WYTYCZNE DOTYCZĄCE TWORZENIA REGULAMINU WYDZIAŁU ORAZ INNEJ PODSTAWOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE DOTYCZĄCE TWORZENIA REGULAMINU WYDZIAŁU ORAZ INNEJ PODSTAWOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO"

Transkrypt

1 WYTYCZNE DOTYCZĄCE TWORZENIA REGULAMINU WYDZIAŁU ORAZ INNEJ PODSTAWOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO I Słowo wstępne. Dokonana nowelizacja Statutu Uniwersytetu Warszawskiego 1 skutkuje koniecznością dostosowania do niej regulaminów wydziałów i innych podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu. Termin tego dostosowania jest krótki i upływa z końcem grudnia b.r. To zaś oznacza potrzebę podjęcia intensywnych działań w tym kierunku. Wspomożeniu tego procesu służyć mają niniejsze Wytyczne, pomyślane w założeniu jako podpowiedź (i swego rodzaju przewodnik) w pracach nad regulaminami, która nie ogranicza wydziałów i innych podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w kształtowaniu tych regulaminów i uwzględnieniu w nich odrębności i specyfiki poszczególnych jednostek. Niniejsze Wytyczne nie stanowią modelowego przykładu regulaminu wydziału (pod tym pojęciem rozumie się też regulamin innej niż wydział podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu), lecz ustrukturyzowany zbiór elementów, które w takim regulaminie powinny się znaleźć, aby wypełniał on wymogi stawiane przez Statut UW. II Zagadnienia ogólne. A. O regulaminie Regulamin wydziału (jak też innej podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu) jest aktem prawa wewnętrznego określającym jej strukturę, rodzaj i zakres działania jednostek wewnętrznych, tryb powoływania ich organów, zasady organizacyjne podległości pracowników, w tym nauczycieli akademickich. Podstawą prawną regulaminu podstawowej jednostki organizacyjnej, jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej: Ustawa) oraz Statut Uniwersytetu Warszawskiego (dalej: Statut) 2. Stosownie do 15 ust. 2 Statutu regulamin wydziału określa, z uwzględnieniem przepisów Ustawy i Statutu: - strukturę wydziału; - rodzaj i zakres działania jednostek wewnętrznych wydziału; - tryb powoływania organów tych jednostek; - zasady organizacyjnej podległości pracowników wydziału, w tym nauczycieli akademickich. Co do zasady regulamin podstawowej jednostki organizacyjnej nie powinien powtarzać regulacji, które zawarte zostały w innych przepisach takich, jak Statut Uniwersytetu 1 Zob. 4 ust. 9 uchwały nr 391 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2015 r., poz. 131). 2 Obwieszczenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, Monitor Uniwersytetu Warszawskiego, poz Strona 1 z 15

2 Warszawskiego czy ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Mając jednak na względzie postulat większej przejrzystości aktu, dopuszczalne jest dosłowne inkorporowanie do treści regulaminu uregulowań statutowych i ustawowych. B. Podstawa prawna Regulamin jako akt prawa dla swej skuteczności musi zostać uchwalony w przewidzianej Statutem procedurze i opierać się na przepisach określających jego treść (zob. niżej tabelę w punkcie II. C). Główną podstawą prawną regulaminu wydziału stanowi 15 ust. 2 Statutu w zw. z 13 ust. 2 pkt 3 Statutu. Jako akt normatywny regulamin podlegać będzie wykładni, dlatego istotna jest precyzja użytego w nim języka oraz struktura tego dokumentu (zob. pkt III.) C. Elementy regulaminu wydziału w świetle wymogów Statutu UW Obligatoryjne elementy regulaminu wydziału (podstawowej jednostki organizacyjnej) L. p. Treść regulaminu Podstawa prawna 1. Określenie struktury wydziału, rodzaju i zakresu działania jednostek wewnętrznych wydziału, trybu 15 ust. 2 Statutu 13 ust. 2 pkt 3 Statutu powoływania organów tych jednostek, zasad służbowej podległości pracowników wydziału, w tym nauczycieli akademickich. 2. Określenie jednostek organizacyjnych wydziału, w 20 ust. 1 Statutu tym jednostek administracji lub stanowisk administracyjnych (z uwzględnieniem charakteru prowadzonych studiów i badań naukowych oraz realizacji innych zadań wydziału). 3. Określenie, które jednostki organizacyjne wydziału 20 ust. 2 Statutu są jednostkami podlegającymi bezpośrednio dziekanowi. 4. Określenie trybu postępowania w przypadku, gdy 21 ust. 5 Statutu instytut, katedra lub zakład nie spełniają warunków, o których mowa w 21 ust. 1-3 Statutu, lub warunków określonych zgodnie z 21 ust. 4 Statutu. 5. Określenie szczegółowych proporcji składu rady 39 ust. 4a Statutu wydziału. 6. Określenie trybu pracy rady wydziału, z zachowaniem wymagań określonych w Statucie, dotyczących trybu pracy Senatu. 41 ust. 2 Statutu Strona 2 z 15

3 7. Określenie zadań, kompetencji i składu rady 49 ust. 1 Statutu naukowej instytutu. 8. Określenie trybu powołania dyrektora instytutu przez 50 ust. 1 Statutu dziekana. 9. Określenie zadań i kompetencji dyrektora instytutu. 50 ust. 3 Statutu 10. Określenie trybu powoływania zastępców dyrektora 50 ust. 5 Statutu instytutu. 11. Określenie zadań i kompetencji kierownika katedry i 51 ust. 2a Statutu kierownika zakładu. 12. Określenie trybu powoływania kierowników innych 52 Statutu niż określone w Statutu wewnętrznych jednostek wydziału (z zastrzeżeniem, że kierownikiem jednostki organizacyjnej wydziału, realizującej zadania dydaktyczne lub naukowe, może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora). 13. Tryb powoływania oraz zadania i kompetencje 52 Statutu kierowników w innych niż określone w wewnętrznych jednostkach wydziału, określa regulamin wydziału, z tym że kierownikiem jednostki organizacyjnej wydziału, realizującej zadania dydaktyczne lub naukowe, może być nauczyciel akademicki mający co najmniej stopień naukowy doktora. 14. Tryb wskazania recenzentów dorobku kandydata do 91 ust. 2 pkt 2 Statutu zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 15. Określenie trybu potwierdzenia przez radę wydziału 91 ust. 5 Statutu osiągnięć w pracy naukowej i zawodowej osoby posiadającej stopień doktora, kandydującej do zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego na czas określony. 16. Określenie składu oraz trybu powoływania komisji 94 ust. 5 Statutu konkursowej w konkursie na stanowisko nauczyciela akademickiego. 17. Określenie liczby członków wydziałowych komisji 96 ust. 1 Statutu oceniających oraz trybu dokonywania ich wyboru. 18. Określenie zasad i trybu kwalifikowania osób, o których mowa w 129 ust. 1 Statutu, zasad odbywania przez nie stażu oraz sposobu tworzenia funduszu na stypendia, o których mowa w 129 ust. 2 Statutu. 129 ust. 4 Statutu Strona 3 z 15

4 19. Określenie szczegółowych zasad podległości pracowników administracji. 20. Określenie terminarza wyborczego wyborów na dziekana i prodziekanów. 21. Określenie zasad i trybu wyboru przewodniczącego rady naukowej instytutu. 22. Określenie poszczególnych grup społeczności akademickiej. 23. Określenie trybu wyboru wydziałowej komisji oceniającej. 142 ust. 2 Statutu 65 ust. 2 Ordynacji 66 ust. 2 Ordynacji 67 Ordynacji 70 ust. 2 Ordynacji Fakultatywne elementy regulaminu wydziału (podstawowej jednostki organizacyjnej) L. p. Treść regulaminu Podstawa prawna 24. Rada wydziału może określić w regulaminie 21 ust. 4 Statutu wydziału wyższe niż określone w 21 ust. 1-3 Statutu wymagania dotyczące utworzenia i działania instytutu, katedry lub zakładu. 25. Regulamin jednostki organizacyjnej Uniwersytetu 28 ust. 3 Statutu może określić dla podjęcia uchwały przez organy kolegialne tej jednostki wyższe wymagania niż określone w 28 ust. 2 Statutu. 26. Regulamin wydziału może przewidywać, że w skład 38 ust. 2 Statutu rady wydziału wchodzą wszyscy samodzielni nauczyciele akademiccy zatrudnieni w rozumieniu 90a Statutu, na wydziale. 27. Regulamin wydziału może przewidywać udział w 49 ust. 3 Statutu składzie rady instytutu osób spoza pracowników instytutu, mających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Osoby te mogą stanowić nie więcej niż 20% składu rady instytutu i są uwzględniane przy ustalaniu proporcji, o których mowa w 49 ust. 2 Statutu. 28. Regulamin wydziału może przewidywać, że 49 ust. 5 Statutu przewodniczącym rady instytutu jest z urzędu dyrektor instytutu. 29. Regulamin wydziału może przewidywać, iż powołanie dyrektora instytutu lub zastępcy(ów) dyrektora instytutu jest poprzedzone wyłonieniem kandydata lub opiniowaniem kandydatów przez osoby zatrudnione w instytucie, w trybie określonym w tym regulaminie. Do wyłonienia lub opiniowania kandydatów nie stosuje się postanowień Ordynacji Wyborczej. 50 ust. 4 Statutu 50 ust. 5 Statutu Strona 4 z 15

5 30. Regulamin wydziału może przewidywać wyższe wymagania na stanowisko kierownika katedry niż określone w 51 ust. 1 Statutu. 31. Regulamin wydziału może przewidywać wyższe wymagania na stanowisko kierownika zakładu niż określone w 51 ust. 2 Statutu. 32. Regulamin jednostki organizacyjnej Uniwersytetu może przewidywać utworzenie stanowiska dyrektora administracyjnego. 33. Regulamin jednostki organizacyjnej Uniwersytetu może przewidywać przeprowadzenie głosowania za pomocą sieci elektronicznej (na odległość) 51 ust. 1 Statutu 51 ust. 2 Statutu 142 ust. 4 Statutu 5 Ordynacji D. Zasady kształtowania treści regulaminu 1. Regulamin musi być zgodny z aktami wyższego rzędu, tj. ze Statutem i prawem powszechnie obowiązującym (w szczeg. z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym). 2. Regulamin nie powinien powtarzać dosłownie postanowień Statutu lub Ustawy, chyba, że jest to wymagane dla precyzyjnego ustalenia zakresu kompetencji organów wydziału. 3. Regulamin nie może odsyłać do ustaleń aktów niższego niż on sam rzędu (zakaz subdelegacji). 4. Regulamin powinien w pełni wypełniać delegację Statutu. Jeśli Statut nakazuje coś uregulować w regulaminie, a specyfika jednostki nie pozwala na wprowadzenie takiej regulacji lub jest ona zbędna należy wskazać w treści regulaminu, że dana kwestia nie została objęta zakresem regulaminu. 5. Regulamin nie powinien odsyłać do Statutu ani Ustawy w zakresie spraw delegowanych do określenia w regulaminie (zakaz dewolucji). 6. Regulamin może zawierać słowniczek pojęć/skrótów stosowanych w regulaminie. Definicjom już znanym prawu nie wolno nadawać innych znaczeń niż już ustalone. III Schemat regulaminu. Strona 5 z 15

6 Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin powinien otwierać rozdział zawierający postanowienia ogólne. Zaleca się, aby zostało w nim zawarte określenie zakresu przedmiotowego materii regulaminowej, który zarysowany jest w 15 ust. 2 Statutu. Warto jedynie przypomnieć, że jest to określenie struktury wydziału, rodzaju i zakresu działania jednostek wewnętrznych wydziału, trybu powoływania organów tych jednostek, zasad organizacyjnej podległości pracowników wydziału, w tym nauczycieli akademickich. Ponadto rozdział taki może zawierać zbiór definicji pojęć stosowanych na gruncie regulaminu. Rozdział 2 Struktura organizacyjna wydziału Przedmiotem kolejnego rozdziału powinna być struktura organizacyjna Wydziału. Zgodnie z treścią 20 ust. 1 Statutu ma on określać jednostki organizacyjne wydziału, w tym jednostki administracji lub stanowiska administracyjne (z uwzględnieniem charakteru prowadzonych studiów i badań naukowych oraz realizacji innych zadań wydziału). 20 ust. 2 determinuje konieczność uregulowania w regulaminie organizacyjnym wydziału, które z jednostek organizacyjnych wydziału są jednostkami podlegającymi bezpośrednio dziekanowi. Rozdział 3 Rada wydziału W następnym fragmencie regulaminu, wyodrębnionym jako rozdział, zaleca się umieszczenie postanowień dotyczących składu rady wydziału, z uwzględnieniem szczegółowych proporcji w jakich reprezentowane będą poszczególne grupy. W myśl 38 ust. 1 Statutu w skład rady wydziału wchodzą: - dziekan, jako przewodniczący; - prodziekani; - przedstawiciele samodzielnych nauczycieli akademickich; - przedstawiciele innych nauczycieli akademickich; - przedstawiciele doktorantów i studentów; - przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Według 38 ust. 2 regulamin wydziału może przewidywać, że w skład rady wydziału wchodzą wszyscy samodzielni nauczyciele akademiccy zatrudnieni, w rozumieniu 90 a, na wydziale. Strona 6 z 15

7 Niezwykle istotne jest prawidłowe określenie proporcji składu rady wydziału. Przedmiotowa kwestia uregulowana jest w 39 ust. 1 4 Statutu. Zgodnie z tym przepisem: -samodzielni nauczyciele akademiccy stanowią nie mniej niż połowę, a nie więcej niż 3/5 składu rady wydziału; - inni nauczyciele akademiccy stanowią nie mniej niż 15% składu; - pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi stanowią nie więcej niż 5% składu rady wydziału; Jak stanowi 39 ust. 4a, szczegółowe proporcje składu rady wydziału powinny być określone w regulaminie wydziału. 41 ust. 1 i 2 Statutu zawiera stwierdzenie, że tryb pracy rady wydziału powinien być uregulowany z zachowaniem wymagań określonych w Statucie, dotyczących trybu pracy Senatu. Z tego też powodu, zaleca się wprowadzenie do niniejszego fragmentu regulaminu następujących uregulowań: 1. Posiedzenia Rady Wydziału zwołuje Dziekan 1) co najmniej raz w miesiącu z własnej inicjatywy, z wyłączeniem lipca i sierpnia, 2) w każdym czasie na pisemny wniosek 1/5 ogólnej liczby Członków Rady. 2. Dziekan powiadamia Członków Rady Wydziału o terminie i proponowanym porządku dziennym posiedzenia co najmniej na 7 dni przed tym terminem. Regulamin powinien wskazywać formę powiadomienia Członków Rady Wydziału. Rekomendujemy wskazywanie w regulaminie formy elektronicznej lub pisemnej, przy czym nie wyklucza się stosowania obu form, jako równoważnych. Zgodnie z 40 Statutu do kompetencji rady należy: 1) uchwalanie regulaminu wydziału i dokonywanie jego zmian; 2) ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału; 3) uchwalanie strategii rozwoju wydziału opracowanej przez dziekana; 4) tworzenie, przekształcanie i likwidowanie, na wniosek dziekana, jednostek organizacyjnych wydziału; 5) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, planów studiów i programów kształcenia; 6) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, planów i programów studiów doktoranckich; 7) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających; Strona 7 z 15

8 8) uchwalanie planu finansowego wydziału; 9) ocena działalności wydziału, zatwierdzanie rocznego sprawozdania dziekana, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego oraz ocena działalności dziekana; 10) wyrażanie opinii społeczności wydziału w sprawach przedłożonych przez Rektora, dziekana, kierowników lub rady naukowe jednostek wewnętrznych albo przez grupę co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków rady; 11) podejmowanie uchwał w innych sprawach, wynikających z ustaw, Statutu lub regulaminu wydziału. Tryb podejmowania uchwał przez radę wydziału określa 42 Statutu: 1. Rada wydziału podejmuje uchwały na wniosek Rektora, dziekana, komisji rady lub grupy co najmniej pięciu członków rady wydziału. 2. W sprawach osobowych, a także na wniosek co najmniej jednego członka rady wydziału, z wyłączeniem głosowania w sprawach formalnych, rada wydziału podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. 3. Uchwały rady wydziału podaje się do wiadomości społeczności wydziałowej, z tym że sposób ich podawania określa Rektor w drodze zarządzenia. 4. Od uchwał rady wydziału Rektorowi i dziekanowi służy odwołanie do Senatu w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały przez radę, chyba że rada uchyli wcześniej uchwałę w całości. Nie dotyczy to uchwał rady wydziału podejmowanych na podstawie ustawy, o której mowa w 11 ust. 2 Statutu. Uchwała rady, w stosunku do której Rektor lub dziekan złożyli odwołanie, nie wchodzi w życie do czasu rozpatrzenia odwołania przez Senat. Senat rozpatruje odwołanie nie później niż na drugim kolejnym posiedzeniu licząc od dnia wniesienia odwołania. Rozdział 4 Dziekan i Prodziekani Określenie kompetencji dziekana i statusu prodziekanów powinny być uregulowane w odrębnym rozdziale. Zgodnie z 43 Statutu, Dziekan: 1) kieruje działalnością wydziału; 1a) opracowuje strategię rozwoju wydziału zgodną ze strategią rozwoju Uniwersytetu; 2) zwołuje posiedzenia rady i przewodniczy tym posiedzeniom; Strona 8 z 15

9 3) podejmuje decyzje i wydaje zarządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wydziału; 4) reprezentuje wydział na zewnątrz; 5) powołuje kierowników jednostek organizacyjnych wydziału; 6) jest przełożonym pracowników, doktorantów i studentów wydziału; 7) kieruje gospodarką wydziału w ramach zasobów i środków finansowych znajdujących się w dyspozycji wydziału; 8) realizuje politykę personalną wydziału i przedstawia Rektorowi, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, wnioski o zatrudnienie na stanowiska nauczycieli akademickich wydziału, a także ogłasza, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich, zgodnie z 94; 9) zapewnia prawidłową organizację toku studiów i czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu kształcenia; 10) podejmuje decyzje w sprawach studenckich, wynikające z regulaminu studiów; 11) określa zakres obowiązków prodziekanów, z tym że do wykonywania czynności z zakresu spraw studenckich i doktoranckich właściwy jest prodziekan do spraw studenckich, z uwzględnieniem uprawnień kierownika studiów doktoranckich; 12) podejmuje inne czynności przewidziane w niniejszym Statucie i regulaminie wydziału. W tekście regulaminu powinno również znaleźć się sformułowanie wskazujące, że kompetencje dziekana określają przepisy Statutu oraz prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności: ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym. Statusu prodziekanów dotyczy 44 Statutu, który przewiduje, iż: 1. Na okres sprawowania funkcji przez dziekana, wybiera się od jednego do trzech prodziekanów, w tym prodziekana do spraw studenckich. Liczbę prodziekanów ustala dziekan elekt. 2. Kandydat na prodziekana musi być zatrudniony na wydziale jako podstawowym miejscu pracy i mieć co najmniej stopień naukowy doktora. 3. Do prodziekana do spraw studenckich 36 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 57 Statutu zawiera postanowienia ogólne dotyczące kadencji organów uniwersytetu, ustalając, że kadencja organów Uniwersytetu trwa, z zastrzeżeniem ust. 2, cztery lata i, o ile Statut nie stanowi inaczej, rozpoczyna się w dniu 1. września w roku wyborów, a kończy Strona 9 z 15

10 w dniu 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. Mając na względzie powyższe, rekomenduje się wprowadzenie do regulaminu następującej jednostki redakcyjnej: Kadencja dziekana i prodziekanów trwa cztery lata, rozpoczyna się 1 września roku wyborów i kończy 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. Rozdział 5 Instytuty, katedry i zakłady. Należy zaznaczyć, że 49 Statutu kreuje szeroki zakres niezależności oraz swobodę określania zadań, składu i kompetencji rady naukowej instytutu. Zgodnie z jego treścią: 1. Zadania, kompetencje i skład rady naukowej instytutu określa regulamin wydziału. 2. Jeżeli regulamin wydziału przewiduje, że rada naukowa instytutu wykonuje czynności dotyczące organizacji i toku studiów, w rozumieniu Regulaminu Studiów przewidziane dla rady wydziału, to w skład rady naukowej instytutu wchodzą przedstawiciele studentów w proporcji przewidzianej w art. 67 ust. 4 Ustawy. Przedstawiciele studentów uczestniczą w głosowaniu w sprawach dotyczących czynności, o których mowa w Regulaminie Studiów. 3. Regulamin wydziału może przewidywać udział w składzie rady instytutu osób spoza pracowników instytutu, mających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Osoby te mogą stanowić nie więcej niż 20% składu rady instytutu, i są uwzględniane przy ustalaniu proporcji, o których mowa w ust Na przewodniczącego rady naukowej instytutu może być wybrany wyłącznie samodzielny nauczyciel akademicki zatrudniony na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy. Przewodniczącego wybiera rada naukowa w składzie osobowym wybranym na nową kadencję. 5. Regulamin wydziału może przewidywać, że przewodniczącym rady jest z urzędu dyrektor instytutu. 6. Kadencja rady naukowej instytutu trwa cztery lata i rozpoczyna się 1 września w roku wyborów organów Uniwersytetu. W uregulowaniach odnoszących się do funkcjonowania rady instytutu mogą znaleźć się postanowienia przyznające jej kompetencje m. in. do: ustalania ogólnych kierunków i planów pracy instytutu, koordynacji działalności zakładów wchodzących w skład instytutu, rozpatrywania rocznych sprawozdań dyrektora z działalności instytutu, oceny działalności dyrektora i jego zastępcy, przedstawienia dziekanowi kandydata na dyrektora instytutu oraz kandydata na zastępcę dyrektora, podejmowania inicjatyw powoływania na stanowiska, nadawania stopnia doktora, jeśli instytut posiada takie uprawnienie. Należy mieć na względzie, instytut nie może prowadzić kierunku studiów. Może jedynie uczestniczyć w procesie dydaktycznym kierunku studiów prowadzonego przez wydział. Strona 10 z 15

11 Zgodnie z 50 Statutu: 1. Dyrektora instytutu powołuje dziekan w trybie określonym w regulaminie wydziału. 2. Dyrektorem instytutu może być wyłącznie samodzielny nauczyciel akademicki spełniający warunki, o których mowa w 54 ust. 2 pkt 1 lub ust Zadania i kompetencje dyrektora instytutu określa regulamin wydziału. 4. Regulamin wydziału może przewidywać, iż powołanie dyrektora instytutu jest poprzedzone wyłonieniem kandydata lub opiniowaniem kandydatów przez osoby zatrudnione w instytucie, w trybie określonym w tym regulaminie. Do wyłonienia lub opiniowania kandydatów nie stosuje się postanowień Ordynacji Wyborczej. 5. W instytucie powołuje się nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora instytutu. Tryb powoływania zastępców dyrektora instytutu określa regulamin wydziału. Ust. 4 stosuje się odpowiednio. 5a. Jeżeli regulamin wydziału przewiduje, iż wyłonienia lub opiniowania kandydatów, o których mowa w ust. 4 i 5, dokonuje rada naukowa instytutu, to czynności tych dokonuje rada w składzie osobowym wybranym na nową kadencję, z zastrzeżeniem ust Kadencja dyrektora instytutu i jego zastępcy rozpoczyna się 1 października w roku wyborów, jeżeli regulamin wydziału nie stanowi inaczej, i trwa cztery lata. 7. Dyrektor instytutu i jego zastępcy nie mogą pełnić tych funkcji dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. 8. Zakres obowiązków zastępców dyrektora instytutu określa dyrektor instytutu. 9. Jeżeli regulamin wydziału przewiduje, że w instytucie wykonywane są czynności dotyczące organizacji i toku studiów, w rozumieniu Regulaminu Studiów przewidziane dla prodziekana ds. studenckich, powołanie zastępcy dyrektora instytutu do spraw studenckich następuje w trybie określonym w art. 76 ust. 6 Ustawy. 10. Do odwołania dyrektora instytutu stosuje się odpowiednio tryb przewidziany dla powołania. Dyrektor instytutu Jak wskazano wyżej, 50 ust. 4 regulamin wydziału może przewidywać, iż powołanie dyrektora instytutu może być poprzedzone wyłonieniem kandydata lub opiniowaniem kandydatów. Daje to wybór pomiędzy trzema różniącymi się trybami analogicznie jak przy powołaniu kierownika katedry lub zakładu. Możliwe do zastosowania tryby zostały opisane poniżej, przy czym w odniesieniu do kandydatów na dyrektora instytutu, właściwym gremium do opiniowania kandydatów bądź wyłonienia kandydata jest rada instytutu. Strona 11 z 15

12 Kierownik katedry i zakładu Zgodnie z brzmieniem 51 Statutu, zadania i kompetencje kierowników katedr i zakładów reguluje szczegółowo regulamin wydziału. Co istotne, postanowienia regulaminowe mogą wprowadzać wyższe wymagania dla kandydatów na wspomniane stanowiska, niż kryteria zawarte w statucie. Jeżeli na wydziale funkcjonują inne katedry i zakłady wewnętrzne jednostki, tryb powoływania oraz kompetencje i zadania ich kierowników również obligatoryjnie określa regulamin. Regulamin wydziału może przewidywać, iż powołanie kierownika katedry lub zakładu może być poprzedzone wyłonieniem kandydata lub opiniowaniem kandydatów. Daje to wybór pomiędzy trzema różniącymi się trybami: 1) Regulamin nie wskazuje trybu poprzedzającego powołanie kierownika katedry lub kierownika zakładu wówczas powołania dokonuje dziekan wedle własnego rozeznania, nie jest on obowiązany do konsultowania swoich kandydatur; 2) Regulamin przewiduje opiniowanie kandydatów wówczas dziekan przedstawia kandydatów pracownikom zatrudnionym w danej katedrze lub zakładzie. Następnie właściwe gremium (pracownicy katedry bądź zakładu) przedstawia dziekanowi opinie o poszczególnych kandydatach. Opinie nie są wiążące dla dziekana i mają charakter poglądowy. Postuluje się zastrzeżenie w regulaminie terminu na wyrażenie opinii, którego upływ skutkuje dokonaniem pozytywnego zaopiniowania (milcząca zgoda); 3) Regulamin przewiduje wyłonienie kandydata wówczas pracownicy zatrudnieni w danej katedrze lub zakładzie przedstawiają dziekanowi jednego kandydata do pełnienia funkcji odpowiednio: kierownika katedry bądź kierownika zakładu, a dziekan powołuje wyłonioną osobę lub zwraca się o wyłonienie nowego kandydata w określonym w regulaminie terminie. Przy wyborze rozwiązania spośród powyżej zaprezentowanych należy kierować się sytuacją mającą miejsce w katedrach i zakładach danego wydziału. Rozwiązanie przyjęte w regulaminie wydziału musi uwzględniać minimalne wymogi stawiane przez Statut UW osobom mogącym pełnić funkcję kierownika katedry lub zakładu (co najmniej jeden samodzielny pracownik zatrudniony w katedrze lub zakładzie). Rozdział 6 Wydziałowe Komisje Konkursowe Do materii, które muszą zostać zapisane w regulaminie należą również niektóre zagadnienia związane z zatrudnianiem na wydziale pracowników naukowych. W szczególności na podstawie 94 ust. 5, rzeczony dokument winien określać skład oraz tryb powoływania przez dziekana komisji konkursowych przeprowadzających konkursy na stanowisko pracownika naukowego. Strona 12 z 15

13 Rozdział 7 Kolegium Elektorów Wydziału Zgodnie z 29 ust. 2 Ordynacji Wyborczej UW, kolegium elektorów wydziału wybiera dziekana i prodziekanów. Na podstawie umiejscowienia rzeczonej instytucji w innym akcie niż Rada Wydziału celowe wydaję się odróżnienie od siebie tych dwóch podmiotów a co za tym idzie stworzenie osobnego rozdziału w regulaminie wydziału poświęconego kolegium elektorów. 84 ust. 1 Statutu stanowi, iż omawiany organ składa się w 3/5 z samodzielnych nauczycieli akademickich a szczegółowe proporcje pozostałych grup powinny być określone w regulaminie w ten sam sposób co proporcje członków rady wydziału Rozdział 8 Administracja Wydziału W odrębnym rozdziale zaleca się również uregulowanie statusu administracji wydziału. Problematyka ta znajduje swoją podstawę w 142 Statutu, który stanowi: 1. Przełożonym pracowników administracji jednostek organizacyjnych uniwersytetu jest kierownik tej jednostki 2. Szczegółowe zasady podległości pracowników administracji jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określa regulamin organizacyjny Uniwersytetu oraz regulaminy poszczególnych jednostek [ ] 4. Regulamin jednostki organizacyjnej Uniwersytetu może przewidywać utworzenie stanowiska dyrektora administracyjnego Zaleca się ustalenie w regulaminie ramowej struktury administracji wydziału. Szczegółową listę jednostek organizacyjnych wydziału powinien wskazać dziekan, w trybie przewidzianym w regulaminie. Rozdział 9 Zasady służbowej podległości pracowników wydziału Wymóg określenia hierarchii służbowej wynika z 15 ust. 2 Statutu oraz 13 ust. 2 pkt 3 Statutu. Hierarchia ta ma znaczenie w świetle przepisów Statutu o ocenach okresowych ( 101 ust. 4 Statutu) oraz o urlopach ( 107 ust. 3 i 4 Statutu). Zasady te mogą być wskazane w części regulaminu dot. struktury organizacyjnej, bądź wyodrębnione dla przejrzystości w odrębny rozdział regulaminu. Pamiętać należy, że określenie zasad podległości pracowników Strona 13 z 15

14 nie dotyczy wyłącznie nauczycieli akademickich, lecz również pracowników administracji wydziału ( 142 ust. 2 Statutu). W tym miejscu powinno też znaleźć się wskazanie kompetencji i miejsca w hierarchii wydziału dyrektora administracyjnego jeśli takie stanowisko ma być utworzone ( 142 ust. 4 Statutu). Rozdział 10 Staż asystencki Odrębny rozdział może być poświęcony instytucji stażu asystenckiego. Znajduje ona swoją podstawę normatywną w 129 Statutu, który stanowi: 1. Student ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz doktorant na ostatnim roku studiów doktoranckich, wyróżniający się wybitnymi wynikami w nauce i predyspozycjami do pracy badawczej, może odbywać staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego. 2. Osobie, o której mowa w ust. 1, przysługuje stypendium w wysokości określonej przez Senat na dany rok akademicki. 3. Decyzję w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, podejmuje Rektor na wniosek dziekana. 4. Zasady i tryb kwalifikowania osób, o których mowa w ust. 1, zasady odbywania przez nie stażu oraz sposób tworzenia funduszu na stypendia, o których mowa w ust. 2, określa regulamin wydziału. Zaleca się wprowadzenie procedury konkursowej o przyjęcie na staż asystencki. Konkurs taki winien być ogłaszany przez dziekana, który każdorazowo określałby: wymagania stawiane kandydatowi, niezbędne dokumenty, termin ich złożenia, termin rozstrzygnięcia postępowania oraz termin ogłoszenia wyników postępowania. Do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia omawianego postępowania należy powołać komisję do spraw stażu asystenckiego. Rekomenduje się powoływanie rzeczonej komisji przez radę wydziału na wniosek dziekana. Następnie przepisy regulaminu powinny określić długość stażu. Ponieważ staż ma w założeniu przygotować do pracy na uczelni, zaleca się wprowadzenie funkcji opiekuna naukowego stażysty, którym powinien być samodzielny nauczyciel akademicki. Program stażu należy oddać do gestii opiekuna. Strona 14 z 15

15 Rozdział 11 Przepisy przejściowe i końcowe W tym miejscu powinno wskazać się kiedy nowy regulamin wchodzi w życie, z uwzględnieniem 4 uchwały nr 391 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2015 r., poz. 131). Strona 15 z 15

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 35 ZARZĄDZENIE NR 12 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wydziału Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

REGULAMIN WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO REGULAMIN WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Tekst jednolity z dnia 23 lutego 2012 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Wydziału Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Centrum Europejskiego UW, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę Centrum Europejskiego, zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Załącznik do Uchwały nr... Senatu z dnia... września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Filozofii i Socjologii Regulamin Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Rozdział

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 89 ZARZĄDZENIE NR 24 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Poz. 6 ZARZĄDZENIE NR 6 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 9 stycznia 2018 r.

Poz. 6 ZARZĄDZENIE NR 6 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 9 stycznia 2018 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE NR 6 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 13 ust. 5 Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 101 ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Psychologii Na podstawie 13

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Orientalistycznego. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Instytutu Orientalistycznego. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr... Senatu z dnia... września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Orientalistycznego Regulamin Instytutu Orientalistycznego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 196 ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Na podstawie Uchwały nr 302 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 14.11.2007 oraz Uchwały nr 398 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 15.06.2011 REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH TEKST UJEDNOLICONY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UW. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UW. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UW Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Filozofii i Socjologii, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę Wydziału, rodzaj i zakres działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, zwany dalej Regulaminem", określa strukturę Wydziału,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMINU WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO. Regulamin Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne

PROJEKT REGULAMINU WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO. Regulamin Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne PROJEKT REGULAMINU WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO Regulamin Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Wydziału Pedagogicznego zwany dalej Regulaminem, zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 289 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Fizyki

UCHWAŁA NR 289 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Fizyki Załącznik nr 3 do Protokołu nr 28 posiedzenia Senatu w dniu 17 października 2007 r. UCHWAŁA NR 289 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Zatwierdzony przez Senat UW 19 grudnia 2007

Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Zatwierdzony przez Senat UW 19 grudnia 2007 Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego Zatwierdzony przez Senat UW 19 grudnia 2007 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Lingwistyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 242 ZARZĄDZENIE NR 36 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęty przez Radę Wydziału 19 czerwca 2012r Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Psychologii, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES Załącznik do zarządzenia nr 55 Rektora UW z dnia 19 września 2012 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales w Wydział Artes Liberales REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU FIZYKI Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity)

REGULAMIN WYDZIAŁU FIZYKI Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity) Regulamin zatwierdzony przez Radę Wydziału Fizyki Uchwałą Nr 26/2011/2012 z dnia 16 kwietnia 2012r. oraz Zarządzeniem nr 36 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lipca 2012r. (monitor UW z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 53 ZARZĄDZENIE NR 12 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Nauk Ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 29 czerwca 2007 r. Nr 6C Poz. 291 UCHWAŁA nr 251 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału

Bardziej szczegółowo

Poz. 195 ZARZĄDZENIE NR 48 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 5 czerwca 2017 r.

Poz. 195 ZARZĄDZENIE NR 48 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 5 czerwca 2017 r. Poz. 195 ZARZĄDZENIE NR 48 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Na podstawie 13 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 157 Senatu UW z dnia 13 grudnia 2006 r. REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Szkoła Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 256 ZARZĄDZENIE NR 43 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Nauk Ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 197 ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Orientalistycznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wybór przepisów wyborczych

Wybór przepisów wyborczych Dz.U.2012.572 2015.09.11 zm. Dz.U.2015.1240 art. 74 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) Wybór przepisów wyborczych DZIAŁ II USTRÓJ UCZELNI Rozdział 2 Organy uczelni

Bardziej szczegółowo

Poz. 417 ZARZĄDZENIE NR 93 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 417 ZARZĄDZENIE NR 93 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2017 r. Poz. 417 ZARZĄDZENIE NR 93 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przekształcenia Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska oraz Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Wstęp. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (z przyjętymi uchwałami Rady Wydziału Polonistyki nr 61 z dnia 8 grudnia 2015 r. i nr 14 z dnia 23 lutego 2016 r. oraz zatwierdzonym przez Rektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Biologii. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Wydziału Biologii. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr... Senatu z dnia... października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Biologii Regulamin Wydziału Biologii Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Biologii,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Pedagogicznego

ZARZĄDZENIE NR 52 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Pedagogicznego ZARZĄDZENIE NR 52 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Pedagogicznego Na podstawie 13 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia. r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statut Uniwersytetowi Warszawskiemu

UCHWAŁA NR SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia. r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statut Uniwersytetowi Warszawskiemu PROJEKT 22.06.2009 UCHWAŁA NR SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia. r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statut Uniwersytetowi Warszawskiemu Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU GEOLOGII Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU GEOLOGII Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDZIAŁU GEOLOGII Uniwersytetu Warszawskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, zwany dalej Regulaminem", określa strukturę Wydziału, rodzaj

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 307 ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Języków Obcych Na podstawie 15 ust.

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 36 ZARZĄDZENIE NR 13 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 20 marzec 2013 r. Nr 3 Poz. 50 ZARZĄDZENIE NR 15 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 19 grudnia 2007 r. ISSN 1640-6583 Nr 10B Poz. 397 UCHWAŁA NR 319 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 10 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 199 ZARZĄDZENIE NR 34 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Lingwistyki Stosowanej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Wydziału Polonistyki

OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Wydziału Polonistyki OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Wydziału Polonistyki Ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie

REGULAMIN KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie Przyjęty Uchwałą Rady Kolegium Gospodarki Światowej z dnia 19.04.2017 r. REGULAMIN KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie 1 1. Kolegium Gospodarki Światowej (zwane dalej Kolegium)

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Regulamin organizacyjny Instytutu Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Regulamin organizacyjny Instytutu Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 1. Instytut Prawa, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 97/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku. w sprawie zmiany Statutu

Uchwała Nr 97/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku. w sprawie zmiany Statutu Uchwała Nr 97/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Na podstawie art. 56 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM GENETYKI ZACHOWANIA

PROJEKT REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM GENETYKI ZACHOWANIA Załącznik do Uchwały nr... Senatu UW z dnia 20 czerwca 2007 r. PROJEKT ZAWIERAJĄCY POPRAWKI ZGŁOSZONE PRZEZ KOMISJĘ PRAWNO-STATUTOWĄ NA POSIEDZENIU 30 MAJA 2007 R. REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 28 czerwca 2011 r. ISSN 1640-6583 Nr 6B STATUT UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO poz. 140 Obwieszczenie nr 3 Rektora UW z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 363 ZARZĄDZENIE NR 72 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Geologii Na podstawie 15

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 23 maja 2007 r. Nr 5C Poz. 251 UCHWAŁA NR 219 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie utworzenia Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów UW

Regulamin Samorządu Doktorantów UW Regulamin Samorządu Doktorantów UW 1 Postanowienia ogólne 1. Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, zwanym

Bardziej szczegółowo

51 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 1) przygotowanie regulaminu wyborczego ustalającego szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów i przedkładanie go

51 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 1) przygotowanie regulaminu wyborczego ustalającego szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów i przedkładanie go Uchwała Nr 1/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przyjętego uchwałą Nr 46/2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach PRZEPISY OGÓLNE

Regulamin Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach PRZEPISY OGÓLNE Regulamin Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 73/2017 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 73/2017 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR 73/2017 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego

Regulamin Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego Regulamin Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego I. Postanowienia ogólne 1 1. Instytut Romanistyki UŁ, zwany dalej Instytutem, został utworzony z dniem 1.10.2016 r., na mocy zarządzenia Rektora UŁ.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Chemii Na podstawie 24 ust. 3 statutu UPH, po

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2017-Z. 2 W Statucie Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach z dnia 28 stycznia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

UCHWAŁA NR 1/2017-Z. 2 W Statucie Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach z dnia 28 stycznia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: UCHWAŁA NR 1/2017-Z Zarządu DEMO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

STATUT UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO STATUT UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Załącznik do Uchwały nr 115 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 czerwca 2006 r. Spis treści DZIAŁ I UNIWERSYTET WARSZAWSKI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 1 Siedziba

Bardziej szczegółowo

uchwala się, co następuje:

uchwala się, co następuje: Uchwała Nr 36/05/06 Uchwała Nr 6/2008 Uchwała Nr 22/2008, Zarządzenie Nr 30/2008 [tekst jednolity) Uchwała Nr 40/2008 Uchwała Nr 43/2008 Uchwała Nr 15/2009, Zarządzenie Nr 30/2009 Uchwała Nr 49/2009 (tekst

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 29 czerwca 2007 r. ISSN 1640-6583 Nr 6B Poz. 290 UCHWAŁA NR 250 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres działania 1. Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015

REGULAMIN WYBORCZY. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015 REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015 Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2015 roku tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 224 UCHWAŁA NR 4 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu zwoływania i prowadzenia zebrań wyborczych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UMK z dnia 4 czerwca 2013 roku

REGULAMIN RADY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UMK z dnia 4 czerwca 2013 roku REGULAMIN RADY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UMK z dnia 4 czerwca 2013 roku 1 Rada Wydziału Filologicznego UMK, zwana dalej Radą, działa na podstawie: a) Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 21 listopada 2007 r. ISSN 1640-6583 Nr 9A Poz. 366 UCHWAŁA NR 300 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Uchwała nr 9/2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie nowelizacji Statutu UMFC oraz załącznikach nr 4 i 5 do Statutu Na podstawie 37 p. 2 pp 1 oraz 104

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Załącznik do zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 lutego 2014 r. REGULAMIN KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Regulamin Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ Regulamin Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Biała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE (utworzony na podstawie Statutu UKSW z dnia 20. 04. 2016.) Instytut Filologii Polskiej UKSW

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 20 marca 2012 r. Nr 3A Poz. 76 OBWIESZCZENIE NR 3 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE I. Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat Uczelni na wniosek rektora w terminie i składzie przewidzianym w

Bardziej szczegółowo

Zmiany, które zawierają poniższe zapisy, nie są wprowadzone do jednolitego tekstu Statutu. ORGANY UNIWERSYTETU

Zmiany, które zawierają poniższe zapisy, nie są wprowadzone do jednolitego tekstu Statutu. ORGANY UNIWERSYTETU Zmiany, które zawierają poniższe zapisy, nie są wprowadzone do jednolitego tekstu Statutu. ORGANY UNIWERSYTETU 31 1. Organami kolegialnymi Uniwersytetu są: Senat, rady wydziałów, rady instytutów pozawydziałowych.

Bardziej szczegółowo

tekst jednolity obowiązujący z dniem zatwierdzenia Regulaminu przez J.M. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

tekst jednolity obowiązujący z dniem zatwierdzenia Regulaminu przez J.M. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Zał. 1. tekst jednolity obowiązujący z dniem zatwierdzenia Regulaminu przez J.M. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego REGULAMIN INSTYTUTU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH Wydziału Nauk Społecznych UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Statut Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt tekstu ujednoliconego. II czytanie

Statut Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt tekstu ujednoliconego. II czytanie Załącznik nr 7 do Protokołu nr 12 nadzwyczajnego posiedzenia Senatu UW w dniu 24 maja 2006 r. Statut Uniwersytetu Warszawskiego Projekt tekstu ujednoliconego II czytanie Materiał na nadzwyczajne posiedzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN WYDZIAŁU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Zał. do ZD nr 12/2016-2020 REGULAMIN WYDZIAŁU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Rozdział 1. Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zakres działania i strukturę wewnętrzną Wydziału

Bardziej szczegółowo

Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 30 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 24 marca 2017 r.

Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 30 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 24 marca 2017 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 30 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Neofilologii Na podstawie 15 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst

Bardziej szczegółowo

Dział VII Pracownicy Uniwersytetu

Dział VII Pracownicy Uniwersytetu Dział VII Pracownicy Uniwersytetu Rozdział 1 Nawiązanie stosunku pracy Rozdział 2 Kryteria kwalifikacyjne Rozdział 3 Procedura konkursowa Rozdział 4 Wewnętrzna procedura awansowa Rozdział 5 Szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 30 stycznia 2012 roku

KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 30 stycznia 2012 roku KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 stycznia 2012 roku 1 Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza, że Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r.

Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r. Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres 1.09.2008 r.

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI:

ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 1 Uczelniana Komisja Wyborcza... 3 Rozdział 2 Wydziałowa Komisja Wyborcza...

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 10/2012. Kierownika Katedry Filologii Rosyjskiej z dnia r. w sprawie ustalenia Regulaminu Katedry Filologii Rosyjskiej

DECYZJA nr 10/2012. Kierownika Katedry Filologii Rosyjskiej z dnia r. w sprawie ustalenia Regulaminu Katedry Filologii Rosyjskiej KIEROWNIK Katedry Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego 35-959 Rzeszów, Al. Rejtana 16 B, bud. A3 tel./fax: 17 872 12 89 e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl http://kfr.univ.rzeszow.pl DECYZJA nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii (UOTT)

REGULAMIN Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii (UOTT) Załącznik do Uchwały nr... Senatu z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii REGULAMIN Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii (UOTT)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY PRACY SOCJALNEJ WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMIA POMORSKA SŁUPSK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY PRACY SOCJALNEJ WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMIA POMORSKA SŁUPSK REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY PRACY SOCJALNEJ WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMIA POMORSKA SŁUPSK Podstawa prawna: 1. Statut Akademii Pomorskiej w Słupsku 2. Zarządzenie P. Rektora o powołaniu Katedry

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE Rozdział I Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat ASP na wniosek rektora w terminie określonym

Bardziej szczegółowo

Dział II ORGANY UCZELNI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1. Organami kolegialnymi Uczelni są Senat i rady wydziałów.

Dział II ORGANY UCZELNI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1. Organami kolegialnymi Uczelni są Senat i rady wydziałów. Dział II ORGANY UCZELNI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Organami kolegialnymi Uczelni są Senat i rady wydziałów. 7 2. Organami jednoosobowymi Uczelni są Rektor i dziekani. 3. Organami wyborczymi Uczelni

Bardziej szczegółowo

Poz. 232 ZARZĄDZENIE NR 89 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 27 lipca 2018 r.

Poz. 232 ZARZĄDZENIE NR 89 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 27 lipca 2018 r. Poz. 232 ZARZĄDZENIE NR 89 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 13 ust. 5 Statutu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/2017. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 27 kwietnia 2017 roku

Uchwała nr 37/2017. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 27 kwietnia 2017 roku Uchwała nr 37/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dział V Ordynacja wyborcza

Dział V Ordynacja wyborcza Dział V Ordynacja wyborcza Rozdział 1 Zasady ogólne 100 Wybory jednoosobowych organów Uniwersytetu oraz przedstawicieli do organów kolegialnych i członków kolegium elektorów odbywają się z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 2 marca 2015 roku Dział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady, organizację i tryb działania Samorządu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stan z 11 kwietnia 2017 r. 1. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych jest jednostką Wydziału Humanistycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawę prawna działania Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku stanowi: 1) ustawa z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU. Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r.

REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU. Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r. REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r. 1. 1. W treści niniejszego regulaminu stosuje się określenia i skróty opisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

REGULAMIN Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego REGULAMIN Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego 1 1. Regulamin niniejszy określa zadania, zakres działania oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

Założenia wdrażania Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawy 2.0) w AGH

Założenia wdrażania Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawy 2.0) w AGH Założenia wdrażania Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawy 2.0) w AGH Otwarte spotkanie z pracownikami AGH, 28.11.2018 Tadeusz Słomka Zasady wdrażania Ustawy 2.0 1. Minimalizacja kosztów społecznych

Bardziej szczegółowo