INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego ul. Kreta Rybnik Data i miejsce sporządzenia dokumentu: r. Rybnik Ilość stron: 19 Organ zatwierdzający: Dyrektor szkoły - 1 -

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Informacje ogólne 1.2. Cel przygotowania Instrukcji Zarządzania 1.3. Zakres informacji objętych Instrukcją Zarządzania 1.4. Sposób aktualizacji oraz przeglądania Instrukcji Zarządzania 1.5. Sposób przechowywania dokumentu Instrukcji Zarządzania 1.6. Wyjaśnienie terminów używanych w dokumencie Instrukcji Zarządzania 2. Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemach informatycznych oraz wskazania osoby odpowiedzialnej za te czynności 2.1. Procedury Nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemach informatycznych 2.2. Osoby odpowiedzialne za nadawanie uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemach informatycznych 3. Opis stosowanych metod i środków uwierzytelnienia oraz procedur związanych z zarządzaniem i użytkowaniem stosowanych metod i środków uwierzytelnienia 4. Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu 4.1. Procedura rozpoczęcia pracy przeznaczona dla użytkownika systemu 4.2. Procedura zawieszenia pracy przeznaczona dla użytkownika systemu 4.3. Procedura zakończenia pracy dla użytkownika systemu 5. Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania 6. Opis sposobu, miejsca i okresu przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz kopii zapasowych, o których mowa w pkt. 5 instrukcji 7. Opis sposobu zabezpieczenia systemów informatycznych przed działalnością oprogramowania, o którym mowa w pkt III ppkt 1 załącznika do rozporządzenia 8. Opis sposobu realizacji wymogów stawianych systemom informatycznym przez rozporządzenie wykonawcze do ustawy o ochronie danych osobowych 9. Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych 10. Poziom bezpieczeństwa Określenie stosowanego poziomu bezpieczeństwa Stosowane zabezpieczenia Poziom podstawowy Poziom podwyższony Poziom wysoki - 2 -

3 1. WSTĘP 1.1. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy dokument w postaci Instrukcji zarządzania systemem informatycznym został opracowany przez imię i nazwisko Administratora Danych Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z polskim ustawodawstwem. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym wraz z Polityką Bezpieczeństwa stanowi dokumentację przetwarzania danych osobowych w rozumieniu 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz z późn. zm.). Instrukcja zarządzania systemem informatycznym została wdrożona decyzją i obowiązuje od dnia data. Wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu interpretacji zapisów niniejszego dokumentu Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, powinny być rozstrzygane na korzyść zapewnienia możliwie najwyższego poziomu ochrony danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą. Każda osoba mającą dostęp do danych osobowych na podstawie upoważnienia Administratora Danych, została zapoznana z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym i zobowiązana do jej przestrzegania w zakresie wynikającym z przydzielonych zadań. Dotyczy to w szczególności pracowników zatrudnionych przez Administratora Danych. Wyżej wymienione osoby złożyły na piśmie oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz zobowiązały się do stosowania zawartych w niej postanowień CEL PRZYGOTOWANIA INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA Podstawowym celem przyświecającym przygotowaniu i wdrożeniu dokumentu Instrukcji zarządzania systemem informatycznym było zapewnienie zgodności działania Gimnazjum nr 1 3 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku z ustawą o ochronie danych osobowych oraz jej rozporządzeniami wykonawczymi. Opracowany dokument Instrukcji zarządzania systemem informatycznym został opracowany w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych: 1) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz z późn. zm.), 2) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 3) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U r. Nr 256 poz z późn. zm.), - 3 -

4 4) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U r. Nr 23 poz. 225 z późn. zm.), 5) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 128, poz z późn. zm.). Należy przez powyższe rozumieć w szczególności realizację w niniejszym dokumencie wymogu opisania sposobu przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Zadaniem Instrukcji zarządzania systemem informatycznym jest także określenie podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz wymagań w zakresie odnotowywania udostępniania danych osobowych i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych ZAKRES INFORMACJI OBJĘTYCH INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA Dokument Instrukcji zarządzania systemem informatycznym opisuje zasady i procedury przetwarzania danych osobowych i ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem. Obejmuje on ogólne informacje o systemie informatycznym i zbiorach danych osobowych, które są przy ich użyciu przetwarzane, zastosowane rozwiązania techniczne, jak również procedury eksploatacji i zasady użytkowania, jakie zastosowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Na Instrukcję zarządzania składają się w szczególności następujące informacje: 1) procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności; 2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem; 3) procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu; 4) procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania; 5) sposób, miejsce oraz okres przechowywania: a) elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe, b) kopii zapasowych, o których mowa w pkt 4, 6) sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania, o którym mowa w pkt III ppkt 1 załącznika do rozporządzenia; 7) sposób realizacji wymogów, o których mowa w 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia; 8) procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych

5 Instrukcję zarządzania systemem informatycznym stosuje się do wszelkich czynności, stanowiących w myśl ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych. Bez względu na źródło pochodzenia danych osobowych, ich zakres, cel zebrania, sposób przetwarzania lub czas przetwarzania, stosuje się zasady przetwarzania danych osobowych ujęte w niniejszym dokumencie Instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Rygorowi Instrukcji zarządzania systemem informatycznym podlegają także dane powierzone Gimnazjum nr 1 3 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku do przetwarzania na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz dane osobowe, których Gimnazjum nr 1 3 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku jest odbiorcą w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych SPOSÓB AKTUALIZACJI ORAZ PRZEGLĄDANIA INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA W związku z dynamiką zmian w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz mając na uwadze częste zmiany w konstrukcji systemów informatycznych, Administrator Danych zobowiązuje się dokonywać corocznie przeglądów i aktualizacji Instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Weryfikacja zapisów Instrukcji zarządzania systemem informatycznym jest prowadzona pod kątem zgodności stanu deklarowanego ze stanem faktycznym. Do końca stycznia każdego roku kalendarzowego Administrator Danych lub osoba przez niego upoważniona dokona sprawdzenia aktualności Instrukcji zarządzania. Do końca czerwca zostanie przygotowany raport zawierający wnioski płynące z przeprowadzonej weryfikacji Instrukcji zarządzania. Raport będzie zawierał informacje pozwalające na wyeliminowanie niezgodności stanu opisanego w Instrukcji zarządzania ze stanem faktycznym. Instrukcja zarządzania podlega aktualizacji każdorazowo, w przypadku likwidacji, utworzenia lub zmiany zawartości zbioru danych, a także w przypadku zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, wymagającej aktualizacji Instrukcji zarządzania. Aktualizacja Instrukcji zarządzania jest przeprowadzana przez Administratora Danych. Nowa wersja Instrukcji zarządzania zastępuje poprzednio obowiązującą. Administrator Danych wprowadza w życie nową wersję Instrukcji zarządzania w formie decyzji, określając w jej treści od kiedy nowy dokument obowiązuje SPOSÓB PRZECHOWYWANIA DOKUMENTU INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA Dokument Instrukcji zarządzania jest przechowywany w wersji elektronicznej, na komputerze zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych. Zapewniona jest możliwość wydrukowania aktualnej wersji dokumentu Instrukcji zarządzania w terminie 12 godzin od pojawienia się takiej potrzeby. Kopia pliku Instrukcji zarządzania wykonywana jest po każdej aktualizacji. Wykonanie kopii skutkuje usunięciem poprzednio przygotowanej kopii.. Dokument Instrukcji zarządzania jest przechowywany wraz z innymi dokumentami, do których dostęp posiada tylko Administrator Danych oraz upoważnione przez niego osoby. Wydrukowany po aktualizacji dokument - 5 -

6 Instrukcji zarządzania zastępuje poprzedni, który ulega zniszczeniu WYJAŚNIENIE TERMINÓW UŻYWANYCH W DOKUMENCIE INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA 1) ustawa rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą", 2) rozporządzenie rozumie się przez to rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem, 3) dane osobowe wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, 4) ) instrukcja zarządzania systemem informatycznym dokument instrukcji zarządzania systemem informatycznym w rozumieniu 1 pkt 1 rozporządzenia, zwaną dalej instrukcją, 5) polityka bezpieczeństwa dokument polityki bezpieczeństwa w rozumieniu 1 pkt 1 rozporządzenia, zwaną dalej polityką, 6) zbiór danych rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie, 7) przetwarzanie danych rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych, 8) system informatyczny rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych, 9) zabezpieczenie danych w systemie informatycznym rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem, 10) usuwanie danych rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą, 11) ) administrator danych rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3 ustawy o ochronie danych osobowych, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, 12) zgoda osoby, której dane dotyczą rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści, 13) ) odbiorca danych rozumie się przez to każdego, komu udostępnia się dane osobowe, z wyłączeniem: - 6 -

7 a. osoby, której dane dotyczą, b. osoby upoważnionej do przetwarzania danych, c. przedstawiciela, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowych, d. podmiotu, o którym mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, e. organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem, 14) państwo trzecie rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 15) identyfikator użytkownikau rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym, 16) hasło rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym, 17) sieć telekomunikacyjna rozumie się przez to sieć telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.), 18) sieć publiczna rozumie się przez to sieć publiczną w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne, 19) teletransmisja rozumie się przez to przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, 20) rozliczalność rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi, 21) integralność danych rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany, 22) raport rozumie się przez to przygotowane przez system informatyczny zestawienia zakresu i treści przetwarzanych danych, 23) poufność danych rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom, 24) uwierzytelnianie rozumie się przez to działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu. 2. PROCEDURY NADAWANIA UPRAWNIEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH I REJESTROWANIA TYCH UPRAWNIEŃ W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH ORAZ WSKAZANIA OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA TE CZYNNOŚCI - 7 -

8 2.1. PROCEDURY NADAWANIA UPRAWNIEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH I REJESTROWANIA TYCH UPRAWNIEŃ W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH Nadawanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych - uprawnienia do przetwarzania danych osobowych są wydawane przez Administratora Danych. Uprawnienie jest nadawane tylko i wyłącznie w zakresie wykonywanych przez pracownika zadań. Nadanie uprawnień polega na utworzeniu konta w systemie informatycznym. Dokonuje tego osoba upoważniona przez Administratora Danych. Cofnięcie uprawnień do przetwarzania danych osobowych - uprawnienia do przetwarzania danych osobowych są anulowane decyzją Administratora Danych, a także w wypadku rozwiązania umowy będącej podstawą świadczenia pracy lub usług przez pracownika na rzecz Administratora Danych. Jeżeli zachodzi konieczność modyfikacji uprawnienia do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym, osoba upoważniona przez Administratora Danych do ich nadawania, zmienia konfigurację systemu informatycznego w odpowiedni sposób. Cofnięcie uprawnień polega na usunięciu konta w systemie informatycznym. Dokonuje tego osoba upoważniona przez Administratora Danych. Rejestrowanie uprawnień do przetwarzania danych w systemie informatycznym uprawnienia do przetwarzania danych w systemie informatycznym są rejestrowane poprzez dokonanie wpisu identyfikatora w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz utworzeniu konta w odpowiednim systemie informatycznym. Lista osób uprawnionych do przetwarzania danych jest przechowywana w szafie zamykanej na klucz w sekretariacie. Istnieje także możliwość wydrukowania na żądanie listy osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych. Nadzór i kontrolę nad procesem rejestracji uprawnień do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym sprawuje osoba upoważniona przez Administratora Danych. Hasła administratorów systemów informatycznych przechowywane są w sejfie w sekretariacie. Dostęp do nich ma tylko i wyłącznie Administrator Danych oraz osoba przez niego upoważniona. W sytuacjach awaryjnych w przypadku nieobecności administratora danych osobą uprawnioną do podejmowania decyzji mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych jest Ewa Połata OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA NADAWANIE UPRAWNIEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH I REJESTROWANIA TYCH UPRAWNIEŃ W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH Zakres odpowiedzialności Imię i nazwisko osoby Pełniona funkcja / uwagi - 8 -

9 odpowiedzialnej Przegląd przestrzegania Justyna Rusin dyrektor Instrukcji Przegląd aktualności Justyna Rusin dyrektor Instrukcji Aktualizację instrukcji Justyna Rusin dyrektor Nadawanie uprawnień do przetwarzania danych w systemach informatycznych Rejestrowanie uprawnień do przetwarzania danych w systemach informatycznych Wyrejestrowanie uprawnień do przetwarzania danych w systemach informatycznych Justyna Rusin Ewa Połata Ewa Połata dyrektor sekretarz szkoły sekretarz szkoły 3. OPIS STOSOWANYCH METOD I ŚRODKÓW UWIERZYTELNIENIA ORAZ PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z ZARZĄDZANIEM I UŻYTKOWANIEM STOSOWANYCH METOD I ŚRODKÓW UWIERZYTELNIENIA - 9 -

10 1. Zastosowane środki i metody uwierzytelnienia związane z ruchem osobowym: całodobowa ochrona budynku. Przebywanie osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych jest dozwolone tylko i wyłącznie pod nadzorem. 2. Zastosowane środki i metody uwierzytelnienia obowiązujące systemy informatyczne: a. autoryzacja w systemie operacyjnym za pomocą hasła b. autoryzacja w programach przetwarzających dane osobowe za pomocą logina i hasła (hasło min. 8 znaków długości, używane małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne) c. system operacyjny wymusza zmianę haseł co 30 dni, d. pierwsze hasło użytkownika jest zawsze przekazywane ustnie i ustalane przez osobę nadającą uprawnienie dostępu w systemie informatycznym, e. dostęp do każdego z komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe, ograniczony jest wyłącznie do jednego pracownika. Zabronione jest stosowanie rozwiązań programowych pozwalających na zapamiętywanie identyfikatorów i haseł. 4. PROCEDURY ROZPOCZĘCIA, ZAWIESZENIA I ZAKOŃCZENIA PRACY PRZEZNACZONE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU

11 4.1. PROCEDURA ROZPOCZĘCIA PRACY PRZEZNACZONA DLA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU Przed rozpoczęciem pracy, w trakcie rozpoczynania pracy z systemem informatycznym oraz w trakcie pracy, każdy pracownik jest obowiązany do zwrócenia bacznej uwagi, czy nie wystąpiły objawy, mogące świadczyć o naruszeniu zasad ochrony danych osobowych. Rozpoczęcie pracy użytkownika w systemie informatycznym obejmuje uruchomienie komputera, wprowadzenie identyfikatora i hasła w sposób minimalizujący ryzyko podejrzenia przez osoby nieupoważnione oraz ogólne stwierdzenie poprawności działania systemu. Użytkownikowi nie wolno w czasie uruchamiania systemu operacyjnego odchodzić od stanowiska. Jest to dozwolone tylko i wyłącznie zgodnie z procedurą opisującą tryb zawieszenia pracy z systemem, w którym przetwarzane są dane osobowe. Użytkownik informuje osobę upoważnioną przez Administratora Danych do opieki nad sprzętem komputerowym o zablokowaniu dostępu do zbioru danych oraz o wszelkich nieprawidłowościach w dostępie do danych osobowych PROCEDURA ZAWIESZENIA PRACY PRZEZNACZONA DLA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU Nie wolno opuszczać stanowiska komputerowego nie zamykając wcześniej programów służących do przetwarzania danych osobowych, oraz nie zapisując otwartych dokumentów. Odchodząc od swojego komputera, każdy użytkownik powinien aktywować wygaszacz ekranu zabezpieczony hasłem dostępu. Użytkownik informuje osobę upoważnioną przez Administratora Danych do opieki nad sprzętem komputerowym o zablokowaniu dostępu do zbioru danych oraz o wszelkich nieprawidłowościach w dostępie do danych osobowych. Stanowiska komputerowe usytuowane są w sposób uniemożliwiający odczytanie informacji z ekranu komputera osobom postronnym PROCEDURA ZAKOŃCZENIA PRACY DLA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU Zakończenie pracy polega na zamknięciu wszystkich programów i zapisaniu wszystkich otwartych plików oraz wybraniu odpowiedniego polecenia systemowego umożliwiającego zakończenie pracy. Użytkownik powinien zaczekać przy komputerze do chwili jego wyłączenia. Użytkownik informuje osobę upoważnioną przez Administratora Danych do opieki nad sprzętem komputerowym, o zablokowaniu dostępu do zbioru danych oraz o wszelkich nieprawidłowościach w dostępie do danych osobowych. 5. PROCEDURY TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH ZBIORÓW DANYCH ORAZ PROGRAMÓW I NARZĘDZI PROGRAMOWYCH SŁUŻĄCYCH DO ICH PRZETWARZANIA

12 Na koniec każdego miesiąca wyznaczony przez Administratora Danych pracownik tworzy kopie zapasowe wszystkich zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych, w których przetwarzane są dane osobowe. Procedura tworzenia kopii zapasowych obejmuje wszystkie komputery, na których przetwarzane są dane osobowe. Tworzenie kopii zapasowych polega na nagraniu na elektroniczny nośnik informacji danych podlegających procedurze tworzeniu kopii zapasowych. Kopie zapasowe wykonywane są poprzez utworzenie archiwum zabezpieczonego hasłem za pomocą programu WinRar (kopia całościowa). Nośnik z nagranymi kopiami zapasowymi jest umieszczany w szafie zamykanej na klucz. Na nośniku kopii zapasowej znajduje się oznaczenie, kto wykonał daną kopię zapasową, czy jest ona kompletna oraz data jej wykonania. W każdym miesiącu dokonywany jest przegląd przechowywanych nośników kopii zapasowych, w celu usunięcia danych zapisanych co najmniej 2 miesiące wstecz. Nieprzydatne już nośniki informacji pozbawia się w sposób trwały zapisanych danych osobowych. 6. OPIS SPOSOBU, MIEJSCA I OKRESU PRZECHOWYWANIA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI ZAWIERAJĄCYCH DANE OSOBOWE ORAZ KOPII ZAPASOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W PKT. 5 INSTRUKCJI

13 Nośniki informatyczne zawierające dane osobowe oraz kopie zapasowe zbiorów danych osobowych, programów i narzędzi programowych służących do przetwarzania danych osobowych, przechowywane są w szafie zamykanej na klucz w sekretariacie szkoły. Dostęp do nośników o których mowa ograniczony jest do Administratora Danych oraz upoważnionego przez niego pracownika. Co roku, osoba wskazana przez Administratora Danych dokonuje przeglądu nośników, a po ustaniu ich użyteczności usuwa zapisane dane. Każdy przechowywany nośnik jest oznaczony poprzez wskazanie, jakie dane się na nim znajdują. 7. OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PRZED DZIAŁALNOŚCIĄ OPROGRAMOWANIA, O KTÓRYM MOWA W PKT III PPKT 1 ZAŁĄCZNIKA DO ROZPORZĄDZENIA

14 Z uwagi na fakt, iż niektóre wykorzystywane komputery przetwarzające dane osobowe posiadają dostęp do sieci publicznej, Administrator Danych wdrożył procedury oraz oprogramowanie, które chroni dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, zmianom, usunięciem lub uszkodzeniem. Zagrożenia te to programy zawierające złośliwy kod (wirusy), tzw. konie trojańskie oraz ataki hakerów. Zabronione jest pobieranie oraz instalowanie bez nadzoru osoby upoważnionej przez Administratora Danych, jakichkolwiek programów na komputerach służących do przetwarzania danych osobowych. Zabronione jest również używanie nośników informacji nie pochodzących z zasobów Administratora Danych. Każda osoba przetwarzająca dane osobowe przy użyciu komputera została pouczona, aby w wypadku jakichkolwiek podejrzeń dotyczących obniżenia bezpieczeństwa danych osobowych, poinformowała o tym fakcie osobę upoważnioną przez Administratora Danych lub Administratora Danych. Typ zabezpieczenia Nazwa programu Częstotliwość i sposób aktualizacji Uwagi oprogramowania Program typu FIREWALL Program Kaspersky Anty-Virus Codziennie następuje automatyczne antywirusowy sprawdzenie czy istnieje nowsza wersja programu lub jego bazy. 8. OPIS SPOSOBU REALIZACJI WYMOGÓW STAWIANYCH SYSTEMOM INFORMATYCZNYM PRZEZ ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE DO USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

15 Nazwa systemu informatycznego Data pierwszego wprowadzenia danych do systemu Identyfikator u użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu, chyba że e dostęp do systemu informatycznego i przetwarzanych w nim danych posiada wyłącznie jedna osoba Źródło danych, w przypadku zbierania danych, nie od osoby, której one dotyczą Informacje o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia, chyba że e system informatyczny u używany jest do przetwarzania danych zawartych w zbiorach jawnych Sprzeciw o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 8 UODO Microsoft Excel Word SIO System Informacji Oświatowej OKE Płace Optivum Vulcan Nabór Optivum Vulcan UONet ZUS 9. PROCEDURY WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SYSTEMÓW ORAZ NOŚNIKÓW INFORMACJI SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH W wypadku wystąpienia takiej potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na rok, osoba odpowiedzialna za przegląd przestrzegania instrukcji zarządzania systemem informatycznym, dokonuje przeglądu i konserwacji systemów

16 oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych osobowych. Wykryte podczas przeglądu i konserwacji nieprawidłowości w działaniu sprzętu lub programów służących do przetwarzania danych osobowych, usuwa się niezwłocznie. Osoba dokonująca wyeliminowania opisanych nieprawidłowości, zawiadamia o podjętych czynnościach Administratora Danych. Przegląd i konserwacja mogą być zlecone pracownikowi lub podmiotowi zewnętrznemu specjalizującemu się w tego typu działaniach. W wypadku przekazania sprzętu lub nośników informacji służących do przetwarzania danych osobowych podmiotowi trzeciemu, pozbawia się je zapisanych danych osobowych w sposób, który uniemożliwi ich odtworzenie. W obydwu przypadkach, zostaną zachowane szczególne warunki ostrożności, w celu zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych. 10. POZIOM BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności, aby zabezpieczyć dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę

17 nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem OKREŚLENIE STOSOWANEGO POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA W zależności od właściwości zbioru danych Administrator Danych stosuje następujące poziomy bezpieczeństwa: podstawowy, podwyższony lub wysoki. Poziom co najmniej podstawowy stosuje się, gdy w systemie informatycznym nie są przetwarzane dane wrażliwe oraz żadne z urządzeń systemu informatycznego, służącego do przetwarzania danych osobowych nie jest połączone z siecią publiczną. Poziom co najmniej podwyższony stosuje się, gdy w systemie informatycznym przetwarzane są dane wrażliwe oraz żadne z urządzeń systemu informatycznego, służącego do przetwarzania danych osobowych nie jest połączone z siecią publiczną. Poziom wysoki stosuje się, gdy przynajmniej jedno urządzenie systemu informatycznego, służącego do przetwarzania danych osobowych, połączone jest z siecią publiczną. Nr Nazwa zbioru Systemy informatyczne przetwarzające dane osobowe w zbiorze Zastosowany poziom bezpieczeństwa 1 uczniowie oraz Word, Excel, Nabór Optivum, OKE, Uczniowie Optivum Net kandydaci do szkoły wysoki 2 pracownicy oraz Word, Excel, Vulcan Optivum Płace, SIO, ZUS kandydaci do pracy wysoki 3 rodzice/prawni Word, Excel, Uczniowie Optivum Net, Nabór Optivum opiekunowie wysoki 4 finanse Vulcan Optivum Płace, ZUS, BRE Bank S.A. wysoki STOSOWANE ZABEZPIECZENIA POZIOM PODSTAWOWY Nazwa zabezpieczenia Stosowanie zabezpieczenia TAK/NIE/ ND (nie

18 Zabezpieczenie obszaru, w którym przetwarzane są dane osobowe, przed dostępem osób nieuprawnionych na czas nieobecności w nim osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Przebywanie osób nieuprawnionych, jest dopuszczalne za zgodą administratora danych lub w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych. Stosowane są mechanizmy kontroli dostępu do danych. Jeżeli dostęp do danych posiadają co najmniej 2 osoby to w systemie rejestrowany jest dla każdego użytkownika odrębny identyfikator oraz dostęp do danych jest możliwy wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia. System jest zabezpieczony przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego System jest zabezpieczony przed utratą danych spowodowaną utratą zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej. Identyfikator użytkownika, który utracił uprawnienia do przetwarzania danych, nie jest przydzielany innej osobie. W przypadku gdy do uwierzytelniania użytkowników używa się hasła, jego zmiana następuje nie rzadziej niż co 30 dni. Hasło składa się co najmniej z 6 znaków. Dane osobowe przetwarzane w systemie informatycznym zabezpiecza się przez wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów służących do przetwarzania danych osobowych. Kopie zapasowe przechowuje się w miejscach zabezpieczających je przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz usuwa się niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności. Osoba użytkująca komputer przenośny zawierający dane osobowe zachowuje szczególną ostrożność podczas jego transportu, przechowywania i użytkowania poza obszarem, w którym przetwarzane są dane osobowe, w tym stosuje środki ochrony kryptograficznej wobec przetwarzanych danych osobowych. Administrator danych monitoruje wdrożone zabezpieczenia systemu informatycznego Urządzenia, dyski lub inne elektroniczne nośniki informacji, zawierające dane osobowe, przeznaczone do: 1. likwidacji pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. 2. przekazania podmiotowi nieuprawnionemu do przetwarzania danych pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie. 3. naprawy pozbawia się wcześniej zapisu tych danych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie albo naprawia się je pod nadzorem osoby upoważnionej przez administratora danych. dotyczy) POZIOM PODWYŻSZONY Nazwa zabezpieczenia W przypadku gdy do uwierzytelnienia użytkowników używa się haseł, składa się ono co najmniej z 8 znaków, zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry i znaki specjalne. Urządzenia i nośniki zawierające dane osobowe, zabezpiecza się w sposób zapewniający poufność i integralność tych danych Stosowanie zabezpieczenia TAK / NIE/ ND (nie dotyczy)

19 POZIOM WYSOKI Nazwa zabezpieczenia Administrator danych stosuje środki kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia, które są przesyłane w sieci publicznej. System informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych chroni się przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem. Stosowanie zabezpieczenia TAK / NIE/ ND (nie dotyczy)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004.100.1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. Strona 1 z 5 LexPolonica nr 44431. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 38 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO ŁÓDŹ, UL. St. Dubois 7/9 Data i miejsce sporządzenia dokumentu: Łódź, dn. 23.02.2009r. Data i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Małgorzata Ziemianin Dnia 24.11.2015 roku w podmiocie o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA Obowiązuje od: 01

Bardziej szczegółowo

INSTRUCKJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUCKJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak z dnia 1 września 2017 roku INSTRUCKJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Administrator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Administrator Danych Damian Cieszewski dnia 31 sierpnia 2015 r. w podmiocie o nazwie Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/2015 Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 27 maja 2015 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE SŁAWOMIR PIWOWARCZYK KAMIENICA 65, 32-075 GOŁCZA NIP: 678 262 88 45, REGON: 356 287 951......... pieczęć firmowa podpis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH Rozdział I Postanowienia wstępne. Na podstawie 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE JACEK TURCZYNOWICZ YACHTING JACEK TURCZYNOWICZ ul. Gen. Józefa Zajączka 23/22, 01-505 Warszawa NIP: 1231056768, REGON:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Administrator Danych Osobowych PREZYDENT MIASTA SOPOTU Dnia 12 maja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH S A M O R Z Ą D O W A S Z K O Ł A P O D S T A W O W A i m. p o r. J A N A P E N C O N K A w G O W I N I E GOWINO ul. Wejherowska 60 84-215 SOPIESZYNO Tel. 572-06-29 NIP 588-18-42-812 REGON 190403213 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 17 marca 2015 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku

Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku w sprawie: wprowadzenia w życie Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 15/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 28.12.2010 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Nazwa podmiotu wprowadzającego Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Gnojnej Data zarządzenia 23.03.2017 r. Numer zarządzenia wprowadzającego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZAN IA SYSTEMEM

INSTRUKCJA ZARZĄDZAN IA SYSTEMEM Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17/R/2014 z dnia 13.02.2014 r. DOLNOŚLASKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA (zwana dalej DOIIB) ul. Odrzańska 22 50-114 Wrocław INSTRUKCJA ZARZĄDZAN IA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie.

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. I Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Komentarz do Instrukcji:

ZAŁĄCZNIK NR 1. Komentarz do Instrukcji: ZAŁĄCZNIK NR 1 Metryka dokumentu 1. Tytuł dokumentu INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 2. Właściciel dokumentu 3. Klasa poufności dokument wewnętrzny, ogólnodostępny 4. Podstawa prawna Ustawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kościerzyna

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kościerzyna Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.3/2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia ogólne

Rozdział I Zagadnienia ogólne Załączniki do decyzji nr 2/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 3 stycznia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy wzór Wystąpienia GIODO dotyczy zastosowanych środków bezpieczeństwa* Wystąpienie o dokonanie sprawdzenia

Przykładowy wzór Wystąpienia GIODO dotyczy zastosowanych środków bezpieczeństwa* Wystąpienie o dokonanie sprawdzenia Przykładowy wzór Wystąpienia GIODO dotyczy zastosowanych środków bezpieczeństwa*... oznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji oraz jego adresu do korespondencji Wystąpienie o dokonanie sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ADCONNECT SP. Z O.O. SP. K.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ADCONNECT SP. Z O.O. SP. K. 1 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ADCONNECT SP. Z O.O. SP. K. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie II. Definicje III. Procedury nadawania uprawnień do Przetwarzania danych i rejestrowania tych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym STORK Szymon Małachowski

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym  STORK Szymon Małachowski Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym www.stork3d.pl prowadzonym przez firmę STORK Szymon Małachowski Właścicielem materialnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik do zarządzenia 6/2016 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne danych osobowych

Bezpieczeństwo teleinformatyczne danych osobowych Bezpieczna Firma Bezpieczeństwo teleinformatyczne danych osobowych Andrzej Guzik stopień trudności System informatyczny, w którym przetwarza się dane osobowe, powinien oprócz wymagań wynikających z przepisów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI Z WRODZONĄ PRZEPUKLINĄ PRZEPONOWĄ I INNYMI WADAMI WRODZONYMI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI Z WRODZONĄ PRZEPUKLINĄ PRZEPONOWĄ I INNYMI WADAMI WRODZONYMI POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI Z WRODZONĄ PRZEPUKLINĄ PRZEPONOWĄ I INNYMI WADAMI WRODZONYMI ORAZ ICH RODZIN ZUZIK Niniejsza polityka bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

2. Dane osobowe - wszelkie informacje, w tym o stanie zdrowia, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej

2. Dane osobowe - wszelkie informacje, w tym o stanie zdrowia, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM TERVIS Sp. z o.o. ul. Marii Curie-Skłodowskiej 89B 87-100 Toruń KRS: 395894 dalej jako TERVIS Sp. z o.o. Niniejsza Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przeznaczona dla administratora danych, który nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji

Polityka bezpieczeństwa przeznaczona dla administratora danych, który nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji Polityka bezpieczeństwa przeznaczona dla administratora danych, który nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. 1 1. PODSTAWA PRAWNA Niniejsza Polityka bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

i częstotliwość tworzenia kopii, zasady sprawdzania obecności wirusów komputerowych oraz dokonywania przeglądów i konserwacji systemów.

i częstotliwość tworzenia kopii, zasady sprawdzania obecności wirusów komputerowych oraz dokonywania przeglądów i konserwacji systemów. 1 i częstotliwość tworzenia kopii, zasady sprawdzania obecności wirusów komputerowych oraz dokonywania przeglądów i konserwacji systemów. W związku z tym, że system informatyczny przetwarzający dane osobowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Świętajno Na podstawie art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE MKPUBLIKACJE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE MKPUBLIKACJE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE MKPUBLIKACJE obowiązuje od 25 maja 2018 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZNIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY DĄBRÓWKA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZNIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY DĄBRÓWKA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówka Nr 169/2016 z dnia 20 maja 2016 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZNIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY DĄBRÓWKA

Bardziej szczegółowo

Przykładowy wykaz zbiorów danych osobowych w przedszkolu

Przykładowy wykaz zbiorów danych osobowych w przedszkolu Przykładowy wykaz zbiorów danych osobowych w przedszkolu Lp. Nazwa zbioru Pomieszczenie 1. Zbiór 1 Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych 2. Zbiór 2 Kontrola wewnętrzna wyniki,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Damian Cieszewski dnia 31 sierpnia 2015 r. w podmiocie o nazwie Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem,

2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem, Wskazówki dotyczące sposobu opracowania instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zadania Administratora Systemów Informatycznych wynikające z przepisów ochrony danych osobowych. Co ASI widzieć powinien..

Zadania Administratora Systemów Informatycznych wynikające z przepisów ochrony danych osobowych. Co ASI widzieć powinien.. Zadania Administratora Systemów Informatycznych wynikające z przepisów ochrony danych osobowych Co ASI widzieć powinien.. Czy dane osobowe są informacją szczególną dla Administratora Systemów IT? Administrator

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE Chruślina 19-03-2015r. 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chruślinie Dnia 10-03-2015r.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 48/2010 r.

Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 48/2010 r. Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 48/2010 r. Polityka bezpieczeństwa systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie 1 Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Instrukcja Zarządzania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego ul. Kreta 20 44-274 Rybnik Data i miejsce sporządzenia dokumentu: 7.05.2012r. Rybnik Ilość stron: 23 Organ zatwierdzający: Dyrektor szkoły

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w przedsiębiorstwie QBL Wojciech Śliwka Daszyńskiego 70c, Ustroń

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w przedsiębiorstwie QBL Wojciech Śliwka Daszyńskiego 70c, Ustroń POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w przedsiębiorstwie QBL Wojciech Śliwka Daszyńskiego 70c, 43-450 Ustroń Administrator Danych Osobowych: Wojciech Śliwka 1. PODSTAWA PRAWNA Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

PARTNER.

PARTNER. PARTNER Ochrona danych osobowych w systemach informatycznych Konferencja Nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych 2 czerwca 2017 r. Katarzyna Witkowska Źródła prawa ochrony danych Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

DZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

DZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL W Z Ó R INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL Wzór ma charakter pomocniczy. Wzór może być modyfikowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik numer 1 do Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w PROTEKTOR Sebastian Piórkowski INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH obowiązująca u przedsiębiorcy Marcina Chmieleckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "CHILI WEB APPLICATIONS"

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJI z dnia 1 września 2017 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych

ADMINISTRACJI z dnia 1 września 2017 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych Załącznik nr 1do Zarządzenia nr 6/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak z dnia 1 września 2017 roku POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o.

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o. Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o. w Bydgoszczy Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE KUTNO 2013r. SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM. służącym do przetwarzania danych osobowych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM. służącym do przetwarzania danych osobowych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Załącznik nr 2 do Zarządzenia 21/2018 z dn. 18.05.2018 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym. wraz z polityką bezpieczeństwa. jaka obowiązuje w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym. wraz z polityką bezpieczeństwa. jaka obowiązuje w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach załącznik do zarządzenie nr 271/11/12 Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 31 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym wraz z polityką bezpieczeństwa jaka obowiązuje w Zespole

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1 Informacje ogólne 1. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez Hemet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 89, KRS

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W celu zabezpieczenia danych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich oraz jego systemie informatycznym, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin Instrukcja zarządzania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2008 Wójta Gminy Miłkowice z Dnia 2 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu ZATWIERDZAM INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu Administrator Bezpieczeństwa Informacji Błonie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 19/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 16 marca 2018 w sprawie wprowadzenia w MOPR w Toruniu Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PIERZCHNICA

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PIERZCHNICA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pierzchnica Nr 27/2015 z dnia 31.03.2015 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PIERZCHNICA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 39/18 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia w MOPR w Toruniu Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych (cz. 9)

ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych (cz. 9) Kończąc zagłębianie się w tematykę podnoszoną w temacie artykułu nie sposób byłoby nie przedstawić instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Poniżej materiał dotyczący tej problematyki. 1. Procedury

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 30 maja 2011r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM URZĘDU GMINY W CZEMPINIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym dla systemu Podsystem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 10 z dnia 3 kwietnia 2014 r. Starosty Zamojskiego w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA Opracował: Zofia Czerwonka Data: 3.04.2014

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora Prywatnej Szkoły Podstawowej o Profilu Artystycznym w Gorzowie Wlkp. z dnia 21.05.2018 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA

Bardziej szczegółowo

Jakie są podstawowe obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych?

Jakie są podstawowe obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych? Jakie są podstawowe obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych? Przypomnijmy. Ustawa o ochronie danych osobowych określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych i prawa osób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym. załącznik nr 13 do Polityki. Bezpieczeństwa Informacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym. załącznik nr 13 do Polityki. Bezpieczeństwa Informacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym załącznik nr 13 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu 1 1. Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi, zwana

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w Gimnazjum nr 1 w Żarach. Podstawa prawna

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w Gimnazjum nr 1 w Żarach. Podstawa prawna Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2013 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żarach z dnia 17.09.2013 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w Gimnazjum nr 1 w Żarach

Bardziej szczegółowo

CO ZROBIĆ ŻEBY RODO NIE BYŁO KOLEJNYM KOSZMAREM DYREKTORA SZKOŁY? mgr inż. Wojciech Hoszek

CO ZROBIĆ ŻEBY RODO NIE BYŁO KOLEJNYM KOSZMAREM DYREKTORA SZKOŁY? mgr inż. Wojciech Hoszek CO ZROBIĆ ŻEBY NIE BYŁO KOLEJNYM KOSZMAREM DYREKTORA SZKOŁY? mgr inż. Wojciech Hoszek ŹRÓDŁA PRAWA REGULUJĄCEGO ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ŹRÓDŁA PRAWA REGULUJĄCEGO ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

INSTRUKCJA. zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 22 z dn. 2.07.2008 r. INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Rozdział 2. Procedury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BIAŁOGARDZIE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BIAŁOGARDZIE Załącznik 2 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BIAŁOGARDZIE I CELE WPROWADZENIA I ZAKRES ZASTOSOWANIA INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Polityki bezpieczeństwa informacji UKSW" INSTRUKCJA bezpieczeństwa systemów informatycznych UKSW

Załącznik nr 1 do Polityki bezpieczeństwa informacji UKSW INSTRUKCJA bezpieczeństwa systemów informatycznych UKSW Załącznik nr 1 do Polityki bezpieczeństwa informacji UKSW" INSTRUKCJA bezpieczeństwa systemów informatycznych UKSW Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 PROCEDURA NADAWANIA UPRAWNIEŃ DO SYSTEMU... 3 METODY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Żyrzyn

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Żyrzyn Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 40/2014 Wójta Gminy Żyrzyn z dnia 30 lipca 2014 r. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Żyrzyn Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 135 /12/13

Zarządzenie nr 135 /12/13 Zarządzenie nr 135 /12/13 Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 31 stycznia 2013r W sprawie: Realizacji przez nauczycieli i pracowników administracji Instrukcji zarządzania systemem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM MONITORINGU MIEJSKIEGO SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZNANIA DANYCH OSOBOWYCH MONITORING MIEJSKI W RADOMIU

POLITYKA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM MONITORINGU MIEJSKIEGO SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZNANIA DANYCH OSOBOWYCH MONITORING MIEJSKI W RADOMIU Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 33573/2013 Prezydenta Miasta Radomia Z dnia 14 marca 2013 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM MONITORINGU MIEJSKIEGO SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZNANIA DANYCH OSOBOWYCH MONITORING

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych Załącznik J do Polityki bezpieczeństwa informacji na UEP Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych I. Procedury nadawania i zmiany uprawnień do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej.

Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej. Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej. Każdy lekarz i lekarz dentysta prowadzący praktykę lekarską, mimo, że nie jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w systemie rachunkowości. Wpisany przez Rafał Rydzak

Ochrona danych osobowych w systemie rachunkowości. Wpisany przez Rafał Rydzak Każda jednostka zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych przetwarza dziesiątki, jeśli nie setki danych osób fizycznych w ramach systemu księgowego. Funkcja informacyjna rachunkowości odgrywa pierwszoplanową

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SŁUŻĄCYMI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SŁUŻĄCYMI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SŁUŻĄCYMI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować szkolną infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) Tadeusz Nowik

Jak zorganizować szkolną infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) Tadeusz Nowik Jak zorganizować szkolną infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) Tadeusz Nowik Program 1. Strategia bezpieczeństwa w szkole/placówce. 2. Realizacja polityki bezpieczeństwa infrastruktury IT.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI CENTRUM FOCUS ON GRZEGORZ ŻABIŃSKI. Kraków, 25 maja 2018 roku

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI CENTRUM FOCUS ON GRZEGORZ ŻABIŃSKI. Kraków, 25 maja 2018 roku POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w CENTRUM FOCUS ON GRZEGORZ ŻABIŃSKI Kraków, 25 maja 2018 roku Niniejsza Polityka bezpieczeństwa, zwana dalej Polityką, została sporządzona w celu wykazania, że dane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2013 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 31 stycznia 2013 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania. danych osobowych. 4-Wheels Mateusz Ziomek, z siedzibą ul. Dobra 8/10/42, Warszawa

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania. danych osobowych. 4-Wheels Mateusz Ziomek, z siedzibą ul. Dobra 8/10/42, Warszawa Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w 4-Wheels Mateusz Ziomek, z siedzibą ul. Dobra 8/10/42, 00-388 Warszawa ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Kierownictwo 4-Wheels Mateusz Ziomek, z

Bardziej szczegółowo

w Publicznym Przedszkolu Nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile

w Publicznym Przedszkolu Nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile im Pszczółki Mai W Pile w Publicznym Przedszkolu Nr 7 im Pszczółki Mai w Pile Sporządziła: Beata Lewandowska Zatwierdziła: Lidia Wójciak 1 Niniejszy dokument jest własnością Publicznego Przedszkola nr

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA 1 I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych... Imię i nazwisko właściciela firmy Dnia... data wdrożenia w przedsiębiorstwie o nazwie... Nazwa przedsiębiorstwa Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o.

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Spis treści 1. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych... 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO

PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO 1. Ilekroć w procedurze jest mowa o: 1) zbiorze danych - rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r.

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r. Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r. w sprawie wdrożenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Urzędu Gminy Przywidz Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 118/2011 Burmistrza Miasta Nowe Miasto Lub. z dnia 28 lipca 2011r. INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych str. 1 I Procedura

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w W&H Sp. z. o.o. ul. Kościuszki 49, Turza Śląska, NIP:

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w W&H Sp. z. o.o. ul. Kościuszki 49, Turza Śląska, NIP: POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w W&H Sp. z. o.o. ul. Kościuszki 49, 44-351 Turza Śląska, NIP: 647-236-13-00 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Kierownictwo W&H Sp. z. o.o. ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Wykaz osób upoważnionych do PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Polityki bezpieczeństwa. Instrukcja określająca sposób postępowania

Bardziej szczegółowo

Marcin Soczko. Agenda

Marcin Soczko. Agenda System ochrony danych osobowych a System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - w kontekście normy PN-ISO 27001:2014 oraz Rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności Marcin Soczko Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Spis treści 1. Podstawa i cel Polityki... 2 2. Definicje i terminy użyte w Polityce... 3 3. Administrator Danych Osobowych obowiązki i odpowiedzialność...4 4. Personel ADO... 6 5. Powierzanie przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZACH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZACH Załącznik nr2 do Zarządzenia nr 5 / 2013 Kierownika OPS z dnia 04.03.2013r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZACH

Bardziej szczegółowo