PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI - GIMNAZJUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI - GIMNAZJUM"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI - GIMNAZJUM Z uwagi na charakter przedmiotu, do sprawdzania osiągnięć uczniów najbardziej odpowiednie są zadania praktyczne (sprawdzany uczeń wykonuje pracę przy komputerze, a nauczyciel obserwuje, sprawdza i ocenia efekty tej pracy). Nauczyciel na bieżąco stosuje ocenę ustną, której celem jest uwidocznienie poprawnych działań i nawyków uczniów oraz wskazanie luk i braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów. Nauczyciel sprawdza również wiadomości teoretyczne uczniów. Po zakończeniu każdego działu informatyki obowiązuje uczniów sprawdzian praktyczny lub teoretyczny (lub sprawdzający umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną). Uczniowie również dokonują samooceny, a także oceniają prace kolegów i koleżanek. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA 1. Posługiwanie się w opisie pojęć, środków, narzędzi i metod informatyki prawidłową terminologią informatyczną. 2. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy według zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 3. Organizacja pracy. 4. Praca z programem stosowanie odpowiednich metod, sposobów wykonania i osiągania przewidzianych rezultatów. 5. Rozwiązywanie problemów dobór właściwego narzędzia oraz dostosowanie środowiska programu do rozwiązywanego zadania. 6. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych. 7. Aktywność na lekcjach. 8. Współpraca w grupie. 9. Wkład pracy ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości. SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 1. Bieżąca kontrola (wykonywanie zadań przy komputerze), odpowiedź ustna. 2. Sprawdzian: praktyczny przy komputerze z większej partii materiału Karta Pracy, sprawdzian teoretyczny - Test. 3. Praca domowa w formie pisemnej (zeszyt) lub praktycznej.

2 4. Odnotowywane są różne formy aktywności ucznia na lekcjach za pomocą znaku +,tzw. plus pozytywna aktywność, (np. samodzielne zgłaszanie się do odpowiedzi i udzielenie prawidłowej odpowiedzi, itp.) Za każde pięć znaków +, tzw. plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobry, za brak pracy na lekcji, pomimo upomnień uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 5. Sprawdziany praktyczne (przy komputerze) i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. jeżeli uczeń opuści sprawdzian z przyczyn losowych, to powinien go odbyć w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły lub w innym ustalonym terminie, o ile pozwalają na to warunki organizacyjne. w przypadku dłuższej nieobecności, nauczyciel uzgadnia indywidualnie z uczniem termin sprawdzianu, a w sytuacji, gdy uczeń bezpośrednio po dłuższej nieobecności (min. tydzień) trafia na sprawdzian, dopuszcza się obniżenie dla niego kryteriów oceniania z danego sprawdzianu lub możliwość poprawy oceny bez wpisywania otrzymanej wcześniej, uczeń może poprawić sprawdzian w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac lub w innym ustalonym terminie, przy poprawieniu sprawdzianu i odbywaniu go w innym ustalonym terminie kryteria oceniania pozostają takie same. 6. Krótkie sprawdziany teoretyczne i praktyczne (kartkówki) mogą obejmować materiał z 3 ostatnich lekcji. 7. Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych ocen za zadania dodatkowe lub wynikające z udziału w konkursach, olimpiadach itp. na warunkach wcześniej ustalonych. 8. Uczeń ma prawo dwa razy w każdym półroczu zgłosić nieprzygotowanie do lekcji z powodu braku pracy domowej, zeszytu lub książki (nie dotyczy sprawdzianów praktycznych).

3 SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW O POSTĘPACH I NIEDOCIĄGNIĘCIACH. 1. Ustne uzasadnienie każdej oceny ze wskazaniem drogi i sposobu poprawy wyników. 2. Prezentacja prac ucznia na jego życzenie. 6. SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW. 1. Kontakty indywidualne z rodzicami- osobiste lub przez system Librus. Kontakty z wychowawcą klasy. 2. Wywiadówka informacje o osiągnięciach ucznia. 3. Udostępnienie na życzenie testów i prac wykonanych przez ucznia do wglądu w ciągu całego roku szkolnego. KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa II: Komputer i grafika komputerowa, Praca z dokumentem tekstowym, Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym; bazy danych w arkuszu, Internet i multimedia. Klasa III: Strony www, Algorytmika, Arkusz kalkulacyjny, Prezentacje multimedialne. Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań komputera; wymienia części składowe zestawu komputerowego; posługuje się wskazuje kilka przykładów zastosowania komputera, np. w szkole, zakładach pracy i życiu społecznym; definiuje komputer omawia zastosowanie omawia schemat komputera w różnych działania komputera, potrafi określić podstawowe dziedzinach życia, nauki i gospodarki; m.in. przekształcanie informacji w dane, parametry części składowych przetwarzanie danych komputera i urządzeń zna pojęcia: program oraz wyjaśnia funkcje współpracujących komputerowy, pamięć, system dwójkowy, bit, bajt, procesora odpowiedzialnego za te procesy; wyjaśnia, z komputerem; opisuje wybrane

