KOFEDERACJA BUDOWNONICTWA I NIERUCHOMOŚCI STATUT KONFEDERACJI BUDOWNICTWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOFEDERACJA BUDOWNONICTWA I NIERUCHOMOŚCI STATUT KONFEDERACJI BUDOWNICTWA"

Transkrypt

1 KOFEDERACJA BUDOWNONICTWA I NIERUCHOMOŚCI STATUT KONFEDERACJI BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI (CONFEDERATION OF CONSTRUTION AND REAL ESTATE) /tekst jednolity/ Warszawa czerwiec 2014 r. 1

2 STATUT KONFEDERACJI BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ I. Przepisy Ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę KONFEDERACJI BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚC I, zwana w dalszej części Statutu KONFEDERACJĄ. 2. Konfederacja działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców /Dz. U. Nr. 55 z 1991 r. poz. 235/ Konfederacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Siedzibą Konfederacji jest miasto Warszawa. 3. Konfederacja używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem siedziby Konfederacji. 4. Konfederacja może używać skróconego tytułu swej pełnej nazwy w brzmieniu. KONFEDRACJA BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI jak również skrótu: KBN i ich odpowiedników w językach obcych. 5. Konfederacja może posiadać odznakę członkowską według wzoru przyjętego przez Radę Wykonawczą. 6. Konfederacja może ustanawiać odznaki. Wzór odznaki i zasady ich przyznawania określa Rada Wykonawcza. 7. Konfederacja może tworzyć swoje przedstawicielstwa zagraniczne z zachowaniem prawa jaki w tym zakresie obowiązuje w Polsce i kraju w którym będzie ono tworzone. 3 Konfederacja jest organizacją samorządową i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu lokalnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych. 2

3 4 1. Konfederacja może tworzyć ogólnokrajowe i międzynarodowe porozumienia oraz podpisywać umowy innymi organizacjami pracodawców i przedsiębiorców służącym interesom Konfederacji. 2. Konfederacja może przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji pracodawców budownictwa i nieruchomości. ROZDZIAŁ II. Cele i zadania Konfederacji oraz sposoby i formy ich realizacji 5 Konfederacja ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów Pracodawców Budownictwa i Nieruchomości zrzeszonych w Związkach Pracodawców i innych organizacjach pozarządowych działających w obszarze budownictwa i nieruchomości w Polsce, a w szczególności: 1. reprezentowanie interesów społecznych i gospodarczych pracodawców i przedsiębiorców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej, samorządów terytorialnych w kraju oraz na arenie międzynarodowej, 2. ochronę i reprezentowanie interesów członków w zakresie dóbr niematerialnych, 3. działania na rzecz tworzenia i utrzymania spokoju społecznego w stosunkach pracy, 4. oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców, 5. oddziaływania na prawidłowe kształtowanie polityki inwestycyjnej, budowlanej, nieruchomości i przemysłowej, 6. wspieranie organizacji pracodawców i przedsiębiorców w prowadzeniu polityki w zakresie m. in. rokowań zbiorowych układów pracy, 7. występowanie do organów posiadających inicjatywę ustawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków pracy i polityki gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem tych które dotyczą problematyki inwestycyjnej, budowlanej, nieruchomości i przemysłu budowlanego, 3

4 8. organizowanie i wspieranie kształcenia pracodawców i przedsiębiorców szczególnie w sferze stosunków pracy, 9. prowadzenia studiów i badań rynkowych, doradztwa ekonomicznego oraz wykonywanie ekspertyz na rzecz organizacji pracodawców i ich członków, 10. tworzenia warunków organizacyjnych i finansowych dla zapewnienia reprezentacji Konfederacji w Sejmie, Senacie, organach władzy samorządowej. 6 Cele i zadania Konfederacji są realizowane poprzez: 1. udział w negocjowaniu umów zbiorowych, branżowych, zakładowych, tworzenia społecznych mechanizmów rozstrzygania sporów zbiorowych jak i pomiędzy stronami umowy cywilno prawnej i udział w ich rozstrzyganiu, 2. prowadzenia studiów i badań, wymiany poglądów, popularyzacji wiedzy menedżerskiej zawodowej, 3. zajmowanie stanowisk i prezentowanie opinii w zakresie polityki gospodarczej, w tym szczególnie zawiązanych z budownictwem, nieruchomościami, inwestycjami, usługami consultingowymi, postępem technicznym w budownictwie i nieruchomościach, kształceniem i doskonaleniem kadr dla budownictwa i nieruchomości, działalnością naukową i badawczą w odniesieniu do budownictwa i nieruchomości, 4. inspirowanie inicjatyw gospodarczych mających na celu w szczególności rozwój rynku budowlanego i nieruchomości, 5. prowadzenie doradztwa gospodarczego i zawodowego, 6. prowadzenie współpracy z organizacjami pracodawców w innych krajach jak i międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi pracodawców i przedsiębiorców, 7. występowanie w imieniu pracodawców i przedsiębiorców do agend rządowych, administracji terenowej i władz sądowych w sprawach związanych z działalnością pracodawcy lub grupy pracodawców, 4

5 8. delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych agend rządowych i władz samorządu lokalnego, 9. organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych, 10. organizowanie szkoleń, stażów itp. na rzecz członków Konfederacji, 11. tworzenie funduszy, fundacji, stypendiów itp. związanych z realizacją zadań statutowych. 7 Dla realizacji zadań statutowych Konfederacja może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. ROZDZIAŁ III. Członkostwo 8 1. Członkostwo w Konfederacji dzieli się na: 1) zwyczajne, 2) wspierające, 3) honorowe. 2. Członkiem zwyczajnym Konfederacji mogą być Związki Pracodawców i Przedsiębiorców i ich ugrupowania branżowe lub regionalne, zrzeszające Pracodawców i Przedsiębiorców budownictwa i nieruchomości. 3. Członkami wspierającymi Konfederacji mogą być organizacje nie będące Związkami Pracodawców lub ich ugrupowaniami a działające w obszarze budownictwa, nieruchomości i inwestycji. 4. Członkami honorowymi Konfederacji mogą być osoby fizyczne lub instytucje, które są zasłużone dla ruchu pracodawców i przedsiębiorców. 5. Członkostwo w Konfederacji jest dobrowolne i nie ogranicza samodzielności działania członka. 6. Członkowie honorowi tworzą organ doradczy władz wybieralnych Konfederacji, który nosi nazwę Senat Konfederacji. 5

6 9 1. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających decyduje Zarząd KBN, na pisemny wniosek zainteresowanego Związku lub innej organizacji. 2. W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do najbliższego Zgromadzenia Ogólnego Konfederacji Członkowie zwyczajni Konfederacji mają prawo, poprzez swoich przedstawicieli do: 1) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Konfederacji, 2) uczestnictwa w pracach Konfederacji i jej organów, 3) korzystania ze wsparcia Konfederacji we wszystkich sprawach należących do jej kompetencji. 4) dostępu i korzystania z wszelkich informacji o pracy Konfederacji, 5) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Konfederacji, 2. Członkowie wspierający mają jedynie czynne prawo wyborcze w przypadku spełnienia postanowień ust. 3 i Członkowie wspierający będący podmiotem prawa i zrzeszający więcej niż dziesięciu członków mają czynne prawo wyborcze w formie jednego mandatu. 4. Członkowie wspierający, nie wymienienie ust. 3 będący podmiotami prawa, mają prawo do tworzenia czynnego prawa wyborczego poprzez utworzenie jednego łącznego mandatu na dziesięciu członków wspierających. 5. Senatowi Konfederacji przysługuje czynne prawo wyborcze na Walnym Zgromadzeniu z jednym głosem. 6. Członkowie honorowi opracowują i przyjmują regulamin funkcjonowania Senatu Konfederacji. Ponadto wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Senatu. 6

7 11 1. Członkowie Konfederacji związani są uchwałami podjętymi przez organy Konfederacji w zakresie kompetencji statutowych. 2. Członkowie zobowiązani są do: 1) aktywnego udziału w pracach Konfederacji, 2) przestrzegania statutu Konfederacji oraz regulaminów z nim związanych, 3) terminowego uiszczania składek, 4) udzielania organom Konfederacji informacji niezbędnych dla jej działalności, 5) wspierania Konfederacji w wykonywaniu zadań statutowych Członkostwo w Konfederacji ustaje w przypadku: 1) wystąpienia z Konfederacji, 2) rozwiązania Konfederacji, 3) wykluczenia z Konfederacji przez Zarząd na skutek: a) działalności członka na szkodę Konfederacji, b) nie płacenia ustalonej składki bez uprzedniego pisemnego usprawiedliwienia akceptowanego przez Zarząd Konfederacji przez okres dłuższy jak sześć miesięcy, c) likwidacji członka. 2. Wniosek wystąpienia z Konfederacji składa się przed upływem roku kalendarzowego w formie pisemnej, 3. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu KBN, podjętej większością głosów. 4. Od uchwały Zarządu KBN w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do najbliższego Zgromadzenia Ogólnego. W okresie do zebrania Zgromadzenia Ogólnego członek jest zawieszony w prawach członka. 5. Na podstawie uchwały Zarządu KBN członek Konfederacji może być zawieszony w swych prawach i obowiązkach, na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, jeżeli w sprawach wykluczenia konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. 6. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje żadne roszczenie do majątku Konfederacji. 7

8 13 1. Godności członka honorowego nadaje Zgromadzenie Ogólne w drodze uchwał podjętej na wniosek Prezesa Konfederacji. 2. Pozbawienie godności członka honorowego następuje w trybie analogicznym jak jego nadanie. 3. Członkostwo ustaje z chwilą rozwiązania Konfederacji. 4. Biuro Konfederacji prowadzi rejestr członków honorowych. 5. Członkowie honorowi poprzez Senat Konfederacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach w Zgromadzeniach, mając czynne prawo wyborcze z jednym głosem przy podejmowaniu uchwał Organami Konfederacji i są: 1) Zgromadzenie Ogólne, 2) Zarząd KBN, 3) Komisja Rewizyjna. 2. Uchwały kolegialnych organów Konfederacji podejmowane są w głosowaniach jawnych zwykłą większością głosów przy obecności 50% uprawnionych do głosowania. 3. Głosowania tajne zarządza przewodniczący posiedzenia na wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania. 4. Wybory na Prezesa, Wiceprezesów, Członka Zarządu Dyrektora Biura oraz członków Komisji Rewizyjnej dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, spośród nie ograniczonej liczby kandydatów. 5. Odwołanie Prezesa, Wiceprezesów, Członka Zarządu Dyrektora Biura oraz członków Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. 8

9 15 1. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem Konfederacji. 2. W Zgromadzenie Ogólnym uczestniczą wszyscy członkowie poprzez swoich przedstawicieli. 3. Każdy członek Konfederacji deleguje jednego przedstawiciela. 4. Każdemu przedstawicielowi przysługuje jeden głos. 5. Zgromadzenie Ogólne wyraża swoją wolę w formie uchwał. 6. Zgromadzenie Ogólne odbywa się co najmniej raz w roku, z inicjatywy Zarządu. 7. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne w terminie sześciu tygodni od daty wpłynięcia wniosku: 1) w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez co najmniej ¼ członków Konfederacji, 2) w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez Komisję Rewizyjną. 16 Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy: 1. Wybór na okres czterech lat spośród kandydatów zgłoszonych przez członków: 1) Zarządu w liczbie od 3 do 5 osób (w tym Prezesa, Wiceprezesa, Członka Zarządu Dyrektora Biura, 2) członków Komisji Rewizyjnej w liczbie do trzech osób, nie mniej jednak niż dwie osoby, 3) uchwalenie liczby wiceprezesów. 2. Uchwalenie programów działania Konfederacji. 3. Uchwalanie zmian Statutu. 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 5. Rozwiązywanie Konfederacji i podejmowanie uchwał ustalających szczegółowo przeznaczenie i podział majątku Konfederacji. 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka. 7. Ustalanie wysokości składki członkowskiej. 9

10 8. Podejmowanie uchwał w zakresie finansowania działalności Konfederacji przez jej członków. 9. Uchwalanie budżetu i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu. 10. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia z organizacji krajowych i zagranicznych. 11. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji. 12. Nadawanie tytułów honorowych członka KBN i jego odwołania. 13. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Ogólnego lub Nadzwyczajnego przesyłane będą drogą e-malową za potwierdzeniem odbioru, a w wyjątkowych wypadkach listem poleconym Bieżącą pracą Konfederacji nadzoruje Zarząd, zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Ogólnego. 2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. 3. Zarząd ze swego grona wybiera Prezesa, Wiceprezesów i członka Zarządu Dyrektora Biura. 4. Posiedzenia Zarząd odbywają się co najmniej raz w kwartale. 5. Posiedzeniom Prezydium przewodniczy Prezes a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Wiceprezes Konfederacji, 6. Zasady pracy Prezydium określa regulamin uchwalony przez ten organ. 7. Na każdą kadencję listę członków Zarządu określa uchwała Zgromadzenia Ogólnego. 18 Do kompetencji Zarządu należy; 1) przygotowywanie projektów i planów pracy Konfederacji, przedkładanie ich do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne, 2) przygotowywanie projektów polityki finansowej, w tym opracowywanie budżetu i przedkładanie tych dokumentów Zgromadzeniu Ogólnemu, 3) nadzór nad realizacją budżetu, 4) opracowywanie preliminarzy finansowych i przedkładanie ich do akceptacji Zgromadzeniu Ogólnemu, 5) nadzór nad działalnością Biura Konfederacji, 10

11 6) powoływanie i likwidacja Komisji Problemowych, 7) składanie Zgromadzeniu Ogólnemu sprawozdań z działalności, 8) podejmowanie decyzji w sprawach zbywania i nabywania środków trwałych, 9) zawieszania członkostwa w Konfederacji, 10) podejmowania uchwał w sprawie tworzenia funduszy, 11) zatwierdzania planów i projektów działania Biura Konfederacji, 12) reprezentowania Konfederacji na zewnątrz, Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Konfederacji. 2. Składa się do trzech osób i nie mniej jednak niż dwie osoby wybranych przez Zgromadzenie Ogólne. 3. Na każdą kadencję liczbę członków Komisji Rewizyjnej uchwala Zgromadzenie Ogólne 4. Na pierwszym posiedzeniu, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty wyboru, członkowie spośród siebie dokonują wyboru Przewodniczącego Komisji i Sekretarza oraz uchwalają regulamin pracy Komisji. 5. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje w razie: 1) ustanie członkostwa w Konfederacji, 2) rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej, 3) odwołania przez Zgromadzenie Ogólne ze składu Komisji Rewizyjnej, 4) śmierci. 6. W przypadku wymienionym w 19 ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 na wniosek Zarządu dokonane zostałą niezwłocznie uzupełniające wybory, spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Konfederacji. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej zostaje przedstawiona do akceptacji na najbliższym Zgromadzeniu Ogólnym i zapada zwykłą większością głosów Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych, żądać wyjaśnień i zgłaszać określone zalecenia. 11

12 2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego. 3. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie i wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Prezesa i pozostałych członków Prezydium. 4. Komisja Rewizyjna może zgłaszać wnioski o odwołanie członków władz Konfederacji Prezes Konfederacji lub upoważniony przez niego członek Zarządu reprezentuje Konfederację na zewnątrz. 2. Prezes Konfederacji kieruje bieżąco pracami Konfederacji. 3. W przypadku stwierdzenia niemożności dalszego pełnienia obowiązków, do czasu wyboru nowego Prezesa, Prezydium powierza pełnienie obowiązków jednemu z Wiceprezesów. 3. W przypadku czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, powierza on pełnienie swoich obowiązków jednemu z Wiceprezesów. 22 Do kompetencji Prezesa należy: 1. bieżące kierowanie działalnością Konfederacji, 2. wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego i Zarządu. 3. zatwierdzanie wniosków i projektów decyzji przedstawionych przez Członka Zarządu Dyrektora Biura leżących w zakresie kompetencji Prezesa, 4. zatwierdzanie materiałów przedstawianych przez Członka Zarządu - Dyrektora Biura na posiedzenia Zarządu, 5. podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia działalności gospodarczej, z której dochód służyć ma realizacji celów Konfederacji, 6. ustalanie zasad świadczeń bezpłatnych i płatnych usług członkom Konfederacji, 7. powoływania i rozwiązywania zespołów doradczych oraz ustanawiania i odwoływania ekspertów, 8. przedkładanie Zarządowi wniosków o powołanie Komisji Problemowych wraz z projektem regulaminów ich pracy oraz kandydatami na Przewodniczących powoływanych Komisji, 12

13 9. podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji organów Konfederacji Zgromadzenia Ogólnego. ROZDZIAŁ V. Organizacja wewnętrzna Konfederacji Pracą Biura Konfederacji kieruje Członek Zarządu Dyrektor Biura zgodnie ze statutem Konfederacji i uchwałami Organów Konfederacji. 2. Dyrektor podlega bezpośrednio Prezesowi Konfederacji. 3. Czynności w zakresie stosunków pracy pracowników Biura Konfederacji dokonuje Dyrektor. 4. Organizację wewnętrzną i zadania Konfederacji określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Konfederacji. ROZDZIAŁ VI. Majątek Konfederacji Majątek Konfederacji stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze i prawa majątkowe. 2. Dochodami Konfederacji są: 1) wpisowe, 2) wpływy ze składek członkowskich, 3) wpływy z działalności gospodarczej, 4) dochody z majątku Konfederacji 5) subwencje, darowizny, spadki, i zapisy osób lub instytucji. 3. Konfederacja może tworzyć fundusze: 1) statutowy, 2) zasobowy 4. Konfederacja ze swoich funduszy może uchwałami swoich organów ustanawiać nagrody i fundować stypendia. 13

14 ROZDZIAŁ VII. Reprezentacja Do składania oświadczeń i podpisywania ich w imieniu Konfederacji, wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób. 1. Upoważnionymi osobami w Konfederacji są: Prezes, Wiceprezesi, Członek Zarządu Dyrektor Biura oraz pełnomocnicy działający w granicach umocowania. ROZDZIAŁ VIII. Postanowienia końcowe Uchwała o rozwiązaniu Konfederacji i zmianie Statutu może być podjęta przez Zgromadzenie Ogólne zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 przedstawicieli. 2. Uchwała w sprawie rozwiązania Konfederacji winna określać sposób jej likwidacji oraz przeznaczenie i podział majątku Konfederacji. Jednolity tekst statutu jest zgodny z zatwierdzonymi zmianami przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 6 czerwca 2013 roku i zgodnie z uchwała 6/2013r. Sekretarz Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia. 14

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług, zwana dalej "Związkiem",

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIAZKU PRACODAWCÓW TECHNOLOGII CYFROWYCH LEWIATAN POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIAZKU PRACODAWCÓW TECHNOLOGII CYFROWYCH LEWIATAN POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIAZKU PRACODAWCÓW TECHNOLOGII CYFROWYCH LEWIATAN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Związek Pracodawców Technologii Lyfrowych Lewiatan zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. 2 Organizacja pracodawców o nazwie Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KONSULTINGU POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KONSULTINGU POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KONSULTINGU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. 1) Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Konsultingu, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną, samorządną

Bardziej szczegółowo

STATUT REGIONALNEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH ZIEMI ŁÓDZKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT REGIONALNEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH ZIEMI ŁÓDZKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT REGIONALNEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH ZIEMI ŁÓDZKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja Pracodawców o nazwie Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej, zwanego dalej Związkiem,

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH (TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 15.10.2015r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja pracodawców o

Bardziej szczegółowo

STATUT. Polskiej Unii Szpitali Specjalistycznych POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Polskiej Unii Szpitali Specjalistycznych POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Polskiej Unii Szpitali Specjalistycznych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Polska Unia Szpitali Specjalistycznych, zwana dalej Związkiem jest dobrowolną, samorządną organizacją,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH ENERGETYKI W WARSZAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH ENERGETYKI W WARSZAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH ENERGETYKI W WARSZAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INFRASTRUKTURY POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INFRASTRUKTURY POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INFRASTRUKTURY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja pracodawców o nazwie Związek Pracodawców Branży Infrastruktury zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną, samorządną

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Klubów Sportowych zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM GOSPODARCZEGO POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH

STATUT FORUM GOSPODARCZEGO POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH STATUT FORUM GOSPODARCZEGO POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 1. Polski Związek Pracodawców Prawniczych, zwany dalej Związkiem, jest organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ

STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ Rozdział I Przepisy Ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę Krajowy Związek Pracodawców Branży Geologicznej i zwana jest w dalszej części statutu Związkiem

Bardziej szczegółowo

STATUT ORGANIZACJI PRACODAWCÓW LUBELSZCZYZNY LEWIATAN

STATUT ORGANIZACJI PRACODAWCÓW LUBELSZCZYZNY LEWIATAN STATUT ORGANIZACJI PRACODAWCÓW LUBELSZCZYZNY LEWIATAN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja Pracodawców o nazwie Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan, zwana dalej Organizacją, jest dobrowolną, samorządną

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ ORGANIZACJI BRANŻY PARKINGOWEJ

STATUT POLSKIEJ ORGANIZACJI BRANŻY PARKINGOWEJ Załącznik do uchwały Zgromadzenia Założycielskiego Polskiej Organizacji Branży Parkingowej z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT POLSKIEJ ORGANIZACJI BRANŻY PARKINGOWEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Związek pracodawców

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH. Rozdział I Przepisy ogólne

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH. Rozdział I Przepisy ogólne STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem państwowych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan zwana dalej "Organizacją", jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BUDOWNICTWA. Tekst jednolity. Art. 1. Art. 2

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BUDOWNICTWA. Tekst jednolity. Art. 1. Art. 2 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BUDOWNICTWA Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Polski Związek Pracodawców Budownictwa, zwany dalej "Związkiem" jest organizacją zrzeszającą podmioty prowadzące

Bardziej szczegółowo

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Warmińsko-Mazurski Związek Zapaśniczy, w skrócie W-MZZ,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE STATUT POSTANOWIENIA OGÓLNE

POLSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE STATUT POSTANOWIENIA OGÓLNE POLSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE STATUT POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Gospodarcze zwane dalej Towarzystwem jest organizacją polskich prywatnych przedsiębiorców, kierujących się zarówno w

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO FENIX TYCHY

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO FENIX TYCHY Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny & 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Sportowe Fenix Tychy w skrócie Fenix Tychy i jest zwane dalej Stowarzyszeniem. & 2 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

STATUT WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW STATUT WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE ( ze zmianami z dnia 07.06.2010 r., 16.05.2012 r., 24.04.2013 r., 20.05.2014 r. i 27.04.2016 r ) 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW SEKTORA KOSMICZNEGO. Rozdział 1. Przepisy ogólne

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW SEKTORA KOSMICZNEGO. Rozdział 1. Przepisy ogólne STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW SEKTORA KOSMICZNEGO Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Organizacja nosi nazwę Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego, dalej zwana: Związkiem. 2. Nazwa Związku w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKA PLATFORMA LNG

STATUT POLSKA PLATFORMA LNG STATUT POLSKA PLATFORMA LNG POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Polska Platforma LNG, zwana dalej Związkiem, jest organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE

STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Radia Publicznego w Polsce zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny 1 Augustowskie Towarzystwo Pływackie, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BABKI ZIELARKI

STATUT STOWARZYSZENIA BABKI ZIELARKI STATUT STOWARZYSZENIA BABKI ZIELARKI 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie BABKI ZIELARKI" zwane dalej Stowarzyszeniem" jest stowarzyszeniem osób fizycznych działających na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2/2016 Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle

Załącznik nr 2/2016 Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle Załącznik nr 2/2016 Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT Tekst jednolity po zmianach w dniu 22 marca 2018 r. Gdańsk, marzec 2018 STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KOROZYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług. Związek Pracodawców, zwane dalej Zrzeszeniem, jest organizacją pracodawców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

spółki cywilne i osoby fizyczne, prowadzących działalność gastronomiczną i/lub cateringową.

spółki cywilne i osoby fizyczne, prowadzących działalność gastronomiczną i/lub cateringową. STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW HOTELI, RESTAURACJI I CATERINGU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu, w skrócie ZP HoReCa zwany dalej Związkiem jest dobrowolną, samorządną

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych. I. Postanowienia Ogólne

Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych. I. Postanowienia Ogólne Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych I. Postanowienia Ogólne 1. 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Krajowego Stowarzyszenia Funduszy

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Terenem działania

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 1. Uczniowski Klub Sportowy Wilki Chwaszczyno zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I. Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola.

STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I. Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola. STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola." 1 2 Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI Statut Rozdział 1. Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, samorządową,

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Miejsko-Gminny Klub Sportowy Spartakus Daleszyce.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Klub Sportowy Wesoła zwane dalej Stowarzyszeniem jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT. MIĘDZYPOWIATOWEGO ZWIĄZKU BRYDŻA SPORTOWEGO KARKONOSZE w BOLESŁAWCU. uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów

STATUT. MIĘDZYPOWIATOWEGO ZWIĄZKU BRYDŻA SPORTOWEGO KARKONOSZE w BOLESŁAWCU. uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów STATUT MIĘDZYPOWIATOWEGO ZWIĄZKU BRYDŻA SPORTOWEGO KARKONOSZE w BOLESŁAWCU uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów MZBS Karkonosze w dniu 27.06.2015 r. Rozdział I Nazwa, teren działania,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNYCH BIEGACZY FALSTART CHRZANÓW

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNYCH BIEGACZY FALSTART CHRZANÓW Chrzanów, 19.07.2010 r. STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNYCH BIEGACZY FALSTART CHRZANÓW Rozdział I. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Aktywnych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNI SĄSIEDZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNI SĄSIEDZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Smugi, 31.07.2016 r. STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNI SĄSIEDZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE AKTYWNI SĄSIEDZI. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jastrowiu. Postanowienia ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Edukacyjne w Jastrowiu.

STATUT Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jastrowiu. Postanowienia ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Edukacyjne w Jastrowiu. STATUT Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jastrowiu R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Edukacyjne w Jastrowiu. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Załącznik nr 10 STATUT Stowarzyszenia "Sopocki Klub Kibica Siatkówki" Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E

STATUT. Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E STATUT Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Klub Wysokogórski Opole zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Region Beskidy w Bielsku - Białej. Rozdział I Nazwa, teren działalności i charakter prawny.

Statut Stowarzyszenia Region Beskidy w Bielsku - Białej. Rozdział I Nazwa, teren działalności i charakter prawny. Statut Stowarzyszenia Region Beskidy w Bielsku - Białej Rozdział I Nazwa, teren działalności i charakter prawny. 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Region Beskidy zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY)

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę... 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 07/2009 Walnego Zgromadzenia Członków ROTWŁ z dn 06.04.2009 REGULAMIN PRACY ZARZĄDU REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I. Postanowienia ogólne II. Zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce

STATUT Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce STATUT Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce Statut uchwalony dnia 30 czerwca 2016 roku przez XXII Walne Zgromadzenie Członków SPBT I. Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kierunek Podkarpacie i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/2004 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Sąsiedzi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie: zmiany Statutu Stowarzyszenia Sąsiedzi STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKA PLATFORMA LNG

STATUT POLSKA PLATFORMA LNG STATUT POLSKA PLATFORMA LNG POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Polska Platforma LNG, zwana dalej Związkiem, jest organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania zwanego dalej Zarządem określa

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia. Niezależnych Dealerów Samochodowych. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenia. Niezależnych Dealerów Samochodowych. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Niezależnych Dealerów Samochodowych Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Niezależnych Dealerów Samochodowych, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Ludowy Klub Sportowy Wisła Mała zwany dalej Klubem. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa

Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa STATUT Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych EGIDA

Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych EGIDA Statut Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych EGIDA (tekst jednolity z dnia 04.06.2014 r.) Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych EGIDA zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PROFESJONALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI POLSKI CENTRALNEJ (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PROFESJONALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI POLSKI CENTRALNEJ (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PROFESJONALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI POLSKI CENTRALNEJ (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

STATUT. Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Rozdział I. Nazwa, teren działania i siedziba

STATUT. Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Rozdział I. Nazwa, teren działania i siedziba STATUT Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba 1 1. Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj (dalej jako: Federacja) jest związkiem

Bardziej szczegółowo

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE KENDO, IAIDO I JODO i

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier

STATUT. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier STATUT Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy Pionier, zwany dalej Stowarzyszeniem".

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Statut Stowarzyszenia Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Związku Przedsiębiorców dlabiznesu. uchwalony dnia 19 października 2015 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Związku Przedsiębiorców dlabiznesu. uchwalony dnia 19 października 2015 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Związku Przedsiębiorców dlabiznesu uchwalony dnia 19 października 2015 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Związek pracodawców o nazwie Związek Przedsiębiorców dlabiznesu zwany dalej "Związkiem"

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE STATUT POSTANOWIENIA OGÓLNE

POLSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE STATUT POSTANOWIENIA OGÓLNE POLSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE STATUT POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Gospodarcze zwane dalej Towarzystwem jest organizacją polskich prywatnych przedsiębiorców, kierujących się zarówno w

Bardziej szczegółowo

STATUT POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Gospodarcze zwane dalej Towarzystwem jest organizacją polskich prywatnych przedsiębiorców, kierujących się zarówno w

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Oświatowego wsi Brzeźnica

Statut Stowarzyszenia Oświatowego wsi Brzeźnica Statut Stowarzyszenia Oświatowego wsi Brzeźnica 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz oraz charakter prawny 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Oświatowe wsi Brzeźnica, zwane dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Protetyki Słuchu. Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Protetyki Słuchu. Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE STATUT Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Protetyki Słuchu Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Ogólnopolski Związek Pracodawców Protetyki Słuchu z siedzibą w Warszawie, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VOLLEY PŁOCK (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.)

STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VOLLEY PŁOCK (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.) STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VO (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.) Rozdział 1 Nazwa, teren, siedziba i charakter prawny 1 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Volley Płock

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Artykuł 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Artykuł 1. STATUT KONFEDERACJI LEWIATAN POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1. 1. Konfederacja Lewiatan, zwana dalej Konfederacją, jest organizacją pracodawców w rozumieniu Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Statut. Kostrzyńskiego Klubu Sportów Wodnych

Statut. Kostrzyńskiego Klubu Sportów Wodnych Statut Kostrzyńskiego Klubu Sportów Wodnych Rozdział pierwszy Postanowienia ogólne 1 Kostrzyński Klub Sportów Wodnych zwany dalej Stowarzyszeniem jest organizacją zarejestrowaną i posiada osobowość prawną,

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 16 GIGANT POZNAŃ. Rozdział l. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

STATUT UCZNOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 16 GIGANT POZNAŃ. Rozdział l. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny STATUT UCZNOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 16 GIGANT POZNAŃ Rozdział l Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy,,16 GIGANT POZNAŃ" zwany dalej "Klubem" jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Giganci Radymno zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej I. Postanowienia ogólne Art. 1 Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach tworzy się stowarzyszenie Ośrodek Współpracy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZEK PRACODAWCÓW POMORZA ZACHODNIEGO - tekst jednolity z 01 marca 2018 roku

STATUT ZWIĄZEK PRACODAWCÓW POMORZA ZACHODNIEGO - tekst jednolity z 01 marca 2018 roku STATUT ZWIĄZEK PRACODAWCÓW POMORZA ZACHODNIEGO - tekst jednolity z 01 marca 2018 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego zwana dalej "Związkiem",

Bardziej szczegółowo

STATUT WROCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA GITAROWEGO

STATUT WROCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA GITAROWEGO STATUT WROCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA GITAROWEGO Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Tworzy się stowarzyszenie o nazwie Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe nazywane dalej Stowarzyszeniem. 2 Terenem działalności

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOSZALIŃSKI KLUB MORSÓW POSEJDON ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA KOSZALIŃSKI KLUB MORSÓW POSEJDON ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA KOSZALIŃSKI KLUB MORSÓW POSEJDON ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koszaliński Klub Morsów POSEJDON w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

1. reprezentowanie na szczeblu ogólnokrajowym społecznych i gospodarczych interesów zrzeszonych pracodawców;

1. reprezentowanie na szczeblu ogólnokrajowym społecznych i gospodarczych interesów zrzeszonych pracodawców; STATUT POLSKIEJ FEDERACJI PRACODAWCÓW PRYWATNYCH OCHRONY ZDROWIA POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1. 1. Polska Federacja Pracodawców Prywatnych Ochrony Zdrowia, zwana dalej Federacją, jest organizacją pracodawców

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń AUTOCONSULTING S T A T U T

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń AUTOCONSULTING S T A T U T Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń AUTOCONSULTING S T A T U T ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ Kraków, dnia 10.06.2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Partycypuj, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo