Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji."

Transkrypt

1 1 / 12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Usługi (, 2018/S ) Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa i adresy Polskie Koleje Państwowe S.A. Al. Jerozolimskie 142 A Warszawa Polska Osoba do kontaktów: PKP S.A. Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142 A, Warszawa Tel.: Kod NUTS: PL911 Adresy internetowe: Główny adres: Sekcja II: Przedmiot II.1) Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) Nazwa: Inżynier Kontraktu Kraków Swoszowice, Radymno, Rzeszów Główny Numer referencyjny: KIZ/2018/WNP Główny kod CPV Rodzaj zamówienia Usługi Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją robót budowlanych zadań: Przebudowa dworca kolejowego Kraków Swoszowice, Przebudowa dworca kolejowego Radymno, Przebudowa dworca kolejowego Rzeszów Główny. Uwaga!!! Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji (ograniczona ilość znaków w formularzu ogłoszenia) szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale III SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 1 / 12

2 2 / 12 VI.6) 23/04/2018 Numer pierwotnego ogłoszenia Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE OJ/S: 2018/S Sekcja VII: Zmiany VII.1) Informacje do zmiany lub dodania VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Numer sekcji: II.2.7 Część nr: 1 - Inżynier Kontraktu Kraków Swoszowice Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów, okres w miesiącach Numer sekcji: II.2.7 Część nr: 2 - Inżynier Kontraktu Radymno Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów, okres w miesiącach Numer sekcji: II.2.7 Część nr: 3 - Inżynier Kontraktu - Rzeszów Główny Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów, okres w miesiącach a)wykonawca spełni warunek dla części I: Sprawowanie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją robót budowlanych zadania: Przebudowa dworca kolejowego Kraków Swoszowice, jeżeli wykaże, że: W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności m 3 każdego budynku (kubatura dotyczy pojedynczego budynku użyteczności publicznej), przy czym wartość nadzorowanych robót budowlanych (zamówienia, umowy) musi wynosić nie mniej niż ,00 wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków, zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie zabytków i opiece 2 / 12

3 3 / 12 nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz ze zm.), zwana dalej ustawą o ochronie zabytków.wykonawca spełni warunek dla części II: Sprawowanie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją robót budowlanych zadania: Przebudowa dworca kolejowego Radymno, jeżeli wykaże, że: W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności m 3 każdego budynku (kubatura dotyczy pojedynczego budynku użyteczności publicznej), przy czym wartość nadzorowanych robót budowlanych (zamówienia, umowy) musi wynosić nie mniej niż ,00 wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków. Wykonawca spełni warunek dla części III: Sprawowanie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją robót budowlanych zadania: Przebudowa dworca kolejowego Rzeszów Główny, jeżeli wykaże, że: W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności m 3 każdego budynku (kubatura dotyczy pojedynczego budynku użyteczności publicznej), przy czym wartość nadzorowanych robót budowlanych (zamówienia, umowy) musi wynosić nie mniej niż ,00 wpisane do rejestru zabytków, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków.!!! Z uwagi na ograniczoną ilość znaków dalszy opisu kryteriów kwalifikacji zamieszczono poniżej w polu "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów". a) Wykonawca spełni warunek dla części I: Sprawowanie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją robót budowlanych zadania: Przebudowa dworca kolejowego Kraków Swoszowice, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności m 3 każdego budynku (kubatura dotyczy pojedynczego budynku użyteczności publicznej), przy czym wartość nadzorowanych robót budowlanych (zamówienia, umowy) musi wynosić nie mniej niż ,00 wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków, zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz ze zm.), zwana dalej ustawą o ochronie zabytków. Zamawiający wymaga, aby zakres nadzorowanych robót w ramach każdego z ww. zamówień winien obejmować swym zakresem co najmniej: - roboty budowlane konstrukcji w zakresie wykonania lub wzmocnienia stropów, wykonywania lub wzmocnienia ścian nośnych, wykonywania lub wzmocnienia fundamentów, wykonywania lub wzmocnienia więźby dachowej, 3 / 12

4 4 / 12 - roboty elewacyjne, - roboty instalacyjne (wymiana lub wykonanie nowych instalacji wewnętrznych sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych), - roboty budowlane w zakresie wykonania lub przebudowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, - wykonanie zagospodarowania terenów zewnętrznych w postaci utwardzonych nawierzchni: chodników i miejsc parkingowych Ponadto każda z powyższych usług musi obejmować bieżące i ostateczne rozliczenie inwestycji. Wykonawca spełni warunek dla części II: Sprawowanie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją robót budowlanych zadania: Przebudowa dworca kolejowego Radymno, jeżeli wykaże, że: W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności m 3 każdego budynku (kubatura dotyczy pojedynczego budynku użyteczności publicznej), przy czym wartość nadzorowanych robót budowlanych (zamówienia, umowy) musi wynosić nie mniej niż ,00 wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków. Wykonawca spełni warunek dla części II: Sprawowanie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją robót budowlanych zadania: Przebudowa dworca kolejowego Radymno, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności m 3 każdego budynku (kubatura dotyczy pojedynczego budynku użyteczności publicznej), przy czym wartość nadzorowanych robót budowlanych (zamówienia, umowy) musi wynosić nie mniej niż ,00 wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków, zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie zabytków i opiece nadzabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz ze zm.), zwana dalej ustawą o ochronie zabytków. Zamawiający wymaga, aby zakres nadzorowanych robót w ramach każdego z ww. zamówień winien obejmować swym zakresem co najmniej: - roboty budowlane konstrukcji w zakresie wykonania lub wzmocnienia stropów, wykonywania lub wzmocnienia ścian nośnych, wykonywania lub wzmocnienia fundamentów, wykonywania lub wzmocnienia więźby dachowej, - roboty elewacyjne, - roboty instalacyjne (wymiana lub wykonanie nowych instalacji wewnętrznych sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych), - roboty budowlane w zakresie wykonania lub przebudowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, 4 / 12

5 5 / 12 - wykonanie zagospodarowania terenów zewnętrznych w postaci utwardzonych nawierzchni: chodników i miejsc parkingowych. Ponadto każda z powyższych usług musi obejmować bieżące i ostateczne rozliczenie inwestycji Wykonawca spełni warunek dla części III: Sprawowanie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją robót budowlanych zadania: Przebudowa dworca kolejowego Rzeszów Główny, jeżeli wykaże, że: W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności m3 każdego budynku (kubatura dotyczy pojedynczego budynku użyteczności publicznej), przy czym wartość nadzorowanych robót budowlanych (zamówienia, umowy) musi wynosić nie mniej niż ,00 wpisane do rejestru zabytków, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków. Wykonawca spełni warunek dla części III: Sprawowanie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją robót budowlanych zadania: Przebudowa dworca kolejowego Rzeszów Główny, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 1422) zwane dalej Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, o kubaturze nie mniejszej niż m 3 każdego budynku (kubatura dotyczy pojedynczego budynku użyteczności publicznej), przy czym wartość nadzorowanych robót budowlanych (zamówienia, umowy) musi wynosić nie mniej niż ,00 PLN brutto dla każdego budynku, w tym co najmniej dwa odrębne zamówienia (umowy) obejmujące budynki wpisane do rejestru zabytków, zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.dz.u. z 2014 r., poz ze zm.), zwana dalej ustawą o ochronie zabytków, Zamawiający wymaga, aby zakres nadzorowanych robót w ramach każdego z ww. zamówień winien obejmować swym zakresem co najmniej: - roboty budowlane konstrukcji w zakresie wykonania lub wzmocnienia stropów, wykonywania lub wzmocnienia ścian nośnych, wykonywania lub wzmocnienia fundamentów, wykonywania lub wzmocnienia więźby dachowej, - roboty elewacyjne, - roboty instalacyjne (wymiana lub wykonanie nowych instalacji wewnętrznych sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych), - roboty budowlane w zakresie wykonania lub przebudowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, - wykonanie zagospodarowania terenów zewnętrznych w postaci utwardzonych nawierzchni. Ponadto każda z powyższych usług musi obejmować bieżące i ostateczne rozliczenie inwestycji. 5 / 12

6 6 / 12 b) Wykonawca spełni warunek dla części I: Sprawowanie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją robót budowlanych zadania: Przebudowa dworca kolejowego Kraków Swoszowice jeżeli wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia: i. Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych (Koordynator realizacji inwestycji) - co najmniej jedna osoba ii. Inspektor nadzoru robót sanitarnych - co najmniej jedna osoba iii. Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej jedna osoba iv. Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych co najmniej jedna osoba v. Inspektor nadzoru robót drogowych - co najmniej jedna osoba Wykonawca spełni warunek dla części II: Sprawowanie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją robót budowlanych zadania: Przebudowa dworca kolejowego Radymno jeżeli wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia: i. Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych (Koordynator realizacji inwestycji) - co najmniej jedna osoba ii. Inspektor nadzoru robót sanitarnych - co najmniej jedna osoba iii. Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej jedna osoba iv. Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych co najmniej jedna osobav. Inspektor nadzoru robót drogowych - co najmniej jedna osoba Wykonawca spełni warunek dla części III: Sprawowanie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją robót budowlanych zadania: Przebudowa dworca kolejowego Rzeszów Główny jeżeli wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia: i. Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych (Koordynator realizacji inwestycji) - co najmniej jedna osoba ii. Inspektor nadzoru robót sanitarnych - co najmniej jedna osoba iii. Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej jedna osoba iv. Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych co najmniej jedna osoba v. Inspektor nadzoru robót drogowych - co najmniej jedna osoba Uwaga!!! Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji (ograniczona ilość znaków w formularzu ogłoszenia) szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale IX ust. 3-8 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: b) Wykonawca spełni warunek dla części I: Sprawowanie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją robót budowlanych zadania: Przebudowa dworca kolejowego Kraków Swoszowice jeżeli wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia: i. Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych (Koordynator realizacji inwestycji) co najmniej jedna osoba posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) zwanej dalej ustawą Pb w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) zwanym dalej Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016, poz. 65), zwaną dalej ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych, 6 / 12

7 7 / 12 posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, budynku użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, o kubaturze co najmniej m 3 każdy, w zakresie wymaganych uprawnień, w tym co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków, zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz ze zm.), zwana dalej ustawą o ochronie zabytków. ii. Inspektor nadzoru robót sanitarnych - co najmniej jedna osoba posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci sanitarnych i instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń o których mowa w ustawie Pb w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, budynku użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, o kubaturze co najmniej m 3 każdy, w zakresie wymaganych uprawnień, iii. Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej jedna osoba posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej,w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń o których mowa w ustawie Pb w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych, co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, budynku użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, o kubaturze co najmniej m 3 każdy, w zakresie wymaganych uprawnień, 7 / 12

8 8 / 12 iv. Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych co najmniej jedna osoba posiadająca: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, o których mowa w ustawie Pb w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych, posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej, nabyte przy nadzorze nad robotami budowlanymi związanymi z budynkiem/obiektem budowlanym, obejmującymi swoim zakresem telekomunikację przewodową wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, v. Inspektor nadzoru robót drogowych - co najmniej jedna osoba posiadająca: uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót w specjalności drogowej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie Pb w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności drogowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji, w przypadku osób, które posiadają uprawnienia w więcej niż jednej specjalności, z wyłączeniem Inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełniącego funkcję Koordynatora realizacji inwestycji. Wykonawca spełni warunek dla części II: Sprawowanie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją robót budowlanych zadania: Przebudowa dworca kolejowego Radymno jeżeli wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia: i. Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych (Koordynator realizacji inwestycji) - co najmniej jedna osoba posiadająca:uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) zwanej dalej ustawą Pb w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) zwanym dalej Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016, poz. 65), zwaną dalej ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 8 / 12

9 9 / 12 budynku użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, o kubaturze co najmniej m 3 każdy, w zakresie wymaganych uprawnień, w tym co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków, zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz ze zm.), zwana dalej ustawą o ochronie zabytków. ii. Inspektor nadzoru robót sanitarnych - co najmniej jedna osoba posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci sanitarnych i instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń o których mowa w ustawie Pb w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, budynku użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, o kubaturze co najmniej m 3 każdy, w zakresie wymaganych uprawnień, iii. Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej jedna osoba posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń o których mowa w ustawie Pb w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych, co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, budynku użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, o kubaturze co najmniej m 3 każdy, w zakresie wymaganych uprawnień, iv. Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych co najmniej jedna osoba posiadająca: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, o których mowa w ustawie Pb w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych 9 / 12

10 10 / 12 funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych, posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej, nabyte przy nadzorze nad robotami budowlanymi związanymi z budynkiem/obiektem budowlanym, obejmującymi swoim zakresem telekomunikację przewodową wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, v. Inspektor nadzoru robót drogowych - co najmniej jedna osoba posiadająca:uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót w specjalności drogowej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie Pb w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności drogowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji, w przypadku osób, które posiadają uprawnienia w więcej niż jednej specjalności, z wyłączeniem Inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełniącego funkcję Koordynatora realizacji inwestycji. Wykonawca spełni warunek dla części III: Sprawowanie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją robót budowlanych zadania: Przebudowa dworca kolejowego Rzeszów Główny jeżeli wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia: i. Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych (Koordynator realizacji inwestycji) - co najmniej jedna osoba posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) zwanej dalej ustawą Pb w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) zwanym dalej Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016, poz. 65), zwaną dalej ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, budynku użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, o kubaturze co najmniej m 3 każdy, w zakresie wymaganych 10 / 12

11 11 / 12 uprawnień, w tym co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku wpisanym do rejestru zabytków, zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz ze zm.), zwana dalej ustawą o ochronie zabytków. ii. Inspektor nadzoru robót sanitarnych - co najmniej jedna osoba posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci sanitarnych i instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń o których mowa w ustawie Pb w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej,w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, budynku użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, o kubaturze co najmniej m 3 każdy, w zakresie wymaganych uprawnień, iii. Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej jedna osoba posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej,w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń o których mowa w ustawie Pb w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych, co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, budynku użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, o kubaturze co najmniej m 3 każdy, w zakresie wymaganych uprawnień, iv. Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych co najmniej jedna osoba posiadająca: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, o których mowa w ustawie Pb w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych, 11 / 12

12 12 / 12 VII.2) posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej, nabyte przy nadzorze nad robotami budowlanymi związanymi z budynkiem/obiektem budowlanym, obejmującymi swoim zakresem telekomunikację przewodową wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, v. Inspektor nadzoru robót drogowych - co najmniej jedna osoba posiadająca: uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót w specjalności drogowej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie Pb w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności drogowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji, w przypadku osób, które posiadają uprawnienia w więcej niż jednej specjalności, z wyłączeniem Inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełniącego funkcję Koordynatora realizacji inwestycji. Złożenie oferty na więcej niż jedną część, wymaga dysponowania co najmniej inną osobą na stanowisku inspektora branży konstrukcyjnej / Koordynatora. Uwaga!!! Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji (ograniczona ilość znaków w formularzu ogłoszenia) szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale IX ust.3-8 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: Numer sekcji: VI.3 Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe 6. Zgodnie z art. 26 ust 1 ustawy Pzp Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży dokumenty, o których mowa w Rozdziale Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 2 ust 4 pkt 3) informacja banku lub skok, 2 ust 4 pkt 2) wykaz usług, 2 ust 4 pkt 10) wykaz osób 5 pkt 1)-6) i 9) w przypadku podmiotów zagranicznych odpowiednio dokumenty z 7, 8 Rozporządzenia. 6. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży dokumenty, o których mowa w Rozdziale Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 2 ust. 2 pkt 3) informacja banku lub skok, 2 ust. 4 pkt 2) wykaz usług, 2 ust. 4 pkt 10) wykaz osób 5 pkt 1)-6) i 9) w przypadku podmiotów zagranicznych odpowiednio dokumenty z 7, 8 Rozporządzenia. Inne dodatkowe informacje: Określenie w Sekcji IV.2.6) ogłoszenia Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 2 = 60 dni 12 / 12

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2018/S Sprostowanie

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2018/S Sprostowanie 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:192361-2018:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2018/S 085-192361

Bardziej szczegółowo

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie 1 z 8 18.01.2017 10:03 Ogłoszenie nr 9834-2017 z dnia 2017-01-18 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr KIZ/2018/WNP

Postępowanie nr KIZ/2018/WNP Nr postępowania: KIZ/2018/WNP-008374 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Sprostowanie

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Sprostowanie 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:199128-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S 100-199128

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:475253-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S 228-475253

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Sprostowanie

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Sprostowanie 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:199124-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S 100-199124

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:164635-2018:text:pl:html Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S 074-164635 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198657-2017:text:pl:html -: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S 100-198657 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115269-2018:text:pl:html Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S 052-115269 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:129028-2018:text:pl:html -: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2018/S 058-129028 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: Helena1 NO_DOC_EXT: 2017-151823 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: kielczyk@prokuratura.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:164638-2018:text:pl:html Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S 074-164638 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82091-2018:text:pl:html Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie teatrów 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie teatrów 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419926-2017:text:pl:html Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie teatrów 2017/S 204-419926 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr KIZ/2017/WNP

Postępowanie nr KIZ/2017/WNP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Otrębusy: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Otrębusy: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE Ogłoszenie nr 500065578-N-2018 z dnia 26-03-2018 r. Otrębusy: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 526276-N-2018 Data: 02/03/2018

Bardziej szczegółowo

Znak pisma: KIZ RG/5 UNP: Wszyscy zainteresowani ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ

Znak pisma: KIZ RG/5 UNP: Wszyscy zainteresowani ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ Biuro Zakupów tel.: +48 (22) 474 93 52 fax. +48 (22) 474 91 77 e-mail: przetargi@pkp.pl Znak pisma: KIZ01.21.5.2018.RG/5 UNP: 2018-0185843 Wszyscy zainteresowani Warszawa, dnia 30.04.2018 r. Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.6.5

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.6.5 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nmzurkro NO_DOC_EXT: 2018-069754 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: teresa.kwasik@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.6.5

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.6.5 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_n0022kim NO_DOC_EXT: 2018-049937 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: t.lebiecki@kompletinwest.pl

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nkozloda NO_DOC_EXT: 2019-064359 SOFTWARE VERSION: 9.10.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: zamowienia.publiczne@pozim.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. 1 z 8 2014-05-30 14:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Zarządzanie i pełnienie funkcji

Bardziej szczegółowo

Dz.U./S S110 12/06/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 6

Dz.U./S S110 12/06/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 6 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251480-2018:text:pl:html Polska-Szczecin: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

Bardziej szczegółowo

Dz.U./S S29 10/02/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 6

Dz.U./S S29 10/02/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 6 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:63767-2018:text:pl:html Polska-Jaworzno: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane

Polska-Szczecin: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:116688-2019:text:pl:html Polska-Szczecin: Roboty budowlane 2019/S 051-116688 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

I. Wyjaśnienie treści SIWZ:

I. Wyjaśnienie treści SIWZ: Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa Biuro Zamówień i Przetargów e-mail: przetargi@pkp.pl Znak pisma: KIZ01.21.38.2017.CS/5 UNP: 2017-0211775 Warszawa, dnia 23

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi nadzoru budowlanego 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Usługi

Polska-Gdańsk: Usługi nadzoru budowlanego 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7262-2017:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi nadzoru budowlanego 2017/S 005-007262 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nkorzpwe NO_DOC_EXT: 2018-XXXXXX SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: pawel.korzeniowski@upwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: Lotnisko NO_DOC_EXT: 2019-053447 SOFTWARE VERSION: 9.10.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: e.stangret@airport.gdansk.pl

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane

Roboty budowlane Page 1 of 10 Roboty budowlane - 148264-2018 06/04/2018 S67 - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów

Bardziej szczegółowo

Zakopane: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zakopane: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 500026012-N-2017 z dnia 08-09-2017 r. Zakopane: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 583002-N-2017 Data: 04/09/2017

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:422429-2017:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 2017/S 205-422429 Sprostowanie

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: WI NO_DOC_EXT: 2019-124695 SOFTWARE VERSION: 9.11.2 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: magdalena.swiatek@wi.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Przebudowa dworca kolejowego Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. pieczątka firmowa Wykonawcy NADZORU. Wykaz osób. w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu tj.

Załącznik nr 5 do SIWZ. pieczątka firmowa Wykonawcy NADZORU. Wykaz osób. w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu tj. Załącznik nr 5 do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy NADZORU Wykaz osób w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu tj.: 7.3.1.2. dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:18939-2019:text:pl:html -: Usługi projektowania architektonicznego 2019/S 010-018939 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: MOSIRMIELEC NO_DOC_EXT: 2018-015490 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: biuro@mosir.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: MOSIRMIELEC NO_DOC_EXT: 2017-143553 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: biuro@mosir.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145308-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S 075-145308

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048

Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419048-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048 Mars Most Brdowski Spółka z

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: WI NO_DOC_EXT: 2019-029485 SOFTWARE VERSION: 9.10.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: magdalena.swiatek@wi.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.5.4

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.5.4 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: SLOWIANKA NO_DOC_EXT: 2017-111195 SOFTWARE VERSION: 9.5.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: administracja@slowianka.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 9 Ogłoszenie nr 360442-2016 z dnia 2016-12-06 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 354604-2016 Data:

Bardziej szczegółowo

i) przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej

i) przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej Załącznik nr 5 do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy NADZORU Wykaz osób w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu tj.: 7.3.1.2. dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia,

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty w zakresie budowy dróg 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Polska-Poznań: Roboty w zakresie budowy dróg 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:376233-2019:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty w zakresie budowy dróg 2019/S 153-376233 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nmzurkro NO_DOC_EXT: 2019-036913 SOFTWARE VERSION: 9.10.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: teresa.kwasik@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Szczecin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Szczecin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 500071210-N-2018 z dnia 03-04-2018 r. Szczecin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 536064-N-2018 Data: 26/03/2018

Bardziej szczegółowo

Polska-Legnica: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane

Polska-Legnica: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:18049-2019:text:pl:html Polska-Legnica: Roboty budowlane 2019/S 010-018049 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane

Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nokragwo NO_DOC_EXT: 2019-065984 SOFTWARE VERSION: 9.10.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: wokragly@sdo.com.pl

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: WI NO_DOC_EXT: 2019-018073 SOFTWARE VERSION: 9.10.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: magdalena.swiatek@wi.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie teatrów 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie teatrów 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165054-2017:text:pl:html Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie teatrów 2017/S 085-165054 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.6.3

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.6.3 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: Q9 NO_DOC_EXT: 2017-139750 SOFTWARE VERSION: 9.6.3 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: j.urych@tram-silesia.pl

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.6.5

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.6.5 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwojcezb NO_DOC_EXT: 2017-143790 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 166139-2016 z dnia 2016-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie demontażu istniejących oraz dostawa, montaż i

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:554106-2018:text:pl:html Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2018/S 243-554106 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: Bialystok NO_DOC_EXT: 2018-052893 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: zzp@um.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: WSS62V9128 NO_DOC_EXT: 2018-016057 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nmzurkro NO_DOC_EXT: 2019-042950 SOFTWARE VERSION: 9.10.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: teresa.kwasik@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.9.3

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.9.3 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nmzurkro NO_DOC_EXT: 2019-004047 SOFTWARE VERSION: 9.9.3 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: teresa.kwasik@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. pieczątka firmowa Wykonawcy. Wykaz osób. w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu tj.

Załącznik nr 5 do SIWZ. pieczątka firmowa Wykonawcy. Wykaz osób. w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu tj. Załącznik nr 5 do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy Wykaz osób w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu tj.: dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia, tj.: 7.3.1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2019/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Roboty budowlane

Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2019/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:130735-2019:text:pl:html -: Roboty budowlane 2019/S 057-130735 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania Roboty budowlane Legal Basis:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1 I ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE NR 1 I ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ Biuro Zamówień i Przetargów tel.: +48 (22) 474 91 41 fax. +48 22 474 91 77 e-mail: przetargi@pkp.pl Znak pisma: KIZ02.21.63.2017.IK/3 UNP: 2017-0228312 Warszawa, dnia 23.05.2017 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 7 2014-01-15 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy

Bardziej szczegółowo

PL-Dzierżoniów: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2012/S )

PL-Dzierżoniów: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2012/S ) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:358338-2012:text:pl:html PL-Dzierżoniów: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 218-358338 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S )

Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S ) 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144153-2018:text:pl:html Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

Bardziej szczegółowo

P-17-1-PO.3 Nadzór nad realizacją Projektu T2B 1 Etap rozbudowy terminalu T2 Wartość zamówienia Rodzaj zamówienia Roboty budowlane oraz projektowanie.

P-17-1-PO.3 Nadzór nad realizacją Projektu T2B 1 Etap rozbudowy terminalu T2 Wartość zamówienia Rodzaj zamówienia Roboty budowlane oraz projektowanie. Nazwa zamówienia Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 70 1 70 5 Kodeksu cywilnego P-17-1-PO.3 Nadzór nad realizacją Projektu T2B 1 Etap rozbudowy terminalu T2 Wartość zamówienia Rodzaj zamówienia Roboty

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166003-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S 085-166003

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA Nr 1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

MODYFIKACJA Nr 1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Stanisławów 23.06.2017r. RIiOŚ.271.3.2017 MODYFIKACJA Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dot. przetargu nieograniczonego na PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SOKÓLU GMINA STANISŁAWÓW. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ul. Kontenerowa 7, Gdańsk, woj. Pomorskie z dopiskiem Postępowanie przetargowe P PO.6.

ul. Kontenerowa 7, Gdańsk, woj. Pomorskie z dopiskiem Postępowanie przetargowe P PO.6. Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 70 1 70 5 Kodeksu cywilnego Nazwa zamówienia P-17-13-PO.6 Nadzór nad realizacją Projektu RailRMG 1 Etap rozbudowy bocznicy kolejowej DCT Wartość zamówienia Rodzaj zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: WI NO_DOC_EXT: 2019-036133 SOFTWARE VERSION: 9.10.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: magdalena.swiatek@wi.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Usługi

Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Usługi LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: Bialystok NO_DOC_EXT: 2019-070280 SOFTWARE VERSION: 9.11.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: zzp@um.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr z dnia Otrębusy. Termin składania ofert/wniosków:

Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr z dnia Otrębusy. Termin składania ofert/wniosków: Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 369964-2016 z dnia 19-12-2016 - Otrębusy Termin składania ofert/wniosków: 28-12-2016 Ogłoszenie nr 371909-2016 z dnia 2016-12-21 r. Otrębusy: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. pieczątka firmowa Wykonawcy. Wykaz osób. w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu tj.

Załącznik nr 7 do SIWZ. pieczątka firmowa Wykonawcy. Wykaz osób. w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu tj. Załącznik nr 7 do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy Wykaz osób w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu tj.: 7.3.1.2. dysponuje osobami, które skieruje do wykonywania zamówienia,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:180079-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2017/S 091-180079 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kalisz: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane

Polska-Kalisz: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:336710-2019:text:pl:html Polska-Kalisz: Roboty budowlane 2019/S 137-336710 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.9.3

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.9.3 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nszcjosl NO_DOC_EXT: 2018-183950 SOFTWARE VERSION: 9.9.3 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: szczepaniak.jaroslaw@enea.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Świnoujście: Nadzór nad robotami budowlanymi 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Polska-Świnoujście: Nadzór nad robotami budowlanymi 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:309178-2019:text:pl:html Polska-Świnoujście: Nadzór nad robotami budowlanymi 2019/S 126-309178 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: WI NO_DOC_EXT: 2019-119587 SOFTWARE VERSION: 9.11.2 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: magdalena.swiatek@wi.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Skierniewice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 540149005-N-2019 z dnia 18-07-2019 r. Skierniewice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 573502-N-2019 Data:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:150136-2018:text:pl:html Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Bardziej szczegółowo

COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: SPZOZSzpital2 NO_DOC_EXT: 2017-167678 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: zamowienia_publiczne@szpital2myslowice.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285610-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S 139-285610

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA nr kor.: PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą

Oznaczenie sprawy: ZA nr kor.: PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Oznaczenie sprawy: ZA.271.91.2017 nr kor.: PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Pomiechówek: Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Pomiechówek: Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165082-2017:text:pl:html Polska-Pomiechówek: Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 2017/S 085-165082 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. z 9 2014-05-30 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym 2019/S

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym 2019/S 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:47386-2019:text:pl:html Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym 2019/S 022-047386 Sprostowanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Bydgoszcz: Roboty remontowe i renowacyjne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Bydgoszcz: Roboty remontowe i renowacyjne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:305834-2017:text:pl:html -Bydgoszcz: Roboty remontowe i renowacyjne 2017/S 148-305834 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316816-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 2015/S 174-316816 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_njakmrio NO_DOC_EXT: 2017-162063 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: mjakubowska@zdkium.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi projektowania architektonicznego 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi projektowania architektonicznego 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166016-2017:text:pl:html -Łódź: Usługi projektowania architektonicznego 2017/S 085-166016 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:105565-2019:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2019/S 046-105565 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis:

Bardziej szczegółowo

COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: mpecsa1 NO_DOC_EXT: 2017-072808 SOFTWARE VERSION: 9.5.2 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: magdalena.gasior-franke@mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:454860-2018:text:pl:html -: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S 200-454860 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: uniwerek NO_DOC_EXT: 2016-130557 SOFTWARE VERSION: 9.2.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: zamowienia@uni.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:362254-2018:text:pl:html -Wrocław: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2018/S 158-362254 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.9.1

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.9.1 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nredzkar NO_DOC_EXT: 2018-135978 SOFTWARE VERSION: 9.9.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: k.redzimska@skzukowo.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Września: Usługi nadzoru budowlanego 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Września: Usługi nadzoru budowlanego 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:120559-2017:text:pl:html Polska-Września: Usługi nadzoru budowlanego 2017/S 064-120559 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo