Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Politechnice Lubelskiej. I. Pieczęcie urzędowe i pieczątki służbowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Politechnice Lubelskiej. I. Pieczęcie urzędowe i pieczątki służbowe"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr R-33/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 28 maja 2008 r. Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Politechnice Lubelskiej I. Pieczęcie urzędowe i pieczątki służbowe 1. W Politechnice Lubelskiej używane są pieczęcie urzędowe: a) do tłoczenia w papierze o średnicy 36 mm 1 szt., b) do tłoczenia w papierze o średnicy 20 mm 1 szt., c) do tuszu o średnicy 36 mm 7 szt., d) do tuszu o średnicy 20 mm 10 szt., e) do laku o średnicy 30 mm 2 szt. 2. Pieczęcią urzędową jest metalowa tłoczona pieczęć okrągła, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczpospolitej Polskiej, a w otoku napis Politechnika Lubelska. 3. W Politechnice Lubelskiej używane są pieczątki służbowe: a) pieczątki firmowe Politechniki Lubelskiej; b) pieczątki nagłówkowe Politechniki Lubelskiej: - wydziałowe, - jednostek międzywydziałowych, - jednostek ogólnouczelnianych, - administracji centralnej, - uczelnianych organizacji studenckich i doktorantów zarejestrowanych przez rektora, c) pieczątki imienne: - kierowników jednostek organizacyjnych, - innych pracowników, o ile są upoważnieni przez kierownika jednostki organizacyjnej lub z innego tytułu do podpisywania dokumentów, - upoważnionych przedstawicieli uczelnianych organizacji studenckich i doktorantów do reprezentowania tych organizacji; d) pieczątki pomocnicze, niezbędne w pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych w zależności od potrzeb. II. Rozdzielnik pieczęci urzędowych 1. Jednostki uprawnione do posiadania i używania pieczęci urzędowych; a) Pieczęcie do tuszu o średnicy 36 mm: Wydział Mechaniczny nr 1, Wydział Elektrotechniki i Informatyki nr 4,

2 Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej nr 3, Wydział Inżynierii Środowiska nr 6, Wydział Podstaw Techniki nr 7, Wydział Zarządzania nr 5, Kancelaria Tajna nr 2; b) Pieczęcie do tuszu o średnicy 20 mm: Wydział Mechaniczny nr 5, Wydział Mechaniczny nr 7, Wydział Mechaniczny nr 8, Wydział Elektrotechniki i Informatyki nr 3, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej nr 4, Wydział Inżynierii Środowiska nr 9, Wydział Podstaw Techniki nr 10, Wydział Zarządzania nr 2, Dział Spraw Osobowych nr 1, Dział Spraw Studenckich nr 6; c) Pieczęcie do laku o średnicy 30 mm: Dział Administracyjno-Gospodarczy nr 1, Kancelaria Tajna nr 2; d) Pieczęcie do tłoczenia w papierze: o średnicy 36 mm bez numeru, o średnicy 20 mm bez numeru, Pieczęcie do tłoczenia w papierze przechowywane są zgodnie z udzielonym upoważnieniem Rektora przez pracownika Biura Współpracy z Zagranicą i Badań Naukowych. III. Przeznaczenie pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych 1. W pieczęcie urzędowe zaopatrywane są następujące podstawowe dokumenty (o ile inne przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej): a) zaświadczenia o pracy i studiach, b) pełnomocnictwa, upoważnienia notarialne, c) pisma uwierzytelniające podpisy i odpisy, d) indeksy, legitymacje studenckie i pracownicze, dyplomy, e) stwierdzenie dokonywanych nostryfikacji, f) klauzule i zastrzeżenia na dyplomach i świadectwach. 2. Pieczątki służbowe przeznaczone są do utrwalania istotnych zmian obrotu dokumentów oraz uwierzytelniania dokumentów lub ich odpisów przeznaczonych do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. 3. Pieczątki pomocnicze, przeznaczone do uproszczenia pracy biurowej, zastępują wpisywanie do formularzy (pism, druków) często używanych, powtarzających się tekstów.

3 4. Pieczęcie i pieczątki nie mogą posiadać wkładu z tuszem w kolorze czarnym. 5. Do zaopatrywania dokumentów w pieczęcie urzędowe w Politechnice Lubelskiej używa się tuszu w kolorze fioletowym. IV. Uprawnienia do używania pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych 1. Pieczęcią urzędową posługują się upoważnione przez Rektora jednostki organizacyjne Politechniki Lubelskiej zgodnie z rozdzielnikiem (rozdział II). 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych udostępniają pieczęcie urzędowe podległym pracownikom, którym są one niezbędne do prowadzenia czynności urzędowych. 3. Pracownicy, którym powierzono pieczęcie urzędowe odpowiedzialni są za wydane im pieczęcie urzędowe i zobowiązani są do używania pieczęci wyłącznie na dokumentach zgodnie z przeznaczeniem określonym w rozdziale III pkt 1 lub przepisach szczególnych. 4. Jednostki organizacyjne wystawiające dokumenty, które wymagają pieczęci do tłoczenia w papierze tzw. suchej pieczęci, będącej w dyspozycji w Biurze Współpracy z Zagranicą i Badań Naukowych, są zobowiązane do przedstawienia wykazu osób upoważnionych do ich przybijania. 5. Pieczątki firmowe Politechniki Lubelskiej zawierające: adres stanowiący jej siedzibę, numery telefonów, nr faksu, nr NIP, nr REGON, mogą posiadać wyłącznie: Sekretariaty: Rektora, Prorektorów, Kanclerza, Biuro Rektora i Organizacji Uczelni, Kwestor, Z-ca Kanclerza, Z-ca Kanclerza, Dział Spraw Osobowych, Dział Nauczania i Toku Studiów, Biuro Współpracy z Zagranicą i Badań Naukowych, Biuro Zamówień Publicznych, Dział Techniczny, Dział Administracyjno-Gospodarczy, Dział Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia, Sekcja Nadzoru Inwestycji i Remontów, Dział Spraw Studenckich, Zespół ds. Żywienia i Gastronomii, Sekcja Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników, Sekcja ds. BHP oraz Ochrony P.Poż., Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Biblioteka Politechniki Lubelskiej,

