Załączniki do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załączniki do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata :"

Transkrypt

1 Załączniki do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata : Załącznik nr 1 - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki. Załącznik nr 2 Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa w ramach operacji. Załącznik nr 3 Rejestr wniosków. Załącznik nr 4 Oświadczenie o bezstronności. Załącznik nr 5 Oświadczenie o bezstronności. Załącznik nr 6 - Karta oceny zgodności operacji z LSR (w tym z Programem). Załącznik nr 7 - Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA. Załącznik nr 8 - Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA. Załącznik nr 9 - Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA. Załącznik nr 10 - Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA. Załącznik nr 11 - Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA. Załącznik nr 12 - Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA. Załącznik nr 13 Lista operacji zgodnych z LSR i zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy. Załącznik nr 14 Lista operacji wybranych do udzielenia wsparcia w ramach LSR na lata Załącznik nr 15 Karta uzupełnień do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

2 Załącznik nr 1 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki. Cel ogólny LSR Cel(e) szczegółowe LSR Przedsięwzięcia Wskaźnik Lp Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

3

4 Załącznik nr 3 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata REJESTR WNIOSKÓW.. nabór wniosków... Lp. Nazwa i adres beneficjenta Tytuł projektu Nr wniosku Data i godzina złożenia wniosku Podpis beneficjenta Uwagi

5 Załącznik nr 4 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata Nr konkursu:..... miejscowość, data OŚWIADCZE O BEZSTRONNOŚĆI Ja niżej podpisany/a pracownik Biura LGD Ziemia Łańcucka.. (imię i nazwisko) zamieszkały/a. (adres zamieszkania) legitymujący/a się dowodem osobistym seria numer..... wydanym przez.. świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art Kodeksu Karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że: 1) znam zasady bezstronności oceny operacji określone w Regulaminie Rady 2) w przypadku wniosków o dofinansowanie operacji podanych na liście poniżej moja ocena zostanie podjęta zgodnie z obowiązującą zasadą bezstronności: Lista wniosków przeznaczonych do rozpatrzenia w ramach konkursu (nr..) a) (numer wniosku) złożonego przez (pełna nazwa wnioskodawcy),.. podpis składającego oświadczenie

6 Załącznik nr 5 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata Nr konkursu:..... miejscowość, data OŚWIADCZE O BEZSTRONNOŚĆI Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) zamieszkały/a. (adres zamieszkania) legitymujący/a się dowodem osobistym seria numer.... wydanym przez.. świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art Kodeksu Karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że: 1) znam zasady bezstronności oceny operacji określone w Regulaminie Rady 2) w przypadku wniosków o dofinansowanie operacji podanych na liście poniżej moja ocena zostanie podjęta zgodnie z obowiązującą zasadą bezstronności: Lista wniosków przeznaczonych do rozpatrzenia w ramach konkursu (nr.) b) (numer wniosku) złożonego przez (pełna nazwa wnioskodawcy),.. podpis składającego oświadczenie

7 Załącznik nr 6 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata Pieczęć LGD Karta oceny zgodności operacji z LSR (w tym z Programem) Numer konkursu: Numer wniosku: Tytuł wniosku: Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy: Weryfikacja dokonywana jest na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o przyznanie pomocy i złożonych wraz z nim dokumentach, a także w oparciu o ogólnodostępne informacje pochodzące z baz administrowanych przez podmioty administracji publicznej, tj. CEIDG, KRS, rejestr Ksiąg Wieczystych oraz udostępnione przez Zarząd Województwa. Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi:,, ND, DO UZUP. (poprzez postawienie znaku X przy właściwej pozycji): możliwe jest jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na pytanie, możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych informacji i dokumentów nie można potwierdzić spełniania danego kryterium, ND weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego Wnioskodawcy, DO UZUP.- weryfikowany punkt karty podlega wyjaśnieniom/uzupełnieniom na wezwanie LGD, zgodnie z art. 22 ust. 1 a- 1 c ustawy RLKS. W odniesieniu do cz. A - ocena zgodności z kryteriami określonymi w ogłoszeniu o naborze - zaznaczenie, co najmniej jednej odpowiedzi " oznacza negatywny wynik weryfikacji. W odniesieniu do cz. B - ocena zgodności operacji z LSR - zaznaczenie, co najmniej jednej odpowiedzi " oznacza negatywny wynik weryfikacji. Wynik oceny jest pozytywny, jeśli realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego (wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków) celu ogólnego, celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia LSR oraz zakłada osiągnięcie wskaźników przypisanych dla danego przedsięwzięcia. W odniesieniu do cz. C - ocena zgodności operacji z PROW (weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata zaznaczenie co najmniej jednej odpowiedzi "" oznacza negatywny wynik weryfikacji. W odniesieniu do cz. D wypełniana w przypadku wezwanie podmiotu do uzupełnień w części A lub C. A. OCENA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI OKREŚLONYMI W OGŁOSZENIU O NABORZE Lp. Zakres Wniosek o przyznanie pomocy złożony został we właściwym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy. Wniosek o przyznanie pomocy złożony został we właściwym terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy. Zakres operacji jest zgodny z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy. DO UZUP.

8 Jeśli na którekolwiek z powyższych pytań udzielono negatywnej odpowiedzi, wniosek nie podlega dalszej ocenie. Dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż wnioskodawca go załącza. Dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy. Informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz załącznikach są rozbieżne. 7. Inne wyjaśnienia lub uzupełnienia. Wskazanie zakresu uzupełnień: Lp. Ad. 4 Nazwa dokumentu o jaki należy uzupełnić wniosek, zakres uzupełnień oraz wyszczególnienie sekcji wniosku, pola wniosku, załącznika Ad. 5 Ad. 6 Ad. 7 B. OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego (wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków) - celu ogólnego, celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia LSR i zakłada osiągnięcie wskaźników (produktu i rezultatu) przypisanych dla danego przedsięwzięcia? Cel ogólny LSR I. Wzmocnienie kapitału społecznego Cel szczegółowy LSR I.1.Wsparcie inicjatyw lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego I.2. Ochrona lokalnych wartości kulturowych Przedsięwzięcia LSR I. Promocja obszaru, w tym produktów i usług lokalnych II. Inicjatywy na rzecz edukacji różnych środowisk społecznych, w tym grup defaworyzowanych III. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrodniczych i turystycznych obszaru LGD Wskaźniki Operacja zakłada osiągnięcie wskaźników przypisanych do danego przedsięwzięcia LSR

9 Cel ogólny LSR II. Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych jako stymulator rozwoju gospodarczego Cel szczegółowy LSR II.1.Stworzenie warunków powstawania miejsc pracy II.2. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury Przedsięwzięcia LSR IV. Konkurencyjna gospodarka lokalna V. Poprawa stanu infrastruktury turystycznej, sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej Wskaźniki Operacja zakłada osiągnięcia wskaźników przypisanych do danego przedsięwzięcia LSR C. OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROW (WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROW NA LATA ) Weryfikacja dokonywana na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o przyznanie pomocy i złożonych wraz z nim dokumentach, a także w oparciu o informacje pochodzące z baz administrowanych przez podmioty administracji publicznej, tj. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy, rejestr Ksiąg Wieczystych oraz udostępnione przez Zarząd Województwa (LGD nie ma obowiązku występowania z prośbą o udostępnienie danych do innych podmiotów). Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi,, DO UZUP., ND (poprzez postawienie znaku X przy właściwej pozycji). możliwe jest udzielenie jednoznacznej pozytywnej odpowiedzi na pytanie, możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych informacji i dokumentów nie można potwierdzić spełniania danego kryterium, ND weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego Wnioskodawcy. DO UZUP. weryfikowany punkt karty podlega wyjaśnieniom/uzupełnieniom na wezwanie LGD, zgodnie z art. 22 ust. 1a - 1c ustawy RLKS Weryfikujący DO UZUP. ND I. Wnioskodawcą jest osoba fizyczna / osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą 1. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - dotyczy osób fizycznych, które nie wykonują działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2

10 2. Miejsce oznaczone adresem, pod którym osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - dotyczy osób fizycznych, które wykonują działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2 3. Wnioskodawca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej 4. Wnioskodawca jest pełnoletni 5. Operacja dotyczy podejmowania działalności gospodarczej ( 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia 3 ), a o pomoc ubiega się wyłącznie podmiot spełniający warunki I.1,3 i 4 ( 3 ust. 1 pkt 1 lit. a c rozporządzenia 3 ) II. Wnioskodawcą jest osoba prawna 1. Siedziba / oddział osoby prawnej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (nie dotyczy gmin, których obszr wiejski jest objęty LSR, w ramach której zamierza realizować operację, lecz siedziba znajduje się poza obszrem objętym LSR, a także nie dotyczy powiatów, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia powyższy warunek dotyczący gmin) 2. Wnioskodawcą jest inny podmiot niż Województwo 3. Wnioskodawcą jest LGD (nie stosuje się warunku z pkt. II.1.) III. Wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną 1. Siedziba / oddział jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR IV. Wnioskodawcą jest spółka cywilna 1. W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, każdy wspólnik spółki cywilnej, w zależności od formy prawnej wspólnika, spełnia kryteria określone w pkt I-III 2. Podmiot wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, nie ubiega się o pomoc na operację w zakresie wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR ( 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 3 ) 3. W przypadku gdy operacja w zakresie określonym w 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia LSR będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, warunki określone w par. 7 ust. 1 pkt 1,

11 3 i 4 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki. Warunek, o którym mowa w par. 7 ust. 1 pkt 1, jest spełniony, jeżeli każdy ze wspólników spółki cywilnej wykonywał działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub we własnym imieniu przez okres wskazany w par. 7 ust. 1 pkt 1 oraz nadal wykonuje tę działalność. V. Wnioskodawcą jest podmiot wykonujący działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2 1. Wnioskodawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia 651/ VI. Kryteria wspólne dotyczące Wnioskodawcy i operacji 1. Operacja jest zgodna z celem (-ami) określonym (-ymi) w PROW na lata dla działania M19, a jej realizacja pozwoli na osiągnięcie wskaźników przypisanych do tej operacji. 2. Operacja jest zgodna z zakresem pomocy określonym w paragrafie 2 ust. 1 rozporządzenia 3 3. Operacja, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba, że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem 4. Inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/ Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. 6. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych 6a. Pomoc na jedną operację własną LGD nie przekracza 50 tys. złotych 7. Wnioskodawca, realizujący operację w zakresie innym niż określony w 2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia 3 spełnia co najmniej 1 z poniższych warunków: a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

12 c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować 8. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem (nie dotyczy operacji realizowanej wyłącznie w zakresie określonym w 2 ust.1 pkt 1 lub 5-8 rozporządzenia 3 ), który zawiera informacje wskazane w 4 ust.4 rozporządzenia 3 ) 9. Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi VII. Operacja dotyczy wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych VIII. Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez podejmowanie działalności gospodarczej 1. Wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie - dotyczy osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą w zakresie innym niż działalność sklasyfikowana wg PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów 2. Wnioskodawca w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 3. Wnioskowana kwota pomocy wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych i nie więcej niż 100 tys. złotych. 4. Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej 5. Operacja zakłada zgłoszenie Wnioskodawcy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej 6. Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w 17 ust. 1 rozporządzenia 3 i nie są kosztami

13 inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR 7. Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację IX. Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 1. Operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez podmioty inne niż Wnioskodawca - na podstwie regulaminu korzystania z inkubatora 2. Biznesplan nie zakłada osiągania zysków z działalności prowadzonej w ramach inkubatorów, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w zakresie określonym 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia 3 oraz polega wyłącznie na tworzeniu lub rozwijaniu ogólnodostępnych i niekomercyjnych inkubatorów 3. Wspierane inkubatory przetwórstwa lokalnego produktów rolnych są/będą to przedsiębiorstwa spożywcze w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/ X. Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez rozwijanie działalności gospodarczej 1. Wnioskodawca w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność 2 2. Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę (nie ma zastosowania, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie ubiega się wnioskodawca na realizacje danej operacji, nie przekracza 25 tys złotych) 3. Operacja zakłada utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej XI. Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie określonym w 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c rozporządzenia 3 1. Działalność gospodarcza będąca przedmiotem operacji nie jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako ta, o której mowa w 8 rozporządzenia 3 XII. Operacja dotyczy podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c rozporzadzenia 3

14 1. Wnioskodawca ubiega się jednoczesnie o przyznanie pomocy na operacje w zakresie określonym w 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c rozporządzenia 3 XIII. Operacja dotyczy wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR 1. Wnioskodawcy wspólnie ubiegający się o pomoc wykonują działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR 2. Wnioskodawcy wykonujący działalność gospodarczą wspólnie ubiegają się o pomoc: a) w ramach krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/ lub b) w zakresie świadczenia usług turystycznych lub c) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych 3. Wnioskodawcy wspólnie ubiegający się o pomoc zawarli, na czas oznaczony, porozumienie o wspólnej realizacji operacji 4. Operacja ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez podmioty z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr lub usług 5. Porozumienie o wspólnej realizacji operacji zawiera postanowienia, o których mowa w 10 ust. 2 rozporządzenia 3 XIV. Operacja dotyczy rozwoju rynków zbytu 1. Operacja dotyczy rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych 2. Operacja nie dotyczy operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 5 XV. Operacja dotyczy zachowania dziedzictwa lokalnego 1. Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej XVI. Operacja dotyczy rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

15 1. Rozwijana infrastruktura będzie miała ogólnodostępny i niekomercyjny charakter 2. Operacja dotyczy rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej 3. Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej XVII. Operacja dotyczy budowy lub przebudowy dróg 1. Operacja dotyczy budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych 2. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych umożliwi połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skróci dystans lub czas dojazdu do tych obiektów XVIII. Operacja dotyczy promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 1. Operacja nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych 2. Operacja nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie oganizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony (MP poz. 541) 2 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. poz i 1588) 3 ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. z 2017 r. poz. 562 i 1475) 4 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z str. 320, z późn. zm.) WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROW NA LATA Operacja jest zgodna z PROW na lata DO UZUP. Wskazanie zakresu niezbędnych uzupełnień/ wyjaśnień Nazwa dokumentu o jaki należy uzupełnić wniosek, zakres wyjaśnień oraz wyszczególnienie sekcji wniosku, pola Lp. wniosku, załącznika

16 W wyniku weryfikacji Rada stwierdza, że operacja jest: - zgodna z LSR - niezgodna z LSR - wymaga uzupełnień Uzasadnienie uznania operacji za niezgodną z LSR: Data: Imię i nazwisko Członka Rady Podpis Członka Rady D. WERYFIKACJA WNIOSKU PO ZŁOŻONYCH UZUPEŁNIACH Data wezwania wnioskodawcy przez LGD: Data wpływu uzupełnień: Uzupełnienia/ wyjaśnienia wpłynęły w przewidzianym procedurą terminie Lp. Ad. 4 Zakres uzupełnień (CZĘŚĆ A) Czy poprawnie dokonano uzupełnień?

17 Ad. 5 Ad. 6 Ad. 7 Data i podpis: Lp. Zakres uzupełnień/ wyjaśnień (CZĘŚĆ C) Data i podpis: Czy poprawnie dokonano uzupełnień? OSTATECZNY WYNIK OCENY ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI OKREŚLONYMI W OGŁOSZENIU O NABORZE (CZĘŚĆ A) Wniosek spełnia kryteria określone w ogłoszeniu o naborze Uzasadnienie w przypadku zaznaczenia odpowiedzi : OSTATECZNY WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROW NA LATA (CZĘŚĆ C) Operacja jest zgodna z PROW na lata Uzasadnienie w przypadku zaznaczenia odpowiedzi : W wyniku weryfikacji operacji z uwzględnieniem uzupełnień, Rada stwierdza, że operacja jest: - zgodna z LSR - niezgodna z LSR Uzasadnienie uznania operacji za niezgodną z LSR: Data: Imię i nazwisko członka Rady: Podpis członka Rady: 1. 2.

18

19 Załącznik nr 7 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA PRZEDSIĘWZIĘCIE I: PROMOCJA OBSZARU, W TYM PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH NUMER KONKURSU: NUMER WNIOSKU: Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy: Tytuł operacji: Imię i nazwisko członka Rady Stowarzyszenia: DATA I PODPIS: Lokalne kryteria wyboru Przyznane punkty Punktacja I. Wykorzystanie lokalnych zasobów DO UZUP Operacja wykorzystuje lokalne zasoby ludzkie, kulturowe, historyczne lub przyrodnicze Operacja zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych 1. Dwóch lub więcej zasobów 10 PKT 2. Jednego zasobu 5 PKT 3. Operacja nie zakłada wykorzystania żadnego lokalnego zasobu 0 PKT II. Grupy docelowe Punktacja Operacja skierowana jest do różnych grup społecznych, w tym grup defaworyzowanych: - osoby pow. 50 roku życia, - bezrobotni, - osoby niepełnosprawne - kobiety, - mieszkańcy obszarów wiejskich Wśród grup docelowych operacji znajdują się osoby z grup defaworyzowanych, wskazanych w LSR: 10 PKT 0 PKT III. Doświadczenie wnioskodawcy Punktacja Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji: 1. Dwóch i więcej projektów 10 PKT 2. Jednego projektu 5 PKT 3. Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji projektów 0 PKT IV. Innowacyjność operacji Punktacja Operacja ma charakter innowacyjny Operacja jest innowacyjna: 1. W skali ponadlokalnej (obszar LGD) 10 PKT 2. W skali lokalnej 5 PKT 3. Operacja nie jest innowacyjna 0 PKT V. Wysokość wkładu własnego Punktacja Wysokość wkładu własnego Wnioskodawca gwarantuje wniesienie finansowego wkładu własnego na poziomie: 1. powyżej 10 % - 10 PKT 2. do 10 % włącznie - 5 PKT 3. 0 % - 0 PKT VI. Udzielone doradztwo Punktacja Wniosek został złożony w wyniku udzielonego przez LGD doradztwa Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD: PKT 2. 0 PKT Suma punktów (min. 25, max 60)... Treść uzupełnienia: Ustalona kwota wsparcia.. PLN....

20 Instrukcja wypełnienia karty: Punkty przyznawane są na podstawie wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. Ocena projektu odbywa się poprzez wpisanie stosownej liczby punktów dla każdego kryterium w kolumnie przyznane punkty oraz ich zsumowaniu w ostatnim wierszu suma punktów. Wnioski, które otrzymały co najmniej 40% maksymalnej do uzyskania liczby punktów oraz mieszczą się w limicie środków umieszczane są na liście operacji wybranych do realizacji. W przypadku jednakowej ilości punktów, o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu potwierdzona numerem wniosku o przyznanie pomocy. DO UZUP. weryfikowany punkt karty podlega wyjaśnieniom/uzupełnieniom na wezwanie LGD

21 Załącznik nr 8 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA PRZEDSIĘWZIĘCIE II: INICJATYWY NA RZECZ EDUKACJI RÓŻNYCH ŚRODOWISK SPOŁECZNYCH, W TYM GRUP DEFAWORYZOWANYCH NUMER KONKURSU: NUMER WNIOSKU: Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy: Tytuł operacji: Imię i nazwisko członka Rady Stowarzyszenia: DATA I PODPIS: Lokalne kryteria wyboru Przyznane punkty Punktacja I. Zakres operacji DO UZUP Operacja dotyczy zagadnień z obszaru ochrony środowiska, ekologii lub zmian klimatycznych Operacja dotyczy zagadnień z obszaru ochrony środowiska, ekologii lub zmian klimatycznych: 10 PKT 0 PKT II. Grupy docelowe Punktacja Operacja skierowana jest do różnych grup społecznych, w tym grup defaworyzowanych: - osoby pow. 50 roku życia, - bezrobotni, - osoby niepełnosprawne - kobiety, - mieszkańcy obszarów wiejskich Wśród grup docelowych operacji znajdują się osoby z grup defaworyzowanych, wskazanych w LSR: 10 PKT 0 PKT III. Doświadczenie wnioskodawcy Punktacja Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji: 1. Dwóch i więcej projektów 10 PKT 2. Jednego projektu 5 PKT 3. Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji projektów 0 PKT IV. Innowacyjność operacji Punktacja Operacja ma charakter innowacyjny Operacja jest innowacyjna: 1.W skali ponadlokalnej (obszar LGD) 10 PKT 2. W skali lokalnej 5 PKT 3. Operacja nie jest innowacyjna 0 PKT V. Wysokość wkładu własnego Punktacja Wysokość wkładu własnego Wnioskodawca gwarantuje wniesienie finansowego wkładu własnego na poziomie: 1. powyżej 10 % - 10 PKT 2. do 10 % włącznie - 5 PKT 3. 0 % - 0 PKT VI. Udzielone doradztwo Punktacja Wniosek został złożony w wyniku udzielonego przez LGD doradztwa Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD: PKT 2. 0 PKT Suma punktów (min. 25, max 60)... Treść uzupełnienia: Ustalona kwota wsparcia.. PLN....

22 Instrukcja wypełnienia karty: Punkty przyznawane są na podstawie wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. Ocena projektu odbywa się poprzez wpisanie stosownej liczby punktów dla każdego kryterium w kolumnie przyznane punkty oraz ich zsumowaniu w ostatnim wierszu suma punktów. Wnioski, które otrzymały co najmniej 40% maksymalnej do uzyskania liczby punktów oraz mieszczą się w limicie środków umieszczane są na liście operacji wybranych do realizacji. W przypadku jednakowej ilości punktów, o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu potwierdzona numerem wniosku o przyznanie pomocy. DO UZUP. weryfikowany punkt karty podlega wyjaśnieniom/uzupełnieniom na wezwanie LGD

23 Załącznik nr 9 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA PRZEDSIĘWZIĘCIE III: ZACHOWA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ WALORÓW PRZYRODNICZYCH I TURYSTYCZNYCH OBSZARU LGD NUMER KONKURSU: NUMER WNIOSKU: Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy: Tytuł operacji: Imię i nazwisko członka Rady Stowarzyszenia: DATA I PODPIS: Lokalne kryteria wyboru Przyznane punkty Punktacja I. Wykorzystanie lokalnych zasobów DO UZUP Operacja wykorzystuje lokalne zasoby ludzkie, kulturowe, historyczne lub przyrodnicze Operacja zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych: 1. Dwóch lub więcej zasobów 10 PKT 2. Jednego zasobu 5 PKT 3. Operacja nie zakłada wykorzystania żadnego lokalnego zasobu 0 PKT II. Zakres operacji Punktacja Operacja dotyczy promocji produktów lub usług lokalnych Operacja dotyczy promocji: 1. Produktu i usługi lokalnej 20 PKT 2. Produktu lokalnego 10 PKT 3. Usługi lokalnej 10 PKT 4. Operacja nie promuje produktów ani usług lokalnych 0 PKT III. Obszar oddziaływania Punktacja Obszar oddziaływania operacji Operacja obejmie swym zasięgiem: 1. Obszar LGD 20 PKT 2. Gminę 10 PKT 3. Miejscowość 5 PKT IV. Zakres operacji Punktacja Operacja obejmuje: 1. Dwa i więcej obiektów zabytkowych lub obiektów dziedzictwa kulturowego 10 PKT Operacja dotyczy obiektu zabytkowego lub 2. Jeden obiekt zabytkowy, lub obiekt obiektu dziedzictwa kulturowego dziedzictwa kulturowego 5 PKT 3. Operacja nie dotyczy obiektu zabytkowego lub obiektu dziedzictwa kulturowego 0 PKT V. Doświadczenie wnioskodawcy Punktacja Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji: 1. Dwóch i więcej projektów 10 PKT 2. Jednego projektu 5 PKT 3. Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji projektów 0 PKT

24 VI. Wysokość wkładu własnego Punktacja Wysokość wkładu własnego Wnioskodawca gwarantuje wniesienie finansowego wkładu własnego na poziomie: 1. powyżej 10 % - 10 PKT 2. do 10 % włącznie - 5 PKT 3. 0 % - 0 PKT VII. Udzielone doradztwo Punktacja Wniosek został złożony w wyniku udzielonego przez LGD doradztwa Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD: PKT 2. 0 PKT Suma punktów (min. 40, max 90)... Treść uzupełnienia: Ustalona kwota wsparcia.. PLN..... Instrukcja wypełnienia karty: Punkty przyznawane są na podstawie wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. Ocena projektu odbywa się poprzez wpisanie stosownej liczby punktów dla każdego kryterium w kolumnie przyznane punkty oraz ich zsumowaniu w ostatnim wierszu suma punktów. Wnioski, które otrzymały co najmniej 40% maksymalnej do uzyskania liczby punktów oraz mieszczą się w limicie środków umieszczane są na liście operacji wybranych do realizacji. W przypadku jednakowej ilości punktów, o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu potwierdzona numerem wniosku o przyznanie pomocy. DO UZUP. weryfikowany punkt karty podlega wyjaśnieniom/uzupełnieniom na wezwanie LGD

25 Załącznik nr 10 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA NUMER KONKURSU: NUMER WNIOSKU: Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy: Tytuł operacji: Imię i nazwisko członka Rady Stowarzyszenia: DATA I PODPIS: PRZEDSIĘWZIĘCIE IV: KONKURENCYJNA GOSPODARKA LOKALNA Lokalne kryteria wyboru Przyznane punkty Punktacja I. Zakres operacji W wyniku realizacji operacji powstaną produkty i/lub usługi wykorzystujące: Zakres operacji dotyczy tworzenia i rozwoju produktów lub usług opartych na lokalnych zasobach 1. Łącznie lokalne produkty (min. 1) i usługi (min. 1) - 10 PKT 2. Lokalne produkty (min.1) 5 PKT 3. Lokalne usługi (min.1) 5 PKT 4. W wyniku realizacji operacji nie będą wykorzystywane lokalne produkty i usługi 0 PKT II. Zakres operacji Punktacja Zakres operacji zakłada zastosowanie rozwiązań korzystnych dla środowiska naturalnego Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań korzystnych dla środowiska naturalnego: PKT 2. 0 PKT III. Innowacyjność operacji Punktacja Operacja ma charakter innowacyjny Operacja jest innowacyjna: 1. W skali ponadlokalnej (obszar LGD) 5 PKT 2. Operacja nie jest innowacyjna 0 PKT IV. Miejsca pracy Punktacja Zakres operacji generuje nowe miejsca pracy zakłada utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne Operacja zakłada utworzenie: 1. Trzech i więcej miejsc pracy 30 PKT 2. Dwóch miejsc pracy - 20 PKT 3. Jednego miejsca pracy - 10 PKT 4. Żadnego miejsca pracy 0 PKT V. Doświadczenie wnioskodawcy Punktacja Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji: 1. Dwóch i więcej projektów 10 PKT 2. Jednego projektu 5 PKT 3. Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji projektów 0 PKT DO UZUP

26 VI. Wysokość wkładu własnego Punktacja Wysokość wkładu własnego (kryterium nie dotyczy podejmowania działalności gospodarczej ) Wnioskodawca gwarantuje wniesienie finansowego wkładu własnego na poziomie: 1. Więcej niż 10% powyżej wkładu minimalnego - 10 PKT 2. Do 10 % włącznie powyżej wkładu minimalnego - 5 PKT 3. Wkład własny równy minimalnemu - 0 PKT VII. Udzielone doradztwo Punktacja Wniosek został złożony w wyniku udzielonego przez LGD doradztwa Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD: PKT 2. 0 PKT Suma punktów (min. 25, max 75/85... Treść uzupełnienia: Ustalona kwota wsparcia.. PLN Instrukcja wypełnienia karty: Punkty przyznawane są na podstawie wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. Ocena projektu odbywa się poprzez wpisanie stosownej liczby punktów dla każdego kryterium w kolumnie przyznane punkty oraz ich zsumowaniu w ostatnim wierszu suma punktów. Wnioski, które otrzymały co najmniej 25% maksymalnej do uzyskania liczby punktów oraz mieszczą się w limicie środków umieszczane są na liście operacji wybranych do realizacji. W przypadku jednakowej ilości punktów, o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu potwierdzona numerem wniosku o przyznanie pomocy. DO UZUP. weryfikowany punkt karty podlega wyjaśnieniom/uzupełnieniom na wezwanie LGD

27 Załącznik nr 11 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA PRZEDSIĘWZIĘCIE IV: KONKURENCYJNA GOSPODARKA LOKALNA (TWORZE LUB ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO PRODUKTÓW ROLNYCH) NUMER KONKURSU: NUMER WNIOSKU: Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy: Tytuł operacji: Imię i nazwisko członka Rady Stowarzyszenia: DATA I PODPIS: Lokalne kryteria wyboru Punktacja Przyznane punkty I. Zakres operacji Operacja wykorzystuje produkty i /lub usługi lokalne: 1. Łącznie lokalne produkty (min. 1) i usługi (min. 1) - 10 PKT Zakres operacji dotyczy tworzenia 2. Lokalne produkty (min.1) 5 przedsięwzięć opartych na lokalnych PKT zasobach 3. Lokalne usługi (min.1) 5 PKT 4. Operacja nie wykorzystuje produktów i /lub usług lokalnych 0 PKT II. Innowacyjność Punktacja W wyniku realizacji operacji: 1. Powstanie inwestycja jakiej Operacja ma charakter innowacyjny dotychczas nie było na obszarze LGD 10 PKT 2. Operacja nie jest innowacyjna 0 PKT III. Miejsca pracy Punktacja Zakres operacji generuje nowe miejsca pracy zakłada utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne Operacja zakłada utworzenie: 1. Dwóch lub więcej miejsc pracy - 10 PKT 2. Jednego miejsca pracy - 5 PKT 3. Żadnego miejsca pracy 0 PKT IV. Gotowość operacji do realizacji Punktacja Gotowość operacji do realizacji 1. Operacja gotowa do realizacji: - wnioskodawca wykazał posiadanie niezbędnych pozwoleń i decyzji - 10 PKT 2. Operacja nie jest gotowa do realizacji: - wnioskodawca nie przedstawił niezbędnych pozwoleń i decyzji - 0 PKT DO UZUP

28 V. Wkład własny Punktacja Operacja jest realizowana z udziałem wkładu własnego Wnioskodawca gwarantuje wniesienie finansowego wkładu własnego na poziomie: 1. Więcej niż ,00 zł 10 PKT 2. W innym przypadku - 0 PKT VI. Udzielone doradztwo Punktacja Wniosek został złożony w wyniku udzielonego przez LGD doradztwa Suma punktów (min. 10, max 55) Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD: 1. 5 PKT 2. 0 PKT Treść uzupełnienia: Ustalona kwota wsparcia.. PLN Instrukcja wypełnienia karty: Punkty przyznawane są na podstawie wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. Ocena projektu odbywa się poprzez wpisanie stosownej liczby punktów dla każdego kryterium w kolumnie przyznane punkty oraz ich zsumowaniu w ostatnim wierszu suma punktów. Wnioski, które otrzymały co najmniej 25% maksymalnej do uzyskania liczby punktów oraz mieszczą się w limicie środków umieszczane są na liście operacji wybranych do realizacji. W przypadku jednakowej ilości punktów, o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu potwierdzona numerem wniosku o przyznanie pomocy. DO UZUP. weryfikowany punkt karty podlega wyjaśnieniom/uzupełnieniom na wezwanie LGD

29 Załącznik nr 12 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA PRZEDSIĘWZIĘCIE V: POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, SPORTOWEJ, REKREACYJNEJ I KULTURALNEJ NUMER KONKURSU: NUMER WNIOSKU: Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy: Tytuł operacji: Imię i nazwisko członka Rady Stowarzyszenia: DATA I PODPIS: Lokalne kryteria wyboru Przyznane punkty Punktacja I. Miejsce realizacji operacji DO UZUP Operacja realizowana w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców Operacja realizowana w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców: 1. 5 PKT 2. 0 PKT II. Wykorzystanie lokalnych zasobów Punktacja Operacja wykorzystuje lokalne zasoby ludzkie, kulturowe, historyczne lub przyrodnicze podczas realizacji operacji Operacja zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych: 1. Dwóch lub więcej zasobów 10 PKT 2. Jednego zasobu 5 PKT 3. Operacja nie zakłada wykorzystania żadnego lokalnego zasobu 0 PKT III. Zakres operacji Punktacja Operacja ma wpływ na: 1. 3 i więcej czynników 20 PKT Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ 2. 2 czynniki 15 PKT na wsparcie kultury, edukacji, turystyki, 3. 1 czynnik 10 PKT sportu, miejsc rekreacji i integracji lokalnej 4. Operacja nie dotyczy żadnego czynnika 0 PKT IV. Doświadczenie wnioskodawcy Punktacja Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować dofinansowanych ze środków pochodzących z UE Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji: 1. Dwóch i więcej projektów 10 PKT 2. Jednego projektu 5 PKT 3. Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji projektów 0 PKT V. Gotowość operacji do realizacji Punktacja Gotowość operacji do realizacji Operacja zakłada gotowość do realizacji: 1. Operacja gotowa do realizacji, wnioskodawca wykazał posiadanie zasobów odpowiednich do realizacji operacji i przedłożył kompletną dokumentację 10 PKT 2. Operacja nie jest gotowa do realizacji, wnioskodawca nie wykazywał zasobów odpowiednich do realizacji operacji lub przedłożona dokumentacja zawiera istotne braki 0 PKT

30 VI. Udzielone doradztwo Punktacja Wniosek został złożony w wyniku udzielonego przez LGD doradztwa Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD: PKT 2. 0 PKT Suma punktów (min. 20, max 65)... Treść uzupełnienia: Ustalona kwota wsparcia.. PLN Instrukcja wypełnienia karty: Punkty przyznawane są na podstawie wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. Ocena projektu odbywa się poprzez wpisanie stosownej liczby punktów dla każdego kryterium w kolumnie przyznane punkty oraz ich zsumowaniu w ostatnim wierszu suma punktów. Wnioski, które otrzymały co najmniej 30% maksymalnej do uzyskania liczby punktów oraz mieszczą się w limicie środków umieszczane są na liście operacji wybranych do realizacji. W przypadku jednakowej ilości punktów, o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu potwierdzona numerem wniosku o przyznanie pomocy. DO UZUP. weryfikowany punkt karty podlega wyjaśnieniom/uzupełnieniom na wezwanie LGD

31 Załącznik nr 13 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata Wzór LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR I ZGODNYCH Z OGŁOSZEM NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNA POMOCY NR KONKURSU NABORU WNIOSKÓW O UDZIELE WSPARCIA:... NAZWA PRZEDSIĘWZIECIA/ZAKRES TEMATYCZNY: Lp Nr z rejestru wniosków Nazwa wnioskodawcy Nr identyfikacyjny wnioskodawcy NIP wnioskodawcy Tytuł operacji Kwota wnioskowanej pomocy Zgodność z LSR (/)

32 Załącznik nr 14 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO UDZIELENIA WSPARCIA W RAMACH LSR NA LATA NR KONKURSU NABORU WNIOSKÓW O UDZIELE WSPARCIA:... NAZWA PRZEDSIĘWZIECIA/ZAKRES TEMATYCZNY: Lp Nr z rejestru wniosków Nazwa wnioskodawcy Nr identyfikacyjny wnioskodawcy NIP wnioskodawcy Tytuł operacji Liczba uzyskanych punktów Operacja mieści się w limicie środków określonym w ogłoszeniu Wnioskowana kwota wsparcia Ustalona kwota wsparcia

33 Załącznik nr 15 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata Karta uzupełnień do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru Numer i nazwa przedsięwzięcia LSR: Miejsce na pieczątkę LGD Numer konkursu: Numer wniosku: Imię i Nazwisko lub Nazwa Wnioskodawcy: Tytuł operacji: Instrukcja wypełniania karty: Rada decyduje czy ocena operacji i ustalenia kwoty wsparcia jest możliwa bez wezwania Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień. W przypadku, gdy zdaniem co najmniej 1 uprawnionego do głosowania członka Rady ocena operacji i/lub ustalenie kwoty wsparcia nie jest możliwe bez uzyskania od Wnioskodawcy uzupełnień, Przewodniczący zaznacza opcję oraz opisuje rodzaj i zakres uzupełnień w rubryce Zakres uzupełnień. Powyższe powoduje potrzebę wezwania do uzupełnień. Kartę uzupełnień do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru (jedna karta) wypełnia Przewodniczący Rady i podpisują wszyscy uprawnieni do głosowania członkowie Rady LGD CZY DECYZJĄ RADY WNIOSEK KIEROWANY JEST DO UZUPEŁŃ Lp.. Data: Zakres uzupełnień: Imię i nazwisko Członka Rady: Podpis Członka Rady

34 WERYFIKACJA WNIOSKU PO ZŁOŻONYCH UZUPEŁNIACH Data wezwania wnioskodawcy przez LGD: Data wpływu wyjaśnień/uzupełnień: Uzupełnienia wpłynęły w przewidzianym Procedurą terminie Lp. Data i podpis: Zakres uzupełnień: Czy poprawnie dokonano uzupełnień/wyjaśnień?

KARTA WERYFIKACYJNA OCENY WNIOSKU

KARTA WERYFIKACYJNA OCENY WNIOSKU KARTA WERYFIKACYJNA OCENY WNIOSKU złożonego do LGD POLESIE w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy Nr Numer wniosku Imię, nazwisko / Nazwa wnioskodawcy Tytuł operacji Data/ godzina

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi

Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi KARTA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 1 Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi

Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi KARTA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie Załącznik nr 3 do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi

Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi KARTA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Weryfikacja zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Weryfikacja zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania Kraina wokół Lublina w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Weryfikujący DO UZUP. I. Wnioskodawcą jest osoba fizyczna / osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą

Weryfikujący DO UZUP. I. Wnioskodawcą jest osoba fizyczna / osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą Załącznik nr 5 do Procedury oceny i wyboru operacji WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKRESLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZRZÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 1 Weryfikacja dokonywana

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKRESLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZRZÓW WIEJSKICH NA LATA

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKRESLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZRZÓW WIEJSKICH NA LATA Załącznik nr 1 - za zgodność z PROW do załącznika nr 1- procedury wyboru i oceny operacji indywidualnych w ramach LSR WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKRESLONYMI W PROGRAMIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do procedur

Załącznik nr 3 do procedur Załącznik nr 3 do procedur WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKRESLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZRZÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 1 Weryfikacja dokonywana na podstawie informacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zgodności z LSR

Ocena zgodności z LSR L.p. Ocena zgodności z LSR TAK NIE ND wyjaśnienia Wniosek o dofinansowanie operacji został złożony w określonym miejscu i terminie Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym naboru Określono poprawnie

Bardziej szczegółowo

KARTA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 4 ZAŁĄCZNIK NR 2 OGŁOSZENIA NABORU NR 1-7/2018 KARTA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z LSR Nr Naboru: Nr Wniosku: Wnioskodawca: Nr Identyfikacyjny: Tytuł Operacji: Poddziałanie: Przedsięwzięcie: Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKRESLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZRZÓW WIEJSKICH NA LATA

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKRESLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZRZÓW WIEJSKICH NA LATA Poddziałanie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Przedsięwzięcie Tytuł projektu Numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Załącznik nr 2 do procedury

Bardziej szczegółowo

KARTA WERYFIKACJI WSTĘPNEJ

KARTA WERYFIKACJI WSTĘPNEJ Załącznik nr 2 do Procedury wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

Bardziej szczegółowo

Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK. NIE, ND. SEKCJA WSTĘPNA

Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK. NIE, ND. SEKCJA WSTĘPNA Załącznik nr 1 KARTA WERYFIKACJI OPERACJI - WSTĘPNEJ OCENY FORMALNEJ WNIOSKU WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROW NA LATA 2014-2020 Weryfikacja dokonywana na

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik nr 2 wzór kart zgodności z PROW duże projekty do Procedury obsługi operacji w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

A. OCENA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI FORMALNYMI (Wypełnia Biuro LGD)

A. OCENA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI FORMALNYMI (Wypełnia Biuro LGD) Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 160/2017 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA z dnia 17.10.2017 r. Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

A. OCENA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI FORMALNYMI (Wypełnia Biuro LGD)

A. OCENA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI FORMALNYMI (Wypełnia Biuro LGD) Załącznik nr 3 do Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR Pieczątka LGD KARTA OCENY WSTĘPNEJ Wersja: 1.2 Weryfikacja wstępna wniosku dokonywana jest przez pracownika Biura LGD na podstawie informacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zgodności z LSR

Ocena zgodności z LSR Lista kryteriów zgodności z LSR wraz z arkuszem oceny L.p. Ocena zgodności z LSR TAK NIE ND Wniosek o dofinansowanie operacji został złożony w określonym miejscu i terminie Operacja jest zgodna z zakresem

Bardziej szczegółowo

Operacja została złożona w miejscu i terminie, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.

Operacja została złożona w miejscu i terminie, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. KRYTERIA OCENY WSTEPNEJ I OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR SŁOWIŃSKIEJ GRUPY RYBACKIEJ DLA KONKURSÓW W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 0 00 Kryterium oceny wstępnej Operacja została złożona w

Bardziej szczegółowo

Ocena zgodności z LSR

Ocena zgodności z LSR L.p. Ocena zgodności z LSR TAK NIE DO UZU P 1 Wniosek o dofinansowanie operacji został złożony w określonym miejscu i terminie 2 Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym naboru 3 Określono poprawnie

Bardziej szczegółowo

Miejsce na pieczątkę KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

Miejsce na pieczątkę KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: Załącznik nr 1 do regulaminu naboru wniosków NUMER WNIOSKU: Miejsce na pieczątkę KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI: DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA WERYFIKACJI OPERACJI

KARTA WERYFIKACJI OPERACJI Załącznik nr 1 Do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielone Sąsiedztwo KARTA WERYFIKACJI OPERACJI 1 Nr naboru: 2 Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR Wspólnej karty oceny wstępnej. Numer wniosku. Wnioskowana kwota wsparcia w PLN. Dane dotyczące wnioskodawcy. Imię i nazwisko /nazwa

WZÓR Wspólnej karty oceny wstępnej. Numer wniosku. Wnioskowana kwota wsparcia w PLN. Dane dotyczące wnioskodawcy. Imię i nazwisko /nazwa WZÓR Wspólnej karty oceny wstępnej Numer wniosku Dane dotyczące wnioskodawcy Wnioskowana kwota wsparcia w PLN Imię i nazwisko /nazwa i adres wnioskodawcy Tytuł operacji Data złożenia wniosku Dane osób

Bardziej szczegółowo

A. KARTA WERYFIKACJI WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU propozycja pracowników Biura LGD

A. KARTA WERYFIKACJI WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU propozycja pracowników Biura LGD Załącznik Nr 3 do Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych A. KARTA WERYFIKACJI WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU propozycja pracowników Biura LGD Numer ogłoszenia: Znak sprawy nadany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Regulaminu Rady Programowej Zał. nr 7b - treść jednolita do uchwały nr 9/2017 NWZC z dnia r.

Załącznik nr 11 do Regulaminu Rady Programowej Zał. nr 7b - treść jednolita do uchwały nr 9/2017 NWZC z dnia r. Załącznik nr 11 do Regulaminu Rady Programowej Zał. nr 7b - treść jednolita do uchwały nr 9/2017 NWZC z dnia 30.10.2017r. Wzór KARTY WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNA POMOCY w tym zgodności operacji z

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY WSTĘPNEJ. Numer Konkursu: Numer Wniosku: Nazwa Wnioskodawcy: Nazwa / Tytuł operacji: Pieczątka LGD

KARTA OCENY WSTĘPNEJ. Numer Konkursu: Numer Wniosku: Nazwa Wnioskodawcy: Nazwa / Tytuł operacji: Pieczątka LGD Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (projekty grantowe) Pieczątka LGD KARTA OCENY WSTĘPNEJ Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

A. KARTA WERYFIKACJI WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU

A. KARTA WERYFIKACJI WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU Załącznik Nr 2 do Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych A. KARTA WERYFIKACJI WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU Numer ogłoszenia: Znak sprawy nadany przez LGD/nr wniosku: Imię

Bardziej szczegółowo

KARTA WERYFIKACJI WSTĘPNEJ. Weryfikacji zgodności operacji z LSR w zakresie oceny formalnej złożonego wniosku o przyznanie pomocy

KARTA WERYFIKACJI WSTĘPNEJ. Weryfikacji zgodności operacji z LSR w zakresie oceny formalnej złożonego wniosku o przyznanie pomocy Załącznik nr 3 do Procedury dla projektów grantowych realizowanych w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem

Bardziej szczegółowo

LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR w zakresie celów Wniosku Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór TAK/ NIE

LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR w zakresie celów Wniosku Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór TAK/ NIE Załącznik nr 2 do procedury oceny operacji LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 2014-2020 w zakresie celów Wniosku Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór Cel główny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

KARTA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 1 do ogłoszenia /Załącznik nr 5 do regulaminu Rady KARTA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z LSR Nr Naboru: Nr Wniosku: Grantobiorca: Nr Identyfikacyjny: Tytuł Operacji: Poddziałanie: Przedsięwzięcie:

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY WSTĘPNEJ

KARTA OCENY WSTĘPNEJ Załącznik nr 2 do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD KARTA OCENY WSTĘPNEJ Pieczątka LGD Weryfikacja wstępna wniosku dokonywana jest przez pracownika biura LGD na

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTA OCENY WSTĘPNEJ

WZÓR KARTA OCENY WSTĘPNEJ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie WZÓR KARTA OCENY WSTĘPNEJ Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/2018/Z zgodnie z Załącznikiem

Bardziej szczegółowo

KARTA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR STOWARZYSZNIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BUD-UJ RAZEM

KARTA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR STOWARZYSZNIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BUD-UJ RAZEM B. KARTA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR STOWARZYSZNIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BUD-UJ RAZEM Znak sprawy: Nazwa Wnioskodawcy Data przyjęcia wniosku CZĘŚĆ A: WYPEŁNIANA NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ZŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Regulaminu Rady Programowej Zał. nr 5b - treści jednolite do uchwały nr 3/2017 NWZC z dnia

Załącznik nr 11 do Regulaminu Rady Programowej Zał. nr 5b - treści jednolite do uchwały nr 3/2017 NWZC z dnia Załącznik nr 11 do Regulaminu Rady Programowej Zał. nr 5b - treści jednolite do uchwały nr 3/2017 NWZC z dnia 07.04.2017 Wzór KARTY WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY w tym zgodności operacji

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik 5 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2017 Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Lp. Kryterium Czy wniosek spełnia kryterium (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Procedury wyboru i oceny grantobiorców Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi

Załącznik nr 3 do Procedury wyboru i oceny grantobiorców Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi Załącznik nr 3 do Procedury wyboru i oceny grantobiorców Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi KARTA OCENY ZGODNOŚCI GRANTOBIORCY Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI GRANTOBIORCY Z ZWARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

KARTA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI GRANTOBIORCY Z ZWARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Załącznik nr 2 b do Procedury grantowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR KARTA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI GRANTOBIORCY Z ZWARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie -WZÓR- Załącznik nr do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Miejsce

Bardziej szczegółowo

KARTA WSTĘPNEJ WERYFIKACJI OPERACJI

KARTA WSTĘPNEJ WERYFIKACJI OPERACJI Załącznik nr do procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD KARTA WSTĘPNEJ WERYFIKACJI OPERACJI miejsce na pieczęć LGD zawierająca rekomendacje w zakresie: 1) realizacji

Bardziej szczegółowo

Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, ND

Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, ND Załącznik nr 3 do procedur w zakresie przeprowadzania naboru i wyboru wniosków o przyznanie pomocy składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

Bardziej szczegółowo

LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR w zakresie celów Wniosku Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR w zakresie celów Wniosku Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór Załącznik nr 2 do procedury oceny operacji wersja 1.2 LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 2014-2020 w zakresie celów Wniosku Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór Cel główny Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017

Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017 Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2017 KARTA OCENY WSTĘPNEJ OPERACJI SKŁADANYCH W RAMACH OGŁOSZEŃ O NABORACH WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA Przewodniczący Rady Decyzyjnej lub osoba przez

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik Nr 2.2. do OGŁOSZENIA o naborze wniosków o udzielenie wsparcia Nr 1/2016 kryteria wyboru dlaoperacji zgodnych z zakresem tematycznymprzedsięwzięcia: 1.I. LSR tj.: Rozwój i modernizacja infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Numer naboru: Termin naboru: A. Dane identyfikacyjne wniosku i Wnioskodawcy należy wpisać dane zgodne z wnioskiem o przyznanie pomocy Wniosek nr:

Numer naboru: Termin naboru: A. Dane identyfikacyjne wniosku i Wnioskodawcy należy wpisać dane zgodne z wnioskiem o przyznanie pomocy Wniosek nr: Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 7/2018 KARTA OCENY WSTĘPNEJ OPERACJI SKŁADANYCH W RAMACH OGŁOSZEŃ O NABORACH WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA Przewodniczący Rady Decyzyjnej lub osoba przez

Bardziej szczegółowo

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NUMER NABORU:

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NUMER NABORU: Załącznik nr 11 do Regulaminu Rady Programowej Załącznik do Uchwały NWZC 12/2015 z dnia 18.12.2015 r. ZMIANY: - Zał. 11 treść jednolita do Uchwały NWZC 13/2016 z dnia 28.10.2016 r. - Zał. 5b treść jednolita

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY WNIOSKÓW KRYTERIA FORMALNE TAK NIE

KARTA OCENY WNIOSKÓW KRYTERIA FORMALNE TAK NIE KARTA OCENY WNIOSKÓW Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze nr 4/2017 Numer konkursu Numer wniosku Data wpływu Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy CZĘŚĆ I FORMALNA WERYFIKACJA WNIOSKÓW KRYTERIA FORMALNE

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Miejsce na pieczątkę LGD -WZÓR- Załącznik nr do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD INFORMACJA I INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY: KARTA KONTROLNA WNIOSKU zawierająca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr.3 Karta oceny zgodności PROW do Procedury wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach projektów grantowych LSR LGD Puszcza Kozienicka

Załącznik nr.3 Karta oceny zgodności PROW do Procedury wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach projektów grantowych LSR LGD Puszcza Kozienicka Załącznik nr.3 Karta oceny zgodności PROW do Procedury wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach projektów grantowych LSR LGD Puszcza Kozienicka WERYFIKACJA ZGODNOŚCI GRANTOBIORCY Z WARUNKAMI PRZYZNANIA

Bardziej szczegółowo

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY ETAP I. WSTĘPNA WERYFIKACJA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY ETAP I. WSTĘPNA WERYFIKACJA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY Załącznik nr 11 do Regulaminu Rady Programowej WZÓR KARTY WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNA POMOCY w tym zgodności operacji z ogłoszonym naborem, LSR oraz z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik nr 2 do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców (miejsce na pieczątkę) KARTA OCENY WSTĘPNEJ Weryfikacja wstępna wniosku dokonywana jest przez Biuro LGD

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY WSTĘPNEJ. Nazwa Konkursu w ramach PROW w ramach Wdrażania LSR. Działanie: Rozwój przedsiębiorczości. Pozostałe operacje

KARTA OCENY WSTĘPNEJ. Nazwa Konkursu w ramach PROW w ramach Wdrażania LSR. Działanie: Rozwój przedsiębiorczości. Pozostałe operacje Załącznik nr 3 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Stowarzyszenia,,Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania KARTA OCENY WSTĘPNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Regulaminu Rady Programowej Zał. nr...a - śledzenie zmian do uchwały nr... NWZC z dnia

Załącznik nr 11 do Regulaminu Rady Programowej Zał. nr...a - śledzenie zmian do uchwały nr... NWZC z dnia Załącznik nr 11 do Regulaminu Rady Programowej Zał. nr...a - śledzenie zmian do uchwały nr... NWZC z dnia...2017 Wzór KARTY WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNA POMOCY w tym zgodności operacji z ogłoszonym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego

Wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Załącznik nr 3 do: Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli. Pieczęć LGD KARTA OCENY WSTĘPNEJ Wersja: 1.2

Bardziej szczegółowo

Wzór WZORY KART STOSOWANYCH DO OCENY OPERACJI Z ZAKRESU PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wzór WZORY KART STOSOWANYCH DO OCENY OPERACJI Z ZAKRESU PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WZORY KART STOSOWANYCH DO OCENY OPERACJI Z ZAKRESU PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR złożonej w ramach naboru nr prowadzonego przez LGD Nasze Roztocze w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WZORY KART STOSOWANYCH DO OCENY OPERACJI Z ZAKRESU ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 Karta oceny wstępnej operacji złożonej w ramach naboru nr prowadzonego przez LGD Nasze Roztocze w zakresie wdrażania

Bardziej szczegółowo

LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI Z LSR LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI Z LSR W ZAKRESIE ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI WSTĘPNYMI LSR

LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI Z LSR LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI Z LSR W ZAKRESIE ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI WSTĘPNYMI LSR Załącznik nr 1 do Procedury oceny operacji wersja 1.3 LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI Z LSR LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI Z LSR W ZAKRESIE ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI WSTĘPNYMI LSR 2014-2020 L.p.

Bardziej szczegółowo

Karta wstępnej oceny wniosku o przyznanie pomocy zgodności z LSR

Karta wstępnej oceny wniosku o przyznanie pomocy zgodności z LSR Załącznik Z.2. Karta wstępnej oceny wniosku o przyznanie pomocy zgodności z LSR Weryfikacja dokonywana na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o przyznanie pomocy i złożonych wraz z nim dokumentach,

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU GRANTU

KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU GRANTU Załącznik 5.1 do Procedura wyboru i oceny grantów w ramach projektów grantowych (realizowanych w ramach PROW) KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU GRANTU KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU GRANTU Nr naboru wniosków

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY WSTĘPNEJ OPERACJI

KARTA OCENY WSTĘPNEJ OPERACJI Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji (Uchwała nr 2/2017 z dn. 30.10.2017 r.) KARTA OCENY WSTĘPNEJ OPERACJI Pieczęć LGD Weryfikacja wstępna operacji dokonywana jest przez Komisję Sprawdzającą

Bardziej szczegółowo

KARTA KONTROLNA WNIOSKU weryfikacja formalna wniosku, w tym zgodności z LSR i Programem

KARTA KONTROLNA WNIOSKU weryfikacja formalna wniosku, w tym zgodności z LSR i Programem Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie -WZÓR - Załącznik nr 3 do Procedury ogłaszania, oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU

WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU KARTA WERYFIKACYJNA WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU złożonego do LGD DOLINA GIEŁCZWI w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr Numer wniosku Imię, nazwisko / nazwa Wnioskodawcy Tytuł

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU

WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU KARTA WERYFIKACYJNA WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU złożonego do LGD DOLINA GIEŁCZWI w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr Numer wniosku Imię, nazwisko / nazwa Wnioskodawcy Tytuł

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Procedury wyboru i oceny grantobiorców Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi

Załącznik nr 4 do Procedury wyboru i oceny grantobiorców Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi Załącznik nr 4 do Procedury wyboru i oceny grantobiorców Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi KARTA OCENY ZGODNOŚCI GRANTOBIORCY Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY GRANTU. Nr naboru wniosków o powierzenie grantów: Znak sprawy: Imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy: Adres / siedziba Wnioskodawcy:

KARTA OCENY GRANTU. Nr naboru wniosków o powierzenie grantów: Znak sprawy: Imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy: Adres / siedziba Wnioskodawcy: Załącznik nr 2 do Procedury grantowej KARTA OCENY GRANTU Nr naboru wniosków o powierzenie grantów: Znak sprawy: Imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy: Adres / siedziba Wnioskodawcy: Nazwa operacji: Załączniki:

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU

WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU KARTA WERYFIKACYJNA WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU złożonego do LGD DOLINA GIEŁCZWI w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr Numer wniosku Imię, nazwisko / nazwa Wnioskodawcy Tytuł

Bardziej szczegółowo

Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA

Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA PRZEDSIĘWZIĘCIE III: ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ WALORÓW PRZYRODNICZYCH I TURYSTYCZNYCH OBSZARU LGD NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Kolorem żółtym zaznaczono zmiany projekt Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior dokonuje się na podstawie i zgodnie z właściwymi

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY WSTĘPNEJ. Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie

KARTA OCENY WSTĘPNEJ. Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie KARTA OCENY WSTĘPNEJ Pieczątka LGD Weryfikacja wstępna wniosku dokonywana jest przez pracownika biura LGD na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU OPERACJI

KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU OPERACJI KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU OPERACJI KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU OPERACJI Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA OPERACJOM WDRAŻANYM W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA

KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA OPERACJOM WDRAŻANYM W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELE WSPARCIA OPERACJOM WDRAŻANYM W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Znak sprawy: Nazwa Wnioskodawcy Data przyjęcia wniosku CZĘŚĆ A1: OCENA WSTĘPNA

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU OPERACJI O UDZIELENIE WSPARCIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 35 UST. 1 LIT. B ROZPORZĄDZENIA NR 1303/2013

KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU OPERACJI O UDZIELENIE WSPARCIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 35 UST. 1 LIT. B ROZPORZĄDZENIA NR 1303/2013 Załącznik 1 do Procedury - Karta oceny wniosku i operacji zgodnie z celami LSR i zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU OPERACJI O UDZIELENIE WSPARCIA, O KTÓRYM MOWA W ART.

Bardziej szczegółowo

KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA OPERACJOM WDRAŻANYM W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA

KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA OPERACJOM WDRAŻANYM W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELE WSPARCIA OPERACJOM WDRAŻANYM W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Znak sprawy: Nazwa Wnioskodawcy Data przyjęcia wniosku CZĘŚĆ A1: OCENA WSTĘPNA

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY WSTĘPNEJ. Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie

KARTA OCENY WSTĘPNEJ. Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie KARTA OCENY WSTĘPNEJ Pieczątka LGD Weryfikacja dokonywana na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku

Bardziej szczegółowo

KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA OPERCJOM WDRAŻANYM W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZOJU NA LATA

KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA OPERCJOM WDRAŻANYM W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZOJU NA LATA KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELE WSPARCIA OPERCJOM WDRAŻANYM W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZOJU NA LATA 2014-2020 Znak sprawy: Nazwa Wnioskodawcy Data przyjęcia wniosku CZĘŚĆ A1: OCENA WSTĘPNA

Bardziej szczegółowo

KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA OPERACJOM WDRAŻANYM W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA

KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA OPERACJOM WDRAŻANYM W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA STOWARZYSZE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY Załącznik nr 1 do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA OPERACJOM WDRAŻANYM W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA

KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA OPERACJOM WDRAŻANYM W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2016 Rady Lokalnej Grupy Działania Perły Ponidzia z dnia 17.10.2016r. KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELE WSPARCIA OPERACJOM WDRAŻANYM W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA OPERACJOM WDRAŻANYM W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA

KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA OPERACJOM WDRAŻANYM W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42/2017 Rady Lokalnej Grupy Działania Perły Ponidzia z dnia 19.02017r. KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELE WSPARCIA OPERACJOM WDRAŻANYM W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU

WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU KARTA WERYFIKACYJNA WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU złożonego do LGD DOLINA GIEŁCZWI w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr Numer wniosku Imię, nazwisko / nazwa Wnioskodawcy Tytuł

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z PROGRAMEM ORAZ LSR w ramach naboru...

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z PROGRAMEM ORAZ LSR w ramach naboru... Strona1 Załącznik nr 14 do Procedury przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego Karta oceny zgodności z Programem oraz LSR KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z PROGRAMEM ORAZ LSR w ramach naboru.... DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior dokonuje się na podstawie i zgodnie z właściwymi przepisami europejskimi i krajowymi,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w

Bardziej szczegółowo

KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA OPERACJOM WDRAŻANYM W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA

KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA OPERACJOM WDRAŻANYM W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA Znak sprawy: KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELE WSPARCIA OPERACJOM WDRAŻANYM W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Nazwa Wnioskodawcy Data przyjęcia wniosku CZĘŚĆ A1: OCENA WSTĘPNA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr I/EFRROW/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko Sejneńska Lokalna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata listopada 2016 r.

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata listopada 2016 r. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 21 listopada 2016 r. Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: a) podejmowania

Bardziej szczegółowo

Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK. NIE, ND.

Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK. NIE, ND. Załącznik nr 1 do Procedury Standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR Karta oceny zgodności wniosku o przyznanie pomocy z LSR Weryfikacja dokonywana na podstawie informacji zawartych w złożonym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr II/EFRROW/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko Sejneńska Lokalna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA OPERCJOM WDRAŻANYM W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZOJU NA LATA

KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA OPERCJOM WDRAŻANYM W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZOJU NA LATA KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELE WSPARCIA OPERCJOM WDRAŻANYM W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZOJU NA LATA 2014-2020 Znak sprawy: Nazwa Wnioskodawcy Data przyjęcia wniosku Lp. 3. CZĘŚĆ A: OCENA

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU OPERACJI O UDZIELENIE WSPARCIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 35 UST. 1 LIT. B ROZPORZĄDZENIA NR 1303/2013

KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU OPERACJI O UDZIELENIE WSPARCIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 35 UST. 1 LIT. B ROZPORZĄDZENIA NR 1303/2013 Załącznik nr 1 do Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU OPERACJI O UDZIELENIE WSPARCIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 35 UST. 1 LIT. B ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsiębiorczości

Wspieranie przedsiębiorczości Wspieranie przedsiębiorczości w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w poddziałaniu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

LSR oprócz innych obszarów obejmuje również obszar rybacki i obszar akwakultury o określonym poziomie wskaźnika rybackości.

LSR oprócz innych obszarów obejmuje również obszar rybacki i obszar akwakultury o określonym poziomie wskaźnika rybackości. RLKS Liczba ludności: min. 30 000 mieszkańców maks. 150 000 mieszkańców Liczba gmin: min. 2 spójne terytorialnie gminy LSR oprócz innych obszarów obejmuje również obszar rybacki i obszar akwakultury o

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A1: OCENA WSTĘPNA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU WERYFIKACJA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W OGŁOSZENIU O NABORZE Weryfikujący TAK NIE

CZĘŚĆ A1: OCENA WSTĘPNA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU WERYFIKACJA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W OGŁOSZENIU O NABORZE Weryfikujący TAK NIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 43/2017 Rady Lokalnej Grupy Działania Perły Ponidzia z dnia 19.04.2017r. KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WNIOSKU O POWIERZE GRANTU NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU GRANTOWEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPERACJI PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PODDZIAŁANIE

KARTA OCENY OPERACJI PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PODDZIAŁANIE ZWERYFIKOWAŁ /A: WYNIK: WSTĘPNE SPRAWDZE DOKUMENTACJI Załącznik nr 1 A do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: Załącznik nr 1 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM Miejsce na pieczęć LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

KARTA OCENY OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD Załącznik nr 1 C do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI KARTA OCENY OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY

Bardziej szczegółowo