Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza LUTY 2016.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza LUTY 2016."

Transkrypt

1 Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Część matematyczno-przyrodnicza LUTY 2016 Analiza wyników

2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań zamkniętych różnego typu. Zadania sprawdzały umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i geografia. Za rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 28 punktów. Analizy statystyczne wykonano na podstawie wyników egzaminu 3524 uczniów z 112 szkół (wg stanu na dzień 23 marzec 2016). Kartoteka testu Numer zadania Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Punktacja 1 III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji przedstawia podstawowe funkcje poszczególnych elementów komórki (II.2) 2 IV. Rozumowanie i argumentacja przedstawia strukturę podwójnej helisy DNA i wykazuje jej rolę w przechowywaniu informacji genetycznej i powielaniu (replikacji) DNA (VIII.2) 3 V. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka wymienia najważniejsze choroby człowieka wywoływane przez wirusy [ ] oraz przedstawia zasady profilaktyki tych chorób (VII.3) 4 III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji [ ] rozróżnia autosomy i chromosomy płci (VIII.1) przedstawia dziedziczenie cech jednogenowych [ ] (VIII.5) III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych [ ] rozpoznaje [ ] po opisie podstawowe elementy budowy komórki [ ] ściana komórkowa (II.1)

3 6 IV. Rozumowanie i argumentacja przedstawia przyczyny powstawania oraz sposób korygowania wad wzroku (krótkowzroczność [ ]) (VI.9.3) 7 II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów pisze wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(vi), azotanów(v), węglanów, fosforanów(v), siarczków [ ] (7.2) pisze równania reakcji dysocjacji elektrolitycznej wybranych soli (7.3) 8 I. Wykorzystanie i tworzenie informacji II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową, rodzaj pierwiastka metal lub niemetal) (2.1) opisuje i charakteryzuje skład atomu (jądro: protony i neutrony, elektrony); definiuje elektrony walencyjne (2.2) 9 I. Wykorzystanie i tworzenie informacji II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów wyjaśnia związek pomiędzy podobieństwem właściwości pierwiastków zapisanych w tej samej grupie układu okresowego a budową atomów i liczbą elektronów walencyjnych (2.4) definiuje pojęcie wartościowości jako liczby wiązań, które tworzy atom, łącząc się z atomami innych pierwiastków; odczytuje z układu okresowego wartościowość maksymalną dla pierwiastków grup: 1., 2., 13., 14., 15., 16. i 17. (względem tlenu i wodoru) (2.12) I. Wykorzystanie i tworzenie informacji II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów odczytuje rozpuszczalność substancji z wykresu jej rozpuszczalności; oblicza ilość substancji, jaką można rozpuścić w określonej ilości wody w podanej temperaturze (5.5) [ ] oblicza stężenie procentowe roztworu nasyconego w danej temperaturze (z wykorzystaniem wykresu rozpuszczalności) (5.6)

4 11 I. Wykorzystanie i tworzenie informacji II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów (na podstawie wzorów trzech kolejnych alkanów) i układa wzór sumaryczny alkanu o podanej liczbie atomów węgla; rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne alkanów (8.3) 12 II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów III. Opanowanie czynności praktycznych opisuje, na czym polega reakcja syntezy, analizy i wymiany [ ] (3.2) planuje i/lub wykonuje doświadczenia, w wyniku których można otrzymać wodorotlenek [ ] (6.3) wykonuje doświadczenie i wyjaśnia przebieg reakcji zobojętniania (7.1) [ ] planuje i wykonuje doświadczenia dotyczące badania właściwości [ ] gazów (4.2) pisze równania reakcji otrzymywania soli (reakcje: kwas + wodorotlenek metalu, kwas + tlenek metalu, kwas + metal, wodorotlenek metalu + tlenek niemetalu) (7.4) 13 III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych wykorzystuje pojęcie energii mechanicznej i wymienia różne jej formy (2.1) posługuje się pojęciem energii mechanicznej jako sumy energii kinetycznej i potencjalnej (2.4) 14 III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych posługuje się pojęciem ciepła właściwego, ciepła topnienia i ciepła parowania (2.10) 15 I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych posługuje się pojęciem natężenia prądu elektrycznego (4.7) posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia elektrycznego (4.8) posługuje się pojęciem pracy i mocy prądu elektrycznego (4.10)

5 16 II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników opisuje wzajemne oddziaływanie ciał, posługując się III zasadą dynamiki Newtona (1.10) opisuje działanie elektromagnesu i rolę rdzenia w elektromagnesie (5.5) 17.1 I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych wyjaśnia zasadę działania dźwigni dwustronnej, bloku nieruchomego, kołowrotu (1.11) 17.2 posługuje się pojęciem pracy i mocy (2.2) 18 II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników posługuje się pojęciem natężenia prądu elektrycznego (4.7) posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia elektrycznego (4.8) posługuje się pojęciem pracy i mocy prądu elektrycznego (4.10) opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów, wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny (8.1) 19 II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów podaje najważniejsze geograficzne następstwa ruchów Ziemi (2.4) 20 II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów charakteryzuje na podstawie wykresów [ ] przebieg temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w ciągu roku w wybranych stacjach meteorologicznych położonych w różnych strefach klimatycznych; oblicza amplitudę i średnią temperaturę powietrza (3.2) 21 I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej odczytuje z różnych źródeł informacji [ ] dane dotyczące: [ ] urodzeń, zgonów, przyrostu naturalnego [ ] (5.2) 22 II. Identyfikowanie związków i zależności wykazuje konieczność ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego w

6 oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów Polsce; wymienia formy jego ochrony [ ] (6.8) 23 II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów wykazuje się znajomością podziału politycznego Europy (9.1) 24.1 II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów charakteryzuje na podstawie map tematycznych i wyjaśnia występowanie stref klimatyczno-roślinno-glebowych w Afryce (10.8) 24.1 I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej charakteryzuje na podstawie map tematycznych i wyjaśnia występowanie stref klimatyczno-roślinno-glebowych w Afryce (10.8)

7 WYNIKI UCZNIÓW Z POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW 50% 48% 46% 44% 42% 40% 38% 36%

8 Numer zadania / max pkt Test województwo max w pkt. 0,63 0,53 0,31 0,26 0,58 0,22 0,34 0,38 0,44 0,81 0,27 0,69 0,44 0,88 0,63 0,02 0,68 0,73 0,30 0,41 0,84 0,40 0,36 0,89 12 dolnośląskie w % 63% 53% 31% 26% 29% 22% 34% 38% 44% 40% 27% 69% 44% 88% 63% 2% 34% 73% 30% 41% 84% 40% 36% 44% 43% w pkt. 0,62 0,63 0,34 0,18 0,58 0,21 0,32 0,42 0,59 0,82 0,40 0,79 0,47 0,86 0,63 0,06 0,52 0,53 0,38 0,42 0,74 0,26 0,40 0,81 12 kujawsko-pomorskie w % 62% 63% 34% 18% 29% 21% 32% 42% 59% 41% 40% 79% 47% 86% 63% 6% 26% 53% 38% 42% 74% 26% 40% 41% 43% w pkt. 0,69 0,58 0,42 0,23 0,48 0,40 0,33 0,54 0,38 1,05 0,49 0,80 0,52 0,85 0,72 0,10 0,57 0,72 0,35 0,33 0,80 0,31 0,59 0,94 13 lubelskie w % 69% 58% 42% 23% 24% 40% 33% 54% 38% 53% 49% 80% 52% 85% 72% 10% 28% 72% 35% 33% 80% 31% 59% 47% 47% w pkt. 0,68 0,51 0,30 0,20 0,65 0,28 0,37 0,46 0,43 0,88 0,48 0,63 0,57 0,86 0,62 0,05 0,71 0,65 0,25 0,31 0,86 0,41 0,37 0,72 12 lubuskie w % 68% 51% 30% 20% 33% 28% 37% 46% 43% 44% 48% 63% 57% 86% 62% 5% 35% 65% 25% 31% 86% 41% 37% 36% 44% w pkt. 0,66 0,48 0,28 0,19 0,59 0,29 0,31 0,41 0,49 0,66 0,38 0,77 0,44 0,89 0,63 0,07 0,63 0,66 0,35 0,36 0,84 0,43 0,48 0,91 12 łódzkie w % 66% 48% 28% 19% 30% 29% 31% 41% 49% 33% 38% 77% 44% 89% 63% 7% 32% 66% 35% 36% 84% 43% 48% 46% 44% w pkt. 0,62 0,52 0,31 0,29 0,55 0,28 0,37 0,43 0,46 0,83 0,40 0,77 0,44 0,88 0,68 0,09 0,63 0,65 0,34 0,42 0,87 0,38 0,43 0,81 12 małopolskie w % 62% 52% 31% 29% 27% 28% 37% 43% 46% 41% 40% 77% 44% 88% 68% 9% 32% 65% 34% 42% 87% 38% 43% 40% 44% w pkt. 0,64 0,57 0,35 0,30 0,63 0,25 0,43 0,50 0,59 1,02 0,46 0,81 0,50 0,91 0,70 0,07 0,72 0,71 0,36 0,45 0,89 0,30 0,42 0,85 13 mazowieckie w % 64% 57% 35% 30% 32% 25% 43% 50% 59% 51% 46% 81% 50% 91% 70% 7% 36% 71% 36% 45% 89% 30% 42% 43% 48% w pkt. 0,65 0,45 0,24 0,23 0,53 0,14 0,37 0,38 0,47 0,73 0,41 0,64 0,44 0,88 0,60 0,12 0,62 0,68 0,36 0,31 0,78 0,32 0,24 0,63 11 opolskie w % 65% 45% 24% 23% 27% 14% 37% 38% 47% 36% 41% 64% 44% 88% 60% 12% 31% 68% 36% 31% 78% 32% 24% 31% 40% w pkt. 0,65 0,56 0,27 0,19 0,57 0,20 0,36 0,39 0,48 0,88 0,48 0,70 0,44 0,92 0,65 0,10 0,67 0,71 0,39 0,45 0,83 0,40 0,38 0,85 13 podkarpackie w % 65% 56% 27% 19% 28% 20% 36% 39% 48% 44% 48% 70% 44% 92% 65% 10% 34% 71% 39% 45% 83% 40% 38% 42% 45% w pkt. 0,60 0,51 0,19 0,34 0,57 0,21 0,30 0,36 0,51 0,60 0,47 0,79 0,53 0,94 0,64 0,04 0,83 0,77 0,39 0,40 0,81 0,47 0,37 0,56 12 podlaskie w % 60% 51% 19% 34% 29% 21% 30% 36% 51% 30% 47% 79% 53% 94% 64% 4% 42% 77% 39% 40% 81% 47% 37% 28% 44%

9 pomorskie śląskie świętokrzyskie warmiosko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie POLSKA w pkt. 0,63 0,55 0,43 0,44 0,70 0,22 0,49 0,42 0,67 0,89 0,47 0,78 0,47 0,89 0,69 0,09 0,75 0,72 0,36 0,36 0,86 0,31 0,44 0,74 13 w % 63% 55% 43% 44% 35% 22% 49% 42% 67% 45% 47% 78% 47% 89% 69% 9% 38% 72% 36% 36% 86% 31% 44% 37% 48% w pkt. 0,58 0,48 0,25 0,18 0,57 0,21 0,33 0,30 0,39 0,76 0,37 0,68 0,39 0,87 0,54 0,06 0,56 0,71 0,32 0,40 0,81 0,36 0,37 0,73 11 w % 58% 48% 25% 18% 28% 21% 33% 30% 39% 38% 37% 68% 39% 87% 54% 6% 28% 71% 32% 40% 81% 36% 37% 37% 40% w pkt. 0,47 0,52 0,30 0,29 0,58 0,33 0,29 0,32 0,47 0,91 0,48 0,73 0,49 0,83 0,76 0,11 0,70 0,57 0,37 0,43 0,83 0,47 0,41 0,77 12 w % 47% 52% 30% 29% 29% 33% 29% 32% 47% 46% 48% 73% 49% 83% 76% 11% 35% 57% 37% 43% 83% 47% 41% 39% 44% w pkt. 0,63 0,53 0,32 0,17 0,51 0,18 0,25 0,27 0,42 0,84 0,47 0,63 0,36 0,81 0,54 0,08 0,61 0,72 0,37 0,32 0,83 0,34 0,38 0,76 11 w % 63% 53% 32% 17% 26% 18% 25% 27% 42% 42% 47% 63% 36% 81% 54% 8% 30% 72% 37% 32% 83% 34% 38% 38% 40% w pkt. 0,73 0,44 0,29 0,21 0,48 0,20 0,37 0,28 0,48 0,66 0,42 0,77 0,43 0,84 0,68 0,09 0,65 0,77 0,33 0,35 0,79 0,38 0,33 0,75 12 w % 73% 44% 29% 21% 24% 20% 37% 28% 48% 33% 42% 77% 43% 84% 68% 9% 33% 77% 33% 35% 79% 38% 33% 38% 42% w pkt. 0,63 0,56 0,28 0,26 0,61 0,20 0,35 0,34 0,40 0,75 0,42 0,69 0,47 0,86 0,65 0,07 0,69 0,69 0,35 0,43 0,87 0,34 0,42 0,89 12 w % 63% 56% 28% 26% 31% 20% 35% 34% 40% 37% 42% 69% 47% 86% 65% 7% 35% 69% 35% 43% 87% 34% 42% 45% 44% w pkt. 0,64 0,54 0,31 0,24 0,57 0,24 0,36 0,40 0,47 0,85 0,43 0,74 0,46 0,88 0,65 0,08 0,65 0,69 0,35 0,40 0,84 0,36 0,41 0,82 12 w % 64% 54% 31% 24% 29% 24% 36% 40% 47% 42% 43% 74% 46% 88% 65% 8% 33% 69% 35% 40% 84% 36% 41% 41% 44%

10 Przedmioty Biologia Chemia Fizyka Geografia dolnośląskie 2,55 36% 2,92 42% 3,39 48% 3,20 46% kujawsko-pomorskie 2,56 37% 3,34 48% 3,07 44% 3,01 43% lubelskie 2,80 40% 3,59 51% 3,48 50% 3,32 47% lubuskie 2,63 38% 3,25 46% 3,46 49% 2,91 42% łódzkie 2,49 36% 3,01 43% 3,32 47% 3,37 48% małopolskie 2,57 37% 3,26 47% 3,38 48% 3,25 46% mazowieckie 2,75 39% 3,81 54% 3,61 52% 3,28 47% opolskie 2,25 32% 3,00 43% 3,33 48% 2,64 38% podkarpackie 2,45 35% 3,30 47% 3,49 50% 3,30 47% podlaskie 2,43 35% 3,03 43% 3,75 54% 2,99 43% pomorskie 2,96 42% 3,72 53% 3,61 52% 3,07 44% śląskie 2,27 32% 2,83 40% 3,12 45% 3,00 43% świętokrzyskie 2,48 35% 3,21 46% 3,48 50% 3,28 47% warmiosko-mazurskie 2,34 33% 2,88 41% 3,11 44% 3,00 43% wielkopolskie 2,35 34% 2,97 42% 3,46 49% 2,94 42% zachodniopomorskie 2,54 36% 2,95 42% 3,44 49% 3,30 47% POLSKA 2,54 36% 3,24 46% 3,41 49% 3,19 46%

11 Skala staninowa średnich wyników szkół (w %) Stanin % rozkład modelowy Liczba szkół Zakres % ,4% 34,1% ,2% 38,7% ,8% 40,4% ,5% 42,6% ,7% 44,2% ,3% 45,8% ,9% 49,4% ,5% 52,6% ,7% 57,1% Staniny Liczba szkół: 112 Najniższy wynik [szkoły]: 33,4% Najwyższy wynik [szkoły]: 57,1%

12 Skala staninowa średnich wyników klas (w %) Stanin % rozkład modelowy Liczba klas Zakres % ,8% 33,4% ,5% 37,4% ,5% 39,8% ,9% 42,1% ,2% 44,6% ,7% 47,4% ,5% 50,8% ,9% 53,6% ,7% 61,4% Staniny Liczba klas: 182 Najniższy wynik [klasy]: 30,8% Najwyższy wynik [klasy]: 61,4%

13 Średnie wyniki za poszczególne zadania 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Numer zadania Poziom trudności 64% 54% 31% 24% 29% 24% 36% 40% 47% 42% 43% 74% 46% 88% 65% 8% 33% 69% 35% 40% 84% 36% 41% 41%

14 Analiza zadao testu Nr zad. Treść zadania Wymagania z Podstawy programowej Informacje o zadaniu 1 III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji przedstawia podstawowe funkcje poszczególnych elementów komórki (II.2) Numer zadania 1 Poziom wykonalności 63,5% umiarkowanie 2 IV. Rozumowanie i argumentacja przedstawia strukturę podwójnej helisy DNA i wykazuje jej rolę w przechowywaniu informacji genetycznej i powielaniu (replikacji) DNA (VIII.2) Numer zadania 2 Poziom wykonalności 53,5% umiarkowanie

15 3 V. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka wymienia najważniejsze choroby człowieka wywoływane przez wirusy [ ] oraz przedstawia zasady profilaktyki tych chorób (VII.3) Numer zadania 3 Poziom wykonalności 30,7% 4 III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji [ ] rozróżnia autosomy i chromosomy płci (VIII.1) przedstawia dziedziczenie cech jednogenowych [ ] (VIII.5) Numer zadania 4 Poziom wykonalności 24,4%

16 5 III. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych [ ] rozpoznaje [ ] po opisie podstawowe elementy budowy komórki [ ] ściana komórkowa (II.1) Numer zadania 5.1 Poziom wykonalności 34,9% Numer zadania 5.2 Poziom wykonalności 22,6%

17 6 IV. Rozumowanie i argumentacja przedstawia przyczyny powstawania oraz sposób korygowania wad wzroku (krótkowzroczność [ ]) (VI.9.3) Numer zadania 6 Poziom wykonalności 24,3% 7 II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów pisze wzory sumaryczne soli: chlorków, siarczanów(vi), azotanów(v), węglanów, fosforanów(v), siarczków [ ] (7.2) pisze równania reakcji dysocjacji elektrolitycznej wybranych soli (7.3) Numer zadania 7 Poziom wykonalności 35,9%

18 8 9 I. Wykorzystanie i tworzenie informacji II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową, rodzaj pierwiastka metal lub niemetal) (2.1) opisuje i charakteryzuje skład atomu (jądro: protony i neutrony, elektrony); definiuje elektrony walencyjne (2.2) I. Wykorzystanie i tworzenie informacji II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów wyjaśnia związek pomiędzy podobieństwem właściwości pierwiastków zapisanych w tej samej grupie układu okresowego a budową atomów i liczbą elektronów walencyjnych (2.4) definiuje pojęcie wartościowości jako liczby wiązań, które tworzy atom, łącząc się z atomami innych pierwiastków; odczytuje z układu okresowego wartościowość maksymalną dla pierwiastków grup: 1., 2., 13., 14., 15., 16. i 17. (względem tlenu i wodoru) (2.12) Numer zadania 8 Poziom wykonalności 40,2% Numer zadania 9 Poziom wykonalności 47,0%

19 10 I. Wykorzystanie i tworzenie informacji II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów odczytuje rozpuszczalność substancji z wykresu jej rozpuszczalności; oblicza ilość substancji, jaką można rozpuścić w określonej ilości wody w podanej temperaturze (5.5) [ ] oblicza stężenie procentowe roztworu nasyconego w danej temperaturze (z wykorzystaniem wykresu rozpuszczalności) (5.6) Numer zadania 10.1 Poziom wykonalności 53,1% umiarkowanie Numer zadania 10.2 Poziom wykonalności 31,8%

20 11 I. Wykorzystanie i tworzenie informacji II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów (na podstawie wzorów trzech kolejnych alkanów) i układa wzór sumaryczny alkanu o podanej liczbie atomów węgla; rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne alkanów (8.3) Numer zadania 11 Poziom wykonalności 42,7% 12 II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów III. Opanowanie czynności praktycznych opisuje, na czym polega reakcja syntezy, analizy i wymiany [ ] (3.2) planuje i/lub wykonuje doświadczenia, w wyniku których można otrzymać wodorotlenek [ ] (6.3) wykonuje doświadczenie i wyjaśnia przebieg reakcji zobojętniania (7.1) [ ] planuje i wykonuje doświadczenia dotyczące badania właściwości [ ] gazów (4.2) pisze równania reakcji otrzymywania soli (reakcje: kwas + wodorotlenek metalu, kwas + tlenek metalu, kwas + metal, wodorotlenek metalu + tlenek niemetalu) (7.4) Numer zadania 12 Poziom wykonalności 73,6% łatwe

21 13 III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych wykorzystuje pojęcie energii mechanicznej i wymienia różne jej formy (2.1) posługuje się pojęciem energii mechanicznej jako sumy energii kinetycznej i potencjalnej (2.4) Numer zadania 13 Poziom wykonalności 45,7% 14 III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych posługuje się pojęciem ciepła właściwego, ciepła topnienia i ciepła parowania (2.10) Numer zadania 14 Poziom wykonalności 88,1% bardzo łatwe 15 I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych posługuje się pojęciem natężenia prądu elektrycznego (4.7) posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia elektrycznego (4.8) posługuje się pojęciem pracy i mocy prądu elektrycznego (4.10) Numer zadania 15 Poziom wykonalności 64,9% umiarkowanie

22 16 II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników opisuje wzajemne oddziaływanie ciał, posługując się III zasadą dynamiki Newtona (1.10) opisuje działanie elektromagnesu i rolę rdzenia w elektromagnesie (5.5) Numer zadania 16 Poziom wykonalności 7,8% bardzo 17 I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych wyjaśnia zasadę działania dźwigni dwustronnej, bloku nieruchomego, kołowrotu (1.11) posługuje się pojęciem pracy i mocy (2.2) Numer zadania 17.1 Poziom wykonalności 34,1% Numer zadania 17.2 Poziom wykonalności 30,9%

23 18 II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników posługuje się pojęciem natężenia prądu elektrycznego (4.7) posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia elektrycznego (4.8) posługuje się pojęciem pracy i mocy prądu elektrycznego (4.10) opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów, wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny (8.1) Numer zadania 18 Poziom wykonalności 69,0% łatwe

24 19 II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów podaje najważniejsze geograficzne następstwa ruchów Ziemi (2.4) Numer zadania 19 Poziom wykonalności 35,1% 20 II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów charakteryzuje na podstawie wykresów [ ] przebieg temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w ciągu roku w wybranych stacjach meteorologicznych położonych w różnych strefach klimatycznych; oblicza amplitudę i średnią temperaturę powietrza (3.2) Numer zadania 20 Poziom wykonalności 40,4%

25 21 I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej odczytuje z różnych źródeł informacji [ ] dane dotyczące: [ ] urodzeń, zgonów, przyrostu naturalnego [ ] (5.2) Numer zadania 21 Poziom wykonalności 84,0% bardzo łatwe 22 II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów wykazuje konieczność ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego w Polsce; wymienia formy jego ochrony [ ] (6.8) Numer zadania 22 Poziom wykonalności 35,8%

26 23 II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów wykazuje się znajomością podziału politycznego Europy (9.1) Numer zadania 23 Poziom wykonalności 41,1% 24 II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej charakteryzuje na podstawie map tematycznych i wyjaśnia występowanie stref klimatyczno-roślinno-glebowych w Afryce (10.8) Numer zadania 24.1 Poziom wykonalności 30,0% Numer zadania 24.2 Poziom wykonalności 52,4% umiarkowanie

27

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza. Luty 2016.

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza. Luty 2016. Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w drugiej klasie gimnazjum Część matematyczno-przyrodnicza Luty 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań zamkniętych różnego

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań zamkniętych.

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań różnego typu. Zadania sprawdzały umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 205 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Częśd matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych Klasa Arkusz egzaminu próbnego składał się z 2 zadao

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015. Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015. Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 205 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza z przedmiotów przyrodniczych Klasa 2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań zamkniętych.

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom podstawowy LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom podstawowy LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Poziom podstawowy LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań zamkniętych. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7 KWIECIEŃ 2019 Zadanie 1. (0 1)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 KWIECIEŃ 2019 Zadanie 1. (0 1) II. Znajomość metodyki badań

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom rozszerzony JĘZYK NIEMIECKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom rozszerzony JĘZYK NIEMIECKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Poziom rozszerzony JĘZYK NIEMIECKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom podstawowy JĘZYK NIEMIECKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom podstawowy JĘZYK NIEMIECKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Poziom podstawowy JĘZYK NIEMIECKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna JĘZYK POLSKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna JĘZYK POLSKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna JĘZYK POLSKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadań

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. część humanistyczna LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. część humanistyczna LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum część humanistyczna LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadań otwartych.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1)

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom podstawowy

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom podstawowy Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI Poziom podstawowy Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań różnego typu. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom rozszerzony

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI. Poziom rozszerzony Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego JĘZYK NIEMIECKI Poziom rozszerzony Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań różnego typu. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wszystkich sprawdzanych czynności wraz z poziomem ich wykonania zawiera poniższa tabela.

Szczegółowy opis wszystkich sprawdzanych czynności wraz z poziomem ich wykonania zawiera poniższa tabela. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Arkusz egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 2) I. Znajomość różnorodności biologicznej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 2) II. Znajomość metodyki badań

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU w CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU w CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 WYNIKI ZESTAWU w CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ Egzamin gimnazjalny organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne substancji

wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne substancji Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków 20 fizyka Kartoteka fizyka Czynność sprawdzane w zadaniu doświadczalne przekrojowe szczegółowe Liczba rozpoznaje sposób wyznaczania masy

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom rozszerzony LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom rozszerzony LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z języka niemieckiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Poziom rozszerzony LUTY 2016 Analiza wyników 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań różnego. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne substancji

wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne substancji Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków 20 fizyka Kartoteka fizyka Czynność Główne wymagania sprawdzane w zadaniu doświadczalne przekrojowe szczegółowe Liczba rozpoznaje sposób

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI uczniowie słabowidzący GRUDZIEŃ 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z matematyki z WSiP na zakończenie nauki. w I semestrze pierwszej klasy gimnazjum STYCZEŃ Analiza wyników

Sprawdzian z matematyki z WSiP na zakończenie nauki. w I semestrze pierwszej klasy gimnazjum STYCZEŃ Analiza wyników Sprawdzian z matematyki z WSiP na zakończenie nauki w I semestrze pierwszej klasy gimnazjum STYCZEŃ 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 19 zadań zamkniętych różnego typu i 4 zadania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-P5

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-P5 EGZAMIN W KLASIE TRZEIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNIZE ZASADY OENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-P5 KWIEIEŃ 2018 Zadanie 1. (0 1) III. Poszukiwanie, wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z matematyki z WSiP w drugiej klasie gimnazjum Część matematyczno-przyrodnicza LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 3 zadań

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza. LUTY 2016 Analiza wyników

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza. LUTY 2016 Analiza wyników Próbny egzamin z matematyki z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Część matematyczno-przyrodnicza LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 3 zadań

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-P1X, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7, GM-P1L, GM-P1U KWIECIEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom podstawowy LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom podstawowy LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Poziom podstawowy LUTY 2016 Analiza wyników 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzonego w roku szkolnym

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzonego w roku szkolnym Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzonego w roku szkolnym 2014/2015 1 Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie z dysleksją

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE EGZAMIN W KLASIE TRZEIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNIZE ZASADY OENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P7 KWIEIEŃ 2018 Zadanie 1. (0 1) III. Poszukiwanie,

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z matematyki z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 3 zadań otwartych. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna. Język polski

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna. Język polski Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna Język polski Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadań

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom podstawowy JĘZYK ROSYJSKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom podstawowy JĘZYK ROSYJSKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Poziom podstawowy JĘZYK ROSYJSKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 11 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych przeprowadzonego w roku szkolnym

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych przeprowadzonego w roku szkolnym Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Do egzaminu przystąpiło 93 uczniów, 90 pisało

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część humanistyczna MARZEC Analiza wyników

Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część humanistyczna MARZEC Analiza wyników Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w drugiej klasie gimnazjum Część humanistyczna MARZEC 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadań otwartych.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 KWIECIEŃ 2018 Zadanie 1. (0 1) II. Znajomość metodyki badań

Bardziej szczegółowo

I. WYNIKI TESTU. Średni wynik klas : klasa III A 59,6% (15,5 pkt) klasa III B 61,2% (15,9 pkt) Średni wynik szkoły 60,4% (15,7 pkt)

I. WYNIKI TESTU. Średni wynik klas : klasa III A 59,6% (15,5 pkt) klasa III B 61,2% (15,9 pkt) Średni wynik szkoły 60,4% (15,7 pkt) Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego część MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA z zakresu PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH kwiecień 2012 I. WYNIKI TESTU 25.04.2012 r. przeprowadzono, w klasach trzecich gimnazjum, zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników

Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadań otwartych. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część humanistyczna. LUTY 2016 Analiza wyników

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część humanistyczna. LUTY 2016 Analiza wyników Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Część humanistyczna LUTY 2016 Analiza wyników 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) II. Znajomość metodyki badań biologicznych Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze)

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego - 2014 r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) Zestaw standardowy zawierał 24 zadania zamknięte i składał się z czterech części przedmiotowych:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 207 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE W dniu 20.04.207r. został przeprowadzony egzamin gimnazjalny. Do egzaminu przystąpiło 4 uczniów z klasy

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki. w I semestrze czwartej klasy szkoły podstawowej MATEMATYKA

STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki. w I semestrze czwartej klasy szkoły podstawowej MATEMATYKA STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki w I semestrze czwartej klasy szkoły podstawowej MATEMATYKA Zestaw składał się z 11 zadań zamkniętych różnego typu i 6 zadań otwartych. Zadania

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2014/2015 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2014/2015 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2014/2015 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) I. Znajomość różnorodności biologicznej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-P1X, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7, GM-P1L, GM-P1U KWIECIEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum Program nauczania chemii w gimnazjum autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII 2013/2014

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII 2013/2014 Uczeń klasy I: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII 2013/2014 -rozróżnia i nazywa podstawowy sprzęt laboratoryjny -wie co to jest pierwiastek, a co to jest związek chemiczny -wyszukuje w układzie okresowym nazwy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Powiat Województwo Okręg Kraj 47,35 49,57 50,63 52

Szkoła Powiat Województwo Okręg Kraj 47,35 49,57 50,63 52 ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2O14 Z CZĘŚCI MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEJ Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH Do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiło 40 uczniów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis treści programowych obowiązujących na etapie szkolnym konkursu przedmiotowego z chemii 2018/2019

Szczegółowy opis treści programowych obowiązujących na etapie szkolnym konkursu przedmiotowego z chemii 2018/2019 Szczegółowy opis treści programowych obowiązujących na etapie szkolnym konkursu przedmiotowego z chemii 2018/2019 I. Eliminacje szkolne (60 minut, liczba punktów: 30). Wymagania szczegółowe. Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki. w I semestrze drugiej klasy gimnazjum MATEMATYKA

STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki. w I semestrze drugiej klasy gimnazjum MATEMATYKA STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki w I semestrze drugiej klasy gimnazjum MATEMATYKA Zestaw składał się z 21 zadań zamkniętych różnego typu i 3 zadań otwartych. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie w roku szkolnym 2016/2017. Próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE W dniu 15.02.2017r. został przeprowadzony próbny egzamin gimnazjalny. Do egzaminu przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze)

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego - 2015 r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) Arkusz standardowy zawierał 24 zadania zamknięte i sprawdzał wiadomości i umiejętności z zakresu

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań z historii i 5 zadań z wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Klasa 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część humanistyczna MARZEC 2016.

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część humanistyczna MARZEC 2016. Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w drugiej klasie gimnazjum Część humanistyczna MARZEC 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań z historii i 5 zadań

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 KWIECIEŃ 2015 Zadanie 1. (0 1) B Zadanie 2. (0 1) I. Znajomość

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 1

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 1 Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 22 zadań różnego typu.

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom rozszerzony LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Poziom rozszerzony LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z języka rosyjskiego z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Poziom rozszerzony LUTY 2016 Analiza wyników 1 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań zamkniętych różnego typu. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 2

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 2 Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Klasa 2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 22 zadań różnego typu.

Bardziej szczegółowo

Mediana 50% 50% 50% 53,8% 53,8% Odchylenie standardowe 16,8% 17,4% 19,1% 18,1% 20,4%

Mediana 50% 50% 50% 53,8% 53,8% Odchylenie standardowe 16,8% 17,4% 19,1% 18,1% 20,4% Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych Zestaw egzaminacyjny zawierał 24 zadania zamknięte

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. Treści nauczania- wymagania szczegółowe. Substancje i ich właściwości. Uczeń: Wewnętrzna budowa materii. Uczeń:

CHEMIA. Treści nauczania- wymagania szczegółowe. Substancje i ich właściwości. Uczeń: Wewnętrzna budowa materii. Uczeń: CHEMIA Treści nauczania- wymagania szczegółowe Substancje i ich właściwości. Uczeń: Podaje przykłady zastosować chemii w życiu codziennym Nazywa wybrane szkło i sprzęt laboratoryjny oraz określa jego przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom rozszerzony JĘZYK ROSYJSKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Poziom rozszerzony JĘZYK ROSYJSKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Poziom rozszerzony JĘZYK ROSYJSKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 8 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

Twórcza szkoła dla twórczego ucznia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Twórcza szkoła dla twórczego ucznia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: CHEMIA TEMAT: POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI O WĘGLU I WĘGLOWODORACH AUTOR SCENARIUSZA: mgr Ewa Gryczman OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI Powtórzenie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii kl VII

Kryteria oceniania z chemii kl VII Kryteria oceniania z chemii kl VII Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom rozszerzony MATEMATYKA Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 17 zadań. Zadania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU PRÓBNEGO GIMNAZJALNEGO 2016 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU PRÓBNEGO GIMNAZJALNEGO 2016 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU PRÓBNEGO GIMNAZJALNEGO 2016 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE W dniu 19.01.2016r został przeprowadzony próbny egzamin gimnazjalny. Do egzaminu przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Ogólne treści nauczania z opisami osiągnięć uczniów (wg punktów podstawy programowej) z przyporządkowaną na realizację liczbą godzin

Ogólne treści nauczania z opisami osiągnięć uczniów (wg punktów podstawy programowej) z przyporządkowaną na realizację liczbą godzin Ogólne treści nauczania z opisami osiągnięć uczniów (wg punktów podstawy programowej) z przyporządkowaną na realizację liczbą godzin Propozycje przydziału godzin na poszczególne bloki tematyczne przy założeniu:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab CZĄSTECZKA I RÓWNANIE REKCJI CHEMICZNEJ potrafi powiedzieć co to jest: wiązanie chemiczne, wiązanie jonowe, wiązanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - chemia klasa 7

Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - chemia klasa 7 Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - chemia klasa 7 I. Substancje i ich właściwości opisuje cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych, klasyfikuje pierwiastki na metale i niemetale, posługuje

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 10 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - wyniki niskie -

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 10 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - wyniki niskie -

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW CHEMIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 25 22.5 2 17.5 procent uczniów 15 12.5 1 7.5 5 2.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII DLA KLASY II. Ocena Semestr I Semestr II

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII DLA KLASY II. Ocena Semestr I Semestr II WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII DLA KLASY II Ocena Semestr I Semestr II Wymagania konieczne( ocena dopuszczająca ) - zna treść prawa zachowania masy i prawa stałości składu związku chemicznego - potrafi

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 2 18 16 14 procent uczniów 12 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu gimnazjalnego 2017/2018 część przyrodnicza

Analiza egzaminu gimnazjalnego 2017/2018 część przyrodnicza Analiza egzaminu gimnazjalnego 2017/2018 część przyrodnicza Arkusz egzaminacyjny części przyrodniczej zawierał 24 zadania zamknięte z biologii, chemii, fizyki i geografii. Każdy z przedmiotów reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

1. Substancje i ich właściwości

1. Substancje i ich właściwości KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot chemia Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE W dniu 22.04.2015r został przeprowadzony egzamin gimnazjalny. Do egzaminu przystąpiło 5 uczniów z klasy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego - 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) Test GM-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego - 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) Test GM-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego - 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) Test GM-P1-132 Zestaw zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych posłużył w dniu 24 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Lucyna Krupa Rok szkolny 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy siódmej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą) ocenę dobrą

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 3 Luty 209 Analiza wyników Próbny egzamin gimnazjalny. Matematyka / Opis badania Opis badania 23 liczba zadań

Bardziej szczegółowo

CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. Dział - Substancje i ich przemiany WYMAGANIA PODSTAWOWE stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KRÓLA JANA KAZIMIERZA W RAJCZY ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA Egzamin Gimnazjalny w części matematyczno przyrodniczej składał się z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - chemia klasa VII

Wymagania edukacyjne - chemia klasa VII Wymagania edukacyjne - chemia klasa VII OCENA DOPUSZCZAJĄCA [1] opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami produktów stosowanych na co dzień podaje wzór na gęstość i przeprowadza proste

Bardziej szczegółowo