4 Centrum Informatyczne Politechniki Lubelskiej, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Kancelaria Tajna. 6. Pieczątki nagłówkowe zawierające: nazwę Uczelni, wydziału, jednostki organizacyjnej, informacje o adresie, nr telefonu, nr faksu, mogą posiadać: instytuty, katedry, zakłady, działające w ramach wydziału pracownie, laboratoria i jednostki administracyjne. 7. Pieczątki nagłówkowe zawierające: nazwę Uczelni, jednostki organizacyjnej, informacje o adresie, nr telefonu, nr faksu, mogą posiadać: jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane, jednostki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy. 8. Pieczątki nagłówkowe zawierające: nazwę Uczelni, nazwę uczelnianej organizacji studenckiej/doktorantów, informacje o adresie, nr telefonu, nr faksu, mogą posiadać zarejestrowane przez rektora: uczelniane organizacje studenckie, uczelniana organizacja doktorantów. 9. Pieczątki imienne przysługują pracownikom, którym ze względu na rodzaj wykonywanej pracy są konieczne do realizacji zadań określonych w zakresie zadań i obowiązków. 10. Pieczątki imienne upoważnionych przedstawicieli uczelnianych organizacji studenckich i doktorantów do reprezentowania tych organizacji przysługują zgodnie ze statutami i regulaminami tych organizacji. 11. O pieczątkach pomocniczych, które są niezbędne w pracy, decydują kierownicy jednostek organizacyjnych. 12. Uprawnienia do podpisywania pism określają wewnętrzne uregulowania tj.: Regulamin organizacyjny, zakres kompetencji Prorektorów, Kanclerza, udzielone przez Rektora pełnomocnictwa. V. Odpowiedzialność za pieczęcie urzędowe i pieczątki służbowe 1. Za niewłaściwe użytkowanie pieczęci urzędowych oraz za brak właściwego ich zabezpieczenia i przechowywania ponoszą kierownicy jednostek organizacyjnych. 2. Osobistą odpowiedzialność za przydzielone jednostce organizacyjnej pieczęcie urzędowe ponosi osoba upoważniona przez kierownika danej jednostki. 3. Pracownicy, którym powierzono pieczęcie do wykonywania obowiązków służbowych, zobowiązani są do używania pieczęci i pieczątek zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych. 4. Za pieczątki imienne osobiście odpowiadają ich użytkownicy.

5 5. Zabrania się odciskania pieczęci urzędowej oraz pieczątek służbowych na niepodpisanych dokumentach (in blanco). 6. Samowolne dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści pieczątek jest niedozwolone. 7. Pracownik, z którym została rozwiązana umowa o pracę obowiązany jest rozliczyć się z pobranych i użytkowanych pieczęci oraz pieczątek. Fakt ten odnotowuje się w karcie obiegowej tego pracownika oraz ewidencji pieczęci. VI. Przechowywanie pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych 1. Pieczęcie i pieczątki przechowują pracownicy, którym zostały one przydzielone do użytkowania. 2. Pieczęcie urzędowe oraz pieczątki służbowe przechowuje się w szafach z zamknięciem lub kasetkach. 3. Podczas pracy pieczęcie urzędowe oraz pieczątki służbowe powinny znajdować się w miejscu dostępnym tylko dla pracownika uprawnionego do posługiwania się tymi pieczęciami i pieczątkami. 4. Po zakończeniu pracy pieczęcie i pieczątki powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym. VII. Zamawianie pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych 1. Zamówienia na nowe pieczęcie urzędowe składa się do Mennicy Polskiej S.A. za pośrednictwem Ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po uprzednim zaakceptowaniu zamówienia przez Rektora. 2. Pieczęcie urzędowe zamawiane są przez Dział Administracyjno- Gospodarczy w Mennicy Polskiej zgodnie z upoważnieniem udzielonym Politechnice Lubelskiej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Nr BA /91 z dnia 16 stycznia 1991 r. 3. Zamówienie większej liczby egzemplarzy pieczęci urzędowej tego samego rodzaju jest dopuszczalne tylko w przypadkach uzasadnionych wielkością jednostki organizacyjnej, warunkami rozmieszczenia jej stanowisk lub wymaganiami organizacji pracy. 4. Zamawianie pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych sporządza się na druku zapotrzebowania na dostawy i usługi obowiązującym w Politechnice Lubelskiej. 5. Rodzaj, treść i ilość zamawianych pieczątek służbowych ustalają kierownicy jednostek organizacyjnych. 6. Zamówienia powinny zawierać następujące dane:

6 a) treść napisu i kształt oraz wielkość pieczątki; b) określenie ilości poszczególnych rodzajów pieczątek; c) uzasadnienie zamówienia w stosunku do poszczególnych rodzajów pieczęci; d) źródło finansowania. 7. Treść napisu dotycząca nazwy jednostki organizacyjnej bądź stanowiska, powinna być zgodna z nazwą przyjętą w regulaminie organizacyjnym tej jednostki i umowie o pracę. 8. Zamówienie na pieczątki podpisane przez kierownika jednostki organizacyjnej składa się w Dziale Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia za wcześniejszym potwierdzeniem w Biurze Rektora i Organizacji Uczelni oraz w Dziale Spraw Osobowych. 9. Biuro Rektora i Organizacji Uczelni dokonuje merytorycznej oceny treści pieczątek służbowych i potwierdza zgodność: - układu (wzoru) zamawianej pieczątki, - treści pieczątki z aktualną strukturą organizacyjną. 10. Dział Spraw Osobowych potwierdza zgodność stanowiska służbowego pracownika oraz jego uprawnień do tytułów wynikających z danych zawartych w jego aktach osobowych. 11. Wszystkie pieczątki służbowe zamawia Dział Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 12. Wykonane pieczątki służbowe Dział Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia przekazuje, z ich wykazem dwóch egzemplarzy, do Działu Administracyjno-Gospodarczego Uczelni. 13. Dział Administracyjno-Gospodarczy, po sprawdzeniu zgodności z zamówieniem, potwierdza na fakturze odbiór pieczęci i pieczątek oraz umieszcza na załączonych wykazach adnotację: Wpisano do ewidencji w książce nr. pod pozycją nr.. Opisaną fakturę wraz z jednym egzemplarzem wykazu zwraca niezwłocznie do Działu Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia. VIII. Wzory pieczątek służbowych 1. Zamówienia na pieczątki służbowe powinny zawierać następujące dane: a) pieczątki firmowe Politechniki Lubelskiej zawierające w szczególności nazwę Politechnika Lubelska oraz adres stanowiący jej siedzibę, numery telefonów, nr faksu, nr REGON, nr NIP; b) pieczątki nagłówkowe zawierające nazwę Politechnika Lubelska wraz z nazwą jednostki organizacyjnej oraz adres nazwę miejscowości wraz z kodem pocztowym i ulicy stanowiącej jej siedzibę, numery telefonów i nr faksu;

7 c) pieczątki imienne zawierające stanowisko lub pełnione funkcje wynikające ze stosunku pracy oraz tytuł naukowy, stopień naukowy lub tytuł zawodowy (skrót), imię i nazwisko oraz miejsce do podpisu. 2. Wszystkie pieczątki firmowe i nagłówkowe na początku swojej treści muszą zawierać słowa: Politechnika Lubelska. 3. Dla ułatwienia identyfikacji używania kilku pieczątek firmowych i nagłówkowych jednego wzoru i treści, pieczątki powinny być ponumerowane. 4. Wzór treści pieczątki firmowej, nagłówkowej oraz imiennej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji. IX. Odbiór pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych 1. Do odbioru pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych uprawnieni są pracownicy posiadający stałe pisemne upoważnienie wystawione przez kierownika jednostki organizacyjnej. 2. Wykonane pieczęcie i pieczątki wydawane są przez pracownika Działu Administracyjno-Gospodarczego za pokwitowaniem w ewidencji pieczęci i pieczątek. 3. Wydanie nowych pieczęci i pieczątek następuje wyłącznie po uprzednim zwrocie nieaktualnych lub zniszczonych pieczątek. X. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych 1. Ewidencję wszystkich pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych prowadzi wyznaczony pracownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej Instrukcji. 2. Pracownik prowadzący ewidencję pieczęci obowiązany jest posiadać aktualny wykaz osób upoważnionych do posługiwania się pieczęciami urzędowymi i służbowymi. 3. Ewidencję pieczęci i pieczątek używanych w jednostkach organizacyjnych Politechniki Lubelskiej prowadzi upoważniony pracownik tej jednostki, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej Instrukcji. 4. Przekazywanie, wydawanie i zwrot pieczęci urzędowych i pieczęci służbowych odbywa się za pokwitowaniem w ewidencji i protokole przekazania pieczęci i pieczątek. 5. Ewidencji podlegają wszystkie pieczęcie i pieczątki używane w jednostkach organizacyjnych Politechniki Lubelskiej. 6. Nie prowadzi się ewidencji pozostałych rodzajów pieczęci pomocniczych (takich, jak np.: za zgodność z oryginałem, wpłynęło dnia, zaliczam

8 semestr, rejestracja na rok, studia stacjonarne, wpis ukończony, druk ścisłego zarachowania, itp.). 7. Ewidencja pieczęci i pieczątek winna wykazywać aktualny ich stan w Uczelni. XI. Zaginięcie pieczęci urzędowej i pieczątek służbowych 1. W przypadku zagubienia lub kradzieży pieczęci urzędowej i pieczątek służbowych, osoba odpowiedzialna zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego i zgłosić na piśmie z podaniem okoliczności utraty do Działu Administracyjno-Gospodarczego. 2. O utracie pieczęci urzędowej Dział Administracyjno-Gospodarczy, za pośrednictwem Kanclerza Politechniki Lubelskiej, niezwłocznie powiadamia Ministerstwo właściwe do spraw szkolnictwa wyższego oraz Mennicę Polską S.A., przekazując numer, wielkość i typ zagubionej pieczęci. 3. O zaistniałym zdarzeniu Dział Administracyjno-Gospodarczy, za pośrednictwem Kanclerza, powiadamia w możliwie najkrótszym czasie właściwy Komisariat Policji. 4. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której utracono pieczęć, zarządza ustalenie okoliczności utraty i w zależności od wyników występuje z wnioskiem o pociągnięcie winnych do odpowiedzialności (karnej, dyscyplinarnej, materialnej). 5. Fakt zagubienia lub kradzieży pieczęci urzędowej i pieczątek służbowych odnotowuje się w ewidencji pieczęci i pieczątek prowadzonej w Dziale Administracyjno-Gospodarczym. 6. Utracona pieczęć urzędowa lub służbowa podlega unieważnieniu i wyrejestrowaniu z książki ewidencji pieczęci i pieczątek. XII. Likwidacja pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych 1. Pieczęcie urzędowe, które nie mogą być używane z powodu zużycia, uszkodzenia, względnie likwidacji jednostki organizacyjnej, należy przekazać za pokwitowaniem do Działu Administracyjno-Gospodarczego w celu ich likwidacji. 2. Pracownik prowadzący ewidencję pieczęci urzędowych sporządza protokół likwidacji i przekazuje pieczęcie za pośrednictwem Ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do Mennicy Polskiej S.A. 3. Pieczątki służbowe zużyte, uszkodzone lub nieaktualne, jednostki organizacyjne przekazują do Działu Administracyjno-Gospodarczego z wnioskiem o ich komisyjną likwidację. 4. Pieczęcie i pieczątki pracownik Działu Administracyjno-Gospodarczego przechowuje do momentu ich likwidacji.

9 5. Likwidacji pieczątek służbowych dokonuje Komisja ds. likwidacji pieczęci i pieczątek raz do roku, do końca pierwszego kwartału roku. 6. W skład Komisji ds. likwidacji pieczęci i pieczątek wchodzą: - kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego przewodniczący komisji, - pracownik prowadzący ewidencję pieczęci i pieczątek członek komisji. 7. Likwidacji pieczątek dokonuje się poprzez fizyczne zniszczenie, uniemożliwiające ich identyfikację i dalsze użycie (np. spalenie lub pocięcie na kawałki). 8. Z czynności likwidacji sporządza się protokół, który przechowuje się wraz z pozostałą dokumentacją dotyczącą pieczęci (wzór protokołu załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji). 9. Zwrot i likwidacja pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych zostaje potwierdzona w ewidencji pieczęci. 10. Likwidacja pieczęci i pieczątek przeprowadzana jest zgodnie z obowiązującymi w Politechnice Lubelskiej zasadami likwidacji składników majątkowych.

10

11 Załącznik nr 1 do Instrukcji postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Politechnice Lubelskiej WZORY TREŚCI PIECZĄTEK NAGŁÓWKOWYCH ORAZ IMIENNYCH 1. Wzór treści pieczątki firmowej Politechniki Lubelskiej: POLITECHNIKA LUBELSKA ul. Nadbystrzycka 38 D, Lublin tel/fax., tel.... REGON. NIP.... nr kolejny pieczątki (środek) 2. Wzór treści pieczątki nagłówkowej jednostki organizacyjnej Politechniki Lubelskiej: POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział..... Adres.. nr telefonu.., nr fax. nr kolejny pieczątki (środek) POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział.. Instytut/Katedra/Zakład Adres nr telefonu, nr fax. nr kolejny pieczątki (środek) P O L I T E C H N I K A L U B E L S K A Jednostka międzywydziałowa/ogólnouczelniana. Adres.. nr telefonu..., nr fax P O L I T E C H N I K A L U B E L S K A Biuro/Dział/Sekcja/Stanowisko. Adres.. nr telefonu., nr fax.. 3. Wzór treści pieczątki imiennej: REKTOR PROREKTOR ds. KANCLERZ Tytuły, imię i nazwisko Tytuły, imię i nazwisko Tytuły, imię i nazwisko DZIEKAN KIEROWNIK/DYREKTOR DYREKTOR/KIEROWNIK Wydziału Jedn. międzywydziałowej/ogólnouczelnianej Instytutu/Katedry/Zakładu Tytuły, imię i nazwisko Tytuły, imię i nazwisko Tytuły, imię i nazwisko Prodziekan ds... Wydziału... Kwestor, Z-ca Kanclerza Z-ca Kanclerza Tytuły, imię i nazwisko Tytuły, imię i nazwisko Tytuły, imię i nazwisko Kierownik Z-ca/p.o. Kierownika Główny Specjalista Biura/Działu/Sekcji. Biura/Działu/Sekcji ds... Tytuły, imię i nazwisko Tytuły, imię i nazwisko Tytuły, imię i nazwisko Specjalista ds.... Pełnomocnik ds. Ochrony Wydziału/Działu... Samodzielny/Starszy referent Informacji Niejawnych Tytuły, imię i nazwisko Tytuły, imię i nazwisko Tytuły, imię i nazwisko

12 Lp. Ilość sztuk przychód rozchód EWIDENCJA PIECZĘCI URZĘDOWYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Szczegółowe określenie pieczęci i źródło pochodzenia Wzór pieczęci odciśniętej Data i podpis przy przychodzie Nazwisko i imię oraz data i podpis osoby odbierającej Załącznik nr 2 do Instrukcji postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Politechnice Lubelskiej Jednostka organizacyjna Uwagi: Adnotacje o komisyjnych likwidacjach pieczątek lub wpisywaniu pod nr EWIDENCJA PIECZĄTEK SŁUŻBOWYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Nazwisko i imię osoby odbierającej Wzór pieczątki odciśniętej Data odebrania Podpis pracownika odbierającego Data zwrotu Pokwitowanie zwrotu Uwagi: Adnotacje o komisyjnych likwidacjach pieczątek lub wpisywaniu pod nr

13 Załącznik nr 3 do Instrukcji postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Politechnice Lubelskiej Lp. Data pobrania z Działu Administracyjno- Gospodarczego EWIDENCJA PIECZĘCI URZĘDOWYCH I PIECZĄTEK SŁUŻBOWYCH używanych w Politechniki Lubelskiej (nazwa jednostki organizacyjnej) Wzór pieczątki odciśniętej Osoba upoważniona do używania pieczęci Data i podpis pracownika odbierającego Data zwrotu, przekazania do likwidacji Pokwitowanie zwrotu Data przekazania do likwidacji do Działu Administracyjno- Gospodarczego (znak pisma z dnia...)

14 Załącznik nr 4 do Instrukcji postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Politechnice Lubelskiej POLITECHNIKA LUBELSKA w LUBLINIE P R O T O K Ó Ł N R... likwidacji nieaktualnych pieczęci i pieczątek zgodnie z Zarządzeniem Nr R-... Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia... Komisja ds. likwidacji pieczęci i pieczątek w składzie: 1. Kierownik Działu Administracyjno Gospodarczego przewodniczący 2. Pracownik posiadający nadzór nad pieczęciami -... członek w dniu... dokonała fizycznej likwidacji nieaktualnych pieczątek wyszczególnionych w załączniku nr.... Pieczątki w ilości... sztuk zostały zlikwidowane poprzez.... Lublin, dnia... Podpisy Komisji:

Zarządzenie Nr R 33/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 28 maja 2008 roku

Zarządzenie Nr R 33/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 28 maja 2008 roku Zarządzenie Nr R 33/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych używanych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Rybniku.

Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Rybniku. Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Rybniku. Cel instrukcji Głównym celem niniejszej instrukcji jest

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z PIĘCZĘCIAMI URZĘDOWYMI ORAZ PIECZĄTKAMI SŁUŻBOWYMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUBANIU

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z PIĘCZĘCIAMI URZĘDOWYMI ORAZ PIECZĄTKAMI SŁUŻBOWYMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUBANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z PIĘCZĘCIAMI URZĘDOWYMI ORAZ PIECZĄTKAMI SŁUŻBOWYMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KAWALERÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Szkole Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps.

Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Szkole Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. Załącznik do Zarządzenia nr 05/2016/17 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. GROM w Chmielku z dnia 10.03.2017 r. Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Cel instrukcji. Przeznaczenie pieczęci

Cel instrukcji. Przeznaczenie pieczęci Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Cel instrukcji Głównym celem niniejszej instrukcji jest potrzeba kompleksowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Gimnazjum nr 2 w Rybniku

Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Gimnazjum nr 2 w Rybniku Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Gimnazjum nr 2 w Rybniku Cel instrukcji Głównym celem niniejszej instrukcji jest potrzeba kompleksowego rozwiązania i uporządkowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z PIECZĄTKAMI SŁUŻBOWYMI W POWIATOWYM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KĘDZIERZYNIE KOŹLU (CUW)

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z PIECZĄTKAMI SŁUŻBOWYMI W POWIATOWYM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KĘDZIERZYNIE KOŹLU (CUW) PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z PIECZĄTKAMI SŁUŻBOWYMI W POWIATOWYM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KĘDZIERZYNIE KOŹLU (CUW) 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. W jednostce używane są następujące pieczątki służbowe: a. pieczęć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z 30 stycznia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji postępowania z pieczęciami urzędowymi i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 118 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 grudnia 2014 roku

Zarządzenie nr 118 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 grudnia 2014 roku DO-0130/118/2014 Zarządzenie nr 118 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 grudnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji postępowania z pieczęciami historycznymi, urzędowymi i pieczątkami służbowymi

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Kanclerza Politechniki Gdańskiej nr 12/2014 z 23 czerwca 2014 r.

Pismo Okólne Kanclerza Politechniki Gdańskiej nr 12/2014 z 23 czerwca 2014 r. Pismo Okólne Kanclerza Politechniki Gdańskiej nr 12/2014 z 23 czerwca 2014 r. w sprawie: pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych używanych na Politechnice Gdańskiej. Na podstawie 85 ust.1 i 3 pkt.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z 30 stycznia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji postępowania z pieczęciami urzędowymi i

Bardziej szczegółowo

Zasady zamawiania, wydawania, kasacji i ewidencjonowania pieczęci oraz stempli w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Zasady zamawiania, wydawania, kasacji i ewidencjonowania pieczęci oraz stempli w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia nr 4/2019 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Zasady zamawiania, wydawania, kasacji i ewidencjonowania pieczęci oraz stempli w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

48-300 Nysa Zarządzenie Nr 3477 2015 Burmistrza Nysy z dnia 24 lipca 2015r.

48-300 Nysa Zarządzenie Nr 3477 2015 Burmistrza Nysy z dnia 24 lipca 2015r. Zarządzenie Nr 3477 2015 Burmistrza Nysy z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Nysie.

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z pieczęciami urzędowymi oraz pieczątkami i cechownikami służbowymi w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zasady postępowania z pieczęciami urzędowymi oraz pieczątkami i cechownikami służbowymi w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Załącznik do zarządzenia Nr 41/2010 Rektora UKSW z dnia 26 lipca 2010 r. Zasady postępowania z pieczęciami urzędowymi oraz pieczątkami i cechownikami służbowymi w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie

Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi Cel instrukcji Głównym celem niniejszej instrukcji jest potrzeba kompleksowego rozwiązania i uporządkowania kwestii dotyczących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/17 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ. z dnia 24 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/17 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ. z dnia 24 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 12/17 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ w sprawie i pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy Żagań oraz trybu ich zamawiania, ewidencjonowania, używania i przechowywania oraz likwidacji Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1958/AG/2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 22 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 1958/AG/2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 22 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 1958/AG/2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 19.2014 STAROSTY OPATOWSKIEGO w sprawie wprowadzenia zasad używania pieczęci w Starostowie Powiatowym w Opatowie Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się do użytku Instrukcję w sprawie pieczęci i stempli używanych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

Wprowadza się do użytku Instrukcję w sprawie pieczęci i stempli używanych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, stanowiącą załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE NR 12/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie pieczęci i stempli używanych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/12 WÓJTA GMINY SUBKOWY. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek

ZARZĄDZENIE NR 38/12 WÓJTA GMINY SUBKOWY. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek ZARZĄDZENIE NR 38/12 WÓJTA GMINY SUBKOWY w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 164/12 BURMISTRZA MONIEK z dnia 24 kwietnia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 164/12 BURMISTRZA MONIEK z dnia 24 kwietnia 2012r. OR.0050.164.2012 ZARZĄDZENIE NR 164/12 A MONIEK z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Mońkach oraz pieczęci urzędowych w pozostałych jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 12/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie: zasad zamawiania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze

Bardziej szczegółowo

Zasada zamawiania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Gminy w Płośnicy. PIECZĘCIE URZĘDOWE

Zasada zamawiania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Gminy w Płośnicy. PIECZĘCIE URZĘDOWE Załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Płośnica Zasada zamawiania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Gminy w Płośnicy. PIECZĘCIE URZĘDOWE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/2012 WÓJTA GMINY LIMANOWA. z dnia 4 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 72/2012 WÓJTA GMINY LIMANOWA. z dnia 4 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 72/2012 WÓJTA GMINY LIMANOWA z dnia 4 września 2012 r. w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Gminy Limanowa oraz pieczęci urzędowych w pozostałych jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46 /WO/17 Burmistrza Skarszew z dnia 10 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 46 /WO/17 Burmistrza Skarszew z dnia 10 marca 2017 r. Zarządzenie Nr 46 /WO/17 w sprawie określenia trybu zamawiania, używania, przechowywania oraz kasacji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, zamawiania pieczęci urzędowych przez gminne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 160/2014 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 160/2014 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 160/2014 STAROSTY RACIBORSKIEGO w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Raciborzu oraz pieczęci urzędowych w jednostkach organizacyjnych powiatu raciborskiego

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 2 załącznik Nr 3

załącznik Nr 2 załącznik Nr 3 ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania, wydawania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczątek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2255/2004 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 14 grudnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 2255/2004 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 14 grudnia 2004 r. ZARZĄDZENIE NR 2255/2004 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 14 grudnia 2004 r. w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek stosowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa oraz pieczęci urzędowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 93/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2013r.

Zarządzenie Nr 93/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2013r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-93/13 Zarządzenie Nr 93/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO z dnia 4 lutego 2013 r.

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO z dnia 4 lutego 2013 r. Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.11.2013. z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie: pieczęci urzędowych oraz pozostałych pieczęci stosowanych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach Na podstawie 34

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie terminu wprowadzenia nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

2 Użyte w uchwale określenia oznaczają: 1) pieczęć lub pieczęć urzędowa pieczęć, o której mowa w 4 ust. 1 i 2; 2) pieczątka każdą inna pieczęć;

2 Użyte w uchwale określenia oznaczają: 1) pieczęć lub pieczęć urzędowa pieczęć, o której mowa w 4 ust. 1 i 2; 2) pieczątka każdą inna pieczęć; Uchwała Nr 11/2014 Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubochni z dnia 5 grudnia 2014r w sprawie: pieczęci urzędowych i pieczątek w Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubochni Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-42/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 października 2017 r.

Zarządzenie Nr R-42/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 października 2017 r. Zarządzenie Nr R-42/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydawanego przez Politechnikę Lubelską oraz określenia

Bardziej szczegółowo

131 ZARZĄDZENIE NR 1382 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

131 ZARZĄDZENIE NR 1382 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 20-850- 131 ZARZĄDZENIE NR 1382 KOMENDANTA GŁÓWNEGO z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie pieczęci i stempli oraz tablic urzędowych i informacyjnych używanych

Bardziej szczegółowo

4 Zasady sporządzania i wydawania dyplomów i suplementu w języku polskim 5 Zasady sporządzania i wydawania dyplomów z wyróżnieniem

4 Zasady sporządzania i wydawania dyplomów i suplementu w języku polskim 5 Zasady sporządzania i wydawania dyplomów z wyróżnieniem ZARZĄDZENIE Nr 41/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 36/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 12 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 36/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 12 kwietnia 2013 roku Zarządzenie Nr 36/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 12 kwietnia 2013 roku zmieniające zarządzenie Nr 198/2012 Starosty Lubelskiego z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie: określenia zasad postępowania przy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-17/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr R-17/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 maja 2019 r. Zarządzenie Nr R-17/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydawanego przez Politechnikę Lubelską oraz określenia zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-64/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 września 2013 r.

Zarządzenie Nr R-64/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 września 2013 r. Zarządzenie Nr R-64/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydawanego przez Politechnikę Lubelską oraz określenia zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 09 października 2018r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 09 października 2018r. Zarządzenie Nr 0050.144.2018 Burmistrza Radzymina z dnia 09 października 2018r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie

w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie 1. 1. Druki są to formularze i pokwitowania powszechnego użytku,

Bardziej szczegółowo

1. Drukami ścisłego zarachowania są następujące formularze objęte kontrolą zużycia:

1. Drukami ścisłego zarachowania są następujące formularze objęte kontrolą zużycia: Załącznik do Zarządzenia nr 9 Rektora PK z dnia 17 marca 2014 r. ZASADY GOSPODAROWANIA DRUKAMI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Drukami ścisłego zarachowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lipca 2013r.

Zarządzenie Nr 46/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lipca 2013r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR BR-0161-I-46/2013 Zarządzenie Nr 46/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 13 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 13 stycznia 2017 r. Wyższa Szkoła Policji Szczytno, dnia 13 stycznia 2017 r. w Szczytnie L.dz. A- 125/2017 ZARZĄDZENIE NR 5/2017 KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie personalizacji,

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania

z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania DOP-0212-61/14 Poznań, 5 czerwca 2014 roku Zarządzenie nr 61/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania z przebiegiem

Bardziej szczegółowo

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 264 Biuro Ewidencji Osobowej WP DECYZJA Nr 409/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2008 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 10 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 25/2008 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 10 marca 2008 r. Zarządzenie nr 25/2008 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie: pieczęci urzędowych, pieczątek, pieczątek nagłówkowych, podpisowych i administracyjnych w tym stempli, stosowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-15/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-15/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r. Zarządzenie Nr R-15/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-12/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁ A II W DOB CZYC ACH ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-30/2016 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 20 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE R-30/2016 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 20 października 2016 r. ZARZĄDZENIE R-30/2016 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 20 października 2016 r. w sprawie: zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Publiczne Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Publiczne Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu INSTRUKCJA w sprawie w Publiczne Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu 1 1. Druki są to

Bardziej szczegółowo

4. 1. Do obowiązków pracownika, o którym mowa w 1 ust. 4, należy:

4. 1. Do obowiązków pracownika, o którym mowa w 1 ust. 4, należy: w Dusznikach-Zdroju Zarządzenie Nr 10/2016 Dyrektora w Dusznikach-Zdroju z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania Na podstawie: 1. Art. 10

Bardziej szczegółowo

1. W Szkole Podstawowej nr 56 w Lublinie, prowadzi się ewidencję w Księdze druków

1. W Szkole Podstawowej nr 56 w Lublinie, prowadzi się ewidencję w Księdze druków Za łąc zn ik nr 1 do zarząd zen ia nr 23/201 6 D yr ek tora M łod zi eżo wego O środ k a Socjot erapii w Lu b linie Z dnia 17.05.20 1 6 r. INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 43/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 września 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 43/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2015 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 17 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 103/2015 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 17 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 103/2015 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania. Część I - Ogólna

Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania. Część I - Ogólna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu z dnia 9 grudnia 2013 roku Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Część I - Ogólna 1 1. Druki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 25/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 23 maja 2012 r. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Część ogólna 1 1. Druki ścisłego zarachowania

Bardziej szczegółowo

ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁ A II W DOBCZYC ACH ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 30 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr 56/2014 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych, wyposażenia oraz pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Karczewie oraz określenia trybu jej pracy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 217/2017 BURMISTRZA NOWEGO. z dnia 4 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 217/2017 BURMISTRZA NOWEGO. z dnia 4 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 217/2017 BURMISTRZA NOWEGO w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 68 /2004

Zarządzenie nr 68 /2004 Zarządzenie nr 68 /2004 z dnia 16 listopada 2004 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie unieszkodliwienia zlikwidowanego sprzętu komputerowego z wyposażeniem. Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu (CUW)

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu (CUW) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych z dnia 19 maja 2017 r. INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 468/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.06.2006 r. INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Urząd Miejski w Wałbrzychu czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH KANDYTY 2010 Załącznik do Zarządzenia Nr 77/2010 Dyrektora Zespołu Szkół w Kandytach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 125/2012. REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 28.09.2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 125/2012. REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 28.09.2012 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl ZARZĄDZENIE Nr 125/2012 REKTORA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania ZARZĄDZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Na podstawie art. 31 art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 34 I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zarządzenie nr 34 I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarządzenie nr 34 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, suplementu do dyplomu, świadectwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3 / 09 Dyrektora PCPR z dnia 29 stycznia 2009r. INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków 1 1. Druki są to formularze i pokwitowania powszechnego użytku, w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

REGULAMIN. stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 65/2013 Rektora UKSW z dnia 23 września 2013r. REGULAMIN stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 106/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 września 2017 r. Zarządzenie Nr 106/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zasad wydawania i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUBANIU

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUBANIU ZAŁĄCZNIK 1 DO ZARZĄDZENIA NR 14/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W LUBANIU Z DNIA 21.12.16 INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 19 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 19 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie pieczęci i pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy Kobylnica oraz trybu ich zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej

Uchwała Nr 38/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Uchwała Nr 38/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Działając na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 1/2006 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej z dnia 30.12.2005r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 1/2006 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej z dnia 30.12.2005r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 1/2006 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej z dnia 30.12.2005r. w sprawie użytkowania pieczęci w Urzędzie Skarbowym w Rudzie Śląskiej Celem optymalizacji zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 01/06 /2012 z dnia 18. czerwca 2012 roku Dyrektora GCEZ INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Działając na podstawie 130 ust. 3 Statutu Politechniki Lubelskiej, Senat

Bardziej szczegółowo

Starosty Nowodworskiego z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Starosty Nowodworskiego z dnia 26 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 42/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wzory blankietów korespondencyjnych, pieczęci nagłówkowych i pieczęci do podpisu w organach samorządu Gminy Kruklanki

Wzory blankietów korespondencyjnych, pieczęci nagłówkowych i pieczęci do podpisu w organach samorządu Gminy Kruklanki Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2012 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 17 października 2012 r. Wzory blankietów korespondencyjnych, pieczęci nagłówkowych i pieczęci do u w organach samorządu Gminy Kruklanki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 stycznia 2017 roku

Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 stycznia 2017 roku 75.0200.130.2016 Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 stycznia 2017 roku w sprawie: zmian w Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz. 22 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz. 22 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. Poz. 22 ZARZĄDZENIE NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie postępowania z kartami mikroprocesorowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA - Osiek 2009 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 03/09 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 0sieku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 kwietnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 17/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 kwietnia 2010 roku Zarządzenie Nr 17/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Głuszycy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 10 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 10 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 5/2017 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia trybu zamawiania, ewidencjonowania, wydawania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci urzędowych i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2015. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 15 października 2015r.

Zarządzenie Nr 22/2015. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 15 października 2015r. Zarządzenie Nr 22/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 15 października 2015r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca zasad prowadzenia gospodarki finansowymi drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Lublin

Instrukcja dotycząca zasad prowadzenia gospodarki finansowymi drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Lublin Załącznik do Zarządzenia nr 41/6/2012 Prezydenta Miasta z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia gospodarki finansowymi drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta. Instrukcja dotycząca

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wytwarzanie materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeżone

Rozdział I Wytwarzanie materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeżone ZATWIERDZAM Załącznik do Zarządzenia Nr 5 / OC / 2012 Rektor Rektora UR z dnia 9 lutego 2012 r. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. Janusz Żmija Kraków, dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 3/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2012 Wójta Gminy Skąpe z dnia 17 października 2012 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2012 Wójta Gminy Skąpe z dnia 17 października 2012 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2012 Wójta Gminy Skąpe z dnia 17 października 2012 roku Instrukcja w sprawie zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania 1 1. Druki ścisłego zarachowania są to

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50/2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 10 maja 2016 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50/2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 10 maja 2016 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50/2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 10 maja 2016 r. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Nadarzyn 1 1. Druki ścisłego zarachowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 7/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Miejskim Ośrodku Pomocy

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Zał. do ZW 8/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ 1 1. Studenci Politechniki Wrocławskiej, zwanej dalej Uczelnią, otrzymują elektroniczną legitymację

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Nr 1/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 maja 2018 r.

Obwieszczenie Nr 1/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 maja 2018 r. Obwieszczenie Nr 1/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA. I. Cel instrukcji, zakres jej obowiązywania i podstawowe określenia użyte w instrukcji

INSTRUKCJA KANCELARYJNA. I. Cel instrukcji, zakres jej obowiązywania i podstawowe określenia użyte w instrukcji Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 7/05/06 INSTRUKCJA KANCELARYJNA I. Cel instrukcji, zakres jej obowiązywania i podstawowe określenia użyte w instrukcji 1 1. Celem instrukcji jest ustalenie jednolitej zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie gospodarki, ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Legionowo

Instrukcja w sprawie gospodarki, ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Legionowo Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2012 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 20.02.2012 r. Instrukcja w sprawie gospodarki, ewidencji i kontroli druków ścisłego w Urzędzie Miasta Legionowo 1 1. Druki ścisłego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 2 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 2 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Brakowania Druków Ścisłego Zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Śremie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr R /2005 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 29 czerwca 2005 r.

ZARZĄDZENIE nr R /2005 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 29 czerwca 2005 r. ZARZĄDZENIE nr R-0121-37/2005 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rozpatrywania skarg i wniosków w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODAROWANIA DRUKAMI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA. Zatwierdził: Prof. ATH dr hab. n. med. Monika Mikulska. Lp. Temat Str.

ZASADY GOSPODAROWANIA DRUKAMI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA. Zatwierdził: Prof. ATH dr hab. n. med. Monika Mikulska. Lp. Temat Str. Wydanie: 1 Strona/stron: 1 z 8 Opracował: mgr Andrzej Szarski Data : Zatwierdził: Prof. ATH dr hab. n. med. Monika Mikulska Data : Obowiązuje od: ZAWARTOŚĆ PROCEDURY: Lp. Temat Str. 1 Cel i zakres procedury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 73/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 3 kwietnia 2015r. 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego

Zarządzenie nr 73/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 3 kwietnia 2015r. 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego Zarządzenie nr 73/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo