UCHWAŁA NR 643/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 643/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 643/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy - Miasto Płock Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48 poz 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241), art. 7 ust. 3 i 3a, ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. nr 236 poz. 2008, Dz. U. z 2006 roku nr 144 poz.1042, Dz. U. z 2008r. nr 223 poz. 1464, Dz.U. z 2009r. nr 18 poz. 97, nr 79 poz. 666, nr 92 poz. 753) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz.33) RADA MIASTA PŁOCKA uchwala, co następuje: 1 określa się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: 1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik nr 2, 3) prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, stanowiące załącznik nr 3, 4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik nr 4. 2 Wymagania określone w załączniku nr 1 niniejszej uchwały mają pełne zastosowanie w stosunku do przedsiębiorców planujących wykonywanie działalności polegającej na odbiorze od właścicieli nieruchomości pełnego katalogu odpadów komunalnych wymienionych w grupie 20 w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.Nr 112, poz.1206). W przypadku wniosków dotyczących wydania zezwolenia na odbiór jednego lub kilku rodzajów odpadów komunalnych organ wydający decyzję ustalone wymagania zastosuje w odpowiednim zakresie. 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka. 4 Uchwała wchodzi w życie w 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Płocka Tomasz Korga

2 UZASADNIENIE Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. nr 92 poz. 713) nałożyła na rady gmin obowiązek określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu wymagania takie ustalał Prezydent Miasta w drodze zarządzenia. Wymagania winny uwzględniać: opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań oraz w przypadku zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do których odpady mają być przekazywane. Niniejsza uchwała określa w/w wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami, Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Płocka oraz Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat , po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

3 Załącznik nr 1 do uchwały 643/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 1) W zakresie wyposażenia technicznego: a) przedsiębiorca musi posiadać bazę zlokalizowaną na terenie miasta Płocka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy, przepisami prawa budowlanego; baza transportu i sprzętu powinna spełniać obowiązujące normy techniczne i warunki higieniczno-sanitarne; Pod pojęciem bazy należy rozumieć ogrodzoną nieruchomość z utwardzonym placem, zapleczem socjalnym oraz możliwością garażowania pojazdów, dokonywania prac warsztatowo - remontowych pojazdów i magazynowania pojemników; b) w zależności od zakresu prowadzonych usług przedsiębiorca winien zabezpieczyć sobie niezbędną ilość specjalistycznych pojazdów wraz z obsługą, gwarantująca ciągłość świadczenia usług również w przypadku awarii pojazdów. Odpady stałe należy przewozić pojazdami o nadwoziu zamkniętym lub posiadającymi szczelne przykrycia obowiązek ten nie dotyczy przewozu odpadów wielkogabarytowych, które winny być wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed rozprzestrzenianiem się odpadów podczas transportu. Pojazdy te winny być wyposażone w urządzenia umożliwiające opróżnianie typowych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych. Pojazdy do odbioru odpadów komunalnych winny ponadto posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z ustawą o ruchu drogowym, posiadać wyraźne i trwałe oznakowanie (nazwa i adres, tel. kontaktowy przedsiębiorcy), c) w zależności od zakresu prowadzonych usług przedsiębiorca winien zatrudniać odpowiednią ilość wykwalifikowanych pracowników wykonujących czynności odbierania, transportu i przekazywania odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania, przeszkolonych w zakresie ochrony sanitarnej i ochrony środowiska. Osoba zarządzająca winna posiadać kwalifikacje zawodowe w zakresie gospodarki odpadami. Pracownicy wykonujący zadania związane z odbiorem odpadów komunalnych winni być wizualnie identyfikowalni (firmowe ubrania robocze). Kierowcy przewożący odpady niebezpieczne winni być przeszkoleni w zakresie określonym 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz.U. nr 187, poz.1571), d) przedsiębiorca winien zapewnić mieszkańcom specjalistyczne pojemniki i worki w celu umożliwienia im segregacji odpadów z podziałem na "suche" i "mokre" Pojemniki na odpady komunalne należy przez to rozumieć estetyczne, zamykane pojemniki, wykonane z ocynkowanej blachy stalowej lub z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, przystosowane do opróżniania przez specjalistyczne pojazdy.

4 Kolorystyka kontenerów, pojemników i worków wykorzystywanych do gromadzenia odpadów komunalnych winna być zgodna z warunkami określonymi 19 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Płocka. 2) W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: a) przedsiębiorca musi zapewnić możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników bezpośrednio na eksploatowanej przez siebie bazie lub na podstawie umowy ze specjalistyczną firmą, zgodnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U. nr 104, poz. 868), b) przedsiębiorca jest obowiązany do odbierania odpadów z następującą częstotliwością: zabudowa jednorodzinna: - odpady mokre co najmniej raz na dwa tygodnie, - odpady suche co najmniej raz w miesiącu. zabudowa wielorodzinna (wielolokalowa) i placówki handlowo-usługowe: - odpady mokre co najmniej raz w tygodniu, natomiast w okresie podwyższonej temperatury dwa razy w tygodniu lub na żądanie, - odpady suche co najmniej raz na dwa tygodnie. Ponadto odpady komunalne powinny być usuwane z taką częstotliwością, aby pojemniki lub worki nie były przepełnione i nie powodowały odorów. 3) W zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: a) odpady komunalne winne być przekazywane przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych spełniającym wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania wynikające z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, według ustaleń Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza - w pierwszej kolejności do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o. W przypadku braku możliwości odebrania odpadów przez ZUOK Kobierniki Sp. z o.o. odpady mogą być wywożone w pozostałe miejsca zawarte w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, b) zebrane selektywnie odpady mające charakter surowców wtórnych mogą być przekazywane dodatkowo uprawnionym przedsiębiorcom zajmującym się gospodarczym wykorzystaniem tego rodzaju odpadów. 4) W zakresie spraw formalno prawnych przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winien: a) udokumentować gotowość przyjęcia odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych przez przedsiębiorców wskazanych w pkt. 3a niniejszej uchwały, b) dołączyć do wniosku zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne stosownie do art.8 ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, c) przekazywać organom administracji państwowej oraz organom gminy dane i informacje wymagane przepisami oraz wydanym zezwoleniem, d) opłaty za odbieranie odpadów komunalnych pobierane przez przedsiębiorcę nie mogą być wyższe od górnych stawek opłat ustalonych przez Radę Miasta Płock w drodze uchwały,

5 e) fakt wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych winien być dokumentowany, na żądanie właścicieli nieruchomości, poprzez zawieranie stosownych umów i wystawianie dowodów płacenia za takie usługi. 5) Działalność przedsiębiorcy winna być zgodna z: a) Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Płocka, stanowiącym załącznik do uchwały nr 486/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia r. wraz z aktualizacją Planu przyjętą uchwałą Rady Miasta Płocka nr 358/XXV/08 z dnia 24 czerwca 2008r. oraz Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat b) regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka.

6 Załącznik nr 2 do uchwały 643/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winien spełniać następujące wymagania: 1) W zakresie wyposażenia technicznego: a) przedsiębiorca powinien posiadać dostosowane do przewozu nieczystości ciekłych samochody asenizacyjne spełniające warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U.Nr 193, poz.1617), b) samochody wykorzystywane do transportu nieczystości ciekłych powinny: posiadać aktualne badania techniczne i świadectwo dopuszczenia do ruchu zgodnie z ustawą o ruchu drogowym, posiadać wyraźne i trwałe oznakowanie (nazwa i adres podmiotu, telefon kontaktowy). c) przedsiębiorca winien udokumentować, iż ma możliwość bieżącej konserwacji wykorzystywanych do transportu nieczystości płynnych pojazdów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami porządkowymi i przepisami ochrony środowiska oraz możliwość postoju na nieruchomości, do której przysługuje mu tytuł prawny. 2) W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: przedsiębiorca winien udokumentować, iż posiada możliwość mycia wykorzystywanych do transportu nieczystości płynnych pojazdów przy użyciu środków chemicznych zmniejszających ryzyko zagrożenia epidemiologicznego we własnym zakresie lub przedstawiając umowę z firmą specjalistyczną. 3) W zakresie miejsc unieszkodliwiania odebranych nieczystości płynnych: odebrane nieczystości ciekłe winny być przekazywane do unieszkodliwiania Wodociągom Płockim Sp. z o.o. 4) W razie spraw formalno prawnych przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług polegających na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych winien: a) udokumentować gotowość przyjęcia odebranych nieczystości ciekłych przez Wodociągi Płockie Sp. z o.o. stosownie do art.8 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, b) nieczystości płynne powinny być odbierane przez stację zlewną za pokwitowaniem zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U.Nr 188, poz.1576),

7 c) opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych pobierane przez przedsiębiorcę nie mogą być wyższe od górnych stawek opłat ustalonych przez Radę Miasta Płocka w drodze uchwały, d) dołączyć do wniosku zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne stosownie do art.8 ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, e) fakt wykonywania działalności w zakresie za opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winien być dokumentowany poprzez zawieranie stosownych umów i wystawianie dowodów płacenia za takie usługi. 5) Działalność przedsiębiorcy winna być zgodna z: a) regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka.

8 Załącznik nr 3 do uchwały nr 643/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Warunki, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami winien: 1) posiadać umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Płocku o przyjmowaniu wyłapanych przez niego zwierząt do schroniska, 2) zapewnić, w razie potrzeby, odbiór zwłok zwierząt przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych, 3) posiadać niezbędne, atestowane urządzenia i środki do wyłapywania lub obezwładniania zwierząt, które nie będą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia, 4) zatrudniać przeszkolonych pracowników w zakresie postępowania ze zwierzętami, obsługi sprzętu i urządzeń do wyłapywania i obezwładniania zwierząt w tym również BHP. Kierowcy i konwojenci zatrudnieni przy transporcie zwierząt winni posiadać zaświadczenie potwierdzające ich kwalifikacje niezbędne przy transporcie zwierząt, wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii, właściwego dla miejsca zatrudnienia tych osób. Przedsiębiorca oraz pracownicy nie mogą być karani z art. 35 lub 37 ( z wyłączeniem naruszenia z art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25) lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r nr 106, poz ze zmianami), 5) posiadać pojazd przystosowany do transportu zwierząt, który posiada odpowiednią powierzchnię i kubaturę umożliwiającą ustawienie metalowych klatek, odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację. W celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi pojazd winien być zadaszony z izolowanymi ścianami, natomiast podłoga winna być z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny, 6) zapewnić opiekę weterynaryjną w przypadku pochwycenia zwierzęcia okaleczonego lub chorego, 7) posiadać tytuł prawny do miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska, 8) zapewnić całodobową dyspozycyjność wykonywania usług. Powyższe wymagania winny zostać poparte odpowiednimi dokumentami (wykaz posiadanych środków i urządzeń do wyłapywania zwierząt, zaświadczenie lub decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku w sprawie dopuszczenia środka transportu drogowego do użytku w transporcie zwierząt, umowa o stałej współpracy z wybranym Gabinetem Weterynaryjnym w Płocku, umowa na odbiór zwłok zwierzęcych lub ich części zawarta z podmiotem zajmującym się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych, umowa zawarta z właścicielem schroniska dla zwierząt, gwarantująca przyjmowanie wyłapanych zwierząt).

9 Załącznik nr 4 do uchwały nr 643/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części I. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt winien posiadać: 1) Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane odpowiednie do zakresu planowanej działalności. Schronisko dla zwierząt powinno być zlokalizowane w miejscach oddalonych co najmniej o 150 m od siedzib ludzkich, obiektów użyteczności publicznej, zakładów należących do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, zakładów należących do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania środków żywienia zwierząt, zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych, rzeźni, ogrodów zoologicznych oraz innych miejsc gromadzenia zwierząt. W schronisku dla zwierząt winny być wyodrębnione następujące pomieszczenia do: a) badania zwierząt, wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych, b) izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę, c) utrzymywania zwierząt zdrowych, w tym osobne dla samców, samic, samic z oseskami, młodych oddzielonych od matek, d) przechowywania produktów leczniczych, weterynaryjnych i wyrobów medycznych, e) przechowywania karmy, f) środków dezynfekcyjnych, g) wydawania zwierząt ze schroniska, h) separacji zwierząt agresywnych, i) prac administracyjno - biurowych, j) celów socjalnych. Pomieszczenia lub boksy dla zwierząt winny być odgradzane przegrodami, zaś ściany, podłogi i drzwi wykonane z łatwych do mycia i odkażenia materiałów, niepowodujących urazów oraz kontuzji u zwierząt, w sposób uniemożliwiający ucieczkę zwierząt. Wymiar pomieszczeń lub boksów winien zapewnić zwierzętom swobodne poruszanie się, legowisko oraz stały dostęp do wody zdatnej do picia. Dodatkowo w schronisku winno zapewnić się wybiegi dla zwierząt Schronisko nie może powodować uciążliwości dla mieszkańców, musi być ogrodzone w taki sposób, aby zwierzęta nie mogły wydostać się na zewnątrz; 2) Doprowadzoną bieżącą wodę i kanalizację do schroniska (w przypadku odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi ścieki muszą być należycie oczyszczane. Na odprowadzanie ścieków niezbędne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego), 3) Urządzenia do łapania zwierząt, urządzenia do załadunku i wyładunku zwierząt,

