DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 maja 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr 150/XVII/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz ze zm.) Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Projekt Uchwały uzgodniony został z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Warszawie oraz skonsultowany z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: mgr inż. Marek Brodziak

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 150/XVII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 kwietnia 2012r. PROGRAM ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RADZYMIN Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Programem zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin, zwanym dalej Programem, są objęte zwierzęta bezdomne oraz koty wolno żyjące, przebywające w granicach administracyjnych Gminy Radzymin. 2. Program ma na celu: 1) zapobieganie bezdomności zwierząt, w szczególności psów i kotów, poprzez promowanie adopcji oraz tymczasowej opieki nad nimi przez osoby fizyczne; 2) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów, poprzez kastrację i sterylizację; 3) finansowanie lub współfinansowanie wyżej wymienionych zabiegów oraz zwalnianie właścicieli wysterylizowanych zwierząt z obowiązku płacenia podatku od ich posiadania; 4) poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego; 5) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt poprzez edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt; 6) wprowadzenie urzędowego rejestru zwierząt domowych. 3. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o: 1) Gminie należy przez to rozumieć Gminę Radzymin; 2) Burmistrzu należy przez to rozumieć Burmistrza Radzymina; 3) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz ze zm.); 4) Właścicielu należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Radzymin posiadającą zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale. 5) schronisku dla zwierząt należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz.U. z 2008r. Nr 213, poz ze zm.); 4. Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą: 1) Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, poprzez prowadzenie spraw związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt; 2) schronisko dla zwierząt wskazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie we współpracy z organami Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzami weterynarii, z którymi Burmistrz zawrze umowę na świadczenie usług; 3) gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 4) Policja oraz Straż Miejska w Radzyminie poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz ze zm.) oraz Ustawy - Utrzymanie czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz ze zm.); 5) zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym obowiązkiem jest ochrona zwierząt i przeciwdziałanie ich bezdomności.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Rozdział 2 Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt 5. Zapobieganie bezdomności zwierząt, a w szczególności psów i kotów polega na: 1) zmniejszeniu populacji bezdomnych zwierząt, w tym kotów wolno żyjących poprzez ich sterylizację lub kastrację; 2) dokonywaniu usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt; 3) poszukiwaniu dla zwierząt nowych właścicieli poprzez ogłoszenie na stronach internetowych urzędu, schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych; 4) edukacji społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt; 5) wprowadzeniu obowiązkowej rejestracji i czipowania psów; 6) wyłapywaniu zwierząt bezdomnych, to jest takich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały. 6. Zabiegi sterylizacji i kastracji oraz usypiania ślepych miotów wykonywane będą na następujących zasadach: 1) Gmina zapewnia dofinansowanie właścicielom psów i kotów w wysokości 50 % kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców. W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć wniosek zgodnie z Załącznikami Nr 2 i Nr 3 do "Programu"; 2) Wymienione w pkt 1 dofinansowanie przysługuje wyłącznie mieszkańcom Gminy; 3) Gmina, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyłoni lekarza weterynarii, z którym zawrze umowę na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji; 4) Właściciel chcący poddać posiadane zwierzę wymienionemu w pkt 3 zabiegowi, zgłasza je do lekarza weterynarii, z którym Gmina ma zawartą umowę na świadczenie usług, w celu przeprowadzenia zabiegu oraz wypełnia oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do "Programu"; 5) Właściciel zwierzęcia opłaca 50 % kosztów zabiegu po jego wykonaniu; 6) na warunkach określonych w umowie z lekarzem weterynarii Gmina pokryje pozostałe 50% kosztów zabiegu na podstawie wystawionego rachunku, do którego dołączone będzie oświadczenie, o którym mowa w pkt 4; 7) Gmina pokrywa 100% kosztów usypiania ślepych miotów. 7. Zadania związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Radzymin: 1) Gmina pokrywa koszty sterylizacji i kastracji a także leczenia bezdomnych zwierząt, w szczególności wolno żyjących kotów oraz psów, które zostały na jej zlecenie wyłapane przez podmioty, z którymi zawarła stosowne porozumienie; 2) określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w pkt 1: a) Gmina, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, wyłoni lekarza weterynarii, z którym zawrze umowę na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji, leczenie bezdomnych zwierząt oraz opiekę pooperacyjną, których koszty pokrywa się w 100 % z budżetu Gminy, b) po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta zostaną przewiezione do schroniska lub trafią do adopcji, a koty wolno żyjące będą wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia lub w uzasadnionych przypadkach umieszczane w schronisku dla zwierząt, c) zwrot kosztów zabiegów kastracji, sterylizacji oraz leczenia będzie następował na podstawie rachunku wystawionego przez lekarza weterynarii, d) Gmina pokryje pełny koszt usypiania ślepych miotów bezdomnych psów i kotów wolno żyjących, e) w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, Gmina zapewni całodobową opiekę weterynaryjną i pokryje jej koszty.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Środki w budżecie na 2012 rok: Rozdział 3 Środki finansowe 1) środki finansowe przeznaczone na realizację programu ujęte w uchwale Nr Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2012r., zgodnie z działem 900 rozdziałem będą wydatkowane na: a) rejestrację psów, b) czipowanie, c) dokarmianie kotów wolno żyjących, d) sterylizację, e) kastrację, f) usypianie ślepych miotów, g) edukację mieszkańców. 2) określa się następujące zasady finansowania zabiegów: a) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są chore, nie rokujące nadziei na wyleczenie, b) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta jeszcze ślepe i gdy nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli, c) zabieg uśpienia przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług w tym zakresie, d) Gmina dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii za czynności opisane w niniejszym paragrafie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 9. Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez: 1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy, za pośrednictwem lekarza weterynarii, z którym Gmina zawrze umowę na świadczenie usług w tym zakresie; 2) prowadzenie akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym zwierzęciem. Rozdział 4 Edukacja w zakresie ochrony zwierząt W celu edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących zadań: 1) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt; 2) uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia, posiadania zwierzęcia. 2. Edukacja mieszkańców w zakresie ochrony zwierząt jest kluczowym elementem Programu. Kampania ta będzie skierowana zarówno do dzieci jak i dorosłych. W placówkach oświatowych prowadzone będą pogadanki. Narzędziem edukacyjnym będą ulotki, broszury, publikacje dotyczące ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności. Akcja edukacyjna będzie organizowana wspólnie przez Gminę, organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, a także przez zainteresowane placówki oświatowe. W akcję edukacyjną przewiduje się zaangażować lokalne media. Będzie ona miała na celu uświadomienie potencjalnym właścicielom zwierząt wszystkich aspektów związanych z nabyciem, posiadaniem zwierzęcia, a także promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Rozdział 5 Zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Radzymin będzie miało charakter stały. 2. Wyłapywaniem, transportem i bezpośrednim umieszczaniem zwierząt w schronisku będzie zajmował się podmiot, który posiada wymagane zezwolenie oraz podpisaną umowę z Gminą na wykonywanie wyżej wymienionych czynności. 3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2 zostanie wyłoniony zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz ze zm.) Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt podejmowane będą interwencyjnie na pisemne bądź telefoniczne zgłoszenie mieszkańców Gminy, Policji, Straży Miejskiej w Radzyminie lub z urzędu. 2. Po godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Radzymin oraz w dni świąteczne informacje dotyczące błąkającego się czy rannego zwierzęcia, można zgłosić w Komisariacie Policji w Radzyminie, ul. Konstytucji 3-go Maja Wyłapywaniem objęte zostaną zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, jeżeli nie ma możliwości ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta trwale dotąd pozostawały. 4. W przypadku zwierząt gospodarskich dopuszcza się czasowe ich przekazanie gospodarstwu posiadającemu odpowiednie warunki do przetrzymywania zwierząt, do czasu ustalenia dalszego postępowania z tymi zwierzętami. 5. Decyzję o przekazaniu zwierząt, o których mowa w ust. 4 właściwemu gospodarstwu podejmować będzie Burmistrz lub pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej Wymienione w 12 ust. 3 zwierzęta będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez Straż Miejską w Radzyminie, iż zwierzęta pozostają bez opieki, swobodnie przemieszczają się i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. 2. Podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta zobowiązany będzie do wykonywania czynności w sposób sprawny i nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. 3. Wyłapywania bezdomnych zwierząt może dokonywać podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie, posiadający zezwolenia na jej prowadzenie, dysponujący odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonywania usług zapewniających warunki określone w obowiązujących przepisach oraz podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt spełniające wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004r. Nr 158, poz. 1657). 4. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych może nastąpić jedynie przy użyciu urządzeń i środków, które nie będą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia. 5. Wyłapywane z terenu Gminy zwierzęta będą umieszczane w schronisku dla zwierząt spełniającym wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004r. Nr 158, poz. 1657). 14. Zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt Informacje o podmiocie wykonującym wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz adresie schroniska, w którym będą one umieszczane zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, na tablicach informacyjnych w poszczególnych sołectwach oraz na stronie internetowej Gminy 2. W razie zaistnienia podejrzenia choroby zakaźnej, o wyłapaniu zwierząt zostanie niezwłocznie powiadomiony Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie, który podejmie dalsze działania celem wykluczenia lub potwierdzenia choroby.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Zwierzęta umieszczone w schronisku, w momencie ich przywiezienia, podlegają następującym czynnościom i zabiegom: 1) ocenie stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną; 2) czipowaniu; 3) świadczeniu usług weterynaryjnych /szczepienie, odrobaczenie, odkleszczenie, wykastrowanie lub sterylizowanie, uśpienie ślepego miotu/, a dla zwierząt poszkodowanych, chorych, rokujących nadzieję na wyzdrowienie, w przypadkach koniecznych zapewnienie kwarantanny i odpowiedniego leczenia; 4) umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę; 5) poszukiwaniu opiekunów i przekazywaniu do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe. 2. Schronisko zobowiązane jest prowadzić na bieżąco ewidencję przyjętych oraz rozdysponowanych zwierząt bezdomnych oraz przekazywać co kwartał pisemną informację w tym zakresie do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna wyłapanego zwierzęcia ponosi on koszty wyłapania, przewiezienia i umieszczenia w schronisku, w tym również opieki weterynaryjnej. 2. Zwierzę umieszczone w schronisku podlega zwrotowi ich właścicielowi tj. osobie, która udowodni prawo własności do zwierzęcia. 18. Koszty wyłapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy pokrywane będą z budżetu gminy. Rozdział 6 Postanowienia końcowe 19. Osoba, która chce pełnić funkcję opiekuna społecznego, składa deklarację w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, w Referacie Gospodarki Komunalnej. Wzór deklaracji stanowi Załącznik Nr 4 do Programu. 20. Źródła finansowania realizacji programu: 1) Rada Miejska uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać w nim środki finansowe na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt; 2) Rada Miejska uchwalając corocznie wysokość podatku od posiadania psów zapewniać będzie mechanizmy finansowe zachęcające mieszkańców Gminy do sterylizacji i kastracji zwierząt oraz adopcji zwierząt pozostających pod tymczasową opieką Gminy; 3) Rada Miejska uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać w nim środki finansowe na realizację zadań Gminy związanych z czipowaniem psów.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Załącznik Nr 1 do Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin Oświadczenie właściciela psa/kota dot. wykonania zabiegu weterynaryjnego w ramach Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin. 1. Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia: Adres zamieszkania właściciela zwierzęcia, numer telefonu: Gatunek zwierzęcia: kot/pies*; maść, imię zwierzęcia, płeć, nr identyfikacyjny Rodzaj wykonywanego zabiegu (sterylizacja, kastracja, uśpienie ślepego miotu*). 5. Zobowiązuję się do opłacenia lekarzowi weterynarii 50 % kosztów zabiegu sterylizacji/kastracji w kwocie... zł (słownie:......) oraz do szczególnej opieki nad zwierzęciem w okresie pozabiegowym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb wynikających z realizacji Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Radzymin, dnia (podpis właściciela zwierzęcia) * niepotrzebne skreślić

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Radzymin, dnia... Załącznik Nr 2 do Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2 Wniosek o skierowanie na zabieg sterylizacji kastracji uśpienia ślepego miotu* w ramach Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin Imię i nazwisko lub nazwa jednostki zgłaszającej......, Adres zamieszkania lub siedziby...., numer telefonu., Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu (szt.).., Rodzaj zabiegu: sterylizacja *(szt.), kastracja* (szt.)..., uśpienie ślepego miotu* (szt.)., Miejsce przebywania zwierząt, Informacje dodatkowe gatunek zwierzęcia Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Radzymin, dnia (podpis wnioskodawcy) * niepotrzebne skreślić

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Załącznik Nr 3 do Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin Radzymin, dnia... Lecznica Weterynaryjna SKIEROWANIE NA ZABIEG STERYLIZACJI /KASTRACJI/ UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU* w ramach Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin Niniejszym kieruję bezdomne zwierzę zgłoszone przez:..... na zabieg sterylizacji/kastracji/uśpienie ślepego miotu* Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu:... szt. Rodzaj zabiegu: sterylizacja*:... szt. kastracja*:... szt. uśpienie ślepego miotu*:... szt. Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez: Po wykonaniu zabiegu i okresie rekonwalescencji zwierzęta zostaną odebrane przez:.. Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacji/kastracji/uśpienia ślepego miotu* zwierzęta są bezdomne. Radzymin, dnia..... (podpis osoby zgłaszającej zwierzęta do zabiegu) *niepotrzebne skreślić

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Załącznik Nr 4 do Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin Radzymin, dnia... Burmistrz Radzymina Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2 DEKLARACJA OPIEKUNA SPOŁECZNEGO Imię i nazwisko opiekuna społecznego zwierząt Adres zamieszkania.. Numer telefonu. Gatunek zwierząt objętych opieką... Liczba i płeć zwierząt... Miejsce przebywania zwierząt. Forma udzielanej zwierzętom opieki... Informacje dodatkowe /np.... informacja o konieczności wykonania zabiegów: sterylizacji/ kastracji zwierząt/ usypiania ślepych miotów.* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). (podpis opiekuna społecznego zwierząt)

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia.. 2013 r.

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia.. 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia.. 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /XXIV/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr... /XXIV/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała Nr... /XXIV/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 400/XXXV/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 400/XXXV/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 14 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 400/XXXV/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RADZYMIN W 2015 ROKU

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RADZYMIN W 2015 ROKU PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RADZYMIN W 2015 ROKU 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Drezdenko

w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Drezdenko Uchwała Nr LIII/367/10 z dna 24 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Drezdenko Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE. z dnia 9 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE. z dnia 9 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Pińczów Na podstawie art..18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/VI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2015 r.

Uchwała Nr 55/VI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2015 r. Uchwała Nr 55/VI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/./14 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 20 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/./14 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 20 marca 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR XXXVI/./14 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/.. /18 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/.. /18 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XXXIX/.. /18 RADY GMINY STARE BABICE PROJEKT z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../ RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia roku

UCHWAŁA NR../ RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia roku UCHWAŁA NR../ RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia. 2008 roku w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Błonie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/42/11 RADY GMINY KWIDZYN. z dnia 1 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/42/11 RADY GMINY KWIDZYN. z dnia 1 lipca 2011 r. UCHWAŁA NR IX/42/11 RADY GMINY KWIDZYN z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Kwidzyn Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIV/110/2012 =========================== Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 28 marca 2012 r.

Uchwała nr XIV/110/2012 =========================== Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 28 marca 2012 r. Uchwała nr XIV/110/2012 =========================== Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY GMINY BORZECHÓW. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY GMINY BORZECHÓW. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY GMINY BORZECHÓW z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzechów" Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/220/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH. z dnia 25 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/220/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH. z dnia 25 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/220/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzanowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/. /17 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/. /17 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 30 marca 2017 r. 1 PROJEKT UCHWAŁA NR XXVIII/. /17 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 783 UCHWAŁA NR XVI/170/16 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 783 UCHWAŁA NR XVI/170/16 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 783 UCHWAŁA NR XVI/170/16 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz Rozdział I.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz Rozdział I. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr z dnia... Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanica-Zdrój

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/181/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/181/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/181/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sulejówek

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 lutego 2016 r. Poz. 378 UCHWAŁA NR XIII/101/16 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE. z dnia 22 lutego 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 lutego 2016 r. Poz. 378 UCHWAŁA NR XIII/101/16 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE. z dnia 22 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 lutego 2016 r. Poz. 378 UCHWAŁA NR XIII/101/16 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII.253.2016 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 17 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII.253.2016 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 17 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII.253.2016 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 376 /2017 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU. z dnia 28 marca 2017r.

UCHWAŁA NR 376 /2017 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU. z dnia 28 marca 2017r. UCHWAŁA NR 376 /2017 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 28 marca 2017r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanica-Zdrój

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanica-Zdrój Załącznik do Uchwały Nr XIX / 106 / 2012 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 marca 2012 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanica-Zdrój

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH. z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH. z dnia 26 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXI.162.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzanowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ z dnia...

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ z dnia... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ z dnia... w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 0007.V Rady Gminy Krzyżanowice z dnia r.

Uchwała Nr 0007.V Rady Gminy Krzyżanowice z dnia r. Uchwała Nr 0007.V.16.2015 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/134/12 RADY GMINY KŁODAWA z dnia 28 marca 2012r.

UCHWAŁA NR XVI/134/12 RADY GMINY KŁODAWA z dnia 28 marca 2012r. UCHWAŁA NR XVI/134/12 RADY GMINY KŁODAWA z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2016 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2016 roku Załącznik do Uchwały Nr XVI/170/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2016 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2016 roku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH

PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH z dnia w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzeszowice w 2016 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/457/10 RADY MIEJSKIEJ GMINY WAŁBRZYCH z dnia 24 czerwca 2010r.

UCHWAŁA NR LIII/457/10 RADY MIEJSKIEJ GMINY WAŁBRZYCH z dnia 24 czerwca 2010r. UCHWAŁA NR LIII/457/10 RADY MIEJSKIEJ GMINY WAŁBRZYCH w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 17 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 17 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brok w 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/208/2014 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/208/2014 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/208/2014 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawiew programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siedlisko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/94/12 RADY GMINY W POZEZDRZU. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/94/12 RADY GMINY W POZEZDRZU. z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/94/12 RADY GMINY W POZEZDRZU z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Pozezdrze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/381/17 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ z dnia 15 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/381/17 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ z dnia 15 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVI/381/17 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/165/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVII/165/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XVII/165/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żnin w 2012 roku Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 1470 UCHWAŁA NR XIII/99/2012 RADY GMINY ŚWIĄTKI z dnia 28 marca 2012 r. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/308/2014 RADY GMINY TERESIN. z dnia 28 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/308/2014 RADY GMINY TERESIN. z dnia 28 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/308/2014 RADY GMINY TERESIN z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin w 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV-148/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIV-148/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIV-148/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olsztynek w 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../12 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia r.

UCHWAŁA NR.../12 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia r. UCHWAŁA NR.../12 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowary Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/110/12 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 29 marca 2012 roku

Uchwała Nr XIII/110/12 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 29 marca 2012 roku Uchwała Nr XIII/110/12 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomyśl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/254/2014 RADY GMINY W ZAKRZEWIE. z dnia 11 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/254/2014 RADY GMINY W ZAKRZEWIE. z dnia 11 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/254/2014 RADY GMINY W ZAKRZEWIE w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Jemielnica

Wójt Gminy Jemielnica Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2012 r. Na podstawie: - Ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 733 UCHWAŁA NR XXXIII/271/2017 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH. z dnia 23 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 733 UCHWAŁA NR XXXIII/271/2017 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH. z dnia 23 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 733 UCHWAŁA NR XXXIII/271/2017 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/536/18 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ z dnia 21 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/536/18 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ z dnia 21 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR XLVIII/536/18 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 kwietnia 2014 r. Poz. 2489 UCHWAŁA NR XXIX/269/14 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA PRUSZKOWA. I Postanowienia ogólne.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA PRUSZKOWA. I Postanowienia ogólne. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA PRUSZKOWA I Postanowienia ogólne. 1 Pogram ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt przebywających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/173/14 RADY GMINY BORZECHÓW. z dnia 17 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/173/14 RADY GMINY BORZECHÓW. z dnia 17 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXVIII/173/14 RADY GMINY BORZECHÓW z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzechów"

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia r. Projekt Druk nr... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słubicach z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności dla Gminy Słubice na rok 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 111/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011 roku

UCHWAŁA NR 111/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011 roku UCHWAŁA NR 111/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy - Miasto Płock Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII /45/15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII /45/15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII /45/15 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH

PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH z dnia w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzeszowice w 2018 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/27/15 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/27/15 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/27/15 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 26 marca 2015 r. Poz. 1005 UCHWAŁA NR VI/32/15 RADY GMINY PACANÓW. z dnia 19 marca 2015 r.

Kielce, dnia 26 marca 2015 r. Poz. 1005 UCHWAŁA NR VI/32/15 RADY GMINY PACANÓW. z dnia 19 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 26 marca 2015 r. Poz. 1005 UCHWAŁA NR VI/32/15 RADY GMINY PACANÓW z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2017 roku. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2017 roku. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr.../.../17 Rady Gminy Rybno z dnia marca 2017r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2017 roku Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY TERESIN. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY TERESIN. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY TERESIN z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin w 2015 roku"

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/218/17 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/218/17 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/218/17 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W POZEZDRZU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W POZEZDRZU. z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY W POZEZDRZU z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Pozezdrze w 2015 roku" Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY IZABELIN z dnia

UCHWAŁA NR RADY GMINY IZABELIN z dnia UCHWAŁA NR RADY GMINY IZABELIN z dnia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 67/2012 Wójta Gminy Izabelin z dnia 27.01.2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/280/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVI/280/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXVI/280/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/331/18 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXV/331/18 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 27 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XXXV/331/18 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V/35//2015 RADY GMINY TARNÓWKA. z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr V/35//2015 RADY GMINY TARNÓWKA. z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr V/35//2015 RADY GMINY TARNÓWKA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnówka w roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/208/18 RADY GMINY RACZKI. z dnia 21 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXVII/208/18 RADY GMINY RACZKI. z dnia 21 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XXVII/208/18 RADY GMINY RACZKI z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki Na podstawie podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 360/XLVII/14

UCHWAŁA Nr 360/XLVII/14 UCHWAŁA Nr 360/XLVII/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Ruda w

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/204/VII/2016 RADY MIASTA TRZEBINI. z dnia 26 lutego 2016 roku

Kraków, dnia 9 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/204/VII/2016 RADY MIASTA TRZEBINI. z dnia 26 lutego 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 marca 2016 r. Poz. 1620 UCHWAŁA NR XVII/204/VII/2016 RADY MIASTA TRZEBINI z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie: przyjęcia programu zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia r. Projekt Druk nr... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słubicach z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności dla Gminy Słubice na rok 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Hrubieszowa z dnia.. r.

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Hrubieszowa z dnia.. r. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Hrubieszowa z dnia.. r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hrubieszowa w 2015roku. Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Hrubieszowa z dnia..

Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Hrubieszowa z dnia.. Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Hrubieszowa z dnia.. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Hrubieszowa w 2013 roku. Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 3534 UCHWAŁA Nr XVII/97/2012 RADY GMINY RACIĄŻ z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 26 marca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/237/2018 RADY GMINY KRUKLANKI. z dnia 20 lutego 2018 r.

Olsztyn, dnia 26 marca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/237/2018 RADY GMINY KRUKLANKI. z dnia 20 lutego 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 marca 2018 r. Poz. 1336 UCHWAŁA NR XXVI/237/2018 RADY GMINY KRUKLANKI z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzydnik Duży na 2012 rok

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzydnik Duży na 2012 rok Załącznik do uchwały Nr XII/ /2012 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia. 2012 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzydnik Duży na 2012 rok Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI.

PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2015 r. PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2013 roku

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2013 roku PROJEKT UCHWAŁA NR.. Rady Gminy Zębowice z dnia.. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2013 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD W 2012 ROKU.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD W 2012 ROKU. Projekt Załącznik do uchwały nr... Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia... PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŻMIGRÓD W 2012 ROKU. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pęcław w 2012 roku.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pęcław w 2012 roku. Załącznik do Uchwały Nr XIII/83/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 marca 2012 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pęcław w 2012 roku. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwała Nr.../.../14 Rady Miejskiej w Pińczowie

Projekt Uchwała Nr.../.../14 Rady Miejskiej w Pińczowie Projekt z dnia 7 lutego 2014 r. Zatwierdzony przez... Uchwała Nr.../.../14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/337/2018 RADY GMINY BABICE. z dnia 9 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIII/337/2018 RADY GMINY BABICE. z dnia 9 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XLIII/337/2018 RADY GMINY BABICE z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2018 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2014 r. Poz. 4188 UCHWAŁA NR XLIII/346/14 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU. z dnia 24 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2014 r. Poz. 4188 UCHWAŁA NR XLIII/346/14 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU. z dnia 24 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 kwietnia 2014 r. Poz. 4188 UCHWAŁA NR XLIII/346/14 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia programu opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/161/12 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 23 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/161/12 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 23 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/161/12 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wola

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. UCHWAŁA NR Rady Gminy Jemielnica z dnia

P R O J E K T. UCHWAŁA NR Rady Gminy Jemielnica z dnia P R O J E K T UCHWAŁA NR Rady Gminy Jemielnica z dnia w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica, na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/20/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 lutego 2015r.

Uchwała Nr IV/20/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 lutego 2015r. Uchwała Nr IV/20/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryn na 2015r.. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/33/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE Z DNIA 5 MARCA 2015 R.

UCHWAŁA NR V/33/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE Z DNIA 5 MARCA 2015 R. UCHWAŁA NR V/33/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE Z DNIA 5 MARCA 2015 R. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bedomności zwierząt na terenie Gminy Żabno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/14/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2015 roku

Uchwała Nr VI/14/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2015 roku Uchwała Nr VI/14/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY LISKÓW. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY LISKÓW. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY LISKÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisków. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35/V/15. Rady Gminy Brzeziny. z dnia 31 marca 2015 r.

Uchwała nr 35/V/15. Rady Gminy Brzeziny. z dnia 31 marca 2015 r. Uchwała nr 35/V/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2015 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski

Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Projekt Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia... Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/194/2012 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 20 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIII/194/2012 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 20 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XIII/194/2012 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI.

PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2014r. PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/160/2013 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/160/2013 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/160/2013 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łoniów na 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 28 marca 2017 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY OLSZTYN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Olsztyn Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 757 UCHWAŁA NR IV.29.2015 RADY GMINY GÓRZYCA. z dnia 27 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 757 UCHWAŁA NR IV.29.2015 RADY GMINY GÓRZYCA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 757 UCHWAŁA NR IV.29.2015 RADY GMINY GÓRZYCA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 353 /2014 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU. z dnia 27 lutego 2014r.

UCHWAŁA NR 353 /2014 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU. z dnia 27 lutego 2014r. UCHWAŁA NR 353 /2014 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/198/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XIX/198/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XIX/198/17 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Olsztyn Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Swarzędz w 2012 roku

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Swarzędz w 2012 roku PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Swarzędz w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Szczytnie. z dnia..

UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Szczytnie. z dnia.. - P R O J E K T - UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia.. w sprawie : przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Szczytno

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2012

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2012 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE NR. Z DNIA MARCA 2012r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2012 Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/40/19 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 19 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR V/40/19 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 19 marca 2019 r. UCHWAŁA NR V/40/19 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019 Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2016 r. Rozdział 1 Cele programu 1.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2016 r. Rozdział 1 Cele programu 1. Załącznik do uchwały nr 15/IV/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31 marca 2016r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2016

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 6 lutego 2012r.

Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 6 lutego 2012r. Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 2088 UCHWAŁA NR XV/104/2016 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY PIONKI. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY PIONKI. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY PIONKI z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pionki na rok 2015

Bardziej szczegółowo