4 komputerem jako zestaw urządzeń RAM; czym jest BIOS; zastosowania i urządzeniami TI w podstawowym zakresie; podaje kilka przykładów urządzeń współpracujących z komputerem; wie, że nadmierna ilość czasu spędzonego przy komputerze zagraża zdrowiu psychicznemu i fizycznemu; elektronicznych i określa ich przeznaczenie; zna jednostki pojemności pamięci; wymienia i omawia różne typy komputerów oraz budowę i działanie wybranych urządzeń współpracujących z komputerem omawia podstawowe układy mieszczące się na płycie głównej; wymienia i omawia różne typy komputerów oraz budowę i działanie wybranych urządzeń współpracujących z komputerem, np. skanera, aparatu cyfrowego podaje przykłady kart rozszerzeń, które można zainstalować w komputerze; omawia różne typy komputerów oraz budowę i działanie wybranych urządzeń współpracujących z komputerem, np. kamery cyfrowej i internetowej informatyki, z uwzględnieniem swoich zainteresowań, oraz ich wpływ na osobisty rozwój, rynek pracy i rozwój ekonomiczny; samodzielnie wyszukuje w Internecie informacje o nowych urządzeniach współpracujących z komputerem; zdaje sobie sprawę, że można uzależnić się od komputera; zna korzysta z dokumentacji urządzeń komputerowych i stosuje sposoby zapobiegania uzależnianiu się od komputera zna podstawowe zasady pracy z programem komputerowym (uruchamianie, wybór opcji z menu, kończenie pracy z programem) omawia umieszcza skrót przeznaczenie programu na pulpicie, poszczególnych wybiórczo korzysta z rodzajów programów pomocy do użytkowych, podając programów; przykłady konkretnych programów; wie, na czym polega uruchamianie i instalowanie programów; podaje przykłady nośników pamięci wyjaśnia rolę pamięci operacyjnej w czasie uruchamiania programu; wie, jak odinstalować program komputerowy potrafi skorzystać w razie potrzeby z pomocy do programu; i zajętego miejsca na wyjaśnia procesy zachodzące w czasie uruchamiania i instalowania programu; potrafi zainstalować i odinstalować prosty program, np. edukacyjny, grę określa pojemność pamięci, ilość wolnego dysku; wyszukuje w Internecie lub innych źródłach informacje na temat nowych programów użytkowych i nośników pamięci wie, jaka jest rola zna podstawowe podaje przykłady omawia cechy porównuje wybrane systemu funkcje systemu systemów wybranych systemów systemy operacyjne,

5 operacyjnego operacyjnego operacyjnych operacyjnych, m.in.: Windows, Linux, Mac OS podając różnice wie, że należy wie, co to jest licencja zna pojęcie: prawo posiadać licencję na używany program komputerowy; wie, na czym polega piractwo komputerowe i jakie grożą sankcje za nielegalne uzyskanie programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych na program i wymienia jej rodzaje; wymienia przykłady przestępczości komputerowej autorskie, omawia przykładowe rodzaje darmowych licencji wyjaśnia różnicę między różnymi rodzajami licencji; potrafi ze zrozumieniem przeczytać treść licencji na używany program korzystając z Internetu lub innych źródeł, odszukuje więcej informacji na temat darmowych licencji Opracowywanie za pomocą komputera rysunków przy użyciu wybranego edytora grafiki tworzy prosty rysunek, używając podstawowych narzędzi graficznych; potrafi zapisać dokument komputerowy w pliku w określonym miejscu (dysku, folderze); odczytuje rysunek zapisany w pliku, wprowadza zmiany i zapisuje zna zasady tworzenia dokumentu komputerowego na przykładzie tworzenia rysunku w programie graficznym; rozumie, dlaczego należy zapisać dokument na nośniku pamięci masowej; przy użyciu wybranego edytora grafiki tworzy rysunki, stosując operacje na zna podstawowe przekształca formaty samodzielnie formaty plików graficznych; plików graficznych; wyszukuje możliwości trzech wybranych umieszcza napisy na programów posługuje się obrazie, porównując graficznych, narzędziami malarskimi trzech możliwości trzech wybranych porównując je; wybranych programów programów przygotowuje animacje graficznych do tworzenia kompozycji graficznych; według własnego pomysłu, korzystając z figur; tworzy rozbudowane z różnych możliwości animacje wykonuje operacje na komputerowe; wybranego programu do tworzenia animacji obrazie i jego fragmentach, m.in.: zaznacza, zmienia kolory i inne efekty na zdjęciu,

6 ponownie obrazie i jego kopiuje i wkleja stosując wybrane fragmentach, fragmenty rysunku i programy graficzne; przekształca obrazy; umieszcza napisy na obrazie; zdjęcia, stosując wybrane programy graficzne; drukuje obraz, ustalając samodzielnie tworzy proste tworzy animacje wybrane parametry animacje komputerowe; wydruku komputerowe drukuje rysunek kopiuje, przenosi i rozumie, dlaczego pakuje i rozpakowuje omawia inne rodzaje utrzymuje na bieżąco kasuje pliki wybraną należy wykonywać pliki lub foldery; zagrożeń (konie porządek przez siebie metodą; kopie dokumentów; trojańskie, programy w zasobach rozumie, jakie szkody potrafi kopiować, omawia ogólne zasady szpiegujące); działania wirusów komputerowych; pamięta o tworzeniu może wyrządzić wirus przenosić komputerowych; wie, jak ochronić się kopii ważniejszych komputerowy i usuwać pliki i foldery przed włamaniem zna zasady ochrony plików na innym metodą przez się do komputera; przed złośliwymi nośniku; Schowek oraz metodą wyjaśnia czym jest przeciągnij i upuść; programami; firewall korzystając z posługuje się dodatkowych źródeł, stosuje podstawowe programem wyszukuje informacje zasady ochrony przed antywirusowym w celu na temat programów wirusami wykrycia wirusów szpiegujących komputerowymi określanych jako adware i spyware Praca z dokumentem tekstowym Opracowywanie tekstu przy użyciu edytora tekstu tworzy prosty zna i stosuje zna ogólne możliwości zna i stosuje sposoby samodzielnie dokument tekstowy; podstawowe zasady edytorów tekstu i usprawniające pracę wyszukuje opcje stosuje wyróżnienia w tekście, formatowania i redagowania tekstu; zasady pracy z dokumentem nad tekstem (m.in. stosowanie gotowych szablonów, menu potrzebne do rozwiązania

7 korzystając ze zmian parametrów czcionki; wykonuje podstawowe operacje na fragmentach tekstu kopiowanie, wycinanie, wklejanie; ozdabia tekst gotowymi rysunkami, obiektami z galerii obrazów, stosując wybraną przez siebie metodę; zapisuje dokument w pliku formatuje tekst: wybiera atrybuty tekstu, sposób tekstowym; zna i stosuje wbudowanych słowników); dowolnego problemu; przygotowuje podstawowe zasady wyrównywania tekstu redagowania tekstu; między marginesami, stosuje różne typy tabulatorów, potrafi profesjonalny tekst pismo, parametry czcionek; dostosowuje zmienić ich ustawienia sprawozdanie, formatuje rysunek (obiekt) wstawiony do formatowanie tekstu do w całym tekście; jego przeznaczenia; wstawia dowolne z zachowaniem poznanych zasad redagowania tekstu; zmienia jego rozmiary, oblewa wykorzystuje możliwości wzory, wykorzystując edytor równań; i formatowania tekstów; automatycznego tekstem lub stosuje osadza obraz w wyszukiwania rozumie działanie inny układ rysunku dokumencie i zamiany znaków; mechanizmu łącz z względem tekstu; tekstowym, wstawia plikiem" i omawia wstawia tabelę i wykonuje stosuje tabulacje, wcięcia, interlinie; obraz do dokumentu tekstowego różnicę między obiektem osadzonym z zachowaniem podstawowe operacje stosuje automatyczną a połączonym połączenia oraz na jej komórkach numerację i omawia różnice między wypunktowanie; wykorzystuje edytor tymi dwoma metodami; stosuje przypisy; równań do pisania prostych wzorów; zna rodzaje tabulatorów i potrafi je zna podstawowe właściwie zastosować; zasady pracy z długim tekstem (redaguje nagłówek, stopkę wstawia stosuje odpowiednio spacje nierozdzielającą; numery stron); wykorzystuje grafikę w potrafi podzielić tekst dokumencie tekstowym na kolumny drukuje dokumenty wykorzystuje grafikę w tekstowe, dobierając dokumencie tekstowym odpowiednie parametry drukowania Internet i multimedia Komputer jako źródło informacji

8 wymienia kilka zna podstawowe wymienia zalety opisuje sieci lokalne potrafi formułować zastosowań Internetu; zasady pracy łączenia komputerów i globalne oraz własne wnioski i otwiera stronę o podanym adresie; wyszukuje informacje w Internecie według prostego hasła; porusza się po stronie WWW w szkolnej (lokalnej) sieci komputerowej; zna pojęcia: Internet, strona internetowa, WWW; omawia wybrane usługi internetowe; potrafi wyszukiwać informacje w Internecie: korzysta z wyszukiwarek w sieć; zna pojęcia: witryna, strona główna, serwer internetowy, hiperłącze, hipertekst; potrafi wyszukiwać informacje w Internecie: korzysta z katalogów stron WWW; wyszukuje informacje w internetowych podstawowe klasy sieci; potrafi udostępniać zasoby, np. foldery; wie, jak uzyskać dostęp do Internetu; potrafi zastosować różne narzędzia do wyszukiwania informacji; stosuje złożony sposób wyszukiwania; spostrzeżenia dotyczące rozwoju Internetu, jego znaczenia dla różnych dziedzin gospodarki i dla własnego rozwoju; potrafi właściwie zawęzić obszar poszukiwań, aby szybko odszukać informacje zasobach danych porządkuje najczęściej odwiedzane strony redaguje i wysyła prosty list elektroniczny, korzystając z podstawowych zasad netykiety; potrafi skorzystać z wybranych form komunikacji, np. z komunikatora, stosując zasady netykiety dołącza załączniki do dba o formę listu i jego omawia wybrane potrafi znaleźć listu; korzysta z książki pojemność; ozdabia usługi internetowe interesującą grupę adresowej; listy, załączając (m.in.: nauka i praca dyskusyjną i przejrzeć rysunek, dodaje tło; w Internecie, książki dyskusję na dany zna i stosuje zasady netykiety pocztowej; stosuje podpis automatyczny; czasopisma, muzea, temat; banki, zakupy i zapisuje się do grupy omawia inne sposoby zakłada książkę aukcje, podróże, i uczestniczy w komunikowania się adresową; rozrywka); dyskusji, stosując przez Sieć potrafi założyć konto uczestniczy w zasady netykiety pocztowe, korzystając dyskusji na forum z programu do obsługi dyskusyjnym, poczty i przez stronę WWW; stosując zasady netykiety podaje i omawia przykłady usług internetowych oraz różnych form

9 komunikacji zna zagrożenia i stosuje przepisy zna podstawowe na przykładach potrafi przedstawić ostrzeżenia dotyczące prawa związane z przepisy dotyczące uzasadnia zalety i własne wnioski z korzystania pobieraniem korzystania z e-usług zagrożenia analizy zalet i wad z komunikacji za materiałów wynikające uzależniania różnych pomocą Internetu; z Internetu; zdaje z pojawienia się dziedzin życia od zdaje sobie sprawę sobie sprawę Internetu Internetu z anonimowości z konieczności kontaktów w Sieci racjonalnego gospodarowania czasem spędzonym w Sieci Strony www zna ogólne zasady potrafi, korzystając zna funkcje i formatuje tekst na zna większość projektowania stron z podstawowych zastosowanie stronie, wstawia znaczników HTML; WWW i wie, jakie narzędzia umożliwiają ich tworzenie; znaczników HTML, tworzyć prostą strukturę strony; najważniejszych znaczników HTML; potrafi wstawiać tabele, publikuje utworzone strony w Internecie; posługuje się wybranym programem wie, w jaki sposób zbudowane są strony WWW umie tworzyć akapity i wymuszać podział wiersza, dodawać nagłówki do tekstu, zmieniać krój i wielkość czcionki obrazy do utworzonych stron; umie tworzyć listy wypunktowane i numerowane i wstawiać hiperłącza wie, jak założyć internetowy dziennik blog; umieszcza informacje w odpowiednich serwisach przeznaczonym do tworzenia stron WWW; potrafi tworzyć proste witryny składające się z kilku połączonych ze sobą stron; internetowych; dba o poprawność współpracuje w grupie przy merytoryczną i redakcyjną tekstów; tworzeniu projektu, publikuje stronę wykonując WWW w Internecie samodzielnie zadania szczegółowe

10 Opracowywanie za pomocą komputera prezentacji multimedialnych wie, co to jest zna cechy dobrej prezentacja prezentacji; multimedialna i podaje przykładowe posługuje się programy do programem do jej tworzenia tworzenia; prezentacji; zna podstawowe zasady wykonuje przejścia tworzenia prezentacji; między slajdami; tworzy prezentację stosuje tło we składającą się z kilku wszystkich slajdach; slajdów potrafi ustawić tło z zastosowaniem inne dla każdego animacji slajdu; niestandardowych; wstawia do slajdu tekst i zmienia kolejność grafikę; slajdów; usuwa niepotrzebne slajdy zapisuje prezentację, potrafi uruchomić pokaz slajdów przygotowuje plan umieszcza w prezentacji; planuje prezentacji efekty wygląd slajdów; dźwiękowe; korzysta z przygotowuje szablonów; dobiera prezentację w postaci odpowiedni szablon albumu do danej prezentacji; fotograficznego; potrafi ustawić tło współpracuje w grupie jednakowe dla przy tworzeniu wszystkich slajdów; projektu, wykonując wstawia na slajd samodzielnie zadania hiperłącza, szczegółowe umieszcza przyciski akcji; dba o poprawność redakcyjną tekstów potrafi samodzielnie zaprojektować i przygotować multimedialną prezentację na wybrany temat, cechującą się ciekawym ujęciem zagadnienia, interesującym układem slajdów Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym; bazy danych w arkuszu Opracowywanie za pomocą komputera danych liczbowych

11 zna zastosowania arkusza kalkulacyjnego i omawia budowę dokumentu arkusza; pisze formułę wykonującą jedno z czterech podstawowych działań arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie); potrafi zastosować kopiowanie i wklejanie formuł; zna ogólne zasady przygotowania wykresu w arkuszu kalkulacyjnym; korzysta z kreatora wykresów do utworzenia prostego wykresu; zapisuje utworzony arkusz we wskazanym folderze docelowym zna i stosuje zasadę potrafi prawidłowo adresowania zaprojektować tabelę względnego; arkusza kalkulacyjnego (m.in.: potrafi tworzyć wprowadza opisy do formuły wykonujące tabeli, formatuje bardziej komórki arkusza; zaawansowane ustala format danych, obliczenia; dostosowując go do stosuje funkcje wprowadzanych arkusza informacji); kalkulacyjnego, tj.: rozróżnia zasady SUMA, ŚREDNIA; adresowania modyfikuje tabele w względnego, celu usprawnienia bezwzględnego obliczeń, m.in.: i mieszanego; wstawia i usuwa stosuje arkusz do wiersze (kolumny); kalkulacji wydatków i zmienia szerokość do obliczania ceny kolumn i wysokość z podatkiem VAT; wierszy tabeli; wie, jak dostosowuje wprowadzić do odpowiednio rodzaj komórek długie teksty adresowania; i duże liczby; zna zasady doboru tworzy wykres typu wykresu do składający się danych i wyników; z dwóch serii danych, drukuje tabelę potrafi dodać do niego arkusza, dobierając odpowiednie opisy odpowiednie parametry drukowania; rozróżnia linie siatki i obramowania potrafi układać zna działanie i rozbudowane formuły zastosowanie wielu z zastosowaniem funkcji dostępnych funkcji JEŻELI; w arkuszu kalkulacyjnym; potrafi samodzielnie zastosować adres wyjaśnia różnicę bezwzględny lub między tabelą mieszany, aby ułatwić osadzoną obliczenia; a połączoną; wykonuje w arkuszu samodzielnie proste obliczenia wyszukuje opcje z dziedziny fizyki, menu potrzebne do matematyki, geografii, rozwiązania np. tworzy tabelę do określonego obliczania wartości problemu; funkcji liniowej projektuje i tworzy odpowiedni samodzielnie tabelę wykres; arkusza tworzy, zależnie od z zachowaniem danych, różne typy poznanych zasad wykresów: XY wykonywania (punktowy), liniowy, obliczeń w arkuszu kołowy; kalkulacyjnym wstawia tabelę arkusza do dokumentu tekstowego jako obiekt osadzony i jako obiekt połączony; wstawia tabelę arkusza kalkulacyjnego do dokumentu tekstowego z pliku podaje przykłady baz podaje przykłady wyjaśnia, na czym tworzy formularze, potrafi samodzielnie danych ze swojego zbiorów informacji, polega dostosowując zaprojektować otoczenia, które mogą być przetwarzanie formularz do poprawną strukturę np. w szkolnym gromadzone w bazach danych w bazach wprowadzanych bazy danych na sekretariacie, danych; potrafi wybrany przez siebie

12 bibliotece; na przykładzie gotowego pliku bazy danych; podaje przykłady oprogramowania do danych; projektuje tabelę, stosując skorzystać z kreatora zadań i modyfikować formularz w widoku danych potrafi tworzenia baz danych; podstawowe zasady projektu; omówić jej strukturę wymienia obiekty, tworzenia tabel; określić, jakie informacje są w niej pamiętane i wyjaśnić pojęcia: tabela, rekord, pole; jakie może zawierać plik bazy danych; wyjaśnia pojęcie klucza; potrafi ustalić tworzy prosty formularz za pomocą kreatora zadań; umieszcza w raporcie podsumowania, określające dane statystyczne (minimum, porządek malejący lub tworzy kwerendy w maksimum), korzystając z rosnący w bazie widoku projektu; w porządkuje dane gotowego formularza, według podanych zapytaniach stosuje w raporcie według potrafi zaktualizować przez nauczyciela proste kryterium zadanych kryteriów; dane w rekordzie i kluczy; dopisać nowy rekord; wyboru (dotyczące wymienia i omawia potrafi wyświetlić tworzy proste zapytanie na jednego lub dwóch pól); etapy projektowania systemów wynik gotowego podstawie gotowej zapytania i omówić tabeli, korzystając z przygotowuje informatycznych; czego zapytanie kreatora zadań raporty na współpracuje dotyczyło; podstawie tabeli lub w grupie, wykonując prezentuje informacje, korzystając z przygotowanych raportów kwerendy; drukuje raporty samodzielnie zadania szczegółowe temat, w tym ustalić pola, zaprojektować formularz, zaplanować odpowiednie zapytania i raporty oraz je utworzyć; podaje przykłady systemów informatycznych z otoczenia i wyjaśnia ich zastosowanie; rozumie różnicę między wynikiem wyszukiwania dowolnego ciągu znaków z wykorzystaniem opcji Znajdź i z użyciem zapytania; potrafi skorzystać z tego samego raportu do wydrukowania danych na podstawie różnych zapytań Algorytmika Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego zapisuje prosty algorytm wyjaśnia pojęcie omawia etapy wyjaśnia pojęcie liniowy w postaci listy algorytmu; rozwiązywania specyfikacja kroków; problemu (zadania); problemu; określa dane do zadania potrafi samodzielnie napisać specyfikację określonego

13 zna podstawowe zasady oraz wyniki i zapisuje wie, na czym prezentuje algorytmy prezentacji algorytmów w postaci schematów prosty algorytm liniowy w postaci listy kroków; polega iteracja; iteracyjne za pomocą listy kroków blokowych (zna analizuje algorytmy, i schematu podstawowe bloki określa sytuacje w których blokowego, warunkowe, potrzebne do budowania występują korzystając schematu blokowego); analizuje gotowy tj. takie, które wyprowadzają różne wyniki zależnie od powtórzenia i określa, od czego zależy liczba z programu edukacyjnego; schemat blokowy prostego algorytmu spełnienia narzuconych powtórzeń; warunków; buduje schemat buduje schemat blokowy blokowy algorytmu realizuje algorytm z warunkami w arkuszu kalkulacyjnym prostego algorytmu z warunkiem liniowego, korzystając z prostym, programu korzystając edukacyjnego; analizuje z programu schemat blokowy edukacyjnego; algorytmu z rozgałęzieniami realizuje algorytm liniowy i z warunkami w arkuszu kalkulacyjnym zadania; potrafi samodzielnie zapoznać się z programem edukacyjnym przeznaczonym do konstrukcji schematów blokowych; buduje schemat blokowy algorytmu, w których wystąpią złożone sytuacje warunkowe; określa, kiedy może nastąpić zapętlenie w algorytmie iteracyjnym i potrafi rozwiązać ten problem; buduje schemat blokowy określonego algorytmu iteracyjnego, np. algorytmu Euklidesa, korzystając z programu edukacyjnego pisze proste programy pisze proste programy definiuje procedury zna pojęcia: wyjaśnia zasady w Logo, używając w Logo, używając w Logo translacja, programowania podstawowych poleceń podstawowych poleceń, z parametrami i bez kompilacja, i kompilowania oraz parametrów oraz interpretacja; wie, jak są wywołuje je; wyjaśnia, na czym realizuje prostą polega prezentacja sytuację algorytmu w postaci warunkową w Logo; programu; pamiętane wartości zmiennych; rozróżnia kompilację od interpretacji; wyjaśnia pojęcia:

14 parametr formalny i aktualny; zapisuje algorytmy iteracyjne w Logo pisze programy w języku Logo, stosując procedury opisuje algorytm, opisuje algorytm, omawia algorytm znajdowania wybranego znajdowania wybranego sortowania przez elementu w zbiorze elementu w zbiorze wybór na nieuporządkowanym, na nieuporządkowanym, na konkretnym przykładzie wyboru najwyższego ucznia przykładzie wyboru największej liczby przykładzie; analizuje gotową spośród pięciu spośród n liczb stosuje listę kroków tego przeszukiwanie liniowe; algorytmu; opisuje algorytm znajdowania wybranego elementu w zbiorze uporządkowanym stosuje algorytm poszukiwania przez połowienie; tworzy schematy blokowe wybranych algorytmów, korzystając z programu edukacyjnego stosuje algorytm omawia algorytm analizuje gotowy poszukiwania przez sortowania schemat blokowy połowienie w zabawie bąbelkowego na algorytmu sortowania w zgadywanie liczby konkretnym bąbelkowego, przykładzie korzystając z programu ELI ogląda, korzystając analizuje i omawia wyjaśnia, na czym wykonuje prosty korzystając z z gotowych plików, gotowe modele różnych polega model, np. rzutu dodatkowych modele zjawisk zjawisk, modelowanie monetą, korzystając źródeł, np. np. przyrodniczych rzeczywistości; z arkusza Internetu, omawia, korzystając z gotowego kalkulacyjnego wyszukuje informacje na temat modelowania przykładu, np. modelu rzutu kostką sześcienną do gry, na czym polega modelowanie

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klasy III gimnazjalnej, Szkoły Podstawowej w Rychtalu

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klasy III gimnazjalnej, Szkoły Podstawowej w Rychtalu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klasy III gimnazjalnej, Szkoły Podstawowej w Rychtalu 1 Algorytmika i programowanie Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z INFORMATYKI w klasie II gimnazjum str. 1 1. Algorytmika i programowanie

Bardziej szczegółowo

Informatyka klasa III Gimnazjum wymagania na poszczególne oceny

Informatyka klasa III Gimnazjum wymagania na poszczególne oceny Informatyka klasa III Gimnazjum wymagania na poszczególne oceny Algorytmika i programowanie Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne

INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 Klasa II 1. Praca z dokumentem tekstowym Opracowywanie tekstu przy użyciu edytora tekstu tworzy prosty

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Wymagania na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Algorytmika i programowanie... 2 2. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym... 4 3. Bazy

Bardziej szczegółowo

Internet i multimedia

Internet i multimedia Internet i multimedia Komputer jako źródło informacji wymienia kilka zastosowań Internetu; otwiera stronę o podanym adresie; wyszukuje informacje w Internecie według prostego hasła; porusza się po stronie

Bardziej szczegółowo

Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla gimnazjum Program nauczania wymagania na oceny PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA II

Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla gimnazjum Program nauczania wymagania na oceny PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA II W rozporządzeniu MEN 1 określono, że Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku

Bardziej szczegółowo

Komputer i grafika komputerowa

Komputer i grafika komputerowa Komputer i grafika komputerowa Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z informatyki w klasie 1 wynikające z realizowanego programu nauczania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GM ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GM ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GM ROK SZKOLNY 2016/2017 Komputer jako źródło informacji Ocena 2 Ocena 3 Ocena 4 Ocena 5 Ocena 6 wymienia kilka zastosowań Internetu; otwiera

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY II- III GM ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY II- III GM ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY II- III GM ROK SZKOLNY 2017/2018 Komputer jako źródło informacji Ocena 2 Ocena 3 Ocena 4 Ocena 5 Ocena 6 wymienia kilka zastosowań Internetu; otwiera

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny - klasa 1

INFORMATYKA dla gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny - klasa 1 INFORMATYKA dla gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny - klasa 1 1 1. Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań komputera; wymienia części

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLAS I GM ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLAS I GM ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLAS I GM ROK SZKOLNY 2016/2017 Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem 2 3 4 5 6 Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne z informatyki. Klasa I i II gimnazjum.

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne z informatyki. Klasa I i II gimnazjum. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne z informatyki. Klasa I i II gimnazjum. 1. Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań komputera;

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część I

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część I Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część I Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Komputer i grafika komputerowa... 2 2. Praca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki

Wymagania edukacyjne z informatyki Wymagania edukacyjne z informatyki Uczeń: I. Komputer i grafika komputerowa Praca z komputerem wskazuje kilka przykładów zastosowania komputera, np. w szkole, zakładach pracy i życiu społecznym; omawia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM - KRYTERIA OCENY Anna Koczanowska. PG Rzezawa

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM - KRYTERIA OCENY Anna Koczanowska. PG Rzezawa Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM - KRYTERIA OCENY Anna Koczanowska podaje kilka zastosowań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KL. I

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KL. I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KL. I 1. Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań wskazuje kilka przykładów omawia zastosowanie komputera

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania na poszczególne oceny szkolne

1. Wymagania na poszczególne oceny szkolne 1. Wymagania na poszczególne oceny szkolne 1.1. Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań komputera; wymienia części składowe zestawu komputerowego;

Bardziej szczegółowo

1. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne

1. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne 1. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne 1.1. Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań komputera; wymienia

Bardziej szczegółowo

Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne

Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań komputera; wymienia części składowe

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. wymagania na poszczególne oceny szkolne INFORMATYKA W GIMNAZJUM

Kryteria oceniania. wymagania na poszczególne oceny szkolne INFORMATYKA W GIMNAZJUM Kryteria oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne INFORMATYKA W GIMNAZJUM 1.1. Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem 2 3 4 5 6 Uczeń: Uczeń: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny wymagania na poszczególne oceny

Kryteria oceny wymagania na poszczególne oceny Kryteria oceny wymagania na poszczególne oceny 1. Komputer Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań komputera; wymienia części składowe zestawu komputerowego; posługuje

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne. Komputer i grafika komputerowa

Klasa I. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne. Komputer i grafika komputerowa Klasa I Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań komputera; wymienia

Bardziej szczegółowo

Informatyka, Gimnazjum, klasa I Nauczyciel: Paweł Staszczuk. Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Informatyka, Gimnazjum, klasa I Nauczyciel: Paweł Staszczuk. Wymagania na poszczególne oceny szkolne Informatyka, Gimnazjum, klasa I Nauczyciel: Paweł Staszczuk Wymagania na poszczególne oceny szkolne Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań

Bardziej szczegółowo

Informatyka - wymagania na poszczególne oceny szkolne

Informatyka - wymagania na poszczególne oceny szkolne Informatyka - wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań wskazuje kilka przykładów omawia zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Informatyka - wymagania na poszczególne oceny szkolne. Rok szkolny 2015/2016

Informatyka - wymagania na poszczególne oceny szkolne. Rok szkolny 2015/2016 Informatyka - wymagania na poszczególne oceny szkolne Rok szkolny 2015/2016 1 1.1. Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań komputera; wymienia

Bardziej szczegółowo

Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy VIII. Opracowano w oparciu o pomoce naukowe Migra (

Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy VIII. Opracowano w oparciu o pomoce naukowe Migra ( Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy VIII Opracowano w oparciu o pomoce naukowe Migra (www.migra.pl) 1. Praca z dokumentem tekstowym 1.1. Rozwiązywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne. I rok nauki, I okres

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne. I rok nauki, I okres Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne Informatyka. Podstawowe tematy. G.Koba Wydawnictwo Szkolne PWN I rok nauki, I okres Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w kl. I - II

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w kl. I - II Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w kl. I - II Ocenianiu podlegają: 1. Praca ucznia na lekcji: ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć i analizowane pod kątem osiągania celów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria ocen (wiadomości i umiejętności uczniów) w Gimnazjum nr 1 w Pruszczu Gdańskim INFORMATYKA

Szczegółowe kryteria ocen (wiadomości i umiejętności uczniów) w Gimnazjum nr 1 w Pruszczu Gdańskim INFORMATYKA Szczegółowe kryteria ocen (wiadomości i umiejętności uczniów) w Gimnazjum nr 1 w Pruszczu Gdańskim INFORMATYKA KOMPUTER I GARFIKA KOMPUTEROWA. dopuszczająca podaje kilka zastosowań komputera; wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki dla gimnazjum Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 35 z 47 4. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne 4.1. Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA

INFORMATYKA INFORMATYKA - - 1 - - Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie drugiej NR LEK CJI TEMAT 36 Zajęcia organizacyjne TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ OBLICZENIA W ARKUSZU KALKULACYJNYM

Bardziej szczegółowo

1. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne 1.1. Algorytmika i programowanie

1. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne 1.1. Algorytmika i programowanie 1. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne 1.1. Algorytmika i programowanie Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów algorytmicznych opisuje algorytm, znajdowania nieuporządkowanym,

Bardziej szczegółowo

1.1. Algorytmika i programowanie

1.1. Algorytmika i programowanie Informatyka klasa VIII Kryteria oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne 1.1. Algorytmika i programowanie Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów algorytmicznych opisuje algorytm, znajdowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla uczniów kl. VII SP nr 53 w Krakowie Rok szkolny 2019/2020

Wymagania edukacyjne z informatyki dla uczniów kl. VII SP nr 53 w Krakowie Rok szkolny 2019/2020 Prowadzący: Ewa Pawlak-Głuc Opracowano na podstawie: 1. Podstawa programowa(dz.u. z 2017r. poz. 356) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP.

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP. OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP. Janina Kochan, Robert Szymański Gimnazjum nr 9 ARKUSZ KALKULACYJNY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkoły podstawowej Teraz bajty - Klasa VIII

Informatyka dla szkoły podstawowej Teraz bajty - Klasa VIII Informatyka dla szkoły podstawowej Teraz bajty - Klasa VIII Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny Spis treści 1. Praca z dokumentem tekstowym... 2 1.1. Rozwiązywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki kl. I. I półrocze (nauka w kl. I trwa jedno półrocze)

Wymagania edukacyjne z informatyki kl. I. I półrocze (nauka w kl. I trwa jedno półrocze) Wymagania edukacyjne z informatyki kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze (nauka w kl. I trwa jedno półrocze) Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny dla klasy VIII

Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny dla klasy VIII Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny dla klasy VIII 1. Praca z dokumentem tekstowym 1.1. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych opracowywanie tekstu

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum

INFORMATYKA dla gimnazjum INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne klasa 3 gimnazjalna Szkoła Podstawowa nr 28 w Rzeszowie z klasami gimnazjalnymi Spis treści 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny szkolne dla klasy VIII

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny szkolne dla klasy VIII Wymagania z informatyki na poszczególne oceny szkolne dla klasy VIII Spis treści 1. Praca z dokumentem tekstowym...2 1.1. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki kl. I. I półrocze

Wymagania edukacyjne z informatyki kl. I. I półrocze Wymagania edukacyjne z informatyki kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki Wymagania na poszczególne oceny z informatyki 1. Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań komputera; wymienia części składowe zestawu komputerowego;

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII 1 Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII 1. Praca z dokumentem tekstowym 1.1. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych opracowywanie tekstu w edytorze tekstu

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA KLASA VIII

INFORMATYKA KLASA VIII INFORMATYKA KLASA VIII WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE 1. Praca z dokumentem tekstowym 1.1. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych opracowywanie tekstu w edytorze tekstu

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania na poszczególne oceny szkolne

2. Wymagania na poszczególne oceny szkolne 2. Wymagania na poszczególne oceny szkolne 2.1. Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań komputera; wymienia części składowe zestawu komputerowego;

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne 2.1. Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań komputera; wymienia części składowe zestawu komputerowego;

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum

INFORMATYKA dla gimnazjum INFORMATYKA dla gimnazjum Spis treści NAUCZYCIEL: MAREK KOZAK 1. Komputer i grafika komputerowa... 2 2. Praca z dokumentem tekstowym... 6 3. Internet i multimedia... 7 4. Algorytmika i programowanie...

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne informatyka dla klasy VIII I półrocze

Wymagania na poszczególne oceny szkolne informatyka dla klasy VIII I półrocze Wymagania na poszczególne oceny szkolne informatyka dla klasy VIII I półrocze 1. Praca z dokumentem tekstowym 1.1. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych opracowywanie tekstu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z Informatyki dla klasy VIIIb Szkoły Podstawowej.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z Informatyki dla klasy VIIIb Szkoły Podstawowej. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z Informatyki dla klasy VIIIb Szkoły Podstawowej. 1 Praca z dokumentem tekstowym Rozwiązywanie problemów z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY VII SP ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY VII SP ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY VII SP ROK SZKOLNY 2017/2018 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który potrafi określić podstawowe parametry części składowych komputera i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne dla klasy VIII Grażyna Koba 1. Praca z dokumentem tekstowym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na ocenę klasa VII

Szczegółowe wymagania na ocenę klasa VII Szczegółowe wymagania na ocenę klasa VII 1. Komputer i grafika komputerowa 1.1. Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań komputera; wymienia części składowe zestawu komputerowego;

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla klas VII

INFORMATYKA dla klas VII INFORMATYKA dla klas VII Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Teraz bajty Informatyka klasa VII - Grażyna Koba Spis treści 1. Komputer i grafika komputerowa... 2 2. Praca z dokumentem tekstowym...

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z Informatyki klasa III GIMNAZJUM rok szkolny 2014/2015 1. Komputer i grafika komputerowa

Wymagania na poszczególne oceny z Informatyki klasa III GIMNAZJUM rok szkolny 2014/2015 1. Komputer i grafika komputerowa Wymagania na poszczególne oceny z Informatyki klasa III GIMNAZJUM rok szkolny 2014/2015 1. Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań komputera;

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum

INFORMATYKA dla gimnazjum INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia Spis treści 1. Komputer i grafika komputerowa... 2 2. Praca z dokumentem tekstowym... 6 3. Internet i multimedia... 7 4. Algorytmika i programowanie...

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum

INFORMATYKA dla gimnazjum INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne Spis treści 1. Komputer i grafika komputerowa... 2 2. Praca z dokumentem tekstowym... 6 3. Internet i

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki dla klasy VI

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki dla klasy VI Wymagania na poszczególne oceny z informatyki dla klasy VI I. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym wykonuje proste obliczenia na kalkulatorze komputerowym; nauczyciela wypełnia danymi tabelę arkusza kalkulacyjnego;

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum

INFORMATYKA dla gimnazjum INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Spis treści 1. Komputer i grafika komputerowa...2 2. Praca z dokumentem tekstowym...6 3. Internet

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum

INFORMATYKA dla gimnazjum INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Komputer i grafika komputerowa... 2 2. Praca z dokumentem tekstowym...

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum. Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne

INFORMATYKA dla gimnazjum. Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne 1. Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum

INFORMATYKA dla gimnazjum INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Komputer i grafika komputerowa...2 2. Praca z dokumentem tekstowym...6

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA KLASY VII

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA KLASY VII WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA KLASY VII 1. Komputer i grafika komputerowa 1.1. Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań komputera; wymienia części

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY INFORMATYKA KLASA VII

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY INFORMATYKA KLASA VII WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY INFORMATYKA KLASA VII 1. Komputer i grafika komputerowa 1.1. Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań komputera; wymienia części składowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KL VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KL VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KL VII rok szkolny 2017/2018 1. KOMPUTER I GRAFIKA KOMPUTEROWA 1.1. POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM I JEGO OPROGRAMOWANIEM podaje kilka zastosowań komputera; wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 8.

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 8. 1 Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 8. Spis treści 1. Praca z dokumentem tekstowym... 2 1.1. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych - opracowywanie tekstu w edytorze

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum

INFORMATYKA dla gimnazjum INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Komputer i grafika komputerowa... 2 2. Praca z dokumentem tekstowym...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla szkoły podstawowej Informatyka Klasa VII Rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel: Marek Kozak

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla szkoły podstawowej Informatyka Klasa VII Rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel: Marek Kozak 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla szkoły podstawowej Informatyka Klasa VII Rok szkolny 2017/2018 Nauczyciel: Marek Kozak 2 Spis treści 1. Komputer i grafika komputerowa... 3 1.1. Posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny dla klasy VII

Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny dla klasy VII Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny dla klasy VII 1. Komputer i grafika komputerowa 1.1. Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań komputera;

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum

INFORMATYKA dla gimnazjum INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia n-l Elżbieta Tamborska 1. Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań komputera;

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne dla klasy VII Grażyna Koba Spis treści 1. Komputer i grafika

Bardziej szczegółowo

Komputer i grafika komputerowa

Komputer i grafika komputerowa Komputer i grafika komputerowa Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z informatyki w klasie 1II wynikające z realizowanego programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne

Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie VII Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne 1. Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum. Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne

INFORMATYKA dla gimnazjum. Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne 1. Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla XII Liceum Ogólnokształcącego. Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne

INFORMATYKA dla XII Liceum Ogólnokształcącego. Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne INFORMATYKA dla XII Liceum Ogólnokształcącego Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne 1. Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA KLASA 3 GIMNAZJALNA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA KLASA 3 GIMNAZJALNA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA KLASA 3 GIMNAZJALNA 1. edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum

INFORMATYKA dla gimnazjum INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Komputer i grafika komputerowa... 2 2. Praca z dokumentem tekstowym...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Informatyka Klasa VII

Wymagania edukacyjne Informatyka Klasa VII Wymagania edukacyjne Informatyka Klasa VII 1 1. Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań wskazuje kilka przykładów omawia zastosowanie komputera

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa II

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa II Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa II Ocena Celujący ocenę bardzo dobrą) Ocena śródroczna Komputer i grafika komputerowa potrafi określić podstawowe parametry części składowych komputera i urządzeń

Bardziej szczegółowo

1.Komputer i grafika komputerowa

1.Komputer i grafika komputerowa 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z INFORMATYKI. KLASA VII SZKOŁA PODSTAWOWA 1.Komputer i grafika komputerowa 1.1. Posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Informatyka Klasa VIII

Informatyka Klasa VIII Wymagania na poszczególne oceny: Informatyka Klasa VIII Praca z dokumentem tekstowym 1.1. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych opracowywanie tekstu w edytorze tekstu formatuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w klasie III Gim. rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w klasie III Gim. rok szkolny 2017/2018 Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w klasie III Gim. rok szkolny 2017/2018 Nauczyciel:Elżbieta Szymańska 1. Przedmiotowy System Oceniania jest oparty i zgodny ze Statutem Szkoły. 2. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w 8 PG w Białymstoku.

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w 8 PG w Białymstoku. Przedmiotowy system oceniania z informatyki w 8 PG w Białymstoku. System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Wiedza i umiejętności. Liczba godzin. Temat lekcji

Wiedza i umiejętności. Liczba godzin. Temat lekcji WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z INFORMATYKI PO KLASIE II ( pierwszy rok nauczania) WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ I PRZYJĘTEGO PROGRAMU NAUCZANIA Lp. Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Klasa VIII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Klasa VIII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Klasa VIII 1.Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów zgodne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceninia z informatyki. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Klasa VII

Przedmiotowe zasady oceninia z informatyki. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Klasa VII Przedmiotowe zasady oceninia z informatyki Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Klasa VII 1.Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów zgodne z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI KLASA VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI KLASA VII WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI KLASA VII 1 OCENA ŚRÓDROCZNA Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Wykazuje rażący brak wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na zajęciach Informatyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach. Klasa VII rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania na zajęciach Informatyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach. Klasa VII rok szkolny 2017/2018 Przedmiotowy system oceniania na zajęciach Informatyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach Klasa VII rok szkolny 2017/2018 1. Komputer i grafika komputerowa 2. Praca z dokumentem tekstowym 3. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum

INFORMATYKA dla gimnazjum INFORMATYKA dla gimnazjum mgr Krzysztof Ślęzak Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne w Gimnazjum Nr 5 w Siemianowicach Śląskich 1 Spis treści 1. Komputer i grafika komputerowa...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie III w roku szkolnym 2014/2015.

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie III w roku szkolnym 2014/2015. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie III w roku szkolnym 2014/2015. Ogólne składniki stanowiące przedmiot oceny to: zakres wiadomości i umiejętności, rozumienie materiału naukowego, umiejętność

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki 1. Cel. Przedmiotowy system oceniania z informatyki 2. Założenia ogólne. 3. Zakres aktywności a ocena. 4. Ocena bieżąca. 5. Ocena semestralna. 6. Szczegółowy opis wymagań na poszczególne oceny 1. Cel.

Bardziej szczegółowo

Podstawą wystawienia oceny z przedmiotu jest obecność ucznia na lekcjach. Nieusprawiedliwione godziny nieobecności na lekcji w ilości powyżej 50%

Podstawą wystawienia oceny z przedmiotu jest obecność ucznia na lekcjach. Nieusprawiedliwione godziny nieobecności na lekcji w ilości powyżej 50% Przedmiotowy system oceniania informatyka nauczyciel: Ewa Pendyk Podstawą wystawienia oceny z przedmiotu jest obecność ucznia na lekcjach. Nieusprawiedliwione godziny nieobecności na lekcji w ilości powyżej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z INFORMATYKI dla 7 i 8 Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z INFORMATYKI dla 7 i 8 Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z INFORMATYKI dla 7 i 8 Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Przedmiotowe Ocenianie z informatyki ma za zadanie umożliwić obiektywną ocenę wiedzy i zaangażowania ucznia na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI 1 Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI 1. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym wykonuje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania wymagania na poszczególne oceny

Szczegółowe kryteria oceniania wymagania na poszczególne oceny Szczegółowe kryteria oceniania wymagania na poszczególne oceny Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań komputera wymienia części składowe zestawu komputerowego posługuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM W SIETESZY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM W SIETESZY Szatkowski Wojciech nauczyciel informatyki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM W SIETESZY Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia zawarte w PSO. Przedmiotem oceny osiągnięć

Bardziej szczegółowo