Sposób i miejsce magazynowania Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu"

Transkrypt

1 Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Sposób i miejsce magazynowania Opakowania z papieru i tektury Opakowania z tworzyw sztucznych Opakowania z drewna Opakowania z metali Opakowania wielomateriałowe Zmieszane odpady opakowaniowe Opakowania ze szkła Opakowania z tekstyliów * Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) betonowym * Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi betonowym Zużyte opony

2 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów Gruz ceglany Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia Odpady z remontów i przebudowy dróg Drewno kontenerach na Szkło Tworzywa sztuczne Asfalt nie zawierający smoły Odpadowa papa Miedź, brąz, mosiądz Aluminium Ołów Cynk

3 Żelazo i stal Cyna Mieszaniny metali Kable inne niż wymienione w Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w Materiały izolacyjne inne niż wymienione w i Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w , i Papier i tektura Szkło kontenerach na Odpady kuchenne ulegające biodegradacji Odzież kontenerach na Tekstylia * Rozpuszczalniki

4 pojemnikach na betonowym * Kwasy pojemnikach na betonowym * Alkalia pojemnikach na betonowym * Odczynniki fotograficzne pojemnikach na betonowym * Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) * Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć pojemnikach na betonowym pojemnikach na betonowym * Urządzenia zawierające freony

5 pojemnikach na betonowym Oleje i tłuszcze jadalne betonowym * Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w * Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne * Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w * Detergenty zawierające substancje niebezpieczne * Detergenty inne niż wymienione w fiz.-chem. odpadów, w zamkniętym magazynie lub w szczelnych zamykanych pojemnikach na betonowym fiz.-chem. odpadów, w zamkniętym magazynie lub w szczelnych zamykanych pojemnikach na betonowym pojemnikach na betonowym pojemnikach na betonowym pojemnikach na betonowym * Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

6 pojemnikach na betonowym Leki inne niż wymienione w betonowym wewnątrz budynku magazynowego lub w szczelnych zamykanych pojemnikach na betonowym * Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w , lub oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie betonowym Baterie i akumulatory inne niż wymienione w * Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w i zawierające niebezpieczne składniki (1) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w , i * Drewno zawierające substancje niebezpieczne betonowym betonowym przystosooanych do właściwości fiz.-chem. Odpadów na szczelnym, betonowym betonowym Drewno inne niż wymienione w kontenerach na Tworzywa sztuczne Metale Odpady zmiotek wentylacyjnych

7 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny Odpady ulegające biodegradacji Gleba i ziemia, w tym kamienie Inne odpady nieulegające biodegradacji Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Odpady z targowisk Odpady z czyszczenia ulic i placów Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości betonowym Odpady ze studzienek kanalizacyjnych betonowym Odpady wielkogabarytowe Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach,

8

Microsoft Word - 133氣象與地震.doc

Microsoft Word - 133氣象與地震.doc 氣 象 與 地 震 作 者 : 羅 名 欽 中 揚 通 信 摘 羅 皓 丰 待 業 要 地 震 科 技 附 屬 在 氣 象 局, 但 是 對 於 地 震 衍 生 的 事 項 卻 在 地 震 工 程 中 心 及 中 央 地 質 調 查 所, 地 震 區 分 震 前 及 震 後 兩 種 事 務, 一 是 震 前 預 測, 一 是 震 後 回 推, 總 在 未 知 的 恐 懼 中 技 求 發 現 地 震

Bardziej szczegółowo

目 录 基 金 概 况 及 交 易 结 构 增 信 措 施 与 还 款 来 源 担 保 方 及 项 目 介 绍 基 金 管 理 人 介 绍 及 认 购 流 程

目 录 基 金 概 况 及 交 易 结 构 增 信 措 施 与 还 款 来 源 担 保 方 及 项 目 介 绍 基 金 管 理 人 介 绍 及 认 购 流 程 新 富 深 圳 物 业 并 购 增 值 投 资 基 金 转 动 资 本 兴 复 实 业 热 线 电 话 :400-990-8222 目 录 基 金 概 况 及 交 易 结 构 增 信 措 施 与 还 款 来 源 担 保 方 及 项 目 介 绍 基 金 管 理 人 介 绍 及 认 购 流 程 基 金 概 况 基 金 名 称 合 伙 企 业 基 金 类 型 基 金 管 理 人 基 金 发 行 方 有 限

Bardziej szczegółowo

主编单位:中国环境监测总站

主编单位:中国环境监测总站 1997 1 2 1997 70 1997 1996 3 ... 5... 7 11... 7 12... 9... 10... 12 31... 12 32... 12 33... 13... 14 41... 14 42... 16 43... 17 44... 21 45... 22 46... 24 47... 26... 29 51... 29 52... 29 53... 30 54...

Bardziej szczegółowo

特 别 提 示 本 基 金 依 据 中 华 人 民 共 和 国 合 伙 企 业 法 及 基 金 设 立 的 相 关 法 律 和 法 规 依 法 设 立 本 基 金 属 于 封 闭 式 私 募 债 权 投 资 基 金, 其 组 织 形 式 为 有 限 合 伙 制 基 金 管 理 人 承 诺 所 介 绍

特 别 提 示 本 基 金 依 据 中 华 人 民 共 和 国 合 伙 企 业 法 及 基 金 设 立 的 相 关 法 律 和 法 规 依 法 设 立 本 基 金 属 于 封 闭 式 私 募 债 权 投 资 基 金, 其 组 织 形 式 为 有 限 合 伙 制 基 金 管 理 人 承 诺 所 介 绍 中 融 鼎 汇 贵 阳 经 适 房 投 资 基 金 介 绍 中 融 鼎 汇 ( 北 京 ) 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 特 别 提 示 本 基 金 依 据 中 华 人 民 共 和 国 合 伙 企 业 法 及 基 金 设 立 的 相 关 法 律 和 法 规 依 法 设 立 本 基 金 属 于 封 闭 式 私 募 债 权 投 资 基 金, 其 组 织 形 式 为 有 限 合 伙 制 基 金

Bardziej szczegółowo

2004年05月28日

2004年05月28日 2015 年 3 月 18 日 2015 年 第 3 期 总 第 50 期 栏 目 及 目 录 主 责 编 : 戴 益 聪 编 : 方 兴 重 大 法 律 修 改 板 块 最 高 人 民 法 院 关 于 适 用 中 华 人 民 共 和 国 民 事 诉 讼 法 的 解 释 解 读 ( 二 ) 承 办 部 门 : 法 律 合 规 部 顾 问 机 构 : 德 恒 律 师 事 务 所 证 券 市 场 板 块

Bardziej szczegółowo

6 月 30 日 收 到 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 管 理 部 关 于 对 宁 夏 中 银 绒 业 股 份 有 限 公 司 的 关 注 函 ( 公 司 部 关 注 函 2016 第 122 号 ), 公 司 就 关 注 函 涉 及 事 项 向 控 股 股 东 宁 夏 中 银 绒 业 国 际

6 月 30 日 收 到 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 管 理 部 关 于 对 宁 夏 中 银 绒 业 股 份 有 限 公 司 的 关 注 函 ( 公 司 部 关 注 函 2016 第 122 号 ), 公 司 就 关 注 函 涉 及 事 项 向 控 股 股 东 宁 夏 中 银 绒 业 国 际 证 券 代 码 :000982 证 券 简 称 : 中 银 绒 业 公 告 编 号 :2016-68 宁 夏 中 银 绒 业 股 份 有 限 公 司 关 于 深 交 所 关 注 函 的 回 复 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 特 别 风 险 提 示 : 1

Bardziej szczegółowo

(CIP) / /., ISBN CIP ( 2005 ) ISBN :15.00

(CIP) / /., ISBN CIP ( 2005 ) ISBN :15.00 (CIP) / /.,2005.1 ISBN 7358929337 CIP ( 2005 )090349 2005 1 1 ISBN 7358929337 :15.00 1. 1 2. 5 3.10 8 4. 10 5.14 6.18 7. 21 8. 23 9.24 10. 28 11.33 12.37 13. 42 14. 46 15.50 16. 52 17. 57 18.60 19. 66

Bardziej szczegółowo

个人简介:

个人简介: 中 国 网 络 诗 歌 年 鉴 (2014 卷 ) 诗 歌 报 网 站 编 印 一 行 出 版 社 策 出 划 : 诗 歌 报 网 站 品 : 诗 意 中 国 文 化 机 构 (POETIC CHINA) 主 编 : 小 鱼 儿 ( 于 怀 玉 ) 特 邀 主 编 : 石 生 ( 执 行 ) 陈 忠 村 许 云 龙 副 主 编 : 无 哲 低 处 的 迷 雾 见 闻 风 雨 如 磐 潇 湘 妃 子

Bardziej szczegółowo

对 应 教 材 章 名 6. 投 管 理 基 础 7. 权 益 投 节 名 编 号 学 习 目 标 ( 掌 握 / 理 解 / 了 解 ) 6.1.a 理 解 产 负 债 表 利 润 表 和 现 金 流 量 表 所 提 供 的 信 息 1. 财 务 报 表 6.1.b 理 解 产 负 债 和 权 益

对 应 教 材 章 名 6. 投 管 理 基 础 7. 权 益 投 节 名 编 号 学 习 目 标 ( 掌 握 / 理 解 / 了 解 ) 6.1.a 理 解 产 负 债 表 利 润 表 和 现 金 流 量 表 所 提 供 的 信 息 1. 财 务 报 表 6.1.b 理 解 产 负 债 和 权 益 基 金 从 业 格 全 国 统 一 考 试 大 纲 证 券 投 基 金 基 础 知 识 (2015 年 度 ) 一 总 体 目 标 为 确 保 基 金 从 业 人 员 掌 握 与 了 解 基 金 行 业 相 关 的 基 本 知 识 与 专 业 技 能, 具 备 从 业 必 须 的 执 业 能 力, 特 设 证 券 投 基 金 基 础 知 识 科 目 二 能 力 等 级 能 力 等 级 是 对 考 生

Bardziej szczegółowo

当心“荐股”圈套

当心“荐股”圈套 投 资 理 财 不 可 不 知 的 法 律 风 险 伴 随 着 我 国 经 济 的 快 速 发 展, 社 会 财 富 急 剧 增 长, 社 会 闲 散 资 金 增 多, 越 来 越 多 的 市 场 主 体 加 入 到 了 股 票 期 货 基 金 信 托 理 财 产 品 的 投 资 市 场, 以 期 通 过 低 风 险 高 回 报 的 投 资 理 财 产 品, 来 实 现 自 身 财 产 价 值 的

Bardziej szczegółowo

东吴证券研究所

东吴证券研究所 证 券 研 究 报 告 公 司 研 究 医 药 行 业 奇 正 藏 药 (002287) 主 营 业 绩 稳 健, 并 购 基 金 增 添 外 延 预 期 买 入 ( 维 持 ) 投 资 要 点 设 立 并 购 基 金, 积 极 外 延 : 群 英 基 金 优 先 服 务 于 奇 正 藏 药 的 产 业 整 合, 主 要 投 资 方 向 为 医 疗 健 康 类 ( 包 括 但 不 限 于 药 品 医

Bardziej szczegółowo

成人扁桃体切除利弊_扁桃体切除利弊_扁桃体切除利弊 3141扁桃体发炎

成人扁桃体切除利弊_扁桃体切除利弊_扁桃体切除利弊 3141扁桃体发炎 成 人 扁 桃 体 切 除 利 弊 _ 扁 桃 体 切 除 利 弊 _ 扁 桃 体 切 除 利 弊 发 炎 3141 扁 桃 www.lw4.cn http://www.lw4.cn 成 人 扁 桃 体 切 除 利 弊 _ 扁 桃 体 切 除 利 弊 _ 扁 桃 体 切 除 利 弊 3141 扁 桃 体 发 炎 但 效 果 一 般 只 能 维 持 三 个 月 不 少 医 生 开 始 给 患 者 开

Bardziej szczegółowo

伍 100 年 度 中 央 政 府 總 預 算 案 附 屬 單 位 預 算 及 綜 計 表 - 營 業 及 非 營 業 部 分 案 之 審 查 中 華 民 國 100 年 度 中 央 政 府 總 預 算 案 附 屬 單 位 預 算 營 業 及 非 營 業 部 分 案 朝 野 黨 團 協 商 結 論

伍 100 年 度 中 央 政 府 總 預 算 案 附 屬 單 位 預 算 及 綜 計 表 - 營 業 及 非 營 業 部 分 案 之 審 查 中 華 民 國 100 年 度 中 央 政 府 總 預 算 案 附 屬 單 位 預 算 營 業 及 非 營 業 部 分 案 朝 野 黨 團 協 商 結 論 100 年 度 中 央 政 府 總 預 算 案 ( 十 ) 立 法 院 第 7 屆 第 7 會 期 第 17 次 會 議 紀 錄 甲 發 言 紀 錄 立 法 院 第 7 屆 第 7 會 期 第 17 次 會 議 紀 錄 時 地 主 間 中 華 民 國 100 年 6 月 10 日 ( 星 期 五 ) 上 午 10 時 3 分 點 本 院 議 場 席 王 院 長 金 平 曾 副 院 長 永 權 秘 書

Bardziej szczegółowo

仔 细 看 看 埃 塞 俄 比 亚 的 哲 玛 纳 盖 尔 卫 生 站 记 录 着 农 村 医 疗 进 步 的 图 表 过 去 一 年, 数 据 和 衡 量 方 法 的 运 用 在 改 善 人 类 生 存 条 件 上 所 取 得 的 进 步 令 我 印 象 深 刻 ( 埃 塞 俄 比 亚, 达 罗

仔 细 看 看 埃 塞 俄 比 亚 的 哲 玛 纳 盖 尔 卫 生 站 记 录 着 农 村 医 疗 进 步 的 图 表 过 去 一 年, 数 据 和 衡 量 方 法 的 运 用 在 改 善 人 类 生 存 条 件 上 所 取 得 的 进 步 令 我 印 象 深 刻 ( 埃 塞 俄 比 亚, 达 罗 仔 细 看 看 埃 塞 俄 比 亚 的 哲 玛 纳 盖 尔 卫 生 站 记 录 着 农 村 医 疗 进 步 的 图 表 过 去 一 年, 数 据 和 衡 量 方 法 的 运 用 在 改 善 人 类 生 存 条 件 上 所 取 得 的 进 步 令 我 印 象 深 刻 ( 埃 塞 俄 比 亚, 达 罗 查,2012) 衡 量 进 展 众 所 周 知,21 世 纪 推 动 世 界 发 展 的 动 力 源

Bardziej szczegółowo

學生團體保險_LP5-105008-2_契約條款

學生團體保險_LP5-105008-2_契約條款 臺 灣 銀 行 採 購 部 招 標 案 號 :LP5-105008-2 臺 灣 銀 行 股 份 有 限 公 司 採 購 部 辦 理 105 學 年 度 學 生 ( 童 ) 團 體 保 險 共 同 供 應 契 約 條 款 請 注 意 : 本 案 僅 辦 理 第 1 項 105 學 年 度 高 級 中 學 以 下 學 校 學 生 暨 幼 兒 園 幼 兒 團 體 保 險 之 採 購, 本 契 約 條 款

Bardziej szczegółowo

經濟部工業局食品GMP黃豆加工產品合格產品清單

經濟部工業局食品GMP黃豆加工產品合格產品清單 經 濟 部 工 業 局 食 品 GMP 乳 品 符 合 規 定 產 品 清 單 序 號 認 證 工 廠 名 稱 產 品 名 稱 1 統 一 企 業 股 份 有 限 公 司 瑞 穗 高 優 質 鮮 乳 2 新 市 廠 健 康 食 品 課 ( 乳 品 生 產 線 ) 瑞 穗 高 優 質 低 脂 鮮 乳 3 統 一 多 多 活 菌 發 酵 乳 原 味 4 統 一 多 多 活 菌 發 酵 乳 草 莓 口 味

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 秋字第4期.doc

Microsoft Word - 秋字第4期.doc ISSN:0211-9153 國 內 郵 資 已 付 板 橋 郵 局 許 可 證 板 橋 字 第 1565 號 中 華 郵 政 板 橋 雜 字 第 161 號 登 記 證 登 記 為 雜 誌 類 交 寄 秋 字 第 4 期 目 錄 專 載 新 北 市 政 府 第 80 次 市 政 會 議 紀 錄... 3 政 令 水 利 訂 定 新 北 市 暫 掛 纜 線 管 理 要 點 廢 止 臺 北 縣 雨 水

Bardziej szczegółowo

治 水 平 进 一 步 提 升, 人 民 群 众 的 防 病 意 识 进 一 步 增 强, 为 探 索 我 国 慢 病 防 治 新 途 径, 促 进 我 国 卫 生 计 生 事 业 的 蓬 勃 发 展 做 出 了 应 有 贡 献 1 切 实 加 强 自 身 能 力 建 设, 组 织 管 理 和 协

治 水 平 进 一 步 提 升, 人 民 群 众 的 防 病 意 识 进 一 步 增 强, 为 探 索 我 国 慢 病 防 治 新 途 径, 促 进 我 国 卫 生 计 生 事 业 的 蓬 勃 发 展 做 出 了 应 有 贡 献 1 切 实 加 强 自 身 能 力 建 设, 组 织 管 理 和 协 全 国 脑 卒 中 筛 查 与 防 治 工 程 2013 年 工 作 总 结 及 2014 年 工 作 要 点 一 2013 年 工 作 总 结 2013 年 是 贯 彻 落 实 党 的 十 八 大 精 神 的 开 局 之 年, 是 国 家 卫 生 计 生 事 业 站 在 新 的 起 点 上 深 化 改 革 创 新 发 展 的 重 要 一 年 ( 一 ) 一 年 来 工 作 的 回 顾 一 年 来,

Bardziej szczegółowo

5. (a) 36,393,360(b) 13,853,868 (c) 14,730, % 30.13% 2

5. (a) 36,393,360(b) 13,853,868 (c) 14,730, % 30.13% 2 A8 New Media Group Limited A8 800 (1) (2) 1. 2. 100% 3. 4. 1 5. (a) 36,393,360(b) 13,853,868 (c) 14,730,000 42.73% 30.13% 2 30.13% 11.40% 42.73% 5.90% 9.84% 19.35% 44.74% 35.91% 100% 1. 3 2. 100% 3. (a)

Bardziej szczegółowo

十一五时期北京经济社会发展科技需求调研

十一五时期北京经济社会发展科技需求调研 北 京 市 十 一 五 时 期 经 济 社 会 发 展 科 技 需 求 调 研 报 告 之 二 城 市 建 设 与 管 理 分 报 告 目 录 分 报 告 说 明...35 一 城 市 建 设 与 管 理 基 本 状 况...38 北 京 城 市 构 成 及 其 总 体 框 架...38 2 城 市 建 设 与 管 理 的 发 展 基 础...40 3 城 市 建 设 与 管 理 面 临 的 形 势...40

Bardziej szczegółowo

<B4F2D3A1C5FAD7BCCFEEC4BF>

<B4F2D3A1C5FAD7BCCFEEC4BF> 1 学 科 名 称 : 基 础 形 态 ( 共 20 项 ) 编 号 名 称 主 办 单 位 2007-01-01- 移 植 病 理 学 的 基 础 与 应 用 003( 国 ) 上 海 交 通 大 学 附 属 第 一 人 民 医 陈 嘉 薇 133862595688 2007/05/25-2007/05/28 上 海 交 通 大 学 附 属 第 一 人 民 医 病 理 科 8 30 2007-01-01-

Bardziej szczegółowo

新竹市私立光復中學審議不適任教師作業原則

新竹市私立光復中學審議不適任教師作業原則 一 百 零 四 學 年 度 第 二 學 期 期 末 校 務 會 議 程 序 表 壹 會 議 程 序 一 會 議 開 始 二 頒 獎 三 主 席 致 詞 四 各 單 位 工 作 報 告 五 提 案 討 論 六 臨 時 動 議 七 主 席 結 論 貳 工 作 報 告 資 料 目 錄 一 頒 獎 二 教 務 處 工 作 報 告 三 學 務 處 工 作 報 告 四 教 官 室 工 作 報 告 五 實 習 處

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - exmt10302

Microsoft Word - exmt10302 國 立 高 雄 師 範 大 學 103 學 年 度 第 2 次 行 政 主 管 會 報 會 議 紀 錄 時 間 :103 年 10 月 15 日 ( 星 期 三 ) 下 午 二 時 地 點 : 國 立 高 雄 大 學 行 政 大 樓 5 樓 中 型 會 議 室 主 席 : 吳 代 理 校 長 連 賞 記 錄 : 陳 瓊 惠 出 席 : 王 副 校 長 惠 亮 王 教 務 長 政 彥 何 學 務 長

Bardziej szczegółowo

Celtes 64 non-être 1885 Papier de riz Stamboul Eyoub mousmé mou frimousse Watteau 1684 1721 couac

Bardziej szczegółowo

LP5-103026_保全_契約條款

LP5-103026_保全_契約條款 招 標 案 號 :LP5-103026 臺 灣 銀 行 股 份 有 限 公 司 採 購 部 代 理 各 機 關 學 校 辦 理 104 年 度 保 全 ( 警 衛 勤 務 ) 採 購 共 同 供 應 契 約 條 款 臺 灣 銀 行 股 份 有 限 公 司 採 購 部 ( 以 下 簡 稱 臺 灣 銀 行 採 購 部 ) 代 理 適 用 機 關 採 購 保 全 ( 警 衛 勤 務 ), 適 用 機 關

Bardziej szczegółowo

校园之星

校园之星 Wemedge Taty Stein H emingstein H emorrhoid Papa Tabaja 10 1 12 13 14 15 16 17 T 18 S 19 20 21 2 23 WH 24 D H 25 26 27 28 29 30 31 32 3 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Bardziej szczegółowo

行政會議議程

行政會議議程 附 件 A 101 學 年 度 第 2 學 期 第 3 次 行 政 會 議 紀 錄 會 議 時 間 :102 年 4 月 29 日 ( 星 期 一 )13 時 00 分 會 議 地 點 : 行 政 大 樓 四 樓 會 議 室 主 席 : 陳 副 校 長 義 文 出 席 人 員 : 本 校 行 政 暨 學 術 主 管 記 錄 : 李 信 達 壹 報 告 出 席 人 數 並 宣 布 開 會 已 足 法

Bardziej szczegółowo

新竹市私立光復中學審議不適任教師作業原則

新竹市私立光復中學審議不適任教師作業原則 一 百 零 四 學 年 度 第 一 學 期 期 末 校 務 會 議 程 序 表 壹 會 議 程 序 一 會 議 開 始 二 頒 獎 三 主 席 致 詞 四 各 單 位 工 作 報 告 五 提 案 討 論 六 臨 時 動 議 七 主 席 結 論 貳 工 作 報 告 資 料 目 錄 一 頒 獎 二 教 務 處 工 作 報 告 三 學 務 處 工 作 報 告 四 教 官 室 工 作 報 告 五 實 習 處

Bardziej szczegółowo

貳 創 意 教 學. 創 新 策 略 一. 課 程 設 計 背 景 分 析 97 年 國 民 中 小 學 九 年 一 貫 課 程 綱 要 國 語 文 領 域 的 基 本 理 念 提 到 : 培 養 學 生 正 確 理 解 和 靈 活 應 用 本 國 語 言 文 字 的 能 力, 以 使 學 生 具

貳 創 意 教 學. 創 新 策 略 一. 課 程 設 計 背 景 分 析 97 年 國 民 中 小 學 九 年 一 貫 課 程 綱 要 國 語 文 領 域 的 基 本 理 念 提 到 : 培 養 學 生 正 確 理 解 和 靈 活 應 用 本 國 語 言 文 字 的 能 力, 以 使 學 生 具 GreaTeach-2014 全 國 創 意 教 學 KDP 國 際 認 證 獎 壹 創 意 教 學 背 景 說 明 大 單 元 的 詴 煉 - 以 文 化 行 腳 為 例 國 語 文 領 域 學 校 名 稱 : 新 竹 市 東 門 國 小 參 賽 者 姓 名 : 黃 美 鴻 李 怡 穎 張 淯 僑 哈 佛 大 學 教 育 學 院 資 深 教 授 大 衛 柏 金 斯, 在 他 的 著 作 全 局 式

Bardziej szczegółowo

释 义 一 般 术 语 除 非 本 文 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 的 含 义 如 下 : 公 司 本 公 司 宏 良 皮 业 股 份 公 司 指 甘 肃 宏 良 皮 业 股 份 有 限 公 司 宏 良 有 限 有 限 公 司 指 公 司 的 前 身 甘 肃 宏 良 皮 业 有 限 公

释 义 一 般 术 语 除 非 本 文 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 的 含 义 如 下 : 公 司 本 公 司 宏 良 皮 业 股 份 公 司 指 甘 肃 宏 良 皮 业 股 份 有 限 公 司 宏 良 有 限 有 限 公 司 指 公 司 的 前 身 甘 肃 宏 良 皮 业 有 限 公 甘 肃 宏 良 皮 业 股 份 有 限 公 司 公 开 转 让 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 推 荐 主 办 券 商 二 〇 一 六 年 五 月 释 义 一 般 术 语 除 非 本 文 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 的 含 义 如 下 : 公 司 本 公 司 宏 良 皮 业 股 份 公 司 指 甘 肃 宏 良 皮 业 股 份 有 限 公 司 宏 良 有 限 有 限 公 司 指 公 司

Bardziej szczegółowo

标题

标题 投 资 热 点 篇 Reports on Major Investment Topics 16 房 地 产 相 关 资 产 : 去 库 存 压 力 下 股 债 结 合 的 创 新 探 索 高 晓 婧 摘 要 : 2015 年, 我 国 房 地 产 投 资 延 续 甚 至 扩 大 了 2014 年 以 来 的 颓 势, 但 销 售 量 价 齐 升, 显 现 出 主 动 去 库 存 的 效 果 而 一

Bardziej szczegółowo

粉体加工系统优化改造与自动控制

粉体加工系统优化改造与自动控制 1. 隧 道 / 地 铁 空 气 快 速 净 化 车... 1 2. 双 极 荷 电 细 微 颗 粒 凝 聚 技 术... 1 3. 轻 重 颗 粒 ( 飘 浮 悬 浮 颗 粒 ) 同 时 分 离 技 术... 2 4. 海 水 挥 发 酚 和 CDOM 流 动 注 射 化 学 发 光 分 析 仪... 3 5. 基 于 化 学 自 组 装 的 低 成 本 纳 米 图 案 化 蓝 宝 石 衬 底 制

Bardziej szczegółowo

,145,175 1,531,516 (1,615,840) (1,453,104) 529,335 78, , ,008 (13,022) (10,641) (195,586) (165,618) (56,024) (62,458) 5

,145,175 1,531,516 (1,615,840) (1,453,104) 529,335 78, , ,008 (13,022) (10,641) (195,586) (165,618) (56,024) (62,458) 5 1205 2018 6 30 2018 6 30 6 30 2018 2017 2,145.2 1,531.5 40.1% EBITDA 1 1,015.8 838.5 21.2% EBITDA 2 1,322.9 680.7 94.3% 529.1 185.0 186.0% 1 + + + + 2 EBITDA + Karazhanbas Portland Aluminium Smelter2017

Bardziej szczegółowo

π 2 ) C ω ω ω ω

π 2 ) C ω ω ω ω 2005, 22 (6): 723737 Chinese Bulletin of Botany Advances in Nitric Oxide Biology of Plants (KSCX2-SW-117) (30470183) (2004DKA30430) E-mail: sqsong@xtbg.org.cn π 2 ) C ω ω ω ω C C/10 C 20 C/10 C25 C/10

Bardziej szczegółowo

肌 肤 的 衰 老 肌 肤 在 25 岁 时 首 次 发 出 衰 老 讯 号, 肌 肤 变 薄 血 液 循 环 不 畅 胶 原 蛋 白 及 弹 性 蛋 白 的 天 然 生 产 过 程 开 始 变 缓, 令 肌 肤 变 得 缺 乏 紧 致 感, 缺 少 弹 性 由 于 皮 脂 腺 的 数 量 减 少,

肌 肤 的 衰 老 肌 肤 在 25 岁 时 首 次 发 出 衰 老 讯 号, 肌 肤 变 薄 血 液 循 环 不 畅 胶 原 蛋 白 及 弹 性 蛋 白 的 天 然 生 产 过 程 开 始 变 缓, 令 肌 肤 变 得 缺 乏 紧 致 感, 缺 少 弹 性 由 于 皮 脂 腺 的 数 量 减 少, WWW.DERMATUDE.COM 肌 肤 的 衰 老 肌 肤 在 25 岁 时 首 次 发 出 衰 老 讯 号, 肌 肤 变 薄 血 液 循 环 不 畅 胶 原 蛋 白 及 弹 性 蛋 白 的 天 然 生 产 过 程 开 始 变 缓, 令 肌 肤 变 得 缺 乏 紧 致 感, 缺 少 弹 性 由 于 皮 脂 腺 的 数 量 减 少, 从 而 减 少 了 皮 脂 的 分 泌, 皮 肤 变 得 相 当

Bardziej szczegółowo

取 ) 2 精 進 發 展 計 畫 ( 進 修 學 院 已 提 出 申 請 ) 3 師 培 精 進 與 精 緻 特 色 發 展 計 畫 ( 教 務 處 負 責, 已 送 教 育 部 ) 4 課 程 分 流 計 畫 ( 已 經 拿 到 ) 5 節 能 省 碳 計 畫 6 教 師 專 業 增 能 計 畫

取 ) 2 精 進 發 展 計 畫 ( 進 修 學 院 已 提 出 申 請 ) 3 師 培 精 進 與 精 緻 特 色 發 展 計 畫 ( 教 務 處 負 責, 已 送 教 育 部 ) 4 課 程 分 流 計 畫 ( 已 經 拿 到 ) 5 節 能 省 碳 計 畫 6 教 師 專 業 增 能 計 畫 國 立 高 雄 師 範 大 學 103 學 年 度 第 5 次 行 政 主 管 會 報 會 議 紀 錄 時 間 :104 年 2 月 25 日 ( 星 期 三 ) 下 午 二 時 地 點 : 和 平 校 區 行 政 大 樓 5 樓 簡 報 室 主 席 : 王 代 理 校 長 惠 亮 記 錄 : 陳 瓊 惠 出 席 : 吳 副 校 長 連 賞 王 教 務 長 政 彥 何 學 務 長 明 宗 廖 總 務

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313034303230332D313034A67EABD7AF53AEEDB1D0A87CB867B64FA142ADECA6EDA5C1B867B64FAA6BA977B977BAE22E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313034303230332D313034A67EABD7AF53AEEDB1D0A87CB867B64FA142ADECA6EDA5C1B867B64FAA6BA977B977BAE22E646F63> 背 脊 文 字 :( 11 1 ) 中 華 民 國 111 中 華 民 國 104 年 度 中 央 政 府 總 預 算 104 年 度 教 育 部 單 位 預 算 教 育 部 單 位 預 算 教 育 部 編 教 育 部 預 算 目 次 中 華 民 國 104 年 度 一 預 算 總 說 明 1~54 二 主 要 表 歲 入 來 源 別 預 算 表 55~56 歲 出 機 關 別 預 算 表 57~75

Bardziej szczegółowo

1 2

1 2 1 1 2 1 2 3 imagined community epochalism 1997:2 4 1989;1990 ;1994; 1952 Raleigh Ferrel accessibility 1969 3 1 4 5 1 Yoon rangi papa tane tu rongo haumia tangaroa tawhiri-matea Yoon, 1986:27-38; 1991:298-300

Bardziej szczegółowo

LP5-100018_辦公桌椅公文櫃屏風等_契約條款

LP5-100018_辦公桌椅公文櫃屏風等_契約條款 招 標 案 號 :LP5-100018 臺 灣 銀 行 股 份 有 限 公 司 代 理 各 機 關 學 校 辦 理 100 年 度 辦 公 桌 椅 公 文 櫃 屏 風 等 集 中 採 購 共 同 供 應 契 約 條 款 臺 灣 銀 行 股 份 有 限 公 司 採 購 部 ( 以 下 簡 稱 臺 灣 銀 行 採 購 部 ) 代 理 適 用 機 關 ( 亦 稱 訂 購 機 關 或 機 關 ) 採 購 辦

Bardziej szczegółowo

近 日 中 纺 整 体 并 入 中 粮 国 旅 集 团 整 体 并 入 港 中 旅, 至 此, 央 企 数 量 已 减 至 1 05 家 按 照 国 资 委 的 要 求, 央 企 数 量 年 内 有 望 整 合 到 100 家 之 内 这 意 味 着 至 少 有 两 对 以 上 的 央 企 面 临

近 日 中 纺 整 体 并 入 中 粮 国 旅 集 团 整 体 并 入 港 中 旅, 至 此, 央 企 数 量 已 减 至 1 05 家 按 照 国 资 委 的 要 求, 央 企 数 量 年 内 有 望 整 合 到 100 家 之 内 这 意 味 着 至 少 有 两 对 以 上 的 央 企 面 临 特 别 关 注 传 中 国 神 华 拟 与 中 广 核 进 行 2040 亿 美 元 资 产 合 并 开 利 综 合 观 察 援 引 不 愿 透 露 姓 名 知 情 人 士 称, 中 国 神 华 集 团 正 在 寻 求 与 中 国 广 核 集 团 进 行 并 购, 该 并 购 将 可 能 创 建 一 个 资 产 规 模 约 2040 亿 美 元 的 公 用 事 业 行 业 巨 头 知 情 人 士 称,

Bardziej szczegółowo

标题

标题 互 联 网 金 融 蓝 皮 书 4 传 统 互 联 网 行 业 巨 头 互 联 网 金 融 战 略 布 局 摘 要 : 从 京 东 供 应 链 金 融 上 线, 到 蚂 蚁 金 服 和 腾 讯 互 联 网 金 融 体 系 建 设 以 及 阿 里 巴 巴 的 互 联 网 小 贷, 2014 年, 互 联 网 巨 头 在 金 融 领 域 展 开 了 广 泛 的 布 局 2014 年 是 互 联 网 金

Bardziej szczegółowo

1

1 交 银 国 际 信 托 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 2015 年 4 月 第 1 页 共 47 页 目 录 1. 重 要 提 示 04 2. 公 司 概 况 04 2.1 公 司 简 介 04 2.2 组 织 结 构 05 3. 公 司 治 理 06 3.1 公 司 治 理 结 构 06 3.2 公 司 治 理 信 息 09 4. 经 营 管 理 12 4.1 经 营 目 标 方

Bardziej szczegółowo

据传-蚂蚁金服350亿美元开约A股IPO,马云身价又要暴涨

据传-蚂蚁金服350亿美元开约A股IPO,马云身价又要暴涨 据 传 - 蚂 蚁 金 服 350 亿 美 元 开 约 A 股 IPO, 马 云 身 价 又 要 暴 涨 最 新 资 料 显 示, 蚂 蚁 金 服 计 划 于 2017 年 在 A 股 上 市, 期 间 可 能 还 有 融 资 计 划 安 排, 已 选 定 中 金 担 任 其 IPO 的 财 务 顾 问 首 轮 融 资 正 在 紧 锣 密 鼓 地 进 行, 估 值 预 计 2000 亿 元 人 民

Bardziej szczegółowo

学 科 名 称 : 基 础 形 态 ( 共 17 项 ) 项 目 编 号 2011-01-0 3-009 ( 国 ) 2011-01-0 4-063 ( 国 ) 项 目 名 称 染 色 体 病 诊 断 与 产 前 诊 断 学 习 国 际 动 脉 粥 样 硬 化 学 会 中 国 分 会 动 脉 硬 化 性 疾 病 全 国 巡 回 研 讨 会 (IAS 中 国 行 ) 第 一 WHO 神 经 系 统 2011-01-0

Bardziej szczegółowo

地 政 修 正 新 北 市 政 府 受 理 自 辦 市 地 重 劃 作 業 要 點 並 自 即 日 起 生 效...34 公 告 教 育 本 府 查 獲 洪 春 夏 先 生 未 經 許 可 從 事 教 保 業 務 違 反 幼 兒 教 育 及 照 顧 法 第 8 條 第 1 項 規 定...52 經

地 政 修 正 新 北 市 政 府 受 理 自 辦 市 地 重 劃 作 業 要 點 並 自 即 日 起 生 效...34 公 告 教 育 本 府 查 獲 洪 春 夏 先 生 未 經 許 可 從 事 教 保 業 務 違 反 幼 兒 教 育 及 照 顧 法 第 8 條 第 1 項 規 定...52 經 ISSN:0211-9153 國 內 郵 資 已 付 板 橋 郵 局 許 可 證 板 橋 字 第 1565 號 中 華 郵 政 板 橋 雜 字 第 161 號 登 記 證 登 記 為 雜 誌 類 交 寄 春 字 第 13 期 目 錄 專 載 法 規 新 北 市 政 府 第 166 次 市 政 會 議 紀 錄... 3 修 正 促 進 民 間 參 與 公 共 建 設 法 施 行 細 則 部 分 條 文...

Bardziej szczegółowo

Regal International Airport Group Company Limited * 357 H *

Regal International Airport Group Company Limited * 357 H * Regal International Airport Group Company Limited * 357 H 6 29 30 31 32 50 68 82 * ............................................................... 1.........................................................

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled Beijing Competitor Sports Science Technology Joint Stock Co., Ltd. 5 5 1-1-1 1-1-I 1,685.75 32.4183% 6.3954% 85% 2013 2014 2015 3 0.580.69 0.58 1,876.00 913.96 12.46 80.26%39.38% -6.69% ISO9001HACCPISO22000

Bardziej szczegółowo

服務記錄撰寫技巧

服務記錄撰寫技巧 2004.4.13 1 case record 2 3 4 medical information 1. 2. psychological evaluation 1. 2. social history 1. 5 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. / 1. 2. 3. 4. Genogram 6 genogram 1 1 2 3 4 M. 48 met 80

Bardziej szczegółowo

BRO RIVA LC with HV CHI A4.indd

BRO RIVA LC with HV CHI A4.indd riva light cure 现在有 稠度胶囊包装材料供应 LIGHT CURED RESIN REINFORCED GLASS IONOMER RESTORATIVE MATERIAL IONOMERO DE VIDRIO DE RESTAURACION REFORZADO CON RESINA FOTOCURABLE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL REFORÇADO

Bardziej szczegółowo

准 则 规 定 企 业 会 计 准 则 第 33 号 财 务 报 表 (2014 修 订 ) 第 四 条 母 应 当 编 制 财 务 报 表 第 二 十 一 条 母 应 当 将 其 全 部 子 ( 包 括 母 所 控 制 的 单 独 主 体 ) 纳 入 财 务 报 表 的 范 围 第 七 条 财 务

准 则 规 定 企 业 会 计 准 则 第 33 号 财 务 报 表 (2014 修 订 ) 第 四 条 母 应 当 编 制 财 务 报 表 第 二 十 一 条 母 应 当 将 其 全 部 子 ( 包 括 母 所 控 制 的 单 独 主 体 ) 纳 入 财 务 报 表 的 范 围 第 七 条 财 务 致 同 研 究 : 范 围 的 判 断 示 例 - 合 伙 企 业 2014 年 2 月 21 日, 财 政 部 发 布 了 关 于 印 发 修 订 < 企 业 会 计 准 则 第 33 号 财 务 报 表 > 的 通 知 ( 财 会 2014 10 号 ), 自 2014 年 7 月 1 日 起 在 所 有 执 行 企 业 会 计 准 则 的 企 业 范 围 内 施 行 新 的 CAS 33 引

Bardziej szczegółowo

惠普

惠普 北 京 双 杰 电 气 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 初 步 询 价 及 推 介 公 告 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 特 别 提 示 北 京 双 杰 电 气 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 双 杰 电 气 发 行 人 或 公 司 ) 根 据 关 于 进 一 步 推 进 新 股 发 行

Bardziej szczegółowo

齐鲁股权每日金融

齐鲁股权每日金融 齐 鲁 股 权 每 日 金 融 2015 年 2 月 9 日 导 航 政 策 导 向 央 行 首 度 正 名 互 联 网 金 融 : 可 有 效 甄 别 合 格 融 资 者 私 募 基 金 管 理 规 模 2.38 万 亿 山 东 迎 接 普 惠 金 融 发 展 的 春 天 业 务 参 考 关 于 北 京 市 企 业 挂 牌 新 三 板 情 况 的 分 析 及 建 议 P2P 抢 客 户 得 撒 多

Bardziej szczegółowo

秀客网项目推进计划书

秀客网项目推进计划书 点 石 互 动 人 物 专 访 第 1 页 点 石 人 物 专 访 之 乐 思 蜀 2007 年 第 1 期 点 石 人 物 专 访 是 点 石 互 动 最 新 开 辟 的 一 个 栏 目, 我 们 希 望 通 过 点 石 的 努 力 能 把 更 多 的 活 跃 在 SEO 实 践 或 理 论 研 究 第 一 线 的 草 根 们 推 到 大 家 面 前 正 是 这 些 默 默 努 力 奉 献 的 幕

Bardziej szczegółowo

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 2005 2005...1...2...5...9...10...14...17...55 2005 1 2,,, 3 4 CPIC 1 2005 1 YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD YYTH 2 A A A 600096 100096 3 657800 http://www.yyth.com yth@yyth.com.cn 4 5 (0870)8662000 (0870)8662010

Bardziej szczegółowo

苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府

苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府苏州市人民政府 苏 委 发 2016 31 号 中 共 苏 州 市 委 苏 州 市 人 民 政 府 印 发 苏 州 市 贯 彻 国 家 创 新 驱 动 发 展 战 略 纲 要 实 施 方 案 的 通 知 各 市 区 委 和 人 民 政 府, 苏 州 工 业 园 区 苏 州 高 新 区 太 仓 港 口 工 委 和 管 委 会 ; 市 委 各 部 委 办 局, 市 各 委 办 局, 市 各 人 民 团 体, 各 大 专

Bardziej szczegółowo

校园之星

校园之星 10 1 12 13 A B A B 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 24 25 26 S S 27 28 A B A B 29 V 30 N S 31 N S S S S N S S S 32 3 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 5 56 57 58 59 60 61 62 63

Bardziej szczegółowo

勞 工 公 告 修 正 新 北 市 政 府 辦 理 身 心 障 礙 者 創 業 貸 款 利 息 補 貼 作 業 要 點 部 分 條 文 並 自 一 百 零 五 年 五 月 一 日 生 效... 29 修 正 新 北 市 政 府 辦 理 身 心 障 礙 者 自 力 更 生 創 業 補 助 作 業 要

勞 工 公 告 修 正 新 北 市 政 府 辦 理 身 心 障 礙 者 創 業 貸 款 利 息 補 貼 作 業 要 點 部 分 條 文 並 自 一 百 零 五 年 五 月 一 日 生 效... 29 修 正 新 北 市 政 府 辦 理 身 心 障 礙 者 自 力 更 生 創 業 補 助 作 業 要 ISSN:0211-9153 國 內 郵 資 已 付 板 橋 郵 局 許 可 證 板 橋 字 第 1565 號 中 華 郵 政 板 橋 雜 字 第 161 號 登 記 證 登 記 為 雜 誌 類 交 寄 夏 字 第 4 期 目 次 專 載 政 令 教 育 新 北 市 政 府 第 274 次 市 政 會 議 紀 錄... 3 訂 定 新 北 市 政 府 處 理 違 反 教 師 待 遇 條 例 第 二

Bardziej szczegółowo

100% (a) (b) (c) 2

100% (a) (b) (c) 2 AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED * 771 (1)GRID DYNAMICS INTERNATIONAL, INC. (2) 118,000,000 915,267,000 1 100% 14 14 (a) (b) (c) 2 A. 118,000,000 915,267,000 B. 1. 2. (a) (b) (c) (d) (e) 3 3. 4. 118,000,000

Bardziej szczegółowo

2015中国全科医学大会

2015中国全科医学大会 大 会 日 程 : 9 月 3 日 ( 星 期 四 ) 时 间 环 节 主 题 10:00-20:00 全 天 签 到 19:30-21:30 自 助 晚 餐 19:00-19:30 中 华 医 学 会 全 科 医 学 分 会 主 任 委 员 会 议 19:30-20:00 中 华 医 学 会 全 科 医 学 分 会 常 委 会 会 议 19:00-21:00 中 华 医 学 会 全 科 医 学 分

Bardziej szczegółowo

企业债募集说明书

企业债募集说明书 重 要 声 明 及 提 示 一 发 行 人 董 事 会 声 明 发 行 人 董 事 会 已 批 准 本 期 债 券 募 集 说 明 书 及 其 摘 要, 发 行 人 全 体 董 事 承 诺 其 中 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 发 行 人 相 关 负 责 人 声

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8FDA1A2A1B6D2FBCAB3D2B5BBB7BEB3B1A3BBA4BCBCCAF5B9E6B7B6A1B7A3A8D5F7C7F3D2E2BCFBB8E5A3A9B1E0D6C6CBB5C3F72E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8FDA1A2A1B6D2FBCAB3D2B5BBB7BEB3B1A3BBA4BCBCCAF5B9E6B7B6A1B7A3A8D5F7C7F3D2E2BCFBB8E5A3A9B1E0D6C6CBB5C3F72E646F63> 附 件 三 : 饮 食 业 环 境 保 护 技 术 规 范 ( 征 求 意 见 稿 ) 编 制 说 明 2008 年 6 月 目 录 1 编 制 本 规 范 的 必 要 性...1 1.1 饮 食 业 概 况...1 1.2 污 染 治 理 状 况...4 1.3 饮 食 业 所 引 发 的 主 要 环 境 问 题...6 1.4 制 定 饮 食 业 环 境 保 护 技 术 规 范 的 必 要 性...7

Bardziej szczegółowo

LP5-103033_公務車輛駕駛人力勞務工作_契約條款

LP5-103033_公務車輛駕駛人力勞務工作_契約條款 招 標 案 號 :LP5-103033 臺 灣 銀 行 股 份 有 限 公 司 代 理 各 機 關 學 校 辦 理 104 年 度 公 務 車 輛 駕 駛 人 力 勞 務 工 作 委 託 外 包 集 中 採 購 共 同 供 應 契 約 條 款 茲 依 據 行 政 院 93 年 8 月 4 日 院 授 人 企 字 第 09300635441 及 09300635442 號 二 函 交 通 部 公 路

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 66-rev-04-06-c-sim.doc

Microsoft Word - 66-rev-04-06-c-sim.doc 恰 克 史 密 思 牧 师 ( 各 各 他 教 会 ) 启 示 录 第 四 章, 一 开 始 便 是 希 腊 字 meta tauta 第 一 节 的 结 尾 也 是 用 这 同 一 个 字 这 字 的 直 译 是 这 些 事 以 后 当 读 到 这 字, 我 们 应 想 起 在 第 一 章 第 19 节 中, 论 到 启 示 录 基 本 上 分 为 三 段 : 所 看 见 的, 现 在 的 事,

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15 45!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 61 99!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15 45!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 61 99!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15 45!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 61 99!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 129

Bardziej szczegółowo

RN6500H MANUAL USERS DA68-03065A-2.cdr

RN6500H MANUAL USERS DA68-03065A-2.cdr DA68-03065A-8 安 全 注 意 事 项 安 全 注 意 事 项 警 告 在 操 作 冰 箱 以 前, 请 仔 细 阅 读 本 手 册 并 将 其 妥 善 保 管 以 备 后 用 由 于 以 下 操 作 说 明 覆 盖 了 不 同 型 号 的 产 品, 因 此 您 购 买 的 产 品 警 告 可 能 与 手 册 中 描 述 的 性 能 有 略 微 差 别 注 意 警 告 符 号 警 告

Bardziej szczegółowo

PowerPoint 演示文稿

PowerPoint 演示文稿 TRUST FIRST 中 信 信 诚 - 世 联 启 航 之 上 海 静 安 寺 项 目 股 权 投 资 优 先 级 专 项 资 产 管 理 计 划 简 介 个 人 投 资 房 地 产 的 痛 点 资 金 量 小 无 法 参 与 大 宗 交 易 错 失 优 质 投 资 机 会 管 理 维 护 繁 琐 必 须 亲 力 亲 为 升 值 潜 力 有 限 散 售 商 业 物 业 无 统 一 管 理 及 招

Bardziej szczegółowo

2002 (ph4) 2003 ISO 9001 2005 (ph4) 2008 2008 2010 2013 2014 GMP 2011 2015 1992 5 27 8,000,000 2000 3 69.0% 31.0% 102

2002 (ph4) 2003 ISO 9001 2005 (ph4) 2008 2008 2010 2013 2014 GMP 2011 2015 1992 5 27 8,000,000 2000 3 69.0% 31.0% 102 2015 3 20 1992 50.0% 69.0% 31.0% 2000 3 90.0% 10.0% 1992 1994 1995 1998 1999 GMP 1999 2000 101 2002 (ph4) 2003 ISO 9001 2005 (ph4) 2008 2008 2010 2013 2014 GMP 2011 2015 1992 5 27 8,000,000 2000 3 69.0%

Bardziej szczegółowo

,499,990,000

,499,990,000 32 32 622 622 1,499,990,000 Taiko Kikai Industrial Co. Ltd. 40% 60% 70% 30% 98% 2% 22 3 Zhao Sizhen 76.17% 23.83% 737,164,130 BT eipo 60% 30% 10% 12 12 1% 0.003% 0.005% 450,000,000 Baring Private Equity

Bardziej szczegółowo

12 Contents C

12 Contents C 12 Contents C 1 2 4 6 10 8 14 16 17 97 148,350 103,971 252,321 1 Pyricularia oryzae Cav. 2 90% 3 5 4 4 630 3 3 5 4 5 75 3,000 41.7 1,500 35 45 14 50 1,000 45 1,200 1,000 1,500 15 2,000 20 1,500 7 2 3 Xanthomonas

Bardziej szczegółowo

1. 381,200,000 4,694,470, % ,330, ,187,000 36,784,000 2

1. 381,200,000 4,694,470, % ,330, ,187,000 36,784,000 2 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 1093 1 5,342,470 5,075,665 +5.3% 653,852 434,655 +50.4% 2 117,330 3 (53,187) (36,784) 600,665 515,201 +16.6% 10.17 9.30 +9.4% 10.07 8.81 +14.3% 1 1. 381,200,000 4,694,470,000

Bardziej szczegółowo

浙江省高校学报编辑工作研究会2011年会暨《绍兴文理学院学报》创刊30年学术会议在绍兴举行

浙江省高校学报编辑工作研究会2011年会暨《绍兴文理学院学报》创刊30年学术会议在绍兴举行 浙 江 省 高 校 学 报 编 辑 工 作 研 究 会 网 络 会 讯 浙 江 省 高 校 学 报 编 辑 工 作 研 究 会 编 辑 2015 年 11 月 25 日 第 2 期 ( 总 第 22 期 ) 目 次 期 刊 政 策 关 于 准 确 把 握 科 技 期 刊 在 学 术 评 价 中 作 用 的 若 干 意 见 学 会 文 件 浙 江 省 高 校 学 报 编 辑 工 作 研 究 会 关 于

Bardziej szczegółowo

泰州教育网14-18、全国各省名校中考_初三(9年级)联考试题全集,英语

泰州教育网14-18、全国各省名校中考_初三(9年级)联考试题全集,英语 泰 州 教 育 网 14-18 全 国 各 省 名 校 中 考 _ 初 三 (9 年 级 ) 联 考 试 题 全, 英 语 www.hmzhp.com http://www.hmzhp.com 泰 州 教 育 网 14-18 全 国 各 省 名 校 中 考 _ 初 三 (9 年 级 ) 联 考 试 题 全 集, 英 语 请 及 时 相 干 我 们 删 除 可 以 收 费 试 看 资 料 概 况 :

Bardziej szczegółowo

LP5_104017_警用應勤裝備_採購規範

LP5_104017_警用應勤裝備_採購規範 契 約 條 款 附 件 一 ~ 一 組 別 招 標 案 號 :LP5-104017 警 用 應 勤 裝 備 採 購 品 項 及 各 項 適 用 訂 購 數 量 級 距 表 項 次 品 名 1 呼 氣 酒 精 分 析 儀 訂 購 數 量 限 1 台 ( 含 ) 以 上,20 台 ( 含 ) 以 下 第 1 組 呼 氣 酒 精 分 析 儀 第 2 組 呼 氣 酒 精 測 試 器 2 呼 氣 酒 精 分

Bardziej szczegółowo

呈 70% 30% 209,150,000 49% 13.5% 722,606, % 255,663, ,865,000 4,551,000 66,349,000 64,582, % 220,000,000 (i) (ii) (iii) 6 2

呈 70% 30% 209,150,000 49% 13.5% 722,606, % 255,663, ,865,000 4,551,000 66,349,000 64,582, % 220,000,000 (i) (ii) (iii) 6 2 Jiwa Bio-Pharm Holdings Limited * 2327 175,309 163,494 +7.2% 48,214 44,865 +7.5% 23,768 23,876-0.5% (4,551) 19,217 23,876-19.5% 61,786 57,710 +7.1% 209,150 (15,285) 255,651 57,710 +343% 19,205 17,004 +12.9%

Bardziej szczegółowo

Microsoft PowerPoint - 1010516翻譯簡報RDA未來展望.ppt

Microsoft PowerPoint - 1010516翻譯簡報RDA未來展望.ppt RDA 未 來 展 望 Dr. Barbara B. Tillett 主 講 美 國 國 會 圖 書 館 政 策 及 標 準 部 門 主 任 應 國 家 圖 書 館 及 中 華 民 國 圖 書 館 學 會 邀 請 講 演 2012 年 3 月 21 日 國 家 圖 書 館 編 目 組 翻 譯 今 天 的 演 講 內 容, 將 針 對 如 何 準 備 及 採 用 資 源 描 述 與 檢 索 (Resource

Bardziej szczegółowo

XYuser

XYuser 北 京 同 创 九 鼎 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 Beijing Tongchuangjiuding Investment Management Co., Ltd 公 开 转 让 说 明 书 主 办 券 商 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 二 零 一 四 年 四 月 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 公 开 转 让 说 明 书 不

Bardziej szczegółowo

(1) [] [] [] [] [] []

(1) [] [] [] [] [] [] ... 58 1998 10... 43 2002 2... 36 2003 6 2014 11 24 2015 11 27 2015 11 27..... 46 2015 5 2015 11 27... 61 2000 9 (1) 2015 11 27 (1) 188 ... 52 2002 9 (1) 2015 11 27... 67 2016 6 13 []... 53 2016 6 13 []...

Bardziej szczegółowo

i

i i i ii 1 2 3 4 % N) 5 50.0 AMINO ACID #64 [modified by Administrator] IntAmp_1 nc 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0-10.0 1 - ala - 10.483 2 - thr - 11.107 3 - gly - 11.872 4 - val - 13.458 5 - ser - 14.903 6 - pro

Bardziej szczegółowo

股份有限公司

股份有限公司 三 一 重 工 股 份 有 限 公 司 2014 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 半 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 简 介

Bardziej szczegółowo

模 拟 仓 操 作 模 拟 仓 涨 跌 幅 统 计 (2014.1.1-2016.7.27) 模 拟 组 合 单 日 涨 跌 幅 (7.27) 累 计 涨 跌 幅 HS300 累 计 涨 跌 幅 累 计 超 额 涨 跌 幅 看 多 组 合 ( 四 只 标 的 ) -3.4% 106.57% 43.7

模 拟 仓 操 作 模 拟 仓 涨 跌 幅 统 计 (2014.1.1-2016.7.27) 模 拟 组 合 单 日 涨 跌 幅 (7.27) 累 计 涨 跌 幅 HS300 累 计 涨 跌 幅 累 计 超 额 涨 跌 幅 看 多 组 合 ( 四 只 标 的 ) -3.4% 106.57% 43.7 [Table_Summary] 融 资 融 券 研 究 日 报 方 正 证 券 研 究 所 证 券 研 究 报 告 融 资 融 券 研 究 2016.07.28 [TABLE_ANALYSISINFO] 分 析 师 : 执 业 证 书 编 号 : TEL: 01068585869 E-mail: 夏 子 衍 S1220513090001 xiaziyan@foundersc.com 请 务 必 阅

Bardziej szczegółowo

C Ann.indd

C Ann.indd LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.* 1513 2018 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 13.09 13.10B571XIVA 1 2,369,123,463.71 2,126,032,700.53 2,126,032,700.53 11.43% 347,363,915.08 275,011,096.84 275,011,096.84

Bardziej szczegółowo

如何提高身体主要系统的功能.doc

如何提高身体主要系统的功能.doc 目 录 第 一 章 心 脏 和 心 血 管 健 康 理 解 动 脉 粥 样 硬 化 减 少 心 血 管 病 的 危 险 心 脏 病 发 作 和 中 风 的 主 要 预 防 措 施 其 它 危 险 因 素 预 防 心 脏 病 的 再 次 发 作 预 防 中 风 再 次 发 生 考 虑 冠 状 动 脉 搭 桥 手 术 或 者 血 管 成 形 术 耳 垂 皱 褶 第 二 章 解 毒 毒 素 的 分 类 中

Bardziej szczegółowo

中學生網站

中學生網站 年 級 : 一 年 級 班 級 : 甲 科 別 : 資 料 處 理 名 次 : 第 三 名 作 者 : 林 鈺 妍 參 賽 標 題 : 與 眾 不 同 孩 子 的 舞 台 書 籍 ISBN:9789866745812 中 文 書 名 : 爸 爸, 我 們 去 哪 裡? 原 文 書 名 :Ou on va, papa? 書 籍 作 者 : 尚 路 易. 傅 尼 葉 出 版 單 位 : 寶 瓶 出 版

Bardziej szczegółowo

兩願離婚之研究

兩願離婚之研究 裂 不 1 女 女 不 sol-sol-sol-mi 令 不 女 不 念 力 沈 異 諾 不 來 倫理 律 兩 Paganini 靈 不 來 了 靈 羅 靈 1 年 62 1 2 La campanella 律 若 說 3 不理 2 說 女 律 理 不 不 了 不 類 律 類 理 歷 3 1860 年 chromosome 葉 1944 年 DNA 良 了 類 2 1 40 3 理 錄 諾 年 4

Bardziej szczegółowo

Untitiled

Untitiled Δ 黑 果 枸 杞 的 研 究 进 展 1,2,3* 林 丽, 张 裴 斯 1 1,2,3, 晋 玲 #, 贺 正 阳 1 1,2,3, 高 素 芳 (1. 甘 肃 中 医 学 院, 兰 州 730000;2. 中 ( 藏 ) 药 资 源 研 究 所, 兰 州 730000;3. 甘 肃 省 高 校 中 ( 藏 ) 药 化 学 与 质 量 研 究 省 级 重 点 实 验 室, 兰 州 730000)

Bardziej szczegółowo

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600619 2005 1...1 2...1 3...3 4...6 2005 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 600619 B 900910 2555 021-65660000 021-65670941 dongmi@highly.cc 2.2 2.2.1 B 1 : : (%) ( ) 3,600,403,544.41 3,550,834,371.87 1.40 ( )( )

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 0727秋字第5期-OK.doc

Microsoft Word - 0727秋字第5期-OK.doc ISSN:0211-9153 國 內 郵 資 已 付 板 橋 郵 局 許 可 證 板 橋 字 第 1565 號 中 華 郵 政 板 橋 雜 字 第 161 號 登 記 證 登 記 為 雜 誌 類 交 寄 秋 字 第 5 期 目 錄 專 載 法 規 政 令 經 濟 發 展 社 政 新 北 市 政 府 第 81 次 市 政 會 議 紀 錄... 3 訂 定 新 北 市 政 府 特 殊 教 育 諮 詢 會

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63> 本 次 股 票 发 行 后 拟 在 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 公 司 所 披 露 的 风 险 因 素, 审 慎 作 出

Bardziej szczegółowo

SPH23CVS_081204_V6_C.indd

SPH23CVS_081204_V6_C.indd 封 面 故 事 完 全 婚 禮 手 冊 你 的 良 辰 美 景, 如 何 盡 善 盡 美? 10 SPHERE 覓 得 心 中 所 愛 自 是 人 生 一 大 美 事 正 如 浪 漫 喜 劇 九 男 歡 女 愛 (When Harry Met Sally) 中 的 男 主 角 哈 利, 他 幾 番 轉 折 後 才 醒 悟 過 來, 原 來 摯 友 莎 莉 就 是 自 己 一 直 在 尋 覓 的 夢

Bardziej szczegółowo

中 国 影 视 行 业 投 资 研 究 报 告 China Film Industry Investment Report 2013 目 录 2013 年 中 国 影 视 行 业 投 资 研 究 报 告 年 中 国 影 视 行 业 发 展 现 状 年

中 国 影 视 行 业 投 资 研 究 报 告 China Film Industry Investment Report 2013 目 录 2013 年 中 国 影 视 行 业 投 资 研 究 报 告 年 中 国 影 视 行 业 发 展 现 状 年 中 国 影 视 行 业 投 资 研 究 报 告 China Film Industry Investment Report 2013 目 录 2013 年 中 国 影 视 行 业 投 资 研 究 报 告 1 1.1 2013 年 中 国 影 视 行 业 发 展 现 状 1 1.1.1 2013 年 中 国 影 视 行 业 环 境 分 析 4 1.1.2 中 国 影 视 行 业 规 模 分 析 6 1.1.3

Bardziej szczegółowo

MISSION STATEMENT Pursuing the vision of being the Chinese connection, both among Chinese communities and between Chinese communities and the rest of

MISSION STATEMENT Pursuing the vision of being the Chinese connection, both among Chinese communities and between Chinese communities and the rest of PHOENIX Media Investment (Holdings) Limited (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code : 02008 EVER CHANGING ANNUAL REPORT 2017 (formerly known as Phoenix Satellite Television

Bardziej szczegółowo

Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited * 4 382, ,939 (232,027) (194,621) 150, , , ,206 (121,700) (130,519) (83,538) (80,576)

Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited * 4 382, ,939 (232,027) (194,621) 150, , , ,206 (121,700) (130,519) (83,538) (80,576) WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED * 897 382.6 350.9 9.0% 150.5 156.3 (3.7%) (40.5) (38.3) 5.7% (3.2) (7.6) (57.9%) 2,624.2 2,657.7 (1.3%) 2.1 2.1 19.2% 16.4% 2.8% 210.9 323.7 (34.8%) * 1 Wai Yuen

Bardziej szczegółowo

A %

A % 52 7 12 15 A 1.00 5 20.64% 2007 24.23 2007 5 18 36 12 1-1-2 1-1-3 1-1-4 1 2 2006 40.6 33.2 3 4 2006 32,050 2006 2006 12 31 32,050 10 12 38,460 10 3 9,615 10 35 112,175 192,300 2006 1.40 0.80 0.57 0.23

Bardziej szczegółowo

Metadata TELDAP 19 Nov., /1/8 / Copyright National Digital Archives Program / Academia Sinica 1

Metadata TELDAP 19 Nov., /1/8 / Copyright National Digital Archives Program / Academia Sinica 1 Metadata TELDAP 19 Nov., 2008 2009/1/8 / Copyright National Digital Archives Program / Academia Sinica 1 Metadata Metadata Metadata Metadata Metadata Metadata Metadata DC Metadata Metadata MAAT 2 1 Catalog,

Bardziej szczegółowo

PowerPoint 演示文稿

PowerPoint 演示文稿 第 九 届 中 国 有 限 合 伙 人 峰 会 暨 财 富 管 理 峰 会 The 9th China Limited Partners Summit 倪 正 东 research@zero2ipo.com.cn 2015 年 06 月 2 清 科 集 团 介 绍 清 科 研 究 中 心 清 科 传 媒 清 科 资 本 清 科 财 富 清 科 创 投 清 科 投 资 私 募 通 研 究 咨 询 评

Bardziej szczegółowo

Avision

Avision 李 軍 論 西 藏 等 三 邊 賦» 93 論 西 藏 等 三 邊 賦 清 代 邊 疆 與 地 賦 之 代 表 李 軍 西 北 師 範 大 學 文 學 院 中 文 系 暨 甘 肅 農 業 大 學 人 文 學 院 中 文 系 講 師 摘 要 蒙 古 和 寧 西 藏 賦 吉 林 英 和 魁 城 賦 及 大 興 徐 松 新 疆 賦 為 代 表 的 清 代 乾 隆 嘉 慶 及 道 光 之 際 的 邊 疆 輿

Bardziej szczegółowo

卷 PRELUDE 首 语 循 证 医 学 擎 起 血 管 外 科 微 创 疗 法 新 纪 元 ( 按 照 姓 氏 首 字 母 拼 音 排 序 ) 陈 忠 常 光 其 戴 向 晨 党 永 康 符 伟 国 侯 培 勇 刘 正 军 林 少 芒 任 补 元 师 天 雄 王 深 明 肖 占 祥 张 磊 李

卷 PRELUDE 首 语 循 证 医 学 擎 起 血 管 外 科 微 创 疗 法 新 纪 元 ( 按 照 姓 氏 首 字 母 拼 音 排 序 ) 陈 忠 常 光 其 戴 向 晨 党 永 康 符 伟 国 侯 培 勇 刘 正 军 林 少 芒 任 补 元 师 天 雄 王 深 明 肖 占 祥 张 磊 李 卷 PRELUDE 首 语 循 证 医 学 擎 起 血 管 外 科 微 创 疗 法 新 纪 元 ( 按 照 姓 氏 首 字 母 拼 音 排 序 ) 陈 忠 常 光 其 戴 向 晨 党 永 康 符 伟 国 侯 培 勇 刘 正 军 林 少 芒 任 补 元 师 天 雄 王 深 明 肖 占 祥 张 磊 李 莉 张 倩 叶 平 兰 芳 陈 静 静 高 京 宇 姜 晓 静 吴 立 平 杨 永 兴 张 莹 吴 婧

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 16-p1139-18349.doc

Microsoft Word - 16-p1139-18349.doc 第 20 卷 第 6 期 中 国 有 色 金 属 学 报 200 年 6 月 Vol.20 No.6 The Chinese Journal of Nonferrous Metals June 200 文 章 编 号 :004-0609(200)06-37-06 Ti-6Al-4V 表 面 等 离 子 合 金 层 中 渗 Mo 的 扩 散 系 数 李 哲 2, 秦 林, 马 连 军, 范 爱 兰,

Bardziej szczegółowo

誌 謝 辭

誌  謝  辭 封 面 嶺 東 科 技 大 學 觀 光 與 休 閒 管 理 系 專 題 個 案 研 究 期 末 報 告 電 影 海 角 七 號 中 的 旅 遊 美 學 中 華 民 國 一 百 年 四 月 嶺 東 科 技 大 學 觀 光 與 休 閒 管 理 系 專 題 個 案 研 究 期 末 報 告 電 影 海 角 七 號 中 的 旅 遊 美 學 指 導 老 師 : 謝 永 茂 教 授 組 員 名 單 : 968V016

Bardziej szczegółowo