Na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki radiologicznej i tomografii komputerowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki radiologicznej i tomografii komputerowej"

Transkrypt

1 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie WARUNKI KONKURSU OFERT Na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki radiologicznej i tomografii komputerowej Warunki konkursu ofert zawierają następujące załączniki: 1 załącznik nr 1 - informacje o oferencie 2 załącznik nr 2 oświadczenie oferenta 3 załącznik nr 3 - formularz cenowy 4 załącznik nr 4 - projekt umowy 5 załącznik nr 5 przedmiot zamówienia 1

2 Podstawa prawna: Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie Postępowanie konkursowe prowadzone jest na podstawie art. 35 i 35a ustawy z dnia r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998r. Nr 93, poz. 592). 1 Udzielający zamówienia: Wojewódzki Szpital Okulistyczny Kraków,, NIP : ; REGON : ; Tel./fax , fax Adres strony internetowej Zamawiającego http: // 2 Przedmiot konkursu: świadczenie usług w zakresie diagnostyki radiologicznej i tomografii komputerowej w podziale na 2 pakiety: PAKIET 1 - Diagnostyka radiologiczna PAKIET 2 Tomografia komputerowa Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Badania diagnostyczne będą wykonywane w czasie nie przekraczającym 2 godzin (dotyczy również opisu) od chwili zgłoszenia się skierowanego przez Udzielającego zamówienia pacjenta. 2. Dokumentacja zdjęciowa badania (w przypadku TK płyta CD) oraz interpretacja lekarska specjalisty II stopnia. 3. Zapewnienie ewentualnych konsultacji (wyjątkowo, w przypadkach budzących wątpliwości). 4. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 5. Wysyłanie wyników badań może odbywać się faksem lub drogą elektroniczną w ramach świadczonej usługi. Oryginały wyników będą odebrane osobiście od Wykonawcy przez pracownika Zamawiającego. 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5. 4 Informacji o przedmiocie konkursu udziela: mgr Jadwiga Noworyta - przełożona pielęgniarek tel wew w godz. 9:00 14:00 5 Proponowana należność za usługi w zakresie diagnostyki radiologicznej i tomografii komputerowej według formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 3. 6 Czas obowiązywania umowy: 24 miesiące 7 Rozpoczęcie świadczeń: od dnia r. 8 Informacje ogólne 1. Konkurs kierowany jest do osób: - uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, - posiadających uprawnienia do wykonania zamówienia, - posiadających wiedzę i doświadczenie, - dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajdujących się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w siedzibie Udzielającego zamówienia oferty w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sporządzonej zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w warunkach konkursu, zawierającej wymagane dokumenty i oświadczenia, w terminie wyznaczonym do składania ofert. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do konkursu pod warunkiem ich dostarczenia w terminie składania ofert. 3. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, w sposób przejrzysty i czytelny. 2

3 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie 5. Oferent dodatkowo może dołączyć do oferty inne informacje, które uzna za niezbędne. 6. Udzielający zamówienia dopuszcza składanie ofert częściowych. 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 9 Termin składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie,, do dnia r. do godz. 10: Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki radiologicznej i tomografii komputerowej oraz Nie otwierać przed r. godz. 10:15 3. Każdy oferent składa tylko jedną ofertę. 10 Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:15 w budynku Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie,, pok. nr Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od terminu składania. 3. Komisja konkursowa na posiedzeniach jawnych i zamkniętych dokona czynności zgodnie z 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998r., nr 93, poz. 592). 4. W przypadku, gdy do konkursu wpłynie tylko jedna oferta, komisja konkursowa może wybrać tę ofertę, jeżeli jest ona zgodna z wymaganiami stawianymi w warunkach konkursu i spełnia oczekiwania zamawiającego w stosunku do ceny. 5. Komisja konkursowa odrzuci oferty nie spełniające warunków określonych w 8 Rozporządzenia (Dz. U. z 1998 r. Nr 93 poz. 592) lub oferty zgłoszone po wyznaczonym terminie. 5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub do przesunięcia terminu składania ofert. 6. Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku w formie pisemnej; informacja zostanie również umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia. 11. Oferta powinna zawierać: 1. Załącznik nr 1 informacje o oferencie 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta, 3. Określenie wyposażenia w sprzęt medyczny i w środki łączności, którymi będą realizowane usługi. 4. Wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób świadczących usługi medyczne stanowiące przedmiot zamówienia. 5. Załącznik nr 3 formularz cenowy. 6. Wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację ciągłości świadczenia usług, z podaniem numeru telefonu. 7. Aktualne odpisy (wypisy, zaświadczenia) z właściwych rejestrów, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, tj.: 1) w odniesieniu do działalności prowadzonej na podstawie: a) wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego odpis z tego rejestru, albo b) wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oraz 2) w odniesieniu do: a) zakładów opieki zdrowotnej odpis z właściwego rejestru zakładów opieki zdrowotnej, b) osób prowadzących działalność w formie indywidualnych lub grupowych praktyk lekarskich zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru praktyk lekarskich okręgowej izby lekarskiej, c) osób prowadzących działalność na podstawie wpisu do rejestru innego, niż wymienione powyżej w pkt 2 lit. a) lub b) wypis z tego rejestru lub zaświadczenie o dokonaniu wpisu do tego rejestru. 8. Pełnomocnictwo dla osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta oraz podpisywania umów, gdy nie wynika to z dokumentu rejestrowego, 9. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest aktualnie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, będącej przedmiotem zamówienia lub oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy 3

4 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie ubezpieczenia na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 283 poz.2825) co najmniej w dniu poprzedzającym dzień od którego oferent zobowiązany będzie do udzielania świadczeń na podstawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia w zakresie badań radiologicznych i tomografii komputerowej. 10. Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta (tj. osoby uprawnione na podstawie właściwego rejestru lub na podstawie pełnomocnictwa). Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie. Formularze powinny być sporządzone według wzorów określonych przez Udzielającego zamówienia. 11. Brak któregokolwiek z wymaganych w warunkach konkursu dokumentów i oświadczeń skutkuje odrzuceniem oferty. 12. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę powinny być ponumerowane i złączone w sposób trwały, uniemożliwiający zdekompletowanie oraz opatrzone w podpis osoby uprawnionej. 13. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Udzielającego zamówienia. 14. Oferta cenowa winna być wartością wyrażoną w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i sporządzona według wzoru załącznika nr Kryteria oceny ofert Kryteria oceny i wyboru ofert najniższa cena -100% C = ( Cn/Cb) x100 pkt gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty Cn - cena najniższej oferty Cb cena badanej oferty Powyższe kryterium będzie mieć zastosowanie do badań z Pakietu nr 1 i 2, które zostały zaznaczone poprzez pogrubienie i wytłuszczenie (tj. w zakresie Pakietu nr 1: zdjęcie klatki piersiowej, zdjęcie czaszki-komplet urazowy, zdjęcie oczodołów; w zakresie Pakietu nr 2: tomografia komputerowa oczodołów). W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert zdobędą taką samą ilość pkt, Udzielający zamówienia jako drugie kryterium zastosuje najniższą cenę pozostałych badań wymienionych w Pakiecie. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę pkt w wyniku oceny ofert. 13 Skargi i protesty 1. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu Oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowaną skargę. Komisja konkursowa rozpatrzy skargę w ciągu 3-ch dni od daty jej złożenia i zawiesi postępowanie do czasu jej rozstrzygnięcia. 2. Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągi 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Udzielający zamówienia rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia. 3. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu lub skargi udzielający zamówienia poinformuje w formie pisemnej niezwłocznie pozostałych oferentów. 4. W przypadku uwzględnienia protestu udzielający zamówienia powtarza konkurs ofert. 14 Zawarcie umowy 1. Umowa na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki radiologicznej i tomografii komputerowej, zgodnie z projektem umowy /załącznik nr 4/, zostanie zawarta z oferentem, 4

5 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach konkursu mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U z 1998r. Nr 93, poz. 592). Kraków, dnia r. Zatwierdzam: Podpis Dyrektora 5

6 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie Załącznik nr 1 INFORMACJE O OFERENCIE Nazwa Oferenta Nazwa skrócona Zarejestrowany, numer wpisu właściwego rejestru Numer statystyczny GUS (Regon) Numer Identyfikacji Podatk ej Województwo Miejscowość Ulica, nr lokalu Telefon Faks Kod pocztowy Nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta z zaznaczeniem osób uprawnionych do podpisania umowy (w załączeniu przedłożyć stosowne pełnomocnictwo) data podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela oferenta 6

7 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA 1. Oświadczamy, iż jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. 2. Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania świadczenia, dysponujemy wiedzą i doświadczeniem, a także wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania przedmiotowych świadczeń zdrowotnych - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Oświadczamy, iż na okres obowiązywania umowy pozostaniemy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, będącej przedmiotem zamówienia na podstawie obowiązujących przepisów. 4. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia oraz warunkami przystąpienia do konkursu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 5. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z projektem umowy i akceptujemy proponowane w nim postanowienia oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do stawienia się w wyznaczonym przez Udzielającego zamówienia terminie i miejscu w celu podpisania umowy na tychże warunkach. 6. Oświadczamy, iż jesteśmy gotowi do realizacji świadczenia od dnia r. 7. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 8. Czas trwania umowy od r. do r. 9. Osobą odpowiedzialną za realizację świadczenia jest: data podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela oferenta 7

8 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie Załącznik nr 3 Formularz cenowy - wykaz badań Wypełnia wykonawca PAKIET NR 1 - Diagnostyka radiologiczna Nazwa badania Zdjęcia klp PA Zdjęcie RTG aparatem AMBER Zdjęcie klp boczne Zdjęcie klp PA + bok Zdjęcie klp boczne z kontrastem Zdjęcia klp PA + bok z kontrastem Zdjęcie klp boczne dziecka Zdjęcie klp boczne dziecka z kontrastem Zdjęcia klp PA + bok dziecka Zdjęcie klp PA dziecka Zdjęcie klp PA + bok z kontrastem dziecka Zdjęcia żeber (2projekcje) Zdjęcia czaszki Ap + bok Zdjęcia czaszki komplet urazowy Zdjęcia siodełka tureckiego Zdjęcia zatok obocznych nosa Zdjęcia oczodołów ( wg Rhesego ) Zdjęcia łuków jarzmowych Zdjęcie żuchwy + skosy Zdjęcie kości nosowej Zdjęcie stawu skroniowo-żuchwowego Zdjęcie kręgu szczytowego Zdjęcie kręgu szyjnego AP + bok Zdjęcie kręgu szyjnego czynnościowe - 4 projekcje Zdjęcie kręgu szyjnego same skosy Zdjęcie kręgu szyjnego same czynnościowe Zdjęcie stawu mostkowo - obojczykowego Zdjęcie stawu barkowego Zdjęcie stawu barkowego - porównawcze Zdjęcie mostka AP + bok Zdjęcie mostka boczne Zdjęcie obojczyków porównawcze Zdjęcie obojczyka Zdjęcie łopatki 2 projekcje Zdjęcie kości ramiennej Zdjęcie stawu łokciowego AP + bok Zdjęcie kości przedramienia AP + bok Zdjęcie dłoni porównawcze AP Cena jednostkowa brutto 8

9 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie Zdjęcie dłoni porównawcze + boki Zdjęcie dłoni AP + bok Zdjęcie nadgarstka porównawcze Zdjęcie nadgarstka porównawcze + boki Zdjęcie dłoni porównawcze Zdjęcie dłoni porównawcze + bok Zdjęcie palca AP + bok Zdjęcie oceny wieku kostnego Zdjęcie kości udowej AP + bok Zdjęcie stawów kolanowych porównanie + boki Zdjęcie osiowe rzepki Zdjęcie stawu kolanowego AP i bok Zdjęcie kości podudzia AP + bok Zdjęcie stawu skokowego AP + bok Zdjęcie stawów skokowych + boki Zdjęcie porównawcze stóp AP Zdjęcie porównawcze stóp + boki Zdjęcie stopy AP + bok Kość piętowa Kość piętowa + osiowe Zdjęcie kości palca AP + bok Zdjęcie przeglądowe + boczne Zdjęcie przeglądowe + bok Zdjęcie przeglądowe, boczne + skosy Zdjęcia kręgosłupa same skosy Zdjęcie kości ogonowej i krzyżowej 2 projekcje Zdjęcie stawów biodrowych porównawcze Zdjęcie stawów biodrowych porównawcze + osiowe Zdjęcie osiowe stawu biodrowego Zdjęcie stawów krzyżowo- biodrowych porównawcze Zdjęcie stawów krzyżowo- biodrowych skosy Zdjęcie stawu krzyżowo - biodrowego + skosy Zdjęcie miednicy Kręgosłup piersiowo - lędźwiowy AP u dziecka - wzrostowe Zdjęcia przełyku 9

10 PAKIET NR 2 Tomografia komputerowa Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie Rodzaj badania TK mózgowia TK twarzoczaszki + 3D rekonstrukcje TK zatok obocznych nosa TK oczodołów TK ucha środkowego + 3D rekonstrukcje TK przysadki mózgowej + 3D rekonstrukcje TK tkanek miękkich szyi Angio-CT tętnic wieńcowych Angio-CT tętnic dogłowowych Angio-CT aorty piersiowej Angio-CT aorty brzusznej Angio-CT całej aorty Angio-CT tętnic nerkowych Angio-CT tętnic biodrowych, udowych i podkolanowych Angio-CT tętnic płucnych (w tym zatorowość) Angio-CT żył płucnych (w tym zatorowość) Angio-CT aorty brzusznej, tętnic biodrowych i udowych Biopsja narządów pod kontrolą CT Kolonoskopia wirtualna TK Wydruk kopii wyniku Cena jednostkowa brutto Kwota należności za realizację zamówienia / suma pakietów 1 i 2 /... Słownie data podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela oferenta 10

11 Umowa nr... o świadczenie usług w zakresie... Załącznik nr 4 Projekt zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Okulistycznym z siedzibą w Krakowie,, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającym nr NIP oraz nr REGON , reprezentowanego przez Dyrektora Ilonę Pawlicką, zwanym w dalszej części umowy Udzielającym zamówienia, a... z siedzibą w Krakowie, ul..., Kraków, posiadającym nr REGON.. oraz NIP.., wpisanym do rejestru.. prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS, prowadzącym wpisany do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody Małopolskiego pod numerem RZOZ..., reprezentowanym przez..., zwanym dalej Przyjmującym zamówienie, w wyniku konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U r. Nr 93 poz. 592), o następującej treści: 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Przyjmującego zamówienie na rzecz Udzielającego zamówienia, odpłatnych usług w zakresie tomografii komputerowej lub/i diagnostyki radiologicznej, określonych w załączniku nr 1 do umowy. 2. Ilość zlecanych badań będzie wynikała z bieżących i uzasadnionych potrzeb Zleceniodawcy, co jest równoważne z możliwością nierealizowania przedmiotu umowy w ilościach i zakresie określonym w ofercie. 3. Zlecenie wykonania badania odbywać się będzie na podstawie pisemnych skierowań wystawionych przez lekarzy Udzielającego zamówienia na adres Przyjmującego zamówienie.... Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do archiwizowania każdego skierowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Przyjmujący zamówienie przyjmuje pełną odpowiedzialność za rzetelność badań i wyników. 5. Udzielający zamówienia zastrzega możliwość przesyłania przez Przyjmującego zamówienie wyników badań pocztą elektroniczną lub faxem niezwłocznie po ich wykonaniu. Oryginały wyników będą odebrane osobiście od Przyjmującego zamówienie przez pracownika Zamawiającego. 6. Zleceniobiorca zapewni ewidencję i archiwizację dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do realizacji jednostkowego świadczenia w czasie nie przekraczającym 2 godzin od chwili zgłoszenia się skierowanego przez zamawiającego pacjenta (dotyczy również opisu). Dostępność wykonywania badań 24h/dobę, w tym badań CITO w zakresie tomografii głowy i rtg głowy i oczodołów. w tym badań CITO w zakresie tomografii łowy 11

12 8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania dokumentacji zdjęciowej badania ( w przypadku TK i płyta CD) oraz interpretacji lekarskiej specjalisty II stopnia oraz zapewnienia ewentualnych konsultacji. 9. Pisemne skierowanie na badanie zawiera imię i nazwisko pacjenta, nr ewidencyjny PESEL, krótki wywiad, rozpoznanie, pieczątkę Udzielającego zamówienia oraz pieczątkę i podpis lekarza zlecającego badanie. 10. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do: zawarcia na cały okres obowiązywania niniejszej umowy umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (Dz. U r. Nr 283 poz. 2825). Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest przedstawić w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy kopię dokumentu polisy potwierdzającej zawarcie umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na część okresu obowiązywania niniejszej umowy, po upływie okresu obowiązywania tej umowy ubezpieczenia Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest przedstawić w terminie kolejnych 30 dni dokument polisy potwierdzającej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 11. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości usług w okresie trwania umowy. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania badań określonych w 1 ust 1 za pomocą personelu i z wykorzystaniem środków technicznych spełniających wszelkie wymagania określone w przepisach szczególnych dla danego typu działalności. 12. W przypadkach udzielania świadczeń zdrowotnych przy wykonywaniu badań Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej na zasadach określonych dla zakładów opieki zdrowotnej. 13.Przyjmujący zamówienie nie może podzlecać wykonania niniejszej umowy ani powierzać jej wykonania na innej podstawie osobie trzeciej bez zgody Udzielającego zamówienia wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności Z tytułu realizacji niniejszej umowy Udzielający zamówienia zapłaci Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie za wykonanie świadczeń zdrowotnych wymienionych w 1 ust. 1 umowy według cen wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2. Kwota na fakturach musi stanowić sumę jednostkowych kwot wynagrodzeń z tytułu zrealizowanych badań. Faktura winna być wystawiona w terminie 7 dni od daty zrealizowanej usługi. 3. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonane usługi w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto bankowe Przyjmującego zamówienie: Udzielający zamówienia oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT posiadającym nr NIP i upoważnia Przyjmującego zamówienie do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jest podatnikiem VAT posiadającym numer NIP Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony umowy, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności Umowa zostaje zawarta od dnia r. do dnia r. 12

13 2. Umowa może zostać rozwiązana za zgodą stron w każdym czasie. 3. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia kończącego się ostatniego dnia miesiąca. 4. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 1) nie wykonania przez Przyjmującego zamówienie usług objętych umową, 2) nieudokumentowania, w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy, zawarcia przez Przyjmującego zamówienie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4 5 Spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienia. 6 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisy wydane na jej podstawie. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 7 UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

14 Załącznik nr 5 Przedmiot zamówienia PAKIET NR 1 - Diagnostyka radiologiczna około 230 badań rocznie Szacunkowa ilość Nazwa badania zlecanych badań przez WSO w skali 12 miesięcy Zdjęcia klp PA 47 Zdjęcie RTG aparatem AMBER Zdjęcie klp boczne Zdjęcie klp PA + bok Zdjęcie klp boczne z kontrastem Zdjęcia klp PA + bok z kontrastem Zdjęcie klp boczne dziecka Zdjęcie klp boczne dziecka z kontrastem Zdjęcia klp PA + bok dziecka Zdjęcie klp PA dziecka Zdjęcie klp PA + bok z kontrastem dziecka Zdjęcia żeber (2projekcje) Zdjęcia czaszki Ap + bok Zdjęcia czaszki komplet urazowy 7 Zdjęcia siodełka tureckiego Zdjęcia zatok obocznych nosa Zdjęcia oczodołów ( wg Rhesego ) 176 Zdjęcia łuków jarzmowych Zdjęcie żuchwy + skosy Zdjęcie kości nosowej Zdjęcie stawu skroniowo-żuchwowego Zdjęcie kręgu szczytowego Zdjęcie kręgu szyjnego AP + bok Zdjęcie kręgu szyjnego czynnościowe - 4 projekcje Zdjęcie kręgu szyjnego same skosy Zdjęcie kręgu szyjnego same czynnościowe Zdjęcie stawu mostkowo - obojczykowego Zdjęcie stawu barkowego Zdjęcie stawu barkowego - porównawcze Zdjęcie mostka AP + bok Zdjęcie mostka boczne Zdjęcie obojczyków porównawcze Zdjęcie obojczyka Zdjęcie łopatki 2 projekcje Zdjęcie kości ramiennej Zdjęcie stawu łokciowego AP + bok Zdjęcie kości przedramienia AP + bok Zdjęcie dłoni porównawcze AP 14

15 Zdjęcie dłoni porównawcze + boki Zdjęcie dłoni AP + bok Zdjęcie nadgarstka porównawcze Zdjęcie nadgarstka porównawcze + boki Zdjęcie dłoni porównawcze Zdjęcie dłoni porównawcze + bok Zdjęcie palca AP + bok Zdjęcie oceny wieku kostnego Zdjęcie kości udowej AP + bok Zdjęcie stawów kolanowych porównanie + boki Zdjęcie osiowe rzepki Zdjęcie stawu kolanowego AP i bok Zdjęcie kości podudzia AP + bok Zdjęcie stawu skokowego AP + bok Zdjęcie stawów skokowych + boki Zdjęcie porównawcze stóp AP Zdjęcie porównawcze stóp + boki Zdjęcie stopy AP + bok Kość piętowa Kość piętowa + osiowe Zdjęcie kości palca AP + bok Zdjęcie przeglądowe + boczne Zdjęcie przeglądowe + bok Zdjęcie przeglądowe, boczne + skosy Zdjęcia kręgosłupa same skosy Zdjęcie kości ogonowej i krzyżowej 2 projekcje Zdjęcie stawów biodrowych porównawcze Zdjęcie stawów biodrowych porównawcze + osiowe Zdjęcie osiowe stawu biodrowego Zdjęcie stawów krzyżowo- biodrowych porównawcze Zdjęcie stawów krzyżowo- biodrowych skosy Zdjęcie stawu krzyżowo - biodrowego + skosy Zdjęcie miednicy Kręgosłup piersiowo - lędźwiowy AP u dziecka - wzrostowe Zdjęcia przełyku PAKIET NR 2 Tomografia komputerowa około 70 badań rocznie Szacunkowa ilość Rodzaj badania zlecanych badań przez WSO w skali 12 miesięcy TK mózgowia TK twarzoczaszki + 3D rekonstrukcje TK zatok obocznych nosa TK oczodołów 70 TK ucha środkowego + 3D rekonstrukcje 15

16 TK przysadki mózgowej + 3D rekonstrukcje TK tkanek miękkich szyi Angio-CT tętnic wieńcowych Angio-CT tętnic dogłowowych Angio-CT aorty piersiowej Angio-CT aorty brzusznej Angio-CT całej aorty Angio-CT tętnic nerkowych Angio-CT tętnic biodrowych, udowych i podkolanowych Angio-CT tętnic płucnych (w tym zatorowość) Angio-CT żył płucnych (w tym zatorowość) Angio-CT aorty brzusznej, tętnic biodrowych i udowych Biopsja narządów pod kontrolą CT Kolonoskopia wirtualna TK Wydruk kopii wyniku Udzielający Zamówienia oświadcza, że wskazane powyżej ilości badań, przewidzianych do wykonania w okresie 24 miesięcy mają charakter wyłącznie szacunkowy, a rzeczywista ilość badań do wykonania w ramach zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania wynikać będzie każdorazowo z bieżących potrzeb Udzielającego Zamówienia. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Badania diagnostyczne będą wykonywane w czasie nie przekraczającym 2 godzin (dotyczy również opisu) od chwili zgłoszenia się skierowanego przez Udzielającego zamówienia pacjenta. 2. Dostępność wykonywania badań 24h/dobę 7 dni w tygodniu (w tym CITO w zakresie tomografii głowy i rtg głowy i oczodołów.). 3. Dokumentacja zdjęciowa badania (w przypadku TK płyta CD) oraz interpretacja lekarska specjalisty II stopnia. 4. Zapewnienie ewentualnych konsultacji (wyjątkowo, w przypadkach budzących wątpliwości, telefonicznie). 5. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 6. Wysyłanie wyników badań może odbywać się faksem lub drogą elektroniczną w ramach świadczonej usługi. Oryginały wyników będą odebrane osobiście od Wykonawcy przez pracownika Udzielającego zamówienia. 16

Na świadczenie usług medycznych w zakresie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, diagnostyki radiologicznej

Na świadczenie usług medycznych w zakresie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, diagnostyki radiologicznej WARUNKI KONKURSU OFERT Na świadczenie usług medycznych w zakresie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, diagnostyki radiologicznej Warunki konkursu ofert zawierają następujące załączniki: 1

Bardziej szczegółowo

Na świadczenie usług medycznych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych.

Na świadczenie usług medycznych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych. WARUNKI KONKURSU OFERT Na świadczenie usług medycznych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych. Warunki konkursu ofert zawierają następujące załączniki: 1. załącznik nr 1 - informacje o oferencie

Bardziej szczegółowo

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Warunki konkursu ofert zawierają następujące

Bardziej szczegółowo

Na świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie: Karetka transportowa bez lekarza oraz Karetka R

Na świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie: Karetka transportowa bez lekarza oraz Karetka R K/7/2011 WARUNKI KONKURSU OFERT Na świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie: Karetka transportowa bez lekarza oraz Karetka R Warunki konkursu ofert zawierają następujące załączniki: 1. załącznik

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2 tel /(033) 499-18-00 zp fax /(033) 499-18-10 NIP 937-00-10-797 REGON 000640923 www.szpitalbystra.pl email: zp_szpitalbystra@szpitalbystra.pl

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Rehabilitacji 43 450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6 tel. (33) 854 16 32, fax (33) 854 51 31

Śląskie Centrum Rehabilitacji 43 450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6 tel. (33) 854 16 32, fax (33) 854 51 31 Śląskie Centrum Rehabilitacji 43 450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6 tel. (33) 854 16 32, fax (33) 854 51 31 WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 164/2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr 164/2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr 164/1 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu 30.04.1 r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 1 kwietnia 11 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 13

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII

CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII Lp. Rodzaj badania Cena (PLN) A RTG 1 Badanie lekarskie: RTG przewodu pokarmowego - przełyk 100,00 zł 2 Badanie lekarskie: Seriogram

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W KATOWICACH ul. Warszawska 42, Katowice. tel fax

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W KATOWICACH ul. Warszawska 42, Katowice. tel fax AZP/29/2/10 WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W KATOWICACH ul. Warszawska 42, 40-008 Katowice tel. 032-2598-850 fax. 032-2598-859 www.womp.info NIP: 954-22-60-742 Regon:270170649 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2017 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA NR /2017 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA NR /2017 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 poz. 1638 j.t.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2018 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA NR /2018 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA NR /2018 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu.. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 160 j.t.)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym

Bardziej szczegółowo

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2014 rok

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2014 rok C E N N I K Z A K Ł A D O W Y na 2014 rok Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Wadowice, dnia 02.12.2013r. Strona 1 z 8 3. DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE Lp. ID procedury Nazwa Nazwa długa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie w następującym zakresie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie w następującym zakresie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Cennik badań

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Cennik badań ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Cennik badań Badania RTG 1 Zdjęcia klatki piersiowej ( p-a lub boczne) 2 40,00 2 Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej - 30,00 3 Zdjęcie czaszki 2 40,00 4 Zdjęcie celowane siodełka

Bardziej szczegółowo

tel. (012) 424-77 - 65 39 88.012.23 TK miednicy bez i z kontr. wielof. z pojeniem 460,00

tel. (012) 424-77 - 65 39 88.012.23 TK miednicy bez i z kontr. wielof. z pojeniem 460,00 Załącznik 1 Zakład Diagnostyki Obrazowej ul. Kopernika 19: I Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Ultrasonografii, Pracownia Mammografii, I Zespół Pracowni RTG ul. Kopernika 17: II Pracownia RTG

Bardziej szczegółowo

BADANIA OBRAZOWE - komercyjne RENTGENODIAGNOSTYKA KLASYCZNA (RTG) Rodzaj badania cena brutto 49,00 zł 49,00 zł 49,00 zł 45,00 zł 44,00 zł 58,00 zł

BADANIA OBRAZOWE - komercyjne RENTGENODIAGNOSTYKA KLASYCZNA (RTG) Rodzaj badania cena brutto 49,00 zł 49,00 zł 49,00 zł 45,00 zł 44,00 zł 58,00 zł BADANIA OBRAZOWE - komercyjne RENTGENODIAGNOSTYKA KLASYCZNA (RTG) Zdjęcia czynnościowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego Zdjęcia czynnościowe kręgosłupa szyjnego Zdjęcia dłoni w 2 projekcjach Zdjęcia porównawcze

Bardziej szczegółowo

CENNIK SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO S.A. Str L.p. Rodzaj usługi Cena

CENNIK SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO S.A. Str L.p. Rodzaj usługi Cena CENNIK SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO S.A. Str. 23 28 Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego L.p. Rodzaj usługi Cena Badania radiologiczne 1. Cystografia 80 2. Czaszki ( 2 projekcje) 60 3.

Bardziej szczegółowo

I. UWAGI WSTĘPNE II. PRZEDMIOT KONKURSU

I. UWAGI WSTĘPNE II. PRZEDMIOT KONKURSU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ USŁUG MEDYCZNYCH DLA PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ DENSYTOMETRYCZNYCH I. UWAGI WSTĘPNE Postępowanie konkursowe

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 roku. /imię i nazwisko/nazwa firmy/ /adres zamieszkania/adres siedziby/

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 roku. /imię i nazwisko/nazwa firmy/ /adres zamieszkania/adres siedziby/ Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 50/2016 FORMULARZ OFERTY dotyczący postępowania konkursowego w przedmiocie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań i usług objętych Pakietami 1-17 na rzecz Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. Strona 1

Formularz ofertowy. Strona 1 Załącznik nr 1 Diagnostyka do SWKO SPZOZ Serock ul. A.A. Kędzierskich 2, 05-140 Serock Niniejszym zgłaszam swoje uczestnictwo w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom SPZOZ w Serocku,

Bardziej szczegółowo

Cennik badań obrazowych. (obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r.)

Cennik badań obrazowych. (obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r.) UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE 30-663 KRAKÓW, ul. Wielicka 265 tel. 12-658-20-11, fax 12-658-10-81 DZIAŁ USŁUG ODPŁATNYCH tel. 12-658-20-11 wew. 1176; tel./fax 12-657-37-12 Cennik badań obrazowych

Bardziej szczegółowo

1. Zakład Radiologii z Pracownią Tomografii Komputerowej

1. Zakład Radiologii z Pracownią Tomografii Komputerowej 1. Zakład Radiologii z Pracownią Tomografii Komputerowej Lp. INDEKS NAZWA USŁUGI CENA 1 ZRTG-001 2 ZRTG-002 Komputerowa tomografia jamy brzusznej i miednicy bez kontrastu Komputerowa tomografia jamy brzusznej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych zlecanych przez Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie Oddział w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE KONKURSU OFERT. na wykonywanie badań RTG, USG i mammograficznych. dla

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE KONKURSU OFERT. na wykonywanie badań RTG, USG i mammograficznych. dla WARUNKI SZCZEGÓŁOWE KONKURSU OFERT na wykonywanie badań RTG, USG i mammograficznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach I. Udzielający Zamówienia Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT KO/BP/02/2010 NA WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZAKAŹNEGO W WARSZAWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT KO/BP/02/2010 NA WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZAKAŹNEGO W WARSZAWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT KO/BP/02/2010 NA WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT. badań rezonansu magnetycznego

WARUNKI KONKURSU OFERT. badań rezonansu magnetycznego WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotami leczniczymi w zakresie: badań rezonansu magnetycznego Warunki konkursu ofert zawierają następujące załączniki:

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej noworodków

Bardziej szczegółowo

Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach Chrzypsko Wielkie; Charcice 12 tel. 61/ ;

Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach Chrzypsko Wielkie; Charcice 12 tel. 61/ ; Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach 64-412 Chrzypsko Wielkie; Charcice 12 tel. 61/ 29-51-113; e-mail: charcice@poczta.onet.pl SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) prowadzonego na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik badań

Szczegółowy cennik badań NZ0Z PANORAMIK CENTRUM DIAGNOSTYCZNE SC Szczegółowy cennik badań Zdjęcia stomatologiczne: Pantomogram 75,- Cefalometria /Tele/. 75,- Pantomogram + CD..... 80,- Cefalometria /Tele/ + CD... 80,- Pantomogram

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie ul. Mickiewicza Lubaczów SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie ul. Mickiewicza Lubaczów SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie ul. Mickiewicza 168 37-600 Lubaczów SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia Cena Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia Cena Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań Cennik na rok 2018 świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych oraz udzielanych w ramach zawieranych umów DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ul. Kopernika 19 oraz Kopernika 17 (II Pracownia RTG)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P Załącznik Nr 4 wzór Umowy UMOWA NR CP/DS/ /2015/P zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa. tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl

CENNIK. Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa. tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: 8.00-20.00 sobota: 9.00-15.00 CENNIK ZDJĘCIA

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU UL. BOROWSKA 213, WROCŁAW.

ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU UL. BOROWSKA 213, WROCŁAW. Wrocław 10.10.2018 I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA Badania Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU UL. BOROWSKA 213,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2016

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2016 Lp. CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2016 Nazwa usługi ZDJĘCIA KONWENCJONALNE Cena w PLN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bardziej szczegółowo

I. DANE OFERENTA. Kod : Miejscowość: Ulica i numer domu: Adres siedziby firmy Nr telefonu: Numer faksu : e-mail: Imię: Nazwisko: Funkcja:

I. DANE OFERENTA. Kod : Miejscowość: Ulica i numer domu: Adres siedziby firmy Nr telefonu: Numer faksu : e-mail: Imię: Nazwisko: Funkcja: ... Miejsce na pieczęć FORMULARZ OFERTY Z ZAKRESU REALIZACJI W 2011 ROKU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEUROLOGII / PSYCHIATRII / CHIRURGII * OSADZONYM ZAKŁADU KARNEGO W GRĄDACH WONIECKO Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Osoby nieuprawnione. l.p. ID Kod ICD Nazwa Świadczenia. Uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań Placówka

Osoby nieuprawnione. l.p. ID Kod ICD Nazwa Świadczenia. Uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań Placówka Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieubezpieczonym oraz innym osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ul. Kopernika

Bardziej szczegółowo

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia Cena Uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia Cena Uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań Cennik na rok 2017 świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych oraz udzielanych w ramach zawieranych umów DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ul. Kopernika 19 oraz Kopernika 17 (II Pracownia RTG)

Bardziej szczegółowo

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego.

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (071) 733 12 00 Fax: (071)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017 Lp. CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017 Nazwa usługi ZDJĘCIA KONWENCJONALNE Cena w PLN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2018 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2018 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2018 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 160 j.t.)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017 Lp. CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017 Nazwa usługi ZDJĘCIA KONWENCJONALNE Cena w PLN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań RTG

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań RTG REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań RTG I. Informacje ogólne 1. Konkurs ofert przeprowadzony jest na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania propozycji cenowej

Zaproszenie do składania propozycji cenowej Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim Ul. Lwowska 55 tel. (84) 664-74-31, fax (84) 665-74-90, e-mail administracja@tomaszowlub.sr.gov.pl K.I.130/3/2015 Tomaszów Lubelski, dnia 27 stycznia 2015r. Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS OFERT

OGŁASZA KONKURS OFERT Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów, tel.033 / 875 24 46, fax 033 / 875 45 59, e-mail zpital@szpital.info.pl www.szpital.info.pl OGŁASZA

Bardziej szczegółowo

CENNIK RTG L.p. NAZWA BADANIA Cena z opisem

CENNIK RTG L.p. NAZWA BADANIA Cena z opisem CENNIK RTG L.p. NAZWA BADANIA Cena z opisem 1 Zdjęcie RTG czaszki (ap/pa) 35 2 Zdjęcie RTG czaszki (bok) 35 3 Zdjęcie RTG czaszki (ap/pa+ bok) 45 4 Zdjęcie twarzoczaszki (pa) 35 5 Zdjęcie twarzoczaszki

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH wykonywanych w II Zakładzie Radiologii Lekarskiej SPSK Nr 1

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH wykonywanych w II Zakładzie Radiologii Lekarskiej SPSK Nr 1 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2018 Dyrektora SPSK Nr 1 w Lublinie z dnia 16 kwietnia 2018r. Załącznik Nr 31 do Regulaminu Organizacyjnego SPSK Nr 1 w Lublinie CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH wykonywanych

Bardziej szczegółowo

I. Rentgenodiagnostyka

I. Rentgenodiagnostyka UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Zakład Radiologii ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk, tel. (058) 727 05 05 UWAGA: Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert Szczegółowe warunki konkursu ofert na świadczenie całodobowo usług transportu sanitarnego środkami transportu lądowego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu.. 1. Szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu..

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym rozstrzygniętym w dniu

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT KONKURSU

I. PRZEDMIOT KONKURSU Kraków, dnia 08.03.2012 r. Specyfikacja zamówienia do konkursu ofert na przyjęcie obowiązków w zakresie wykonywania hemodializ dla pacjentów Szpitala Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

/imię i nazwisko/nazwa firmy/ /adres zamieszkania/adres siedziby/

/imię i nazwisko/nazwa firmy/ /adres zamieszkania/adres siedziby/ Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 19 /2015 FORMULARZ OFERTY dotyczący postępowania konkursowego w przedmiocie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań i usług objętych Pakietami 1-12 na rzecz Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2017 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2017 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2017 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 poz. 1638 j.t.)

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 51/2017 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 25.05.2017 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

ZDJĘCIA KONWENCJONALNE. Rtg całego kręgosłupa (ap) 35,00. Rtg czaszki (ap+bok) 40,00. Rtg jamy brzusznej (ap) 40,00. Rtg klatki piersiowej (pa) 35,00

ZDJĘCIA KONWENCJONALNE. Rtg całego kręgosłupa (ap) 35,00. Rtg czaszki (ap+bok) 40,00. Rtg jamy brzusznej (ap) 40,00. Rtg klatki piersiowej (pa) 35,00 Obowiązuje od 02.01.2018 r. CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ Lp. Nazwa usługi ZDJĘCIA KONWENCJONALNE Cena w PLN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rtg całego kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT

WARUNKI KONKURSU OFERT WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki radiologicznej Warunki konkursu ofert zawierają następujące załączniki: 1. informacje o oferencie

Bardziej szczegółowo

LP. NAZWA BADANIA CENA W PLN

LP. NAZWA BADANIA CENA W PLN SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY ZAKŁAD RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CENNIK ZEWNĘTRZNY BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH NA ROK 2018 Załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia cena uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia cena uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań Cennik na rok 2017 świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych oraz udzielanych w ramach zawieranych umów DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ul. Kopernika 19 oraz Kopernika 17 (II Pracownia RTG)

Bardziej szczegółowo

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia cena uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/Jednostka

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia cena uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/Jednostka Cennik na rok 2016 świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych oraz udzielanych w ramach zawieranych umów DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ul. Kopernika 19 oraz Kopernika 17 (II Pracownia RTG)

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Świętokrzyska Warszawa. tel.: (22) tel.:

CENNIK. Świętokrzyska Warszawa. tel.: (22) tel.: Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: 8.00-20.00 sobota: 9.00-15.00 CENNIK ZDJĘCIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT

WARUNKI KONKURSU OFERT Znak sprawy: ZOZ/ZP/08/10 WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych słuŝących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej Busko-Zdrój z zakresu ortopedii

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowe warunki Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

I. Szczegółowe warunki Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Szczegółowe warunki Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

Załącznik Nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Obowiązuje od dnia 01 maja 2014 roku Część II - Ceny świadczeń medycznych i usług diagnostyki obrazowej CENNIKA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I USŁUG SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICY

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2018 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2018 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2018 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 160 j.t.)

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 02.12.2015 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Michałkowicka 105 TEL , FAX

URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Michałkowicka 105 TEL , FAX Siemianowice Śląskie,... r URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Michałkowicka 105 TEL. 032 760-53-90, FAX 760-54-20 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH w zakresie : A)

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego noworodków

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P Załącznik Nr 4 wzór Umowy UMOWA NR CP/DS/ /2015/P zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon:

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon: POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. Tel. 032 4591 800 NIP: 647-18-39-389 Regon: 000312455

Bardziej szczegółowo

Kierownik pracowni: Mirosław Jagoda. Przychodnia Rejonowa w Węgrowie ul. Mickiewicza

Kierownik pracowni: Mirosław Jagoda. Przychodnia Rejonowa w Węgrowie ul. Mickiewicza Kierownik pracowni: Mirosław Jagoda Przychodnia Rejonowa w Węgrowie ul. Mickiewicza 5 25 792 44-34 Przychodnia Rejonowa w Łochowie ul. Al. Łochowska 73 25 675-12-29 {gallery}pracownia-rtg{/gallery} Badanie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE ZWANE DALEJ WARUNKAMI NA WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE BADAŃ ULTRASONOGRAFICZNYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ GOLDMEDICA SPÓŁKA Z O.O. W

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie w następującym zakresie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie w następującym zakresie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie:

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Załącznik nr 2 do Zarządzenia /2017 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 al. Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 32 4784500 fax: 32 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl strona internetowa: www.wss2.pl

Bardziej szczegółowo

ul. 26 Mar ca Wod zisł aw Ś l. Te l NIP: Regon:

ul. 26 Mar ca Wod zisł aw Ś l. Te l NIP: Regon: POWIAT OWY PUBL ICZN Y ZA KŁA D OPIE KI Z DROW OTNE J W RYDU ŁTOW ACH I WO DZIS ŁAW IU ŚLĄ SKIM Z SIED ZIBĄ W W ODZI SŁAW IU Ś L ĄSKIM ul. 26 Mar ca 5 1 44-300 Wod zisł aw Ś l. Te l. 0 32 4 591 800 NIP:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych OGŁOSZENIE konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu w oparciu o przepisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Cennik badań obrazowych. (obowiązuje od 1 styczna 2016 r.)

Cennik badań obrazowych. (obowiązuje od 1 styczna 2016 r.) UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE 30-663 KRAKÓW, ul. Wielicka 265 tel. 12-658-20-11, fax 12-658-10-81 DZIAŁ USŁUG ODPŁATNYCH tel. 12-658-20-11 wew. 1176; tel./fax 12-657-37-12 Cennik badań obrazowych

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DN. 20.12.2016r. NA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71) 733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail: kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa Projekt. i wpisanym w księdze rejestrowej nr. prowadzonej przez.

Umowa Projekt. i wpisanym w księdze rejestrowej nr. prowadzonej przez. Umowa Projekt Zawarta w dniu... pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu przy ul. Kolejowej 1a, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE OFERT DOTYCZĄCE: WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WARUNKI ZOSTAŁY ZATWIERDZONE: RZESZÓW,

Bardziej szczegółowo

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon:

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon: POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. Tel. 032 4591 800 NIP: 647-18-39-389 Regon: 000312455

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 81/2017 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 04.07.2017 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011 D-423-8(1)-MH/2011 Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamawiającego: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Adres zamawiającego: Kościuszki 30

Nazwa zamawiającego: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Adres zamawiającego: Kościuszki 30 Numer sprawy: 7/2013 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 1 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań densytometrycznych SZCZEGÓŁOWE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS OFERT

OGŁASZA KONKURS OFERT Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem, ul. Gładkie 1 Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112 poz.654 ) oraz Ustawy

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/ 2012 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.04.2012 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 134/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 05.12.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Część II - Ceny świadczeń medycznych i usług diagnostyki obrazowej r. Dział pierwszy - ŚWIADCZENIA I USŁUGI RADIODIAGNOSTYCZNE

Część II - Ceny świadczeń medycznych i usług diagnostyki obrazowej r. Dział pierwszy - ŚWIADCZENIA I USŁUGI RADIODIAGNOSTYCZNE Część II - Ceny świadczeń medycznych i usług diagnostyki obrazowej 10.10.2018 r. Rozdział I - BADANIA RADIOLOGICZNE CZASZKI 1. Rtg czaszki (AP+bok) 40,00 zł 2. Rtg czaszki (dodatkowa projekcja) 20,00 zł

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy:

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W BOLESŁAWCU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa i adres Udzielającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NR 3/ 2018 I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NR 3/ 2018 I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NR 3/ 2018 I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE 1. wykonywania przez lekarza badań endoskopowych

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 157/2016 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 28.12.2016 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo