺 成 議 員, 大 紫 荊 勳 賢, G.B.S., J.P. 何 俊 仁 議 員 李 卓 人 議 員 涂 謹 申 議 員 陳 鑑 林 議 員, S.B.S., J.P. 梁 耀 忠 議 員 劉 皇 發

Bardziej szczegółowo

(一)工務類:專業

(一)工務類:專業 台 灣 糖 業 股 份 有 限 公 司 委 託 台 灣 金 融 研 訓 院 辦 理 102 年 新 進 工 員 甄 選 簡 章 務 作 業 受 託 辦 理 單 位 : 財 團 法 人 台 灣 金 融 研 訓 院 地 址 : 台 北 市 羅 斯 福 路 三 段 62 號 電 話 :(02)33653737 網 址 :www.tabf.org.tw/exam 公 告 日 期 : 中 華 民 國 102

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 会行党_2014_7号-OK.doc

Microsoft Word - 会行党_2014_7号-OK.doc i k á ÀŒ» ~st v ~x z Ÿ iv roœ ür Ž ç r± ¼~ Ÿd é~ ~ ¾g ~ ˆî ¾s Î õ lý ~ ù g ˆ êdã»â ~ È ~È d ò lý ~ {c Ï»Ò Ð Ÿ»Â ~ È Þ w «g»â ~ È k x «g»â ~ Ú Û Î ï»â d É 1 ƒr c Ç Í Ð cð c n Æ n û cu cf c ß ƒd «Î ï лÂ

Bardziej szczegółowo