Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI."

Transkrypt

1 Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. CELE PSO. 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju. 3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 4. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach bądź uzdolnieniach ucznia. 5. Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. Zasady PSO. 1. W każdym roku szkolnym nauczyciele wypracowują szcegółowe kryteria oceniania, z uwzględnieniem specyfiki zajęć i zasady indywidualizacji nauczania. 2. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów i rodziców o: - zakresie wymagań z przyrody oraz o sposobie i zasadach oceniania, - liczbie ocen stanowiących podstawę do wystawienia oceny semestralnej, - warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż proponowana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 3. Uczniowie są informowani przez nauczyciela o wymaganiach edukacujnych, sposobach sprawdzania osiągnięć w czasie pierwszych zajęć w danym roku szkolnym. 4. Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane uczniowi lub jego rodzcom. 6. Prace kontrolne są gromadzone i udostęopniane uczniom, a rodzicom w czasie zebrań lub spotkań indywidualnyuch. 7. W procesie edukacyjnym i przy ustalaniu oceny rocznej nauczyciel ma obowiązek realiozować zasadę indywidulizacji nauczania i oceniania poprzez dobór programu, form i metod uwzględniający możliwości ucznia. 8. W przypadku uczniów z opinią lub orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.

2 Kryteria ocen z przyrody dla klas IV-VI Ocena celująca - posiada i potrafi wykorzystać wiedzę wykraczającą poza program, - samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności, - aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, - regularnie odrabia prace domowe i zadania dodatkowe, - systematycznie pracuje w czasie pracy samodzielnej - starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, - bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu co najmniej regionalnym. Ocena bardzo dobra. - w wyczerpującym stopniu opanował materiał przewidziany w programie, - samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy i ćwiczenia, - przygotowuje ciekawe prezentacje, - aktywnie uczestniczy w lekcji, - wypowiada się w sposób poprawny i precyzyjny, - regularnie odrabia prace domowe i często wykonuje prace nieobowiązkowe, - starannie prowadzi zeszyt. Ocena dobra. - w zakresie wiedzy przedmiotowej ma niewielkie braki, - samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, trudnijsze z pomocą nauczyczyciela. - czyta ze zrozumieniem, samodzielnie potrafi znaleźć w tekście potrzebne informacje, - bierze czynny udział w lekcji, - regularnie odrabia prace domowe, czasem także nieobowiązkowe, - starannie prowadzi zeszyt. Ocena dostateczna - posiada podstawowe wiadomości przewidziane programem, choć jego wiedza jest fragmentaryczna, ma problemy z samodzielnym jej wykorzystaniem, - trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje z pomocą nauczyciela,

3 - sporadycznie zabiera głos na lekcji, - odrabia obowiązkowe prace domowe, Ocena dopuszczająca - ma duże braki w wiedzy, - nawet proste zadania wykonuje przy pomocy nauczyciela, - nie potrafi samodzielnie czytać ze zrozumieniem - nie jest aktywny na lekcji, ale wykazuje chęć do pracy, - często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, - nie pracuje systematycznie w czasie własnej pracy. Ocena niedostateczna - nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma duże braki w posiadanej wiedzy, - wykazuje się niechęcią do nauki, - nie rozumie poleceń nauczyciela, - nie odrabia prac domowych, - nie potrafi wykonać zadania nawet przy pomocy nauczyciela, co uniemożliwia mu kontynuowanie nauki na dalszym etapie. Ocenianie bieżące 1. Ocenianiu podlegają wiedza i umiejętności określone programem nauczania oraz następujące formy aktywności ucznia: a) pisemne: testy, sprawdziany, prace domowe na określony temat, b) ustne: aktywność na lekcjach, wypowiedzi ustne, c) praktyczne: przygotowanie do lekcji, praca w grupie, rozwiązywanie problemów, d) udział w konkursach i wykonywanie prac dodatkowych. 2. Celem usprawnienia informowania o postępach ucznia przyjmuje się następującą skalę i formę oceniania bieżącego: celujący -6 bardzo dobry - 5 dobry - 4 dostateczny - 3 dopuszczający - 2 niedostateczny Sposób oceniania prac pisemnych: prace klasowe (sprawdziany, testy) obejmujące większe partie materiału: 0% - 29% niedostateczny 30% - 49% dopuszczający 50%- 74% dostateczny

4 75% - 90% dobry 91% - 100% bardzo dobry 91% - 100% + zadanie dodatkowe - celujący 4. W klasach IV - VI stosuje się plusy jako odrębną formę oceniania dodatkowych prac domowych oraz aktywności i pracy samodzielnej na lekcji. Plusy zbierane przez uczniów w ciągu semestru są zapisywane w dzienniku. 5. Sprawdziany są obowiązkowe. Jeśli uczeń był w tym czasie nieobecny, powinien pisać zaległy sprawdzian w terminie ustalonym z nauczycielem, lecz nie później niż dwa tygonie po powrocie do szkoły. 6. W przypadku otrzymania ze sprawdzianu oceny niedostatecznej, dopuszczającej, dostatecznej czy dobrej uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy. 7. Za poprawę sprawdzianu uczeń może otrzymać maksymalnie ocenę bardzo dobrą. Do średniej semestralnej wlicxza się ocenę poprawioną. 8. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn usprawiedliwionych nauczyciel ma prawo do decyzji o dalszym trybie postępowania w zależności od indywidualnej sytuacji ucznia. 9. Termin i formę poprawy sprawdzianu ustala nauczyciel z uczniem. 10. Jeżeli uczeń przeszkadza innym podczas pisania sprawdzianu, lekceważy swoje obowiązki i polecenia nauczyciela, traci możliwość poprawienia tego sprawdzianu. Klasyfikacja śródroczna. 1.Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacujnych ucznia i ustaleniu ocen śródrocznych. Oceny śródroczne ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 2. Nauczyciel najpóźniej na 16 dni przed klasyfikacją ma obowiązek wystawić przewidywane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, wpisując je do dziennika lekcyjnego długopisem, w osobnej kolumnie "przewidywana ocena". Przewidywane oceny niedostateczne i ocenę naganną należy wpisać na 30 dni przed klasyfikacją. 3. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 4. W klasach integracyjnych śródroczną ( roczną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego. 5. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną ( roczną) wpisyje do dziennika nauczyciel nie później niż 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

5 6.Ocena śródroczna jest średnią ważoną uzyskanych ocen bieżących.największą wagę posiadają oceny ze sprawdzianów, testów oraz zastosowanie wiedzy w praktyce. Oceny semestralne są wystawiane według wzoru: -oceny klasyfikacji śródrocznej: 0,7a+0,4b a-średnia arytmetyczna ze sprawdzianów, b-średnia arytmetyczna z pozostałych aktywności ucznia. - oceny klasyfikacji rocznej: 0,4a + 0,4b + 0,2c a - to ocena semestralna. b - to średnia arytmetyczma z prac klasowych, sprawdzianów w II semestrze. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują ocenę celującą. Sposoby dokumentowania postępów i osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych. Osiągnęcia ucznia są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym i zeszycie przedmiotowym. W dzienniku lekcyjnym, w ocenianiu osiągnięć edukacyjnych nauczyciel zapisuje oceny cząstkowe: - kolorem czerwonym sprawdziany, - kolorem zielonym: sprawdziany z krótszej partii materiału (trwające do 25 minut), - kolorem czarnym lub niebieskim wszystkie pozostałe oceny; - nieprzygotowanie symbolem "np".