REGULAMIN AKCJI Soundbar z rabatem w zestawie z TV SAMSUNG Premium (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 29 września 2017r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI Soundbar z rabatem w zestawie z TV SAMSUNG Premium (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 29 września 2017r."

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI Soundbar z rabatem w zestawie z TV SAMSUNG Premium (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 29 września 2017r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Soundbar z rabatem w zestawie z TV SAMSUNG Premium (zwana dalej Akcją promocyjną ) jest Media Markt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, Aleje Jerozolimskie 179, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , o numerze NIP , o kapitale zakładowym w wysokości , 00 złotych (zwana dalej Organizatorem ), działająca na rzecz spółek z grupy Media Markt prowadzących placówki handlowe na terenie Polski (zwanych dalej Sklepy Media Markt ) oraz Media Saturn Online Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, Aleje Jerozolimskie 179, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o numerze NIP , o kapitale zakładowym w wysokości , 00 złotych (zwana dalej Organizatorem ), działająca na rzecz sklepu internetowego mediamarkt.pl i Sklepów Media Markt realizujących zamówienia internetowe. 2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej 1. Akcja promocyjna prowadzona jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich Sklepach Media Markt oraz w sklepie internetowym mediamarkt.pl, z wyłączeniem zakupów w Outlecie. 2. Czas trwania Akcji promocyjnej w Sklepach stacjonarnych Media Markt obejmuje okres od dnia 29 września 2017r. do dnia 15 października 2017r. w godzinach pracy Sklepów Media Markt, natomiast w Sklepie internetowym mediamarkt.pl obejmuje okres od dnia 29 września 2017r. od godziny 00:01 do dnia 15 października 2017r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. W przypadku zakupu w sklepie internetowym mediamarkt.pl decyduje data złożenia zamówienia w sklepie internetowym mediamarkt.pl. 3 Uczestnicy Akcji promocyjnej Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorcy, osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na zakup Zestawu o którym mowa w 4 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami"). 4 Zasady Akcji promocyjnej Akcją promocyjną objęte są następujące modele produktów Soundbar marki Samsung: HW-J6000R/EN (zwany dalej 'Produktem głównym1') HW-J6001R/EN (zwany dalej 'Produktem głównym2') HW-J7500R/EN (zwany dalej 'Produktem głównym3') HW-J7501R/EN (zwany dalej 'Produktem głównym4') HW-J8500R/EN (zwany dalej 'Produktem głównym5') HW-J8501R/EN (zwany dalej 'Produktem głównym6') HW-K650/EN (zwany dalej 'Produktem głównym7') HW-K651/EN (zwany dalej 'Produktem głównym8') (zwane dalej łącznie Produktami głównymi lub każdy z osobna Produktem głównym ) oraz następujące modele telewizorów marki Samsung: QE49Q7FAMTXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym1') QE55Q7CAMTXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym2') QE55Q7FAMTXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym3') QE55Q8CAMTXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym4') QE65Q7CAMTXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym5') QE65Q7FAMTXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym6') QE65Q8CAMTXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym7')

2 QE65Q9FAMTXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym8') QE75Q7FAMTXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym9') QE75Q8CAMTXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym10') QE88Q9FAMTXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym11') UE55MU8002TXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym12') UE55MU9002TXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym13') UE65MU6102KXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym14') UE65MU6202KXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym15') UE65MU6442UXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym16') UE65MU6642UXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym17') UE65MU7002TXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym18') UE65MU8002TXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym19') UE65MU9002TXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym20') UE75MU6102KXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym21') UE75MU7002TXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym22') UE75MU8002TXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym23') UE65KS7000SXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym24') UE65KS7500SXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym25') UE65KS8000LXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym26') UE65KS9000LXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym27') UE65KS9500LXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym28') UE70KU6000WXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym29') UE75KS8000LXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym30') UE78KS9000LXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym31') UE78KS9500LXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym32') UE88KS9800LXXH (zwany dalej 'Produktem dodatkowym33') (zwane dalej łącznie Produktami dodatkowymi lub każdy z osobna Produktem dodatkowym ) dostępne w ofercie Sklepów Media Markt oraz w sklepie internetowym mediamarkt.pl 2.W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik dokonując zakupu Produktu w zestawie (łącznie) z Produktem dodatkowym (zwanych dalej Zestawem ) w Sklepie (stacjonarnym) Media Markt lub w Sklepie Internetowym mediamarkt.pl może nabyć Zestaw w promocyjnej cenie, tj. z uwzględnieniem rabatu (zwanego dalej Rabatem ), przydzielanego na zasadach opisanych w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu. 3. Uczestnik może brać udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie. 4. W przypadku zakupu w sklepie internetowym mediamarkt.pl o zakupie Zestawu w promocyjnej cenie decyduje data złożenia zamówienia. 5. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech produktów wchodzących w skład Zestawu (Produktu oraz Produktu dodatkowego). 6. Rabat odliczany jest od ceny brutto towaru i będzie naliczany jednorazowo. Rabaty nie mogą być dzielone. 7. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości Rabatu. 8. Dokument stanowiący dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) w celu oznaczenia Akcji promocyjnej będzie zawierał w treści hasło Akcji promocyjnej Soundbar z rabatem w zestawie z TV SAMSUNG Premium. 9. Akcja promocyjna może być łączona z innymi Akcjami promocyjnymi, w tym kodami rabatowymi otrzymanymi w ramach programu Konto Premium. 5 Odpowiedzialność 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do wysokości ceny Zestawu, którego to roszczenie dotyczy. 2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych. 6 Reklamacje i wymiana towarów 1. Reklamacje Uczestników dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej zakończenia w Sklepie Media Markt, w

3 którym Uczestnik dokonał zakupu Zestawu, pod adresem z tematem wiadomości Reklamacja Soundbar z rabatem w zestawie z TV SAMSUNG Premium lub pod numerem Infolinii : * (* opłata zgodnie z taryfą operatora). 2. Reklamacje składane w formie pisemnej w Sklepie Media Markt, w którym dokonano zakupu Zestawu powinny zawierać dopisek Soundbar z rabatem w zestawie z TV SAMSUNG Premium oraz powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, Jego adres zamieszkania, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji. 3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w 6 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, telefonicznie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej w zależności od formy, w jakiej Uczestnik złożył reklamację. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji bądź kontakt z Uczestnikiem. 5. Reklamacje dotyczące Zestawu i jego składników mogą być składane w dowolnym Sklepie Media Markt. 6. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Zestawu w sklepie internetowym mediamarkt.pl przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego mediamarkt.pl oraz Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży. Uczestnik nie może zwrócić pojedynczego składnika Zestawu. 7.Uczestnikowi, który dokonał zakupu Zestawu w Sklepie Media Markt, przysługuje możliwość wymiany lub zwrotu. Uczestnik nie może zwrócić pojedynczego składnika Zestawu. Zasady wymiany towaru obowiązujące u Organizatora zostały określone w odrębnym dokumencie dostępnym w Sklepach Media Markt (sklepy stacjonarne). Uczestnik biorąc udział w Akcji promocyjnej zostaje stosownie poinformowany o warunkach prawa zwrotu. 8.Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz ze zmianami). 7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych. 7 Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest Media Saturn Online Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie albo Media Markt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie albo Sklep Media Markt, w zależności od tego w jaki sposób Uczestnik dokonał zakupu i który Sklep Media Markt realizował zakup. Szczegółowe dane Sklepów Media Markt znajdują się na stronie mediamarkt.pl 2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży oraz w celach archiwalnych. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji promocyjnej. 3. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie informacji handlowej na temat towarów i usług Sklepów Media Markt drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz z późn. zm.). 4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz z późn. zm.). 8 Postanowienia końcowe 1. Regulamin Akcji promocyjnej Soundbar z rabatem w zestawie z TV SAMSUNG Premium dostępny jest w Sklepach Media Markt oraz na stronie sklepu internetowego mediamarkt.pl 2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń. 3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień. 4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika. 5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz ze zmianami).

4 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Akcji promocyjnej, mają zastosowanie przepisy Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży dostępne na stronie mediamarkt.pl w zakładce: Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży oraz w Sklepach Media Markt. 7. Regulamin obowiązuje od dnia 29 września 2017r.

5 Załącznik nr 1 Zasady przydzielania Rabatu do Zestawów Numer zestawu Produkt główny numer Zestaw 1 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN QE49Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy1 Zestaw 2 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN QE55Q7CAMTXXH Produkt dodatkowy2 Zestaw 3 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN QE55Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy3 Zestaw 4 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN QE55Q8CAMTXXH Produkt dodatkowy4 Zestaw 5 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN QE65Q7CAMTXXH Produkt dodatkowy5 Zestaw 6 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN QE65Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy6 Zestaw 7 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN QE65Q8CAMTXXH Produkt dodatkowy7 Zestaw 8 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN QE65Q9FAMTXXH Produkt dodatkowy8 Zestaw 9 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN QE75Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy9 Zestaw 10 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN QE75Q8CAMTXXH Produkt dodatkowy10 Zestaw 11 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN QE88Q9FAMTXXH Produkt dodatkowy11 Zestaw 12 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN UE55MU8002TXXH Produkt dodatkowy12 Zestaw 13 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN UE55MU9002TXXH Produkt dodatkowy13 Zestaw 14 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN UE65MU6102KXXH Produkt dodatkowy14 Zestaw 15 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN UE65MU6202KXXH Produkt dodatkowy15 Zestaw 16 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN UE65MU6442UXXH Produkt dodatkowy16 Zestaw 17 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN UE65MU6642UXXH Produkt dodatkowy17 Zestaw 18 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN UE65MU7002TXXH Produkt dodatkowy18 Zestaw 19 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN UE65MU8002TXXH Produkt dodatkowy19 Zestaw 20 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN UE65MU9002TXXH Produkt dodatkowy20 Zestaw 21 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN UE75MU6102KXXH Produkt dodatkowy21 Zestaw 22 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN UE75MU7002TXXH Produkt dodatkowy22 Zestaw 23 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN UE75MU8002TXXH Produkt dodatkowy23 Zestaw 24 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN UE65KS7000SXXH Produkt dodatkowy24 Zestaw 25 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN UE65KS7500SXXH Produkt dodatkowy25 Zestaw 26 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN UE65KS8000LXXH Produkt dodatkowy26 Zestaw 27 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN UE65KS9000LXXH Produkt dodatkowy27 Zestaw 28 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN UE65KS9500LXXH Produkt dodatkowy28 Zestaw 29 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN UE70KU6000WXXH Produkt dodatkowy29 Zestaw 30 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN UE75KS8000LXXH Produkt dodatkowy30 Zestaw 31 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN UE78KS9000LXXH Produkt dodatkowy31 Zestaw 32 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN UE78KS9500LXXH Produkt dodatkowy32 Zestaw 33 Produkt główny1 HW-J6000R/EN 669 PLN UE88KS9800LXXH Produkt dodatkowy33 Zestaw 34 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN QE49Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy1 Zestaw 35 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN QE55Q7CAMTXXH Produkt dodatkowy2 Zestaw 36 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN QE55Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy3 Zestaw 37 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN QE55Q8CAMTXXH Produkt dodatkowy4 Zestaw 38 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN QE65Q7CAMTXXH Produkt dodatkowy5 Zestaw 39 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN QE65Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy6 Zestaw 40 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN QE65Q8CAMTXXH Produkt dodatkowy7 Zestaw 41 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN QE65Q9FAMTXXH Produkt dodatkowy8 Zestaw 42 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN QE75Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy9 Zestaw 43 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN QE75Q8CAMTXXH Produkt dodatkowy10 Zestaw 44 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN QE88Q9FAMTXXH Produkt dodatkowy11 Zestaw 45 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN UE55MU8002TXXH Produkt dodatkowy12 Zestaw 46 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN UE55MU9002TXXH Produkt dodatkowy13 Zestaw 47 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN UE65MU6102KXXH Produkt dodatkowy14 Zestaw 48 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN UE65MU6202KXXH Produkt dodatkowy15

6 Numer zestawu Produkt główny numer Zestaw 49 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN UE65MU6442UXXH Produkt dodatkowy16 Zestaw 50 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN UE65MU6642UXXH Produkt dodatkowy17 Zestaw 51 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN UE65MU7002TXXH Produkt dodatkowy18 Zestaw 52 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN UE65MU8002TXXH Produkt dodatkowy19 Zestaw 53 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN UE65MU9002TXXH Produkt dodatkowy20 Zestaw 54 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN UE75MU6102KXXH Produkt dodatkowy21 Zestaw 55 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN UE75MU7002TXXH Produkt dodatkowy22 Zestaw 56 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN UE75MU8002TXXH Produkt dodatkowy23 Zestaw 57 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN UE65KS7000SXXH Produkt dodatkowy24 Zestaw 58 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN UE65KS7500SXXH Produkt dodatkowy25 Zestaw 59 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN UE65KS8000LXXH Produkt dodatkowy26 Zestaw 60 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN UE65KS9000LXXH Produkt dodatkowy27 Zestaw 61 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN UE65KS9500LXXH Produkt dodatkowy28 Zestaw 62 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN UE70KU6000WXXH Produkt dodatkowy29 Zestaw 63 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN UE75KS8000LXXH Produkt dodatkowy30 Zestaw 64 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN UE78KS9000LXXH Produkt dodatkowy31 Zestaw 65 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN UE78KS9500LXXH Produkt dodatkowy32 Zestaw 66 Produkt główny2 HW-J6001R/EN 669 PLN UE88KS9800LXXH Produkt dodatkowy33 Zestaw 67 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN QE49Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy1 Zestaw 68 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN QE55Q7CAMTXXH Produkt dodatkowy2 Zestaw 69 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN QE55Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy3 Zestaw 70 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN QE55Q8CAMTXXH Produkt dodatkowy4 Zestaw 71 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN QE65Q7CAMTXXH Produkt dodatkowy5 Zestaw 72 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN QE65Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy6 Zestaw 73 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN QE65Q8CAMTXXH Produkt dodatkowy7 Zestaw 74 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN QE65Q9FAMTXXH Produkt dodatkowy8 Zestaw 75 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN QE75Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy9 Zestaw 76 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN QE75Q8CAMTXXH Produkt dodatkowy10 Zestaw 77 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN QE88Q9FAMTXXH Produkt dodatkowy11 Zestaw 78 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN UE55MU8002TXXH Produkt dodatkowy12 Zestaw 79 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN UE55MU9002TXXH Produkt dodatkowy13 Zestaw 80 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN UE65MU6102KXXH Produkt dodatkowy14 Zestaw 81 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN UE65MU6202KXXH Produkt dodatkowy15 Zestaw 82 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN UE65MU6442UXXH Produkt dodatkowy16 Zestaw 83 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN UE65MU6642UXXH Produkt dodatkowy17 Zestaw 84 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN UE65MU7002TXXH Produkt dodatkowy18 Zestaw 85 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN UE65MU8002TXXH Produkt dodatkowy19 Zestaw 86 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN UE65MU9002TXXH Produkt dodatkowy20 Zestaw 87 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN UE75MU6102KXXH Produkt dodatkowy21 Zestaw 88 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN UE75MU7002TXXH Produkt dodatkowy22 Zestaw 89 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN UE75MU8002TXXH Produkt dodatkowy23 Zestaw 90 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN UE65KS7000SXXH Produkt dodatkowy24 Zestaw 91 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN UE65KS7500SXXH Produkt dodatkowy25 Zestaw 92 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN UE65KS8000LXXH Produkt dodatkowy26 Zestaw 93 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN UE65KS9000LXXH Produkt dodatkowy27 Zestaw 94 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN UE65KS9500LXXH Produkt dodatkowy28 Zestaw 95 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN UE70KU6000WXXH Produkt dodatkowy29 Zestaw 96 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN UE75KS8000LXXH Produkt dodatkowy30 Zestaw 97 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN UE78KS9000LXXH Produkt dodatkowy31 Zestaw 98 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN UE78KS9500LXXH Produkt dodatkowy32

7 Numer zestawu Produkt główny numer Zestaw 99 Produkt główny3 HW-J7500R/EN 929 PLN UE88KS9800LXXH Produkt dodatkowy33 Zestaw 100 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN QE49Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy1 Zestaw 101 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN QE55Q7CAMTXXH Produkt dodatkowy2 Zestaw 102 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN QE55Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy3 Zestaw 103 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN QE55Q8CAMTXXH Produkt dodatkowy4 Zestaw 104 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN QE65Q7CAMTXXH Produkt dodatkowy5 Zestaw 105 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN QE65Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy6 Zestaw 106 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN QE65Q8CAMTXXH Produkt dodatkowy7 Zestaw 107 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN QE65Q9FAMTXXH Produkt dodatkowy8 Zestaw 108 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN QE75Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy9 Zestaw 109 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN QE75Q8CAMTXXH Produkt dodatkowy10 Zestaw 110 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN QE88Q9FAMTXXH Produkt dodatkowy11 Zestaw 111 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN UE55MU8002TXXH Produkt dodatkowy12 Zestaw 112 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN UE55MU9002TXXH Produkt dodatkowy13 Zestaw 113 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN UE65MU6102KXXH Produkt dodatkowy14 Zestaw 114 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN UE65MU6202KXXH Produkt dodatkowy15 Zestaw 115 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN UE65MU6442UXXH Produkt dodatkowy16 Zestaw 116 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN UE65MU6642UXXH Produkt dodatkowy17 Zestaw 117 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN UE65MU7002TXXH Produkt dodatkowy18 Zestaw 118 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN UE65MU8002TXXH Produkt dodatkowy19 Zestaw 119 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN UE65MU9002TXXH Produkt dodatkowy20 Zestaw 120 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN UE75MU6102KXXH Produkt dodatkowy21 Zestaw 121 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN UE75MU7002TXXH Produkt dodatkowy22 Zestaw 122 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN UE75MU8002TXXH Produkt dodatkowy23 Zestaw 123 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN UE65KS7000SXXH Produkt dodatkowy24 Zestaw 124 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN UE65KS7500SXXH Produkt dodatkowy25 Zestaw 125 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN UE65KS8000LXXH Produkt dodatkowy26 Zestaw 126 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN UE65KS9000LXXH Produkt dodatkowy27 Zestaw 127 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN UE65KS9500LXXH Produkt dodatkowy28 Zestaw 128 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN UE70KU6000WXXH Produkt dodatkowy29 Zestaw 129 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN UE75KS8000LXXH Produkt dodatkowy30 Zestaw 130 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN UE78KS9000LXXH Produkt dodatkowy31 Zestaw 131 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN UE78KS9500LXXH Produkt dodatkowy32 Zestaw 132 Produkt główny4 HW-J7501R/EN 929 PLN UE88KS9800LXXH Produkt dodatkowy33 Zestaw 133 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN QE49Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy1 Zestaw 134 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN QE55Q7CAMTXXH Produkt dodatkowy2 Zestaw 135 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN QE55Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy3 Zestaw 136 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN QE55Q8CAMTXXH Produkt dodatkowy4 Zestaw 137 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN QE65Q7CAMTXXH Produkt dodatkowy5 Zestaw 138 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN QE65Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy6 Zestaw 139 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN QE65Q8CAMTXXH Produkt dodatkowy7 Zestaw 140 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN QE65Q9FAMTXXH Produkt dodatkowy8 Zestaw 141 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN QE75Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy9 Zestaw 142 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN QE75Q8CAMTXXH Produkt dodatkowy10 Zestaw 143 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN QE88Q9FAMTXXH Produkt dodatkowy11 Zestaw 144 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN UE55MU8002TXXH Produkt dodatkowy12 Zestaw 145 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN UE55MU9002TXXH Produkt dodatkowy13 Zestaw 146 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN UE65MU6102KXXH Produkt dodatkowy14 Zestaw 147 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN UE65MU6202KXXH Produkt dodatkowy15 Zestaw 148 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN UE65MU6442UXXH Produkt dodatkowy16

8 Numer zestawu Produkt główny numer Zestaw 149 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN UE65MU6642UXXH Produkt dodatkowy17 Zestaw 150 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN UE65MU7002TXXH Produkt dodatkowy18 Zestaw 151 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN UE65MU8002TXXH Produkt dodatkowy19 Zestaw 152 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN UE65MU9002TXXH Produkt dodatkowy20 Zestaw 153 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN UE75MU6102KXXH Produkt dodatkowy21 Zestaw 154 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN UE75MU7002TXXH Produkt dodatkowy22 Zestaw 155 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN UE75MU8002TXXH Produkt dodatkowy23 Zestaw 156 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN UE65KS7000SXXH Produkt dodatkowy24 Zestaw 157 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN UE65KS7500SXXH Produkt dodatkowy25 Zestaw 158 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN UE65KS8000LXXH Produkt dodatkowy26 Zestaw 159 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN UE65KS9000LXXH Produkt dodatkowy27 Zestaw 160 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN UE65KS9500LXXH Produkt dodatkowy28 Zestaw 161 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN UE70KU6000WXXH Produkt dodatkowy29 Zestaw 162 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN UE75KS8000LXXH Produkt dodatkowy30 Zestaw 163 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN UE78KS9000LXXH Produkt dodatkowy31 Zestaw 164 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN UE78KS9500LXXH Produkt dodatkowy32 Zestaw 165 Produkt główny5 HW-J8500R/EN 1089 PLN UE88KS9800LXXH Produkt dodatkowy33 Zestaw 166 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN QE49Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy1 Zestaw 167 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN QE55Q7CAMTXXH Produkt dodatkowy2 Zestaw 168 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN QE55Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy3 Zestaw 169 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN QE55Q8CAMTXXH Produkt dodatkowy4 Zestaw 170 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN QE65Q7CAMTXXH Produkt dodatkowy5 Zestaw 171 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN QE65Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy6 Zestaw 172 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN QE65Q8CAMTXXH Produkt dodatkowy7 Zestaw 173 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN QE65Q9FAMTXXH Produkt dodatkowy8 Zestaw 174 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN QE75Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy9 Zestaw 175 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN QE75Q8CAMTXXH Produkt dodatkowy10 Zestaw 176 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN QE88Q9FAMTXXH Produkt dodatkowy11 Zestaw 177 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN UE55MU8002TXXH Produkt dodatkowy12 Zestaw 178 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN UE55MU9002TXXH Produkt dodatkowy13 Zestaw 179 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN UE65MU6102KXXH Produkt dodatkowy14 Zestaw 180 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN UE65MU6202KXXH Produkt dodatkowy15 Zestaw 181 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN UE65MU6442UXXH Produkt dodatkowy16 Zestaw 182 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN UE65MU6642UXXH Produkt dodatkowy17 Zestaw 183 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN UE65MU7002TXXH Produkt dodatkowy18 Zestaw 184 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN UE65MU8002TXXH Produkt dodatkowy19 Zestaw 185 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN UE65MU9002TXXH Produkt dodatkowy20 Zestaw 186 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN UE75MU6102KXXH Produkt dodatkowy21 Zestaw 187 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN UE75MU7002TXXH Produkt dodatkowy22 Zestaw 188 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN UE75MU8002TXXH Produkt dodatkowy23 Zestaw 189 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN UE65KS7000SXXH Produkt dodatkowy24 Zestaw 190 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN UE65KS7500SXXH Produkt dodatkowy25 Zestaw 191 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN UE65KS8000LXXH Produkt dodatkowy26 Zestaw 192 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN UE65KS9000LXXH Produkt dodatkowy27 Zestaw 193 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN UE65KS9500LXXH Produkt dodatkowy28 Zestaw 194 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN UE70KU6000WXXH Produkt dodatkowy29 Zestaw 195 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN UE75KS8000LXXH Produkt dodatkowy30 Zestaw 196 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN UE78KS9000LXXH Produkt dodatkowy31 Zestaw 197 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN UE78KS9500LXXH Produkt dodatkowy32 Zestaw 198 Produkt główny6 HW-J8501R/EN 1089 PLN UE88KS9800LXXH Produkt dodatkowy33

9 Numer zestawu Produkt główny numer Zestaw 199 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN QE49Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy1 Zestaw 200 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN QE55Q7CAMTXXH Produkt dodatkowy2 Zestaw 201 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN QE55Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy3 Zestaw 202 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN QE55Q8CAMTXXH Produkt dodatkowy4 Zestaw 203 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN QE65Q7CAMTXXH Produkt dodatkowy5 Zestaw 204 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN QE65Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy6 Zestaw 205 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN QE65Q8CAMTXXH Produkt dodatkowy7 Zestaw 206 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN QE65Q9FAMTXXH Produkt dodatkowy8 Zestaw 207 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN QE75Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy9 Zestaw 208 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN QE75Q8CAMTXXH Produkt dodatkowy10 Zestaw 209 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN QE88Q9FAMTXXH Produkt dodatkowy11 Zestaw 210 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN UE55MU8002TXXH Produkt dodatkowy12 Zestaw 211 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN UE55MU9002TXXH Produkt dodatkowy13 Zestaw 212 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN UE65MU6102KXXH Produkt dodatkowy14 Zestaw 213 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN UE65MU6202KXXH Produkt dodatkowy15 Zestaw 214 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN UE65MU6442UXXH Produkt dodatkowy16 Zestaw 215 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN UE65MU6642UXXH Produkt dodatkowy17 Zestaw 216 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN UE65MU7002TXXH Produkt dodatkowy18 Zestaw 217 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN UE65MU8002TXXH Produkt dodatkowy19 Zestaw 218 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN UE65MU9002TXXH Produkt dodatkowy20 Zestaw 219 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN UE75MU6102KXXH Produkt dodatkowy21 Zestaw 220 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN UE75MU7002TXXH Produkt dodatkowy22 Zestaw 221 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN UE75MU8002TXXH Produkt dodatkowy23 Zestaw 222 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN UE65KS7000SXXH Produkt dodatkowy24 Zestaw 223 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN UE65KS7500SXXH Produkt dodatkowy25 Zestaw 224 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN UE65KS8000LXXH Produkt dodatkowy26 Zestaw 225 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN UE65KS9000LXXH Produkt dodatkowy27 Zestaw 226 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN UE65KS9500LXXH Produkt dodatkowy28 Zestaw 227 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN UE70KU6000WXXH Produkt dodatkowy29 Zestaw 228 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN UE75KS8000LXXH Produkt dodatkowy30 Zestaw 229 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN UE78KS9000LXXH Produkt dodatkowy31 Zestaw 230 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN UE78KS9500LXXH Produkt dodatkowy32 Zestaw 231 Produkt główny7 HW-K650/EN 579 PLN UE88KS9800LXXH Produkt dodatkowy33 Zestaw 232 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN QE49Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy1 Zestaw 233 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN QE55Q7CAMTXXH Produkt dodatkowy2 Zestaw 234 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN QE55Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy3 Zestaw 235 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN QE55Q8CAMTXXH Produkt dodatkowy4 Zestaw 236 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN QE65Q7CAMTXXH Produkt dodatkowy5 Zestaw 237 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN QE65Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy6 Zestaw 238 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN QE65Q8CAMTXXH Produkt dodatkowy7 Zestaw 239 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN QE65Q9FAMTXXH Produkt dodatkowy8 Zestaw 240 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN QE75Q7FAMTXXH Produkt dodatkowy9 Zestaw 241 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN QE75Q8CAMTXXH Produkt dodatkowy10 Zestaw 242 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN QE88Q9FAMTXXH Produkt dodatkowy11 Zestaw 243 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN UE55MU8002TXXH Produkt dodatkowy12 Zestaw 244 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN UE55MU9002TXXH Produkt dodatkowy13 Zestaw 245 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN UE65MU6102KXXH Produkt dodatkowy14 Zestaw 246 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN UE65MU6202KXXH Produkt dodatkowy15 Zestaw 247 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN UE65MU6442UXXH Produkt dodatkowy16 Zestaw 248 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN UE65MU6642UXXH Produkt dodatkowy17

10 Numer zestawu Produkt główny numer Zestaw 249 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN UE65MU7002TXXH Produkt dodatkowy18 Zestaw 250 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN UE65MU8002TXXH Produkt dodatkowy19 Zestaw 251 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN UE65MU9002TXXH Produkt dodatkowy20 Zestaw 252 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN UE75MU6102KXXH Produkt dodatkowy21 Zestaw 253 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN UE75MU7002TXXH Produkt dodatkowy22 Zestaw 254 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN UE75MU8002TXXH Produkt dodatkowy23 Zestaw 255 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN UE65KS7000SXXH Produkt dodatkowy24 Zestaw 256 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN UE65KS7500SXXH Produkt dodatkowy25 Zestaw 257 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN UE65KS8000LXXH Produkt dodatkowy26 Zestaw 258 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN UE65KS9000LXXH Produkt dodatkowy27 Zestaw 259 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN UE65KS9500LXXH Produkt dodatkowy28 Zestaw 260 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN UE70KU6000WXXH Produkt dodatkowy29 Zestaw 261 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN UE75KS8000LXXH Produkt dodatkowy30 Zestaw 262 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN UE78KS9000LXXH Produkt dodatkowy31 Zestaw 263 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN UE78KS9500LXXH Produkt dodatkowy32 Zestaw 264 Produkt główny8 HW-K651/EN 579 PLN UE88KS9800LXXH Produkt dodatkowy33

REGULAMIN AKCJI Soundbar z rabatem w zestawie z TV 49 i większym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 września 2017r.

REGULAMIN AKCJI Soundbar z rabatem w zestawie z TV 49 i większym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 września 2017r. REGULAMIN AKCJI Soundbar z rabatem w zestawie z TV 49 i większym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 września 2017r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Soundbar z rabatem w zestawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup TV Samsung + soundbar taniej w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 sierpnia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Kup TV Samsung + soundbar taniej w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 sierpnia 2017 r. REGULAMIN AKCJI Kup TV Samsung + soundbar taniej w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 sierpnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup TV Samsung + soundbar taniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Soundbar z rabatem w zestawie z TV SAMSUNG UHD 55 lub większym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 listopada 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Soundbar z rabatem w zestawie z TV SAMSUNG UHD 55 lub większym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 listopada 2017 r. REGULAMIN AKCJI (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 listopada 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Soundbar z rabatem w zestawie z TV SAMSUNG UHD 55 lub większym (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 grudnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Przy zakupie Gry Star Wars Battlefront II kubek Star Wars w zestawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Soundbar HW-M550 z rabatem w zestawie z TV SAMSUNG 55 i większym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 stycznia 2018 r.

REGULAMIN AKCJI Soundbar HW-M550 z rabatem w zestawie z TV SAMSUNG 55 i większym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 stycznia 2018 r. REGULAMIN AKCJI (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 stycznia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Soundbar HW-M550 z rabatem w zestawie z TV SAMSUNG 55 i większym (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI TV+ Soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 lipca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI TV+ Soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 lipca 2017 r. REGULAMIN AKCJI TV+ Soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem TV+ Soundbar w zestawie (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup TV w zestawie z soundbarem tańszym do 30% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 grudnia 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Kup TV w zestawie z soundbarem tańszym do 30% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 grudnia 2016 r. REGULAMIN AKCJI Kup TV w zestawie z soundbarem tańszym do 30% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 grudnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup TV w zestawie z soundbarem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Soundbar HW-M550 z rabatem w zestawie z TV Samsung 49 i większym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 października 2017r.

REGULAMIN AKCJI Soundbar HW-M550 z rabatem w zestawie z TV Samsung 49 i większym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 października 2017r. REGULAMIN AKCJI Soundbar HW-M550 z rabatem w zestawie z TV Samsung 49 i większym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 października 2017r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Soundbar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI TV i soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem TV i soundbar w zestawie (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Soundbar HW-K450 z rabatem 20% w zestawie z TV SAMSUNG 49 i większym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2018 r.

REGULAMIN AKCJI Soundbar HW-K450 z rabatem 20% w zestawie z TV SAMSUNG 49 i większym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2018 r. REGULAMIN AKCJI (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Soundbar HW-K450 z rabatem 20% w zestawie z TV SAMSUNG 49 i większym (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 7 grudnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Soundbar z rabatem w zestawie z TV SAMSUNG 55 i większym serie QE, MU6, MU7,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Soundbar za 50% ceny z telewizorami

Bardziej szczegółowo

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Smartfon Samsung Galaxy A3 2017/A5 2017 + karta 32 i 64GB (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 sierpnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Smartfon

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Sony Action Cam + akcesorium za 1 PLN (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 grudnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Sony Action Cam + akcesorium za 1 PLN (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 grudnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 grudnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem (zwana dalej Akcją promocyjną ) jest Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup TV Samsung UHD 55+ w zestawie z Blu-ray UHD do -30% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 października 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Kup TV Samsung UHD 55+ w zestawie z Blu-ray UHD do -30% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 października 2016 r. REGULAMIN AKCJI Kup TV Samsung UHD 55+ w zestawie z Blu-ray UHD do -30% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 października 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup TV Samsung

Bardziej szczegółowo

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup TV Samsung 49 cali i większy w zestawie z głośnikiem Audio 360 z rabatem do -50% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 grudnia 2016r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Dostawa i instalacja (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 lutego 2017 r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Dostawa i instalacja (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 lutego 2017 r. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Dostawa i instalacja (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 lutego 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod hasłem Dostawa i instalacja (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja - XBOX za połowę ceny z telewizorami LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 listopada 2016r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja - XBOX za połowę ceny z telewizorami LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 listopada 2016r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja - XBOX za połowę ceny z telewizorami LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 listopada 2016r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Promocja - XBOX

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI TV+ Soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 lipca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI TV+ Soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 lipca 2017 r. REGULAMIN AKCJI TV+ Soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem TV+ Soundbar w zestawie (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Smartfon Samsung Galaxy A3 2017/A karta 32 i 64GB (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 2 października 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Smartfon Samsung Galaxy A3 2017/A karta 32 i 64GB (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 2 października 2017 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Smartfon Samsung Galaxy A3 2017/A5 2017 + karta 32 i 64GB (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 2 października 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Smartfon

Bardziej szczegółowo

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 grudnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Planet Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

2. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od 28 listopada 2017 r. od godziny 0:01 do 31 grudnia 2017 r. do godz. 23:59. 2

2. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od 28 listopada 2017 r. od godziny 0:01 do 31 grudnia 2017 r. do godz. 23:59. 2 ANEKS DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ Telewizor LG OLED TV z XBOX ONE S w zestawie (z dnia 28 listopada 2017r.) Dotyczy sklepu internetowego mediamarkt.pl Niniejszym Aneksem z dnia 21 grudnia 2017r. wprowadza

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabaty roboty Bosch (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 marca 2018 r. ========================================================================= 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI TV i soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem TV i soundbar w zestawie (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Do każdego smartfona Starter Orange gratis! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 listopada 2016 r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI. Do każdego smartfona Starter Orange gratis! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 listopada 2016 r. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Do każdego smartfona Starter Orange gratis! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Do każdego smartfona Starter

Bardziej szczegółowo

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Przy zakupie każdej konsoli Playstation 4 wybrane gry taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Zestawy BOSE z rabatem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 27 lutego 2019 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Zestawy BOSE z rabatem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 27 lutego 2019 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Zestawy BOSE z rabatem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 27 lutego 2019 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Zestawy BOSE z rabatem (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrany model TV SAMSUNG QLED i otrzymaj w zestawie soundbar za 1 PLN (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2019 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod

Bardziej szczegółowo

2. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od 28 listopada 2017 r. od godziny 0:01 do 31 grudnia 2017 r. do godz. 23:59.

2. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od 28 listopada 2017 r. od godziny 0:01 do 31 grudnia 2017 r. do godz. 23:59. ANEKS DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ (z dnia 28 listopada 2017r.) Dotyczy sklepu internetowego saturn.pl Niniejszym Aneksem z dnia 21 grudnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Letnia kampania smartfony Huawei (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Letnia kampania smartfony Huawei (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2017 r. REGULAMIN AKCJI Letnia kampania smartfony Huawei (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Letnia kampania smartfony Huawei (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Sony Action Cam + akcesorium za 1 PLN (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 grudnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Sony Action Cam + akcesorium za 1 PLN (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 grudnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 grudnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem (zwana dalej Akcją promocyjną ) jest Planet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Telewizja na kartę 4K NC+ w zestawie z telewizorem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 4 grudnia 2017 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Telewizja na kartę 4K NC+ w zestawie z telewizorem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 4 grudnia 2017 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 4 grudnia 2017 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem (zwana dalej Akcją promocyjną ) jest Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Ekstremalne obniżki cen telewizorów (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 stycznia 2018 r.

REGULAMIN AKCJI Ekstremalne obniżki cen telewizorów (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 stycznia 2018 r. REGULAMIN AKCJI Ekstremalne obniżki cen telewizorów (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 stycznia 2018 r. ********************************************************************************** 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Niesamowite obniżki telewizorów aż do zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 maja 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Niesamowite obniżki telewizorów aż do zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 maja 2017 r. REGULAMIN AKCJI Niesamowite obniżki telewizorów aż do 10 000zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 maja 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Niesamowite obniżki telewizorów

Bardziej szczegółowo

3 Uczestnicy Akcji promocyjnej

3 Uczestnicy Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Przedsprzedaż Smartfona Huawei P 20 Pro (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 27 marca 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Przedsprzedaż Smartfona Huawei

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI AGD Samsung w zestawie z robotem sprzątającym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI AGD Samsung w zestawie z robotem sprzątającym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 kwietnia 2017 r. REGULAMIN AKCJI AGD Samsung w zestawie z robotem sprzątającym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 kwietnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem AGD Samsung w zestawie z robotem

Bardziej szczegółowo

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Przy zakupie każdej konsoli Playstation 4 wybrane gry taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Przy

Bardziej szczegółowo

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Stare na nowe (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Stare na nowe (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest

Bardziej szczegółowo

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Stare na nowe (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Stare na nowe (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Komputer PC PREDATOR w zestawie z Monitorem 300 PLN taniej. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 sierpnia 2016 r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI. Komputer PC PREDATOR w zestawie z Monitorem 300 PLN taniej. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 sierpnia 2016 r. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Komputer PC PREDATOR w zestawie z Monitorem 300 PLN taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 sierpnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Komputer PC PREDATOR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Super oferta Smartfonów Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 27 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Super oferta Smartfonów Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 27 kwietnia 2017 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Super oferta Smartfonów Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 27 kwietnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Super oferta Smartfonów Samsung

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja - XBOX za połowę ceny z telewizorami LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja - XBOX za połowę ceny z telewizorami LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja - XBOX za połowę ceny z telewizorami LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Promocja - XBOX

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do szczoteczek elektrycznych Oral-B (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do szczoteczek elektrycznych Oral-B (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do szczoteczek elektrycznych Oral-B (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Smartfon z folią/ szybą. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI. Smartfon z folią/ szybą. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Smartfon z folią/ szybą (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Smartfon z folią/ szybą (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega 2 pkt 2 Regulaminu, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Zmianie ulega 2 pkt 2 Regulaminu, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: ANEKS DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ Kup Microsoft Booka w przedsprzedaży z myszką w zestawie (z dnia 01 grudnia 2017r.) Dotyczy Sklepów Stacjonarnych Media Markt Niniejszym Aneksem z dnia 01 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Wakacyjna ochrona do smartfona i tabletu (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 lipca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Wakacyjna ochrona do smartfona i tabletu (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 lipca 2017 r. REGULAMIN AKCJI Wakacyjna ochrona do smartfona i tabletu (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Wakacyjna ochrona do smartfona i tabletu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Zabezpieczenie smartfona (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 29 września 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Zabezpieczenie smartfona (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 29 września 2016 r. REGULAMIN AKCJI Zabezpieczenie smartfona (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 29 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Zabezpieczenie smartfona (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Sony Action Cam i akcesorium za 1 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 grudnia 2016r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Sony Action Cam i akcesorium za 1 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 grudnia 2016r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Sony Action Cam i akcesorium za 1 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 grudnia 2016r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Sony Action Cam i akcesorium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup 3xGorenje i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 03 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup 3xGorenje i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 03 kwietnia 2017 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup 3xGorenje i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 03 kwietnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Kup 3xGorenje i zyskaj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych ekspresów Inissia Nespresso- De Longhi (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 marca 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych ekspresów Inissia Nespresso- De Longhi (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 marca 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych ekspresów Inissia Nespresso- De Longhi (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 marca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrany telewizor Samsung z Gwarancją+ w zestawie za 0 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 czerwca 2019 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrany telewizor Samsung z Gwarancją+ w zestawie za 0 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 czerwca 2019 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrany telewizor Samsung z Gwarancją+ w zestawie za 0 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 czerwca 2019 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Kup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Wybrane modele AGD bez VAT (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 lipca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Wybrane modele AGD bez VAT (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 lipca 2017 r. REGULAMIN AKCJI Wybrane modele AGD bez VAT (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Wybrane modele AGD bez VAT (zwanej dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor, a drugi otrzymasz w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 4 maja 2018 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor, a drugi otrzymasz w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 4 maja 2018 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor, a drugi otrzymasz w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 4 maja 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup wybrany telewizor, a drugi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej "Uczestnikami"

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej Uczestnikami REGULAMIN AKCJI Oprogramowanie antywirusowe McAfee AntiVirus Plus 2016 Unlimited OEM w zestawie z notebookiem lub komputerem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych ekspresów Krups (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 sierpnia 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych ekspresów Krups (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 sierpnia 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych ekspresów Krups (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 sierpnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Karta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup TV i soundbar Samsung i uzyskaj 30% rabatu na soundbar (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Kup TV i soundbar Samsung i uzyskaj 30% rabatu na soundbar (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 kwietnia 2016 r. REGULAMIN AKCJI Kup TV i soundbar Samsung i uzyskaj 30% rabatu na soundbar (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 kwietnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup TV i soundbar

Bardziej szczegółowo

Kamera Gopro Hero 5 Black z akcesoriami w komplecie z dnia 24 listopada 2017 r. Dotyczy Sklepów Saturn i saturn.pl

Kamera Gopro Hero 5 Black z akcesoriami w komplecie z dnia 24 listopada 2017 r. Dotyczy Sklepów Saturn i saturn.pl ANEKS DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ z dnia 24 listopada 2017 r. Dotyczy Sklepów i saturn.pl Niniejszym Aneksem z dnia 28 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Zyskaj z Amica (dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI #stylove Zyskaj rabat przy zakupie słuchawek Panasonic RP-HTX80BE (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 marca 2018r.

REGULAMIN AKCJI #stylove Zyskaj rabat przy zakupie słuchawek Panasonic RP-HTX80BE (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 marca 2018r. REGULAMIN AKCJI #stylove Zyskaj rabat przy zakupie słuchawek Panasonic RP-HTX80BE (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 marca 2018r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem #stylove Zyskaj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Dodajemy soundbary (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 listopada 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Dodajemy soundbary (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 listopada 2017 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Dodajemy soundbary (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 listopada 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Dodajemy soundbary (zwana dalej Akcją promocyjną ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 10% na laptopy, komputery, monitory, tablety (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 14 lutego 2019 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 10% na laptopy, komputery, monitory, tablety (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 14 lutego 2019 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 10% na laptopy, komputery, monitory, tablety (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 14 lutego 2019 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Rabat 10% na laptopy, komputery,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Kup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Oprogramowanie antywirusowe McAfee AntiVirus Plus 2016 Unlimited OEM w zestawie z notebookiem lub komputerem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 lipca 2016r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 lipca 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 lipca 2016 r. REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 lipca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Urządzenie wielofunkcyjne

Bardziej szczegółowo

4 Zasady Akcji promocyjnej

4 Zasady Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI Office 365 w prezencie przy zakupie wybranych komputerów Lenovo (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji pod hasłem Office 365 w prezencie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor LG i odbierz kartę podarunkową o wartości 400zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor LG i odbierz kartę podarunkową o wartości 400zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor LG i odbierz kartę podarunkową o wartości 400zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybraną lodówkę BEKO z technologią NeoFrost i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lipca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybraną lodówkę BEKO z technologią NeoFrost i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lipca 2017 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybraną lodówkę BEKO z technologią NeoFrost i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybrane ekspresy Siemens z przedłużonym pakietem gwarancyjnym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 marca 2019 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybrane ekspresy Siemens z przedłużonym pakietem gwarancyjnym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 marca 2019 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybrane ekspresy Siemens z przedłużonym pakietem gwarancyjnym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 marca 2019 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Wybrane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybrane suszarki Bosch, Siemens z 5-cio letnim pakietem ubezpieczeniowym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 sierpień 2019 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 100zł za każde wydane 1000zł na Telewizory oraz Audio (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 02 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Rabat 100zł za każde wydane 1000zł na Telewizory oraz Audio (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 02 kwietnia 2017 r. REGULAMIN AKCJI Rabat 100zł za każde wydane 1000zł na Telewizory oraz Audio (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 02 kwietnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Rabat 100zł za

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Większy opłaca się bardziej - rabat przy zakupie telewizora 55 i większego (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 września 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAME SZÓSTKI W SZKOLE! TERAZ ZYSKAJ 6 % RABATU NA LAPTOPY, KOMPUTERY I TABLETY. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 września 2019r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

********************************************************************************** 1 Postanowienia ogólne

********************************************************************************** 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa w prezencie do wybranych telewizorów Samsung od 55 cali (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 lutego 2018 r. **********************************************************************************

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Czerwcowe rabaty do 2000 złotych na sprzęt komputerowy. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Czerwcowe rabaty do 2000 złotych na sprzęt komputerowy. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Czerwcowe rabaty do 2000 złotych na sprzęt komputerowy. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Czerwcowe rabaty do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrane produkty marki Beko a otrzymasz rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrane produkty marki Beko a otrzymasz rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrane produkty marki Beko a otrzymasz rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Kup

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Półroczny zapas (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 11 marca 2018 r. ********************************************************************************** 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

4 Zasady Akcji promocyjnej

4 Zasady Akcji promocyjnej 1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do ekspresów do wody i napojów gazowanych SodaStream White Source (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 marca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup MacBook a mysz Apple Magic Mouse 2 otrzymasz za pół ceny (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 marca 2018 roku

REGULAMIN AKCJI Kup MacBook a mysz Apple Magic Mouse 2 otrzymasz za pół ceny (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 marca 2018 roku REGULAMIN AKCJI Kup MacBook a mysz Apple Magic Mouse 2 otrzymasz za pół ceny (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 marca 2018 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup MacBook a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Lodówki SbS oraz pralko-suszarki i suszarki LG z darmową dostawą i wniesieniem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 lutego 2019 r.

REGULAMIN AKCJI Lodówki SbS oraz pralko-suszarki i suszarki LG z darmową dostawą i wniesieniem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 lutego 2019 r. REGULAMIN AKCJI Lodówki SbS oraz pralko-suszarki i suszarki LG z darmową dostawą i wniesieniem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 lutego 2019 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Myszka i Torba w zestawie z laptopami HP OMEN (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 czerwca 2017r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Myszka i Torba w zestawie z laptopami HP OMEN (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 czerwca 2017r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Myszka i Torba w zestawie z laptopami HP OMEN (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 czerwca 2017r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Myszka i Torba w zestawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI 10% RABATU NA SPRZĘT KOMPUTEROWY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 lipca 2019 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI 10% RABATU NA SPRZĘT KOMPUTEROWY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 lipca 2019 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI 10% RABATU NA SPRZĘT KOMPUTEROWY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 lipca 2019 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem 10% RABATU NA SPRZĘT KOMPUTEROWY (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup Tablet Samsung TAB S2 9.7 i otrzymaj głośnik Level Box (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 czerwca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup Tablet Samsung TAB S2 9.7 i otrzymaj głośnik Level Box (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 czerwca 2017 r. Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup Tablet Samsung TAB S2 9.7 i otrzymaj głośnik Level Box (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych produktów marki Braun (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 sierpnia 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych produktów marki Braun (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 sierpnia 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych produktów marki Braun (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 sierpnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI AGD/RTV z prezentem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 czerwca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI AGD/RTV z prezentem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 czerwca 2017 r. REGULAMIN AKCJI AGD/RTV z prezentem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem AGD/RTV z prezentem (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Zestaw kaw Nescafe + ekspres Dolce Gusto (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Zestaw kaw Nescafe + ekspres Dolce Gusto (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Zestaw kaw Nescafe + ekspres Dolce Gusto (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Zestaw kaw Nescafe + ekspres Dolce Gusto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Media Markt w prezencie do wybranych telewizorów Sony od 55 cali nawet do 1000zł z dnia 23 marca 2018r.

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Media Markt w prezencie do wybranych telewizorów Sony od 55 cali nawet do 1000zł z dnia 23 marca 2018r. REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Media Markt w prezencie do wybranych telewizorów Sony od 55 cali nawet do 1000zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 marca 2018r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TV + SOUNDBAR OK. OCS 10BT-B W ZESTAWIE (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 24 czerwca 2019r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TV + SOUNDBAR OK. OCS 10BT-B W ZESTAWIE (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 24 czerwca 2019r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TV + SOUNDBAR 1383251 OK. OCS 10BT-B W ZESTAWIE (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 24 czerwca 2019r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem TV + SOUNDBAR 1383251

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI DOSTAWA 0 ZŁ KOMPUTERY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 października 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI DOSTAWA 0 ZŁ KOMPUTERY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 października 2017 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI DOSTAWA 0 ZŁ KOMPUTERY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 października 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem DOSTAWA 0 ZŁ KOMPUTERY (zwanej dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Saturn w prezencie do wybranych telewizorów Samsung od 55 cali (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lutego 2018r.

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Saturn w prezencie do wybranych telewizorów Samsung od 55 cali (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lutego 2018r. REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Saturn w prezencie do wybranych telewizorów Samsung od 55 cali (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lutego 2018r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUP WYBRANY MONITOR LG I OTRZYMAJ WYDAJNĄ LASEROWĄ DRUKARKĘ Z WBUDOWANYM WIFI (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 sierpnia 2019 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup dwa filmy BluRay 4K za 200 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 2 maja 2018 r.

REGULAMIN AKCJI Kup dwa filmy BluRay 4K za 200 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 2 maja 2018 r. REGULAMIN AKCJI Kup dwa filmy BluRay 4K za 200 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 2 maja 2018 r. ********************************************************************************** 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa na kolejne zakupy przy zakupie Telewizorów LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 grudnia 2017r.

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa na kolejne zakupy przy zakupie Telewizorów LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 grudnia 2017r. REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa na kolejne zakupy przy zakupie Telewizorów LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 grudnia 2017r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Karta podarunkowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Ferie z technologią 4K i 360 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 stycznia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Ferie z technologią 4K i 360 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 stycznia 2017 r. REGULAMIN AKCJI Ferie z technologią 4K i 360 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 stycznia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Ferie z technologią 4K i 360 (zwanej dalej Akcją

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa w prezencie do wybranych telewizorów LG od 55 cali nawet do 1500 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 maja 2018 r. =========================================================================

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup 3 gry, zapłać za 2 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 grudnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup 3 gry, zapłać za 2 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 grudnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup 3 gry, zapłać za 2 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 grudnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Do każdej konsoli Xbox One S i Xbox One X możliwość dokupienia Filmu Blu Ray 4 K w promocyjnej cenie 49,99 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2017r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat 10 % na RTV - AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 11 kwietnia 2019 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat 10 % na RTV - AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 11 kwietnia 2019 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat 10 % na RTV - AGD 11-21.04.2019 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 11 kwietnia 2019 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Rabat 10 % na RTV - AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Krups CASH BACK DO 500 ZŁ na EKSPRESY Z FUNKCJĄ AUTOMATYCZNEGO CAPPUCCINO. (zwany dalej Regulaminem )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Krups CASH BACK DO 500 ZŁ na EKSPRESY Z FUNKCJĄ AUTOMATYCZNEGO CAPPUCCINO. (zwany dalej Regulaminem ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Krups CASH BACK DO 500 ZŁ na EKSPRESY Z FUNKCJĄ AUTOMATYCZNEGO CAPPUCCINO (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 marca 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Media Markt w prezencie do wybranych telewizorów LG od 55 cali nawet do 1000zł z dnia 15 kwietnia 2018r.

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Media Markt w prezencie do wybranych telewizorów LG od 55 cali nawet do 1000zł z dnia 15 kwietnia 2018r. REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Media Markt w prezencie do wybranych telewizorów LG od 55 cali nawet do 1000zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 kwietnia 2018r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo