Komitet Rynku Energii Elektrycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komitet Rynku Energii Elektrycznej"

Transkrypt

1 Komitet Rynku Energii Elektrycznej Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy

2 Uczestnictwo w IRR Wyróżnia się następujące rodzaje uczestnictwa w Izbie: Uczestnicy rozliczający uczestnicy Izby działający samodzielnie wobec Izby oraz innych uczestników Izby w sprawach wynikających z ich uczestnictwa w Izbie. Uczestnikami Rozliczającymi mogą być: 1) spółki prowadzące Giełdy, 2) spółki prowadzące ASO, 3) firmy inwestycyjne, 4) inne niż wymienione w pkt 1 2 krajowe instytucje finansowe, w tym w szczególności banki, jeżeli ich uczestnictwo ma na celu współdziałanie z Izbą w zakresie rozliczania transakcji zawieranych na rynkach finansowych, 5) zagraniczne firmy inwestycyjne oraz zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału. Uczestnicy pośredni, nierozliczający - członkowie Giełdy, dla których Izba prowadzi konta ewidencyjne w odpowiednich rejestrach, którzy rozliczenie zawieranych przez siebie transakcji w Izbie powierzają innym uczestnikom Izby w ramach umowy o reprezentację. Warszawa, 16 marca

3 Uczestnictwo w IRR Uczestnicy rozliczający Izby mogą prowadzić następujące rodzaje działalności wykonywanej na danym rynku instrumentów finansowych: działalność na rachunek własny w wypadku, gdy uczestnik rozliczający Izby przyjmuje odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji zawieranych przez niego na rachunek własny, działalność na rachunek klientów w wypadku, gdy uczestnik rozliczający Izby przyjmuje odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji zawieranych przez niego na rachunek jego klientów lub przez inny podmiot na rachunek klientów tego uczestnika rozliczającego, reprezentant członka Giełdy w wypadku, gdy uczestnik rozliczający Izby przyjmuje odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji zawieranych przez inny podmiot, Warszawa, 16 marca

4 Uzyskanie uczestnictwa w IRR 1. Uzyskanie członkostwa na Rynku Instrumentów Finansowych TGE SA, 2. Złożenie wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo w IRR, Umowa określa rodzaje uczestnictwa: Uczestnik rozliczający dołącza do wniosku odpowiednie zezwolenia oraz wnosi wpłaty do Funduszu Gwarancyjnego i na depozyt transakcyjny, Uczestnik pośredni, nierozliczający dołącza do wniosku informację o zawarciu umowy o reprezentację z uczestnikiem rozliczającym IRR Warszawa, 16 marca

5 Rozrachunek RIF IRGiT rozlicza rynek finansowy futures prowadzony przez TGE oraz organizuje i zarządza systemem gwarantowania tych rozliczeń skład systemu gwarantowania rozliczeń: - depozyty zabezpieczające, - depozyty transakcyjne, - limity otwartych pozycji przydzielane Uczestnikom Izby, - bieżące rozrachunki (Mark-to-Market), - ostateczne rozrachunki, - fundusz gwarancyjny. Warszawa, 16 marca

6 Depozyt transakcyjny Wyznacza maksymalna liczbę otwartych pozycji przez Uczestnika podczas sesji, Wysokość minimalna ustalana przez IRGiT, Uczestnik może wnosić wyższy depozyt transakcyjny jeżeli chce otwierać większą ilość pozycji, W przypadku braku pokrycia depozytem transakcyjnym otwieranych w dniu bieżącym pozycji Uczestnika, IRGiT może zablokować możliwość otwierania nowych pozycji, IRGiT monitoruje w trakcie sesji liczbę otwieranych pozycji. Warszawa, 16 marca

7 Depozyt zabezpieczający naliczany codziennie dla każdego Uczestnika Izby oraz każdego klienta domu maklerskiego (będącego Uczestnikiem Izby) na koniec dnia, zobowiązania obowiązkowo regulowane przez Uczestników Izby przed rozpoczęciem notowań na najbliższej sesji, możliwość wniesienia depozytu zabezpieczającego w formie środków niepieniężnych. Warszawa, 16 marca

8 Fundusz gwarancyjny tworzony z wpłat Uczestników Izby, wykorzystany w przypadku niewypłacalności Uczestnika Izby, gdy depozyty zabezpieczające okażą się niewystarczające do zamknięcia pozycji, aktualizowany co miesiąc. Warszawa, 16 marca

9 Bieżący rozrachunek Mark to market w dniu otwarcia pozycji Dla transakcji zawartych podczas bieżącej sesji na zakończenie notowań izba porównuje kurs transakcji z kursem rozliczeniowym. Jeżeli kurs rozliczeniowy jest niższy niż cena, po jakiej został zawarty kontrakt terminowy, to strona zajmująca pozycję długą zobowiązana jest zapłacić do Izby (a Izba wypłaci stronie zajmującej pozycję krotką) różnicę w wartości liczoną według formuły: W * (C K C R ), gdzie: W wolumen kontraktu, C K cena, po jakiej został zawarty kontrakt, C R kurs rozliczeniowy. Jeżeli kurs rozliczeniowy jest wyższy niż cena, po jakiej został zawarty kontrakt terminowy, to strona zajmująca pozycję krótką zobowiązana jest zapłacić do Izby (a Izba wypłaci stronie zajmującej pozycję długą) różnicę w wartości liczoną według formuły: W * (C R C K ), gdzie: W wolumen kontraktu, C K cena, po jakiej został zawarty kontrakt, C R kurs rozliczeniowy. Warszawa, 16 marca

10 Bieżący rozrachunek Mark to market dla pozycji z dni poprzednich Dla pozycji otwartych podczas poprzednich notowań izba porównuje bieżący kurs rozliczeniowy z poprzednim kursem rozliczeniowym. Jeżeli bieżący kurs rozliczeniowy jest niższy niż poprzedni kurs rozliczeniowy, to strona zajmująca pozycję długą zobowiązana jest zapłacić do Izby (a Izba wypłaci stronie zajmującej pozycję krotką) różnicę w wartości liczoną według formuły: W * (C Rt-1 C Rt ), gdzie: W wolumen kontraktu, C Rt-1 poprzedni kurs rozliczeniowy, C Rt bieżący kurs rozliczeniowy. Jeżeli bieżący kurs rozliczeniowy jest wyższy niż poprzedni kurs rozliczeniowy, to strona zajmująca pozycję krótką zobowiązana jest zapłacić do Izby (a Izba wypłaci stronie zajmującej pozycję długą) różnicę w wartości liczoną według formuły: W * (C Rt C Rt-1 ), gdzie: W wolumen kontraktu, C Rt-1 poprzedni kurs rozliczeniowy, C Rt bieżący kurs rozliczeniowy. Warszawa, 16 marca

11 Zamknięcie pozycji w trakcie notowania W dniu bieżącym day trading Dla pozycji otwartej i zamkniętej w trakcie jednej sesji, na zakończenie notowań izba porównuje kursy transakcji i, w zależności od kursu i zajmowanej strony, wypłaci lub pobierze środki liczone jako różnicę kursu otwarcia i zamknięcia pozycji pomnożoną przez wolumen pozycji. W dniu kolejnym Dla pozycji otwartej w trakcie sesji w dniu T i zamkniętej w trakcie sesji w dniu T+N na zakończenie notowań izba porównuje kursy transakcji i, w zależności od kursu i zajmowanej strony, wypłaci lub pobierze środki liczone jako różnicę kursu rozliczeniowego z dnia T i kursu zamknięcia pozycji z dnia T+N pomnożoną przez wolumen pozycji. Po zamknięciu pozycji nie jest naliczany depozyt zabezpieczający. Warszawa, 16 marca

12 Ostateczny rozrachunek Po zakończeniu okresu notowania kontraktu futures izba rozliczeniowa wykorzystuje ostateczny kurs rozliczeniowy w celu obliczenia końcowych płatności stron kontraktu. Końcowe płatności obliczane są w następujący sposób: jeżeli ostateczny kurs rozliczeniowy jest niższy niż poprzedni kurs rozliczeniowy, to strona zajmująca pozycję długą zobowiązana jest zapłacić do Izby (a Izba wypłaci stronie zajmującej pozycję krotką) różnicę w wartości liczoną według formuły: W * (C Rt-1 C OR ), gdzie: W wolumen kontraktu, C Rt-1 poprzedni kurs rozliczeniowy, C OR ostateczny kurs rozliczeniowy; jeżeli ostateczny kurs rozliczeniowy jest wyższy niż poprzedni kurs rozliczeniowy, to strona zajmująca pozycję krótką zobowiązana jest zapłacić do Izby (a Izba wypłaci stronie zajmującej pozycję długą) różnicę w wartości liczoną według formuły: W * (C OR C Rt-1 ), gdzie: W wolumen kontraktu, C Rt-1 poprzedni kurs rozliczeniowy, C OR ostateczny kurs rozliczeniowy. Warszawa, 16 marca

13 Rozrachunek pieniężny Uczestnik 1 DM 1 Uczestnik 2 DM 2 Uczestnik n DM.. n zlecenia Zlecenia płatnicze Zabezpieczenia Dane transakcji Rozliczenia Ogólny schemat przepływu informacji pomiędzy uczestnikami rozliczeń TGE Dane transakcji IRGiT Wartości rozliczeniowe Inf. o depozytach Uczestnik 1 Depozyt transakcyjny Dom Maklerski Dom Maklerski zlecenia Uczestnik 1 Zlecenia płatnicze Potwierdzenie rozrachunku, Stan środków pieniężnych Klient 1 BPI Klient 2 Klient 1 Klient 2 Dom Maklerski Klient 1 Klient 2 Uczestnik 1 BPCI 1 BPCI 2 BPCI..n Warszawa, 16 marca

14 Ogólny schemat rachunków bankowych uczestniczących w rozrachunku pieniężnym transakcji z RIF BPI Rachunek rozlicz. IRGiT BPCI 1 Rachunek techniczny IRGiT BPCI 2 Rachunek techniczny IRGiT BPCI..n Rachunek techniczny IRGiT Rachunek Uczestnika 1 Rachunek Uczestnika 2 Rachunek Uczestnika 3 Rachunek Uczestnika 4 Rachunek Uczestnika 5 Rachunek Uczestnika..n Warszawa, 16 marca

15 Rozrachunek pieniężny w BPCI Godzina Do 16:30 Do 17:30 Operacja Dzień N Naliczenie wartości rozliczeniowych przez IRGiT Przekazanie uczestnikom Izby raportów rozliczeniowych Dzień N+1 Do 8:30 10:30-12:00 12:00-13:00 15:00-16:00 Wykonanie przelewów obciążających Rachunki rozliczeniowe uczestników Izby w BPCI posiadających saldo zobowiązań z tytułu Mark to Market (MtM) i ostatecznego rozrachunku pozycji Wykonanie przelewów uznających Rachunki rozliczeniowe uczestników Izby w BPCI, posiadających saldo należności z tytułu Mark to Market (MtM) i ostatecznego rozrachunku pozycji Operacja dotycząca aktualizacji depozytów zabezpieczających dla RIF. Wykonanie przelewów obciążających Rachunki rozliczeniowe uczestników Izby w BPCI posiadających saldo zobowiązań. Operacja dotycząca aktualizacji depozytów zabezpieczających dla RIF. Wykonanie przelewów uznających Rachunki rozliczeniowe uczestników Izby w BPCI posiadających saldo należności. Warszawa, 16 marca

16 Dziękuję za uwagę

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3520D6F7B0ECC8AFC9CCB9D8D3DABEC5B6A6CDB6D7CAB9C9C6B1D4DACFB5CDB3B9D2C5C6B2A2B9ABBFAAD7AAC8C3B5C4CDC6BCF6B1A8B8E6A3A8C5FBC2B6B0E6A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3520D6F7B0ECC8AFC9CCB9D8D3DABEC5B6A6CDB6D7CAB9C9C6B1D4DACFB5CDB3B9D2C5C6B2A2B9ABBFAAD7AAC8C3B5C4CDC6BCF6B1A8B8E6A3A8C5FBC2B6B0E6A3A92E646F63> 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 推 荐 北 京 同 创 九 鼎 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 股 票 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 的 推 荐 报 告 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 ) 下 发 的 全 国 中 小

Bardziej szczegółowo

20 範, 乃 有 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 事 件 的 爆 發 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 是 關 係 國 家 軍 政 的 大 事, 也 是 北 洋 時 期 皖 直 奉 三 系 軍 閥 縱 橫 捭 闔 加 劇 的 起 點, 對 政 局 的 發 展 極 具 重 要 性 就

20 範, 乃 有 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 事 件 的 爆 發 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 是 關 係 國 家 軍 政 的 大 事, 也 是 北 洋 時 期 皖 直 奉 三 系 軍 閥 縱 橫 捭 闔 加 劇 的 起 點, 對 政 局 的 發 展 極 具 重 要 性 就 1918年奉軍秦皇島劫械與入關 以皖奉合作為中心的探討* 葉惠芬 ** 壹 前言 1916年袁世凱帝制失敗 段祺瑞開始掌握北京政府軍政大權 他試 圖繼承袁的北洋系龍頭地位 惜個性剛愎 又在袁的北洋系久受薰染 並 無遠大的政治理想和寬廣的政治格局 因汲汲於個人權勢的擴張 以致統 攝北洋全局的努力遭到挫敗 政局走向複雜 非但形成南北對立 也使北 洋系分裂成以段為首的皖系和以馮國璋為首的直系 為了地盤的劃分及權力的爭奪

Bardziej szczegółowo

第五章.doc

第五章.doc 89 1947 19521970 1953 1963 1964 1972 1975 1981 1960 1991 64 201 1994 1.1364 3.2080 2003 2 90 91 92 93 1,091 14,886 2,635 3,746 94 95 96 1990 97 A B C D A/D% 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 21??¡N??`?C?~??-1.doc, page Normalize ( Microsoft Word - 21ºÝ¤È¸`§C¦~¯Å-1.doc )

Microsoft Word - 21??¡N??`?C?~??-1.doc, page Normalize ( Microsoft Word - 21ºÝ¤È¸`§C¦~¯Å-1.doc ) 守 護 神 VS 幸 運 蛋 壹 設 計 理 念 農 曆 五 月 五 日, 就 是 民 間 所 稱 的 端 午 節, 有 關 端 午 節 的 傳 說 及 習 俗 不 勝 枚 舉, 而 最 為 一 般 大 眾 所 熟 知 的 莫 過 於 屈 原 投 江 的 傳 說 故 事 屈 原 是 西 元 前 三 世 紀 中 國 偉 大 的 愛 國 詩 人, 因 得 罪 了 王 公 貴 人 最 後 被 驅 逐 出

Bardziej szczegółowo

二 衛 生 所 環 境 介 紹 1F- 櫃 台 門 診 診 間 藥 局 糖 尿 病 衛 教 室 2F- 醫 檢 室 會 議 室 3F- 行 政 辦 公 室 正 門 1F 櫃 台 三 日 程 表 星 期 一 二 三 四 五 早 上 1. 環 境 介 紹 2.DM 衛 教 見 習 3. 藥 局 介 紹

二 衛 生 所 環 境 介 紹 1F- 櫃 台 門 診 診 間 藥 局 糖 尿 病 衛 教 室 2F- 醫 檢 室 會 議 室 3F- 行 政 辦 公 室 正 門 1F 櫃 台 三 日 程 表 星 期 一 二 三 四 五 早 上 1. 環 境 介 紹 2.DM 衛 教 見 習 3. 藥 局 介 紹 宜 蘭 縣 五 結 鄉 衛 生 所 見 習 報 告 一 五 結 鄉 簡 介 400510506 周 彥 霖 五 結 鄉 位 於 蘭 陽 平 原 之 東 南, 東 臨 太 平 洋, 北 以 蘭 陽 溪 與 宜 蘭 市 壯 圍 鄉 為 界, 西 與 三 星 鄉 羅 東 鎮 毗 鄰, 南 冬 山 鄉 蘇 澳 鎮 相 接 全 鄉 面 積 38.8671 平 方 公 里, 看 起 來 像 肝 臟, 鄉 內 又

Bardziej szczegółowo

Untitled

Untitled 4:4, 5 {Mar 9.1} {Mar 9.2} 12:22 {Mar 9.3} 15:14 12:41 {Mar 9.4} 4:4 {Mar 9.5} , 34, 35, 40 {Mar 9.6} 9:28 {Mar 10.1} {Mar 10.2} {Mar 10.3} {Mar 10.4}, 325-327 {Mar 10.5} 2:1, 2 {Mar 11.1} ç ç ç ç ç ç

Bardziej szczegółowo

华安债券型(收益型)证券投资基金

华安债券型(收益型)证券投资基金 180 2002109 20041115 ... 1-1... 2-1... 2-1... 2-1... 2-1... 2-1... 2-1... 2-2... 2-4... 2-4... 2-4... 2-6... 3-1... 3-1... 3-1...3-2... 3-3... 3-4...3-4...3-5... 3-6... 4-1... 4-1... 4-1... 4-1... 4-1...

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 1 2009 11 2 2009 11 1 1 2 3 4 5 6 7 8 11 15 22 23 24 25 29 31 34 37 39 41 42 44 47 3 2009 11 1 2009 11 2 2009 11 3 2009 11 4 2009 11 5 2009 11 Ö Ç Ö 6 2009 11 Ç Ç 7 2009 11 8 2009 11 9 2009 11 10 2009

Bardziej szczegółowo

台北縣田媽媽經營班行銷策略之研究

台北縣田媽媽經營班行銷策略之研究 台 北 縣 田 媽 媽 經 營 班 行 銷 策 略 之 研 究 研 究 論 文 台 北 縣 田 媽 媽 經 營 班 行 銷 策 略 之 研 究 蘇 寄 萍 摘 要 本 研 究 調 查 台 北 縣 土 城 市 瑞 芳 地 區 八 里 鄉 三 芝 鄉 石 門 鄉 等 5 個 農 會 田 媽 媽 經 營 班 為 對 象 調 查 基 本 資 料 結 果 : 田 媽 媽 經 營 班 參 與 經 營 人 數 石

Bardziej szczegółowo

目 录 第 一 部 分 前 言...1 第 二 部 分 释 义...3 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况...9 第 四 部 分 基 金 份 额 的 发 售...12 第 五 部 分 基 金 备 案...14 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回...15 第 七 部 分

目 录 第 一 部 分 前 言...1 第 二 部 分 释 义...3 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况...9 第 四 部 分 基 金 份 额 的 发 售...12 第 五 部 分 基 金 备 案...14 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回...15 第 七 部 分 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 新 华 阿 里 一 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 管 理 人 : 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 二 零 一 四 年 二 月 目 录 第 一 部 分 前 言...1 第 二 部 分 释 义...3 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况...9 第 四 部 分

Bardziej szczegółowo

___证券投资基金招募说明书1

___证券投资基金招募说明书1 国 寿 安 保 聚 宝 盆 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 基 金 管 理 人 : 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 二 零 一 六 年 八 月 国 寿 安 保 聚 宝 盆 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 目 录 第 一 部 分 前 言... 1 第 二 部 分 释 义... 2 第 三 部 分 基 金 的

Bardziej szczegółowo

___证券投资基金招募说明书1

___证券投资基金招募说明书1 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 目 录 第 一 部 分 前 言... 1 第 二 部 分 释 义... 3 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况... 10 第 四 部 分 基 金 份 额 的 发 售... 13 第 五 部 分 基 金 备 案... 15 第 六 部 分 基 金 份 额

Bardziej szczegółowo

___证券投资基金招募说明书1

___证券投资基金招募说明书1 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 富 兰 克 林 国 海 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 管 理 人 : 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 二 零 一 五 年 十 一 月 目 录 第 一 部 分 前 言... 1 第 二 部 分 释 义... 3

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 類 參 利 北 來 龍 利 年 年 陸 類 陸 參 利 北 來 聯 北 來 龍 北 來 北 來 類 年 利 年 北 來 參 來 參 理 參 行 北 來 參 行 參 來 了 來 北 來 參 料 參 不 來 1 錄 錄 行 參 來 來 理 來 理 參 來 理 理 理 參 利 利 例 落 2 論 料 論 六 行 北 利 行 年 北 年 論 3 力 流 領 兩 年 理 領 年 利 參 流 見 利 陸 利 流

Bardziej szczegółowo

國立臺灣師範大學校務基金出國報告

國立臺灣師範大學校務基金出國報告 報 告 內 容 一 目 的 : 全 球 海 外 華 裔 子 弟 透 過 海 外 聯 招 會 申 請 來 臺 就 學 人 數, 已 於 101 學 年 度 突 破 萬 人, 其 中 又 以 香 港 及 澳 門 學 生 居 多, 合 計 超 過 總 申 請 人 數 半 數 以 上 經 查 歷 年 來 香 港 申 請 學 士 班 及 僑 先 部 人 數 雖 互 有 消 長, 但 人 數 偏 低, 自 96

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled : 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 95 1 1 (Mark to Market) ( ) 97 3 31 % 7 12 % 97 96 =( ) =( ) = ( ) 8 12 9 12 0 30 31 90 91180 181 ( ) 0 30 31 90 91180 181 143,200 10 12 11 12 EUR 363 17,443 USD 43,809

Bardziej szczegółowo

一 大聖 起源與簡述: 1 本宮溯自清光貳年(西元一八二二年) 有位唐先賢黃迎 奉請 北極玄上帝金尊東渡來台 由烏石港上陸至四圍保埤口 後遷到 外澳石空中路嶺上 茅蓋神堂供人膜拜 化蒼民墾土農耕 後澤 被農信仰日深 為祈求石空 風調雨順 保佑黎民平安 先賢數 人等誠心合建永固廟堂 因高水長 所稱為(

一 大聖 起源與簡述: 1 本宮溯自清光貳年(西元一八二二年) 有位唐先賢黃迎 奉請 北極玄上帝金尊東渡來台 由烏石港上陸至四圍保埤口 後遷到 外澳石空中路嶺上 茅蓋神堂供人膜拜 化蒼民墾土農耕 後澤 被農信仰日深 為祈求石空 風調雨順 保佑黎民平安 先賢數 人等誠心合建永固廟堂 因高水長 所稱為( 玄濟世弘新世界大聖 暨 癸已年慶祝祖廟台灣第一行宮二十週年慶典 企劃書 機關指導單位 海峽交流基金 內政部宗司 交通部觀光局東北角管理處 宜蘭縣政府 宜蘭縣議 頭城鎮公所 頭城鎮代 宗指導單位 協 中華民國 宜蘭縣 總廟三清宮 中華玄上帝弘協 中國崇 新北市玄上帝弘協 中華三清 玄上帝研究 主 辦 單 位 祖廟台灣第一行宮外澳接宮管委 協 辦 單 位 大陸湖北省十堰市協 建法石真廟 聯 絡 地 址

Bardziej szczegółowo

(Microsoft Word - \300\351\251[\256\321\255\261\263\370\247i0413.doc)

(Microsoft Word - \300\351\251[\256\321\255\261\263\370\247i0413.doc) 黃 潮 再 現 ~ 燦 坤 3C 店 實 習 報 告 壹 研 究 動 機 元 義 因 為 爸 爸 是 燦 坤 的 會 員, 而 家 裡 又 有 很 多 電 子 產 品 大 多 數 是 在 燦 坤 購 買 的, 所 以 就 興 起 了 去 燦 坤 的 念 頭 最 近 我 家 附 近 開 了 一 間 燦 坤, 那 裡 的 商 品 又 多 又 便 宜, 而 且 那 裡 的 店 員 對 電 子 產 品 都

Bardziej szczegółowo

4. 投 资 者 : 指 满 足 证 券 投 资 基 金 合 法 投 资 者 要 求 且 持 有 南 京 银 行 个 人 活 期 存 款 账 户 的 自 然 人 5. 基 金 账 户 : 指 为 提 供 基 金 份 额 登 记 服 务 的 登 记 机 构 为 投 资 者 开 立 的 记 录 其 持

4. 投 资 者 : 指 满 足 证 券 投 资 基 金 合 法 投 资 者 要 求 且 持 有 南 京 银 行 个 人 活 期 存 款 账 户 的 自 然 人 5. 基 金 账 户 : 指 为 提 供 基 金 份 额 登 记 服 务 的 登 记 机 构 为 投 资 者 开 立 的 记 录 其 持 鑫 元 基 金 与 南 京 银 行 鑫 钱 宝 业 务 服 务 协 议 甲 方 : ( 投 资 者 ) 乙 方 : 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 南 京 银 行 ) 丙 方 : 鑫 元 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 鑫 元 基 金 ) 根 据 国 家 有 关 法 律 法 规, 本 着 公 平 公 开 的 原 则, 经 三 方 友 好 协 商, 就

Bardziej szczegółowo

关于在招募说明书和公开说明书中

关于在招募说明书和公开说明书中 3 1 ( ) 1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3 ( ) ( ) ( ) ( ) 3 2 1 2 3 4 5 6 6 1 6 45 6 1 7 8 9 2003 10 28 2004 6 1 10 2004 6 25 7 1 11 2004 6 8 7 1 12 2004 6 29 7 1 13 2004 8 16 14 15 / 16 17 18 18 3 3 19 20 21 22

Bardziej szczegółowo

《益善行道 ─ 東華三院歷史專題文集》

《益善行道 ─ 東華三院歷史專題文集》 益 善 行 道 東 華 三 院 歷 史 專 題 文 集 一. 著 書 背 景 二. 獲 香 港 書 展 名 家 推 介 評 為 四 十 套 好 書 之 一 三. 益 善 行 道 的 九 個 專 題 四. 相 關 活 動 五. 訂 購 資 料 為 研 究 香 港 歷 史 提 供 珍 貴 文 獻 理 想 通 識 教 育 素 材 東 華 三 院 早 前 委 託 香 港 大 學 亞 洲 研 究 中 心 開

Bardziej szczegółowo

附件7

附件7 附 件 7 上 海 中 医 药 大 学 教 案 首 页 学 年 :05~06 学 期 : 第 二 学 期 课 程 名 称 : 中 医 内 科 学 题 目 : 虚 劳 时 数 :3 学 时 本 次 课 程 要 求 与 需 要 解 决 的 问 题 : 1 了 解 虚 劳 的 定 义 及 历 史 沿 革 2 熟 悉 虚 劳 的 病 因 病 机 3 熟 悉 虚 劳 的 类 证 鉴 别 4 熟 练 掌 握 虚

Bardziej szczegółowo

ì F = 1 2 L' I 2 = 1 2 2m L' I 2 = ( 1 4m) L' I T dm F = I p I d dz dm dz 1 2 L' dz dm 10 7 J m 3 10

Bardziej szczegółowo

03

03 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ~ 11 12 13 清流藝術村 放眼全世界 南投縣仁愛鄉清流社區經濟振興輔導計畫 輔 導 背 景 合 更了解到清流部落在國際市場的機會遠比 國內市場大 於是產生了建構 清流原住民藝 清流社區(部落) 位於仁愛鄉與國姓鄉交 術村 的構想 界處 係日治時代所謂的川中島 在九二一大 特色產業發展如僅倚靠國內市場 實受惠 地震之後 受到相當大的傷害 當地居民在清

Bardziej szczegółowo

21 參 加 完 影 子 培 訓, 我 覺 得 這 種 方 式 太 好 了, 我 們 集 培 訓 和 專 家 指 導, 還 規 範 培 訓 管 理, 詳 細 小 組 研 修 計 劃 和 確 定 研 修 基 地 而 且 我 們 是 來 自 不 同 地 區 不 同 學 校 小 組 員, 不 同 工 作

21 參 加 完 影 子 培 訓, 我 覺 得 這 種 方 式 太 好 了, 我 們 集 培 訓 和 專 家 指 導, 還 規 範 培 訓 管 理, 詳 細 小 組 研 修 計 劃 和 確 定 研 修 基 地 而 且 我 們 是 來 自 不 同 地 區 不 同 學 校 小 組 員, 不 同 工 作 20 爸 爸, 我 想 你 了..., 一 個 大 眼 睛 女 孩 兒 坐 在 貴 州 凱 裡 六 一 間 特 殊 教 室 裡, 面 對 一 台 電 腦 正 與 她 爸 爸 視 頻 聊 天 原 本 不 愛 談 笑 她 在 和 家 人 相 互 傾 訴 變 得 說 笑, 眼 睛 閃 著 晶 瑩 淚 光 她 叫 潘 蘭 花, 是 貴 州 凱 裡 學 一 個 苗 族 女 孩, 她 父 母 遠 在 外 地 打

Bardziej szczegółowo

台南市呼吸治療師公會 第一屆第三次會員大會手冊目錄 一 會員大會進度------------------------------------------------------ 2 二 會員大會議程---------------------------------------------------

台南市呼吸治療師公會 第一屆第三次會員大會手冊目錄 一 會員大會進度------------------------------------------------------ 2 二 會員大會議程--------------------------------------------------- 台南市呼吸治療師公會 第一屆第三次會員大會 大會手冊 會 電 傳 日 址 台南市永康區中華路 901 號 呼吸治療科 話 06-2526175 真 06-2526175 期 中華民國 103 年 5 月 17 日 0 台南市呼吸治療師公會 第一屆第三次會員大會手冊目錄 一 會員大會進度------------------------------------------------------ 2 二

Bardziej szczegółowo

摘 要 网 络 欺 诈 催 生 黑 色 产 业 链, 商 业 运 作 模 式 日 渐 成 熟 互 联 网 + 的 飞 速 发 展 催 生 了 黄 牛 打 码 手 羊 毛 党 等 日 趋 专 业 的 黑 产 团 伙, 他 们 分 布 在 产 业 链 的 各 个 环 节, 为 黑 产 利 益 链 条 提

摘 要 网 络 欺 诈 催 生 黑 色 产 业 链, 商 业 运 作 模 式 日 渐 成 熟 互 联 网 + 的 飞 速 发 展 催 生 了 黄 牛 打 码 手 羊 毛 党 等 日 趋 专 业 的 黑 产 团 伙, 他 们 分 布 在 产 业 链 的 各 个 环 节, 为 黑 产 利 益 链 条 提 1/ 14 摘 要 网 络 欺 诈 催 生 黑 色 产 业 链, 商 业 运 作 模 式 日 渐 成 熟 互 联 网 + 的 飞 速 发 展 催 生 了 黄 牛 打 码 手 羊 毛 党 等 日 趋 专 业 的 黑 产 团 伙, 他 们 分 布 在 产 业 链 的 各 个 环 节, 为 黑 产 利 益 链 条 提 供 基 础 服 务 2015 年 黑 产 收 入 数 千 亿, 从 业 人 员 多 集

Bardziej szczegółowo

互联网测绘信息简报

互联网测绘信息简报 互 联 网 测 绘 舆 情 简 报 国 家 测 绘 局 管 理 信 息 中 心 2009 年 第 2 期 ( 总 第 2 期 ) 2009 年 4 月 8 日 按 : 自 2007 年 底 国 家 测 绘 局 政 府 网 站 开 设 意 见 征 集 栏 目 以 来, 局 网 站 就 测 绘 项 目 招 投 标 测 绘 工 程 监 理 制 网 上 地 图 监 管 地 理 信 息 保 密 和 应 用 等

Bardziej szczegółowo

MSCI A 2002 10 9 2005 ...1-1...2-1...2-1...2-1...2-1...2-1...2-1...2-2...2-3...2-3...2-4...2-5...3-1...3-1...3-1...3-2...3-3...3-4...3-4...3-5...3-6...4-1...4-1...4-1...4-1...4-1...4-1...4-2 MSCI A...5-1

Bardziej szczegółowo

目 录 第 一 部 分 前 言... 1 第 二 部 分 释 义... 3 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况... 7 第 四 部 分 基 金 份 额 的 发 售... 8 第 五 部 分 基 金 备 案... 10 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回... 11 第

目 录 第 一 部 分 前 言... 1 第 二 部 分 释 义... 3 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况... 7 第 四 部 分 基 金 份 额 的 发 售... 8 第 五 部 分 基 金 备 案... 10 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回... 11 第 天 弘 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 基 金 管 理 人 : 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 目 录 第 一 部 分 前 言... 1 第 二 部 分 释 义... 3 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况... 7 第 四 部 分 基 金 份 额 的 发 售... 8 第 五 部 分 基 金 备 案...

Bardziej szczegółowo

農村社區土地重劃四年示範計畫執行要點

農村社區土地重劃四年示範計畫執行要點 目 錄 一 農 村 社 區 名 稱 --------------------------------2 二 申 請 組 織 或 團 體 ------------------------------2 三 聯 絡 人 姓 名 地 址 電 話 ----------------------2 四 社 區 整 合 及 參 與 方 式 ----------------------2 五 社 區 位 置 範 圍

Bardziej szczegółowo

計畫編號:S-V-E-0989-001

計畫編號:S-V-E-0989-001 98 年 度 地 方 產 業 發 展 基 金 計 畫 編 號 :S-V-E-0983-002 台 東 縣 卑 南 鄉 釋 咖 窯 產 業 輔 助 計 畫 單 一 型 補 助 計 畫 提 案 計 畫 書 全 程 計 畫 期 間 :99 年 1 月 1 日 至 101 年 12 月 20 日 申 請 單 位 : 台 東 縣 政 府 中 華 民 國 98 年 9 月 30 日 目 錄 第 一 部 份 基

Bardziej szczegółowo

私募基金合同

私募基金合同 泰 玥 盈 泰 定 增 1 号 专 项 私 募 基 金 私 募 基 金 合 同 ( 样 本 ) 私 募 基 金 管 理 人 : 泰 玥 众 合 ( 北 京 ) 投 资 管 理 有 限 公 司 私 募 基 金 托 管 人 : 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 私 募 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资

Bardziej szczegółowo

100% 100% 30000 8 3 6000 = ( ) 30000 1% 3% 10000 = 40000 = 4 10000 [ = ( 3% + 1%) 100; = 1 + 30000 ] 10000 = 100000 1000 100 = 10000( ) 90 IRR 24 26 24 25.8 90 ( 10) 1000 / 10 300000 200000 b 10 /

Bardziej szczegółowo

等 2. 醫 療 保 健 : 提 供 各 機 關 學 校 公 務 同 仁 各 項 醫 療 保 健 措 施 及 民 間 團 體 現 有 醫 療 保 健 資 源 等 相 關 訊 息 ( 四 ) 其 他 協 助 : 各 機 關 學 校 得 規 劃 辦 理 其 他 多 元 化 的 服 務 內 容 ( 例 如

等 2. 醫 療 保 健 : 提 供 各 機 關 學 校 公 務 同 仁 各 項 醫 療 保 健 措 施 及 民 間 團 體 現 有 醫 療 保 健 資 源 等 相 關 訊 息 ( 四 ) 其 他 協 助 : 各 機 關 學 校 得 規 劃 辦 理 其 他 多 元 化 的 服 務 內 容 ( 例 如 修 教 育 部 及 所 屬 機 關 ( 構 ) 學 校 員 工 協 助 方 案 實 施 計 畫 ( 草 案 ) 壹 依 據 行 政 院 102 年 4 月 2 日 院 授 人 綜 字 第 1020029524 號 函 核 定 之 行 政 院 所 屬 及 地 方 機 關 學 校 員 工 協 助 方 案 貳 目 的 一 發 現 及 協 助 公 務 同 仁 解 決 可 能 影 響 工 作 效 能 的 問

Bardziej szczegółowo

刧 刧 耀 刧 刧 耀 刧 刧 刧 刧 刧 刧 刧 " 則 $ 剧 刧 " 則 $ 剧 ! " # $ % &! " # $ % & A A 刧 刧 ! "! " ! "! " 刧 刧 刧 刧 刧 A ç則$ç剧 ç則$ç剧 A 刧 A A ! "! " 刧 刧 ! " # $! " # $ 刧 刧 耀 刧 刧 耀 刧 刧 ! "! " ! "! " 耀

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 3 5. 1. 7077.5% 2. 3 8. 9. 10. 14155 4. 1. 2. 3. 4. 5. Shanghai Market Research 1118 A 27F 200042 02152385000 02152987700 Page 1 of 25 1118 A 27F 200042 02152385000 02152987700 Page 2 of 25 1118 A 27F

Bardziej szczegółowo

1. 定 向 委 托 投 资 或 委 托 投 资 : 是 指 甲 方 自 愿 将 合 法 所 有 的 资 金 委 托 给 乙 方 定 向 投 资 于 定 向 委 托 投 资 标 的 通 过 发 行 机 构 对 定 向 委 托 投 资 标 的 的 管 理, 以 获 取 投 资 收 益, 包 括 甲 方

1. 定 向 委 托 投 资 或 委 托 投 资 : 是 指 甲 方 自 愿 将 合 法 所 有 的 资 金 委 托 给 乙 方 定 向 投 资 于 定 向 委 托 投 资 标 的 通 过 发 行 机 构 对 定 向 委 托 投 资 标 的 的 管 理, 以 获 取 投 资 收 益, 包 括 甲 方 定 向 委 托 投 资 管 理 协 议 编 号 :[ 号 码 查 询 可 见 ] 第 一 部 分 : 定 向 委 托 投 资 明 细 委 托 人 ( 甲 方 ) 姓 名 [ 姓 名 ] 陆 金 所 用 户 名 [ 用 户 名 ] 证 件 类 型 [ 号 码 ] 受 托 人 ( 乙 方 ) 公 司 名 称 深 圳 聚 昇 资 产 管 理 有 限 公 司 陆 金 所 用 户 JSZCS 名 定 向 委

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D2066696E616CD6D0BAA3BFC9D7AABBBBD5AEC8AFD5AEC8AFBBF9BDF0BBF9BDF0BACFCDAC2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2066696E616CD6D0BAA3BFC9D7AABBBBD5AEC8AFD5AEC8AFBBF9BDF0BBF9BDF0BACFCDAC2E646F63> 基 金 管 理 人 : 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 目 录 一 前 言... 3 二 释 义... 5 三 基 金 的 基 本 情 况... 10 四 基 金 份 额 的 发 售 与 认 购... 12 五 基 金 备 案... 14 六 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回... 15 七 当 事 人 及 权 利

Bardziej szczegółowo

只服从自身固有的运动规律 完全不知 输出 1 融资融券交易具有动态的风险结构 不 功率 为何物 市场制度要实际生效 不一定 同环节需要关注不同的风险 站在融出方的立 有明确的市场监管者 但一定离不开交易者群 场上 在交易决策环节 融出方既要关注交易 体 这些交易者受到制度约束 在制度框架内 的直接风

只服从自身固有的运动规律 完全不知 输出 1 融资融券交易具有动态的风险结构 不 功率 为何物 市场制度要实际生效 不一定 同环节需要关注不同的风险 站在融出方的立 有明确的市场监管者 但一定离不开交易者群 场上 在交易决策环节 融出方既要关注交易 体 这些交易者受到制度约束 在制度框架内 的直接风 华西证券研究所 融资融券交易风险 及保证金可用余额计算 李鹏 条款 我们常常会思考 该条款的目的何在 融资融券 Securities margin trading 是 设计的依据又是什么 经反复思考 我们认为 制度的设计依据 核心业务之一 又称证券信用交易或保证金交 不同于其设计目的 是市场的本原规律 即微 易 指投资者向具有融资融券业务资格的证券 观视角下市场交易者如何决策 下面借助内燃 公司提供担保物

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled ---------------------------------------------------------------------------------------------1 ---------------------------------------------------------------------------------------5 ---------------------------------------------------------------------------------------5

Bardziej szczegółowo

大 自 然 的 神 聖 旅 程 摘 記 大 師 的 心 靈 旅 程 文 編 輯 室 懷 著 忐 忑 的 心 情 進 入 大 自 然 多 年 來 的 戶 外 大 自 然 課 程, 我 們 一 向 風 雨 無 阻, 而 大 自 然 從 來 不 客 氣, 在 一 天 內 給 足 風 雨 豔 陽 和 陰 霾

大 自 然 的 神 聖 旅 程 摘 記 大 師 的 心 靈 旅 程 文 編 輯 室 懷 著 忐 忑 的 心 情 進 入 大 自 然 多 年 來 的 戶 外 大 自 然 課 程, 我 們 一 向 風 雨 無 阻, 而 大 自 然 從 來 不 客 氣, 在 一 天 內 給 足 風 雨 豔 陽 和 陰 霾 祈 光 空 間 111 宇 宙 訊 息 傳 人 間 花 開 傳 愛 淨 人 心 本 刊 使 用 環 保 大 豆 油 墨 印 刷 大 自 然 的 神 聖 旅 程 摘 記 大 師 的 心 靈 旅 程 文 編 輯 室 懷 著 忐 忑 的 心 情 進 入 大 自 然 多 年 來 的 戶 外 大 自 然 課 程, 我 們 一 向 風 雨 無 阻, 而 大 自 然 從 來 不 客 氣, 在 一 天 內 給 足

Bardziej szczegółowo

Celia Jones 女士 TZ 电器公司 Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy L.Marshall 小姐 Aquatechnics 有

Celia Jones 女士 TZ 电器公司 Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy L.Marshall 小姐 Aquatechnics 有 - Adres J.Rhodes 先生 Rhodes & Rhodes 公司 Silverback 街 212 号斯普林斯, 加利福尼亚,92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. Adam Smith 先生 Smith's 塑料公司 Crossfield

Bardziej szczegółowo

臺中市政府市政會議紀錄

臺中市政府市政會議紀錄 臺 中 市 政 府 第 261 次 市 政 會 議 紀 錄 壹 時 間 :105 年 8 月 15( 星 期 一 ) 上 午 10 時 貳 地 點 : 臺 灣 大 道 市 政 大 樓 9 樓 市 政 廳 參 主 持 人 : 林 市 長 佳 龍 肆 討 論 提 案 :( 如 附 件 ) 記 錄 : 蔡 瑋 婷 伍 指 ( 裁 ) 示 事 項 : 一 首 先 歡 迎 新 加 入 臺 中 龍 團 隊 的

Bardziej szczegółowo

100

100 最 新 消 息 表 揚 廉 能 法 令 宣 導 公 務 機 密 維 護 消 費 者 權 益 宣 導 健 康 小 常 識 政 風 小 品 最 新 消 息 本 期 刊 載 100 年 3 月 份 反 詐 騙 宣 導 資 料, 小 心 MSN 釣 魚 網 站 詐 騙, 請 大 家 提 高 警 覺! 警 方 呼 籲 要 預 防 網 路 帳 號 遭 盜 用, 平 時 應 定 期 執 行 電 腦 掃 毒, 不

Bardziej szczegółowo

提案

提案 國 立 臺 灣 大 學 校 務 發 展 規 劃 委 員 會 100 學 年 度 第 5 次 會 議 紀 錄 開 會 時 間 :101 年 5 月 18 日 ( 星 期 五 ) 下 午 2 時 開 會 地 點 : 校 總 區 第 2 行 政 大 樓 第 4 會 議 室 會 議 主 持 人 : 李 校 長 嗣 涔 記 錄 : 柯 佳 恩 出 席 人 員 : 李 校 長 嗣 涔 羅 副 校 長 清 華 包

Bardziej szczegółowo

1500 ( 1) 3( / ) 5000 3 3000 9000( ) 1000 + 9000 (2) 230+ 40 50% 40( / ) 40 230 9200( ) 10000 9200 800( ) (2) 15000 3 45000( ) 45000 9000 2.4 15000 (3) 80000 (1 25 ) 60000( ) 60000 8( ) ( 6000 + 9000)

Bardziej szczegółowo

汇添富民营活力股票型证券投资基金基金合同

汇添富民营活力股票型证券投资基金基金合同 汇 添 富 民 营 活 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 目 录 第 一 部 分 前 言 和 释 义 第 二 部 分 基 金 的 基 本 情 况 第 三 部 分 基 金 份 额 的 发 售 第 四 部 分 基 金 备 案 第 五 部 分 基

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 20160602.docx

Microsoft Word - 20160602.docx 搭立榮 FUN 假趣 獨立出團 不湊團 馬祖卡蹓趣三日遊 厭倦行軍般的行程嗎?本次旅遊將特別安排芹壁午茶時光 徐徐的海風搭配著迷人閩東愛情海風情 將是這次旅行最棒的回憶 馬祖卡蹓趣-南竿 DAY. 壹 台灣 南竿 240 大砲連 南竿遊客中心 北海坑道(不含船) 鐵堡 雲台山軍情館 民俗文物館 乘船前往北竿 入住飯店 早餐 午餐 晚餐 飯店 北竿-龍福山莊或同級 固守北疆的雷霆巨砲 240 大砲連

Bardziej szczegółowo

海富通精选证券投资基金半年度报告

海富通精选证券投资基金半年度报告 1 2 ...4...5...7...7...8...8...8...9...9...10...11...11...14...23...28...28...29...30 3 4 -283,212,006.32-0.023-629,315,846.17 5 (1)(3) (2)(4) 6 6 7 8 2004 2004 3 12 2 9 1 1 2 3 2 2004 1 2 3 3 10 2004

Bardziej szczegółowo

专户合同

专户合同 合 同 编 号 : 武 当 金 山 1 号 私 募 基 金 基 金 合 同 基 金 管 理 人 : 上 海 聚 孚 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 及 其 他 市 场, 基 金 净 值 会 因 为 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动, 投 资 者 根 据 所

Bardziej szczegółowo

C10

C10 Day1 Day2 09:00 09:10 09:00 09:20 12:00 12:00 13:00 14:30 13:00 14:45 17:00 16:30 18:10 17:30 20:00 www.mgct.com.tw 2 www.mgct.com.tw 3 www.mgct.com.tw 4 www.mgct.com.tw 5 www.mgct.com.tw 6 30 www.mgct.com.tw

Bardziej szczegółowo

2002年山东分公司成立酒会

2002年山东分公司成立酒会 1 2 3 4 5 1 1 1998 4 1 5 1 1998 3 1.5 65 80% 6 1 7 1 8 1 9 1 5 38 46 50 10 1 11 1 () 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 30000 18000 44 10000 32 4000 18 0 0 10 1997 1998 1999 2000 2001 100 90 80

Bardziej szczegółowo

案 例 40: 员 工 在 合 同 期 内 失 踪 的, 企 业 可 否 解 除 其 劳 动 合 同?... 21 案 例 41: 员 工 未 服 从 加 班 安 排 被 辞 退, 合 理 吗?... 21 案 例 42:QC 未 按 规 定 抽 检 产 品 被 辞 退, 合 理 吗?... 21

案 例 40: 员 工 在 合 同 期 内 失 踪 的, 企 业 可 否 解 除 其 劳 动 合 同?... 21 案 例 41: 员 工 未 服 从 加 班 安 排 被 辞 退, 合 理 吗?... 21 案 例 42:QC 未 按 规 定 抽 检 产 品 被 辞 退, 合 理 吗?... 21 目 录 案 例 1: 培 训 协 议 怎 么 执 行 才 是 正 确 的?... 4 案 例 2 授 权 他 人 签 订 劳 动 合 同, 公 司 是 否 要 做 经 济 补 偿?... 4 案 例 3 科 技 公 司 技 术 人 员 薪 酬 调 整 怎 么 调?... 5 案 例 4: 劳 动 者 拖 延 签 合 同 能 否 主 张 双 倍 工 资?... 5 案 例 5: 优 秀 技 术 人 员

Bardziej szczegółowo

綠 色 消 費 就 是 一 種 透 過 環 保 的 購 買 行 為, 讓 資 源 能 夠 不 斷 循 環 使 用 的 消 費 觀 它 和 資 源 回 收 除 了 同 樣 都 是 愛 護 地 球 的 環 保 行 為, 綠 色 消 費 是 " 買 東 西 前 做 的 環 保 ", 而 資 源 回 收 就

綠 色 消 費 就 是 一 種 透 過 環 保 的 購 買 行 為, 讓 資 源 能 夠 不 斷 循 環 使 用 的 消 費 觀 它 和 資 源 回 收 除 了 同 樣 都 是 愛 護 地 球 的 環 保 行 為, 綠 色 消 費 是  買 東 西 前 做 的 環 保 , 而 資 源 回 收 就 明 德 國 中 黃 曉 琪 一 適 合 使 用 校 級 : 國 中 二 家 庭 教 育 主 題 : 家 庭 生 活 管 理 三 生 活 故 事 : ( 新 聞 事 件 ) 環 保 新 制 北 市 對 產 品 包 裝 過 度 業 者 開 罰 台 北 市 政 府 環 保 局 實 施 限 制 產 品 過 度 包 裝 政 策, 凡 違 反 政 策 的 製 造 輸 入 業 者 將 依 資 源 回 收 再 利

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - IPP545 CHINESE v1 IPP P126454_PUBLIC disclosed 1-13-2012_Box365786B-Yining Urban Transport-SA-Chinese.doc

Microsoft Word - IPP545 CHINESE v1 IPP P126454_PUBLIC disclosed 1-13-2012_Box365786B-Yining Urban Transport-SA-Chinese.doc 新 疆 伊 宁 市 城 市 交 通 改 善 项 目 社 会 评 价 报 告 伊 宁 市 人 民 政 府 伊 宁 市 世 行 贷 款 项 目 管 理 办 公 室 2011 年 12 月 1 目 录 1. 简 介... 3 1.1 对 项 目 的 简 单 描 述... 3 1.2 社 会 评 价 在 项 目 中 的 作 用... 5 1.3 主 要 结 论 及 建 议... 14 2. 社 会 评 估

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO NA POZIOMIE A2 Test 1 Rozumienie ze słuchu ( 16 pkt.) 1.1 pytania 1 5 (10 pkt.) Usłyszysz teraz dwukrotnie

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO NA POZIOMIE A2 Test 1 Rozumienie ze słuchu ( 16 pkt.) 1.1 pytania 1 5 (10 pkt.) Usłyszysz teraz dwukrotnie CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO NA POZIOMIE A2 TEST PRZYKŁADOWY Za cały egzamin możesz uzyskać 90 punktów EGZAMIN A2 TRWA 100 MINUT Do wszystkich części egzaminu

Bardziej szczegółowo

基本農畜事業群Taiwan Agribasics Group.pdf

基本農畜事業群Taiwan Agribasics Group.pdf 4 3 5 As p 5 As p 3 3 39,205.81 11,860 1 2 3 Expder 6 As p 4 5 3 3 3 7 As p 8 As p 3 9 As p 10 10 As p 3 3 3 11 11 As p 3 Q A 1 2 3 F A B 4 12 12 As p 5 S 5 S 5 S 13 13 As p 3 3 3 3 3 3 3 3 14 14 As p

Bardziej szczegółowo

KOSPI /15

KOSPI /15 006 08 08 5 sunfh@pasc.com.cn 5 5 1 1 4 5 6 7 4~5 1 006--010 10.09% 15.% 006--010 9.55% 6.89% 00--010 61.% 6.15% 4 006--010 4.50% 6.11% 5 006--010 1.07% 5.56% 6 006--010 0.46% 5.46% 7 00--010 45.90% 4.84%

Bardziej szczegółowo

<CEDEB1EACCE2>

<CEDEB1EACCE2> 公 共 行 政 257 258 行 政 第 十 二 卷, 總 第 四 十 三 期,1 999N o.1,259-268 澳 門 公 務 員 在 公 共 行 政 現 代 化 中 的 角 色 * 吳 志 良 ** 一 回 歸 前 夕 的 澳 門 公 務 員 隊 伍 自 澳 門 進 入 過 渡 期 以 來 一 直 備 受 各 界 關 注 的 公 務 員 本 地 化, 已 經 接 近 尾 聲 根 據 行 政

Bardziej szczegółowo

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,,,,,,, ( tn t),,,?,,,,,,,,,,?,,,, 1 ,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,, 3,,,, 2, 20,,,,,,, 2 ,,!,,, 500,, 350,, ;, 880 ;, 30 100?,, ;,,,, 200, 500,,,,, 19,,,,,,,,,,,, 3 ,,,,,,,,,,?,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

三 款 戶 內 15 歲 以 下 人 口, 每 人 每 月 2,600 元 就 學 生 活 補 助 : 第 二 三 款 戶 內 就 讀 高 中 職 以 上 25 歲 以 下 每 人 每 月 5,900 元 年 預 期 目 標 達 成 情 形 ( 率 ) (1) 104 年 縣 預 算

三 款 戶 內 15 歲 以 下 人 口, 每 人 每 月 2,600 元 就 學 生 活 補 助 : 第 二 三 款 戶 內 就 讀 高 中 職 以 上 25 歲 以 下 每 人 每 月 5,900 元 年 預 期 目 標 達 成 情 形 ( 率 ) (1) 104 年 縣 預 算 臺 東 縣 議 會 第 18 屆 第 2 次 定 期 會 臺 東 縣 政 府 社 會 處 工 作 報 告 報 告 人 : 曹 處 長 劍 秋 壹 前 言 本 縣 在 過 去 30 年 的 演 變 過 程 中, 因 為 種 種 主 客 觀 的 因 素, 工 商 業 停 滯, 青 壯 人 口 外 移, 留 農 人 口 年 紀 偏 高, 加 以 酗 酒 車 禍 等 因 素, 凡 低 收 入 戶 身 障 等

Bardziej szczegółowo

(Microsoft Word - \262\246\267~\302\247\263\365\245Z_ \256\325\260\310\263\370\247i_last version.doc)

(Microsoft Word - \262\246\267~\302\247\263\365\245Z_ \256\325\260\310\263\370\247i_last version.doc) 目 錄 本 校 大 事 記 (2007-2012)... 3-4 校 務 報 告 (1) 班 級 結 構 及 學 生 人 數... 5 (2) 教 職 員... 5 (3) 管 理 與 組 織... 6-7 3.1 校 本 管 理 3.2 教 師 專 業 發 展 3.3 教 職 員 評 鑑 3.4 校 園 建 設 3.5 資 訊 科 技 (4) 學 與 教... 7-15 4.1 課 程 4.1.1

Bardziej szczegółowo

学 会 动 态 上 海 市 创 造 学 会 土 木 环 境 交 通 信 息 专 业 委 员 会 年 会 2016 年 1 月 9 日, 经 多 方 筹 备, 上 海 市 创 造 学 会 土 木 与 环 境 及 交 通 专 业 委 员 会 年 会 在 城 建 大 厦 201 会 议 室 召 开, 上

学 会 动 态 上 海 市 创 造 学 会 土 木 环 境 交 通 信 息 专 业 委 员 会 年 会 2016 年 1 月 9 日, 经 多 方 筹 备, 上 海 市 创 造 学 会 土 木 与 环 境 及 交 通 专 业 委 员 会 年 会 在 城 建 大 厦 201 会 议 室 召 开, 上 创 造 会 刊 创 造 会 刊 2016 春 季 版 ( 总 第 256 期 ) 2016 年 3 月 31 日 印 发 上 海 市 创 造 学 会 秘 书 处 编 目 录 学 会 动 态... 1 上 海 市 创 造 学 会 土 木 环 境 交 通 信 息 专 业 委 员 会 年 会... 1 文 艺 委 员 会 时 东 兵 主 任 的 作 品 收 入 金 榜 集 中... 4 关 于 建 立 青

Bardziej szczegółowo

新 北 領 頭 羊. 防 災 齊 心 創 未 來 鄭 美 玲 新 北 市 同 榮 國 小 校 長 陳 佳 燕 新 北 市 老 梅 國 小 校 長 陳 玄 謀 新 北 市 武 林 國 小 校 長 陳 小 芃 新 北 市 同 榮 國 小 教 務 主 任 林 文 安 新 北 市 中 秦 國 小 訓 育 組

新 北 領 頭 羊. 防 災 齊 心 創 未 來 鄭 美 玲 新 北 市 同 榮 國 小 校 長 陳 佳 燕 新 北 市 老 梅 國 小 校 長 陳 玄 謀 新 北 市 武 林 國 小 校 長 陳 小 芃 新 北 市 同 榮 國 小 教 務 主 任 林 文 安 新 北 市 中 秦 國 小 訓 育 組 103 年度 防災校園網絡建置與實驗計畫 績優學校 複選審查資料 新北領頭羊.防災齊心創未來 新北市同榮國小 新北市老梅國小 新北市武林國小 中華民國 103 年 11 月 0 新 北 領 頭 羊. 防 災 齊 心 創 未 來 鄭 美 玲 新 北 市 同 榮 國 小 校 長 陳 佳 燕 新 北 市 老 梅 國 小 校 長 陳 玄 謀 新 北 市 武 林 國 小 校 長 陳 小 芃 新 北 市 同 榮

Bardziej szczegółowo

兴业合润分级基金招募说明书

兴业合润分级基金招募说明书 嘉 实 多 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 嘉 实 多 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 5-1 重 要 提 示 嘉 实 多 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 2007 ANNUAL REPORT 2008/2/18 2 2007 2 [ B] 3 2007 3 [ B] 4 2007 4 [ B] 5 2007 5 [ B] 6 2007 6 [ B] 7 2007 7 [ B] 8 2007 8 [ B] 9 2007 9 [ B] 10 2007 10 [ B] 11 2007 1 2 11 [ B] 12 2007 12 1 88,000,000

Bardziej szczegółowo

福建中联房地产开发集团有限公司

福建中联房地产开发集团有限公司 宁 德 市 中 维 房 地 产 开 发 有 限 公 司 泰 禾 红 树 林 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 简 本 ) 建 设 单 位 : 宁 德 市 中 维 房 地 产 开 发 有 限 公 司 评 价 单 位 : 北 京 中 安 质 环 技 术 评 价 中 心 有 限 公 司 国 环 评 证 乙 字 第 1029 号 二 O 一 三 年 O 十 月 1. 建 设 项 目 概 况 1.1 项

Bardziej szczegółowo

___证券投资基金招募说明书1

___证券投资基金招募说明书1 南 方 消 费 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 基 金 管 理 人 : 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 目 录 第 一 部 分 前 言... 2 第 二 部 分 释 义... 4 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况... 8 第 四 部 分 基 金 份 额

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B2C4323235A6B8A6E6AC46B77CC4B3ACF6BFFD2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B2C4323235A6B8A6E6AC46B77CC4B3ACF6BFFD2E646F63> 國 立 臺 灣 戲 曲 學 院 第 225 次 行 政 會 議 紀 錄 時 地 間..104 年 12 月 09 日 ( 星 期 三 ) 上 午 9 時 點.. 本 校 內 湖 校 區 音 樂 樓 五 樓 會 議 室 主 席.. 張 校 長 瑞 濱 記 錄 : 顏 素 娟 確 認 上 次 會 議 紀 錄 : 壹 確 認 上 次 (224 次 ) 會 議 通 過 法 規 及 提 案 : 提 案 一 :

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 93.doc

Microsoft Word - 93.doc 高 等 考 試 律 師 不 動 產 估 九 十 三 年 專 門 職 業 及 技 術 人 員 價 師 會 計 師 社 會 工 作 師 考 試 試 題 類 科 : 會 計 師 科 目 : 成 本 會 計 與 管 理 會 計 甲 申 論 題 部 分 :(50 分 ) 一 桓 軒 公 司 之 甲 部 門 正 考 慮 購 買 一 套 電 腦 設 備 以 提 昇 製 造 程 序 之 自 動 化, 該 設 備 之

Bardziej szczegółowo

出國報告(出國類別:考察)

出國報告(出國類別:考察) 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 考 察 ) 第 八 屆 大 陸 ( 莆 田 ) 海 峽 工 藝 品 博 覽 會 暨 相 關 參 訪 行 程 報 告 服 務 機 關 : 國 立 臺 灣 工 藝 研 究 發 展 中 心 姓 名 職 稱 : 蔡 體 智 組 長 李 俊 延 專 案 人 員 派 赴 國 家 : 大 陸 福 建 省 出 國 期 間 :102.04.25-102.04.30 報 告 日

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 3 5. 222 3 4. 5. 40 6. 2007 7. 8. 9. 4. 5. IPO Mall Shanghai Market Research 1118 A 27F 200042 02152385000 02152987700 Page 1 of 23 1118 A 27F 200042 02152385000 02152987700 Page 2 of 23 1118 A 27F 200042

Bardziej szczegółowo

2012 年 12 月 尚. 善 / 3 尚, 上 也 曾 也 高 也 : 坚 守, 进 取, 崇 尚, 提 倡, 期 望 ; 善, 吉 也 德 也 治 也 : 善 良, 感 恩, 坦 诚, 宽 容, 成 功 ; 尚 善, 表 达 " 坚 守 信 念, 重 视 品 德, 提 倡 美 好, 期 望 成

2012 年 12 月 尚. 善 / 3 尚, 上 也 曾 也 高 也 : 坚 守, 进 取, 崇 尚, 提 倡, 期 望 ; 善, 吉 也 德 也 治 也 : 善 良, 感 恩, 坦 诚, 宽 容, 成 功 ; 尚 善, 表 达  坚 守 信 念, 重 视 品 德, 提 倡 美 好, 期 望 成 2 / 因 泰 集 团 文 化 期 刊 2012 年 12 月 尚. 善 / 3 尚, 上 也 曾 也 高 也 : 坚 守, 进 取, 崇 尚, 提 倡, 期 望 ; 善, 吉 也 德 也 治 也 : 善 良, 感 恩, 坦 诚, 宽 容, 成 功 ; 尚 善, 表 达 " 坚 守 信 念, 重 视 品 德, 提 倡 美 好, 期 望 成 功 " 享 受 工 作 快 乐 生 活 Contents 目

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 137次行政會議紀錄.doc

Microsoft Word - 137次行政會議紀錄.doc 國 立 臺 灣 戲 曲 學 院 第 137 次 行 政 會 議 會 議 紀 錄 會 議 時 間..101 年 1 月 11 日 ( 星 期 三 ) 上 午 09 時 會 議 地 點.. 本 校 內 湖 校 區 行 政 大 樓 五 樓 會 議 室 主 席.. 張 校 長 瑞 濱 記 錄 : 許 朝 明 出 席 人 員 : 蔡 副 校 長 欣 欣 張 主 秘 旭 南 陳 教 務 長 碧 涵 ( 請 假

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 738.doc

Microsoft Word - 738.doc 內 政 部 都 市 計 畫 委 員 會 第 738 次 會 議 紀 錄 一 時 間 : 中 華 民 國 99 年 9 月 7 日 ( 星 期 二 ) 上 午 9 時 30 分 二 地 點 : 本 部 營 建 署 601 會 議 室 三 主 席 : 江 兼 主 任 委 員 宜 樺 ( 宣 布 開 會 時 兼 主 任 委 員 另 有 要 公, 不 克 出 席, 由 簡 兼 副 主 任 委 員 太 郎 代

Bardziej szczegółowo

目 錄 一 實 習 目 的 二 實 習 機 構 業 務 內 容 三 實 習 內 容 四 問 題 建 議 與 心 得 五 參 考 文 獻 六 附 件

目 錄 一 實 習 目 的 二 實 習 機 構 業 務 內 容 三 實 習 內 容 四 問 題 建 議 與 心 得 五 參 考 文 獻 六 附 件 校 外 實 習 報 告 Let s Bonnie 浪 斯 邦 尼 為 您 開 啟 運 動 之 門 實 習 機 構 : 浪 斯 邦 尼 運 動 教 室 實 習 部 門 : 櫃 台 行 政 庶 務 實 習 期 間 :102 年 8 月 1 日 -102 年 8 月 27 日 班 級 : 健 康 休 閒 管 理 系 3-1 姓 名 : 賴 佳 雯 學 號 :0991423053 目 錄 一 實 習 目 的

Bardziej szczegółowo

2016 年 7 月 14 日 星 期 四 2 版 名 人 本 版 编 辑 : 刘 辉 美 术 编 辑 : 张 博 ( 上 接 1 版 ) 我 和 世 界 一 起 成 长 我 从 不 为 自 己 做 过 的 事 后 悔 秦 勇 是 中 国 著 名 音 乐 人 歌 手 1986 年 与 几 位 好 友

2016 年 7 月 14 日 星 期 四 2 版 名 人 本 版 编 辑 : 刘 辉 美 术 编 辑 : 张 博 ( 上 接 1 版 ) 我 和 世 界 一 起 成 长 我 从 不 为 自 己 做 过 的 事 后 悔 秦 勇 是 中 国 著 名 音 乐 人 歌 手 1986 年 与 几 位 好 友 2016 年 7 月 14 日 星期四 农历丙申年六月十一 总第 95 期 家有健康 乐享生活 谣言 尿血 一定是大毛病 3 三伏天 助阳做 天灸 8 一个坏习惯致 孩子越长越丑 11 面对戾气 退让不是软弱 23 秦勇 十年退隐 因父之名 秦勇 一个身材高大 笑容温厚却略显沧桑的中 年男子 曾是中国摇滚界 的 旗 帜 性 人 物 1994 年 加入黑豹乐队 先后唱响 无地自容 无是无非 光芒之神

Bardziej szczegółowo

2004 2004 3 4 6 8 9 12 17 42 2 2004 3 2004 1 : luckyfilm co. ltd 2 3 0312-7922899 0312-3217937 stock@luckyfilm.com.cn 4 68 071054 http://www.luckyfilm.com.cn office@luckyfilm.com.cn 5 http://www.sse.com.cn

Bardziej szczegółowo

黑A4FA~1

黑A4FA~1 黑 龙 江 司 法 警 官 职 业 学 院 高 等 职 业 教 育 质 量 年 度 报 告 (2016) 二 零 一 五 年 十 二 月 I 黑 龙 江 司 法 警 官 职 业 学 院 办 学 思 想 肩 负 司 法 职 责 造 就 文 武 人 才 传 承 教 育 精 髓 培 育 红 专 素 质 办 学 理 念 高 素 质 为 根 本 纪 律 习 惯 养 成 高 技 能 为 重 点 以 责 任 促

Bardziej szczegółowo

子 衛 生 局 沒 錯, 這 部 分 的 範 圍 很 大, 難 免 有 些 漏 洞, 我 們 已 盡 最 大 的 努 力 在 做 我 前 面 擺 了 這 麼 多 東 西, 局 長 一 看 應 該 也 就 知 道 我 要 問 食 品 衛 生 的 問 題 依 食 品 衛 生 的 相 關 法 令, 食 品

子 衛 生 局 沒 錯, 這 部 分 的 範 圍 很 大, 難 免 有 些 漏 洞, 我 們 已 盡 最 大 的 努 力 在 做 我 前 面 擺 了 這 麼 多 東 西, 局 長 一 看 應 該 也 就 知 道 我 要 問 食 品 衛 生 的 問 題 依 食 品 衛 生 的 相 關 法 令, 食 品 標 線 為 依 據, 對 於 違 規 停 放 於 道 路 範 圍 之 車 輛, 執 勤 員 警 依 道 路 交 通 管 理 處 罰 條 例 第 56 條 規 定 製 單 舉 發 拖 吊 移 置 對 於 私 人 土 地 或 空 間 劃 設 停 車 位 部 分, 將 協 請 本 府 工 務 局 新 建 工 程 處 及 本 市 建 築 管 理 處 查 明 是 否 為 道 路 範 圍, 如 非 屬 道 路

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0AAB6AFA5ABBEF4C059B0EAA4A4313030BEC7A67EABD7B2C4A440BEC7B4C1AAC0B77CBBE2B0ECB2C4A454A6B8B77CC4B3B04FBFFD2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0AAB6AFA5ABBEF4C059B0EAA4A4313030BEC7A67EABD7B2C4A440BEC7B4C1AAC0B77CBBE2B0ECB2C4A454A6B8B77CC4B3B04FBFFD2E646F63> 高 雄 市 橋 頭 國 中 100 學 年 度 第 一 學 期 社 會 領 域 第 三 次 會 議 記 錄 時 間 :100 年 12 月 20 日 ( 二 ) 下 午 12:30~13:30 地 點 : 圖 書 館 出 席 : 本 校 社 會 領 域 教 師 主 席 : 李 季 謦 紀 錄 : 李 季 謦 出 席 人 員 :( 詳 見 簽 到 單 ) 主 席 說 作 報 告 : 本 次 會 議 主

Bardziej szczegółowo

社 团 冶 其 文 化 引 领 作 用 更 加 明 显 遥 可 以 想 象 如 果 没 有 了 大 学 那 么 谁 来 对 现 有 的 文 化 进 行 选 择 尧 传 递 尧 传 播 尧 保 存 尧 批 判 和 创 造 钥 如 果 作 为 社 会 轴 心 机 构 的 大 学 割 裂 了 自 己 对

社 团 冶 其 文 化 引 领 作 用 更 加 明 显 遥 可 以 想 象 如 果 没 有 了 大 学 那 么 谁 来 对 现 有 的 文 化 进 行 选 择 尧 传 递 尧 传 播 尧 保 存 尧 批 判 和 创 造 钥 如 果 作 为 社 会 轴 心 机 构 的 大 学 割 裂 了 自 己 对 现 代 教 育 管 理 窑 2012 年 第 3 期 理 论 视 野 段 从 宇 1 沈 毅 1 李 增 华 2 渊 1. 云 南 师 范 大 学 云 南 昆 明 650092 曰 2. 云 南 省 人 才 市 场 云 南 昆 明 650031 冤 摘 要 院 文 化 引 领 是 大 学 文 化 与 生 俱 来 的 品 性 遥 在 大 学 文 化 生 命 机 制 的 作 用 下 时 代 要 义 决

Bardziej szczegółowo

东坑报454期.FIT)

东坑报454期.FIT) 叶 东 坑 曳 报 社 出 版 2011 年 10 月 06 日 逢 周 一 尧 四 出 版 本 期 8 版 总 454 期 投 稿 邮 箱 :dkbaoshe@dg.gov.cn 报 料 热 线 :83381509 坚 持 抓 大 扶 小 战 略 加 快 产 业 转 型 升 级 我 镇 鼓 励 大 企 业 增 资 扩 产, 同 时 下 功 夫 帮 扶 中 小 企 业 发 展, 进 一 步 完 善

Bardziej szczegółowo

100 地方政府公共管理個案選輯 整個名字聽起來就好像手機的牌子 磨先生其實人很好 相處 只是說話大剌剌的 什麼事情都無所謂的樣子 再加上年資高見多識廣 所以對於事情的輕重緩急有自 己的見解 故事大綱 最近這三個月 西海示範公墓拓建公園開發案 是鎮長交 辦給建設課的重要事項 泰奧對這個案子費心不少

100 地方政府公共管理個案選輯 整個名字聽起來就好像手機的牌子 磨先生其實人很好 相處 只是說話大剌剌的 什麼事情都無所謂的樣子 再加上年資高見多識廣 所以對於事情的輕重緩急有自 己的見解 故事大綱 最近這三個月 西海示範公墓拓建公園開發案 是鎮長交 辦給建設課的重要事項 泰奧對這個案子費心不少 99 個案四 團隊溝通 陳貞昌的 Lucky Days 李翠萍 中正大學政治學系副教授 場景 潭水鎮公所 人物介紹 泰 奧 建設課課長 姓泰名奧 可說是人如其名 泰奧對自己 很有自信 自我要求很高 他很少下錯判斷 做錯決策 大部分的時間他相信自己的表現是相當優異的 他從不 把別人的讚賞當一回事 當然 別人的批評他也是充耳 不聞 套句現在流行的一句話 他是個永遠 自我感覺 良好 的人 陳貞昌 大學一畢業就考上公務員

Bardziej szczegółowo

专题报告[2013]基于国内破产企业的债务清偿情况研究

专题报告[2013]基于国内破产企业的债务清偿情况研究 2013 年 9 月 贷 款 转 让 交 易 概 述 及 其 信 用 评 级 初 探 专 题 报 告 2013 年 第 48 期 总 第 70 期 评 级 业 务 部 张 文 彬 电 话 :010-88090132 邮 件 :zhangwenbin@chinaratings.com.cn 市 场 部 电 话 :010-88090123 邮 件 :cs@chinaratings.com.cn 中 债

Bardziej szczegółowo

關懷生命、永續經營

關懷生命、永續經營 桃 園 縣 蘆 竹 鄉 公 所 出 國 報 告 提 要 出 國 報 告 名 稱 : 桃 園 縣 蘆 竹 鄉 公 所 101 年 度 大 陸 地 區 殯 葬 文 化 設 施 觀 摩 考 察 頁 數 37( 含 封 面 ) 含 附 件 : 是 否 出 國 計 畫 主 辦 機 關 : 桃 園 縣 蘆 竹 鄉 公 所 聯 絡 人 : 江 婉 玉 電 話 :3520000 轉 405 e-mail:tiffiny@mail.luchu.gov.tw

Bardziej szczegółowo

<473A5CCDB6D7CAD1A75CCDB6D7CAD1A7BDCCB3CC5C5050545CB5DA32D5C220D6A4C8AFB5C4B7A2D0D0D3EBBDBBD2D72E707074>

<473A5CCDB6D7CAD1A75CCDB6D7CAD1A7BDCCB3CC5C5050545CB5DA32D5C220D6A4C8AFB5C4B7A2D0D0D3EBBDBBD2D72E707074> 第 2 章 证 券 的 发 行 与 交 易 本 章 学 习 提 要 按 照 货 币 市 场 债 券 市 场 股 票 市 场 金 融 衍 生 品 市 场 融 资 融 券 交 易 市 场 的 顺 序 介 绍 主 要 金 融 工 具 的 发 行 和 交 易 机 制 货 币 市 场 货 币 证 券 的 发 行 与 交 易 债 券 市 场 债 券 的 发 行 和 交 易 股 票 市 场 股 票 的 发 行 与

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 新建 Microsoft Office Word 文档

Microsoft Word - 新建 Microsoft Office Word 文档 深 圳 证 监 局 会 计 监 管 工 作 通 讯 2016 年 第 3 期 ( 总 第 28 期 ) 深 圳 证 监 局 2016 年 3 月 21 日 编 者 按 : 为 加 强 深 圳 证 监 局 与 辖 区 上 市 公 司 新 三 板 挂 牌 公 司 证 券 期 货 经 营 机 构 辖 区 内 执 业 的 审 计 与 评 估 机 构 的 会 计 审 计 专 业 交 流, 优 化 服 务 机

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20365F32303131B0E6D2FDD6A4B1A8B8E6B2E5D2B3>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20365F32303131B0E6D2FDD6A4B1A8B8E6B2E5D2B3> 2011 年 版 中 国 引 证 报 告 ( 扩 刊 版 ) 中 国 科 技 术 信 息 研 究 所 北 京 万 方 据 股 份 有 限 公 司 2011 年 版 中 国 引 证 报 告 ( 扩 刊 版 ) 主 任 编 委 贺 德 方 副 主 任 编 委 陈 家 昌 蒋 勇 青 郑 彦 宁 张 玉 华 宋 培 元 主 编 曾 建 勋 副 主 编 潘 云 涛 赵 捷 编 写 人 员 王 立 李 旭 林

Bardziej szczegółowo

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy Celia Jones 女士 TZ 电器公

Ms. Celia Jones TZ Motors 47 Herbert Street Floreat Perth WA 6018 Zapis adresu w Australii: prowincja miejscowość + kod pocztowy Celia Jones 女士 TZ 电器公 - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: numer ulicy + nazwa ulicy miejscowość + kod pocztowy. J.Rhodes 先生 Rhodes

Bardziej szczegółowo

2004 162 2004 10 19 ... 1... 2... 6... 18... 21... 24... 29... 30... 38... 43... 44... 48... 49... 51... 52... 54... 55... 57... 71... 81... 83... 83 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) / - 1 - , : ( ) - 2 - : - 3 - 3

Bardziej szczegółowo

申 论 成 功 秘 笈 材 料 当 根 本, 思 维 是 核 心 横 向 找 规 律, 纵 向 挖 深 度 阅 读 重 过 程, 概 括 见 能 力 论 证 识 功 底, 表 达 显 基 础 段 落 须 迁 移, 语 序 要 重 组 行 文 讲 条 理, 小 节 分 层 次! 申 论 考 试 特 点

申 论 成 功 秘 笈 材 料 当 根 本, 思 维 是 核 心 横 向 找 规 律, 纵 向 挖 深 度 阅 读 重 过 程, 概 括 见 能 力 论 证 识 功 底, 表 达 显 基 础 段 落 须 迁 移, 语 序 要 重 组 行 文 讲 条 理, 小 节 分 层 次! 申 论 考 试 特 点 目 录 经 典 范 文 赏 析... 1 2007 年 5 月 江 苏 省 考 申 论 试 卷... 15 2008 年 3 月 江 苏 省 考 申 论 试 卷... 24 2009 年 2 月 浙 江 省 考 申 论 试 卷... 33 2009 年 9 月 联 考 申 论 试 卷 ( 辽 宁 )... 42 2009 年 国 考 申 论 试 卷... 49 2010 年 国 考 申 论 试 卷

Bardziej szczegółowo