10 4) Samochód przystosowany do przewozu zwierząt. Przedsiębiorca winien udokumentować, iż posiada możliwość mycia wykorzystywanych do transportu nieczystości płynnych pojazdów przy użyciu środków chemicznych zmniejszających ryzyko zagrożenia epidemiologicznego we własnym zakresie lub przedstawiając umowę z firmą specjalistyczną. 5) Odpowiednie pojazdy do przewozu karmy, zwierząt i urządzenia do doraźnego przetrzymywania zwierząt padłych (chłodnie), 6) Przeszkolonych pracowników w zakresie postępowania ze zwierzętami, którzy nie mogą być karani z art. 35 lub 37 ( z wyłączeniem naruszenia z art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25) lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt oraz zapewnionego lekarza weterynarii i pielęgniarza, 7) Umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 8) Zapewnić całodobową dyspozycyjność wykonywania usług. II. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych winien posiadać: 1) zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzeni grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 2) tytuł prawny do nieruchomości, na której wykonywane będą usługi. Nieruchomość ta winna być ogrodzona. Lokalizacja grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części winna być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy. Przy wyborze lokalizacji grzebowiska należy mieć na względnie następujące wymagania: 1. poziom wód gruntowych powinien znajdować się na głębokości nie wyższej niż 2,5m poniżej powierzchni terenu, 2. grunt winien być możliwie przepuszczalny, 3. odległość między miejscem wykonywania w/w usług a wodami oraz lokalnymi ujęciami wody nie może być mniejsza niż 150m. Spalarnia lub współspalarnia zwłok zwierzęcych musi spełniać wymagania norm Unii Europejskiej (dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000r. w sprawie spalania odpadów (Dz.U. WE L 322 z r.), rozporządzenie /WE/ Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi), a w szczególności: a) uzyskać pozytywną opinię Głównego Inspektora Sanitarnego lub jednostkę przez niego wyznaczoną, b) muszą być zaprojektowane, wyposażone, zbudowane i eksploatowane w taki sposób, aby zagwarantować odpowiednią temperaturę spalania oraz wyposażyć w komputerowy lub graficzny system do ciągłej rejestracji podstawowych parametrów procesu, c) instalacje lub urządzenia do termicznego przekształcania odpadów muszą być wyposażone w przynajmniej jeden palnik pomocniczy, włączający się automatycznie w celu stałego utrzymywania wymaganej temperatury procesu oraz wspomagania jego rozruchu i zatrzymywania,

11 d) urządzenia techniczne do odprowadzania gazów spalinowych, gwarantujące dotrzymanie norm emisyjnych, e) urządzenia techniczne do ochrony gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych, f) urządzenia techniczne do gromadzenia suchych pozostałości poprocesowych. 3) Środki techniczne (pojazd, urządzenia, itp.) odpowiednie, w ilości i jakości, do zakresu planowanej działalności, spełniającą wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych, weterynaryjnych i ochrony środowiska), 4) Wydzielone pomieszczenie (z urządzeniami chłodniczymi) do tymczasowego przetrzymywania padłych zwierząt oraz urządzenia do dezynfekcji, 5) Narzędzia służące do grzebania zwłok, środki służące do dezynfekowania zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem, 6) Pomieszczenie do przechowywania środków dezynfekujących.

ZARZĄDZENIE Nr 376/86/06 Wójta Gminy Dzierżoniów

ZARZĄDZENIE Nr 376/86/06 Wójta Gminy Dzierżoniów ZARZĄDZENIE Nr 376/86/06 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 sierpnia 2006 roku. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX-141/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada roku

UCHWAŁA Nr XXX-141/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada roku UCHWAŁA Nr XXX-141/2009 z dnia 26 listopada roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: prowadzenia schronisk

Bardziej szczegółowo

- informacje o sposobach zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów,

- informacje o sposobach zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów, Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/84/12 RADY GMINY GŁOWNO

UCHWAŁA NR XVI/84/12 RADY GMINY GŁOWNO UCHWAŁA NR XVI/84/12 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY GMINY LISKÓW. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY GMINY LISKÓW. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY GMINY LISKÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH. z dnia 22 maja 2014 r.

Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH. z dnia 22 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 14 lutego 2011 r.

Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 14 lutego 2011 r. Uchwała Nr V/26/2011 w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 26/06 Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko z dnia 14 kwietnia 2006 roku

Zarządzenie nr 26/06 Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko z dnia 14 kwietnia 2006 roku Zarządzenie nr 26/06 Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko z dnia 14 kwietnia 2006 roku w sprawie : określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/52/10 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU z dnia 28 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR V/52/10 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU z dnia 28 maja 2010 r. UCHWAŁA NR V/52/10 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 3777 UCHWAŁA NR XX/130/2013 RADY GMINY CZASTARY z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/97/2016 RADY GMINY SZYDŁOWO. z dnia 14 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/97/2016 RADY GMINY SZYDŁOWO. z dnia 14 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz. 7285 UCHWAŁA NR XVII/97/2016 RADY GMINY SZYDŁOWO z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/357/10 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 2 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/357/10 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 2 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XXXIV/357/10 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta Legnicy działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/ /2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXIV/ /2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU Projekt z dnia 7 marca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXIV/ /2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 6006

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 6006 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 6006 UCHWAŁA Nr 599/XXIII/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 599/ XXIII /2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 11 lipca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 599/ XXIII /2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 11 lipca 2012 r. UCHWAŁA Nr 599/ XXIII /2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 1053 UCHWAŁA NR V/44/15 RADY MIASTA ZGIERZA w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e U z a s a d n i e n i e do Uchwały Nr XXV/161/2016 w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 lutego 2016 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR XIX/88/16 RADY GMINY W OSTROWIE. z dnia 27 stycznia 2016 r.

Rzeszów, dnia 24 lutego 2016 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR XIX/88/16 RADY GMINY W OSTROWIE. z dnia 27 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 lutego 2016 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR XIX/88/16 RADY GMINY W OSTROWIE w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY NOWE MIASTO

RADY GMINY NOWE MIASTO UCHWAŁA Nr 138/XXV/2013 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/270/14 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/270/14 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/270/14 RADY GMINY ŻAGAŃ w sprawie określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 741 UCHWAŁA NR 43/IV/15 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE. z dnia 25 lutego 2015 r.

Wrocław, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 741 UCHWAŁA NR 43/IV/15 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE. z dnia 25 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 741 UCHWAŁA NR 43/IV/15 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/116/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009 roku

UCHWAŁA NR XLIII/116/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009 roku UCHWAŁA NR XLIII/116/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/201/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 26 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIX/201/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 26 września 2014 r. UCHWAŁA NR XXIX/201/2014 RADY GMINY W BROKU w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/142/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/142/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIX/142/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1249 UCHWAŁA NR VII/63/15 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/343/2017 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 25 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XL/343/2017 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 25 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XL/343/2017 RADY GMINY KOBYLNICA w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 649 RADY MIASTA KONINA. z dnia 31 marca 2010 roku

UCHWAŁA Nr 649 RADY MIASTA KONINA. z dnia 31 marca 2010 roku Województwa Wielkopolskiego Nr 126 13762 Poz. 2404 2404 UCHWAŁA Nr 649 RADY MIASTA KONINA z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/164/2016 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/164/2016 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 28 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/164/2016 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXV/782/12 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający

Bardziej szczegółowo

Nr XCII/1233/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie określenia

Nr XCII/1233/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie określenia ZARZĄDZENIE Nr 66/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 09.01.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia i ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. Janusz Sadowski. Id: A772BE68-F3D EFE-95632FDF78D3. Podpisany

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. Janusz Sadowski. Id: A772BE68-F3D EFE-95632FDF78D3. Podpisany Uchwała Nr XXXI/226/2017 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/763/09 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 30 listopada 2009 r.

UCHWAŁA NR XLIV/763/09 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 30 listopada 2009 r. UCHWAŁA NR XLIV/763/09 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia... 2013 r. w sprawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla

Bardziej szczegółowo

3) dysponowanie środkami transportu, a w szczególności:

3) dysponowanie środkami transportu, a w szczególności: Uchwała Nr XXXIX/566/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/681/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2010 roku

Uchwała Nr XLV/681/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2010 roku Uchwała Nr XLV/681/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 października 2015 r. Poz. 3962 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY GMINY GOSZCZANÓW z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014 r. Uchwała Nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY GMINY PORAJ

OBWIESZCZENIE RADY GMINY PORAJ Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/36/19 RADY GMINY RACZKI. z dnia 13 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR IV/36/19 RADY GMINY RACZKI. z dnia 13 lutego 2019 r. UCHWAŁA NR IV/36/19 RADY GMINY RACZKI z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr IV/23/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 grudnia 2010 r. Uchwała Nr IV/23/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 marca 2011 roku

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 marca 2011 roku Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2016 Rady Miasta i Gminy Wysoka

UCHWAŁA NR / /2016 Rady Miasta i Gminy Wysoka Projekt UCHWAŁA NR / /2016 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/137/2016 RADY GMINY GDÓW. z dnia 25 lutego 2016 roku

Kraków, dnia 9 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/137/2016 RADY GMINY GDÓW. z dnia 25 lutego 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 marca 2016 r. Poz. 1638 UCHWAŁA NR XIX/137/2016 RADY GMINY GDÓW z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/231/2017 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) z dnia 8 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/231/2017 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) z dnia 8 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/231/2017 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/352/2014 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/352/2014 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/352/2014 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/142/2012 RADY GMINY WALIM. z dnia 17 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/142/2012 RADY GMINY WALIM. z dnia 17 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/142/2012 RADY GMINY WALIM z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 463 UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY GMINY WIELISZEW. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 463 UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY GMINY WIELISZEW. z dnia 29 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 463 UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY GMINY WIELISZEW w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r.

UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r. UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/400/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIX/400/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIX/400/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25 / 06 WÓJTA GMINT PIĄTNICA z dnia 19 lipca 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 25 / 06 WÓJTA GMINT PIĄTNICA z dnia 19 lipca 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 25 / 06 WÓJTA GMINT PIĄTNICA z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r.

UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r. UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek. o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (miejscowość, data) (dane adresowe firmy/pieczątka) Burmistrz Miasta i Gminy S k a w i n a Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Czerwonak z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Czerwonak z dnia... PROJEKT Uchwała Nr... Rady Gminy Czerwonak z dnia... w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

A/ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

A/ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ nr 151 40 / 06 z dnia 18 maja 2006r. WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 83/V/2007 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 3 września 2007 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 83/V/2007 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 3 września 2007 roku. ZARZĄDZENIE Nr 83/V/2007 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 3 września 2007 roku. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/194/16 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 19 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXX/194/16 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 19 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXX/194/16 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU z dnia 19 września 2016 r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OR /2006 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ z dnia 20 października 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR /2006 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ z dnia 20 października 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr OR.0151-82/2006 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/318/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 8 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/318/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 8 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/318/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/56/11 RADY GMINY JAŚWIŁY. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/56/11 RADY GMINY JAŚWIŁY. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/56/11 RADY GMINY JAŚWIŁY z dnia 7 grudnia 2011 r. o określeniu wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/83/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/83/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/83/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY GMINY GNIEWINO z dnia 22 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY GMINY GNIEWINO z dnia 22 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY GMINY GNIEWINO z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/214/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XIX/214/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XIX/214/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

3. Pojemniki, kontenery i worki dostarczane przez Firmę wywozową muszą być trwale oznakowane, zawierać minimum nazwę i numer telefonu przedsiębiorcy.

3. Pojemniki, kontenery i worki dostarczane przez Firmę wywozową muszą być trwale oznakowane, zawierać minimum nazwę i numer telefonu przedsiębiorcy. Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVI/211/2009 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 22 grudnia 2009r. WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/220 /2013 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 23 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/220 /2013 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 23 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/220 /2013 RADY GMINY KWILCZ w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/669/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/669/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/669/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Łaziska Łaziska Łaziska

Wójt Gminy Łaziska Łaziska Łaziska ... (imię i nazwisko lub nazwa firmy)... (adres zamieszkania lub siedziba przedsiębiorcy).. (telefon, e-mail) Wójt Gminy Łaziska Łaziska 76 24-335 Łaziska W n i o s e k o wydanie zezwolenia na świadczenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/62/11 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/62/11 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/62/11 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/258/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia 2 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXXII/258/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia 2 grudnia 2009r. Załącznik nr 14 do protokołu z sesji Uchwała Nr XXXII/258/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 16.10.2006 roku

Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 16.10.2006 roku Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 16.10.2006 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/67/2015 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/67/2015 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VII/67/2015 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy:... NIP:... REGON:..

W N I O S E K. 1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy:... NIP:... REGON:.. ... (miejscowości, data) Urząd Miasta-Gminy Stryków Ul. Kościuszki 27 95-010 Stryków W N I O S E K O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE. z dnia 25 marca 2010 r.

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE. z dnia 25 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XLVI/526/10 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/381/10 RADY MIASTA W MYSZKOWIE. z dnia 30 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLII/381/10 RADY MIASTA W MYSZKOWIE. z dnia 30 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR XLII/381/10 RAY MIASTA W MYSZKOWIE w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

b) pojemniki winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy

b) pojemniki winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 99/2006 Wójta Gminy Gdów z dnia 22 września 2006 r. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Piaski. ., dn WNIOSEK

Wójt Gminy Piaski. ., dn WNIOSEK ., dn............. (Pieczęć Przedsiębiorcy) Wójt Gminy Piaski WNIOSEK Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/31/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XV/31/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XV/31/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. z dnia 2012 r.

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. z dnia 2012 r. z dnia 13 listopada 2012 r. Zatwierdzony przez. UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na

Bardziej szczegółowo

1. Dane o przedsiębiorcy (wnioskodawcy) 1) Nazwa (lub imię i nazwisko):... 2) Siedziba przedsiębiorcy:... 3) Adres zamieszkania:...

1. Dane o przedsiębiorcy (wnioskodawcy) 1) Nazwa (lub imię i nazwisko):... 2) Siedziba przedsiębiorcy:... 3) Adres zamieszkania:... ... dnia,... WÓJT GMINY NOWE MIASTO WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZIENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 138/2006 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 5 lipca 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 138/2006 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 5 lipca 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 138/2006 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr I/677/2006. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 21 listopada 2006 roku

ZARZĄDZENIE Nr I/677/2006. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 21 listopada 2006 roku ZARZĄDZENIE Nr I/677/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2006 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/292/10 RADY GMINY JAWORZE z dnia 1 lipca 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/292/10 RADY GMINY JAWORZE z dnia 1 lipca 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVII/292/10 RADY GMINY JAWORZE w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

2. Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy Morzeszczyn ul. Kwiatowa Morzeszczyn

2. Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy Morzeszczyn ul. Kwiatowa Morzeszczyn Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ NASIELSKA woj. mazowieckie Nasielsk, 26.11.2009r. ROS.6134-54/2/09 Decyzja Na podstawie art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku

Bardziej szczegółowo

1. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

1. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy ... (miejscowość, data) (dane adresowe wnioskodawcy) Wójt Gminy Kosakowo /Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska/ Wniosek o udzielenie/zmianę* zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół Uchwała nr XXVI.284.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15.12.2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 890 UCHWAŁA NR XV/77/16 RADY GMINY ŁADZICE z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 507/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z dnia 20 listopada 1996 r.)

USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z dnia 20 listopada 1996 r.) USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z dnia 20 listopada 1996 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Jedlińsk Ul. Warecka Jedlińsk

Wójt Gminy Jedlińsk Ul. Warecka Jedlińsk Jedlińsk dnia... /firma/ Wójt Gminy Jedlińsk Ul. Warecka 19 26-660 Jedlińsk WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT LUB GRZEBOWISKA I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/588/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016 r.

Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/588/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 1681 UCHWAŁA NR XXI/588/16 RADY MIASTA GDAŃSKA zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 15 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 15 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI.284.2016 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo