INFORMACJA O PROGRAMIE I WARUNKI UCZESTNICTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O PROGRAMIE I WARUNKI UCZESTNICTWA"

Transkrypt

1 INFORMACJA O PROGRAMIE I WARUNKI UCZESTNICTWA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy pn. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Program ma na celu promowanie nowych technologii OZE (odnawialnych źródeł energii) oraz postaw prosumenckich poprzez podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej, a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. W ramach powyższego programu Gmina Miejska Żory przygotowuje projekt pn. Mój dom moja energia. Prosumenci w Żorach dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii II Edycja. SŁOWNICZEK: Beneficjent osoba/instytucja, do której skierowane jest wsparcie ze środków unijnych lub krajowych Budynek mieszkalny taki, w którym na cele działalności gospodarczej przeznaczone jest nie więcej niż 50% powierzchni całkowitej. Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek wolnostojący albo samodzielną część domu bliźniaczego albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej przez osobę fizyczną posiadającą prawo do dysponowania nim (prawo własności, współwłasność lub użytkowanie wieczyste), w tym również prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie. Budynek mieszkalny wielorodzinny budynek zarządzany przez wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową. Dotacja bezzwrotne świadczenie, przekazywane ze środków publicznych (np. budżetu państwa) na realizację zadań publicznych lub inną działalność, której finansowanie z tych środków wydaje się celowe. Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki. Mikroinstalacja - odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kw, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kv lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kw. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) - publiczna instytucja finansowa, której głównym celem działania jest udzielanie finansowego wsparcia dużym lub ponadregionalnym przedsięwzięciom służącym ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Okres trwałości projektu okres, w którym przez określony czas od zakończenia działań, projekt nie może ulec znaczącym zmianom. Intencją zasady trwałości projektów jest to, aby cel, na który została przeznaczona dotacja, był utrzymywany. W programie PROSUMENT okres trwałości wynosi 3 lata od momentu zakończenia projektu. 1

2 Odnawialne źródła energii (OZE) źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne). Prosument uczestnik procesu prosumpcji, czyli użytkownik/ konsument wytwarzający produkt w celu jego skonsumowania we własnym zakresie (na własny użytek); w tym wypadku producent i konsument energii. ZAKRES PROGRAMU Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące: źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kwt, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kwe. UWAGA! Zniesiono obowiązek łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej. Oznacza to, że można zainstalować źródło cieplne tj. pompę ciepła lub kolektor słoneczny, bez konieczności montażu instalacji wytwarzających energię elektryczną. Wsparciem objęte będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła na własny użytek. Nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej będzie można odsprzedać do sieci - energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji przyłączonej do sieci jest obowiązany zakupić sprzedawca energii (np. działający na tym obszarze, po cenie równej 80% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym reguluje to ustawa). W projekcie przygotowywanym przez gminę wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą starać się o wsparcie dla części wspólnych budynków. WARUNKI DOFINANSOWANIA Beneficjenci, którzy mogą starać się o wsparcie w ramach przygotowywanego przez Gminę Miejską Żory projektu: osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe Gmina przygotowuje wniosek aplikacyjny i występuje o dotację i pożyczkę na rzecz wszystkich budynków zakwalifikowanych do projektu. Po pozytywnej ocenie wniosku i decyzji o przyznaniu środków gmina podpsuje umowy z beneficjentami, przeprowadza przetarg na instalacje, koordynuje ich montaż oraz przeprowadza niezbędne kontrole. 2

3 Każdy z beneficjentów za pośrednictwem samorządu może otrzymać dotację do 40% wartości kosztów kwalifikowalnych, a pozostałe 60% pokryć z pożyczki (odsetki wynoszą tylko 1% w skali roku, okres spłaty: od 3 do 5 lat, w ratach kwartalnych). Finansowane będą następujące instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła: L.p. Rodzaj instalacji Maksymalna zainstalowana moc cieplna 1. źródła ciepła opalane biomasą do 300 kwt, 2. pompy ciepła do 300 kwt, Maksymalna wysokość dotacji 20 % 3. kolektory słoneczne do 300 kwt, 4. systemy fotowoltaiczne do 40 kwp, 5. małe elektrownie wiatrowe do 40 kwe, 40 % 6. mikrokogeneracja do 40 kwe, Maksymalny koszt kwalifikowany: dla budynku jednorodzinnego: zł (jedno źródło) i zł (wiele źródeł), dla budynku wielorodzinnego: zł (jedno źródło) i zł (wiele źródeł), mikrobiogazownie: zł. Dla jednego budynku przewidziano jedno dofinansowanie w ramach programu. WARUNKI REALIZACJI Udział w projekcie będzie wstępnie weryfikowany przez Gminę Miejską Żory, ponieważ zgodnie z warunkami programu to na gminie ciąży odpowiedzialność za wybór odbiorców ostatecznych. Podstawowym wyznacznikiem realizacji przedsięwzięć w poruszanym obszarze jest ilość planowanej do zaoszczędzenia energii elektrycznej i cieplnej w danym obiekcie dzięki zamontowanym instalacjom. Należy zatem rozważyć, jakiego rodzaju instalacje wpłyną najefektywniej na sytuację ekonomiczną użytkowników oraz czy zostanie spełniony warunek efektywności kosztowej, tj. nieprzekroczenia maksymalnego kosztu jednostkowego, jaki został określony w tabeli poniżej: 3

4 EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA MAKSYMALNY POZIOM JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH Lp. Instalacja Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany 1. Źródła ciepła opalane biomasą 2. Pompy ciepła Kolektory słoneczne Systemy fotowoltaiczne Małe elektrownie wiatrowe 6. Mikrokogeneracja kotły o załadunku ręcznym zł/kw; kotły o załadunku automatycznym zł/kw. Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż zasobnika buforowego wody grzewczej maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 200 zł/kw. dla pomp ciepła typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u.: zł/kw, dla pomp ciepła typu powietrze/woda wyłącznie dla potrzeb c.w.u.: z zasobnikami c.w.u. zintegrowanymi lub osobnymi o pojemności czynnej od 150 do 250 litrów: zł, z zasobnikami c.w.u. zintegrowanymi lub osobnym o pojemności czynnej > 250 litrów: zł. dla pozostałych pomp ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.: zł/kw zł/kw (moc określona zgodnie z normą PN-EN lub równoważną, przy różnicy temperatury (Tm-Ta)=50 K i natężeniu promieniowania słonecznego G=1000 W/m2). dla instalacji o mocy do 5 kw: zł/kwp dla instalacji o mocy powyżej 5, do 40 kw: zł/kwp. Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o zł/kwh pojemności akumulatora. dla instalacji o mocy do 10 kw: zł/kw, dla instalacji o mocy powyżej 10, do 40 kw: zł/kw. Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o zł/kwh pojemności akumulatora. dla instalacji na biogaz, o mocy poniżej 20 kwe: zł/kwe, dla instalacji na biogaz, o mocy od 20 do 40 kwe: zł/kwe, dla instalacji na biopłyny lub biomasę, o mocy poniżej 20 kwe: zł/kwe, dla instalacji na biopłyny lub biomasę, o mocy od 20 do 40 kwe: zł/kwe. Beneficjent Programu zobowiązany jest do udostępnienia nieruchomości Gminie Miejskiej Żory dla celów realizacji przedsięwzięcia, tj. instalacji, eksploatacji, kontroli. Gmina Miejska Żory pozostaje właścicielem instalacji w czasie realizacji projektu, jak i w okresie trwałości projektu, tj. przez okres 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Po tym czasie własność instalacji przechodzi na właścicieli budynków, pod warunkiem, że spłacą oni zaciągniętą pożyczkę. Dokładne warunki określać będzie umowa ostateczna zawarta po otrzymaniu dofinansowania przez Gminę Miejską Żory. 4

5 PRZYKŁADOWA REALIZACJA Przykładowa symulacja dla domu o powierzchni 100 m 2, w którym mieszka 4-osobowa rodzina: instalacja fotowoltaicznej 3kWp Orientacyjna cena systemu 3kWp z robocizną zł netto UWAGA! Należy pamiętać, że podana cena jest wyłącznie orientacyjna (kwota jest uzależniona np. od rodzaju dachu, jego układu). Instalację można rozbudować o system grzania wody użytkowej (orientacyjna cena to ok zł). Zwrot inwestycji: Zakładając że Beneficjent będzie konsumował 100% produkowanej energii, uzyska dotację na poziomie 40% oraz nastąpi wzrost cen energii na poziomie 3% rocznie zwrot instalacji nastąpi po ok. 8-9 latach. Średnio w ciągu dnia przeciętna rodzina zużywa do ok. 60% energii, okres ten może więc wydłużyć się do 12 lat. Jednak nadwyżki nieskonsumowanej energii można odsprzedać do sieci. 5

国信证券股份有限公司

国信证券股份有限公司 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 鹭 燕 ( 福 建 ) 药 业 股 份 有 限 公 司 股 票 上 市 保 荐 书 深 圳 证 券 交 易 所 : 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 2016 89 号 文 核 准, 鹭 燕 ( 福 建 ) 药 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 鹭 燕 医 药 发 行 人 或 公 司 ) 不 超 过 3,205

Bardziej szczegółowo

02

02 2 2-1 2 2-1 1. 1 2-2 2 100 2-3 2-2 2-3 17 2. 2-4 3. 2-5 2-4 2-5 4. 2-6 2-6 18 2 2-7 2-7 1. 2-8 2-8 19 F Z 2. 2-9 3. 5 2-10 1 2 3 4 5 1 10.94 10.94 1 2 3 4 5 1 2 3 45 1 11.95 11.95 20 2-9 2-10 4. 2-11 5.

Bardziej szczegółowo

zxj

zxj 舟 办 通 报 第 8 期 中 共 舟 山 市 委 办 公 室 2016 年 4 月 29 日 按 : 现 将 周 江 勇 同 志 在 2016 年 4 月 28 日 在 全 市 两 学 一 做 专 题 党 课 暨 学 习 教 育 部 署 会 上 的 讲 话 予 以 印 发, 请 认 真 贯 彻 落 实 学 党 章 党 规 学 系 列 讲 话, 做 合 格 党 员 学 习 教 育, 是 党 中 央

Bardziej szczegółowo

<443A5CCED2B5C4D7CAC1CF5CD7C0C3E65CB9D8D3DAC3FCC3FB32303134C4EAB6C8CAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5A1A2CAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5B1EAB1F8BACDCAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5CFC8BDF8B9A4D7F7D5DFB5C4BEF6B6A8C5C55CA3A830372E3038A3A9B9D8D3DAC3FCC3FB32303134C4EAB

<443A5CCED2B5C4D7CAC1CF5CD7C0C3E65CB9D8D3DAC3FCC3FB32303134C4EAB6C8CAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5A1A2CAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5B1EAB1F8BACDCAA1C7E0C4EACEC4C3F7BAC5CFC8BDF8B9A4D7F7D5DFB5C4BEF6B6A8C5C55CA3A830372E3038A3A9B9D8D3DAC3FCC3FB32303134C4EAB 皖 青 创 建 2015 3 号 关 于 命 名 2014 年 度 省 青 年 文 明 号 省 青 年 文 明 号 标 兵 和 省 青 年 文 明 号 先 进 工 作 者 的 决 定 2014 年, 全 省 各 级 团 组 织 广 大 青 年 集 体 深 入 贯 彻 落 实 党 的 十 八 届 三 中 四 中 全 会 精 神, 紧 紧 围 绕 中 心 工 作, 广 泛 开 展 青 年 文 明 号 创

Bardziej szczegółowo

GM () ( )( ) 7 9 (5) (),400 MAN (5 ) ( ) DM50KW 5 500,

GM () ( )( ) 7 9 (5) (),400 MAN (5 ) ( ) DM50KW 5 500, 發電廠 8 5 50 44 8 4 5 GM00 66 6 50 6 () 6675 48 6 6 50 4 48( )( ) 7 9 (5) 55 500 (),400 MAN 57-80 56 0 5 (5 ) 6 9 50( ) 4 49-57 49 6 DM50KW 5 500,00 0 6 5 6 7 5 70 6,577 7 5 6 7 58.-.0 (660 ) 60 9 ( 8-86

Bardziej szczegółowo

<4D F736F F D CF58E7382CC8AC28BAB A919B89B AE E646F63>

<4D F736F F D CF58E7382CC8AC28BAB A919B89B AE E646F63> 43 352780 35 6002200 50 55 60 2200 600 40 45 50 36 36 6002200 2200600 60 55 65 60 37 37 6002200 2200600 70 65 45 40 3 4 7 1 1 4 (2780 ) (38) 38 8001800 600800 18002100 2100600 75 75 70 65 65 55 3 1 39

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313034BEC7A67EABD7C2E0BEC7A6D2BA5DB3E6313034303733312DA5BFBD54AAA92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313034BEC7A67EABD7C2E0BEC7A6D2BA5DB3E6313034303733312DA5BFBD54AAA92E646F63> 國 立 宜 蘭 大 學 104 學 年 度 轉 學 招 生 錄 取 名 單 ZA1. 日 間 學 制 電 機 工 程 學 系 二 年 級 104ZA20058 林 佐 正 取 生 104ZA20064 梁 元 瀚 正 取 生 104ZA20047 盛 宏 淵 正 取 生 104ZA21001 李 湘 台 正 取 生 104ZA20032 蔡 明 憲 正 取 生 104ZA20055 賴 亮 杰 正

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 0-滨江文本.doc

Microsoft Word - 0-滨江文本.doc 崇 明 县 规 划 设 计 院 2009 年 11 月 崇 明 县 规 划 设 计 院 规 划 设 计 证 书 编 号 :( 沪 ) 城 规 编 第 (052029) 规 划 设 计 证 书 等 级 : 乙 级 陈 家 镇 滨 江 休 闲 运 动 居 住 社 区 控 制 性 详 细 规 划 院 长 : 施 建 周 设 计 负 责 人 : 喻 梦 成 设 计 参 加 人 : 徐 国 彬 黄 祯 茂 审

Bardziej szczegółowo

内 容 度 资 金 来 源 土 地 手 续 直 接 9 牵 手 困 境 儿 童 向 日 葵 关 爱 培 养 行 动 10 惠 民 保 险 工 春 节 期 间 扶 助 300 名 困 境 儿 童, 三 八 期 间 走 以 1000 名 留 守 流 动 儿 童 孤 残 儿 访 帮 扶 100 名 困 境

内 容 度 资 金 来 源 土 地 手 续 直 接 9 牵 手 困 境 儿 童 向 日 葵 关 爱 培 养 行 动 10 惠 民 保 险 工 春 节 期 间 扶 助 300 名 困 境 儿 童, 三 八 期 间 走 以 1000 名 留 守 流 动 儿 童 孤 残 儿 访 帮 扶 100 名 困 境 新 沂 市 为 民 办 实 事 工 计 划 表 : 万 元 : 万 元 序 内 容 度 资 金 来 源 土 地 手 续 直 接 合 计 (53 项 ) 198305.69 104088.69 3597.3 6437.62 94053.77 804.5 32 一 教 育 卫 生 工 (8 项 ) 166330 76080 50 50 75980 804.5 32 1 铁 路 医 院 迁 建 工 3 月

Bardziej szczegółowo

特大调查事故与处理实例(五)

特大调查事故与处理实例(五) ( ) ...1...5... 10 3.1... 12 8.30... 16... 19... 23 35KV... 26... 28... 31... 36... 39 10.1... 43... 48 7 17... 50... 65... 65... 67 7 17... 68 7 17... 82 I ... 84 ----... 88 4-20 11... 89... 90... 92

Bardziej szczegółowo

目 录 政 策... 3 中 国 8 省 15 市 光 伏 补 贴 政 策 一 览... 3 能 源 局 摸 底 18 个 光 伏 示 范 园 区 分 布 式 光 伏 或 下 调 目 标... 5 央 行 向 分 支 机 构 及 各 银 行 下 发 2014 年 信 贷 政 策 : 光 伏 首 次

目 录 政 策... 3 中 国 8 省 15 市 光 伏 补 贴 政 策 一 览... 3 能 源 局 摸 底 18 个 光 伏 示 范 园 区 分 布 式 光 伏 或 下 调 目 标... 5 央 行 向 分 支 机 构 及 各 银 行 下 发 2014 年 信 贷 政 策 : 光 伏 首 次 0 / 77 目 录 政 策... 3 中 国 8 省 15 市 光 伏 补 贴 政 策 一 览... 3 能 源 局 摸 底 18 个 光 伏 示 范 园 区 分 布 式 光 伏 或 下 调 目 标... 5 央 行 向 分 支 机 构 及 各 银 行 下 发 2014 年 信 贷 政 策 : 光 伏 首 次 获 明 确 支 持... 6 关 于 组 织 推 荐 2014 年 光 伏 产 业 重

Bardziej szczegółowo

Untitled

Untitled 4:4, 5 {Mar 9.1} {Mar 9.2} 12:22 {Mar 9.3} 15:14 12:41 {Mar 9.4} 4:4 {Mar 9.5} , 34, 35, 40 {Mar 9.6} 9:28 {Mar 10.1} {Mar 10.2} {Mar 10.3} {Mar 10.4}, 325-327 {Mar 10.5} 2:1, 2 {Mar 11.1} ç ç ç ç ç ç

Bardziej szczegółowo

PDFᅲᆰᄏ커￷5

PDFᅲᆰᄏ커￷5 1 2012 中 共 石 阡 县 委 石 阡 县 人 民 政 府 主 办 石 阡 县 档 案 局 编 2 石 阡 年 鉴 编 纂 委 员 会 顾 问 : 叶 德 恩 县 委 书 记 周 胜 龙 县 人 大 常 委 会 主 任 黄 万 清 县 人 民 政 府 县 长 付 贵 兰 县 政 协 主 席 主 任 : 陈 代 才 常 务 副 县 长 副 主 任 : 涂 湿 发 县 政 府 办 主 任 雷 绍

Bardziej szczegółowo

5 8 70 4 30 5 7 5 21 101 6 10 Q&A 101 5 25101 500 2 3 4 45 5 22 3 62 101 6

5 8 70 4 30 5 7 5 21 101 6 10 Q&A 101 5 25101 500 2 3 4 45 5 22 3 62 101 6 NEWSLETTER 101 ( ) ( ) ( ) (101) ( ) 5 31 ( ) 1,281 270 792324,000 200 ( ) ( ) 470 20 101 5 19 19 3 5 4 10 / 2 4 27101 (3 ) 100 (9 ) (12 ) 79 PowerPoint NO.594 TAIPOWER 61 5 8 70 4 30 5 7 5 21 101 6 10

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 1 2009 11 2 2009 11 1 1 2 3 4 5 6 7 8 11 15 22 23 24 25 29 31 34 37 39 41 42 44 47 3 2009 11 1 2009 11 2 2009 11 3 2009 11 4 2009 11 5 2009 11 Ö Ç Ö 6 2009 11 Ç Ç 7 2009 11 8 2009 11 9 2009 11 10 2009

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20395FBBF9D5BEBDDAC4DCB7BDB0B8BCB0CAB5CAA9B0ECB7A85FC1AACDA85FC1F5BDF0B2C52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20395FBBF9D5BEBDDAC4DCB7BDB0B8BCB0CAB5CAA9B0ECB7A85FC1AACDA85FC1F5BDF0B2C52E646F63> 基 站 节 能 方 案 及 实 施 办 法 中 国 联 通 唐 山 分 公 司 刘 金 才 摘 要 : 本 文 通 过 唐 山 联 通 部 分 通 信 基 站 的 节 能 实 践, 对 基 站 节 能 方 案 进 行 了 较 为 深 入 的 探 讨, 指 出 了 基 站 节 能 的 现 实 意 义 和 必 要 性, 以 及 为 企 业 所 带 来 的 经 济 效 益 关 键 词 : 基 站 节 能

Bardziej szczegółowo

“辅导工作总结报告”

“辅导工作总结报告” 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 石 家 庄 科 林 电 气 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 辅 导 工 作 总 结 报 告 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 河 北 监 管 局 : 石 家 庄 科 林 电 气 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 科 林 电 气 公 司 ) 系 由 石 家 庄 科 林 自 动 化 有 限 公 司 (

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B7E7C1A6B7A2B5E7B3A1B5E7C6F8C9E8B1B8BCB0CFB5CDB3BCBCCAF5B9E6B7B62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B7E7C1A6B7A2B5E7B3A1B5E7C6F8C9E8B1B8BCB0CFB5CDB3BCBCCAF5B9E6B7B62E646F63> 一 接 入 电 力 系 统 风 力 发 电 场 电 气 设 备 及 系 统 技 术 规 范 接 入 系 统 方 案 设 计 应 从 全 网 出 发, 合 理 布 局, 消 除 薄 弱 环 节, 加 强 受 端 主 干 网 络, 增 强 抗 事 故 干 扰 能 力, 简 化 网 络 结 构, 降 低 损 耗, 并 满 足 以 下 基 本 要 求 : 网 络 结 构 应 该 满 足 风 力 发 电 场

Bardziej szczegółowo

XX組99年人力規劃

XX組99年人力規劃 臺 灣 發 展 綠 能 產 業 之 成 功 經 驗 報 告 人 : 李 欣 哲 工 業 技 術 研 究 院 綠 能 與 環 境 研 究 所 103 年 3 月 26 日 Copyright 2014 ITRI 工 業 技 術 研 究 院 簡 報 大 綱 臺 灣 綠 色 能 源 產 業 發 展 成 果 補 助 屏 東 縣 莫 拉 克 風 災 區 設 置 太 陽 光 電 試 辦 計 畫 成 果 其 他

Bardziej szczegółowo

1 2 4 7 9 10 11 22 24 29 72 ( ) COMPANY FUJIAN MINDONG ELECTRIC POWER LIMITED ( ) 111 111 352100 mddl88@public.ndptt.fj.cn ( ) ( ) 88 (0591) 7613068 (0591) 7613033 (0591) 7615993 yjianhua@public.ndptt.fj.cn

Bardziej szczegółowo

600388 2005 2005... 1... 1... 1... 3... 5... 9... 10... 10... 17... 18... 19 73 1 2005 1 2 3 4 1 Fujian Longking Co.,LTD LK 2 3 81 05972210288 05972290903 E-maillongkinghb@163.com 81 05972210288 05972290903

Bardziej szczegółowo

理 论 前 沿 004 论 语 言 形 式 与 思 想 真 理 的 价 值 创 造 / 蔡 毅 争 鸣 广 场 012 总 要 有 人 牺 牲 自 己 来 成 全 经 典 读 朱 耕 原 先 生 芥 子 园 画 谱 新 传 / 伍 皓 015 从 无 厘 头 到 寓 言 绘 画 : 一 种 新 的

理 论 前 沿 004 论 语 言 形 式 与 思 想 真 理 的 价 值 创 造 / 蔡 毅 争 鸣 广 场 012 总 要 有 人 牺 牲 自 己 来 成 全 经 典 读 朱 耕 原 先 生 芥 子 园 画 谱 新 传 / 伍 皓 015 从 无 厘 头 到 寓 言 绘 画 : 一 种 新 的 蔡 毅 论 语 言 形 式 与 思 想 真 理 的 价 值 创 造 P004 当 今 中 国 各 种 没 有 价 值 的 思 想 理 论 观 点 满 天 飞, 众 多 空 洞 玄 虚 华 而 不 实 隔 靴 搔 痒 的 作 品 堆 成 山 从 文 坛 来 说, 很 大 原 因 在 于 一 些 作 家 放 弃 艰 难 的 思 考, 避 开 有 难 度 的 写 作, 陶 醉 于 浅 水 区 的 畅 游

Bardziej szczegółowo

二十三期

二十三期 卷 首 语 光 荣 与 梦 想 有 一 座 绿 岛, 闪 耀 着 明 珠 之 光, 有 一 片 土 壤, 生 长 智 慧 和 希 望 有 一 种 思 维, 迸 发 知 识 与 灵 感 的 光 芒, 有 一 道 轨 迹, 燃 烧 光 荣 与 梦 想 历 史 像 一 条 不 息 的 长 河, 沉 淀 下 厚 度 与 思 想 时 光 如 浩 瀚 的 海 洋, 澎 湃 出 深 度 与 力 量 在 奋 进 的

Bardziej szczegółowo

I “中国光明工程”总项目背景及其进展

I   “中国光明工程”总项目背景及其进展 00 00 5 WWW.CEI.GOV.CN 5 800 000 00 00 00 5 0 TEL 0068558557 FAX 0068558370 ---- I............3 II... 8...8...8......3...6...6...7 0.. 3 3 4 4..5 5..6 6..7 7..7 TEL 0068558557 FAX 0068558370 ---- 8..8

Bardziej szczegółowo

建设标准

建设标准 风 电 场 工 程 项 目 建 设 标 准 ( 征 求 意 见 稿 ) 水 电 水 利 规 划 设 计 总 院 2010 年 5 月 1 前 言 风 电 场 工 程 项 目 建 设 标 准 根 据 建 设 部 关 于 印 发 2006 年 工 程 项 目 建 设 标 准 投 资 估 算 指 标 建 设 项 目 评 价 方 法 与 参 数 编 制 项 目 计 划 的 通 知 ( 建 标 函 2006

Bardziej szczegółowo

: 37.7 : :50: () /

: 37.7 : :50: () / 2010 15 2010 2010 21 2010 ( ) 2010 () 1995 2050 14.1 3.6 2.3 1992 1980 1994 1980 1995 1980 1995 147.5 1990 1.8 83.8 600 1990 1.6 1995 2300 28.9 1995 503.5 6.3 1995 4319.9 1990 1114.5 305.3 1990 111.1 257.9

Bardziej szczegółowo

中国国际金融股份有限公司

中国国际金融股份有限公司 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 关 于 大 连 大 杨 创 世 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 出 售 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 行 政 许 可 项 目 审 查 二 次 反 馈 意 见 回 复 之 专 项 核 查 意 见 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层 及 28

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled ..2.3.4.6.6..9..15...55 1 2 1992 12 22 2004 7 1 4401011104127 440111190481270 3 410 25 2004 6 30 2003 12 31 % 2004 16 2003 16 % % / 1,008,978.15 19,629,159.12 387.25 5,726,081.33 683,926.40 157,776.96

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FAB2A3C1A7B8D6B4ACCDA7D6C6D4ECD2B5B7A2D5B9CFD6D7B42E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FAB2A3C1A7B8D6B4ACCDA7D6C6D4ECD2B5B7A2D5B9CFD6D7B42E646F63> 中 国 玻 璃 钢 船 艇 制 造 业 发 展 现 状 1 概 述 我 国 自 上 世 纪 五 十 年 代 末 期 试 制 成 功 第 一 艘 玻 璃 钢 艇 后, 至 今 己 达 60 年 之 久 在 此 期 间, 待 别 是 改 革 开 放 30 年 来, 我 国 玻 璃 钢 船 艇 业 的 发 展 是 巨 大 的, 业 绩 是 极 其 可 喜 的 现 拟 将 各 省 市 的 玻 璃 钢 船 艇

Bardziej szczegółowo

中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 : 根 据 贵 会 于 2016 年 2 月 5 日 出 具 的 153825 号 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 反 馈 意 见 通 知 书 的 要 求, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 作 为 河 南 平 高 电 气 股 份

中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 : 根 据 贵 会 于 2016 年 2 月 5 日 出 具 的 153825 号 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 反 馈 意 见 通 知 书 的 要 求, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 作 为 河 南 平 高 电 气 股 份 关 于 河 南 平 高 电 气 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 申 请 文 件 补 充 反 馈 意 见 的 回 复 报 告 发 行 人 : 河 南 平 高 电 气 股 份 有 限 公 司 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 5-4-1 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 : 根 据 贵 会 于 2016

Bardziej szczegółowo

KV755 1

KV755 1 如 有 问 题 请 拨 打 电 话 KV755 用 户 手 册 浪 潮 乐 金 数 字 移 动 通 信 有 限 公 司 地 址 : 山 东 省 烟 台 市 经 济 技 术 开 发 区 长 江 路 228 号 电 话 :0535-6118318 传 真 :0535-6118317 邮 编 :264006 网 址 :http://cn.lgmobile.com http://www.lge.com 全

Bardziej szczegółowo

Page 2 表 2: 公 司 盈 利 预 测 代 码 名 称 最 新 评 级 每 股 收 益 市 盈 率 市 净 率 股 价 13A 14E 15E 16E 13A 14E 15E 16E PB 15-04-16 002121 科 陆 电 子 买 入 0.22 0.28 0.64 0.94 139

Page 2 表 2: 公 司 盈 利 预 测 代 码 名 称 最 新 评 级 每 股 收 益 市 盈 率 市 净 率 股 价 13A 14E 15E 16E 13A 14E 15E 16E PB 15-04-16 002121 科 陆 电 子 买 入 0.22 0.28 0.64 0.94 139 行 业 研 究 Page 1 证 券 研 究 报 告 动 态 报 告 / 行 业 快 评 电 气 设 备 新 能 源 电 气 设 备 新 能 源 行 业 日 报 行 业 重 大 事 件 快 评 中 性 ( 维 持 评 级 ) 2015 年 04 月 17 日 证 券 分 析 师 : 杨 敬 梅 021-60933160 yangjmei@guosen.com.cn 证 券 投 资 咨 询 执 业 资

Bardziej szczegółowo

信息管理部2003

信息管理部2003 I 022-28451954 E-mailwanggang@bhzq.com ---- 2003 11 26 1 2 3 4 5 6 ST ...1...1...2...2...5...7...7...7...8...9...11...11...12...12...14...14...15...1 II 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1990 1991

Bardziej szczegółowo

哈尔滨电力职业技术学院2011年教学质量报告

哈尔滨电力职业技术学院2011年教学质量报告 哈 尔 滨 电 力 职 业 技 术 学 院 高 等 职 业 教 育 质 量 年 度 报 告 (2015) 2014 年 学 院 深 入 贯 彻 落 实 国 务 院 关 于 加 快 发 展 现 代 职 业 教 育 的 决 定 教 育 部 教 育 部 关 于 全 面 提 高 高 等 教 育 质 量 的 若 干 意 见 等 文 件 精 神, 适 应 职 业 教 育 加 强 内 涵 建 设 提 高 办 学

Bardziej szczegółowo

瘋 繩 綁 -- 我 的 鞋 帶 不 鬆 綁 一 摘 要 鞋 帶 的 綁 法 很 多 種, 我 們 平 常 並 不 在 意, 但 是 掉 鞋 帶 這 件 小 事 卻 常 常 影 響 到 我 們, 除 了 浪 費 時 間, 還 會 造 成 運 動 阻 礙, 甚 至 危 害 安 全 所 以, 我 們 決

瘋 繩 綁 -- 我 的 鞋 帶 不 鬆 綁 一 摘 要 鞋 帶 的 綁 法 很 多 種, 我 們 平 常 並 不 在 意, 但 是 掉 鞋 帶 這 件 小 事 卻 常 常 影 響 到 我 們, 除 了 浪 費 時 間, 還 會 造 成 運 動 阻 礙, 甚 至 危 害 安 全 所 以, 我 們 決 中 華 民 國 第 四 十 八 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 國 小 組 生 活 與 應 用 科 學 科 佳 作 080822 瘋 繩 綁 -- 我 的 鞋 帶 不 鬆 綁 學 校 名 稱 : 臺 北 縣 樹 林 市 三 多 國 民 小 學 作 者 : 指 導 老 師 : 小 六 林 家 羽 小 六 陳 聖 斌 胡 世 銘 許 志 文 小 六 王 彥 蘋 小 五 黃 紹 誠

Bardziej szczegółowo

德阳市教育局2016年预算公开表0217.xls

德阳市教育局2016年预算公开表0217.xls 表 1 收 支 预 算 总 表 收 入 支 出 2016 年 预 算 2016 年 预 算 一 当 年 财 政 拨 款 收 入 37443.97 一 工 资 及 福 利 支 出 21200.79 二 教 育 收 费 收 入 2746.42 二 商 品 和 服 务 支 出 2344.09 三 事 业 收 入 0 三 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 2049.85 四 事 业 单 位 经 营

Bardziej szczegółowo

第一部分 A4黑白 茂名市近期建设规划1025.doc

第一部分 A4黑白 茂名市近期建设规划1025.doc 茂 名 市 近 期 建 设 规 划 (2012-2015) ( 征 求 意 见 稿 ) 二 〇 一 二 年 十 月 目 录 第 一 章 总 则...1 第 二 章 发 展 目 标 与 实 施 策 略...2 第 三 章 行 动 计 划 与 重 点 工 程...9 第 四 章 理 想 城 市 与 现 代 化 滨 海 新 茂 名...29 第 五 章 实 施 机 制 与 配 套 措 施...32 第 六

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 桂政办发(2011)233号.doc

Microsoft Word - 桂政办发(2011)233号.doc 附 件 1 百 色 生 态 型 铝 产 业 示 范 基 地 主 要 产 能 发 展 目 标 表 现 有 生 产 能 力 国 家 批 复 的 目 标 自 治 区 要 求 的 目 标 氧 化 铝 基 地 铝 水 铝 加 工 热 电 装 机 ( 万 千 瓦 ) 氧 化 铝 铝 水 铝 加 工 热 电 装 机 ( 万 千 瓦 ) 氧 化 铝 铝 水 铝 加 工 新 增 热 电 装 机 ( 万 千 瓦 ) 百

Bardziej szczegółowo

EN10327 EN ICS ; EN EN EN EN CEN 1

EN10327 EN ICS ; EN EN EN EN CEN 1 2004.6 ICS 77.140.50; 77.140.10 EN 10142 2000 EN 10154 2002 EN 10214 1995 EN 10215 1995 CEN 1 1 1.1 0.35mm 3.0mm 1.2 Z ZF ZA AZ AS 1 600mm 3.0mm 1.3 7.3.2 1.4 EN10326 EN 10152 EN 10169-1 EN

Bardziej szczegółowo

2003

2003 目 錄 目 錄 第 一 章 前 言.01 第 二 章 高 屏 區 域 低 碳 乾 淨 能 源 產 業 發 展 之 現 況 與 環 境 分 析.05 一 低 碳 乾 淨 能 源 產 業 產 業 定 義.05 二 國 家 整 體 低 碳 乾 淨 能 源 產 業 發 展 方 向.05 三 高 屏 區 域 低 碳 乾 淨 能 源 產 業 發 展 現 況.08 四 高 屏 區 域 低 碳 乾 淨 能 源 產

Bardziej szczegółowo

2002-1 - ----------------------------3 ----------------------4 --------------------------5 ----------8 --------------------------------9 ----------------------------11 ----------------------------------12

Bardziej szczegółowo

校园之星

校园之星 PN a b a b c c H Q ph ph p H H Q H Q V N a b c d CPU DOS Windows CP U a b c a b a DOS Windows CP U CPU b c KV Kill n n n n OK V O K O K O K

Bardziej szczegółowo

<33332DB5DA34C6DA2DD6D0B9FABDA8B2C4BFC6BCBC2D3332382E696E6464>

<33332DB5DA34C6DA2DD6D0B9FABDA8B2C4BFC6BCBC2D3332382E696E6464> 目 录CONTENTS 建材与节能 浅谈对建筑节能墙体及节能材料的选择与使用...魏志刚 / 4 浅谈暖通空调节能设计要点...何喆 / 6 暖通空调节能设计探究...何晓曦 / 7 对建筑电气节能设计的探讨...周岸平 / 8 基于节能理念对建筑设计的探讨... 李文东 游瑞 / 9 浅述暖通空调节能技术...李宜靖 / 10 浅谈建筑给排水中的节水节能设计...李哲人 / 11 浅谈工民建施工节能的措施与意义...田兆珠

Bardziej szczegółowo

中信建投证券股份有限公司关于

中信建投证券股份有限公司关于 湘 财 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 推 荐 四 川 康 能 电 气 股 份 有 限 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 的 推 荐 报 告 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 ) 下 发 的 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务

Bardziej szczegółowo

南网资审文件范本

南网资审文件范本 广 州 供 电 局 生 产 设 备 状 态 监 测 及 评 价 中 心 建 设 项 目 基 础 环 境 建 设 工 程 施 工 招 标 资 格 预 审 文 件 招 标 人 : 中 国 能 源 建 设 集 团 广 东 省 电 力 设 计 研 究 院 有 限 公 司 时 间 : 2016 年 07 月 目 录 第 一 章 申 请 人 须 知... 1 第 二 章 资 格 审 查 办 法 ( 有 限 数

Bardziej szczegółowo

室外给水设计规范

室外给水设计规范 室 外 给 水 设 计 规 范 1 工 程 设 计 1.1 水 量 水 质 和 水 压 室 外 给 水 设 计 规 范 GBJ13-86 2.0.3 生 活 饮 用 水 的 水 质, 必 须 符 合 国 家 现 行 的 有 关 标 准 的 要 求 当 按 建 筑 层 数 确 定 生 活 饮 用 水 管 网 上 的 最 小 服 务 水 头 时, 一 层 为 10m, 二 层 为 12m, 二 层 以

Bardziej szczegółowo

四 用 地 布 局 及 空 间 组 织 : 二 号 地 块 最 北 端 为 商 业 用 地, 南 部 居 住 用 地 的 北 侧 西 侧 南 侧 三 边 由 高 层 住 宅 围 合, 中 部 设 置 多 层 住 宅 及 底 层 住 宅, 东 侧 为 纯 低 层 住 宅, 地 块 的 西 南 角 为

四 用 地 布 局 及 空 间 组 织 : 二 号 地 块 最 北 端 为 商 业 用 地, 南 部 居 住 用 地 的 北 侧 西 侧 南 侧 三 边 由 高 层 住 宅 围 合, 中 部 设 置 多 层 住 宅 及 底 层 住 宅, 东 侧 为 纯 低 层 住 宅, 地 块 的 西 南 角 为 一 规 划 设 计 依 据 : ( 一 ) 下 朱 庄 总 体 规 划 ( 二 ) 天 津 市 武 清 区 运 河 生 态 休 闲 岛 控 制 性 详 细 规 划 ( 三 ) 天 津 市 建 设 项 目 配 建 停 车 场 ( 库 ) 标 准 DB/T29-6-2010 ( 四 ) 城 市 居 住 区 规 划 设 计 规 范 GB50180-93 ( 五 ) 天 津 市 城 市 规 划 管 理 技

Bardziej szczegółowo

图 1 加 工 区 地 理 位 置 和 规 划 范 围 2 江 苏 省 环 科 咨 询 股 份 有 限 公 司

图 1 加 工 区 地 理 位 置 和 规 划 范 围 2 江 苏 省 环 科 咨 询 股 份 有 限 公 司 如 东 进 口 再 生 资 源 加 工 区 规 划 环 境 影 响 评 价 简 本 1 规 划 概 况 1.1 任 务 由 来 如 东 进 口 再 生 资 源 加 工 区 ( 以 下 简 称 为 加 工 区 ) 位 于 大 豫 镇 域 东 南 部,2010 年 7 月 通 过 了 如 东 县 发 改 委 立 项 批 复 ( 东 发 改 委 投 [2010]82 号 ),2011 年 1 月 国 家

Bardziej szczegółowo

勤 奋 严 谨 求 实 创 新

勤 奋 严 谨 求 实 创 新 本 科 教 学 工 作 审 核 评 估 自 评 报 告 二 〇 一 五 年 九 月 勤 奋 严 谨 求 实 创 新 目 录 目 录 学 校 简 介... 1 1. 定 位 与 目 标... 4 1.1 办 学 定 位... 4 1.2 培 养 目 标... 6 1.3 人 才 培 养 中 心 地 位... 9 2. 师 资 队 伍... 14 2.1 数 量 与 结 构... 14 2.2 教 育

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 联盟通讯第1期-20090714.doc

Microsoft Word - 联盟通讯第1期-20090714.doc [ 本 期 热 点 ] 市 委 书 记 刘 淇 市 长 郭 金 龙 为 首 都 新 能 源 产 业 技 术 联 盟 成 立 揭 牌 2009 年 6 月 12 日 下 午, 代 表 着 新 能 源 产 业 技 术 整 体 水 平 的 六 大 产 业 技 术 联 盟 齐 聚 一 堂, 首 都 新 能 源 产 业 技 术 联 盟 宣 告 成 立 联 盟 的 成 立, 标 志 着 首 都 新 能 源 产

Bardziej szczegółowo

提案

提案 國 立 臺 灣 大 學 校 務 發 展 規 劃 委 員 會 100 學 年 度 第 5 次 會 議 紀 錄 開 會 時 間 :101 年 5 月 18 日 ( 星 期 五 ) 下 午 2 時 開 會 地 點 : 校 總 區 第 2 行 政 大 樓 第 4 會 議 室 會 議 主 持 人 : 李 校 長 嗣 涔 記 錄 : 柯 佳 恩 出 席 人 員 : 李 校 長 嗣 涔 羅 副 校 長 清 華 包

Bardziej szczegółowo

中华人民共和国水利行业标准(封面).doc

中华人民共和国水利行业标准(封面).doc SL P Technical specification for hydrologic data acquisition system 1 2 3 4 5 6 / / 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 10m >10m 0.3 0.3cm 1 1cm 0.1% 2 2cm 0.2% 3 3cm 0.3% 17 MTBF 8000h 18 19 20 21 22 23 24 25

Bardziej szczegółowo

刧 刧 耀 刧 刧 耀 刧 刧 刧 刧 刧 刧 刧 " 則 $ 剧 刧 " 則 $ 剧 ! " # $ % &! " # $ % & A A 刧 刧 ! "! " ! "! " 刧 刧 刧 刧 刧 A ç則$ç剧 ç則$ç剧 A 刧 A A ! "! " 刧 刧 ! " # $! " # $ 刧 刧 耀 刧 刧 耀 刧 刧 ! "! " ! "! " 耀

Bardziej szczegółowo

合, 采 取 有 效 的 跟 进 和 配 套 措 施, 加 强 事 中 事 后 监 管, 防 止 出 现 管 理 脱 节, 不 断 提 高 政 府 管 理 科 学 化 规 范 化 法 治 化 水 平 附 件 :1. 省 政 府 决 定 取 消 的 行 政 审 批 事 项 目 录 2. 省 政 府 决

合, 采 取 有 效 的 跟 进 和 配 套 措 施, 加 强 事 中 事 后 监 管, 防 止 出 现 管 理 脱 节, 不 断 提 高 政 府 管 理 科 学 化 规 范 化 法 治 化 水 平 附 件 :1. 省 政 府 决 定 取 消 的 行 政 审 批 事 项 目 录 2. 省 政 府 决 洪 泽 县 人 民 政 府 文 件 洪 政 发 2015 72 号 洪 泽 县 人 民 政 府 关 于 印 发 省 市 取 消 和 下 放 行 政 审 批 事 项 目 录 的 通 知 各 镇 人 民 政 府, 各 街 道 办 事 处, 县 各 委 办 局, 县 各 直 属 单 位 : 为 了 贯 彻 落 实 国 务 院 和 省 政 府 有 关 取 消 和 下 放 行 政 审 批 评 比 达 标 表

Bardziej szczegółowo

01公安厅计算机机房设计招标文件11.16【定稿】

01公安厅计算机机房设计招标文件11.16【定稿】 河 南 省 公 安 厅 东 区 计 算 机 房 方 案 设 计 初 步 设 计 和 施 工 图 设 计 项 目 招 标 编 号 : 豫 财 招 标 采 购 -2015 2015-1917 1917 招 标 人 : 河 南 省 公 安 厅 代 理 机 构 : 中 兴 豫 建 设 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 十 一 月 目 录 目 录......2 第 一 篇 投 标 人 须 知......5

Bardziej szczegółowo

( 二 ) 毕 业 生 的 就 业 质 量 特 点 1 收 入 分 析 (1) 毕 业 后 月 收 入 学 院 2014 届 毕 业 后 的 月 收 入 为 3210 元, 比 全 国 高 职 院 校 毕 业 半 年 后 高 (2) 各 专 业 的 月 收 入 学 院 2014 届 毕 业 后 月

( 二 ) 毕 业 生 的 就 业 质 量 特 点 1 收 入 分 析 (1) 毕 业 后 月 收 入 学 院 2014 届 毕 业 后 的 月 收 入 为 3210 元, 比 全 国 高 职 院 校 毕 业 半 年 后 高 (2) 各 专 业 的 月 收 入 学 院 2014 届 毕 业 后 月 武 汉 警 官 职 业 学 院 高 等 职 业 教 育 质 量 年 度 报 告 (2015) 一 学 生 发 展 ( 一 ) 就 业 基 本 情 况 1 毕 业 生 规 模 和 就 业 率 : 武 汉 警 官 职 业 学 院 是 全 国 政 法 干 警 招 录 培 养 体 制 改 革 试 点 院 校 之 一, 是 我 省 唯 一 一 所 培 养 高 素 质 技 术 技 能 型 警 务 人 才 的 重

Bardziej szczegółowo

招股说明书附件.PDF

招股说明书附件.PDF 1947 8284 97 10 GMP GMP 1 CO 2 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 70-80% 20-30% 10-20% 10-20% 4 1-2 1620 24000 6000 1 CO 2 2 1 200 2 1 500L 3 2548 2 (6 1 200 3 50 2998 1550 1 1000 2 CO 2 3 1620 24000 6000 10000 1500

Bardziej szczegółowo

nb.PDF

nb.PDF 2002 1 2002 2 2002 3 hyep@cs.hn.cn 2002 4 2002 5 2002 6 2002 43.54 5.55 3.70 1.92 1.85 1.80 1.14 0.70 0.42 0.28 7 2002 1 8 2002 2 9 2002 2002 6 6 2001 2002 6 6 2001 4 2002 10 2002 11 2002 12 2002 13 2002

Bardziej szczegółowo

目 录 一 优 秀 项 目 管 理 奖 ( 一 ) 中 国 葛 洲 坝 集 团 ( 股 份 ) 公 司 1. 四 川 大 渡 河 深 溪 沟 水 电 站 厂 坝 枢 纽 工 程 2 ( 葛 洲 坝 集 团 第 一 工 程 有 限 公 司 ) 2. 四 川 田 湾 河 流 域 仁 宗 海 水 库 电

目 录 一 优 秀 项 目 管 理 奖 ( 一 ) 中 国 葛 洲 坝 集 团 ( 股 份 ) 公 司 1. 四 川 大 渡 河 深 溪 沟 水 电 站 厂 坝 枢 纽 工 程 2 ( 葛 洲 坝 集 团 第 一 工 程 有 限 公 司 ) 2. 四 川 田 湾 河 流 域 仁 宗 海 水 库 电 目 录 一 优 秀 项 目 管 理 奖 ( 一 ) 中 国 葛 洲 坝 集 团 ( 股 份 ) 公 司 1. 四 川 大 渡 河 深 溪 沟 水 电 站 厂 坝 枢 纽 工 程 2 ( 葛 洲 坝 集 团 第 一 工 程 有 限 公 司 ) 2. 四 川 田 湾 河 流 域 仁 宗 海 水 库 电 站 大 坝 工 程 17 ( 葛 洲 坝 集 团 股 份 有 限 公 司 三 峡 分 公 司 ) 3.

Bardziej szczegółowo

台州市城市生活垃圾焚烧发电工程

台州市城市生活垃圾焚烧发电工程 毕 节 市 七 星 关 区 垃 圾 利 用 示 范 项 目 环 境 影 响 报 告 书 简 本 浙 江 省 工 业 环 保 设 计 研 究 院 有 限 公 司 Zhejiang Industrial EP D & R Institute Co.,Ltd. 国 环 评 证 : 甲 字 第 2007 号 二 零 一 四 年 四 月 目 录 1 建 设 项 目 概 况... - 1-1.1 建 设 项 目

Bardziej szczegółowo

2016-2020... 1... 1... 1... 2... 3... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 6... 8... 8... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 13... 15... 15... 20... 20... 22... 23... 23... 25 I 2016-2020... 25 20102020...

Bardziej szczegółowo

上 海 夼 东 机 电 装 备 有 限 公 司 方 案 设 计 董 事 长 : 全 先 国 院 长 : 孙 罡 项 目 总 负 责 人 : 陈 北 英 工 程 设 计 证 书 号 : A131001607 上 海 开 艺 建 筑 设 计 有 限 公 司 2014 年 8 月

上 海 夼 东 机 电 装 备 有 限 公 司 方 案 设 计 董 事 长 : 全 先 国 院 长 : 孙 罡 项 目 总 负 责 人 : 陈 北 英 工 程 设 计 证 书 号 : A131001607 上 海 开 艺 建 筑 设 计 有 限 公 司 2014 年 8 月 上 海 夼 东 机 电 装 备 有 限 公 司 方 案 设 计 董 事 长 : 全 先 国 院 长 : 孙 罡 项 目 总 负 责 人 : 陈 北 英 工 程 设 计 证 书 号 : A131001607 上 海 开 艺 建 筑 设 计 有 限 公 司 2014 年 8 月 建 设 单 位 : 上 海 夼 东 机 电 装 备 有 限 公 司 设 计 单 位 : 上 海 开 艺 建 筑 设 计 有

Bardziej szczegółowo

(%) (%) 14 [ ]1.22 21 [] 0.39 15 []0.98 22 []0.31 16 [] 0.94 23 [] 0.26 17 [] 0.90 24 [] 0.20 18 [] 0.84 25 [] 0.16 19 [] 0.53 26 [] 0.04 20 [] 0.41 2

(%) (%) 14 [ ]1.22 21 [] 0.39 15 []0.98 22 []0.31 16 [] 0.94 23 [] 0.26 17 [] 0.90 24 [] 0.20 18 [] 0.84 25 [] 0.16 19 [] 0.53 26 [] 0.04 20 [] 0.41 2 (%) (%) 37.64% 15.13% 47.22% 1 2 38.99% 3 5.52% 55.49% 1 2 3 2001 11 15 3 11 12 1 57 30 % % 1 [] 22.44 14 [] 2.03 2 [] 13.25 15 []1.30 3 [] 10.91 16 [] 1.13 4 [] 9.47 17 [] 0.78 5 [] 6.59 18 []0.76 6 []

Bardziej szczegółowo

二十五期

二十五期 卷 首 语 依 米 草 与 蜜 蜂 的 随 想 十 分 干 旱 的 非 洲 撒 哈 拉 沙 漠 里 有 一 种 草, 叫 依 米, 这 种 草 体 非 常 小, 只 有 四 片 叶 子, 每 六 年 才 开 一 次 花, 开 出 的 依 米 花 格 外 漂 亮 对 此, 人 们 不 禁 发 出 这 样 的 疑 问 : 这 么 小 的 草 怎 么 能 在 如 此 恶 劣 的 条 件 下 存 活 并 开

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 9609 _32_ 民事裁判.doc

Microsoft Word - 9609 _32_ 民事裁判.doc 裁 判 最 高 法 院 裁 判 一 民 事 裁 判 最 高 法 院 民 事 判 決 95 年 度 台 上 字 第 310 號 95 年 2 月 23 日 裁 判 要 旨 : 民 法 第 一 百 九 十 一 條 第 一 項 所 謂 之 土 地 上 之 工 作 物, 係 指 以 人 工 作 成 之 設 施, 建 築 物 係 其 例 示 而 建 築 物 內 部 之 設 備 如 天 花 板 樓 梯 水 電

Bardziej szczegółowo

试点示范项目实施方案

试点示范项目实施方案 附 件 2 机 械 化 换 人 自 动 化 减 人 科 技 强 安 专 项 行 动 ( 金 属 非 金 属 矿 山 领 域 ) 试 点 示 范 实 施 方 案 ( 中 钢 集 团 山 东 富 全 矿 业 有 限 公 司 ) 安 全 监 管 总 局 规 划 科 技 司 2015 年 12 月 基 本 信 息 项 目 名 称 井 下 大 型 固 定 设 施 无 人 值 守 系 统 项 目 牵 头 单 位

Bardziej szczegółowo

填 报 说 明 重 庆 市 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由 建 设 单 位 委 托 持 有 环 境 影 响 评 价 证 书 的 单 位 编 制 一 项 目 名 称 指 项 目 立 项 批 复 时 的 名 称 二 建 设 地 点 指 项 目 所 在 地 详 细 地 址, 公 路 铁 路 管 渠 等 应 填 写 起 止 地 点 三 行 业 类 别 按 国 标 填 写 四 总 投 资 指

Bardziej szczegółowo

标题

标题 互 联 网 金 融 蓝 皮 书 4 传 统 互 联 网 行 业 巨 头 互 联 网 金 融 战 略 布 局 摘 要 : 从 京 东 供 应 链 金 融 上 线, 到 蚂 蚁 金 服 和 腾 讯 互 联 网 金 融 体 系 建 设 以 及 阿 里 巴 巴 的 互 联 网 小 贷, 2014 年, 互 联 网 巨 头 在 金 融 领 域 展 开 了 广 泛 的 布 局 2014 年 是 互 联 网 金

Bardziej szczegółowo

foreword 卷首语 新 春 致谢 又是一年千姿竞发 又是一路关怀相拥 值此辞旧迎新之际 我谨代表浙江五洲工程项目管理 有限公司千名员工 向所有关注 关心和支持五洲管理发展的各级领导 各界朋友致以新年问候 恭祝您和您的家人 龙年吉祥 万事如意 2011年 对五洲管理而言 是夯实基础 体现价值的一

foreword 卷首语 新 春 致谢 又是一年千姿竞发 又是一路关怀相拥 值此辞旧迎新之际 我谨代表浙江五洲工程项目管理 有限公司千名员工 向所有关注 关心和支持五洲管理发展的各级领导 各界朋友致以新年问候 恭祝您和您的家人 龙年吉祥 万事如意 2011年 对五洲管理而言 是夯实基础 体现价值的一 foreword 卷首语 新 春 致谢 又是一年千姿竞发 又是一路关怀相拥 值此辞旧迎新之际 我谨代表浙江五洲工程项目管理 有限公司千名员工 向所有关注 关心和支持五洲管理发展的各级领导 各界朋友致以新年问候 恭祝您和您的家人 龙年吉祥 万事如意 2011年 对五洲管理而言 是夯实基础 体现价值的一年 这一年 五洲管理更具实力 成功获批综合监理资质 跻身全国百强监理企业第14名 入选浙 商最具投资潜力企业

Bardziej szczegółowo

GB

GB Code for construction and acceptance of switchboard outfit complete cubicle and secondary circuit electric machines electric equipment installation engineering GB50171 92 1993 7 1 1992 911 (1987)78 (88)

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - T_08185_ICMOC_HSCW_CN.doc

Microsoft Word - T_08185_ICMOC_HSCW_CN.doc 夏 热 冬 冷 地 区 新 建 建 筑 节 能 现 状 与 夏 热 冬 冷 地 区 居 住 建 筑 节 能 设 计 标 准 实 施 情 况 (EF 夏 热 冬 冷 项 目 技 术 报 告 ) 建 设 部 信 息 中 心 二 〇 〇 七 年 十 月 目 录 一 概 述... 1 ( 一 ) 夏 热 冬 冷 地 区 的 范 围... 1 ( 二 ) 夏 热 冬 冷 地 区 的 气 候... 2 ( 三

Bardziej szczegółowo

<CEB4B1EACCE22D31>

<CEB4B1EACCE22D31> 大 连 商 品 交 易 所 聚 丙 烯 期 货 合 约 制 度 设 计 说 明 目 录 大 连 商 品 交 易 所 聚 丙 烯 期 货 合 约 大 连 商 品 交 易 所 聚 丙 烯 交 割 质 量 标 准 大 连 商 品 交 易 所 聚 丙 烯 期 货 合 约 设 计 说 明 大 连 商 品 交 易 所 聚 丙 烯 期 货 交 割 质 量 标 准 设 计 说 明 大 连 商 品 交 易 所 聚 丙

Bardziej szczegółowo

目 录 基 金 概 况 及 交 易 结 构 增 信 措 施 与 还 款 来 源 担 保 方 及 项 目 介 绍 基 金 管 理 人 介 绍 及 认 购 流 程

目 录 基 金 概 况 及 交 易 结 构 增 信 措 施 与 还 款 来 源 担 保 方 及 项 目 介 绍 基 金 管 理 人 介 绍 及 认 购 流 程 新 富 深 圳 物 业 并 购 增 值 投 资 基 金 转 动 资 本 兴 复 实 业 热 线 电 话 :400-990-8222 目 录 基 金 概 况 及 交 易 结 构 增 信 措 施 与 还 款 来 源 担 保 方 及 项 目 介 绍 基 金 管 理 人 介 绍 及 认 购 流 程 基 金 概 况 基 金 名 称 合 伙 企 业 基 金 类 型 基 金 管 理 人 基 金 发 行 方 有 限

Bardziej szczegółowo

(Microsoft Word - 98\246a\254\354\276\307\264\372\270\321\252R.doc)

(Microsoft Word - 98\246a\254\354\276\307\264\372\270\321\252R.doc) 自 然 科 地 球 科 學 試 題 解 析 自 然 科 地 球 科 學 試 題 分 析 台 北 縣 清 水 高 中 洪 仁 傑 老 師 地 球 科 學 第 壹 部 份 命 題 題 數 比 較 表 (92 年 ~98 年 ) 領 章 節 92 年 93 年 94 年 95 年 96 年 97 年 98 年 域 板 塊 4 3 0 4 1 0 2 地 火 山 活 動 0 1 2 0 0 1 0 5 5

Bardziej szczegółowo

FIT Document(\\Zc3\E\赣能样\200804\赣能股份(十期).FIT)

FIT Document(\\Zc3\E\赣能样\200804\赣能股份(十期).FIT) 阴 陈 庆 华 随 着 奥 运 会 如 火 如 荼 地 进 行 袁 关 于 奥 运 的 话 题 铺 天 盖 地 遥 人 们 提 到 最 多 的 就 是 这 次 奥 运 会 中 国 能 够 获 得 多 少 金 牌 等 等 遥 赞 美 鸟 巢 尧 水 立 方 尧 奥 运 村 的 同 时 袁 笔 者 还 在 回 忆 三 个 月 前 四 川 发 生 的 特 大 地 震 袁 挂 念 着 赤 日 炎 炎 下 的

Bardziej szczegółowo

表1 前言

表1 前言 建 设 项 目 竣 工 环 境 保 护 验 收 监 测 表 陕 环 验 ( 表 ) 字 2016 第 055 号 项 目 名 称 : 空 气 化 工 产 品 ( 榆 林 ) 有 限 公 司 4 85000Nm 3 /H 空 分 项 目 建 设 单 位 : 空 气 化 工 产 品 ( 榆 林 ) 有 限 公 司 报 告 日 期 : 二 一 六 年 七 月 陕 西 省 环 境 监 测 中 心 站 陕 西

Bardziej szczegółowo

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由 具 有 从 事 环 境 影 响 评 价 工 作 资 质 的 单 位 编 制 1. 项 目 名 称 指 项 目 立 项 批 复 时 的 名 称, 应 不 超 过 30 个 字 ( 两 个 英 文

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由 具 有 从 事 环 境 影 响 评 价 工 作 资 质 的 单 位 编 制 1. 项 目 名 称 指 项 目 立 项 批 复 时 的 名 称, 应 不 超 过 30 个 字 ( 两 个 英 文 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 项 目 名 称 : 扬 州 市 江 都 区 红 旗 河 ( 反 修 河 ~ 波 庄 河 段 ) 整 治 工 程 建 设 单 位 ( 盖 章 ): 扬 州 市 江 都 区 水 务 局 编 制 日 期 :2016 年 4 月 江 苏 省 环 保 厅 制 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由

Bardziej szczegółowo

中山黄圃马安村吊村建设规划

中山黄圃马安村吊村建设规划 中 山 市 黄 圃 镇 马 安 村 名 村 建 设 规 划 目 录 1 总 则... 2 1.1 编 制 背 景... 2 1.2 编 制 过 程... 2 3.3.6 特 色 营 造 行 动... 10 4 建 设 项 目 库... 12 5 规 划 的 实 施... 13 5.1 实 施 建 议 与 政 策 措 施... 13 5.2 建 设 项 目 实 施 引 导... 14 6 附 录 :

Bardziej szczegółowo

70 3 10 4,,,,,,,,, (1),,,,,,,,,,,,,,,,,,, 112 1,,,,,,,,,,,

70 3 10 4,,,,,,,,, (1),,,,,,,,,,,,,,,,,,, 112 1,,,,,,,,,,, 1997 3 NA TURAL RESOURCES 1997 5, : 1 111,, ; ; ;,, ;,,,,,,,,,,,,,,, :1 000t 16 10 4, 500t 85 10 4, ; 100t, 100 10 4 ; 400t, 150 10 4 ; 500t, 200 70 3 10 4,,,,,,,,, (1),,,,,,,,,,,,,,,,,,, 112 1,,,,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - No_HK2015-10

Microsoft Word - No_HK2015-10 No. 2015~10 2015 3 30 ********************************************************* 谨 以 此 文 纪 念 邓 英 淘 逝 世 三 周 年 实 施 南 水 西 调 工 程, 开 发 西 北 地 区 自 然 资 源, 拓 展 华 夏 民 族 生 存 空 间 1 新 疆 阿 克 苏 地 区 水 利 局 李 于 洁 当 前 南 水

Bardziej szczegółowo

目 录 前 言 3 第 一 部 分 城 镇 化 发 展 现 状 与 挑 战 5 城 镇 化 发 展 历 程 6 国 家 新 型 城 镇 化 战 略 8 绿 色 低 碳 建 设 热 潮 9 第 二 部 分 城 镇 开 发 企 业 低 碳 实 践 及 最 佳 实 践 案 例 11 开 发 企 业 的 实

目 录 前 言 3 第 一 部 分 城 镇 化 发 展 现 状 与 挑 战 5 城 镇 化 发 展 历 程 6 国 家 新 型 城 镇 化 战 略 8 绿 色 低 碳 建 设 热 潮 9 第 二 部 分 城 镇 开 发 企 业 低 碳 实 践 及 最 佳 实 践 案 例 11 开 发 企 业 的 实 目 录 前 言 3 第 一 部 分 城 镇 化 发 展 现 状 与 挑 战 5 城 镇 化 发 展 历 程 6 国 家 新 型 城 镇 化 战 略 8 绿 色 低 碳 建 设 热 潮 9 第 二 部 分 城 镇 开 发 企 业 低 碳 实 践 及 最 佳 实 践 案 例 11 开 发 企 业 的 实 践 12 中 城 联 盟 的 探 索 13 最 佳 实 践 案 例 16 万 科 中 心 : 漂 浮

Bardziej szczegółowo

一届四次董事会会议议程

一届四次董事会会议议程 股 票 代 码 :600436 股 票 简 称 : 片 仔 癀 漳 州 片 仔 癀 药 业 股 份 有 限 公 司 福 建 漳 州 二 O 一 六 年 五 月 六 日 漳 州 片 仔 癀 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 事 项 表 决 方 法 说 明 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 根 据 证 监 会 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 和 本 公 司

Bardziej szczegółowo

<B7E2C3E62E6169>

<B7E2C3E62E6169> 仅 供 东 方 证 券 核 心 客 户 参 阅 ORIENT WINNERS 2009 年 11 月 30 日 出 版 总 第 3 期 2009 年 第 3 期 主 办 : 东 方 证 券 销 售 交 易 总 部 协 办 : 东 方 证 券 研 究 所 dfzq@orientsec.com.cn 中 国 红 东 方 红 东 方 证 券 东 证 期 货 参 加 第 七 届 上 海 理 财 博 览 会

Bardziej szczegółowo

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 2004 2004 1 1.1 1.2, 1.3 1.4 2 2.1 600331 2 610041 http://www.sichuanhongda.com hongdazqb@163.com 2.2 2 2 02886141081 02886141081 02886140372 02886140372 hongdazqb@163.com hongdazqb@163.com 3 3.1 : : 2004

Bardziej szczegółowo

590260D F&P OM36NDXB MwaveOven userinstall CN.indd

590260D F&P OM36NDXB MwaveOven userinstall CN.indd OM36NDXB CN 1 2 3 3 4 4 5 8 10 11 12 13 13 14 14 15 15 15 16 17 18 22 23 24 25 25 26 26 27 28 30 31 31 31 32 33 34 35 2 3 European directive 2002/96/EC on Electrical and Electronic Equipment Waste 2002/96/EC

Bardziej szczegółowo

目 录 目 录 前 言... 1 第 一 章 总 则... 7 1.1 评 价 目 的... 7 1.2 编 制 依 据... 7 1.2.1 国 家 法 律 法 规... 7 1.2.2 地 方 法 规 规 章 及 相 关 规 划... 9 1.2.3 技 术 性 依 据... 9 1.2.4 与 项 目 有 关 的 其 它 依 据... 10 1.3 环 境 功 能 区 划 及 评 价 标 准...

Bardziej szczegółowo

的 水 準 (2) 與 同 儕 比 起 來 也 處 於 落 後 情 形 者 以 及 (3) 學 科 成 就 明 顯 落 後 者 三 類 型 ( 張 新 仁, 2001) 實 際 操 作 上, 目 前 我 國 所 篩 選 之 學 業 低 成 就 對 象, 乃 以 某 科 目 成 績 為 原 班 級 後

的 水 準 (2) 與 同 儕 比 起 來 也 處 於 落 後 情 形 者 以 及 (3) 學 科 成 就 明 顯 落 後 者 三 類 型 ( 張 新 仁, 2001) 實 際 操 作 上, 目 前 我 國 所 篩 選 之 學 業 低 成 就 對 象, 乃 以 某 科 目 成 績 為 原 班 級 後 偏 鄉 學 校 執 行 補 救 教 學 困 境 之 探 究 : 以 嘉 義 縣 大 鄉 國 小 為 例 宣 崇 慧 嘉 義 大 學 幼 兒 教 育 學 系 副 教 授 摘 要 補 救 教 學 的 主 要 目 的, 在 於 透 過 有 效 教 學 策 略, 將 每 一 位 學 生 的 數 學 及 語 文 兩 項 基 本 能 力, 推 向 指 標 水 準 然 而, 許 多 偏 鄉 學 校 多 面 臨 教

Bardziej szczegółowo

肆 頒 獎 講 座 教 授 - 政 治 所 陳 永 福 教 授 (103 年 11 月 起 為 期 3 年 ) - 經 濟 所 楊 淑 珺 教 授 (103 年 8 月 起 為 期 3 年 ) 伍 確 認 103 學 年 度 第 1 次 校 務 會 議 紀 錄 及 執 行 情 形 : 確 認 ---

肆 頒 獎 講 座 教 授 - 政 治 所 陳 永 福 教 授 (103 年 11 月 起 為 期 3 年 ) - 經 濟 所 楊 淑 珺 教 授 (103 年 8 月 起 為 期 3 年 ) 伍 確 認 103 學 年 度 第 1 次 校 務 會 議 紀 錄 及 執 行 情 形 : 確 認 --- 國 立 中 山 大 學 103 學 年 度 第 2 次 校 務 會 議 紀 錄 時 間 :103 年 12 月 26 日 星 期 五 上 午 9 時 地 點 : 國 際 研 究 大 樓 1 樓 華 立 廳 主 席 : 楊 校 長 弘 敦 壹 主 席 報 告 到 會 人 數, 隨 即 宣 佈 開 會 貳 主 席 報 告 議 程, 並 徵 詢 有 無 異 議 : 無 參 主 席 致 詞 : 紀 錄 :

Bardziej szczegółowo

建设项目环境影响报告表

建设项目环境影响报告表 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 项 目 名 称 : 建 设 单 位 : 生 命 园 110kV 变 电 站 主 变 扩 建 工 程 国 网 北 京 市 电 力 公 司 编 制 单 位 : 中 国 电 子 工 程 设 计 院 编 制 日 期 :2015 年 10 月 项目名称: 生命园 110kV 变电站主变扩建工程 评价机构: (签章) 中国电子工程设计院 法定代表人 胡 评价文件类型:

Bardziej szczegółowo

大连市文化及相关产业

大连市文化及相关产业 大 连 市 文 化 及 相 关 产 业 统 计 报 表 制 度 ( 试 行 ) (2015 年 统 计 年 报 和 2016 年 定 期 统 计 报 表 ) 大 连 市 统 计 局 制 定 2016 年 3 月 本 报 表 制 度 根 据 中 华 人 民 共 和 国 统 计 法 的 有 关 规 定 制 定 中 华 人 民 共 和 国 统 计 法 第 七 条 规 定 : 国 家 机 关 企 业 事 业

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0B2BBD5BCA8CFAAB3E9CBAED0EEC4DCB5E7D5BEBBB7BEB3D3B0CFECB1A8B8E6CAE9BCF2D0B4B1BE2DD0DEB8C42E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0B2BBD5BCA8CFAAB3E9CBAED0EEC4DCB5E7D5BEBBB7BEB3D3B0CFECB1A8B8E6CAE9BCF2D0B4B1BE2DD0DEB8C42E646F63> 安 徽 绩 溪 抽 水 蓄 能 电 站 环 境 影 响 报 告 书 简 写 本 1 工 程 简 况 安 徽 绩 溪 抽 水 蓄 能 电 站 位 于 安 徽 省 绩 溪 县 伏 岭 镇, 地 处 皖 南 山 区, 距 绩 溪 县 城 约 25km 上 水 库 位 于 登 源 河 的 北 支 流 赤 石 坑 沟 源 头 段, 下 水 库 位 于 登 源 河 的 北 支 流 赤 石 坑 沟 口 的 上 岭

Bardziej szczegółowo

ii

ii i ii iii 9 20 11 21 1 2 3 4 5 6 7 16 1.41.8 46.7% 67.1% 13.5% 9 8 9 1 10 11 12 13 14 1 E (mmol/(m2 s)) 2 15 3 PN (μmolco2 m-2 s-1 ) 4 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 3 3 4 5 7 1

Bardziej szczegółowo

Microsoft PowerPoint - 新北市政府修剪認證【研習訓練講義3-1】修剪SOP.標準作業流程【3.H】.pptx

Microsoft PowerPoint - 新北市政府修剪認證【研習訓練講義3-1】修剪SOP.標準作業流程【3.H】.pptx 1 3 4 2 6 3 7 8 4 9 10 5 11 12 6 7 15 8 17 18 9 10 H.L(M) W(M) (CM) 8~10 4~5 21~37 4~5 3.5~4.5 8/9 6/7 50/65 8 8 60 6~7 3.5~4 24 3.5 3 6 3~3.5 3~3.5 3.5 3 6 6~7 3~4 10~13 9 8 76 6 4.5 15 7 5 24 11 23 12

Bardziej szczegółowo