- o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw wraz z projektem tej ustawy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw wraz z projektem tej ustawy."

Transkrypt

1 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Marszałek Senatu Druk nr 3765 Warszawa, 28 lipca 2015 r. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Zgodnie z art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mam zaszczyt przekazać Pani Marszałek podjętą przez Senat na 79. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r. uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy - o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw wraz z projektem tej ustawy. Jednocześnie pragnę poinformować, że Senat upoważnił senatora Piotra Zientarskiego do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem. Z poważaniem (-) Bogdan Borusewicz

2 UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Jednocześnie upoważnia senatora Piotra Zientarskiego do reprezentowania Senatu w pracach nad projektem. MARSZAŁEK SENATU Bogdan BORUSEWICZ

3 USTAWA projekt z dnia o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 i 529) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 19: a) w ust. 1: wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Przy wykonywaniu czynności operacyjno rozpoznawczych, podejmowanych przez Policję w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwalenia dowodów, ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw:, pkt 8 otrzymuje brzmienie: 8) ściganych na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, określonych w polskiej ustawie karnej,, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 1) podsłuchu rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych; 2) podsłuchu i podglądzie pomieszczeń i osób poza miejscami publicznymi; 3) kontroli treści korespondencji; 4) nadzorze elektronicznym osób, miejsc i przedmiotów oraz środków transportu; 5) kontroli zawartości przesyłek., 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej.

4 2 c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu: 6a. Kontroli operacyjnej nie stanowią czynności, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 4, polegające na: 1) uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu w pomieszczeniach, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 4a; 2) uzyskiwaniu danych w trybie art. 20c. 6b. Czynności, o których mowa w ust. 6, mogą być realizowane przy użyciu środków technicznych niezbędnych do realizacji celów kontroli operacyjnej., d) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 9. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd okręgowy, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może, również po upływie okresów, o których mowa w ust. 8, jednokrotnie wydać postanowienie o przedłużeniu kontroli operacyjnej, na czas oznaczony jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy., e) po ust. 15e dodaje się ust. 15f 15k w brzmieniu: 15f. W przypadku gdy zachodzi przypuszczenie, że materiały, o których mowa w ust. 15: 1) zawierają informacje, o których mowa: a) w art. 178 Kodeksu postępowania karnego, b) w art. 178a i w art Kodeksu postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których mowa w art Kodeksu karnego Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji nakazuje ich niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie; 2) mogą zawierać informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art Kodeksu postępowania karnego, Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi te materiały.

5 3 15g. W przypadku, o którym mowa w ust. 15f pkt 2, prokurator niezwłocznie po otrzymaniu materiałów, kieruje je do sądu, który zarządził kontrolę operacyjną albo wyraził na nią zgodę w trybie określonym w ust. 3, wraz z wnioskiem o: 1) wyrażenie zgody na ich wykorzystanie w postępowaniu karnym, albo 2) wydanie zarządzenia o ich niezwłocznym, komisyjnym i protokolarnym zniszczeniu. 15h. Sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów mogących zawierać informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art Kodeksu postępowania karnego, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu, albo zarządza ich zniszczenie, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez prokuratora. 15i. Na postanowienie sądu o stwierdzeniu dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów mogących zawierać informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art Kodeksu postępowania karnego, prokuratorowi przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 15j. O wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia informacji stanowiących tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art Kodeksu postępowania karnego, organ Policji jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania prokuratora, o którym mowa w ust. 15g. 15k. W sprawach dotyczących kontroli operacyjnej lub udostępnienia danych telekomunikacyjnych i pocztowych albo wykorzystania materiałów z tych czynności w postępowaniu karnym w odniesieniu do posłów, senatorów i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienie wydaje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego., f) po ust. 16 dodaje się ust. 16a 16c w brzmieniu: 16a. Sąd okręgowy, Prokurator Generalny, prokurator okręgowy i organ Policji prowadzą rejestry: postanowień, pisemnych zgód, wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli operacyjnej.

6 4 16b. Komendant Główny Policji może prowadzić rejestr centralny wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli operacyjnej organów Policji, w zakresie przewidzianym dla prowadzonych przez nie rejestrów. 16c. W komórkach organizacyjnych Policji wykonujących zarządzenia w sprawie kontroli operacyjnej można odrębnie ewidencjonować dane zawarte w dokumentacji z kontroli operacyjnej w zakresie przewidzianym dla prowadzonych przez organy Policji rejestrów, o których mowa w ust. 16a., g) po ust. 20 dodaje się ust. 20a 20c w brzmieniu: 20a. Dokumentację materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej, stanowią: 1) nośniki, na których utrwalone zostały treści rozmów telefonicznych lub innych przekazów informacji albo treści korespondencji lub zawartość przesyłek; 2) kopie wykonane z nośników, o których mowa w pkt 1; 3) dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach i kopiach, o których mowa w pkt 1 i 2. 20b. Dokumentacja materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej podlega protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu w przypadku, o którym mowa w: 1) ust. 15 niezwłocznie po przekazaniu materiałów, które dokumentuje, prokuratorowi; 2) ust. 17 wraz z tymi materiałami. 20c. W przypadku, o którym mowa w ust. 15f, dokumentacja materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej, o której mowa w ust. 20a: 1) pkt 1 podlega komisyjnemu, protokolarnemu zniszczeniu wraz z materiałami, które dokumentuje, albo niezwłocznie po przekazaniu tych materiałów prokuratorowi; 2) pkt 2 i 3 nie jest sporządzana.,

7 5 h) ust. 21 otrzymuje brzmienie: 21. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw łączności, określi, w drodze rozporządzenia: 1) sposób dokumentowania kontroli operacyjnej, 2) sposób przechowywania i przekazywania dokumentacji kontroli operacyjnej, 3) szczegółowy sposób dokumentowania materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli operacyjnej oraz sposób przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia tych materiałów i dokumentacji, 4) sposób prowadzenia rejestrów, o których mowa w ust. 16a 16c, 5) wzory dokumentów wchodzących w zakres dokumentacji kontroli operacyjnej oraz rejestrów, o których mowa w ust. 16a 16c uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz przejrzystość dokumentacji i rejestrów. ; 2) art. 20c otrzymuje brzmienie: Art. 20c. 1. W celu rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania, wykrywania albo uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego albo w celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego bądź wsparcia działań poszukiwawczych lub ratowniczych, Policja może mieć, gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo mogą być nieprzydatne, udostępniane dane: 1) o których mowa w art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198), zwane dalej danymi telekomunikacyjnymi, 2) identyfikujące podmiot korzystający z usług pocztowych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) oraz dotyczące faktu, okoliczności świadczenia tych usług lub korzystania z nich, zwane dalej danymi pocztowymi oraz może je przetwarzać. 2. Podmiot prowadzący działalność telekomunikacyjną lub operator świadczący usługi pocztowe udostępnia nieodpłatnie dane, o których mowa w ust. 1: 1) policjantowi wskazanemu w pisemnym wniosku Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP, komendanta wojewódzkiego Policji albo osoby przez nich upoważnionej;

8 6 2) na ustne żądanie policjanta posiadającego pisemne upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1; 3) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej policjantowi posiadającemu pisemne upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1; 4) organowi Policji wskazanemu w postanowieniu sądu wyrażającym zgodę na pozyskanie danych telekomunikacyjnych lub pocztowych, w przypadkach, o których mowa w art. 20ca ust. 1 lub W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych, o których mowa w ust. 1, odbywa się bez udziału pracowników podmiotu prowadzącego działalność telekomunikacyjną lub operatora świadczącego usługi pocztowe, lub przy niezbędnym ich udziale, jeżeli możliwość taka jest przewidziana w porozumieniu zawartym pomiędzy Komendantem Głównym Policji a tym podmiotem. 4. Udostępnienie Policji danych, o których mowa w ust. 1, może nastąpić za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej jeżeli: 1) wykorzystywane sieci telekomunikacyjne zapewniają: a) możliwość ustalenia osoby uzyskującej dane, ich rodzaju oraz czasu, w którym zostały uzyskane, b) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające osobie nieuprawnionej dostęp do danych; 2) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne Policji albo prowadzonych przez nie czynności. 5. Materiały uzyskane w wyniku czynności związanych z udostępnieniem danych, o których mowa w ust. 1, które zawierają informacje mające znaczenie dla postępowania karnego Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji przekazują prokuratorowi właściwemu miejscowo lub rzeczowo. 6. Materiały uzyskane w wyniku czynności związanych z udostępnieniem danych, o których mowa w ust. 1, które nie zawierają informacji mających znaczenie dla postępowania karnego, podlegają niezwłocznemu komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu. 7. Dane, o których mowa w ust. 1, przetwarza się przez okres, w którym są one niezbędne do realizacji ustawowych zadań, przy czym, nie rzadziej niż co 3 lata, dokonuje się weryfikacji potrzeby dalszego ich przetwarzania.

9 7 8. W przypadku gdy w wyniku weryfikacji ustalono, że dalsze przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1, nie jest niezbędne dla realizacji ustawowych zadań, dane te oraz materiały, o których mowa w ust. 6, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia weryfikacji, niszczy komisja powołana przez Komendanta Głównego Policji lub osobę przez niego upoważnioną. Z czynności komisji sporządza się protokół. ; 3) po art. 20c dodaje się art. 20ca 20cd w brzmieniu: Art. 20ca. 1. Jeżeli z materiałów, o których mowa w art. 20c ust. 5, wynika, że zawierają one dane dotyczące bezpośrednio osoby wykonującej zawód lub funkcję, o których mowa w art Kodeksu postępowania karnego, Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji przekazują prokuratorowi te materiały. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, prokurator niezwłocznie po otrzymaniu materiałów kieruje je do właściwego miejscowo sądu okręgowego, wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na ich wykorzystanie w postępowaniu karnym. 3. Sąd okręgowy wydaje postanowienie o stwierdzeniu dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających dane, o których mowa ust. 1, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu, albo zarządza ich komisyjne i protokolarne zniszczenie, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez prokuratora. 4. O wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów zawierających dane, o których mowa w ust. 1, organ Policji jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania sądu okręgowego. Art. 20cb. 1. Jeżeli z materiałów sprawy wynika, że konieczne jest pozyskanie danych telekomunikacyjnych lub pocztowych dotyczących bezpośrednio osoby wykonującej zawód lub funkcję, o których mowa w art Kodeksu postępowania karnego, Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji występują do właściwego miejscowo sądu okręgowego z pisemnym wnioskiem o wyrażenie, w drodze postanowienia, zgody na pozyskanie tych danych i ich wykorzystanie w postępowaniu karnym. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi potrzebę wykorzystania danych, o których mowa w ust. 1.

10 8 3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować zagrożenie życia lub zdrowia, możliwość utraty informacji, zatarcie lub zniszczenie dowodów przestępstwa, organ Policji może wystąpić do podmiotu prowadzącego działalność telekomunikacyjną lub operatora świadczącego usługi pocztowe o przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, zwracając się jednocześnie do właściwego miejscowo sądu okręgowego z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody w drodze postanowienia w tej sprawie. 4. Sąd okręgowy wydaje postanowienie w przedmiocie zgody na pozyskanie danych i ich wykorzystanie w postępowaniu karnym gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. 5. Na postanowienie sądu o odmowie uwzględnienia wniosku przysługuje zażalenie organowi Policji, który złożył wniosek o wydanie tego postanowienia. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 6. W przypadku nieuwzględnienia zażalenia organ Policji, który wystąpił o przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, jest zobowiązany do: 1) wydania zarządzenia o ich niezwłocznym, komisyjnym i protokolarnym zniszczeniu w przypadku gdy dane te zostały przekazane; 2) poinformowania podmiotu prowadzącego działalność telekomunikacyjną lub operatora świadczącego usługi pocztowe o braku zgody na ich przekazanie w przypadku gdy dane te nie zostały przekazane. 7. W przypadku gdy zgromadzone w trybie określonym w ust. 1 lub 3 dane telekomunikacyjne lub pocztowe, nie zawierają informacji mających znaczenie dla prowadzonego postępowania karnego organ Policji, który wnioskował o ich udostępnienie, zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie. 8. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia danych telekomunikacyjnych lub pocztowych, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 i ust. 7, organ Policji jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania sądu okręgowego. Art. 20cc. 1. Kontrolę nad uzyskiwaniem przez Policję danych telekomunikacyjnych lub pocztowych sprawuje sąd okręgowy właściwy dla siedziby organu Policji, któremu udostępniono te dane.

11 9 2. Organ Policji, o którym mowa w ust. 1, przekazuje sądowi okręgowemu, o którym mowa w ust. 1, raz na 6 miesięcy, sprawozdanie obejmujące: 1) liczbę przypadków pozyskania danych telekomunikacyjnych lub pocztowych oraz ich rodzaj; 2) podstawę prawną pozyskania danych telekomunikacyjnych lub pocztowych; 3) rodzaje przestępstw, w związku z zaistnieniem których wystąpiono o dane telekomunikacyjne lub pocztowe; 4) liczbę przypadków, ze wskazaniem ich podziału na rodzaje spraw, w których wystąpiono o dane telekomunikacyjne lub pocztowe. 3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, sąd okręgowy może zapoznać się z materiałami uzasadniającymi udostępnienie Policji danych telekomunikacyjnych lub pocztowych oraz materiałami uzyskanymi w wyniku podjętych czynności. 4. W przypadku stwierdzenia przez sąd okręgowy braku podstaw do pozyskania danych telekomunikacyjnych lub pocztowych, zgromadzone dane podlegają niezwłocznemu komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu. Przepis art. 20c ust. 8 stosuje się odpowiednio. 5. O zarządzeniu zniszczenia danych organ Policji jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania sądu okręgowego, o którym mowa w ust. 1. Art. 20cd. 1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw Policja może mieć udostępniane dane abonamentowe: 1) o których mowa w art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, 2) w przypadku użytkownika, który nie jest osobą fizyczną numer zakończenia sieci oraz siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, firmę lub nazwę i formę organizacyjną tego użytkownika, 3) w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej także nazwę miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci, udostępnione użytkownikowi oraz może je przetwarzać. 2. Do udostępniania danych, o których mowa w ust. 1, art. 20c ust. 2 8 stosuje się. ; 4) uchyla się art. 20d;

12 10 5) w art. 20da ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W celu poszukiwania osób zaginionych Policja może mieć: 1) udostępniane dane, o których mowa w art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, 2) udostępniane dane pocztowe oraz może je przetwarzać; przepisy art. 20c ust. 2, 3, 4 i 5 stosuje się.. Art. 2. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 9e: a) w ust. 1: pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) określonych w art , 4 i 5, art i 2, art i 2, art , art i art. 306 Kodeksu karnego, art. 55 i art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28), a także art. 44 i 46a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793) oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zabytkach i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), jeżeli przestępstwa te pozostają w związku z przemieszczaniem przedmiotów przestępstwa przez granicę państwową,, pkt 7 otrzymuje brzmienie: 7) ściganych na mocy umów międzynarodowych, ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, określonych w polskiej ustawie karnej, b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 7. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 1) podsłuchu rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych; 2) podsłuchu i podglądzie pomieszczeń i osób poza miejscami publicznymi; 3) kontroli treści korespondencji; 4) nadzorze elektronicznym osób, miejsc i przedmiotów oraz środków transportu, 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz i 1822 oraz z 2015 r. poz. 529.

13 11 5) kontroli zawartości przesyłek., c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu: 7a. Kontroli operacyjnej nie stanowią czynności, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i 4, polegające na: 1) uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu w pomieszczeniach, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 7a; 2) uzyskiwaniu danych w trybie art. 10b. 7b. Czynności, o których mowa w ust. 7, mogą być realizowane przy użyciu środków technicznych niezbędnych do realizacji celów kontroli operacyjnej., d) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 10. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd okręgowy, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o którym mowa w ust. 1, może, również po upływie okresów, o których mowa w ust. 9, jednokrotnie wydać postanowienie o przedłużeniu kontroli operacyjnej na czas oznaczony jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy., e) po ust. 16e dodaje się ust. 16f 16k w brzmieniu: 16f. W przypadku gdy zachodzi przypuszczenie, że materiały, o których mowa w ust. 16: 1) zawierają informacje: a) w art. 178 Kodeksu postępowania karnego, b) w art. 178a i w art Kodeksu postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których mowa w art Kodeksu karnego Komendant Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej nakazują ich niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie; 2) mogą zawierać informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art Kodeksu postępowania karnego, Komendant Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej przekazują prokuratorowi te materiały.

14 12 16g. W przypadku, o którym mowa w ust. 16f pkt 2, prokurator niezwłocznie po otrzymaniu materiałów, kieruje je do sądu, który zarządził kontrolę operacyjną albo wyraził na nią zgodę w trybie określonym w ust. 4, wraz z wnioskiem o: 1) wyrażenie zgody na ich wykorzystanie w postępowaniu karnym, albo 2) wydanie zarządzenia o ich niezwłocznym, komisyjnym i protokolarnym zniszczeniu. 16h. Sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów mogących zawierać informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art Kodeksu postępowania karnego, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu, albo zarządza ich zniszczenie, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez prokuratora. 16i. Na postanowienie sądu o stwierdzeniu dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów mogących zawierać informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art Kodeksu postępowania karnego, prokuratorowi przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 16j. O wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia informacji stanowiących tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art Kodeksu postępowania karnego, organ Straży Granicznej jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania prokuratora, o którym mowa w ust. 16g. 16k. W sprawach dotyczących kontroli operacyjnej lub udostępnienia danych telekomunikacyjnych i pocztowych albo wykorzystania materiałów z tych czynności w postępowaniu karnym w odniesieniu do posłów, senatorów i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienie wydaje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego., f) po ust. 17 dodaje się ust. 17a w brzmieniu: 17a. Sąd okręgowy, Prokurator Generalny, prokurator okręgowy i organ Straży Granicznej prowadzą rejestry: postanowień, pisemnych zgód, wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli operacyjnej.,

15 13 g) po ust. 19 dodaje się ust. 19a 19c w brzmieniu: 19a. Dokumentację materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej, stanowią: 1) nośniki, na których utrwalone zostały treści rozmów telefonicznych lub innych przekazów informacji albo treści korespondencji lub zawartość przesyłek; 2) kopie wykonane z nośników, o których mowa w pkt 1; 3) dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach lub ich kopiach, o których mowa w pkt 1 i 2. 19b. Dokumentacja materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej podlega protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu w przypadku, o którym mowa w: 1) ust. 16 niezwłocznie po przekazaniu materiałów, które dokumentuje, prokuratorowi; 2) ust. 18 wraz z tymi materiałami. 19c. W przypadku, o którym mowa w ust. 16f, dokumentacja materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej, o której mowa w ust. 19a: 1) pkt 1 podlega komisyjnemu, protokolarnemu zniszczeniu wraz z materiałami, które dokumentuje, albo niezwłocznie po przekazaniu tych materiałów prokuratorowi; 2) pkt 2 i 3 nie jest sporządzana., h) ust. 20 otrzymuje brzmienie: 20. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw łączności, określi, w drodze rozporządzenia: 1) sposób dokumentowania kontroli operacyjnej, 2) sposób przechowywania i przekazywania dokumentacji kontroli operacyjnej, 3) szczegółowy sposób dokumentowania materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli operacyjnej oraz sposób przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia tych materiałów i dokumentacji, 4) sposób prowadzenia rejestrów, o których mowa w ust. 17a,

16 14 5) wzory dokumentów wchodzących w zakres dokumentacji kontroli operacyjnej oraz rejestrów, o których mowa w ust. 17a uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz przejrzystość dokumentacji i rejestrów. ; 2) art. 10b otrzymuje brzmienie: Art. 10b. 1. W celu rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania, wykrywania albo uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstw określonych w art. 1 ust. 2 pkt 4 oraz ust. 2a Straż Graniczna może mieć, gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo mogą być nieprzydatne, udostępniane dane: 1) o których mowa w art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198), zwane dalej danymi telekomunikacyjnymi, 2) identyfikujące podmiot korzystający z usług pocztowych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) oraz dotyczące faktu, okoliczności świadczenia tych usług lub korzystania z nich, zwane dalej danymi pocztowymi oraz może je przetwarzać. 2. Podmiot prowadzący działalność telekomunikacyjną lub operator świadczący usługi pocztowe udostępnia nieodpłatnie dane, o których mowa w ust. 1: 1) funkcjonariuszowi Straży Granicznej wskazanemu w pisemnym wniosku Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej albo osoby przez nich upoważnionej, 2) na ustne żądanie funkcjonariusza posiadającego pisemne upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1, 3) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej funkcjonariuszowi posiadającemu pisemne upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1, 4) organowi Straży Granicznej wskazanemu w postanowieniu sądu wyrażającym zgodę na pozyskanie danych telekomunikacyjnych lub pocztowych, w przypadkach, o których mowa w art. 10ba ust. 1 lub W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych, o których mowa w ust. 1, odbywa się bez udziału pracowników podmiotu prowadzącego działalność telekomunikacyjną lub operatora świadczącego usługi pocztowe, przy

17 15 niezbędnym ich udziale, jeżeli możliwość taka jest przewidziana w porozumieniu zawartym pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej a tym podmiotem. 4. Udostępnienie Straży Granicznej danych, o których mowa w ust. 1, może nastąpić za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej jeżeli: 1) wykorzystywane sieci telekomunikacyjne zapewniają: a) możliwość ustalenia osoby uzyskującej dane, ich rodzaju oraz czasu, w którym zostały uzyskane, b) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemożliwiające osobie nieuprawnionej dostęp do danych; 2) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne Straży Granicznej albo prowadzonych przez nie czynności. 5. Materiały uzyskane w wyniku czynności związanych z udostępnieniem danych, o których mowa w ust. 1, które zawierają informacje mające znaczenie dla postępowania karnego, Komendant Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej przekazują prokuratorowi właściwemu miejscowo lub rzeczowo. 6. Materiały uzyskane w wyniku czynności związanych z udostępnieniem danych, o których mowa w ust. 1, które nie zawierają informacji mających znaczenie dla postępowania karnego, podlegają niezwłocznemu komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu. 7. Dane, o których mowa w ust. 1, przetwarza się przez okres, w którym są one niezbędne do realizacji ustawowych zadań, przy czym, nie rzadziej niż co 3 lata, dokonuje się weryfikacji potrzeby dalszego ich przetwarzania. 8. W przypadku gdy w wyniku weryfikacji ustalono, że dalsze przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1, nie jest niezbędne dla realizacji ustawowych zadań, dane te oraz materiały, o których mowa w ust. 6, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia weryfikacji, niszczy komisja powołana przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej. Z czynności komisji sporządza się protokół. ; 3) po art. 10b dodaje się art. 10ba 10bd w brzmieniu: Art.10ba. 1. Jeżeli z materiałów, o których mowa w art. 10b ust. 5 wynika, że zawierają one dane dotyczące bezpośrednio osoby wykonującej zawód lub funkcję, o których mowa w art Kodeksu postępowania karnego, Komendant Główny

18 16 Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej przekazują prokuratorowi te materiały. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, prokurator niezwłocznie po otrzymaniu materiałów kieruje je do właściwego miejscowo sądu okręgowego, wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na ich wykorzystanie w postępowaniu karnym. 3. Sąd okręgowy wydaje postanowienie o stwierdzeniu dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających dane, o których mowa ust. 1, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu, albo zarządza ich komisyjne i protokolarne zniszczenie, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez prokuratora. 4. O wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów zawierających dane, o których mowa w ust. 1, organ Straży Granicznej jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania sądu okręgowego. Art. 10bb. 1. Jeżeli z materiałów sprawy wynika, że konieczne jest pozyskanie danych telekomunikacyjnych lub pocztowych dotyczących bezpośrednio osoby wykonującej zawód lub funkcję, o których mowa w art Kodeksu postępowania karnego, organ Straży Granicznej występuje do właściwego miejscowo sądu okręgowego z pisemnym wnioskiem o wyrażenie, w drodze postanowienia, zgody na pozyskanie tych danych i ich wykorzystanie w postępowaniu karnym. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi potrzebę pozyskania danych, o których mowa w ust W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować zagrożenie życia lub zdrowia, możliwość utraty informacji, zatarcie lub zniszczenie dowodów przestępstwa, organ Straży Granicznej może wystąpić do podmiotu prowadzącego działalność telekomunikacyjną lub operatora świadczącego usługi pocztowe o przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, zwracając się jednocześnie do właściwego miejscowo sądu okręgowego z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody w drodze postanowienia w tej sprawie. 4. Sąd okręgowy wydaje postanowienie w przedmiocie zgody na pozyskanie danych i ich wykorzystanie w postępowaniu karnym gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu.

19 17 5. Na postanowienie sądu o odmowie uwzględnienia wniosku przysługuje zażalenie organowi Straży Granicznej, który złożył wniosek o wydanie tego postanowienia. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 6. W przypadku nieuwzględnienia zażalenia organ Straży Granicznej, który wystąpił o przekazanie danych osób, o których mowa w ust. 1, jest zobowiązany do: 1) wydania zarządzenia o ich niezwłocznym, komisyjnym i protokolarnym zniszczeniu w przypadku gdy dane te zostały przekazane; 2) poinformowania podmiotu prowadzącego działalność telekomunikacyjną lub operatora świadczącego usługi pocztowe o braku zgody na ich przekazanie w przypadku gdy dane te nie zostały przekazane. 7. W przypadku gdy zgromadzone zgodnie z ust. 1 lub 3 dane telekomunikacyjne lub pocztowe nie zawierają informacji mających znaczenie dla prowadzonego postępowania karnego, organ Straży Granicznej, który wnioskował o ich udostępnienie, zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie. 8. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia danych telekomunikacyjnych lub pocztowych, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 i ust. 7, organ Straży Granicznej jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania sądu okręgowego. Art. 10bc. 1. Kontrolę nad uzyskiwaniem przez Straż Graniczną danych telekomunikacyjnych lub pocztowych sprawuje sąd okręgowy właściwy dla siedziby składającego wniosek organu Straży Granicznej. 2. Organ Straży Granicznej, który wystąpił z wnioskiem, przekazuje sądowi okręgowemu, o którym mowa w ust. 1, raz na 6 miesięcy, sprawozdanie obejmujące: 1) liczbę przypadków pozyskania danych telekomunikacyjnych lub pocztowych oraz ich rodzaj; 2) podstawę prawną pozyskania danych telekomunikacyjnych lub pocztowych; 3) rodzaje przestępstw, w związku z zaistnieniem których wystąpiono o dane telekomunikacyjne lub pocztowe; 4) liczbę przypadków, ze wskazaniem ich podziału na rodzaje spraw, w których wystąpiono o dane telekomunikacyjne lub pocztowe. 3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, sąd okręgowy może zapoznać się z materiałami uzasadniającymi udostępnienie Straży Granicznej danych

20 18 telekomunikacyjnych lub pocztowych oraz materiałami uzyskanymi w wyniku podjętych czynności. 4. W przypadku stwierdzenia przez sąd okręgowy braku podstaw do pozyskania danych telekomunikacyjnych lub pocztowych, zgromadzone dane podlegają niezwłocznemu komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu. Przepis ust. 10b ust. 8 stosuje się odpowiednio. 5. O zarządzeniu zniszczenia danych organ Straży Granicznej jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania sądu okręgowego, o którym mowa w ust. 1. Art. 10bd. 1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw Straż Graniczna może mieć udostępniane dane abonamentowe: 1) o których mowa w art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, 2) w przypadku użytkownika, który nie jest osobą fizyczną numer zakończenia sieci oraz siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, firmę lub nazwę i formę organizacyjną tego użytkownika, 3) w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej także nazwę miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci, udostępnione użytkownikowi oraz może je przetwarzać. 2. Do udostępniania danych, o których mowa w ust. 1, art. 10b ust. 2 8 stosuje się.. Art. 3. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553 i 788) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 36b: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W celu rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania, wykrywania albo uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstw skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności publicznoprawnej przekracza w dacie popełnienia czynu zabronionego pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów lub przestępstw, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14b, wywiad skarbowy, może mieć, gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo mogą być nieprzydatne, udostępniane dane:

21 19 1) o których mowa w art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198), zwane dalej danymi telekomunikacyjnymi, 2) identyfikujące podmiot korzystający z usług pocztowych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) oraz dotyczące faktu, okoliczności świadczenia tych usług lub korzystania z nich, zwane dalej danymi pocztowymi oraz może je przetwarzać., b) w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 4) Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej w przypadku postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie wyrażającego zgodę na pozyskanie danych w przypadkach, o których mowa w art. 36bc ust. 1 lub 3., c) uchyla się ust. 4 i 5; 2) po art. 36b dodaje się art. 36ba 36be w brzmieniu: Art. 36ba. 1. Materiały uzyskane w wyniku czynności związanych z udostępnieniem danych, o których mowa w art. 36b ust. 1, które zawierają dowody pozwalające na wszczęcie albo mające znaczenie dla postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe, o którym mowa w art. 36b ust. 1, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przekazuje Prokuratorowi Generalnemu. 2. Materiały uzyskane w wyniku czynności związanych z udostępnieniem danych, o których mowa w art. 36b ust. 1, które nie zawierają informacji mających znaczenie dla postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe, o którym mowa w art. 36b ust. 1, podlegają niezwłocznemu komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu. Art. 36d ust. 4 pkt 2 stosuje się odpowiednio. 3. Dane, o których mowa w art. 36b ust. 1, przetwarza się przez okres, w którym są one niezbędne do realizacji ustawowych zadań, przy czym, nie rzadziej niż co 3 lata, dokonuje się weryfikacji potrzeby dalszego ich przetwarzania. 4. W przypadku gdy w wyniku weryfikacji ustalono, że dalsze przetwarzanie danych, o których mowa w art. 36b ust. 1, nie jest niezbędne dla realizacji ustawowych zadań, dane te oraz materiały uzyskane w wyniku czynności związanych z udostępnieniem danych telekomunikacyjnych lub pocztowych, podlegają niezwłocznemu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia

22 20 weryfikacji, komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu. Art. 36d ust. 4 pkt 2 stosuje się odpowiednio. Art. 36bb. 1. Jeżeli z materiałów uzyskanych na podstawie art. 36b ust. 1 wynika, że zawierają one dane dotyczące bezpośrednio osoby wykonującej zawód lub funkcję, o których mowa w art Kodeksu postępowania karnego oraz zawierają dowody pozwalające na wszczęcie albo mające znaczenie dla postępowania w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe wymienione w art. 36b ust. 1, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przekazuje Prokuratorowi Generalnemu te materiały. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prokurator Generalny niezwłocznie po otrzymaniu materiałów kieruje je do Sądu Okręgowego w Warszawie, wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na ich wykorzystanie w postępowaniu w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 3. Sąd Okręgowy w Warszawie wydaje postanowienie o stwierdzeniu dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu materiałów zawierających dane, o których mowa ust. 1, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu, albo zarządza ich komisyjne i protokolarne zniszczenie, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez Prokuratora Generalnego. 4. O wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów zawierających dane, o których mowa w ust. 1, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania Sądu Okręgowego w Warszawie. Art. 36bc. 1. Jeżeli w toku czynności wywiadu skarbowego ustalono, że konieczne jest pozyskanie danych telekomunikacyjnych lub pocztowych dotyczących bezpośrednio osoby wykonującej zawód lub funkcję, o których mowa w art Kodeksu postępowania karnego, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej występuje do Sądu Okręgowego w Warszawie z pisemnym wnioskiem o wyrażenie, w drodze postanowienia, zgody na pozyskanie tych danych i ich wykorzystanie w postępowaniu w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi potrzebę pozyskania danych, o których mowa w ust W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować zagrożenie życia lub zdrowia, możliwość utraty informacji, zatarcie lub zniszczenie dowodów przestępstwa, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może wystąpić do

23 21 podmiotu prowadzącego działalność telekomunikacyjną lub operatora świadczącego usługi pocztowe o przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, zwracając się jednocześnie do Sądu Okręgowego w Warszawie z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody w drodze postanowienia w tej sprawie. 4. Sąd Okręgowy w Warszawie wydaje postanowienie w przedmiocie zgody na pozyskanie danych i ich wykorzystanie w postępowaniu karnym gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. 5. Na postanowienie sądu o odmowie uwzględnienia wniosku przysługuje zażalenie Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej, który złożył wniosek o wydanie tego postanowienia. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 6. W przypadku nieuwzględnienia zażalenia Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, który wystąpił o przekazanie danych osób, o których mowa w ust. 1, jest zobowiązany do: 1) wydania zarządzenia o ich niezwłocznym, komisyjnym i protokolarnym zniszczeniu w przypadku gdy dane te zostały przekazane; 2) poinformowania podmiotu prowadzącego działalność telekomunikacyjną lub operatora świadczącego usługi pocztowe o braku zgody na ich przekazanie w przypadku gdy dane te nie zostały przekazane. 7. W przypadku gdy zgromadzone zgodnie z ust. 1 lub 3 dane telekomunikacyjne lub pocztowe nie zawierają informacji mających znaczenie dla prowadzonego postępowania, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie. 8. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia danych telekomunikacyjnych lub pocztowych, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 i ust. 7, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania Sądu Okręgowego w Warszawie. Art. 36bd. 1. Kontrolę nad uzyskiwaniem przez wywiad skarbowy danych telekomunikacyjnych lub pocztowych sprawuje Sąd Okręgowy w Warszawie.

24 22 2. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przekazuje sądowi, o którym mowa w ust. 1, raz na 6 miesięcy, sprawozdanie obejmujące: 1) liczbę przypadków pozyskania danych telekomunikacyjnych lub pocztowych oraz ich rodzaj; 2) podstawę prawną pozyskania danych telekomunikacyjnych lub pocztowych; 3) rodzaje przestępstw skarbowych, w związku z zaistnieniem których wystąpiono o dane telekomunikacyjne lub pocztowe; 4) liczbę przypadków, ze wskazaniem ich podziału na rodzaje spraw, w których wystąpiono o dane telekomunikacyjne lub pocztowe. 3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, Sąd Okręgowy w Warszawie może zapoznać się z materiałami uzasadniającymi udostępnienie wywiadowi skarbowemu danych telekomunikacyjnych lub pocztowych oraz materiałami uzyskanymi w wyniku podjętych czynności. 4. W przypadku stwierdzenia przez Sąd Okręgowy w Warszawie braku podstaw do pozyskania danych telekomunikacyjnych lub pocztowych, zgromadzone dane podlegają niezwłocznemu komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu. Art. 36d ust. 4 pkt 2 stosuje się odpowiednio. 5. O zarządzeniu zniszczenia danych Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania Sądu Okręgowego w Warszawie. Art. 36be. 1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw wywiad skarbowy może mieć udostępniane dane abonamentowe: 1) o których mowa w art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, 2) w przypadku użytkownika, który nie jest osobą fizyczną numer zakończenia sieci oraz siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, firmę lub nazwę i formę organizacyjną tego użytkownika, 3) w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej także nazwę miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci, udostępnione użytkownikowi oraz może je przetwarzać. 2. Do udostępniania danych, o których mowa w ust. 1, art. 36b ust. 2 i art. 36ba ust. 1 4 stosuje się. ;

25 23 3) w art. 36c: a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 5) ściganych na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, określonych w polskiej ustawie karnej, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 1) podsłuchu rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych; 2) podsłuchu i podglądzie pomieszczeń i osób poza miejscami publicznymi; 3) kontroli treści korespondencji; 4) nadzorze elektronicznym osób, miejsc i przedmiotów oraz środków transportu; 5) kontroli zawartości przesyłek., c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 4a. Kontroli operacyjnej nie stanowią czynności, o których mowa w ust. 4 pkt 4, polegające na uzyskiwaniu danych w trybie art. 36b. 4b. Czynności, o których mowa w ust. 4, mogą być realizowane przy użyciu środków technicznych niezbędnych do realizacji celów kontroli operacyjnej., d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się nowe okoliczności istotne dla wykrycia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów takich przestępstw, Sąd, na pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może, również po upływie okresów, o których mowa w ust. 6, jednokrotnie wydać postanowienie o przedłużeniu kontroli operacyjnej, na czas oznaczony jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy., e) po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu: 13a. Sąd, Prokurator Generalny i Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej prowadzą odpowiednio rejestry postanowień, pisemnych zgód, zarządzeń i wniosków dotyczących kontroli.,

26 24 f) po ust. 14 dodaje się ust. 14a 14c w brzmieniu: 14a. Dokumentację materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej, stanowią: 1) nośniki, na których utrwalone zostały treści rozmów telefonicznych lub innych przekazów informacji albo treści korespondencji lub zawartość przesyłek; 2) kopie wykonane z nośników, o których mowa w pkt 1; 3) dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach lub ich kopiach, o których mowa w pkt 1 i 2. 14b. Dokumentacja materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej podlega protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu w przypadku, o którym mowa w: 1) art. 36d ust. 1 pkt 2 niezwłocznie po przekazaniu materiałów, które dokumentuje, prokuratorowi; 2) art. 36d ust. 3 wraz z tymi materiałami. 14c. W przypadku, o którym mowa w art. 36d ust. 1f, dokumentacja materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej, o której mowa w ust. 14a: 1) pkt 1 podlega komisyjnemu, protokolarnemu zniszczeniu wraz z materiałami, które dokumentuje, albo niezwłocznie po przekazaniu tych materiałów prokuratorowi; 2) pkt 2 i 3 nie jest sporządzana., g) ust. 17 otrzymuje brzmienie: 17. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw łączności, określi, w drodze rozporządzenia: 1) sposób dokumentowania kontroli operacyjnej, 2) sposób przechowywania i przekazywania dokumentacji kontroli operacyjnej, 3) szczegółowy sposób dokumentowania materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli operacyjnej oraz sposób przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia tych materiałów i dokumentacji, 4) sposób prowadzenia rejestrów, o których mowa w ust. 13a,

27 25 5) wzory dokumentów wchodzących w zakres dokumentacji kontroli operacyjnej oraz rejestrów, o których mowa w ust. 13a uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz przejrzystość dokumentacji i rejestrów., h) dodaje się ust. 18 w brzmieniu: 18. W sprawach dotyczących kontroli operacyjnej lub udostępnienia danych telekomunikacyjnych i pocztowych albo wykorzystania materiałów z tych czynności w postępowaniu karnym w odniesieniu do posłów, senatorów i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienie wydaje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. ; 4) w art. 36d: a) w ust. 1 uchyla się pkt 1, b) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 1a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot, prowadzonym w stosunku do osoby, wobec której zarządzono kontrolę operacyjną., c) po ust. 1e dodaje się ust. 1f 1i w brzmieniu: 1f. W przypadku gdy zachodzi przypuszczenie, że materiały uzyskane w toku kontroli operacyjnej: 1) zawierają informacje, a) w art. 178 Kodeksu postępowania karnego, b) w art. 178a i w art Kodeksu postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których mowa w art Kodeksu karnego Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej nakazuje ich niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie; 2) mogą zawierać informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art Kodeksu postępowania karnego, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przekazuje Prokuratorowi Generalnemu te materiały.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 147 USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. Druk nr 967 Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu,

Bardziej szczegółowo

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154).

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154). Druk nr 183 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

- o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Druk nr 154 Warszawa, 23 grudnia 2015 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r.

Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-31-10 Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 53, poz. 273. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdu Konstytucyjny Turniej Sądowy 2016 KAZUS 1

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdu Konstytucyjny Turniej Sądowy 2016 KAZUS 1 Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdu Konstytucyjny Turniej Sądowy 2016 KAZUS 1 Ustawa z dnia 25 stycznia 2016 r. o szczególnych środkach ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub interesu

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Druk nr 639

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Druk nr 639 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Druk nr 639 MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Bartłomiej SIENKIEWICZ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 3 czerwca 2016 r. Druk nr 206 MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Pan Stanisław KARCZEWSKI MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 201 11416 Poz. 1190 1190 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 13 kwietnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz. 828 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2012 r. Poz. 383 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2012 r. Poz. 383 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.04.06 13:26:40 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 kwietnia 2012 r. Poz. 383 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2018 r. Poz. 372

Warszawa, dnia 14 lutego 2018 r. Poz. 372 Warszawa, dnia 14 lutego 2018 r. Poz. 372 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2018 r. Poz. 1035

Warszawa, dnia 30 maja 2018 r. Poz. 1035 Warszawa, dnia 30 maja 2018 r. Poz. 1035 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 30 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 30 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1048 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Agencję

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 697 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 czerwca 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 697 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 122 7436 Poz. 697 Na podstawie art. 19 ust. 21 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. 1. Dokumentację

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 53

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 53 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 53 DECYZJA NR 290 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia podziału zadań służbowych policjantów wykonujących czynności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 października 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 232 13559 Poz. 1379 Na podstawie art. 17 ust. 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1058

Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1058 Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1058 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobu dokumentowania czynności podejmowanych wobec osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2019 r. Poz. 119

Warszawa, dnia 21 stycznia 2019 r. Poz. 119 Warszawa, dnia 21 stycznia 2019 r. Poz. 119 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej

Bardziej szczegółowo

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 października 2017 r. Poz. 1850

Warszawa, dnia 5 października 2017 r. Poz. 1850 Warszawa, dnia 5 października 2017 r. Poz. 1850 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 12 września 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową

Bardziej szczegółowo

Kontrola operacyjna w aspekcie ewolucji środków techniki i zmiany form korespondencji

Kontrola operacyjna w aspekcie ewolucji środków techniki i zmiany form korespondencji Kontrola operacyjna w aspekcie ewolucji środków techniki i zmiany form korespondencji dr hab. Sławomir Zalewski Profesor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Zagadnienia 1) Miejsce kontroli operacyjnej w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 572 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 572 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 572 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie przetwarzania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 2 października 2014 r.

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 2 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 1362 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 2 października 2014 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i

Bardziej szczegółowo

Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Dorota Czerwińska Katedra Postępowania karnego

Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Dorota Czerwińska Katedra Postępowania karnego Czynności operacyjno-rozpoznawcze Dorota Czerwińska Katedra Postępowania karnego Pojęcie czynności operacyjno-rozpoznawczych Czynności służbowe policji (art. 14 ustawy o policji): Czynności operacyjno-rozpoznawcze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 14

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 14 Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 14 DECYZJA NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie uzyskiwania i przetwarzania przez Policję danych telekomunikacyjnych, pocztowych

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154).

- o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM.ZK.140.156(4)2015.MN Warszawa, 12 stycznia 2016 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r.

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. Projekt z dnia 28 maja 2012 r. Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. 1. Cel projektowanej

Bardziej szczegółowo

Czynności pozaprocesowe, lecz praworządne. Oparte na osobowych źródłach informacji lub środkach technicznych

Czynności pozaprocesowe, lecz praworządne. Oparte na osobowych źródłach informacji lub środkach technicznych Działania tajne Prowadzone przez ustawowo do tego upoważnione organy ścigania Czynności pozaprocesowe, lecz praworządne Oparte na osobowych źródłach informacji lub środkach technicznych Cel: zwalczanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Do ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 78 poz z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 78 poz z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/149 Dz.U. 1990 Nr 78 poz. 462 U S T AWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, 1948, 1955, z 2017 r. poz. 60,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 78 poz USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 78 poz USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1990 Nr 78 poz. 462 USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Do ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 10 lipca 2015 r. Druk nr 1007 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 1 kwietnia 2011 r. Druk nr 1164 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Opracowano na postawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1218. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra spraw wewnętrznych i administracji. z dnia 25 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra spraw wewnętrznych i administracji. z dnia 25 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r. Poz. 1286 OBWIESZCZENIE ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 78 poz Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 78 poz Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/98 Dz.U. 1990 Nr 78 poz. 462 USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 maja 2016 r. Poz. 677

Warszawa, dnia 17 maja 2016 r. Poz. 677 Warszawa, dnia 17 maja 2016 r. Poz. 677 USTAWA z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Do ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/96 USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, Nr 117, poz. 677, Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 74 poz z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Dz.U Nr 74 poz z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/98 Dz.U. 2002 Nr 74 poz. 676 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1920. U S T AWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. z dnia 30 lipca 2014 r. sygn. akt K 23/11

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. z dnia 30 lipca 2014 r. sygn. akt K 23/11 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1055 WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 30 lipca 2014 r. sygn. akt K 23/11 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 216,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 1357 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 1357 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 1357 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 3 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 104 poz. 709 USTAWA. z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego.

Dz.U Nr 104 poz. 709 USTAWA. z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. Kancelaria Sejmu s. 1/37 Dz.U. 2006 Nr 104 poz. 709 USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 669

Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 669 Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 669 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. 1), 2) o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) zasady

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 179 poz. 1842. USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r.

Dz.U. 2004 Nr 179 poz. 1842. USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 2004 Nr 179 poz. 1842 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. Druk nr 435

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. Druk nr 435 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. Druk nr 435 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 104 poz. 708

Dz.U Nr 104 poz. 708 Kancelaria Sejmu s. 1/91 Dz.U. 2006 Nr 104 poz. 708 U S T AWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1993. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 104 poz z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 104 poz z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/97 Dz.U. 2006 Nr 104 poz. 708 U S T AWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1310, 1948, 1955, 2255, z

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Straży Granicznej

Ustawa o Straży Granicznej Ustawa o Straży Granicznej Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 78 poz. 462 USTAWA. z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 78 poz. 462 USTAWA. z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/129 Dz.U. 1990 Nr 78 poz. 462 USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Rozdział 1 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, 1822. Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia związane z czynnościami operacyjnymi Policji oraz innych służb

Zagadnienia związane z czynnościami operacyjnymi Policji oraz innych służb Zagadnienia związane z czynnościami operacyjnymi Policji oraz innych służb były w przeszłości podejmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Trybunał Konstytucyjny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2017 r. Poz. 2365

Warszawa, dnia 19 grudnia 2017 r. Poz. 2365 Warszawa, dnia 19 grudnia 2017 r. Poz. 2365 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. Druk nr 492

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. Druk nr 492 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r. Druk nr 492 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zbioru danych Biura Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2165).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2165). SEJM Druk 3492-A RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2017 r. Poz. 889

Warszawa, dnia 8 maja 2017 r. Poz. 889 Warszawa, dnia 8 maja 2017 r. Poz. 889 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności

Bardziej szczegółowo

Zasady wykorzystywania przez służby specjalne danych telekomunikacyjnych w aspekcie obowiązującego stanu prawnego

Zasady wykorzystywania przez służby specjalne danych telekomunikacyjnych w aspekcie obowiązującego stanu prawnego Dariusz Adamski Zasady wykorzystywania przez służby specjalne danych telekomunikacyjnych w aspekcie obowiązującego stanu prawnego 1. Wprowadzenie Na dane telekomunikacyjne, do których niejawny dostęp mogą

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 573)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 573) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 573) USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA Druk nr 3223 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 stycznia 2018 r. w sprawie zbioru danych Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 242 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

ZARZĄDZENIE NR 242 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI ZARZĄDZENIE NR 242 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 9 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz

Bardziej szczegółowo

Zakres czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz formy kontroli nad nimi

Zakres czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz formy kontroli nad nimi Zakres czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz formy kontroli nad nimi dr hab. Sławomir Zalewski Profesor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Zagadnienia 1. Zakres czynności operacyjno-rozpoznawczych 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2018 r. Poz. 2104

Warszawa, dnia 6 listopada 2018 r. Poz. 2104 Warszawa, dnia 6 listopada 2018 r. Poz. 2104 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 672)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 672) Warszawa, 16 lipca 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 672) I. Cel i przedmiot ustawy Celem ustawy przedłożonej Senatowi jest utworzenie nowej, odrębnej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 74 poz. 676 USTAWA. z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Dz.U. 2002 Nr 74 poz. 676 USTAWA. z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/89 Dz.U. 2002 Nr 74 poz. 676 USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 1. Tworzy się Agencję Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 106 USTAWA z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 U S T AWA Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1930, z 2016 r. poz. 1948. z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 74 poz USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Dz.U Nr 74 poz USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/62 Dz.U. 2002 Nr 74 poz. 676 USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Rozdział 1 Postanowienia ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 9 lipca 2007 r. Druk nr 489

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 9 lipca 2007 r. Druk nr 489 SENAT VI KADENCJA Warszawa, dnia 9 lipca 2007 r. Druk nr 489 MARSZAŁEK SEJMU Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 74 poz USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Dz.U Nr 74 poz USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/62 Dz.U. 2002 Nr 74 poz. 676 USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154.

Bardziej szczegółowo

;1?.-Q.,.r:f4-Q_Lk.J-{_ l

;1?.-Q.,.r:f4-Q_Lk.J-{_ l GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Blelttk-Jomaa Warszawa, dnia l:jo grudnia 2015 t', DO LiS - 033 Pan Marek --- -- - h.1.a RS E f!, i l) J 'J r., " 1 ">-:r t : ;;d LU!J ;: 11... -.-=-=-..

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 października 2017 r. Poz. 1978

Warszawa, dnia 24 października 2017 r. Poz. 1978 Warszawa, dnia 24 października 2017 r. Poz. 1978 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Kontrwywiadu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r, Nr 51, poz. 293. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r. z późn. zm.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r. z późn. zm.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.07.123.849 USTAWA z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r. z późn. zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) warunki oraz tryb nabywania i

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy Kodeks pracy (druk nr 1242)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy Kodeks pracy (druk nr 1242) Druk nr 1341 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH, KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU ORAZ KOMISJI OBRONY NARODOWEJ o rządowym projekcie ustawy

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 30 stycznia 2014 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OBRONY NARODOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 30 stycznia 2014 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OBRONY NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 30 stycznia 2014 r. Druk nr 543 A SPRAWOZDANIE KOMISJI OBRONY NARODOWEJ o uchwalonej przez Sejm w dniu 24 stycznia 2014 r. ustawie o zmianie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 1955

Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 1955 Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 1955 USTAWA z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej1), 2)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 230 13443 Poz. 1371 1371 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym

USTAWA z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje się w sprawach o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w zorganizowanej grupie

Bardziej szczegółowo

1 z :19

1 z :19 1 z 21 2014-03-03 10:19 Wydruk z 2014.03.03 Dz.U.2010.29.154 -j.t. - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu. Wersja 2013.12.05 do 2015.06.30 Dz.U.2010.29.154 j.t. 2013.12.05 zm. Dz.U.2013.1351

Bardziej szczegółowo

Kontrola operacyjna. Jacek Korycki

Kontrola operacyjna. Jacek Korycki J. Korycki Jacek Korycki Kontrola operacyjna Przez znowelizowanie ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 1990 r., Nr 78, poz. 462 z późn. zm.), z dniem 15 czerwca 2001 r. formacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2281 USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 1)

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/112 1) USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim, ustawę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. (Dz. U. z dnia 25 maja 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. (Dz. U. z dnia 25 maja 2015 r. Dz.U.2015.716 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z dnia 25 maja 2015 r.) Na podstawie art. 23a 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 36

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 36 Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 36 ZARZĄDZENIE NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu sprawowania przez Policję nadzoru prewencyjnego Na podstawie art. 7

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 104 poz USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 104 poz USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/69 Dz.U. 2006 Nr 104 poz. 708 USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 621, poz. 627, poz. 664, z 2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3820 Warszawa, 7 sierpnia 2015 r.

Druk nr 3820 Warszawa, 7 sierpnia 2015 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Marszałek Senatu Druk nr 3820 Warszawa, 7 sierpnia 2015 r. Szanowna Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek!

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 12 lipca 2017 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 12 lipca 2017 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1488 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 13 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1488 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 13 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1488 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sposobu przekazywania,

Bardziej szczegółowo

o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich 1), 2) Unii Europejskiej Rozdział 1 Przepisy ogólne

o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich 1), 2) Unii Europejskiej Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1371, z 2013 r. poz. 1650. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 104 poz. 708 USTAWA. z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2006 Nr 104 poz. 708 USTAWA. z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/92 Dz.U. 2006 Nr 104 poz. 708 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1411. USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo